فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (زمستان 1388)
 • بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/01/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فتح الله نجارزادگان صفحه 5
  برای شناخت شخصیت امام مهدی به مقتضای شیوه تطبیقی، می توان بر نقاط مشترک شیعه و اهل تسنن تکیه کرد و در پی آن، با تحلیل اوصاف امام در مدارک فریقین و نیز تبیین رسالت امام، از برخی ابعاد وجودی ایشان آگاه شد. از جمله نقاط مشترک فریقین در این باره این آموزه هاست: امام مهدی از «اهل بیت» رسول خداست و رسالت ایشان «احیاگری» دین حق است.
  این مقاله با تحلیل و تبیین این دو آموزه، کوشیده است شخصیت امام را بازشناساند و بر عنوان موعود موجود تاکید ورزد.
  کلیدواژگان: امام مهدی، اهل بیت، حدیث ثقلین، سیطره دین حق
 • سیدرضی موسوی گیلانی صفحه 29
  از جمله چالش های پس از دوران رنسانس و تحقق مدرنیته، رویارویی دین و مدرنیته و موقعیت نخبگان مسلمان و جوامع اسلامی در پاسخ به پرسش های نو و واکنش روحی و اجتماعی در برابر آن بوده است؛ موقعیتی که مدرنیته در عرصه های مختلف حکومت، سیاست، انسان شناسی، جامعه شناسی، معرفت شناسی، روابط و مناسبات فردی و اجتماعی، توسعه و رشد و امثال آن پیش روی مسلمانان قرار داده است. مسلمانان روش ها، پاسخ ها و واکنش های متعددی داشته اند که در بعضی از آنها، عناصر فرهنگ مهدویت و مفاهیم موعودگرایانه مؤلفه ای اساسی بوده است. تحلیل این راه کارها و بررسی جایگاه مهدویت در بخشی از آنها به منزله راه حل یا واکنش فردی و اجتماعی در برابر مدرنیته و رویکرد انتقادی و آسیب شناسانه به این نظریه ها که گاه به صورت نادرست از مهدویت استفاده نموده اند و تبیین رویکرد مناسب مسلمانان در فلسفه تاریخ، از اهداف این مقاله است.
  کلیدواژگان: مهدویت، مدرنیته، نخبگان مسلمان، رویکرد های شش گانه فلسفه تاریخ
 • نصرت الله آیتی صفحه 53
  این نوشتار، تلاشی است برای پاسخ گویی به سه مورد از شبهاتی که توسط یکی از وهابیون معاصر، علیه اندیشه مهدویت مطرح شده است. وی در شبهه نخست، کوشیده است از یک سو روایات مربوط به مکان زندگی امام مهدی را متعارض جلوه داده و از سوی دیگر، اعتقاد به غیبت آن حضرت در سرداب سامرا را به شیعیان نسبت دهد. در شبهه دوم که مربوط به مدت غیبت امام مهدی است، ادعا شده است که شیعیان در روایات خود، برای ظهور آن حضرت، زمان تعیین کرده بودند، در حالی که هیچ یک از آنها لباس واقعیت به خود نپوشید و دروغ بودنشان آشکار شد. در شبهه سوم نیز ادعا شده است روایات مربوط به نام امام مهدی با یک دیگر در تعارضند.
  در پاسخ به این شبهات، تلاش شده است روایات مربوط به هر یک از آنها بررسی شوند. با کنکاش در این روایات، درمی یابیم که نه این روایات با یک دیگر تعارض دارند، نه هیچ عالم شیعی مدعی پنهان شدن امام مهدی در سرداب است و نه روایاتی که از فرج شیعیان در زمان هایی خاص سخن گفته اند، ناظر به زمان ظهور امام مهدی هستند.
  کلیدواژگان: امام مهدی، شبهات، ناصر القفاری، اصول مذهب الشیعه
 • مسعود معینی پور صفحه 79
  بی تردید، دگرگونی، توسعه و رشد در هر جامعه ای بر مبنای الگو، معیار و منبعی مطابق با مبانی اعتقادی آن جامعه رخ می هد. بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، اندیشمندان غربی در پی آن بودند که الگوی توسعه سیاسی مطابق با مبانی و نظریه های خود را در دنیا ترویج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود. با این حال، تحقق جامعه مهدوی طبق وعده الهی، این معادلات را بر هم خواهد زد و الگوی متمایزی از توسعه سیاسی ظهور خواهد کرد.
  این نوشتار در پی تطبیق الگوی توسعه سیاسی ساموئل هانتینگتون (به عنوان یکی از آخرین الگوهای غربی) با الگوی رشد سیاسی جامعه مهدوی (برگرفته از آیات و روایات) است تا ویژگی های هر یک را به طور مقایسه ای بیان دارد. هر یک از این الگوها، بر پایه سه محور، شامل مبانی انسان شناسی، مؤلفه های توسعه سیاسی و روش تحقق توسعه یافتگی سیاسی استوار است که تمایزهای آنها در متن نوشتار ذکر گردیده است.
  کلیدواژگان: توسعه سیاسی، رشد سیاسی، جامعه مهدوی، الگوی هانتینگتون
 • زهراسادات پورسیدآقایی صفحه 107
  این نوشتار به بررسی تطبیقی ویژگی های شخصیت انسان منتظر با شخصیت سالم از دیدگاه روان شناسی کمال پرداخته است. از این روی، پس از تبیین مفاهیم شخصیت، انتظار، روان شناسی کمال و مؤلفه های روان شناختی انتظار، به بررسی نقش هر یک از این مؤلفه ها بر شخصیت انسان منتظر می پردازد و آن گاه آن را با معیارهای سلامت روان از دیدگاه روان شناسی کمال مقایسه می کند.
  کلیدواژگان: شخصیت، منتظر، روان شناسی کمال
 • اکرم حسین زاده، محمداحسان تقی زاده، رضا همایی صفحه 129
  این پژوهش باور مهدویت را در بین جوانان مسلمان پانزده تا 29 ساله شهر تهران بررسی می کند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری همه جوانان مسلمان پانزده تا 29 ساله شهر تهران را دربر می گیرد. حجم نمونه محاسبه شده 691 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی هدف مند از مناطق مختلف شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه پنج بخش دارد که به 24 پرسش و 24 عبارت می پردازد. ضریب پایایی پرسش نامه هشتاد درصد محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، شاخص های آمار توصیفی، فراوانی و درصد و روش آماری T تک متغیره به کار رفته است.
  نتایج نشان داد که در خصوص ایمان و باور به مهدی میانگین به دست آمده (08/3) کمی بزرگ تر از سطح متوسط (3) و در خصوص انتظار ظهور میانگین به دست آمده (42/3) بزرگ تر از سطح متوسط (3) است و اکثر اعضای گروه نمونه گویه های شناخت حضرت مهدی را صحیح پاسخ داده اند. بیشترین میزان پاسخ های صحیح، در مورد فلسفه غیبت آزمایش مردم، جلوگیری از شهادت زودهنگام حضرت و حفظ ایمان و استقامت در دین داری بوده و بیشترین میزان پاسخ های صحیح در خصوص فلسفه ظهور را آشکار شدن حق و از بین رفتن باطل، تشکیل حکومت واحد جهانی و اجرای دین خدا یاد کرده بودند.
  کلیدواژگان: باور به مهدویت، جوانان پانزده تا 29 سال، آمار مهدی باوران، جوانان تهران
 • محمدرسول آهنگران صفحه 151
  مقاله حاضر با طرح ادله گوناگون در مورد ضرورت زمینه سازی برای ظهور موعود بحث می کند و می کوشد ادعای کسانی را که اظهار می دارند آمادگی و زمینه سازی برای ظهور منجی ضرورت ندارد، ابطال سازد. این ادله عبارتند از: اثبات ضرورت زمینه سازی از دریچه فلسفه غیبت، تلازم وجوب عمل به تکالیف شرعی با ضرورت زمینه سازی، بی نتیجه بودن ظهور بدون زمینه سازی، لزوم زمینه سازی در قالب معرفی امام به مردم، دلالت ادله وجوب انتظار بر لزوم زمینه سازی. آخرین دلیل نیز ذکر نمونه هایی از وظیفه شیعیان نسبت به زمینه سازی در عصر غیبت است. با این ادله ثابت می شود که وظیفه شیعیان برای ظهور منجی بس سنگین است. البته این بار تنها بر دوش شیعیان سنگینی نمی کند، بلکه بر همه عدالت طلبان و ظلم ستیزان که به آرامش بشر فکر می کنند، فرض است تا جهان را برای طلوع خورشید عدالت گستر آماده کنند.
  کلیدواژگان: زمینه سازی، انتظار، ظهور منجی، فلسفه غیبت، آمادگی نداشتن، قاعده لطف
|
 • Dr Fathollah Najjarzadegan Page 5
  For the purpose of understanding the personality of Mahdi in a comparative way, the shared points between Shia and Sunni can be emphasized and consequently by interpreting the attributes of Imam in shia and sunni documents and by explaining the mission of Imam, some knowledge of the aspects of his existence can be gained. One of the shared points in shia and sun ni is about the following precepts: Mahdi is a ‘household’ (descendent) of the God’s Prophet Mohammad and his mission is a ‘revival’ of the true religion. By explaining and interpreting these two precepts, this article tries to establish knowledge of Imam’s personality and emphasize that he is the promised living (saviour).
 • Dr. Seyed Razi Mousavi Gilani Page 29
  The confrontation between religion and modernity and the status of Muslim scholars and Muslim communities in response to new questions and the social and psychological reactions have been among the challenges after the period of Renaissance and the achievements of modernity. This is the position that modernity in various spheres of government, politics, anthropology, sociology, epistemology, personal and social relations,development and growth and the like has placed in front of Muslims.Muslims have had several methods, replies and reactions in some of which the elements of Mahdism culture and concepts are major components. This article aims to examine those analyses and reviews of their position in Mahdism conceived as a solution or individual and social reactions to modernity and take a critical and ‘pathological’ approach to theories that have sometimes applied Mahdism incorrectly and take an appropriateapproach to representation of Muslims in the philosophy of history.
 • Nosratoallah Ayati Page 53
  In this article, I attempt to reply to three doubts raised by one of the contemporary Vahabi (writers) against the ideas suggested in Mahdism thought. In the first doubt, ha has tried to place the narratives regarding Imam Mahdi’s place of living as if they are conflicting with each other on the one hand. On the other hand, he has tried to relate the belief in Absence of the Imam in the cellar of Samarra to the Shiites. In the second doubt regarding the occultation of Imam Mahdi, it has been claimed that the Shiitesdetermined a timeline in their accounts for the Appearance of the Imam and that none of (Shiites claims) proved to be true and their lie is exposed! In the third scenario, it has been claimed that narratives about the name of Imam Mahdi are conflicting with each other.In response to these doubts, each of these narratives are reviewed and careful consideration of these narratives demonstrates that neither there is any conflict in narratives with each other, nor any claim is made by Shiite scholars about hiding of Imam Mahdi in a basement (!) These interpretations can not be inferred from the Shiites narratives at different times regarding Appearance.
 • Massoud Moeinipoor Page 79
  Without doubt, change, development and growth in every society are based on a model, criterion, and resource which are in line with the belief system of that society. After World War II till now, the Western thinkers were promoting their model of political development in the world to pave the way for their influence in different regions. However, the realization of Mahdi’s society, as per God’s promise, will tip this balance and sets a different example of political development to be appeared.This writing is comparing Samuel Huntington’s political development model (as a recent western model) with the political development model in Mahdi’s society (inferred from tradition and verses) to express their specific features comparatively. Any of these models are based on three principles of anthropology, political development constituents and the method for political development with their differences explained in the article.
 • Zahra Sadat Pour Seyyed Aghayi Page 107
  This article examines the comparative characteristics of a Waiting human personality with a (typically) healthy personality from the perspective of developmental psychology. After explaining the concepts such as personality, Waiting (the promised saviour), developmental psychology and the psychological components of Waiting. The role of each of these components on human personality will be reviewed and then will becompared with the criteria for mental health from the perspective of developmental psychology.
 • Akram Hoseinzadeh, Dr Mohammad Ehsan Taghizadeh, Reza Homayi Page 129
  In this research, the belief in Mahdism is considered among the young Tehrani people aged 15 to 29. The method for research is descriptive and measurement-based and the statistical community samples from all the young Tehrani people aged 15 to 29. The quantity of sample is 691 participants chosen randomly and purposely from the northern, southern, western and eastern parts of Tehran. The tool for measurement, thequestionnaire, has five parts which considers 24 questions and 24 phrases. The reliability index of the questionnaire is calculated as 80 percent. For data analysis and interpretation, descriptive, frequency, and percentiles were applied using One-sample T-test. The conclusions have demonstrated that belief in Mahdi is 3.08, a little above average of 3, and waiting for the appearance is 3.42, as above the average of 3 from 4 scales. Most of the participants in groups answered 4 in terms of knowledge of the Revered Mahdi (the saviour). Most of the correct answers regarding the philosophy ofhis occultation were identified as: protecting him from early martyrdom, preservation of the faith and constancy in religiousness. Most of the correct answers for the philosophy of appearance were identified as the enlightenment of truth and decay of the falsehood, establishment of a single global government and implementation of God’s faith.
 • Dr Mohammad Rasoul Ahangaran Page 151
  This article aims to bring different reasons for the necessity of paving the ground for the appearance of the promised saviour and thereby rejects the claim of those who state that preparation and paving the ground for the appearance of the promised saviour is not necessary. These reasons include: proving the necessity of preparation from the viewpoint of philosophy of disappearance, the essential requirement of practicing Sharia duties in line with the necessity of paving the ground, the inconclusiveness of appearancewithout paving the ground, the necessity of paving the ground in the frame of introducing the Imam to community, the application of reasons for necessity of waiting for paving the ground. The last reason has also cited examples of Shiites duties in paving the ground in the age of occultation. With all these reasons, it can be proved that Shiites responsibilities for the appearance of the saviour are so profound. This is a responsibility, and the onus is not just on the Shiite community. It is also imperative for all thepeople who seek justice and oppose oppression and think of peace for humanity to prepare the world for the appearance and the rising of the person that will spread justice like the sun.