فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1390)
 • تاریخ انتشار: 1389/12/26
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمدحسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی، مجید مهدیه نجف آبادی، مژگان براتی، الهام شجاع فر صفحه 1
  زمینه و هدف
  در این تحقیق اثر پارانونیل فنل به عنوان یک آلاینده زیست محیطی بر توانایی حیات و مرفولوژی سلول بنیادی مزانشیم مغز استخوان بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی سلول های بنیادی مزاشیم مغز استخوان رت تحت شرایط استریل استخراج و در محیط کشتDMEM حاوی 15 درصد FBS و پنی سیلین/استرپتومایسین تا سه پاساژ کشت و سپس با غلظت های مختلف پارانونیل فنل (250 و 200، 150، 100، 50، 10، صفر میکرومولار) در زمان های مختلف 48، 36، 24 و 12 ساعت تیمار شد. توانایی حیات این سلول ها با روش تریپان بلو و متیل تیازول تترازولیوم MTT بررسی و در نهایت دوز 100 میکرومولار و زمان 24 ساعت برای ادامه مطالعه انتخاب شد. مورفولوژی سلول ها با رنگ آمیزی هوخست، پروپیدیم آیوداید، اکریدین اورانژ و منو دنسیل کاداورین بررسی شد ، و پروفیل پروتئین آنها توسط SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با روش های آماری آنالیز واریانس دو طرفه و یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بر اساس آنالیز واریانس دوطرفه، اثر متقابل و همزمان دوز مصرفی پارا نونیل فنل و زمان تیمار باعث کاهش معنی‎دار توانائی حیات سلول های مزانشیم مغز استخوان رت شد(001/0p<). توانائی حیات سلول ها با آنالیز واریانس یک طرفه در دوز 100 میکرومولار به بعد در همه زمان های تیمار نسبت به گروه کنترل دارای تفاوت معنی‎دار بود(05/0p<). متراکم شدن و تغییر شکل هسته، تخریب غشاء، حضور واکوئل های متعدد در سیتوپلاسم مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  مسمومیت با پارانونیل فنل موجب تغییر در مرفولوژی سلول های مزانشیم مغز استخوان رت شد و کاهش معنی‎دار قدرت زیستی این سلول های وابسته به دوز و زمان بود.
  کلیدواژگان: پارا نونیل فنل، رت، سلول های بنیادی مزانشیم، قابلیت حیات سلول، مورفولوژی
 • محمود امینی، تورج زندباف، شعبانعلی علیزاده، یحیی ژند، سید علیرضا حسینی، بابک عشرتی، علی سیروس، حمیده امینی صفحه 12
  زمینه و هدف
  تشخیص آپاندیسیت یکی از چالش‎های تشخیصی مهم جراحان در اورژانس می‎باشد. معیارهای آلوارادو، جهت تشخیص آپاندیسیت حاد توصیه شده‎اند ولی در تعیین آنها محدودیت‎هایی مانند سن و جنس و ویژگی های نژادی اعمال نشده است. هدف ما از این مطالعه بررسی میزان اثربخشی معیارهای آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حاد بر حسب سن و جنس می‎باشد.
  مواد و روش‎ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد 407 بیمار که در طول یک سال با تشخیص آپاندیسیت، تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات بیماران توسط مجریان طرح ثبت گردید. حساسیت و ویژگی به وسیله تعیین بهترین نقطه برش در نمودار تحلیلی راک با استفاده از نرم افزار Med Calc 10.2.0.0 تعیین گردید.
  یافته ها: بهترین نقطه برش برای معیارهای آلوارادو در گروه زنان پایینتر از گروه مردان بود (6 در مقابل 7). درصد آپاندکتومی منفی در گروه با معیارهای آلوارادو 9 و10 برابر با 8/11 درصد بود در حالی‎که در دو گروه دارای معیارهای 7 و 8 و معیارهای 5 و 6 این درصد به ترتیب برابر با 9/29 درصد و 8/52 درصد بود.
  نتیجه گیری: ارزش تشخیصی معیارهای آلوارادو در نمرات 8 و پایینتر از آن کمتر از قضاوت بالینی مبتنی بر تندرنس شکمی به تنهایی می‎باشد. همچنین نقطه برش مناسب برای تشخیص آپاندیسیت در زنان باید پایین‎تر در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، نقطه برش مناسب برای تشخیص آپاندیسیت در گروه اطفال و بالغین جوان بالاتر از گروه بالغین است.
  کلیدواژگان: آپاندیسیت حاد، منحنی راک، حساسیت، ویژگی
 • آمنه خسروی، مرتضی بهنام رسولی، ناصر مهدوی شهری، علی اصغر دادگر، حمید اجتهادی صفحه 19
  زمینه و هدف
  فشارخون بالا که حدود یک میلیارد نفر در دنیا به آن مبتلا هستند، یک بیماری چند فاکتوری است که هم عوامل ژنتیکی و هم عوامل محیطی در آن نقش دارند. در انسان در هفته چهاردهم دوران جنینی غدد عرق روی پوست شکل می گیرند و بعد از شکل گیری تا پایان عمر جابجا نمی شوند و از بین هم نمی روند. در این تحقیق برای اولین بار، منافذ کانال های غدد عرق دست افراد دچار فشا خون بالا شمارش و با مقایسه آن با افراد سالم به وجود یا عدم وجود رابطه بین تعداد این منافذ با بیماری فشارخون بالا پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه بنیادی در 75 فرد دچار فشار خون بالا با میانگین سنی 60 سال و 55 فرد سالم با میانگین سنی 49 سال، با استفاده از یک میکروسکوپ دیجیتال تعداد منافذ غدد عرق در مواضع آناتومیکی یکسان و مشخص دست (نوک انگشتان و سه خطی های a،b،c،d) در دایره ای به مساحت80/16– 50/12 میلی متر مربع شمارش شد و نتایج حاصل با استفاده از آزمون تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان می دهند که میانگین تعداد منافذ غدد عرق در نوک انگشتان هر دو دست و موضع سه خطی b دست راست در افراد با فشار خون بالا به طور معنی داری کمتر از افراد سالم است.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین تعداد منافذ غدد عرق در نوک انگشتان و فشار خون بالا وجود دارد. بنابراین در افراد با سابقه فامیلی ابتلا به فشارخون بالا، بررسی توزیع منافذ کانال های غدد عرق می تواند در پیش آگاهی و تشخیص اولیه بیماری کمک نماید.
  کلیدواژگان: الگوهای خطوط پوستی دست، غدد عرق، فشارخون بالا
 • مریم داودی، علیرضا کمالی صفحه 27
  زمینه و هدف
  مزیت مهم آنستزی رژیونال برطرف کردن درد بدون نیاز به نارکوتیک ها در دوره پس از عمل می باشد که منجر به ترخیص سریع تر از ریکاوری و نیز برگشت سریع تر هوشیاری درکودکان می‎شود. هدف از این پژوهش مقایسه افزودن میدازولام و نئوستیگمین به بوپیوا کایین به روش کودال در کاهش درد بعد از اعمال جراحی تحتانی شکم در اطفال 8-2 سال می باشد.
  مواد و روش ها
  در طی یک مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور اطفال (45 نفر) به طور کاملا تصادفی در یکی از گروه های میدازولام، نئوستیگمین و پلاسبو قرار گرفتند. القا بی هوشی به صورت استنشاقی، با هالوتان و اکسیژن انجام شد. در گروه اول بوپیواکایین 25/0 درصد به مقدار 5/0 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم همراه میدازولام به مقدار50 میکروگرم به ازای هر کیلو گرم، در گروه دوم بوپیواکایین 25/0 درصد به مقدار 5/0 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم همراه نئوستیگمین به میزان 2 میکروگرم به ازای هر کیلو گرم و در گروه سوم پلاسبو و بوپیواکایین 25/0 درصد به مقدار 5/0 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم به صورت کودال تزریق شد.
  یافته ها
  میانگین مدت بی د ردی در بیماران گروه نئوستیگمین 25/0±5/16 ساعت، در بیماران گروه میدازولام 22/0±3/12 ساعت و در گروه پلاسبو 11/0±6 ساعت بود(001/0> p)؛ همچنین میانگین رتبه درد در ریکاوری 6، 12 و 24 ساعت بعد ازعمل در گروه نئوستیگمین کمتر از دو گروه دیگر بود(001/0>p).
  نتیجه گیری
  طول مدت بی دردی در گروه نئوستیگمین بیشتر از گروه میدازولام و گروه پلاسبو بود.
  کلیدواژگان: کودال، میدازولام، نئوستیگمین، بوپیواکایین، بی دردی بعد از عمل
 • محمد رفیعی، فرزانه جهانی، سعید موسوی پور صفحه 35
  زمینه و هدف
  رضایت شغلی به مجموع تمایلات یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق می شود. دانشگاه های علوم پزشکی به اساتید با انگیزه، به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان و ارتقاء بهداشت و درمان جامعه مؤثر واقع شوند. با توجه به اهمیت رضایت شغلی اعضاء هیات علمی در پیشبرد اهداف آموزشی و ایجاد بهره وری بیشتر، این تحقیق با هدف بررسی رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388 صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه فوق یک بررسی مشاهده ای، مقطعی بوده و جامعه مورد بررسی کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشند. نمونه گیری ازطریق سرشماری بوده و برروی کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک شامل جنس، سن، گروه آموزشی، مرتبه علمی، وضعیت استخدامی و سابقه کار و پرسش نامه استاندارد سنجش رضایت شغلی هرزبرگ بود.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) کل نمره رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک(51/11)72/60 و به تفکیک حیطه های مورد بررسی به ترتیب اولویت، شامل ماهیت کار(60/12)46/74، نحوه سرپرستی و ارتباطات (69/13)15/62، امنیت شغلی (72/15)58/57، فرصت های ارتقاء (74/15) 28/57، شرایط فیزیکی و محیط کار (14/14)84/55 و حقوق و مزایا (87/16)56/55 از حداکثر نمره 100 بود.
  نتیجه گیری
  اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در کل از رضایت شغلی متوسطی برخوردار بودند. بیشترین رضایت مربوط به حیطه ماهیت کار و کمترین رضایت مربوط به حقوق و مزایا بود. با افزایش حقوق و مزایا و فراهم آوردن فرصت های ارتقاء می توان رضایت شغلی این قشر را افزایش داد.
  کلیدواژگان: دانشگاه علوم پزشکی اراک، هیات علمی، رضایت شغلی
 • مهرداد روغنی، محسن خلیلی، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، امین حیدری صفحه 46
  زمینه و هدف
  دیابت قندی در دراز مدت با اختلالاتی در یادگیری، حافظه و شناخت همراه می باشد. با توجه به وجود شواهدی مبنی بر اثر ضد دیابتی هسپرتین، اثر تجویز درازمدت هسپرتین بر یادگیری و حافظه در موش های صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، تعداد 40 موش صحرایی نر به پنج گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با هسپرتین، دیابتی، و دیابتی تحت درمان با هسپرتین یا گلیبن کلامید تقسیم شدند. برای بررسی حافظه و یادگیری حیوانات، میزان عملکرد رفتاری از نظر تاخیر اولیه و تاخیر در حین عبور در آزمون اجتنابی غیر فعال و در صد رفتار تناوب با استفاده از ماز Y تعیین گردید.
  یافته ها
  کاهش تاخیر در حین عبور در موش های دیابتی (01/0p<) و دیابتی تحت تیمار (05/0p<) در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید و تفاوت موجود بین این دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. درصد تناوب نیز در حیوانات دیابتی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (05/0p<) و درصد تناوب در گروه دیابتی تحت تیمار با هسپرتین تفاوت معنی داری را با گروه دیابتی نشان داد(05/0p<).
  نتیجه گیری
  تجویز دراز مدت هسپرتین هر چند بر توانایی نگهداری اطلاعات در انبار حافظه و به یادآوری آنها در حیوانات دیابتی در آزمون اجتنابی غیر فعال تاثیر ندارد ولی موجب بهبود حافظه فضایی کوتاه مدت در حیوانات دیابتی می شود.
  کلیدواژگان: دیابت قندی، هسپرتین، یادگیری، حافظه
 • مانا شجاع پور، لاله شریعتی، علی کریمی، بهنام زمانزاد صفحه 55
  زمینه و هدف
  حضور ژن های بتالاکتاماز وسیع الطیف نقش مهمی در ایجاد مقاومت سویه های مولد این آنزیم ها به آنتی بیوتیک های بتا لاکتام ایفا می‎کنند. مقاومت باکتری های گرم منفی از جمله پسودوموناس آئروژینوزا نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف، به خصوص بتا لاکتام و کرباپنم به طور روزافزون گزارش شده است. این مطالعه با هدف بررسی شیوع ژن بتا لاکتالاز TEM-1 در ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا توسط روش Duplex PCR انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این بررسی توصیفی- تحلیلی، 175 ایزوله باکتری پسودوموناس آئروژینوزا که از بیماران سوختگی بستری در بخش سوختگی جمع آوری شده بود، مورد بررسی باکتریولوژیک قرار گرفت. نمونه ها بر طبق روش‎های استاندارد، کشت و شناسایی گردیدند. سپس، فراوانی سویه های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف، با روش Combined Disk تعیین گردید. DNA با روش جوشانیدن استخراج شده و از نظر وجود ژن TEM-1 توسط روش Duplex-PCR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، از مجموع 175 ایزوله پسودوموناس آئروژینوزا، در 66 ایزوله(7/37 درصد) فتوتیپ بتالاکتاماز وسیع الطیف مثبت مشاهده شد. که از این تعداد، 15/15 درصد دارای ژن مقاومت بتالاکتاماز TEM-1 بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع رو به افزایش سویه های تولید کننده بتا لاکتامازهای وسیع الطیف، استفاده از پروتکل درمانی مناسب بر اساس تعیین الگوی آنتی بیوگرام سویه ها، قویا توصیه می‎شود.
  کلیدواژگان: بتالاکتاماز وسیع الطیف، پسودوموناس آئروژینوزا، TEM، 1
 • نیره عطایی، جینا خیاط زاده، حسن رخشنده، سعیده ظفر بالا نژاد صفحه 62
  زمینه و هدف
  رگ زایی، از مهمترین وقایع زیستی است که با تولید رگ‎های جدید، در بسیاری از مراحل رشد و نمو جنینی و پاتولوژیک رخ می‎دهد. لذا مهار داروئی رگ‎زایی می‎تواند در درمان برخی بیماری ها از جمله خونریزی و سرطان‎ها موثر باشد. هندوانه ابوجهل یک گیاه دارویی با اثرات سیتوتوکسیک است که در این تحقیق اثرات ضد رگ‎زایی آن مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش‎ها: در طی یک مطالعه تجربی ابتدا عصاره الکلی میوه هندوانه ابوجهل تهیه شد. سپس تعداد 30 عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد های لین به طور تصادفی در 3 گروه شاهد، شاهد آزمایشگاهی و تیمار توزیع شدند. در روز هفتم انکوباسیون گروه شاهد آزمایشگاهی با نرمال سالین و گروه تیمار با عصاره گیاه هندوانه ابوجهل تیمار شدند. در روز دهم انکوباسیون از عروق تمام نمونه ها به کمک فوتواسترئومیکروسکوپ تحقیقاتی عکس‎برداری شد. تعداد و طول انشعابات عروقی در اطراف ناحیه تیمار انداره‎گیری و داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS و آزمون تی (05/0p<) تحلیل شدند.
  یافته ها: طبق آنالیز داده ها میانگین تعداد (87/5)40/31 و طول (33/7)60/46 سانتی‎متر انشعابات عروقی در نمونه های شاهد نسبت به تعداد (16/5)27 و طول (05/5)40/42 سانتی‎متر انشعابات در گروه شاهد آزمایشگاهی اختلاف معنی‎داری نداشت. در حالی که مقایسه میانگین تعداد (05/2)70/6 و طول (34/3)79/14 سانتی‎متر انشعابات عروقی در نمونه های تیمار با شاهد کاهش معنی‎دار نشان داد(05/0p<).
  نتیجه گیری
  به نظر می‎رسد عصاره الکلی هندوانه ابوجهل مطابق با روش این مطالعه اثر مهاری بر رگ‎زایی پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه داشته و تعداد و طول انشعابات عروقی را در محل تیمار کاهش می‎دهد.
  کلیدواژگان: رگ‎زایی، پرده کوریوآلانتوئیک، هندوانه ابوجهل
 • اکرم عیدی، مهسا آل ابراهیم، مریم عیدی، علی حائری روحانی، پژمان مرتضوی صفحه 69
  زمینه و هدف
  مولیبدن عنصری کمیاب و ضروری برای جانوران و گیاهان است. مولیبدن به عنوان یک کوفاکتور در تعداد محدودی از آنزیم های پستانداران شامل گزانتین دهیدروژناز، آلدئید اکسیداز و سولفیت اکسیداز عمل می کند و اعتقاد بر این است که یک عنصر کمیاب ضروری در تغذیه جانوران است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی توانایی محافظت کبدی سدیم مولیبدات در مقابل آسیب کبدی القاء شده با تتراکلرید کربن می‎باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تجربی، موش های صحرایی نر بالغ دو بار در هفته و به مدت 28 روز تتراکلریدکربن (50% تتراکلرید کربن در روغن زیتون، 1 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن) را به صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند و به طور همزمان طی 28 روز سدیم مولیبدات را روزانه به صورت خوراکی با دوزهای 05/0، 1/0 و 2/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت نمودند.
  یافته ها
  آزمایشات بافتی پاتولوژیکی در موش های صحرایی تیمار شده با تتراکلریدکربن آسیب کبدی گسترده ای را به شکل تخریب سلول های کبدی و نکروز، دژنراسیون چربی و نفوذ سلول های التهابی نشان داد، در حالی که تغییرات بافتی پاتولوژیکی القاء شده با تتراکلریدکربن در اثر تیمار با سدیم مولیبدات به شکل معنی داری کاهش یافته است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که سدیم مولیبدات می تواند از کبد موش های صحرایی در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از تتراکلریدکربن محافظت نماید و احتمالا اثر حفاظت کنندگی خود را با مهار برهم کنش های شیمیایی سموم که آغاز کننده استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپید و تغییرات مولکولی هستند و نهایتا به نکروز بافت کبد منجر می شوند، اعمال نماید.
  کلیدواژگان: تتراکلرید کربن، سمیت کبدی، اثر محافظت کننده کبدی، موش صحرایی، سدیم مولیبدات
 • زهرا قدسی، فریار حاکم زاده صفحه 78
  زمینه و هدف
  هر سال بیش از 150 میلیون زن در کشورهای توسعه یافته حامله می‎شوند که برای عده‎ای از آنان، زایمان رضایت بخش نبوده و با درد و ترس همراه است. یکی از راه های تسکین درد زایمان، استفاده از گاز انتونوکس است. به دلیل دیدگاه های متناقض مردم و جامعه، این پژوهش در راستای درک واقعی تجربه افراد و با هدف توصیف تجارب مادران از زایمان با استفاده از گاز انتونوکس انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش کیفی از رویکرد پدیدار شناسی استفاده شده است. 30 نفر از مادران باردار که در بخش زایمان بیمارستان تامین اجتماعی شهر همدان از گاز انتونوکس برای تسکین درد زایمان استفاده نمودند، مصاحبه عمیق صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش کلایزی استفاده شد. روایی و پایایی مطالعه از طریق توجه به محورهای ارزش واقعی، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن حاصل گشت.
  یافته ها
  بیشترین دلیل انتخاب انتونوکس به علت سهولت استفاده از روش و کم بودن عوارض آن بود. اکثر مادران احساس خوبی به علت خود کنترلی روش داشتند و رضایتمندی اکثر آنها به علت کاهش دردهای زایمانی بدون داشتن عوارض جدی و قطع عوارض به دنبال قطع روش بود. بیشترین شکایت مادران سرگیجه متعاقب استفاده از روش بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به تجربه مثبت مادران از زایمان بدون درد با انتونوکس، استفاده از این روش با هدف کاهش درد زایمان و کاهش میزان سزارین‎های انتخابی توصیه شده و بررسی این نوع بی حسی در مراکز دیگر، در نمونه های بزرگ‎تر و هم چنین مقایسه آن با دیگر روش‎های بیدردی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: انتونوکس، تجارب مادران، زایمان بدون درد، سزارین
 • عذرا کنارکوهی، مهرداد روانشاد، منوچهر رسولی، زهره شریفی، شهاب فلاحی صفحه 87
  زمینه و هدف
  ویروس تورکوتنو اولین سیرکوویروس انسانی است که در سال 1997 در ژاپن از بیماران مبتلا به هپاتیت با عامل ناشناخته، جداسازی گردید. از آن زمان تا کنون مطالعات متعددی بر روی جنبه های مختلف عفونت زایی این ویروس انجام شده است. هدف مطالعه حاضر، شیوع ویروس تورکوتنو در مبتلایان به هپاتیتC شهر شیراز با استفاده از دو جفت پرایمر مختلف می‎باشد.
  مواد و روش‎ها: در این مطالعه توصیفی نمونه های خون 240 بیمار مبتلا به هپاتیت C مزمن مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بالینی استاد البرزی شیراز از نظر وجود DNA ویروس تورکوتنو توسط روش واکنش زنجیره ای پلی مراز با استفاده از دو جفت پرایمر مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها: از تعداد240 بیمار مورد مطالعه، 220 نمونه (92درصد) به وسیله پرایمرهای ناحیه 5 ́-UTRو 12 نمونه (5 درصد) به وسیله پرایمرهای ناحیه N22 مثبت بودند. براساس اطلاعات دموگرافیک، تفاوتی بین میزان شیوع ویروس تورکوتنو در جنس مرد و زن موجود نبود.
  نتیجه گیری
  شیوع ویروس تورکوتنو در بین بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن با استفاده از پرایمرهای ناحیه5 ́-UTR بالا بود و تقریبا با مطالعات کشورهای دیگر هم‎خوانی داشت اما با استفاده از پرایمرهای ناحیه N22 در این مطالعه شیوع پایین‎تری به دست آمد. در مجموع ارتباط معنی‎داری بین جنس با میزان شیوع ویروس وجود نداشت. شیوع بحث انگیز و یا حتی بالای ویروس در بین بیماران مبتلا به هپاتیتC ضرورت مطالعات بیشتری را در زمینه ارتباط این دو ویروس ایجاد می‎کند.
  کلیدواژگان: ویروس تورکوتنو، ویروس هپاتیت C، ایران
 • محمود کمانی، حمید ابطحی، قاسم مسیبی، راضیه نظری، مسعوده کریمی صفحه 96
  زمینه و هدف
  در عفونت های چرکی پوستی، غلظت چرک در ارتباط با دزاکسی ریبو نوکلئوپروتئین هاست.استفاده از استرپتودورناز که یک دزاکسی ریبونوکلئاز است به همراه استرپتوکیناز به حل شدن ترشحات کمک می‎کند، در نتیجه ترمیم زخم در اثر خارج شدن چرک از بافت نکروز شده صورت می‎گیرد. هدف از این مطالعه تولید استرپتودورناز نوترکیب از سوش استرپتوکوک گروه A که از نظر تولید استرپتودورناز پر بازده است، توسط وکتور بیانی می‎باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه بنیادی- کاربردی، DNA ژنومی ژن استرپتودورناز با روش فنل- کلروفرم استخراج گردید، سپس با کمک پرایمرهای اختصاصی ویژه ژن استرپتودورناز، ژن مورد نظر با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز تکثیر شد. ژن استرپتودورناز به دست آمده در ناقل پلاسمیدی SD1T4pGEX جهت بیان کلون شد و پلاسمید SD1T4pGEX وارد باکتری اشریشیاکلی سویه بی ال 21 گردید. تولید پروتئین با القا توسط ایزوپروپیل تیوگالاکتوپیرانوزید و بهینه سازی شرایط صورت گرفت. پروتئین نوترکیب با استفاده از کیت گلوتاتیون سفاروز 4 ب خالص گردید.
  یافته ها
  ترادف نوکلئوتیدی محصول ژن واکنش زنجیره ای پلی مراز با ژن استرپتودورناز استرپتوکوک گروه A کاملا یکسان بود. تولید پروتئین نوترکیب استرپتودورناز با القاء پلاسمید SD1T4pGEX توسط تیوگالاکتو پیرانوزید انجام گردید. تخلیص پروتئین با روش کروماتوگرافی تمایلی و با استفاده از کیت گلوتاتیون سفاروز 4 ب انجام شد. سرم موش واجد آنتی استرپتودورناز در روش وسترن بلات با پروتئین تولید شده واکنش داد.
  نتیجه گیری
  تولیداسترپتودورناز نوترکیب با استفاده از ناقلین پلاسمیدی نظیر pGEX در میزبان اشریشیاکلی نیز امکان پذیر است. پروتئین تولید شده خاصیت آنتی ژنیک خود را به خوبی حفظ می‎کند. با توجه به نیاز داخلی کشور و همچنین بازدهی کم تولید و بیماری زا بودن استرپتوکوک ها تولید این محصول به صورت نوترکیب امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: استرپتوکک گروه A، استرپتودورناز، بیان ژن
 • صدیقه مقسمی، سعیده ضیایی، زینب حیدری صفحه 104
  زمینه و هدف
  فعالیت جنسی یکی از جنبه های بسیار مهم کیفیت زندگی است که عوامل متعددی بر آن موثر بوده و باعث اختلال آن می شوند. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر دو رژیم متفاوت هورمون درمانی بر عملکرد جنسی زنان یائسه است.
  مواد و روش‎ها: پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است. 111 زن یائسه سالم که کنترااندیکاسیون قطعی هورمون درمانی نداشتند به دو گروه تقسیم شدند گروه یک روزانه 5/2 میلی‎گرم تیبولون (57 نفر) و گروه دو روزانه 625/0 میلی‎گرم استروژن کونژوگه همراه با 5/2 میلی‎گرم مدروکسی پروژسترون استات (54 نفر) به مدت شش ماه دریافت کردند. در شروع و شش ماه پس از درمان، نمونه خون به منظور تعیین سطح هورمون‎های جنسی گرفته شد و عملکرد جنسی با استفاده از شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها: 45 زن در گروه تیبولون و 32 زن در گروه هورمون درمانی تا انتهای مطالعه مورد پیگیری قرار گرفتند. در مقایسه با شروع درمان، گروه تیبولون در همه شش حیطه FSFI بهبود یافت در حالی که در گروه هورمون درمانی از شش حیطه تنها دو حیطه لغزندگی و درد بهتر شد (05/0>p). افزایش میانگین نمره کل و نمره هر یک از حیطه های FSFI به جز حیطه رضایتمندی در گروه تیبولون نسبت به گروه هورمون درمانی به طور معنی‎دار بیشتر بود (05/0>p). در گروه تیبولون، سطح سرمی تستوسترون (003/0=p)، ایندکس تستوسترون آزاد (002/0=p) و ایندکس استرادیول آزاد (021/0=p) نسبت به قبل از درمان افزایش و سطح سرمی SHBG کاهش یافت(001/0>p). در گروه دو، نسبت به قبل از درمان SHBG به طور معنی‎دار افزایش یافت (001/0=p) و رژیم درمانی تیبولون بهتر از هورمون درمانی تحمل شد.
  نتیجه گیری: تیبولون در بهبود نمرات عملکرد جنسی زنان یائسه به خصوص میل، تهییج و ارگاسم، موثرتر از هورمون درمانی مرسوم است ضمن آن که عوارض جانبی آن قابل قبول‎تر است.
  کلیدواژگان: عملکرد جنسی، تیبولون، یائسگی، هورمون درمانی جایگزین، تستوسترون، اس اچ بی جی
 • معصومه شیرزایی صفحه 114
  زمینه و هدف
  ژانت سل گرانولومای مرکزی که ژانت سل گرانولومای ترمیمی نیز نا.میده می‎شود، یک ضایعه پرولیفراتیو غیر نئوپلاستیک با اتیولوژی نا مشخص می‎باشد و به طور شایع در فک تحتانی و در سمت راست دیده می‎شود. این ضایعه طیف وسیعی از علایم بالینی و رادیوگرافی را نشان می‎دهد که حتی باعث تشخیص غلط ضایعه می‎شود. در بسیاری از موارد ژانت سل گرانولومای مرکزی در بررسی هیستوپاتولوژی تشخیص داده می‎شود.
  مورد: در این مطالعه، یک مورد ژانت سل گرانولومای مرکزی در ناحیه قدامی فک فوقانی و سمت چپ با نمای رادیوگرافی و سیر بالینی غیر معمول، گزارش شد.
  نتیجه گیری
  در تشخیص افتراقی تورم‎هایی که در ناحیه قدامی فک فوقانی بروز می‎کند، احتمال ژانت سل گرانولومای مرکزی نیز باید مطرح شود همچنین بررسی هیستوپاتولوژی در تشخیص ژانت سل گرانولومای مرکزی اهمیت ویژه‎ای دارد.
  کلیدواژگان: گرانولوم، ژانت سل، ژانت سل جبرانی
|
 • Mohammad Husein Abnosi, Malek Soleimani Mehranjani, Hamidreza Momeni, Majid Mahdiyeh Najafabadi, Mozhgan Barati, Elham Shojafar Page 1
  Background
  Molybdenum is an essential trace element for both animals and plants. Molybdenum (Mo), which functions as a cofactor for a limited number of enzymes including xanthine dehyrogenase, aldehyde oxidase, and sulfite oxidase in mammals, is believed to be an essential trace element in animal nutrition. The aim of this study is to evaluate the hepatoprotective potential of sodium molybdate against carbon tetrachloride (CCl4) induced liver damage.
  Materials And Methods
  In an experimental study, adult male rats received daily oral administrations of different doses of sodium molybdate (0.05, 0.1, and 0.2 g/kg bw) along with intrapertioneal CCl4 (50% CCl4 in olive oil, 1 ml/kg bw) twice a week for 28 consecutive days.
  Results
  Histopathological examinations in CCl4-treated rats showed extensive liver injuries characterized by extensive hepatocellular degeneration and necrosis, fat degeneration, and inflammatory cell infiltration while histopathological changes induced by CCl4 were significantly attenuated by sodium molybdate treatment.
  Conclusion
  The results of this study suggest that sodium molybdate could protect liver against the CCl4-induced oxidative damage in rats, and this hepatoprotective effect might be contributed to the protection of liver by preventing the toxic chemical reactions which generate oxidative stress, lipid peroxidation, and molecular changes which ultimately lead to liver tissue necrosis.
 • Mahmood Amini, Tooraj Zandbaf, Shabanali Alizadeh, Yahya Jand, Seid Alireza Hosseini, Babak Eshrati, Ali Cyrus, Hamideh Amini Page 12
  Background
  Diagnosis of acute appendicitis is one of the challenges that surgeons face in the emergency ward. Although Alvarado score has been recommended in the diagnosis of acute appendicitis, this criterion has some limitations in terms of age, sex, and race. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Alvarado score in the diagnosis of acute appendicitis based on the age and gender.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 407 patients who underwent operation with the preoperative diagnosis of acute appendicitis from June 2008 to August 2009 were included in the study. The patients’ data were recorded by the investigators. The data were compared by parametric tests. The sensitivity and specificity were determined by the optimal cut-off point on ROC curve using MedCalc software version 10.2.0.0.
  Results
  The optimal cut-off point for women was lower than men (6 and 7, respectively). The rate of negative appendectomy in the group with Alvarado scores 9 and 10 was 11.8%, while the negative appendectomy rate in the other two groups with Alvarado scores 7 and 8 and 5 and 6 were 29.9% and 52.8%, respectively.
  Conclusion
  The diagnostic value of Alvarado score of 8 and less in physical examination is lower than the abdominal tenderness exam alone. Also, the cut-off point for the diagnosis of acute appendicitis in women should be considered lower than that in men. On the other hand, the cut-off point in adolescents and children is higher than adults
 • Ameneh Khosravi, Morteza Behnam Rasuli, Naser Mahdavi Shahri, Ali Asghar Dadgar, Hamid Ejtehadi Page 19
  Background
  Essential hypertension which affects 1 billion people worldwide is a multifactorial disorder and influenced by genetic and environmental factors. In human at about 14th week of pregnancy, sweat gland anlagen appear at uniform intervals along the apices of the epidermal ridges. Once the pores of sweat gland form on the ridge, they are fixed at that location. Considerable amount of researches have shown that pores do not disappear, move or spontaneously generate over time. The goal of the present study was to examine whether there is a relationship between the number of palmar sweat gland pores and hypertension condition.
  Methods
  By applying a digital microscope, the number of palamr sweat gland pores were counted in a circle area (12.5 –16.8 mm2) of certain anatomical regions (a, b, c triradials and fingers) in 75 hypertensive and 55 normotensive females. The average age of all patients was 60 years and the average age of all controls was 49 years and all patients had a familial background of hypertension.
  Results
  Statistical analysis of the data showed that the mean count of sweat gland's pores on fingers and b triradial in hypertensive group was significantly lower than normotensive subjects.
  Conclusion
  In conclusion, the results obtained from the present study indicate that there is a meaningful relation between the numbers of fingertip sweat glands pores and hypertension. This finding can be used for the prognosis and early detection of hypertension in susceptible persons, particularly among those with a familial background.
 • Maryam Davoudi, Alireza Kamali Page 27
  Background
  The main advantage of regional anesthesia is the elimination of post-operative pain without the need for narcotics, which leads to a more rapid outpatient recovery and faster return to consciousness in pediatric patients. The aim of this study was to compare caudal anesthesia with midazolam and neostigmin co-administered with bupivacain in reduction of post-operative pain in lower abdominal surgery in pediatrics (2- 8 years old).
  Materials And Methods
  In a double-blind clinical trial, 45 pediatric patients were randomly allocated to midazolam, neostigmine, and placebo groups. Induction of anesthesia was done with inhalation of halothane and O2. Bupivacaine 0.25% in 0.5 ml/kg with midazolam in 50μ/kg was administered in caudal form to the first group, and bupivacaine 0.25% in 0.5 ml/kg with neostigmine in 2 μg/kg dose was administered to the second group. The third group received the placebo plus bupivacaine 0.25% in 0.5 ml/kg.
  Results
  Mean durations of analgesia in neostigmin, midazolam, and placebo groups were 16.5± 0.25, 12.3±0.22, and 6±0.11 hours, respectively (P<0.001). Also, in the neostigmin group, mean score of pain in outpatient recovery 6, 12, 24 hours post operatively was less than that in the other two groups (P<0.001).
  Conclusion
  Duration of analgesia period in neostigmin group was more than that in midazolam and placebo groups
 • Rafiei, Jahani, Mosavipour Page 35
  Background
  Job satisfaction is viewed as all inclinations or positive feelings that individuals have towards their jobs. Medical universities are in need of motivated professors, as one important paradigm of education, to instruct students of medicine and to improve health and medicine in the society. Noticing the importance of job satisfaction among faculty members in promotion of university aims and enhancement of productivity, this study was conducted to evaluate job satisfaction among faculty members of Arak University of Medical Sciences (AUMS) in 2010.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional, observational one and the study population consisted of all faculty members at AUMS. Sampling was performed by census and data were collected through demography questionnaire including sex, age, scientific stage, educational department, employment status, and job experience, and Herzberg job satisfaction questionnaire.
  Results
  The mean (standard deviation) of job satisfaction in faculty members of AUMS was 60.72 (11.51) and the mean (standard deviation) of the surveyed stages were as follows: work nature (74.46(12.60)), supervision and relations (62.15(13.69)), job security (57.58 (15.72)), promotion opportunities (57.28(15.74)), physical conditions and work environment (55.84 (14.14)), and salary and benefits (55.56(16.87)) from the maximum 100 score.
  Conclusion
  AUMS faculty members were satisfied with their jobs on the whole. The greatest job satisfaction was related to work nature and the least job satisfaction was with salaries and benefits. By increasing salaries and benefits and providing promotion opportunities, job satisfaction can be enhanced in this group.
 • Roghani, Khalili, Baluchnejadmojarad, Heydari Page 46
  Background
  Chronic diabetes mellitus is accompanied with disturbances in learning, memory, and cognitive skills. Noticing the existing evidence regarding the anti-diabetic potential of hesperetin, the effect of its chronic administration on learning and memory in diabetic rats was investigated.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 40 male Wistar rats were divided into control, hesperetin-treated control, diabetic, and hesperetin/glibenclamide-treated diabetic groups. For evaluation of learning and memory, initial (IL) and step-through latencies (STL) were determined at the end of the study using passive avoidance test, and the alternation behavior percentage was obtained using Y maze.
  Results
  STL significantly decreased in the diabetic (p<0.01) and hesperetin-treated diabetic (p<0.05) groups in comparison to the control group; however, the difference between these two groups was not significant. Alternation percentage in the diabetic group was significantly lower in comparison to the control group (p<0.05), but the hesperetin-treated diabetic group revealed a significant difference in comparison to the diabetic group (p<0.05).
  Conclusion
  Although long-term treatment with hesperetin does not enhance the capability of retention and recall in diabetic animals on the passive avoidance test, it can improve the short-term spatial memory in diabetic animals.
 • Mana Shojapour, Laleh Shariati, Ali Karimi, Behnam Zamanzad Page 55
  Background
  Existence of extended spectrum B-lactamase (ESBL) genes plays an important role in spreading B-lactam antibiotic resistance in the producing strains of these enzymes. The resistance of gram-negative bacteria, such as Pseudomonas aeruginosa, to different antimicrobial agents, especially B-lactam and carbapenem, has increasingly been reported. This study was conducted to determine the prevalence of TEM-1 beta-lactamases in Pseudomonas aeruginosa isolates through Duplex PCR.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic study, 175 Pseudomonas aeruginosa isolates collected from burn patients were subjected to bacteriological tests. The samples were cultured and identified according to standard methods. Then the frequency of ESBL producing strains was determined via the combined disk method. Using boiling method, DNA was extracted and examined for the existence of TEM-1 gene by Duplex PCR.
  Results
  Out of the 175 Pseudomonas aeruginosa isolates, 66 (37.7%) were ESBL positive, 15.15% of which were positive for TEM-1 B-lactamases resistance gene.
  Conclusion
  Noticing the increasing rate of the ESBLs producing strains, using the appropriate treatment protocol based on the antibiogram pattern of the strains is highly recommended.
 • Nayere Ataee, Jina Khayat Zade, Hassan Rakhshandeh, Saideh Zafar Balanezhad Page 62
  Background
  Angiogenesis is one of the most important biological processes which is characterized by the formation of new blood vessels in many developmental and pathological stages. Therefore, angiogenesis blockage using anti-angiogenic drugs can be effective in treatment of such diseases as hemorrhages and cancers. Citrullus colocynthis (bitter melon) is a medicinal plant with cytotoxicity effects that its anti-angiogenic effects were investigated in this study.
  Materials And Methods
  In an experimental study, at first, Citrullus colocynthis alcoholic extract was prepared. Then, 30 Highline fertilized eggs were randomly divided into control, sham-exposed, and treatment groups. On the seventh day of incubation, the sham-exposed group was treated with normal salin and the treatment group was treated with the plant extract. On the 10th day of incubation, CAMs were examined and photographed by research photostereomicroscope. The number and length of vessels around the treated region were measured and analyzed through SPSS and t-test (p<0.05).
  Results
  According to data analysis, the number (31.40±5.87) and length (46.60±7.33 cm) of vessels in the control group did not reveal a significant difference in comparison to the number (27±5.16) and length (42.40±5.05 cm) of vessels in the sham-exposed group. However, a significant decrease was observed in the number (6.70±2.05) and length (14.79±3.34 cm) of vessels in the treatment group in comparison to the control group(p<0.05).
  Conclusion
  The alcoholic extract of Citrullus colocynthis seems to have had a repressive effect on angiogenesis in chick chorioallantoic membrane. Therefore, it decreases the number and length of vessels around the treated area.
 • Akram Eidi, Mahsa Al-Ebrahim, Maryam Eidi, Ali Haeri Rohani, Pejman Mortazavi Page 69
  Background
  Molybdenum is an essential trace element for both animals and plants. Molybdenum (Mo), which functions as a cofactor for a limited number of enzymes including xanthine dehyrogenase, aldehyde oxidase, and sulfite oxidase in mammals, is believed to be an essential trace element in animal nutrition. The aim of this study is to evaluate the hepatoprotective potential of sodium molybdate against carbon tetrachloride (CCl4) induced liver damage.
  Materials And Methods
  In an experimental study, adult male rats received daily oral administrations of different doses of sodium molybdate (0.05, 0.1, and 0.2 g/kg bw) along with intrapertioneal CCl4 (50% CCl4 in olive oil, 1 ml/kg bw) twice a week for 28 consecutive days.
  Results
  Histopathological examinations in CCl4-treated rats showed extensive liver injuries characterized by extensive hepatocellular degeneration and necrosis, fat degeneration, and inflammatory cell infiltration while histopathological changes induced by CCl4 were significantly attenuated by sodium molybdate treatment.
  Conclusion
  The results of this study suggest that sodium molybdate could protect liver against the CCl4-induced oxidative damage in rats, and this hepatoprotective effect might be contributed to the protection of liver by preventing the toxic chemical reactions which generate oxidative stress, lipid peroxidation, and molecular changes which ultimately lead to liver tissue necrosis.
 • Zahra Ghodsi, Hakemzadeh Page 78
  Background
  Every year over 150 million pregnancies occur in developing countries; however, delivery is not satisfactory for some mothers and, in fact, it is a painful and frightening experience. One solution for pain relief is using En2nox gas. Because of opposite stances of people and society on En2onox, this study was done to highlight the real experiences of people and describe mother's experiences of pain relief using En2nox.
  Materials And Methods
  In this qualitative, phenomenological study, deep interview is conducted with 30 pregnant women who chose painless delivery using En2nox at Taamin Ejtemaee Hospital. Data analysis was done via Collaizzi method. Validity and reliability were obtained noticing such measures as real value, applicability, continuity, and authenticity.
  Results
  The reasons for choosing En2nox were being easy-to-use and having minimal side effects. Most mothers had a positive attitude towards self-administration of the method and their main satisfaction was with the reduction in pain without severe side effects following withdrawal from usage of the method. The mothers’ major complaint was with dizziness following the method.
  Conclusion
  Based on the mothers’ positive experience of En2nox painless delivery, using this method with the aim of decreasing labor pain and elective cesarean is recommended. Furthermore, the use of this type of analgesia at other centers, with larger sample sizes, and in comparison with other analgesia methods is recommended.
 • Azra Kenarkoohi, Mehrdad Ravanshad, Manoochehr Rasouli, Zohreh Sharifi, Shahab Falahi Page 87
  Background
  TTV is the first human circoviridae that was isolated from Japanese patients with unknown hepatitis in 1997. Since then, several studies have been done on different aspects of TTV pathogenesis. The aim of this study is to determine the prevalence of TTV in patients with chronic hepatitis using two different primer sets.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, blood samples from 240 patients with chronic hepatitis C at Professor Alborzi Clinical Microbiology Research Center were assessed in terms of the presence of TTV DNA in plasma through the nested polymerase chain reaction using two primer sets.
  Results
  Of the 240 patients, TTV-DNA was detected in 220 (92%) patients with chronic hepatitis C using 5΄-UTR primer and in 12 (5%) patients using N22 primer. According to the demographic data, there was not a significant difference between male female patients in prevalence of TTV infection.
  Conclusion
  The prevalence of TTV DNA in plasma samples from patients with chronic HCV by using 5΄-UTR primer was high and it was congruent with studies done in other countries; however, N22 primer showed a lower prevalence of viral DNA in the samples. Overall, there was not a significant correlation between sex and the presence of viral DNA in patients. Controversial or high prevalence of this virus in HCV infected people necessitate further studies for determining the relationship between HCV and TTV infection.
 • Mahmoud Kamani, Hamid Abtahi, Ghasem Mosayebi, Razieh Nazari, Masode Karimi Page 96
  Background
  In pyoderma infections, the density of pus is related to desoxiribo-nucleoproteins. The use of streptodornase (DNase) in combination with streptokinase can help dissolve purulent secretions of infections which results in healing the wound through the discharge of pus from the necrotic tissue. The aim of this study was to produce recombinant streptodornase from group A strain of Streptococcus pyogenes which is highly efficient in terms of active streptodornase production using expression vector.
  Materials And Methods
  In this applied-fundamental study, genomic DNA of streptodornase gene (sd) was extracted by phenol-chloroform. Then by using specific primers of streptodornase gene, it was amplified through PCR. The resulting streptodornase gene was cloned in pGEX4T1-sd transformer for expression and the pGEX4T1-sd plasmid was transferred to the sd. E.coli BL21. Protein production was done by induction via IPTG and optimization of the conditions. The recombinant protein was purified using the glutathione sepharose 4B kit.
  Results
  The nucleotide sequence of PCR and group A streptodornase Streptococcus was totally the same. The production of the streptodornase recombinant protein was done by inducing pGEX4T1-sd plasmid via Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside. Protein purification was done through affinity-chromatography by using glutathione sepharose 4B. The recombinant protein was reacted with anti-streptodornase mouse serum through Western-Blot method.
  Conclusion
  Recombinant streptodornase can be produced by pGEX4T1 in E. coli. The recombinant protein maintains its antigenic property desirably. Noticing the domestic need in Iran, low rate of production, and pathogenesis of streptococci, production of this recombinant product is feasible.
 • Sedigheh Moghasemi, Saedeh Ziaei, Zainab Haidari Page 104
  Background
  Sex life is one of the most important aspects of quality of life which is affected by a multitude of factors which can disrupt it. This study compares the effects of two different hormonal therapeutic regimens on sexual performance of postmenopausal women.
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial, a total of 111 healthy postmenopausal women with no absolute contraindication for hormone replacement therapy (HRT) were divided into two groups that received GI-Tibolone 2.5mg/day (N=57) and GII-continuous conjugated estrogen (CE) 0.625mg/day plus medroxyprogestrone acetate (MPA) 2.5mg/day (N=54) for six months. At baseline and after 6 months of treatment, blood samples were collected for determining sexual hormones level. Sexual function was assessed by Female Sexual Function Index (FSFI). Data were analyzed using Spss 16.
  Results
  Of all the participants, 45 women in the tibolone group and 32 women in HRT completed the study. Compared with the baseline values, the tibolone group significantly improved on all the six FSFI domains; however, in the HRT group, just two of the six domains, lubrication and pain, got improved. The increase in mean total score and the score of each domain of FSFI except for satisfaction domain in the tibolone group was significantly greater than the HRT group (p<0.05). In the tibolone group, testosterone (p=0.003), FTI (p=0.002), and FEI (p=0.021) increased in comparison to the baseline, whereas SHBG decreased (p<0.001). In GII group, SHBG (p=0.001) significantly increased and tibolone was tolerated better than HRT.
  Conclusion
  In post menopausal women, tibolone is more effective than HRT in improving sexual function scores, especially the desire, arousal, and orgasm domains. Its side effects are also much more acceptable.
 • Masoomeh Shirzaii Page 114
  Background
  Central giant cell granuloma (CGCG), also known as giant cell reparative granuloma, is a non-neoplastic proliferative lesion with unknown etiology which commonly occurs in the right side of the mandible. This lesion presents a wide variety of radiological and clinical manifestations that may lead to misdiagnosis. In many situations, CGCG is diagnosed through histopathological examinations. Case: In this study, a case of CGCG with irregular clinical and radiological aspect arising from the anterior, left side of the maxilla was reported.
  Conclusion
  In differential diagnosis of swellings arising from the anterior portion of the maxilla, the possibility of CGCG should be considered. Also, histopathological examinations are of great importance in the diagnosis of CGCG.