فهرست مطالب

فضای جغرافیایی - پیاپی 33 (بهار 1390)
 • پیاپی 33 (بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1389/12/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمود خسروی، پیمان محمودی صفحه 1
  از زمان های بسیار دور که در ساخت پروژه های عمرانی و بخصوص شبکه های ارتباطی از روش های ابتدایی استفاده می شد تا حال حاضر که روش های پیچیده و دقیق مطرح شده اند، آب و هوا و خصوصیات مختلف آن همواره به عنوان یکی از عوامل مهم و حیاتی در روند ایجاد یک سازه دخالت مستقیم داشته اند. ایران با واقع شدن در جنوب غربی آسیا و در حد فاصل بین دو عرض جغرافیایی 25 تا 42 درجه شمالی همواره محل عبور سیستم ها و توده های مختلف اقلیمی بوده که برآیند آن به وجود آمدن پهنه های گوناگون اقلیمی بر روی سرزمین ایران بوده است. لذا با توجه به گوناگونی اقلیمی این سرزمین، هر گونه ساخت و بهره برداری از پروژه های ارتباطی، مستلزم توجه دقیق به این پدیده های اقلیمی است. در این مطالعه جهت دستیابی به پهنه هایی با ویژگی های اقلیمی یکسان، اقدام به پهنه بندی غرب و شمال غرب ایران با توجه به مدیریت روسازی راه گردید. برای انجام این کار از 10 پارامتر هواشناسی متعلق به 38 ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه برای یک دوره 15 ساله (2005-1991) بهره گرفته شد. ابتدا داده های هواشناسی به نمره استاندارد Z تبدیل و سپس با استفاده از روش تحلیل خوشه ای، خوشه بندی ایستگاه ها انجام شد. سپس بر اساس خوشه های به دست آمده پهنه بندی اقلیمی انجام گرفت. در نهایت پهنه بندی مورد نظر بر روی پهنه آب های زیر زمینی قرار داده شد و پیشنهادات لازم برای هر پهنه جهت مدیریت صحیح روسازی راه ارائه گردید.
 • کریم حسین زاده دلیر، هیمن شهابی، نعمت قاجری، هیوا شهابی صفحه 27
  منطقه مورد مطالعه پارک طبیعی کوه سیاه است که در اطراف شهرستان بوکان واقع گردیده و وسعت آن بالغ بر 52 هکتار و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد از 1360 تا 1370 متر در نوسان است. شیب عمومی کوه سیاه از 12 درصد به بالا می باشد. در این تحقیق ابتدا مناطق برنامه ریزی برای تفریح و مناطق غیر قابل برنامه ریزی مشخص گردید. سپس برای مناطق قابل برنامه ریزی برای تفریح با توجه به جاده های اصلی و فرعی موجود، تیپ های درختی و در مواردی با دخالت نظر طراح واحدهای ارزیابی انتخاب شده است. فاکتورهایی به عنوان عوامل ارزیابی واحدها تعیین گردیدند و برای هر یک از عوامل فوق مدل مربوط به آن با توجه به شرایط رویشگاهی مشخص و ارائه گردید. تشریح هر واحد جداگانه انجام و با تشکیل جدول مربوطه، نمرهای کمی و کیفی برای آن منظور و با جمع بندی نمرات مربوطه، توان هر یک از واحدهای تعیین و در پایان با وصل نمودن واحدهای مربوط به طبقات، نقشه طبقه بندی توان تفریحی تهیه شده است.
 • رسول مجدی صفحه 47
  هدف از انجام این تحقیق بررسی مساله مکان بهینه جهت ایجاد فضای سبز جدید در مناطق شهری با استفاده از توانائی های آنالیز فضائی در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. برای این منظور شناسائی و ارزش گذاری عوامل موثر در تعیین مکان بهینه برای فضای سبز مرحله اساسی می باشد. عوامل در نظر گرفته شده دوری از مراکز تجاری و پر ترافیک و مناطق شلوغ مانند ترمینال های مسافربری و دادن وزن نسبی به هریک با استفاده از نظرات کارشناسان منظور گردیده است. داده های مکانی مورد نیاز در این تحقیق از داده های رقومی سازمان نقشه برداری در فرمت dgn به عنران نقشه کل تبریز کسب شده است. بعد از ساخت توپولوژی بر روی داده های مکانی، سه لایه اطلاعاتی از آن استخراج و توپولوژی آنها انجام گرفت. این سه لایه عبارت از لایه مربوط به موقعیت پارک های موجود در شهر، لایه موقعیت مراکز تجاری موجود در شهر و لایه موقعیت ترمینال های موجود در شهر بودند که بعد از ساخت توپولوژی جهت تجزیه و تحلیل و اتخاذ تصمیم به سیستم اطلاعات جغرافیایی وارد شدند. از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت تشکیل پایگاه داده فضائی و از تحلیل های فضائی آن جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردید. در این تحقیق از تابع Buffering برای استخراج عوامل فاصله از مراکز تجاری و ترمینال ها جهت تعیین حریم های مربوط به آنها استفاده گردید سپس با انجام عملگر روی هم گذاری لایه ها تابع Overlay انجام و امتیازهای هر پیکسل یا ارزش هر پیکسل مشخص گردید. در این مرحله اگر فضای سبزی از قبل وجود نداشت، مناطقی که بیشترین ارزش را نشان می دهد مکان بهینه برای انتخاب محل جدید فضای سبز می باشد. ولی به دلیل اینکه از قبل چندین فضای سبز در موقعیت های پراکنده در سطح شهر انتخاب گردیده، لذا مناطقی که بیشترین ارزش را نشان می دهد، مکان بهینه برای انتخاب فضای سبز نخواهند بود. در مرحله بعد جهت تعیین مناظق تحت نفوذ هر فضای سبز از پلیگون های Thiessen که از توابع همسایگی می باشد، استفاده گردید و با تلفیق دو لایه Thiessen & Overlay بار هر فضای سبز مشخص گردید که ممکن است فضای سبزی دارای منطقه تحت نفوذ بیشتر ولی بار کمتر داشته و بر عکس فضای سبزی ممکن است دارای منطقه تحت نفوذ کمتر ولی بار بیشتر داشته باشد، با تعیین واریانس هر فضای سبز مشاهده می گردد که اختلاف بین کمترین و بیشترین واریانس ها بالا است. لذا مکان بهینه برای فضای سبز محلی خواهد بود که اختلاف بین کمترین و بیشترین واریانس ها را به حداقل برساند.
 • مریم بیاتی خطیبی صفحه 63
  فرسایش خاک بر روی نواحی مرتفع یک پدیده پیچیده بوده و انعکاس آثار چنین پدیده ای بر روی سطوح شیب دار، نتیجه عملکرد فرایندهای مرکب بسیاری است. در این نواحی اگر شرایط اقلیمی نیمه خشک نیز حاکم باشد، فرسایش خاک از نوع خطی بوده و در قالب خندق ها، شیارها و دره ها ظاهر خواهد شد. سطوح شیب دار در نواحی مرتفع با اقلیم نیمه خشک، به بروز آشفتگی ها بسیار حساس بوده و نوع بافت خاک نیز این حساسیت را تشدید می کند. در واقع فعال بودن فرسایش خطی با انواع آن، می تواند از شدت تغییرات محیطی حکایت کند. حوضه رودخانه شور واقع در دامنه های جنوب شرق کوهستان سهند (واقع در عرض شمالی '' 05◦ 36 تا'' 20 ◦ 37 و طول شرقی '' 43 ◦ 46 تا'' 15 ◦ 47) در چند دهه اخیر تغییرات زیادی را در سطوح شیب دار خود تجربه می کند. در این مقاله برای بررسی عوامل دخیل در فرسایش، از مدل جهانی فرسایش (USLE) استفاده شده و با بکارگیری نرم افزارGIS محدوده های تحت خطر فرسایش پهنه بندی شده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که در بین عوامل مختلف، شیب و نوع بافت خاک در تشدید فرسایش نقش اساسی ایفا می کند. بررسی های میدانی نیزحاکی از این است که دستکاری های مردم و کاهش پوشش گیاهی سطوح دامنه ها و وقوع انواع تغییرات در دشت های سیلابی، در تشکیل و توسعه بسیاری از اشکال فرسایش نقش ایفا می کند. این نتایج همچنین نشان می دهد که در سال های اخیر تشکیل و توسعه خندق های عمیق، تراکم و عمق شیارها در سطوح دامنه ها و درنتیجه حجم رسوبات انباشته شده در دشت های سیلابی و پشت سدها و بندها در شمال غرب ایران افزایش یافته است.
 • مهدی پورطاهری، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، نعمت الله حسینی صفحه 83
  میراث فرهنگی روستایی بیان کننده پیشینه ی تاریخی، تمدن و فرهنگ روستایی هر کشوری است که شکل گیری آن در طی سالیان متمادی تحقق یافته است. میراث فرهنگی روستایی شامل ویژگی های خاص جوامع روستایی مثل عادات محلی، آداب مربوط به خوراک و پوشاک، سبک معماری، وجود بناها و ابنیه های تاریخی، موسیقی، هنر، زبان های محلی و ارزش های اخلاقی و معنوی است. هر کشوری باید پدیده های اجتماعی خاص مناطق روستایی خود را که در آنها رسوم گذشته باقی مانده است، حفظ نماید. متاسفانه میراث فرهنگی روستایی در کشور ما با کم توجهی کنار گذاشته شده و در حال نابودی است. اگر چه تلاش هایی در سال های اخیر توسط بعضی از سازمان های دولتی و غیر دولتی علاقه مند به حفظ میراث فرهنگی صورت گرفته تا فرهنگ و سنت های جامعه را بهتر شناسانده و در صدد احیای آن برآیند، اما به دلیل بی اطلاعی نسل های کنونی از ارزش و اهمیت میراث فرهنگی در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار روستایی، سبب شده اینگونه آثار و ارزش های مادی و معنوی در معرض خطر و نابودی قرار گیرند. این مقاله یک پژوهش کاربردی است که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است. شیوه گردآوری داده ها از نوع اسنادی و میدانی است. نتایج حاصل از مطالعات میدانی نگارندگان از طریق شناسایی و رتبه بندی 10 روستای دارای میراث فرهنگی در شهرستان لامرد استان فارس و شاخص های تبیین کننده کیفیت زندگی در سطح 160 نفر از سرپرستان خانوار ساکن در روستاهای مورد مطالعه نشان می دهد که شاخص میراث فرهنگی بر کیفیت زندگی ساکنان روستایی بخش مرکزی شهرستان لامرد تاثیر گذار نبوده است. در این راستا شاخص میراث فرهنگی بیشترین تاثیر را بر کیفیت مسکن روستایی و سطح آموزش روستائیان بر جای نهاده است.
 • رضا خوشرفتار، فرشته مازینی صفحه 101
  جریان آب در بسترهای فرسایش پذیر، سبب جابجایی مواد در دامنه کوه ها و بستر رودها می شود که این فرایند انتقال یا آورد رسوب نامیده می شود. هدف اصلی پژوهش های انتقال رسوب، یافتن رابطه ای میان مقدار ذرات انتقال یافته، پارامترهای هیدرولیک و مشخصات مواد بستر رود است. این نوع مطالعات، در چند دهه گذشته مورد توجه زیادی بوده است. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های دبی، رسوب و بارندگی ایستگاه هایی که حداقل دارای آمار 20 ساله بودند، به مطالعه روابط دبی و رسوب حوضه آبریز قره سو واقع در استان گلستان پرداخته شده است. جهت تخمین میزان رسوبدهی از انواع روش های رگرسیونی استفاده شده است. بعد از مرتب کردن داده ها و برآورد رابطه رگرسیونی دبی، رسوب و بارندگی، مقادیر سالانه و ماهانه ایستگاه ها مورد تحلیل قرار گرفت و بهینه ترین روش در تعیین رابطه دبی و رسوب برآورد شد. همچنین، جهت تحلیل زمین شناسی، نقشه های زمین شناسی با مقیاس 1:100000 تهیه و برای پردازش رقومی شدند. نتایج حاصله نشان داد به رغم اینکه ایستگاه سیاه آب بالاترین میزان دبی را دارد، اما بالاترین میزان رسوب دهی سالانه مربوط به ایستگاه غاز محله است و به لحاظ زمانی، بیشینه رسوب معلق در مهرماه رخ می دهد. عموما، تاثیر بارندگی بر دبی و رسوب رودهای حوضه ضعیف است. با این حال رسوب ایستگاه غاز محله تاثیر بیشتری از بارندگی پذیرفته است. از دیدگاه زمین شناسی نیز از آنجا که بیشتر مساحت حوضه از لس و آبرفت تشکیل شده، رسوب دهی زیاد در برخی ایستگاه ها بویژه ایستگاه غاز محله که شیب نسبتا بالایی دارد، مشاهده شده است. روش توانی، بهترین برازش درایستگاه های مورد مطالعه بوده است.
 • داود مختاری صفحه 123
  این مقاله رسوبات، اشکال و وضعیت دینامیکی بخشی از دامنه های مجاور استوک گچی قلعه سی در شمال رشته میشوداغ در شمال غرب ایران را مورد بررسی قرار می دهد. سطح دامنه های مورد مطالعه، دارای پوششی از نهشته های آواری متشکل از عناصر هوازده حاصل از استوک گچی قلعه سی (مخلوطی از خرده سنگ، تخته سنگ، ماسه و رس) هستند که با فاصله گرفتن از منبع تدارک رسوب از ضخامت آنها کاسته می شود. این نهشته ها نقش موثری در میزان فرسایش، تکامل ژئومورفولوژیکی دامنه، کاربری اراضی و تراکم آبراهه ای دامنه های مورد مطالعه داشته اند. اطلاعات لازم در مورد ضخامت و چگونگی استقرار نهشته ها بر روی تشکیلات سست زیرین (تشکیلات میوسن) و ویژگی های ژئومورفیکی دامنه ها، از طریق بررسی میدانی با ایجاد 19 برش در طول مسیر راه روستایی ارلان به دست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق، در شرایط اقلیمی فعلی، دامنه های پوشیده از نهشته های سطحی دارای پایداری بیشتری نسبت به دامنه های فاقد این پوشش در محدوده مورد مطالعه هستند. وجود پوششی از نهشته های آواری بر روی رسوبات میوسن در دامنه های مورد مطالعه، نقش عمده ای در پایداری دامنه های اطراف کوه گچی قلعه سی ایفا می کند، ولی از بین رفتن این پوشش ها در اثر فرسایش انسانی و دستکاری های مردم (مرمت های اخیر راه ارلان و رو باز شدگی رسوبات مارنی میوسن)، موجبات تشدید فعالیت فرایندهای ژئومورفیک از قبیل حرکات توده ای (زمین لغزش، ریزش، روان شدگی) و فرسایش شیاری و آبکندی را فراهم نموده است. اطلاعات حاصل از این پژوهش، در کل مدلی مفهومی در مورد تکامل دامنه های حساس ژئومورفیکی و ناپایداری های دامنه ای مخاطره آمیز احتمالی ارائه می دهد که قابلیت استفاده در مناطق مشابه را داراست.
 • مسعود جلالی، حلیمه کارگر صفحه 149
  در این پژوهش از روش های آماری متفاوتی برای شناسایی رفتار (روند، افت و خیز، نوسان) دمای شهر بوشهر استفاده شده است. آزمون گردش های با 5/0% خطا نشان داد که مشاهدات سالانه دما تصادفی نیستند. آزمون های آشکارسازی روند با استفاده از روش های پارامتریک و ناپارامتری (همبستگی پیرسون، اسپیرمن، من- کندال) و نیز روش های نسبی برآورد روند بر روی مشاهدات انجام شد. نتایج نشان داد که مشاهدات سالانه دمای بوشهر روند معنی داری دارند. از تحلیل طیفی جهت برآورد چرخه های نهان در دمای سالانه به کار گرفته شده است، نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95/0 به جز همساز اول، همسازهای 18 و 21 همسازهای معنی دار دیگری در سری زمانی دما می باشند. این ویژگی، گواهی دیگر بر وجود روند در مشاهدات است. با استفاده اززنجیره ی مارکوف معلوم شد که داده های دمای ماهانه بوشهر ازمدل زنجیره مارکوف دو حالته پیروی می کنند و بر اساس این مدل احتمال وقوع ماه گرم در بوشهر 6019/0 و احتمال وقوع ماه سرد 5217/0 و دوره ای بازگشت ماه گرم حدود 5 ماه و دوره های بازگشت ماه سرد حدود 7 ماه می باشد. در پایان به منظور پیش بینی دمای سالانه بوشهر از مدل آریما استفاده شده است، در این روش سه الگوی اولیه برازش داده شد. آزمون نیکویی برازش مدل شامل آزمون ضرایب، نرمال و استقلال مانده های مدل، معیارآکاییک (ACI) و نیز قابلیت پیش بینی نشان داد که از بین سه الگوی برازش داده شده ی مدل آریما، الگوی (0، 1، 1) ARIMA الگوی برآزنده تری بردمای سالانه می باشد. بر همین اساس برای 20 سال آینده با بازه اطمینان 95/0پیش بینی دما صورت گرفت.
|
 • Mahmoud Khosravi, Peyman Mahmoudi Page 1
  Since the early times the primary methods were used to make civil projects and especially transportation networks at present time which are designed as complex and exact methods, the climate and its properties have usually had direct interference for making tendency of structure as an important and vital parameter.Iran which has located in south west of Asia between the 25-42 degrees N latitude, had been the pass way of different climatic systems and masses whose results have been nothing but to produce various climatic regions in the country. Therefore, regarding the variety of regions in this land, there is exact necessity of great attention to climatic phenomena to manufacture and exploit transportation projects. In this study to zone the same climatic properties make attention to use the west and North West region of the country based on road pavement management necessary.This zoning has been exploited for a period of 15 years through 10 meteorology parameters from 35 synoptic stations in the regions. Firstly, the achieved data has been converted to the standard Z score, then selected by cluster analysis method, as an advanced statistical analysis to clustering the stations and finally zoning. The produced zoning was placed on the ground water layer and the final zoning was made in GIS environment. For the latest step the necessary suggestions were presented to appropriate road pavement management for each class.
 • Karim Hosseinzadeh Delir, Himan Shahabi, Nemate Ghajeri, Hiwa Shahabi Page 27
  The case study region is black mountains natural park placed in suburbs of Boukan city. The area of this park is 52 (ha) and is 1360 to 1370 meters above sea level. General gradient of Black Mountain is 12 degrees. In this study first we characterize a recreational planning and un-planned regions. Then for regions planned to recreation in respect to the existence of sideway and main roads, tree types were considered for evaluation through unit designer. Factors were determined for evaluation of units with respect to growing place conditions. The explanation of each unit was carried out separately, and with the creation of related table, qualitative and quantitative scores were allocted. With summing up of related scores, the potential capability of each unit was determined and finally with the connection of related units, the recreational potentials classification map was produced.
 • Rasool Majdi Page 47
  The aim of this research is the examination of site selection for establishment of a new park in the urban region by using the spatial analysis capability in a Geographic Information System (GIS). For this purpose, recognition of the effect and value of factors that influence the site selection are important. The factors for these means are shopping centers and bus terminals that are weighted by experts. The data base for this research was the maps which are producted by N. C. C in. dgn format. After topology for these maps three layers were extracted including the layer of parks position that exist in the urban region, layer of bus terminals and layer of shopping centers position Then the layers of shopping centers and bus terminals were buffered by a buffer function and overlayed together and the value of each pixel was defined. In this condition if any park does not exist in the urban region, the greatest value in position will be the best position for park selection. However, about 7 parks were already established. The greatest value does not take the best position for new park selection. Using Thiessen polygons around each existing park the surrounding areas of parks were defined. By synthesizing overlay and Thiessen polygon layers, and extracting the values of each parks, and finally calculating the variance of each park, we found out that parks had different variances. The best position for new parks therefore, is the one whose selection will minimize the differences between minimum and maximum variances.
 • Maryam Bayati Khatibi Page 63
  Soil erosion on upland areas is a highly complex phenomenon. The reflection of effects of such feature on sloping surfaces results in many complicated processes. If semi-arid conditions are dominat in these areas, linear erosion forms are as gullies, rills and ravine types. Sloping surface in the uplands with semi-arid climate are very sensitive to environment disturbance and soil texture type intensifies erosion. Gullies are sensitive to ranges of environmental disturbance so they can provide insight into environmental changes. Shoor river catchment (located from 36˚ 5́ to 37˚ 20́ N and from 46˚ 43́ to 47˚ 15́ E) in recent times is experiencing many changes in sloping surfaces. This article is concerned with the investigation and analyzing of erosion factors. Universal Erosion Models (USLE) are used in the area and the area was zonned by GIS. The results of study suggest that slope and soil textural type play major roles in soil erosion increment. The results of field study show that people's impact on slope surfaces is very intensive and also these results show that the decrease of plant covers has important role in the formation and development of many types of erosion. In the recent times, the development of deep gully and the amount of rill depths is high. These changes are important reasons for the increase of amount of sediment and their deposition on floodplains and also behind the dams.
 • M. Pour Taheri, A.R. Eftekhary, N.A. Hoseini Page 83
  Rural cultural heritage represents the historical background. Rural culture that shapes each country in many years has been realized. Rural cultural heritage, including features such as rural communities, local habits, and customs related to food and clothing, architecture, monuments and buildings are historic, music, art, local languages and spiritual and moral values. Each country should specify social phenomena in rural areas where its past traditions remain, should be maintained. Unfortunately, rural and cultural heritage in our country with low interest aside is declining. Although in recent years, efforts by some government agencies and NGOs interested in conservation of cultural heritage made culture and traditions of society be better identified and the resultant revival sought, but no information regarding the current generation of value and importance of cultural heritage has been recognized. In order to achieve the goals of sustainable rural development causes of these effects, material and spiritual values at risk are located and destroyed. This applied research is a way to cross-sectional article. Techniques used for data collection are document type field work. The results of field studies by the authors identified and ranked 10 villages with cultural heritage in the city of Lamerd and explained the quality of life indicators at the level of households living in 160 villages. The study shows that cultural heritage has no effects on the quality index of residents living in rural central city. For this reason the most effective indicator of the quality of rural housing and rural education has been cultural heritage.
 • Reza Khoshratar, Fereshteh Mazinee Page 101
  The water flowage in erodable surfaces causes displacement of materials on mountain slopes and river beds that is called transport or sediment bringing. The main aim of sediment transport research is finding a relationship between the amount of transported materials, hydraulic parameters and characteristics of river bed materials. These kinds of researches in the last decades are getting very interesting. In this research, by use of discharge, sediment and precipitation of the stations with at least 20 years data, the relationship of discharge and sediment in Ghare Sou drainage basin in Golestan Province was considered. We used the regression method in the way of estimating sediment yield. After arrangements of data and estimating regressional relationships of discharge, sediment yield and precipitation, the amount of monthly and yearly stations were analyzed and the best choise in determining the relationship between discharge and sediment yield was selected. Also in order to analyze geologic formation, geology maps with the scale 1:10000 were digitized. Results showed that although Siysh Ab had the highest discharge amount, Ghaz Mahale hydrometer station showd the highest sediment amount and the maximum suspended load in the month of Mehr. Generally the effect of precipitation is low on discharge and sediment yield of the rivers, and only recorded sediment of Ghaz Mahale gets more effects from precipitation. From geological point of view, a major part of drainage basinis formed from loess and alluvium. Sediment yield is high in some stations especially in Ghaz Mahaleh in wich the slope is relatively high. The result of the research introduces the exponential model as the best fitness in considered stations.
 • Davood Mokhtari Page 123
  This paper aims to difine the sediment, landform and dynamic context of part of slopes near Ghechi-ghalasi stock in northern slope of Mishow-Dagh chain in northwest of Iran. The surfaces of studied slopes are mostly covered by surficial deposits that are yielded from weathered materials (mix of boulders, gravels, sand and clay) of stock and thinned by keeping away from it. These deposits significantly affect erosion rates, geomorphologic evolution, landuse and density of drainage. 19 sections were created along the Aralan rural road for the study of thicknesses of surficial deposits and quality of their rehabilitation on the lower weak Miocene formations. Results show that the residuum seems to be stable under current climate than uncovered slopes of the study area. The presence of debris deposits on Miocene sediments (mainly marly) in study area, have an inevitable role on slope stability. In spite of such importance of these debris deposits, removal of debris cover and the exposure of Miocene formations as the result of recent anthropogenic erosion and repairs (road widening and other repairing operations), caused aggravation of geomorphic processes activity such as mass wasting and gully and rill erosion. From the data gathered, a conceptual model, applicable to other similar slopes, is proposed to explain the evolution of geomorphic sensitive slopes and associated potentially hazardous slope instabilities.
 • Masood Jalali, Halimeh Kargar Page 149
  In this study, different statistical methods for realizing the behavior (trend, fluctuation, oscillation) of temperature were used in Bushehr city. Run Test with 5% confidence Interval showed that temperature annual observations are not accidental. Trend estimate using parametric and non-parametric techniques (Pearson correlation, Spearman, Man-Kendal) were done on the observations. The results showed that annual temperature has meaningful process. Spectral analysis was used for estimate the latent cycles in annual temperature. It was indicated that in reliability level of 95% except first harmonic was, harmonic 18 and 21 meaningful. Markov chain model on monthly temperature of Bushehr monthly temperature data from the two-mode Markov chain model followed and according to this model, the occurrence likelihood of warm months at Bushehr was 0.6019 and occurrence likelihood of cold months was 0.5217 and return period of warm months about 5 months and return period of cold months was about 7 month. Finally, to anticipate the annual temperature in Bushehr, ARIMA Model has been used accordingly; three models have been fitted on Bushehr temperature time series. Based on goodness of fit including the normalizing the residuals and their independence test and significant normal based on AIC criteria, The ARIMA (o, 1, 1) model was more fitable on annual temperature. Therefore, for the next 20 years, temperature in confidence interval of 95% was anticipated.