فهرست مطالب

فصلنامه علوم کشاورزی ایران
سال سی و هشتم شماره 1 (بهار 1386)

 • تاریخ انتشار: 1386/04/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی:مطالعه موردی استان فارس
  مهرداد باقری، فاطمه معززی، بهاءالدین نجفی صفحه 1
  هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی در استان فارس است. آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از بانک کشاورزی و تکمیل 163 پرسشنامه از زارعین در استان فارس جمع آوری گردید. به منظور دستیابی به هدف تحقیق و با تفکیک کشاورزان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده از مدل توبیت استاندارد با متغیر وابسته نرخ عدم بازپرداخت اعتبار استفاده شد. نتایج بدست آمده از مدل توبیت نیز نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، شاخص تنوع، میزان پس انداز، سطح زیرکشت، خسارات طبیعی، بیمه محصولات، درآمد مزرعه ای، درآمد خارج از مزرعه ای، نسبت درآمد مزرعه ای به درآمد کل، نظارت و سرپرستی کارشناسان بانک، فاصله ای انتظاری برای دریافت وام، نوع فعالیت بکارگیری وام، کثرت خریداران و طول دوره بازپرداخت بر نرخ عدم بازپرداخت اعتبارات مؤثر هستند. از بین این متغیرها، متغیر خسارات طبیعی و فاصله انتظاری برای دریافت وام اثر مثبت و سایر متغیرها اثر منفی بر نرخ عدم بازپرداخت داشته اند.
  کلیدواژگان: اعتبارات، بازپرداخت، کشاورزی، فارس
 • تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی
  سعید غلامرضایی، سیدمحمود حسینی، علی اسدی، حمید موحد محمدی صفحه 2
  با توجه به اهمیت و ضرورت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی در روند توسعه روستایی و کشاورزی، مشارکت و همکاری نهادهای تشکیل دهنده این نظام، یعنی موسسات پژوهشی، آموزشی و ترویجی مورد تاکید و توجه صاحبان امر و نیز موسسات دست اندرکار امر توسعه روستایی و کشاورزی، قرار دارد. در این زمینه، دانشگاه ها به واسطه دارا بودن نقش های چندگانه دراین نظام، دارای جایگاه خاصی می باشند. این موسسات، دارای سه کارکرد اصلی آموزش، پژوهش و خدمات برون رسانی می باشند. در این بین، کارکرد سوم آنها، یعنی خدمات مشتمل بر سه حیطه آموزش، پژوهش و نیز مشاوره به افراد یا سازمان های خارج از محیط دانشگاهی از جمله مخاطبان ترویج می باشد. متاسفانه، در کشور ما به این کارکرد توجه جدی و سامان مندی نشده است. به همین دلیل در این پژوهش، شناسایی و واکاوی سازوکارهایی مقتضی برای تقویت و توسعه این کارکرد با محوریت ارایه خدمات به مخاطبان روستایی و کشاورزان، مدنظر قرارگرفته است. درواقع هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل سازوکارهایی در راستای تقویت کارکرد خدمات برون رسانی دانشگاهی، جهت مشارکت این موسسات در عرصه فعالیت های ترویج کشاورزی می باشد. این پژوهش بر مبنای پیمایش پرسشنامه ای به انجام رسیده است. جامعه آماری آن، شامل دو گروه اعضای هیات علمی شاغل در موسسات آموزش عالی کشاورزی دولتی و نیز کارشناسان و مسوولان معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی بوده است. شیوه نمونه گیری به تفکیک هرگروه به صورت چند مرحله ای و از شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه براساس واریانس اولیه و فرمول کوکران 130 نفر عضو هیات علمی کشاورزی و 145 نفرکارشناس و مسوول معاونت ترویج و نظام بهره برداری، برآورد گردید. پس از تکمیل پرسشنامه ها و گردآوری داده ها از نرم افزار SPSS 11.5 برای تحلیل داده ها بر اساس تکنیک تحلیل عاملی نوع اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج مربوط به تحلیل عاملی سازوکارهای مشارکت دانشگاه در ترویج کشاورزی به استخراج پنج عامل زیربنایی منجر شده است. عامل اول تحت عنوان سیاست های حمایتی، عامل دوم با نام خدمات آموزشی ترویجی، عامل سوم تحت عنوان خدمات پژوهشی، عامل چهارم تحت عنوان خدمات مشاوره ای و فنی و عامل پنجم با عنوان توسعه نهادی به ترتیب95/16، 87/13، 76/13، 65/10، 75/9 و38/9 از مجموعه واریانس (39/72 درصد) را تبیین نموده اند. بر پایه یافته های حاصل از این پژوهش، پیشنهادهایی برای تقویت مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی از طریق کاربست سازوکارهای مناسب با علم به استلزامات مربوطه ارایه شده است.
  کلیدواژگان: ترویج کشاورزی، آموزش عالی کشاورزی، خدمات برون رسانی دانشگاهی، کارکردهای دانشگاهی
 • اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر پایداری نظام کشت سیب زمینی (مطالعه موردی: شهرستان فریدون شهر)
  طهماسب مقصودی، علی اسدی، حمید موحدمحمدی، هوشنگ ایروانی صفحه 3
  اهداف اصلی این تحقیق شامل: اندازه گیری و تحلیل و شناخت عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی در شهرستان فریدون شهر است. رویکرد غالب پژوهش، توصیفی- همبستگی و روش نمونه گیری چند مرحله ای با انتساب متناسب می باشد. داده های مورد نیاز به صورت مقطعی در سال زراعی 84-1383 از 160 سیب زمینی کار در سه دهستان و یک بخش از شهرستان، به وسیله پرسشنامه گردآوری شد و بوسیله نرم افزار SPSS 11.5 در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قابلیت اعتبار(روایی) پرسشنامه با نظر متخصصان واستادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید شد و قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه توسط یک آزمون مقدماتی بین 30 نفر از سیب زمینی کاران و محاسبه آلفای کرونباخ (89/0) مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که 78/66 درصد از نظام های کشت در گروه نسبتا پایدار قرار دارند. بین متغیرهایی چون سن، سابقه کار کشاورزی، سابقه کشت سیب زمینی، عضویت در شرکت تعاونی، میزان زمین زیر کشت سیب زمینی، استفاده از آیش، رابطه های مثبت و معنی داری با پایداری وجود دارد ولی مصرف کود شیمیایی رابطه منفی و معنی داری با پایداری دارد. برای شناسایی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی از تحلیل عاملی نوع اکتشافی استفاده گردید و متغیرها عامل های زراعی - اقتصادی، فردی، اطلاع رسانی، بهره برداری، مشارکتی، روانشناختی و حمایتی قرار گرفتند که حدود 80 درصد عوامل موثر بر پایداری را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، تحلیل عاملی، کشاورزی پایدار، پایداری
 • اثرات مخارج عمرانی دولت بر رشد بهره وری در مناطق روستایی ایران
  جواد ترکمانی، الهام جمالی مقدم صفحه 4
  تحقیق حاضر، با هدف تعیین اثرات مخارج عمرانی دولت بر رشد بهره وری در روستاهای ایران انجام شد. در این رابطه، ابتدا با استفاده از آمارهای دوره زمانی 1350 الی1380 سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد بهره وری روستایی ارائه گردید. این معادلات شامل توابع رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی، آبیاری، توابع جاده و نرخ باسوادی است. به منظور تعیین روش برآورد این توابع، پس از اطمینان از وضعیت ایستایی داده ها، از آزمون های اریب همزمانی و قطری بودن ماتریس واریانس – کوواریانس جملات پسماند استفاده شد. با توجه به نتایج این آزمون ها، معادلات سیستم همزمان مطالعه به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. سپس، تاثیرات نهایی مخارج دولت بر رشد بهره وری کل عوامل تولید از طریق محاسبه کشش های جزیی محاسبه شد. نتایج مطالعه نشان داد که، سرمایه گذاری عمرانی در امر آبیاری دارای بیشترین اثر بر رشد بهره وری کل عوامل تولید است. سرمایه گذاری در تحقیق و ترویج کشاورزی نیز بر رشد بهره وری کل تاثیر مثبت نشان داد.
  کلیدواژگان: مخارج عمرانی، رشد بهره وری کل عوامل تولید، حداقل مربعات سه مرحله ای
 • الگوی تحلیل آثار هزینه های مبادله بر استراتژی فروش زارعین(مطالعه موردی: انتخاب بازار فروش برای برنج در استان مازندران)
  محمد خالدی، سیدصفدر حسینی صفحه 6
  فرآیند فروش محصول در بازار مستلزم قبول هزینه های مبادله می باشد. این هزینه ها، استراتژی فروش زارعین را برای انتخاب نوع بازار تحت تاثیر قرار می دهند. در این مقاله، برای ارزیابی آثار هزینه های مبادله ثابت و متغیر بر استراتژی فروش، فرم خلاصه شده انتخاب بازار با استفاده از الگوی لوجیت شرطی برآورد گردیده است. با استفاده از پارامترهای برآورد شده فرم نیمه ساختاری انتخاب بازار، آثار هزینه های مبادله ثابت و متغیر بر انتخاب بازارهای مختلف شبیه سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده های بکار رفته در تحقیق، شامل اطلاعات فروشندگان برنج استان مازندران در سال 1382 می باشد. شبیه سازی آثار هزینه های مبادله بر انتخاب نوع بازار نشان می دهد با کاهش هزینه های مبادله به میزان 50 درصد، مقادیر مبادله شده در بازارهای نزدیک، محلی و دور بترتیب از 75%، 9% و 16% به 79%، 11% و 10% تغییر می یابد. زمانیکه اطلاعات زارعین از قیمت های بازاری کامل است (یا به عبارت دیگر هزینه های مبادله ثابت وجود ندارد) مقدار مبادله شده در بازارهای نزدیک از75% به 80% افزایش، در بازارهای دور از 16% به 6% کاهش و در بازارهای محلی از 9% به 14% افزایش می یابد. زمانیکه هزینه های مبادله متغیر به میزان 50 درصد کاهش یافته و اطلاعات زارعین نسبت به قیمت های بازاری کامل باشد این نسبت ها بترتیب در بازارهای نزدیک، بازارهای محلی و بازارهای دور به 83%، 13% و 4% تغییر خواهد یافت.
  کلیدواژگان: هزینه های مبادله ثابت و متغیر، انتخاب بازار فروش، الگوی لوجیت شرطی
 • توسعه مشارکتی فناوری (PTD) رهیافتی نوین برای تولید و انتقال فناوری مناسب کشاورزان خرده پا
  علی اسدی، سیدمحمود حسینی، ایرج ملک محمدی صفحه 7
  برای کمک مؤثر به کشاورزان خرده پا، یک نظام اثربخش تولید و انتقال فناوری مورد نیاز است. فقدان یک رابطه کاری نزدیک و تنگاتنگ بین سازمان های تحقیقاتی و ترویجی با گروه های مختلف زارعان و سازمان های کشاورزان یکی از مشکل ترین مسایل نهادی و ساختاری است که وزارتخانه های کشاورزی در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. این تحقیق با هدف معرفی رهیافت توسعه مشارکتی فناوری (PTD) انجام گردیده است. این تحقیق در مرحله اول از نوع بنیادین بوده که به شیوه مطالعات اسنادی صورت گرفته است، در مرحله دوم کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد که نهایتا مدل میدانی تحقیق از آن استخراج گردید. جامعه آماری تحقیق شامل چهار گروه محققان مؤسسات تحقیقات کشاورزی (1157 نفر)، اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی دولتی (1200 نفر)، کارشناسان ترویج کشاورزی (1684 نفر) و کشاورزان (3094763 خانوار بهره بردار) بود که با توجه به ویژگی های مختلف و واریانس مربوطه و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به ترتیب 188، 163، 201 و 211 نفر تعیین شد. برای انتخاب نمونه مورد مطالعه از نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی استفاده شد.داده های تحقیق از استانهای خراسان، آذربایجان شرقی، مازندران، کرمانشاه، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران جمع آوری گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. نتایج نشانگر آن بود که از مجموع 53 سازوکار مدل PTD، در 31 سازوکار توافق و تفاهم لازم بین چهار گروه کنشگران تولید، انتقال و کاربرد فناوری وجود دارد.
  کلیدواژگان: توسعه مشارکتی فناوری، فناوری مناسب، تولید و انتقال فناوری
 • بررسی میزان پایداری اکولوژیکی نظام زراعی خرده مالکی در بخش صالح آباد-همدان
  سیدمحمود حسینی، کریم نادری مهدیی، خلیل کلانتری صفحه 8
  این مطالعه پیمایشی با هدف بررسی وضعیت پایداری کشاورزی نظام زراعی خرده مالکی بر اساس شاخصهای اکولوژیکی توسعه پایدار کشاورزی در بخش صالح آباد همدان انجام گردید. در این منطقه عوامل متعددی از جمله: تخریب و تبدیل مراتع، افزایش روزافزون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی، فرسایش خاک و افت مواد آلی و عناصر غذایی آن، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی در اثر مواد شیمیایی و تبدیل کاربری اراضی زراعی، پایداری کشاورزی را تهدید می کنند با مرور ادبیات موضوع، شاخصهای اکولوژیکی توسعه پایدار کشاورزی تعیین و تدوین گردید و برای سنجش این شاخصها، متغیرهای مناسب در قالب پرسشنامه طراحی گردید. بنابراین ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است که روایی آن بوسیله کمیته تحقیق و نظر متخصصان موضوعی و پایایی آن نیز با انجام پیش آزمون و تکمیل 30 پرسشنامه اولیه در منطقه مورد مطالعه وتحلیل داده های پرسشنامه مذکور و محاسبه ضریب آلفای کرنباخ(75/0) مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق کشاورزان بهره برداران 27 روستای بخش صالح آباد می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید و به روش نمونه گیری خوشه ایدومرحله ای با انتساب اپتیمم، تعداد 96 واحد بهره برداری انتخاب گردید. نهایتا پرسشنامه ها از طریق مصاحبه حضوری تکمیل گردید. برای تحلیل داده های حاصله از روش های آماری تحلیل مولفه های اصلی جهت وزن دهی به شاخصها و تحلیل کلاستر جهت گروه بندی نظامهای زراعی استفاده شد. نتایج نشان داد به لحاظ پایداری، نظام زراعی منطقه در وضعیت بحرانی قرار گرفته است، بطوری که 7/67 درصد نظام زراعی در سطح «بسیار ناپایدار»، 9/22 درصد در سطح«ناپایدار»، 3/7 درصد در سطح«نسبتا پایدار» و تنها 1/2 درصد در سطح «پایدار» می باشند. نتایج حاصله از این تحقیق به مثابه یک هشداری است که مسقیما می تواند در برنامه ریزی سیاستهای توسعه کشاورزی در منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
 • تحلیل مقایسه ای میزان آشنایی و بکارگیری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان ترویج کشاورزی ایران
  ملیحه فلکی، حمید موحد محمدی، هوشنگ ایروانی، حسین شعبانعلی فمی صفحه 9
  فناوری های نوین اطلاعاتی، فرصتهای بی شماری را برای ایجاد ظرفیتهای جدید در حوزه های دانش بشری ایجاد کرده است. اما نظام ترویج کشاورزی به عنوان قبولی آموزش غیر رسمی در بخش کشاورزی نتوانسته از این پتانسیل ها به نحواحسن استفاده کند. بررسی های صورت گرفته بیانگر این است که توانمندی کارشناسان ترویج در بهره گیری از این پتانسیل تحت تاثیر عواملی نظیر شرایط محیطی، ویژگی های فردی و حرفه ای کارشناسان است که این امر باعث ایجاد شکافی بین آنها از نظر میزان آشنایی و بکارگیری فناوری های نوین گردیده است. بر همین اساس پژوهشحاضر با هدف تحلیل مقایسه ای میزان آشنایی و بکارگیری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان ترویج کشاورزی ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارشناسان ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بودند که از بین 28 استان کشور که بر اساس طبقه بندی وزارت مذکور به شش منطقه تقسیم شده بود با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب در هر منطقه، نمونه گیری صورت گرفت و241 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای که پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید استفاده شد و داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که کارشناسان ترویج زن آشنایی بیشتری با فناوری های نوین اطلاعاتی داشتند. همچنین نتایج آزمون t نشان داد که شرکت در کلاس های فناوری اطلاعات تنها باعث ایجاد تفاوت بین کارشناسان از نظر میزان آشنایی با فناوری های نوین گردیده است. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها بین استان های مورد مطالعه نشان داد که استان های تهران و فارس بیشترین میزان آشنایی و بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی را به خود اختصاص دادند.همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس حاکی از آن است که دسترسی به فناوری های نوین در منزل و محل کار باعث ایجاد بیشترین میزان آشنایی و بکارگیری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان مربوط گردیده است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، جنسیت، شکاف اطلاعاتی، کارشناس ترویج، ترویج کشاورزی
 • بررسی تاثیر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز(FFS) بر دانش ونگرش شالیکاران پیرامون مبارزه بیولوژیک بر علیه کرم ساقه خوار برنج(مطالعه موردی در استان مازندران)
  ترانه اسکو، سیده فاطمه رسولی، محمد چیذری صفحه 10
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بر دانش و نگرش کشاورزان پیرامون مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه خوار برنج در استان مازندران است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه کشاورزان سه روستای کهنه دان، علی آباد و رنگریز محله از سه شهرستان آمل، نور و جویبار استان مازندران تشکیل می دهند)121(N=. برای انجام تحقیق، پرسشنامه ای از طریق مرور ادبیات تهیه و تدوین شد. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه از طریق ارائه آن به جمعی از کارشناسان فنی و ستادی اداره ترویج مورد تایید قرار گرفت. آزمون مقدماتی از طریق توزیع پرسشنامه در بین 20 کشاورز منطقه ای مشابه با جامعه آماری مورد مطالعه انجام گردید و ضریب اعتبار پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به میزان 32/76% بدست آمد. بر اساس نتایج تحقیق، میانگین نمرات دانش فنی شالیکاران مورد مطالعه، قبل و بعد از برگزاری کلاس های آموزشی، تفاوت معنی داری را با یکدیگر داشته است. میانگین نگرش شالیکاران دو روستای کهنه دان و رنگریز محله، پیرامون مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه خوار برنج، قبل و بعد از برگزاری کلاس های آموزشی، تفاوت معنی داری در جهت مثبت داشته است. میانگین نگرش شالیکاران نسبت به «اثر بخشی مدرسه مزرعه کشاورز» و «توسعه پایدار» در اکثر گویه های مورد بررسی، قبل و بعد از برگزاری کلاس های آموزشی، تفاوت معنی داری داشته است. در این تحقیق مشخص شد که تنها در روستای علی آباد و کهنه دان، میزان مشارکت در کلاس های مدرسه مزرعه کشاورز با متغیر «میزان اراضی تحت تملک»، همبستگی معنی داری در سطح 95 درصد داشته است. بر اساس یافته های تحقیق، دانش کسب شده کشاورزان از طریق شرکت در مدرسه مزرعه کشاورز با متغیر «سن» در روستای علی آباد رابطه آماری معنی دار منفی و با مشارکت، تحصیلات و دانش اولیه رابطه آماری معنی دار مستقیم داشته است که مقدار آن در روستاهای مختلف، متفاوت بوده است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز، مبارزه بیولوژیک، کرم ساقه
 • تحلیلی بر دانش و نگرش کارشناسان ترویج نسبت به کشاورزی پایدار
  امیرحسین علی بیگی صفحه 11
  برنامه ریزی ترویجی به منظور تلفیق پایداری در فعالیت های کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری متداول است. فعالان این امر معمولا«کارشناسان ترویج هستند. بنابراین میزان دانش و نوع نگرش آن ها در مورد کشاورزی پایدار از عوامل تعیین کننده ی موفقیت این برنامه ها محسوب می شود. بر این اساس، این تحقیق توصیفی-همبستگی با هدف کلی ارزیابی و تحلیل دانش و نگرش کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در مورد کشاورزی پایدار انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق را کارشناسان ترویج شاغل در مدیریت ها و مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تشکیل دادند (75 N=). ابزار تحقیق که شامل یک پرسشنامه ی سه بخشی بود با روش سرشماری تکمیل گردید. بر اساس یافته ها، کارشناسان ترویج، نیازمند دانستن مطالب زیادی در مورد عملیات گوناگون کشاورزی پایدار هستند. بر اساس تحلیل عاملی، عوامل اصلی تشکیل دهنده ی مقیاس سنجش نگرش نسبت به پایداری کشاورزی عبارت از عامل اکولوژیکی، عامل اقتصادی و عامل اجتماعی بودند. نگرش کارشناسان نسبت به کشاورزی پایدار مثبت بود. نگرش نسبت به کشاورزی پایدار و میزان مطالعه در مورد پایداری کشاورزی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان دانش کارشناسان ترویج در مورد کشاورزی پایدار بودند. به این ترتیب، به برنامه ریزان دوره های آموزش ضمن خدمت پیشنهاد می شود ارتقای سطح دانش کارشناسان ترویج در مورد کشاورزی پایدار را، بر اساس یافته های این تحقیق، در اولویت قرار دهند.
 • تحلیل های استانی (خرد) و ملی(جمعی) واکنش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی گندم، جو، سیب زمینی، آفتاب گردان و پنبه)
  سید صفدر حسینی، نورمحمد آبیار صفحه 12
  نظر به اهمیت افزایش تولید و عرضه محصولات کشاورزی در روند توسعه اقتصادی کشور، این تحقیق برای بررسی تاثیر عوامل مؤثر بر تغییرات سطح زیرکشت (متغیر جانشین تولید و عرضه برنامه ریزی شده) پنج محصول مهم زراعی و اقتصادی ایران شامل گندم، پنبه، سیب زمینی، آفتاب گردان و جو، با استفاده از روش های اقتصادسنجی، تحت فروض تعدیل جزئی و کامل در چارچوب سیستم معادلات رگرسیون ظاهرا نامرتبط (SURE) انجام شده و برای تعیین الگوی مناسب تحلیل (خرد یا جمعی) از معیار تعدیل یافته تیل (Theil) استفاده گردید. براساس این معیار معادلات(ملی)جمعی با قدرت برازش بهتر به عنوان مبنای تحلیل تعیین شده و براساس نتایج آن، بررسی و تحلیل تغییرات سطح زیرکشت محصولات صورت گرفت. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که عواملی نظیر قیمت محصول، سطح زیرکشت با وقفه یکساله، پیشرفت فناوری و ریسک درآمد ناخالص محصول اثرات تعیین کننده ای بر تغییرات سطح زیرکشت محصولات مورد مطالعه دارند. در این مقاله متناسب با یافته های تحقیق، پیشنهاداتی برای کاربری در سیاست گذاری های بخش کشاورزی ایران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: واکنش سطح زیرکشت، تحلیل های خرد و جمعی، تغییرات سطح زیرکشت
 • تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوری های اطلاعات و ارتباطات(ICTs) در آموزش های فنی و حرفه ای کشاورزی(مطالعه موردی استان زنجان)
  آصف کریمی، لیلا صفا، محمد مختارنیا صفحه 13
  در دنیای امروز، تحولات ناشی از فناوری های جدید تاثیرات بسزایی بر روند زندگی و کار مردم در سرتاسر جهان گذاشته و با روش های سنتی آموزش، یادگیری و مدیریت آموزش به طور جدی به مقابله پرداخته است. در این میان، فناوری اطلاعات و ارتباطی که خود یک زمینه جدید مطالعاتی است، تاثیر عمده ای بر تمامی زمینه های آموزش، یادگیری و پژوهش داشته است. با توجه اهمیت موضوع تحقیق و نیز به جهت سرمایه گذاری های فراوان در این بخش و نیاز روزافزون به ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مناسب و استفاده از آن در جهت آموزش های صحیح و مناسب، تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوری های اطلاعات و ارتباطات(ICTs) در آموزش های فنی وحرفه ای کشاورزی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 117 نفر از آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان زنجان بودند که تمام آنها مورد سرشماری قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوری های اطلاعات و ارتباطات، از تحلیل عاملی نوع R استفاده گردید که نتایج نشان داد متغیرها در پنج عامل نگرش، شرایط و امکانات، زمینه کاربرد، پشیبانی و مهارت قرار می گیرند که این پنج عامل در حدود 86/61 درصد واریانس عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوری های اطلاعات و ارتباطات را برآورد می نمایند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش فنی و حرفه ای، آموزشگران
 • نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی پیرامون حرفه کشاورزی به عنوان شغل آتی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس)
  علی اصغر شاهرودی، محمد چیذری، همایون فرهادیان صفحه 14
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی پیرامون حرفه کشاورزی به عنوان شغل آتی انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (356N=) هستند که از این میان تعداد 143 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضرایب اعتبار پرسشنامه با انجام آزمون پیش آهنگی نیز با استفاده از نرم افزار SPSS بین 87/0 تا 93/0 برای دیدگاه های دانشجویان به دست آمد. یافته های توصیفی نشان می دهد که نگرش کلی 7/19% دانشجویان پیرامون شغل آتی خود در سطح «ضعیف»، 6/48% در سطح «متوسط»، 5/27% در سطح «خوب» و مابقی 2/4% در سطح «بسیار خوب» قرار دارند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای تجربه فعالیت کشاورزی و دیدگاه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی دانشجویان با دیدگاه رفتاری آنان پیرامون آینده شغلی خود ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارند. نتایج تحلیل تفکیکی مرحله ای به شیوه لامبدای ویلکز نیز نشان داد که متغیرهای تجربه فعالیت کشاورزی و دیدگاه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی به عنوان مهمترین عوامل متمایز کننده در مجموع توانسته اند دیدگاه رفتاری 9/71% از کل پاسخگویان را بر مبنای توابع تشخیص به درستی طبقه بندی کنند. به علاوه، با معادلاتی که از این تحلیل به دست آمد می توان پیش بینی کرد که فرد مورد نظر به کدام طبقه از دیدگاه رفتاری تعلق دارد.
  کلیدواژگان: گرش، حرفه کشاورزی، شغل آتی، دانشجوی تحصیلات تکمیلی، رفتار، آموزش عالی
 • شناسایی دیدگاه دانشجویان درخصوص عناصر اصلی سازوکار ارزشیابی کیفیت تدریس و برآورد تاثیر متغیرهای منتخب بر این دیدگاه در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
  مسعود برادران، یدالله مهرعلی زاده، حسین شعبانعلی فمی، حمید موحدمحمدی صفحه 15
  پژوهش حاضر، خلاء و فقدان سازوکار مطلوبی برای ارزشیابی کیفیت تدریس را به عنوان مساله ای مهم و قابل بررسی با هدف بهبود کیفیت تدریس اعضای هیات علمی مد نظر قرار داده است. اهداف این مطالعه شامل: تشریح اهمیت طراحی سازوکار مطلوب جهت ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید توسط دانشجویان، برآورد تاثیر متغیرهای منتخب (جنسیت، سال ورود به دانشگاه، نوع پذیرش و رشته تحصیلی) بر دیدگاه دانشجویان هنگام اولویت بندی شاخص های 34 گانه رایج ارزشیابی در دانشگاه ها و همچنین شناسایی دیدگاه دانشجویان درخصوص عناصر اصلی سازوکار ارزشیابی (روایی و پایایی فرم های رایج ارزشیابی، ضرورت تدوین فرم های جداگانه بر اساس رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و نوع واحد درسی، ضرورت استفاده از رهیافت یادگیری محور به جای رهیافت تدریس محور در ارزشیابی و مناسب ترین مقیاس های ارزشیابی) بوده است. داده ها به وسیله پرسشنامه ای نیمه باز جمع آوری و پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ معادل 87/0 برآورد گردید. جهت توصیف و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t و ANOVA استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که به غیر از متغیر نوع پذیرش، سایر متغیرها تفاوت معنی داری بر دیدگاه دانشجویان در اولویت بندی شاخص های ارزشیابی داشتند. درصد زیادی از پاسخگویان (80%) با تدوین فرم های ارزشیابی جداگانه و جایگزینی دیدگاه ارزشیابی یادگیری محور به جای تدریس محور موافقت داشتند. همچنین 72 درصد پاسخگویان روایی و پایایی فرم های ارزشیابی رایج را قابل قبول دانسته و مقیاس پنج گزینه ای لیکرت نیز به عنوان مناسب ترین مقیاس ارزشیابی انتخاب کرده اند. در پایان کاربست یافته ها در نظام آموزش عالی مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: کیفیت تدریس، سازوکار ارزشیابی، دیدگاه دانشجویان
|
 • A Study of the Factors Affecting Agricultural Credit Repayment,(Case Study: Fars Province)
  Page 1
  The aim of this study was to investigate the factors affecting timely repayment of agricultural loans in Fars Province. The necessary data was obtained from agricultural Bank as well as through 163 questionnaires, filled out in Fars-Province. The farmers were divided in to timely repayment and defaulter groups while standard Tobit model being used for the study. The dependent variable in this model was non-repayment. The results of Tobit model in Fars Province indicated that, education level, diversity index, savings, acreage, loss dueto, natural disasters, crop insurance, farm income, income other than farm income, proportion of farm income to total income, supervision on the part of Bank, expected time period before receiving the credit, kind of activity, market situation, and duration of repayment period were among factors affecting non-repayment rate. Among these variables losses due to natural disasters, and expected time period before receiving credit had positive, while the rest had negative effects on non-repayment rate.
 • Analyzing the Mechanisms of Agricultural University Participation in Agricultural Extension Affairs
  Page 2
  Agricultural universities have axial role in the Agricultural Knowledge and Information System (AKIS) along with well-known functions, including teaching, research and services. Unfortunately in Iran the third function i.e. University Outreach Services, have not had their positive impact on agricultural extension system. Regarding this problem, this research was carried out with the aim of identification and analysis of the mechanisms of strengthening participation and integration of agricultural universities in rural and agricultural extension affairs. The research was conducted based upon survey strategy. Thus, data were gathered through a questionnaire as the research tool. Statistics population included two groups, namely agricultural university faculties and experts of Extension and Production System, Deputy of Jehad-e-Agriculture Ministry. Sample size for university faculties group was 130 and for the second group 145 persons. Data were analyzed by SPSS 11.5 and the main technique used was"R-type factor analysis". Research results indicated the existence of five factors, as underlying components of analyzed mechanisms. Extracted factors explained %72.39 of the variances of analyzed mechanisms, in total. These factors were extracted and respeclively labeled as: Supportive Policies(%16.95), Extension Education Services(%13.87), Research Services(%10.65),Technical and Advisory Services(%9.75), and Institutional Development(%9.38). According to the research findings, effective implemenation of the explained mechanisms required the set up of a joint committee, including staff experts of both ministries, to meet during regular appropriate meetings to appropriate policies.
 • Measurement and Analysis of Factors Influencing Potato Cultivation Sustainability in Freydoonshahr Township, Isfahan, Iran
  Page 3
 • Effects of Government Expenditures onTotal Factor Productivity Growth in Rural Areas of Iran
  Page 4
  In this study it is attempted to investigate the effects of government spending on total factor productivity growth in rural areas of Iran. Using time series data of 1971-2001, a system of equations including some of the variables affecting productivity growth was considered. The system of equations included total factor productivity, irrigation, roads and education. Using the simultaneity and diagonolity tests the results showed the three stage least square method (3SLS) to be the more suitable. one Marginal effects of government spending on total factor productivity were calculated. Based on the obtained results, government spending on irrigation is indicetad to have the largest impact on total factor productivity growth. Also, government spending on agricultural research and development has positive impact on total factor productivity growth
 • Analyzing the Effects of Transaction Costs on Selling Strategy (Case Study: Market Selection for Selling Rice)
  Page 6
  Farmers incur transaction costs in selling their crops on markets. These costs affect selling strategy. To analyze the effects of fixed and proportional transaction costs on market selection, at first, it is necessary to estimate the reduced form of market choice model with a conditional logit model. Semi-structural form model allows one to simulate the effects of fixed and proportional transaction costs on market choice. The data used in this research consisted of information about rice sellers in Mazandaran province, during 1382. Simulating the effects of transaction costs on market selection shows, 50 percent decrease in proportional transaction costs changed traded quantity from 75%, 9% and 16% to 79%, 11% and 10% in near, local and distant markets, respectively. Full information about market prices (or no fixed transaction cost) increased traded quantity from 75% to 80% in near markets, decreased it from 16% to 6% in distant markets and increased it from 9% to 14% in local markets. If proportional transaction costs decrease by 50 percent and farmers’ information were adequate, the share of selling at near, local and distant markets would change to 83%, 13% and 4%, respectively
 • Participatory Technology Development (PTD), as a New Approach for Generation and Transformation of Appropriate Technology to Small Farmers
  Page 7
  To effectively support small farmers, an efficient system of technology generating and transforming in agriculture is needed. Lack of close and effective interaction among extension organizations and research systems and between various groups of farmers and agricultural organizations is one of the important institutional problems facing the ministries of agriculture in many developing countries. The present study was conducted for the purpose of introducing an innovative approach of Participatory Technology Development (PTD) in Iranian context. The research included tow phases: the first one was based or fundamental research, conducted through a documental study and the second phase completed through a survey application research, which ended up in a Field Model (FM). Population of the study was comprised of four groups, including: researchers working in agricultural research institutes of Iran (1157 in dividuals), faculty members of state agricultural colleges (1200), specialists of Agricultural Extension Organizations (1684), and farmers (3094763 households). Considering the overall features and while selected variance and While using Cochran formula, sample sizes of 188, 163, 201 and 211 were selected respectively. Multi-stage random sampling technique was employed to select the sample for the study. Data were collected from the provinces of Khorasan, Eastern Azerbyijan, Mazendaran, Kermanshah, Khuzestan, Fars, Isfahan and Tehran. Instrument of the study was a questionnaire the validity of which was confirmed by a jury of experts and while its reliability established using Chronbach Alfa. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. Results of the study indicated that the sample agreed on an appropriateness of 31 out of 53 mechanisms/strategies for PTD model in agricultural technology generation, transformation and application.
 • A Study of Ecological Sustainability of Smallholder Farming System in Saleh Abad District, Hamadan
  Page 8
  The purpose of this study was to investigate the sustainability standings of agricultural activities in smallholder farming systems based on the ecological indicators in Salihabad area of Hamadan province. In this area, many factors threaten the sustainability of agriculture. Some of these factors are: degradation of rangelands, increasing use of chemicals as inputs, soil erosion, depletion of soil nutrients leading to diminish in its quality, pollution of ground and surface water, and conversion of fertile into non-arable land. The ecological indicators of agricultural sustainability were determined through a comprehensive literature review. Data collection instrument was a questionnaire the validity of which was confirmed by a jury of experts and reliability determined through a pilot test (filling up of 30 primary questionnaires in the study area and analysis of the data), and calculation of Cronbach's Alpha coefficient(0.75). The statistical population included 27 villages. The sample size was estimated through Cochran formula, Ninety six farm-households were selected for the study, using optimum allocation clustered sampling method. Eventually the questionnaires were completed through interview with farmers in the field. Data analysis was accomplished using various statistical methods, including principle component analysis as well as cluster analysis. Findings indicate that, considering the ecological indications of sustainability, the farming systems in the area are at their "critical" stage, as 67.7 percent are at "very unsustainable",stage, 22.9 percent are "unsustainable", 7.3 percent "relatively sustainable" and only 2.1 percent of the farming systems are "sustainable",as based on the ecological sustainability indicators, developed in this study. The findings of the research can act as an alarm, and contribute to policy formulation for the future sustainable agricultural development programs in the area.
 • A Comparative Analysis of the Extent of Knowledge of, and Application of Information Technology by the Agricultural Extension Professionals in Iran
  Page 9
  The new information technologies have provided enormous opportunities and capacities in different scientific areas. Despite this, many countries particularly from south have not been able to make the proper use of the potentials of avilable information technologies. Agricultural extension is one of the areas faced with many obstacles in applying these technologies in its procedures and activities. Given the situation, this study was conducted to compare the extent of IT use by, and knowledge of extension professionals in the country. The statistical population of the study consisted of 1145 extension professionals working throughout the country and in different provinces. A stratified random sampling technique was used, 241 extension experts comprising the sample size of the study. The reliability and validity of the tools of study were conformed by pilot study as well as expert judgment. The results revealed that female extension professionals had a higher knowledge of IT as compared with male professionals. According to the findings training courses offered in IT have just added to the professionals’ knowledge with no effect on the level of application. A regional comparison showed that Fars and Tehran provinces benefited from the highest level of IT knowledge and application among their extension professionals.
 • Assessing the Effect of Farmers Knowledge and Attitude Regarding Farmer Field School (FFS) on Biological Control against Rice Stem Borer in Mazandaran Province
  Page 10
  The purpose of this study was to investigate the effect of Farmer's knowledge and attitude regarding Farmer Field School (FFS) on biological control against rice stem borer in Mazandaran Province. The population of the study included all farmers residing in three villages of Kohnedan, Rangrizmahalleh and Aliabad (N=121). A questionnaire was developed from reviewed literature. The content and face validity of the instrument was established by a panel of experts consisting of technical specialists and staff at the Extension Administration. A pilot test was conducted with 20 farmers in a similar regional township. Data collected were analyzed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Reliability for the overall instrument was 76/32. The results of the study showed that the mean score of technical knowledge of rice farmers (before and after attendance in FFS classes) were significantly different. The mean attitude score of farmers in two villages of Kohnedan and Rangrizmahalleh regarding biological control against Rice Stem Borer before and after their attendance had a positive significant difference. The mean attitude score of rice farmers toward the effectiveness of FFS and sustainable agriculture in most investigated statements before and after FFS classes allendance showed a positive significant difference. It was found in the two villages of Aliabad and Kohnedan, that between the level of participation, and the farm land size there was a positive significant correlation. It was also found that there was a significant negative relationship in Aliabad village, between knowledge gained from FFS participation and, the variable of age. Knowledge gained had a positive significant relation with participation, level of education, and primary knowledge among the farmers in the three villages.
 • An Analysis of Knowledge and Attitude of Extension Experts towards Sustainable Agriculture
  Page 11
 • An Aggregate and Disaggregate Analysis of Acreage Response of some Iranian Agricultural Crops: Wheat, Barley, Potatoes,Sunflower, and Cotton
  Page 12
  Considering the importance of increase in production and supply of agricultural products in Iranian economic development, this study was carried out to investigate the impact of factors influencing the acreage (as a proxy for planned production and supply) of five important crops, namely wheat, barley, potatoes, sunflower and cotton. The Seemingly Unrelated Regression Estimation (SURE) was used under the assumptions of partial and complete adjustment, while Theil adjusted R2 was employed to determine the appropriate (disaggregate and aggregate) analytical model. Based on this criterion, aggregate equations are chosen for an analysis of changes in the acreage of the crops. The results show that such factors as product price, previous-year acreage, technological advancement, and gross income risk for the crops have significant effects on changes in the acreage under these crops. Some related policy implications are presented.
 • An Identificatin of the Factors Affecting the Use of Information and Communication Technology(ICT) by Trainees in Vocational and Technical Education in Agriculture(A Case Study in Zanjan Province)
  Page 13
 • An Investigation of the Agriculture Graduate Student's Attitudes Regarding Agricultural Career as an Employment in the Future(Case Study: Tarbiat Modarres University)
  Page 14
  The purpose of this descriptive-correlation study was to investigate and analyze the agriculture graduate students’ attitudes regarding agricultural career as regards employment in the future. The target population consisted of 356 agriculture students at Tarbiat Modarres University (TMU). By a simple random sampling procedure, 143 students out of the population were chosen as the sample for completing the questionnaires (n=143). This research was administrated through a valid and reliable questionnaire. Content validity of the study was ascertapined by a panel of experts in the field of agricultural extension and education. A pilot study was conducted on a similar population and reliability coefficients (A Cronbach’s Alpha) were estimated between 0.87 and 0.93 for the students’ perceptions. The research findings indicated that, in general, 19.7% students’ perceptions regarding their future employment were at “low” level, 48.6% at “average”, 27.5% at “high”, and 4.2% at “very high” levels. Pearson correlation coefficients showed statistically significant and positive relationship between the independent variables of agricultural work experiences, economic, cultural, social & educational perceptions and the dependent variable of students, behavioral perception toward their future employment. The results of the stepwise discriminate analysis by means of Wilks’ lambda procedure revealed that the most important distinguishing variables include agricultural activity experiences, and cultural, educational and social perceptions. In general, these variables could correctly classify behavioral perception of some 71.9% of all respondents as based on the obtained discriminate functions. Furthermore, it can be predicted through the obtained equations of this analysis which category of behavioral perception one particular individual in mind belongs to.
 • The Identification of Student's View about the Major Elements of Teaching Quality Evaluation Mechanism and the Estimate of Effectiveness of Selected Variables Affecting Their View at Ramin Agriculture and Natural Resources University
  Page 15
  The objectives of this study were: describing the importance of designing a desirable mechanism for faculty members, teaching quality evaluation by students, an estimation of effectiveness of selected variables (gender, year of student admiltance, type of admission, and field of study) on students’ view during ranking of 34 indexes of current evaluation forms at universities and also identifying the students’ view concerning major elements of evaluation mechanism (reliability and validity of current evaluation forms, necessity for formulating different forms of evaluation based on field of study, educational level and type of currieulum for,an employment of learning-center instead of teaching-center approach in evaluations, as well as finding the most proper scales of evaluation). Data were collected by a semi-open questionnaire and reliability of questionnaire was estimated by using Cronbach’s Alpha (approximately 0.87). SPSS statistical software was employed to describe and analyze the data. T and ANOVA were employed to test research hypotheses. Results indicated that all variables except the type of admission, had significant effects on students’ views while ranking the indexes. A high percentage of the respondents (80%) agreed with formulating different evaluation forms and substituting learning-center approach by teaching-center approach Also 72% of the respondents believed that reliability and validity of the current evaluation forms are acceptable and Likert’s five alternative scale was selected as the most proper scale. Finally, the implications of research findings were discussed.