فهرست مطالب

طب نظامی - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 47، بهار 1390)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 47، بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/01/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اسفندیار آزادمرزآبادی، محمد غلامی فشارکی صفحه 1
  اهداف
  استرس شغلی یکی از مشکلات جوامع امروزی است. از جمله مشاغل دارای استرس زیاد، مشاغل مرتبط با امور نظامی است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر استرس شغلی در کارکنان نظامی ایران بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 749 نفر از کارکنان نظامی رسمی استان های مختلف ایران که با استفاده از نمونه گیری خوشه ایدومرحله ای انتخاب شدند، در سال 1388 به انجام رسید. برای سنجش استرس شغلی از پرسش نامه 35سئوالی HSE استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و استنباطی شامل تحلیل واریانس و آزمون T مستقل به کمک نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  رابطه سن با استرس شغلی به صورت یک منحنی شکسته بود که در آن بیشترین میزان استرس در بازه سنی 26 تا 40 سال مشاهده شد و پس از آن با افزایش سن، استرس شغلی نیز کاهش داشت. براساس نتایج، سن بر همه حیطه های استرس شغلی به جز تقاضا و ارتباط اثرگذار بود. طبق نتایج رابطه معکوس بین رضایت شغلی و استرس شغلی وجود داشت. رضایت شغلی بر همه حیطه های استرس شغلی اثرگذار بود.
  نتیجه گیری
  با افزایش سن استرس شغلی نیز کاهش یافته و سن بر همه حیطه های استرس شغلی اثرگذار است. سابقه کار نیز با استرس شغلی رابطه معنی دار دارد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، کارکنان نظامی، پرسش نامه HSE
 • محمد دانشمندی، علی عسگری، سید داود تدریسی، عباس عبادی، جمیله مختاری صفحه 7
  اهداف
  با توجه به ضرورت آموزش خودامدادی و دگرامدادی، تمام پایوران نظام باید این دوره را بگذرانند و انجام این آموزش در نیروهای نظامی قدمت ده ساله دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر آموزش خودامدادی و دگرامدادی به دو روش سخنرانی و بسته های نرم افزار چندرسانه ای بر میزان دانش پایوران گردان های رزم منتخب نظامی شهر تهران انجام شد.
  روش ها
  در مطالعه ای نیمه تجربی در سال 1389، 60 پایور واجد شرایط ورود به مطالعه از مجموع 300 نفر پایور دو گردان رزم منتخب شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه 30نفره تقسیم شدند و با دو شیوه آموزش سخنرانی و بسته های نرم افزار چندرسانه ای تحت آموزش قرار گرفتند و از آزمون کتبی با سئوالات استاندارد برای تعیین میزان دانش آنان استفاده شد. نتایج پس از جمع آوری با روش های آماری توصیفی و تحلیلی شامل آزمون T زوجی و T مستقل آزمون دقیق فیشر مقایسه شد و با نرم افزار SPSS 15 تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات سطح دانش در دو گروه قبل از مداخله با هم تفاوتی نداشت. بعد از مداخله، میانگین نمرات در گروه چندرسانه ای افزایش بیشتری داشت. میانگین نمره سطح دانش، بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در هر دو گروه افزایش یافت که از نظر آماری معنی دار بود (0.001>p).
  نتیجه گیری
  در صورت مطلوب بودن شرایط از نظر زمان و مکان و وجود وسایل کمک آموزشی، آموزش با بسته های نرم افزاری چندرسانه ای نسبت به روش سخنرانی می تواند در افزایش سطح دانش پایوران موثرتر باشد.
  کلیدواژگان: خودامدادی، دگرامدادی، آموزش به شیوه سخنرانی، آموزش به شیوه چندرسانه ای، دانش
 • سید حسین سلیمی، رضا کرمی نیا، علی اکبر اسماعیلی صفحه 11
  اهداف
  شخصیت مدیران، در فرآیند و انتخاب روش حل تعارض و سبک مدیریت تاثیر گذار است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، سبک رهبری و مدیریت تعارض در یک واحد نظامی بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی به شیوه همبستگی در سال 1388 روی 200 نفر از مدیران ارشد یکی از واحدهای نظامی شهر قم با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. سبک رهبری براساس پرسش نامه سبک رهبری و ویژگی های شخصیتی مدیران براساس پرسش نامه NEO و مدیریت تعارض براساس پرسش نامه رابینز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از بین سبک های رهبری، سبک رهبری آمرانه خیرخواهانه- مشورتی بیشترین فراوانی را داشت (65.5%). ویژگی شخصیتی توافق پذیری بیشترین ویژگی مشاهده شده بود (19.5%). ویژگی شخصیتی برون گرایی با سبک مدیریت مشارکتی رابطه مثبت معنی دار داشت. در تحلیل همبستگی، بین سبک راه حل جو و سبک اعمال کنترل با ویژگی شخصیتی برون گرایی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت. همچنین بین سبک ناسازش کار با ویژگی شخصیتی روان آزرده گرایی رابطه مثبت و معنی دار مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  سبک آمرانه خیرخواهانه- مشورتی بیشترین سبک رهبری مورد استفاده در بین مدیران ارشد واحد نظامی مورد مطالعه است و ویژگی شخصیت توافق پذیر، بیشترین ویژگی شخصیتی مدیران ارشد این واحد است. سبک راه حل جو و سبک اعمال کنترل با نمره سبک مدیریت رابطه مثبت دارد. بین ویژگی شخصیت روان آزرده گرایی با نمره مدیریت رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سبک های مدیریتی، مدیریت تعارض، پرسش نامه NEO
 • علی فتحی آشتیانی، غلامرضا جعفری کندوان صفحه 17
  اهداف
  پژوهش های انجام شده در بافت نظامی عمدتا بیانگر مسایل روان شناختی هستند که با توجه به اقتضای شغل نظامی ممکن است بروز کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک زندگی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان دو دانشگاه با وابستگی نظامی و غیرنظامی انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقایسه ای که در سال 1387 انجام شد، تعداد 344 نفر (131 مرد و 213 زن) از کارکنان دو دانشگاه شهر تهران به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با پرسش نامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI-III)، نیم رخ سبک زندگی ارتقادهنده سلامتی (HPLP II) و فرم کوتاه پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) بررسی شدند. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 11.5 با آزمون های آماری توصیفی و آزمون T مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در مقایسه میانگین متغیرهای سلامت روان، در اغلب زیرمقیاس ها تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت و میزان سلامت روان در کارکنان دانشگاه نظامی از کارکنان دانشگاه غیرنظامی بیشتر بود. در متغیرهای سبک زندگی و کیفیت زندگی تفاوت میانگین بین دو گروه معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  سلامت روان کارکنان دانشگاه نظامی در مقایسه با کارکنان دانشگاه غیرنظامی بالاتر است، ولی در مورد سبک و کیفیت زندگی دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. بالابودن سلامت روان کارکنان دانشگاه نظامی می تواند به علت پیاده سازی برنامه های پیشگیری و ارتقای سلامت روان و نیز امنیت شغلی و فرآیندهای شفاف ارتقای شغلی باشد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، سبک زندگی، کیفیت زندگی، دانشگاه
 • زهرا حاجی امینی، ضرغام چراغعلی پور، اسفندیار آزاد مرزآبادی، عباس عبادی، علی نوروزی کوشالی صفحه 25
  اهداف
  استرس شغلی امروزه به مساله ای شایع و پرهزینه در محیط های کاری تبدیل شده است. در شغل رانندگی به خاطر ماهیت کار و محیط، استرس با شدت بالاتری دیده می شود. این مطالعه با هدف مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در بهمن ماه سال 1388 روی 202 راننده شاغل در مناطق منتخب شهرداری و مراکز نظامی شهر تهران که به روش نمونه گیری با تخصیص متناسب انتخاب شدند، انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استرس شغلی اسیپو استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 15 و آمار توصیفی و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سنی در رانندگان نظامی 8.63±43.28 و غیرنظامی 8.78±40.49 بود. میزان استرس شغلی در دو گروه در دو حیطه بی کفایتی و محدوده نقش اختلاف معنی دار نشان داد (0.05>p)، ولی در نمره کلی استرس شغلی اختلاف معنی دار آماری به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  میزان استرس شغلی در بعضی از حیطه ها در هر دو گروه رانندگان نظامی و غیرنظامی، متوسط و حتی شدید است، ولی نمره کلی استرس در دو گروه تفاوت معنی داری ندارد. لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا از میزان بروز استرس و پیامدهای آن کاسته شود.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، اسیپو، رانندگان، نظامی، شهرداری
 • سید مسعود داوودی، علی اکبر کریمی زارچی، سعید ظفریان صفحه 31
  اهداف
  در مراکز نظامی به دلیل وجود عوامل مساعدکننده، الگوی بیماری های پوستی با جامعه متفاوت است. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع بیماری های جلدی و عوامل مرتبط با آن در یک مرکز نظامی غیرآموزشی بود.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی که در سال 1387 انجام شد، 809 نفر در یک مرکز نظامی به صورت سرشماری انتخاب شده و مورد معاینه قرار گرفتند. افراد دارای ضایعات مشکوک به آزمایشگاه معرفی شدند. داده های گردآوری شده در نرم افزار SPSS 15 با استفاده از شاخص ها و آزمون های آماری مجذور کای و رگرسیون لجیستیک مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان شیوع بیماری های پوستی 2/26% تعیین شد. توزیع بیماری ها به ترتیب اولویت شیوع شامل آکنه 8.9%، درماتیت 8.8%، پیتریازیس 3.1%، زگیل 1.9%، پسوریازیس 0.7%، تینه آورسیکالر 0.7%، ریزش مو 0.5%، خال 0.4%، کهیر 0.4%، سالک 0.4%، اسکار سوختگی 0.4% و سل پوستی 0.1% بود. میزان شیوع بیماری های پوستی از نظر دفعات استحمام در هفته و محل اقامت دارای تفاوت آماری معنی دار بود (0.05>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به سهم بالای بیماری های واگیر جلدی در بین بیماری های مشاهده شده و نسبت بالای بیماری در بین سربازان وظیفه، توصیه می شود معاینات اولیه در بدو ورود سربازان به مراکز نظامی انجام گیرد. معاینات ادواری به منظور کنترل بیماری های واگیردار جلدی نیز ضروری است.
  کلیدواژگان: مرکز نظامی، بیماری جلدی، میزان شیوع
 • زهره پورصالح، مصطفی قانعی، مصطفی نادری، علی امینی هرندی صفحه 37
  اهداف
  عراق در سال های 1359 تا 1367 حملات شیمیایی متعددی روی افراد غیرنظامی مناطق شمال غربی ایران و عراق داشته است. هدف از این مطالعه، بررسی عوارض طولانی مدت ریوی در مصدومان شیمیایی غیرنظامی در منطقه کردستان عراق بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی- توصیفی در سال 1387 روی مصدومان شیمیایی کرد عراقی که فراخوان عمومی شدند، انجام شد و 479 فرد واجد شرایط به روش سرشماری انتخاب و وارد مطاله شدند. سپس مراجعین مورد معاینه قرار گرفتند و اسپیرومتری و اسکن ریوی شدند. وجود تاول پوستی پس از حادثه ملاک تشخیصی تماس با گاز خردل درنظر گرفته شد. بر این اساس افراد مورد مطالعه به دو گروه مصدومان با علامت تاول و مصدومان بدون علامت تاول تقسیم شدند. نتایج به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS 16 با آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون های T مستقل، مجذور کای، دقیق فیشر و رگرسیون چندمتغیره در دو گروه مقایسه شدند.
  یافته ها
  از مجموع 479 نفر، 45.7% مرد و 54.3% زن و متوسط سنی 13.7±43.1 بود. 15.2% بیماران اسپیرومتری غیرطبیعی و 46.6% آنها احتباس هوایی در اسکن ریوی داشتند که بین گروه های با تاول (287 نفر) و بدون تاول تفاوت معنی دار وجود نداشت، هرچند گروه با تاول علایم تنفسی بدتر و عملکرد ریوی پایین تری به ویژه در بین ساکنین حلبچه داشتند.
  نتیجه گیری
  مصدومین شیمیایی عراق دچار عوارض ریوی با درجه شدید هستند که می تواند به دلیل نبود آموزش های لازم پیشگیری برای کاهش تماس با عوامل شیمیایی و درمان های فوری پس از حادثه باشد.
  کلیدواژگان: سلاح های شیمیایی، عوارض طولانی مدت ریوی، کردستان عراق، گاز خردل، حلبچه، تست تنفسی ریه
 • زینب ابراهیم پور، ابوالفضل شکیبایی، پروین فرزانگی، محمدعلی آذربایجانی صفحه 43
  اهداف
  پاسخ هورمون ها به رقابت و ارتباط آنها با مسابقات ورزشی، در مردان به طور گسترده و در زنان ورزشکار به میزان کمتر بررسی شده است. جزء جدایی ناپذیر هر مسابقه ورزشی استرس ناشی از رقابت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات دهیدرواپی اندروسترون (DHEA) و کورتیزول بزاقی به رقابت در دختران والیبالیست انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه کوهورت در سال 1389 روی 10 دختر والیبالیست عضو یکی از تیم های شرکت کننده در مسابقات منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی که با نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. نمونه های بزاقی نیم ساعت و پنج دقیقه قبل از شروع مسابقه، بین ست دوم و سوم، بلافاصله و نیم ساعت بعد از پایان دو مسابقه والیبال جمع آوری شد. غلظت DHEA و کورتیزول بزاقی به صورت دوپلیکیت و با استفاده از روش الایزا تعیین شد. از تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری های مکرر به کمک نرم افزار SPSS 16 برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری در غلظت DHEA و کورتیزول بزاقی مشاهده نشد (0.05
  نتیجه گیری
  شرکت در رقابت والیبال غیرحرفه ای تاثیری بر میزان DHEA بزاقی ندارد. بازیکنان والیبال آماتور بیشترین تغییرات غلظت کورتیزول بزاق در طول یک مسابقه منجر به باخت را در بین مسابقه تجربه می کنند. شاید بتوان گفت که غلظت کورتیزول بزاق ورزشکاران آماتور در بین مسابقه والیبال، در بازنده ها نسبت به برنده ها افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: دهیدرواپی اندروسترون، کورتیزول، بزاق، رقابت والیبال
 • خدابخش احمدی*، غلامرضا خدادادی، جعفر انیسی، الهه عبدالمحمدی صفحه 49
  اهداف

  عملکرد نظام خانواده بر وضعیت بهداشت روانی اعضای آن موثر است و وجود فرزند معلول، اغلب ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت خانواده وارد می کند. بر این اساس هدف از این تحقیق، بررسی مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول و تاثیر غیرمستقیم آن بر عملکرد شغلی آنها بود.

  روش ها

  این پژوهش توصیفی- تحلیلی در سال 1388 انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل خانواده ای کارکنان سپاه دارای فرزند معلول ساکن شهر تهران بود. تعداد 200 نفر در دو گروه خانواده های کارکنان دارای فرزند معلول و خانواده های فاقد فرزند معلول به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. این افراد به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه عملکرد خانواده، مقیاس سازگاری بل و پرسش نامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون T مستقل و نرم افزار SPSS 15 استفاده شد.

  یافته ها

  از نظر عملکرد درون خانواده، تفاوت میان گروه خانواده های دارای فرزند معلول با گروه شاهد معنی دار (0.01>p) و به بیان دیگر عملکرد خانواده در گروه شاهد بهتر از گروه دارای فرزندان معلول بود. از نظر وضعیت سازگاری، بین دو گروه در نمره کل و مقیاس های فرعی تفاوت معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  خانواده های دارای فرزند معلول از نظر عملکردی و سازگاری نسبت به خانواده های فاقد فرزند معلول دچار ضعف و نارسایی هستند، بنابراین این خانواده ها به خدمات آموزشی، مشاوره ای و حمایت های روانی و مالی نیاز دارند.

  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، سازگاری، معلولیت، فرزندان
 • غلامحسین پورتقی، محمد حکمت، حسن رفعتی شالدهی، محمد سالم صفحه 53
  اهداف
  آگاهی یافتن از حوادث بیمارستانی و علل وقوع آنها می تواند در برنامه ریزی های مدیریتی بیمارستان و یافتن روش های پیشگیری به منظور کاهش میزان حوادث ناشی از کار و درنهایت کاهش هزینه های بیمارستان موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع حوادث بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان یکی از بیمارستان های شهر تهران بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 190 نفر از کارکنان یکی از بیمارستان های شهر تهران که در فاصله سال 1387 تا 1388 دچار حادثه شده بودند، انجام شد. تمامی حوادث ایجادشده مدنظر قرار گرفت و افراد مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات به کمک پرسش نامه و چک لیست جمع آوری شد. داده ها با نرم افزار SPSS 17 با استفاده از آزمون مجذور کای و آزمون نسبت ها (دوجمله ای) تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  62.6% افراد فقط یک بار و 37.4% بقیه بیش از یک بار دچار حادثه شده بودند. بیشترین آسیب دیدگی مربوط به بریدگی، سوراخ شدن و زخم برداشتن (92 مورد) بود. عدم دقت یا بی مبالاتی بیشترین علت وقوع حوادث بود و شرایط کاری ناایمن و عدم وجود لوازم حفاظت فردی به ترتیب در رده های بعد قرار داشتند. تاثیر تحصیلات افراد (0.001>p) و سابقه کار (0.05>p) بر وقوع حوادث معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  بیشترین آسیب دیدگی مربوط به بریدگی، سوراخ شدن و زخم برداشتن است و عدم دقت یا بی مبالاتی افراد، بیشترین علت وقوع حوادث است. سابقه کار و میزان تحصیلات به طور معنی داری بر وقوع حوادث تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: حوادث بیمارستانی، شیوع، کارکنان بیمارستان
|
 • Azad Marzabadi E., Gholami Fesharak M Page 1
  Aims
  Occupational stress is a common problem in modern societies. Military related jobs are among high stress occupations. This study was performed to identify factors influencing occupational stress in military personnel in Iran.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 749 official military personnel from different provinces of Iran, who were selected using two-stage cluster sampling, in year 2010. Occupational Descriptive Index (containing 35 questions) was used in order to collect data. Data was analyzed using descriptive statistics including mean and standard deviation, and inferential statistical methods including variance analysis and independent t-test by SPSS 16 software.
  Results
  The relationship between age and occupational stress shown to be as a broken curve in which the greatest amount of stress was observed in range of 26 to 40 years and after that the stress decreased as the age increased. Based on results, age had effect on all areas of occupational stress, except for Demand and Relationship. Results showed a reverse relationship between occupational satisfaction and occupational stress. Occupational satisfaction affected all areas of occupational stress.
  Conclusion
  Occupational stress decreases with age increase and age has impact on all areas of occupational stress. Work experience has a significant relationship with occupational stress.
 • Daneshmandi M., Asgari A., Tadrisi S. D., Ebadi A., Mokhtari Nouri J Page 7
  Aims
  Regarding to the necessity of self-aid and buddy-aid training, passing this training course has been obligatory for the whole army personnel for about 10 years. This study was conducted to investigate the effectiveness of self-aid and buddy-aid training by two methods of lecture and multimedia software packages on the knowledge level of selected combat battalion officers of Tehran.
  Methods
  In a semi-experimental study conducted in year 2010, 60 eligible officers of two selected combat battalions of Tehran were selected from the total number of 300 and were divided into two 30-person groups and they were thought by two methods of lecture and multimedia software packages. They were tested by a written test with standard questions for determining the amount of knowledge. Results were collected and analyzed and compared by descriptive and analytic statistical methods including paired t-test, independent t-test and exact Fisher test using SPSS 15 software.
  Results
  The mean knowledge level score was not statistically different between the two groups before intervention. The mean score showed more increase in multimedia software group after intervention. The mean knowledge level score increased in both groups after intervention, which was statistically different (p<0/001).
  Conclusion
  Teaching with multimedia software packages is more effective than lecture method in increasing military officers’ knowledge level in proper time and place with presence of educational assistance tools.
 • Salimi S. H., Karaminia R., Esmaeili A. A. Page 11
  Aims
  Personality of managers affects their managerial style and their conflict management method. This study was performed with the aim of investigating the relation between personality traits, leadership styles and conflict management methods in a military unit.
  Methods
  This cross-sectional correlation study was performed on 200 senior managers of a military unit in Ghom who were selected by available sampling method. The leadership style was investigated by leadership styles questionnaire and managers’ personality traits were investigated by NEO questionnaire and their conflict management method was studied by Robbins questionnaire. Data was analyzed by SPSS 16 using descriptive and inferential statistical methods.
  Results
  The advisory-benevolent imperative leadership style was the most frequent style (65.5%) and compatible personality was the most observed characteristic (19.5%). The extrovert personality had positive relation with participatory management style. There was a significant positive relationship between the extrovert personality and management style score. In addition, there was a significant positive relationship between neuroticism and incompatible style.
  Conclusion
  The advisory-benevolent imperative leadership style is the most frequent style and compatible personality is the most observed characteristic among the studied unit’s senior managers. There is a significant positive relationship between solution-seeking and controlling methods of managing conflict and management style score and there is a significant negative relationship between neuroticism and management style score.
 • Fathi Ashtiani A., Jafari Kandovan Gh. R Page 17
  Aims
  Studies performed on military structure indicate psychological issues which may occur considering the nature of military jobs. The present study was performed with the aim of comparing the lifestyle, quality of life and mental health of two military and non-military universities’ personnel.
  Methods
  This descriptive comparative study was performed in year 2008. 344 (131 men, 213 women) personnel of two universities of Tahran were selected by available sampling method and completed Millon Clinical Multi-axial Inventory III (MCMI III), Health Promoting Lifestyle Profile II (HPLP II) and WHO Quality of Life–Brief (WHOQOL-BREF) questionnaire. Data was analyzed by SPSS 11.5 software, using descriptive statistical methods and independent t-test.
  Results
  Comparing mental health variables, there was significant difference between two groups in majority of mental health subscales and the military university personnel had higher mental health. No significant difference was found in terms of lifestyle and quality of life between the two groups.
  Conclusion
  Military university personnel have higher mental health compared to non-military university personnel, but there is no significant difference in lifestyle and quality of life between the two groups. Higher levels of mental health in personnel of the military university can be related to performing preventive procedures for mental health improvement as well as job security and clear promotion processes.
 • Hajiamini Z., Cheraghalipour Z., Azad Marzabadi E., Ebadi A., Norouzi Koushali A Page 25
  Aims
  Occupational stress is a common and money consuming problem in the workplace nowadays. Stress is highly experienced among drivers due to the nature of the job and environmental factors. This study was performed with the aim of comparing the occupational stress in military and non-military drivers in Tehran.
  Methods
  This descriptive analytical study was performed on 202 drivers of selected municipal areas and military centers of Tehran who were selected by proportional sampling method in February 2009. O sipow job stress questionnaire was used for collecting data. Data was analyzed by SPSS15 software using descriptive and analytical statistical methods including Chi square test.
  Results
  The mean age of drivers of military and non-military drivers were 43.28 ±8.63 and 40.49±8.78, respectively. The rate of occupational stress showed a significant difference in two groups in two domains of inefficiency and role range (p<0.05), but the total job stress score didn’t show a statistically significant difference.
  Conclusion
  Occupational stress is moderate or even severe among both military and non-military drivers in some domains, but the total stress score doesn’t have a significant difference in two groups. More comprehensive studies are needed in this field in order to reduce the amount of stress and its consequences.
 • Davoudi S. M., Karimi Zarchi A. A., Zafarian S Page 31
  Aims
  Pattern of cutaneous diseases in military centers is different from the society due to presence of predisposing factors in these centers. The aim of this study was to determine the prevalence rate and related factors of common cutaneous diseases in a non-educational military center.
  Methods
  In this cross-sectional study a sample of 809 persons were selected by census sampling method and examined in year 2008. Subjects with suspicious lesions were referred to laboratory. Data was analyzed using SPSS 15 by descriptive and analytical statistical methods including Chi square and logistic regression.
  Results
  26.2% of the study subjects suffered from skin diseases. The disease distribution pattern was as follows: acne (8.9%), dermatitis (8.8%), pityriasis (3.1%), warts (1.9%), psoriasis (0.7%) tinea versicolor (0.7%), hair loss (0.5%), urticaria (0.4%) leishmaniosis (0.4%) burning scar (0.4%) and cutaneous tuberculosis (0.1%). The prevalence rate of cutaneous diseases was significantly different regarding the bathing frequency and residence place (p<0.05)
  Conclusion
  According to the high proportion of contagious cutaneous diseases among the observed diseases, it is strongly recommended to examine soldiers at their first entry to military centers. Periodic physical examinations in order to control the contagious cutaneous diseases are also necessary.
 • Poursaleh Z., Ghanei M., Naderi M., Amini Harandi A Page 37
  Aims
  The Iraqi government performed numerous chemical attacks against north-west of Iran and Iraq non-military civilians during 1980-88. The aim of this survey was to investigate the long term respiratory complications among chemical injury victims of Iraqi Kurdistan region.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was performed in year 2008 on Iraqi Kurdish chemical injury victims who were invited by public invitation and 479 eligible patients entered the study by census sampling method. Then, physical examination, spirometry and thoracic high-resolution computed tomography were carried out on patients. Blistering after chemical weapon exposure was used to identify the significant exposure to sulfur mustard and patients were divided into two groups of having blisters and without blisters. Results of the two groups were compared by SPSS 16 software using Kolmogorov -Smirnov test, independent t-test, exact Fissure test, Chi square test and multivariate regression.
  Results
  Among 479 participants, 45.7% were male and 54.3% were female. The mean age was 43.1 ± 13.7. Spirometry was abnormal in 15.2% of patients and air trapping was present on CT scan in 46.6% cases and there was no significant difference between patients with blisters (n=278) and without a history of blistering. However, Blistering after chemical weapon exposure associated with more respiratory symptoms and worse lung function especially among Halabja inhabitants.
  Conclusion
  Iraqi Kurdish chemical injury victims suffer from severe respiratory complications which may reflect the absence of essential preventive training for reduction of contact with chemicals and early treatment after incidents.
 • Ebrahimpour Z., Shakibaee A., Farzanegi P., Azarbayjani M. A Page 43
  Aims
  Hormone's response to competition and their relation to sport matches have been extensively investigated in male and less widely in female athletes. Stress is an irresistible part of every sport match which is mostly caused by competition. In the present study, female volleyball players were examined for changes in dehydroepiandrosterone (DHEA) and salivary cortisol in response to competition.
  Methods
  This cohort study was performed on 10 members of a female volleyball team attending a regional tournament held in 3rd region of Islamic Azad University in year 2010, who were selected by purposive available sampling method. Saliva samples were collected 5 and 30 minutes before the match, between the second and third set, and immediately and 30 minutes after two different volleyball matches. Using ELISA method, the concentrations of DHEA and cortisol were measured in a duplicate manner. Data was analyzed by one-way variance analysis for repeated measurements using SPSS 16 software.
  Results
  No significant difference was detected in concentrations of DHEA and salivary cortisol (p>0.05). Salivary cortisol concentration showed a slight raise in players only in the middle of the volleyball match (p=0.04), but the increase was not statistically significant on the whole (p>0.05).
  Conclusion
  Participating in amateur volleyball matches has no influence on salivary DHEA level. Amateur volleyball players experience the highest cortisol changes, during a volleyball match which leads to a loss. It can probably be concluded that salivary cortisol concentration will increase more drastically in losers compared to winners in amateur players during a volleyball match.
 • Ahmadi Kh., Khodadadi Gh. R., Anisi J., Abdolmohammadi E Page 49
  Aims

  The mental health of family members is influenced by the function of the family system and presence of a disabled child often leads to irretrievable damages to the family. Based in this issue, the aim of this study was to investigate the p roblems of families with disabled children and its indirect impact on their occupational function.

  Methods

  This descriptive analytical study was performed in year 2009. Study units were the families of Sepah personnel who had disabled children and lived in Tehran. 200 subjects were studied in two groups of families having disabled children and families without disabled children as the control group. Data was collected by family function questionnaire, Bell adaptation scale and researcher-made questionnaire. Data was analyzed by descriptive statistical methods and independent t-test using SPSS 15 software.

  Results

  Families with disabled children had statistically significant difference in family function (p<0.01); in other words the control group families had better family function than those with disabled children. Considering adaptability, there was a significant difference between the two groups in total score and minor scales. Conclusion Families with disabled children have weakness and trouble in terms of function and adaptability, therefore they need educational and consultation services and psychological supports.

 • Pourtaghi Gh. H., Hekmat M., Rafati Shaldehi H., Salem M Page 53
  Aims
  Awareness of hospital incidents and their causes can affect the managerial planning of hospitals and finding preventive measures in order to reduce occupational incidents and ultimately reduce in hospital expenses. This study was performed with the aim of investigating the prevalence rate of hospital accidents and their associating factors among the staff of one of Tehran hospitals.
  Methods
  This descriptive cross–sectional study was performed on 190 staffs of one of Tehran hospitals during 2008-2009. All incidents were considered and subjects were selected by systematic random sampling method. Data was collected by a questionnaire and a checklist. Data was analyzed by SPSS 17 software using Chi square test and paired proportion test.
  Results
  62.6% of cases had been injured only once and 34.7% had been injured more than once. Cuts, perforations and ulcerations (92 cases) had the highest prevalence rate. Inobservance and imprudence was the cause of most cases of incidents and unsafe working conditions and lack of individual protective equipments were in the next order respectively. The effect of subjects’ education level (p<0.001) and work experience (p<0.05) on incident rate was significant.
  Conclusion
  Cuts, perforations and ulcerations have the highest prevalence rate among hospital accidents. Inobservance and imprudence is responsible for most cases of incidents. The education level and work experience have significant effect on the rate of hospital incidents.