فهرست مطالب

فصلنامه مدیریت بازرگانی
سال دوم شماره 6 (زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/12/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پرویز احمدی، عادل آذر، فردیس صمصامی صفحه 1
  امروز بخش بندی بازار همگام با بسیاری از علوم دیگر به سوی برآوردن نیازهای منحصربه فرد انسان ها در حرکت است. در بازار سلامت نیز شیوه های تشخیصی و درمانی شخصی بیش از پیش به کار گرفته می شود. این امر در حالی است که یکی از ارکان اصلی این بازار یعنی بازار دارو هنوز در زمینه بخش بندی بازار نسبت به کالاها و خدمات دیگر چندان پیشرفته نیست. با توجه به پیچیدگی این بازار ضروری است با بهره گیری از ابزاری متناسب که قدرت غلبه بر این پیچیدگی را داشته باشد، نسبت به بخش بندی این بازار اقدام شود. هدف این مقاله استفاده از رویکردی مبتنی بر شبکه های عصبی است که براساس معیارهای چندگانه به گونه ای اثربخش به بخش بندی بازار دارو در ایران بپردازد. برای این منظور با توجه به بافت داده ها از میان معماری های ممکن برای شبکه SOM معماری با بالاترین کیفیت برای بخش بندی بازار دارو برگزیده شد. همچنین عملکرد مدل با مقایسه‎ی نتایج آن با نتایج حاصل از بخش بندی داده ها با یک روش خوشه‎بندی کلاسیک (k- میانگین) مورد سنجش قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بخش بندی بازار، شبکه های عصبی، نقشه های خودسازمانده، الگوریتم K، میانگین، بازار دارو
 • ابوالفضل تاج‎زاده نمین، آیدین تاجزاده نمین، رضا مرتعی قره بلاغ صفحه 21
  در این پژوهش رابطه رفتارهای تعاملی فروشنده و مشتری با عملکرد فروشنده بررسی شده است. همچنین رفتارهای اثرگذار آرمانی، انگیزش الهامی، تحریک عقلایی، رفتار هوشمند فروشنده و ملاحظات انفرادی با عملکرد فروشنده با توجه به فروش محصولات صوتی و تصویری مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش نمونه‎ای به تعداد 270 نفر از جامعه‎ی ذی‎ربط در شهر تهران مورد بررسی قرارگرفت. این مطالعه، توصیفی است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها از 4 مورد از 5 فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت. فقط فرضیه رابطه رفتار تحریک عقلایی فروشنده با عملکرد فروشنده مورد پذیرش قرار نگرفت. در نهایت یافته ها نشان داد، بین تعامل و فروشنده با عملکرد فروشنده در صنعت لوازم صوتی و تصویری ارتباط معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: رفتار انگیزش الهامی، رفتار فروش هوشمند، _ رفتار ملاحظات فردی، رفتار فروشنده، رفتار اثرگذار آرمانی، رفتار تحریک عقلایی، عملکرد فروشنده
 • حکیمه حسنقلی‎پور، آرین قلی پور، مهدی محمدی قاضی محله، طاهر روشندل اربطانی صفحه 41
  اعتلای صنعتی و اقتصادی هر جامعه‎ای مرهون پژوهش‎های علمی و سازمان یافته آن جامعه است. نقش مهمی که فرآیند تجاری‎سازی در این میان ایفا می‎کند، موضوع اصلی مقاله حاضر است که با بررسی مفاهیم، فرآیندها و مدل‎های تجاری‎سازی دانش در دنیا و با توجه به کارهای مؤثری که در دانشگاه های معتبر دنیا رخ داده است، به مکانیزمی قابل استفاده در دانشکده های مدیریت دانشگاه های مختلف کشور دست یابد. روش پژوهش مورد استفاده، گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است. روش گردآوری داده ها مصاحبه عمیق با استادان دانشکده های مدیریت بوده و نمونه‎گیری به روش گلوله برفی انجام شده است. نتایج مصاحبه ها در قالب سه مقوله، ضرورت‎ها، موانع و الزامات تجاری‎سازی دانش دسته‎بندی و در پایان نیز، مکانیزم تجاری‎سازی دانش ارایه شده است.
  کلیدواژگان: تجاری‎سازی دانش، شرکت‎های انشعابی(دانشگاهی)، نظریه داده بنیاد، دفاتر انتقال فناوری
 • حبیب الله دعایی، سید منصوره حسینی رباط صفحه 61
  گسترش تجارت، جهانی شدن محصولات و خدمات و بین المللی شدن شرکت‎ها، همواره بر اهمیت روابط بازرگانی بین‎الملل افزوده است. روابط بازرگانی بین‎الملل ابعاد مختلفی را دربرمی‎گیرد که اثربخشی شرکت‎ها را در بازار بین المللی به‎ویژه بازار صادرات تحت تاثیر قرار می‎دهد. با توجه به شرایط بازار پیچیده و دستخوش تغییرات مداوم و پی در پی، کسب سریع اطلاعات بازرگانی اغلب رمز موفقیت در بازارهای بین المللی است و بازارمحوری به‎عنوان دیدگاهی یکپارچه با تعیین توانایی سازمان‎ها در پیش‎بینی، واکنش و تبدیل به سرمایه کردن تغییرات محیطی، عاملی است که عملکرد شرکت‎ها را بهبود می‎دهد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر بالقوه‎ی بازارمحوری صادرکنندگان بر روابط بازرگانی بین‎الملل با تاکید ویژه بر وابستگی، همکاری و فاصله‎ی ارتباطی و تاثیر این ابعاد روی عملکرد صادرات است. بدین منظور با استفاده از یک روش پیمایشی، روابط بازارمحوری صادرکنندگان روی جنبه های رفتاری روابط بازرگانی بین‎الملل با عملکرد صادرات در نمونه‎ی 44 نفری از صادرکنندگان فعال شهر مشهد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد، بازارمحوری صادرکنندگان همکاری بین صادرکنندگان و طرف مقابل را ارتقا می‎دهند؛ در حالی‎که وابستگی و فاصله ارتباطی را کاهش می‎دهند. به‎علاوه، عملکرد صادرات با همکاری بیشتر و فاصله ارتباطی کمتر بهبود می‎یابد، در حالی‎که هیچ رابطه معناداری بین وابستگی و عملکرد صادرات یافت نشد.
  کلیدواژگان: بازار صادرات، بازار محوری، روابط بازرگانی بین‎الملل
 • علی دیواندری، گلناز ترکاشوند صفحه 83
  رضایت مشتریان از کیفیت خدمات پس از فروش نقش استراتژیک بسیار مهمی در موفقیت و سودآوری شرکت‎ها ایفا می‎کند. به دلیل اهمیت این موضوع همواره این سؤال مطرح است که چگونه می توان میزان رضایت از کیفیت این خدمات را در شرکت‎های مختلف مورد ارزیابی قرار داد. در این راستا برای انجام این پژوهش با مطالعه ادبیات موجود و راهنمایی استادان و استفاده از تجربه های خبرگان شرکت، عوامل کیفیت خدمات پس از فروش شرکت (وضعیت ارتباطی شرکت با کاربران، نحوه پاسخ‎گویی تیم پشتیبانی، میزان کارایی عوامل فنی شرکت، سطح عملکرد محصولات شرکت، قابلیت دسترسی به خدمات شرکت) شناسایی شد. در مرحله‎ی بعد برای ارزیابی ارتباط این مؤلفه ها با میزان رضایت کاربران از خدمات پس از فروش شرکت، بر مبنای فرضیه ها و مدل پژوهش پرسشنامه ای تهیه شده است و روایی و پایایی آن به تایید رسید. نتایج پس از جمع آوری اطلاعات و انجام تحلیل های آماری مورد نیاز بیانگر آن است که بین مؤلفه های گفته شده با رضایت کاربران از خدمات پس از فروش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین درانتها پیشنهادهایی برای پژوهش‎های آتی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: شرکت خدمات انفورماتیک، رضایتمندی مشتریان، کیفیت خدمات پس از فروش
 • حسن زارعی متین، مونا جام پر از می، حمیدرضا یزدانی، هانیه سادات بیریایی صفحه 97
  استراتژی کسب وکار طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می پردازد و تاکید آن بر دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در یک صنعت است. فرض کلیدی بسیاری از پژوهشگران مدیریت این است که عملکرد بهتر زمانی حاصل می شود که سازمان در مقایسه با رقبایش سعی در به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی، که جوهره ی تفکر استراتژیک معاصر است، داشته باشد.
  موقعیت کلیدی استراتژی کسب وکار در تصمیم گیری های سازمانی، نگارنده را بر آن داشت تا به بررسی رابطه بین استراتژی با نتایج عملکردی حاصل از آن با استفاده رویکرد کارت امتیازی متوازن بپردازد. می توان گفت که دانش افزایی این پژوهش، به کارگیری کارت امتیازی متوازن برای بررسی این رابطه است، که تاکنون توسط پژوهشگران این رشته مورد مطالعه قرار نگرفته است. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، استراتژی کسب وکار نقش تعیین کننده ای در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش فعالی، آینده نگری، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارند. داده های پژوهش در سال 1387 گردآوری شده است. روش انجام این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.
  کلیدواژگان: عملکرد سازمانی، گرایش استراتژیک، استراتژی کسب وکار، کارت امتیازی متوازن
 • داود فیض، اکبر سلحشور صفحه 113
  بسته‎بندی یکی از مؤثرترین ابزار بازاریابی در فروش بسیاری از محصولات به‎خصوص محصولات مصرفی است. از آن‎جا که بسیاری از خریدها، به‎ویژه در فروشگاه های بزرگ و زنجیره‎ای بدون برنامه ریزی قبلی انجام می‎گیرد، نقش بسته بندی در جلب توجه خریداران بسیار مهم است. بسته‎ای می‎تواند در جذب مشتری موفق باشد که زیبا و جذاب طراحی شود. عوامل متعددی مانند رنگ؛ شکل؛ ساختار و غیره در جذابیت بسته بندی نقش دارند. به‎نظر می‎رسد، یکی از عواملی که بر جذابیت بسته بندی تاثیرگذار است، طراحی بسته بندی با استفاده از نسبت طلایی است. نسبت طلایی(618/1) نسبتی است که از تقسیم طول به عرض مستطیل به‎دست می‎آید. این نسبت به وفور در طبیعت و برخی بناهای تاریخی یافت می شود. در این پژوهش، تاثیر نسبت طلایی بر میزان جذابیت بسته بندی بررسی می‎شود. بدین منظور بسته هایی با نسبت طلایی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی مدل‎سازی شد و در کنار بسته هایی بدون نسبت طلایی قرار گرفت و از 400 نفر از مصرف کنندگان تهرانی نظر خواهی (مصاحبه) شد. یافته های این پژوهش نشان داد، بسته بندی هایی که با نسبت طلایی طراحی شده باشند از نظر خریداران جذاب به‎نظر می‎رسند. در عین حال نتایج نشان داد، جنسیت و سن تاثیری بر انتخاب بسته بندی های دارای نسبت طلایی ندارند.
  کلیدواژگان: رفتار مصرف کننده، بسته‎بندی، نسبت طلایی، جنبه‎ی روانی بسته‎بندی
 • علی ملاحسینی، غلامرضا علی میرزایی صفحه 135
  دراقتصاد رقابتی و پویای امروز، بازاریابی انبوه دیگر انتخاب کارا و اثربخش از نظر هزینه برای دستیابی به هدف نیست. بخش‎بندی بازار اجازه می‎دهد تا کسانی را که از محصولات و خدمات شما سود می‎برند، شناسایی و تعیین کنید و همزمان، کسانی را که نمی‎توان چشم‎انداز پایدار در نظر گرفت، نیز مشخص کرد. در این مقاله به تقسیم بازار و شناسایی ویژگی های مشتریان دو گروه تولیدی ایران خودرو و سایپا در شهر کرمان بر اساس عوامل: سطح تحصیلات، سطح درآمد، شغل و هدف از خرید می‎پردازیم و این موضوع را بررسی می‎کنیم که قصد خریدشان تابع کدام‎یک از عوامل (انواع محصول، محیط فروش و ارزش دریافت شده) است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها متوجه می‎شویم که رضایت و ارزشی که مشتریان از خرید خودروهای ایران خودرو و سایپا کسب می‎کنند، مربوط به امکانات و ویژگی های این خودروها نیست، بلکه به دلایل دیگری، مانند عرضه‎ی زیاد خودروهای این دو گروه تولیدی است. تجزیه و تحلیل‎های آماری مورد نیاز با استفاده از نرم‎افزار SPSS و با استفاده از روش‎های آماری آزمون t یک نمونه‎ای و آزمون t دو نمونه‎ای مستقل و همچنین تجزیه و تحلیل ANOVA و جداول متقاطع فراوانی صورت گرفته است. این مقاله به‎این دلیل که به ارزیابی مشتریان این دو گروه تولیدی می‎پردازد، از نوع کاربردی است و می‎تواند مورد استفاده شرکت‎های ایران خودرو و سایپا قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزش دریافت شده، گروه‎های تولیدی ایران خودرو و سایپا، بخش‎بندی بازار، استراتژی بخش‎بندی بازار
 • محسن نظری، سید وحید طباطبایی کلجاهی، امید محمودیان صفحه 147
  قیمت یکی از چهار عنصر آمیخته بازاریابی است. یکی از تصمیم گیری های مهمی که هر بنگاهی با آن روبه‎رو است، قیمت گذاری است، که می تواند در رسیدن به اهداف شرکت مؤثر باشد. روش های قیمت گذاری به‎طور کلی به روش‎های هزینه محور و ارزش محور تقسیم بندی می‎شوند. با توجه به هزینه ی نهایی کالاهای اطلاعاتی صفر است، روش‎های قیمت گذاری این کالاها ارزش‎محور است. در این پژوهش شیوه های قیمت گذاری شرکت ام تی ان ایرانسل بررسی شده است. روش و نوع پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری انتخاب شده، دو گروه دانشجویان و فروشندگان هستند. تعداد نمونه برای هر گروه تعداد 384 نفر و روش نمونه‎گیری به‎صورت تصادفی(ساده) است. نتایج پژوهش بر این است که رابطه ی بین تقاضای خدمت پیامک و مکالمه مستقیم و مثبت است. با توجه به اینکه رابطه مستقیم است، سیاست بسته فروشی مناسب نیست. همچنین کشش قیمتی تقاضا برای هر خدمت در هر گروه محاسبه شده است. مقدار کشش هر دو خدمت در هر دو گروه کوچک‎تر از یک است، پس شرکت با افزایش قیمت می تواند به درآمد و سود بیشتری برسد. پیشنهاد می شود، با توجه به اینکه مقدار کشش برای هر دو خدمت در گروه دانشجویان کوچک‎تر از مقدار آن در گروه فروشندگان است و همچنین میانگین قیمت هر دو خدمت در گروه دانشجویان بیشتر از مقدار میانگین برای گروه فروشندگان است، شرکت، راهبرد تبعیض قیمت درجه سه را به بسته ی قیمت گذاری خود اضافه کند. با توجه به اینکه هزینه‎ی نهایی تولید خدمات این شرکت صفر است، سیاست قیمت‎گذاری دو جزیی نیز می تواند به افزایش سود کمک کند. همچنین آثار مثبت شبکه در تقاضای این خدمات وجود دارد.
  کلیدواژگان: قیمت‎گذاری، قیمت‎گذاری بسته ای، قیمت‎گذاری ارزش محور، قیمت‎گذاری دو جزئی، قیمت‎گذاری تبعیض قیمت
 • محمدرضا سیدهاشمی، امیررضا ممدوحی صفحه 165
  صنعت خودرو از صنایع اصلی کشور ما به‎شمار می آید که با تولید فزاینده به‎خصوص در سال های اخیر، نقش بسزایی را در اقتصاد کشور بازی کرده و می کند. با توسعه ی ظرفیت های تولید در شرکت های خودروسازی داخلی، شاهد شکل گیری رقابت نسبی در برخی از بخش-های بازار خودرو در کشور هستیم. از مقولات مهم در امر تولید و فروش در شرایط رقابت، مقوله ی بازاریابی است، که علاوه‎بر ضرورت تدوین استراتژی های بازاریابی مناسب، نیاز به پیاده سازی آن‎ها نیز است. به‎دلیل پیچیدگی و چند بعدی بودن مقوله ی پیاده سازی و اجرای استراتژی های بازاریابی کمتر به این مهم پرداخته شده است. این مقاله به تحلیل خوشه ایسلسله‎مراتبی عوامل بازدارنده ی اجرای استراتژی های بازاریابی می پردازد. تحلیل خوشه ایسلسله‎مراتبی بر اساس نظرات خبرگان برنامه ریزی بازاریابی حاصل از مطالعه ی میدانی و طراحی پرسشنامه بیانگر وجود دو خوشه ی اصلی و خوشه های جزیی بیشتر با تفاوت کمتر است. تحلیل نتایج نشان می دهد، عامل رهبری ضعیف با تفاوت زیاد از سایر 39 عامل به‎عنوان مهم ترین عامل بازدارنده مطرح است. خوشه با عوامل متمایز از دیگران شامل 4 عامل کمبود نیروی انسانی جهت پیاده سازی استراتژی های بازاریابی؛ محدودیت منابع مالی در مورد پیاده سازی استراتژی های بازاریابی؛ محدودیت زمانی در مورد پیاده سازی استراتژی های بازاریابی و عدم دسترسی به اطلاعات در مورد تدوین استراتژی های بازاریابی می شود.
  کلیدواژگان: استراتژی بازاریابی، موانع اجرای استراتژی، تحلیل خوشه ایسلسله‎مراتبی
|
 • Page 1
  Like other sciences, market segmentation, as a science, seeks to realize unique needs of human being. In health market, individual diagnostic and curative methods are practiced more than anytime. However, a foundation of this market, pharmaceutical market, is not as advanced as other products and services markets in terms of segmentation. Regarding the complexity of pharmaceutical market, it is essential to utilize an appropriate technique to segment this market. The research aims to design neural networks-based mathematical model for Iran medicine market that segments it effectively according to multi criteria, and identifies differences among segments. According to data contexts, many possible models were tested for SOM networks and the model with most competencies to segment market was chosen as effective pharmaceutical market segmentation. Such architecture identifies six different segments among medicine market consumers. These segments are distinguishable from the principle segmentation factors point of view. In addition, the performance of the designed model was measured by comparing the results with the results of data segmentation using a classic clustering method (K-means).
 • Page 21
  In this research the relation of salesperson interactional behaviors with customer and salesperson performance is investigated. Also the relation of idealized influence behavior, inspirational motivation behavior, intellectual stimulation behavior, individualized consideration behavior and smart selling behavior with salesperson performance, regarding vowel and pictorial products is studied. In this research a sample of 270 persons from Tehran’s relevant population, were examined. This is a descriptive study. Instrument for data collection is questionnaire. After data analysis, 4 out of 5 hypothesis were accepted. The only rejected hypothesis was the relation of salesperson intellectual stimulation behavior with salesperson performance. Finally the results show, there is a significant relation between salesperson behavior interaction with customer and salesperson performance.
 • Page 41
  Industrial and economic improvement of each society depends on its organized and conducted researches. In this regard, the significant role of commercializing process is discussed here. The concepts, processes and models of commercialization in great universities are reviewed here. For this, the Grounded Theory is applied, on the collected data. The data are obtained through interviewing with faculty of management departments, and snowball sampling method. They are categorized into three groups: necessities, obstacles and requirements of knowledge commercializing. Eventually a new applicable knowledge commercializing mechanism is proposed for Iranian management Schools/departments.
 • Page 61
  Expanding commerce, globalization of products and services, and companies being internationalized unceasingly has added the importance of international business relationships. Considering the complex marketing under the continuous variations, accessing wing-footed trade information is a key success in international marketplace; and market orientation as an integrated view by determining the organization capabilities in anticipation, right reaction, and transformation of the environment changes to stock is a betterment factor for the associations. The purpose of this paper, done with the specimen of 44 active exporters of Mashhad, is to investigate the potential influence of exporters’ market orientation upon international business relationships with particular emphasis on dependence, cooperation, and communication distance and influence of these dimensions upon export performance. The upshot illustrated that market orientation of exporters extols the cooperation of exporters and the opposite party; whilst dependence and communication distance are lowered. Moreover, export performance meliorates with more cooperation and less communication distance, whilst no meaningful relation was found between dependence and export performance.
 • Page 83
  The purpose of this research is to explore the relationship between after sales service quality and customer satisfaction in Informatics Services Corporation. Based on available literature review and guidance of professors and expert people, after sales service elements were identified, which are Contact, Responsiveness, personnel efficiency, system/product efficiency, system availability, customer satisfaction. To evaluate the relationship between these elements and customer satisfaction, Using quantitative research method including the design and distribution of a questionnaire, empirical data was collected on which statistical analysis has been performed. The study results show that there is significant relationship between after sales service quality elements and customer satisfaction in Informatics Services Corporation. Finally suggestions for further research based on customer's views and the results of this research, are offered.
 • Page 97
  Business strategy has been characterized as the manner in which a firm decides to compete which emphasizes the pursuit, achievement and maintenance of competitive advantage in an industry. The main hypothesis of many managerial researchers is that enhanced performance achieves when business try to gain and maintain competitive advantage in compare to rivals. Given business strategy position as a focal issue in organizational decision-making, persuade us to investigate relationship between strategy and performance outcomes by applying BSC approach which is not use in related literature yet. By corresponding to results, business strategy has decisive role on organizational performance and proactivness, futurity, analysis and defensive dimensions have significant and positive relation with performance. Data was gathered in 2008. Research methodology is descriptive and in kind of correlation.
 • Page 113
  Packaging is one of the most effective marketing instruments in selling most of the products, in particular the consuming products. Due to the fact that most purchases particularly in department and chain stores are performed randomly and without a previous programming, packaging has a key role in attracting buyers and their selling products. A package with a charming and elegant design can be very effective in attracting the customer's attention. Different factors like color, shape, structure and such as these are important in packaging attractiveness. Another affective factor of packaging attractiveness is its design with the golden ratio. The golden ratio (1.618) is obtained by dividing the rectangle's length to its width. This ratio is found abundantly in nature and some historical buildings. The present study aims to investigate the effect of golden ratio on the packaging attractiveness and buyer's attraction. To reach this aim, some packages were modeled using golden ratio and a linear planning and were placed besides the packages without golden ratio. Then 400 individuals of Tehran consumer's views were collected. Findings showed that the package designed using golden ratio seems to be attractive. Meanwhile, the results showed that gender and age dont have any effect on the selection of packaging with golden ratio.
 • Page 135
  In today dynamic and competitive economics, mass marketing is no more an effective and efficient option with regarding the costs to arrive the goal. With a limited budget of marketing, why you spend your marketing resources for those who probably do not use your products and services? Market segmentation allows you to define those who utilize from your products ad services and in the same time identifies individuals that you can not see them as a sustainable vision. In this research, we segment the market and identify characteristics of customers of two manufacturing groups namely Irankhodro and Saipa in terms of: level of education, income, job ad the goal of purchasing. We survey this matter that their purchase intent is function of which factors (product relationships, sell environment, and perceived value). After analyzing data, we realize that satisfaction and value that customers perceive from their purchase is not related to equipment and features of this automobiles but probably it is because of another reasons, for example, many number of these automobiles. Required statistical analysis did with SPSS 16 software and by using statistical methods such as "one-sample test", "independent-sample test", "ANOVA". This research is an applicable research.
 • Page 147
  Price is one of the four elements of marketing mix. One of the important decisions any business faces is select pricing strategies that can be effective in achieving company goals. Pricing methods are generally divided into cost-based and value-based methods. Considering that the marginal cost of information goods is zero, the pricing methods of these goods is value-based. In this study, MTN Irancell company’s pricing strategies have been (investigated). The type of the research is descriptive and its method is (survey). Vendors and university students are the two selected statistical community. Number of sample per community is 384 and samples are randomly selected. The first result of research is that the relationship between demand of SMS and (call service) is positive. Note that because of positive relationship, bundling is not a suitable strategy. elasticity of demand for each service in each group is less than one, so that the company can reach high levels of income and profit by increasing price of services. Its recommended that company can add third degree of price discrimination to its pricing strategies, because the price elasticity of demand for both service in student group is less that vendors group’s elasticity and average price for each service in student group is more that vendors group. Also it’s recommended to apply two-tariff pricing method because the marginal cost of production is zero and it can help company to increase its profit. In addition, there is positive effect of network externalities in demand of services.
 • Page 165
  Car manufacturing industry is considered one of the major national industries, which due to its increasing product, particularly in recent years, has played a crucial role in the economy of the country, and still continues to do so. With the development of manufacturing capacity in the car industry, a relative competition is being witnessed among the manufacturers, which calls for the consideration of the issue of marketing strategy formulation and implementation. Due to the complexity and multi-dimensionality of marketing strategy implementation, little has been done in this field. This paper employs hierarchical cluster analysis for exploration of marketing strategy implementation barriers based on the expert opinions gathered through a questionnaire survey. Results of this study reveal the existence of two main clusters and other sub-clusters. It is concluded that weak leadership, is by far, the most important implementation barrier single-cluster. The other cluster with four distinct barriers includes: 1- lack of human resources, 2- lack of monetary resources, -3 lack of time resources, -4 and lack of access to the required information for implementing marketing strategies.