فهرست مطالب

طب نظامی - سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 42، زمستان 1388)
 • سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 42، زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن رفعتی، حمیدرضا توکلی، احمد عامریون، محمد جواد حسین پور، طه نصیری صفحه 191
  اهداف. وجود سیستم HACCP در بخش تغذیه یکی از شاخص های بسیار مهم در ارزیابی مراکز ارایه خدمات بهداشتی- درمانی محسوب می شود. هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه پیش نیازهای اجرای این سیستم در بخش تغذیه دو مرکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی بود.
  روش ها. در این مطالعه توصیفی- مقطعی، برای بررسی پنج محور اصلی مورد مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته تهیه شد و پس از تایید پایایی و روایی با مصاحبه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و آزمون آماری من- ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها. مراکز بهداشتی- درمانی نظامی و غیرنظامی مورد بررسی به ترتیب 8/77 و 8/70% پیش نیازهای HACCP را دارا بودند. میانگین امتیاز این دو مرکز در پنج محور مورد بررسی به ترتیب برابر 40/1±89/3 و 61/1±54/3 تعیین شد. در بین متغیرهای مورد مطالعه، تنها در مورد بهداشت محیط (از محور سوم) اختلاف معنی دار بین دو مرکز بهداشتی- درمانی مشاهده شد (05/0>p).
  نتیجه گیری. اجرای سیستم HACCP در بخش تغذیه بیمارستان ها لازم و ضروری است و در حفظ و ارتقای سلامت کارکنان و بیماران و میزان رضایت مندی و کارآیی آنان تاثیر مثبتی دارد.
  کلیدواژگان: بخش تغذیه، مراکز بهداشتی، درمانی، HACCP، کنترل کیفیت
 • مجید شهرتی، آرش شجیعی، لادن نکوهش، وحید الماسی، محمد مهدی نقی زاده، مصطفی قانعی صفحه 197
  اهداف. اختلال خواب و مشکلات تنفسی از شکایات عمده افراد معتاد به مورفین است. داروهای آنتی اکسیدان سبب بهبود کیفیت خواب می شوند. این مطالعه با هدف تعیین اثر ان استیل سیستئین (NAC) بر کیفیت خواب و وضعیت تنفسی معتادان به مورفین در حال ترک انجام شد.
  روش ها. در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، از میان افراد معتاد به مورفین در حال ترک به روش نمونه گیری سیستماتیک دو گروه برای مصرف دارو (17 نفر) و دارونما (15 نفر) انتخاب شدند و به مدت 45 روز به ترتیب 1200 میلی گرم NAC و دارونما به آنها داده شد. قبل و بعد از مطالعه، وضعیت خواب بیماران توسط پرسش نامه وضعیت خواب پیلسبورگ و وضعیت تنفسی آنها با روش پیک فلومتری بررسی و در نهایت نتایج آن، به وسیله آزمون های آماری فیشر، من- ویتنی و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها. میانگین نمره PSQI قبل از انجام مداخله در گروه دارو 64/4±76/10 و در گروه دارونما 47/6±07/10 و پس از انجام مداخله به ترتیب 62/2±29/5 و 87/2±40/4 بود که در هر دو گروه نسبت به ابتدای مطالعه بهبود معنی داری داشت. درحالی که در ابتدا و در انتها نسبت به یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. NAC سبب بهبود معنی دار نتایج پیک فلومتری در گروه دارو شد، اما نتایج دو گروه در مقایسه با یکدیگر در پایان طرح، اختلاف معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری. داروی NAC در مقایسه با دارونما، سبب بهبود معنی دار کیفیت خواب و عملکرد ریوی در معتادان به مورفین در حال ترک نمی شود.
  کلیدواژگان: ان استیل سیستئین، کیفیت خواب، اعتیاد، وضعیت تنفسی
 • هرمز سنایی نسب، عبدالرضا دلاوری*، علی غنجال، احسان تیمورزاده، علی صداقت، صدیقه میرهاشمی صفحه 203

  اهداف. داشتن نیروی کارآمد کافی در تمام رشته ها از جمله رشته های مرتبط با بهداشت و درمان، برای هر سازمان ضروری است. این نیروها بعد از تربیت شدن باید به طور مناسب از نظر جغرافیایی، نوع حرفه، تخصص و جنسیت توزیع شده، با نظارت صحیح و کارآمد به کار گرفته شوند تا بهترین اثر را داشته باشند. با توجه به کمبود اطلاعات و مستندات درخصوص فعالیت های شغلی دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت اشتغال آنها انجام شد.
  روش ها. این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 85 دانش آموخته رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران که به روش سرشماری انتخاب شدند انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که پایایی و روایی آن تایید شده بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS 13 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها. میزان دسترسی به دانش آموختگان 80%، میانگین سنی دانش آموختگان 35/8±25/34 سال و میانگین مدت خدمت 92/3 سال بود. 2/88% دارای مدرک کارشناسی و 8/11% کارشناسی ارشد بودند. شغل 9/72% دانش آموختگان متناسب با رشته تحصیلی آنها و عنوان شغلی 3/75% دانش آموختگان مرتبط با رشته تحصیلی آنها بود. آزمون مجذور کای ارتباط معنی داری بین عنوان شغلی دانش آموختگان با رشته تحصیلی آنها نشان داد (039/0=p).
  نتیجه گیری. دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی از نظر تناسب محتوای رشته تحصیلی با عنوان و نیازهای شغلی و تناسب رشته تحصیلی با جایگاه شغلی در شرایط مناسبی قرار دارند و در پست های خدمتی متناسب با رشته تحصیلی خود به کارگرفته می شوند.

  کلیدواژگان: دانش آموختگان، مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی، موقعیت شغلی
 • مسعود ثقفی نیا، محمدکاظم گلشنی، مرضیه لک محمد جواد فروزان مهر صفحه 209
  اهداف. حوادث و تروما در سراسر جهان، هرساله قربانیان فراوانی به همراه دارد. در ایران آمار مرگ ومیر بیماران ترومایی به صورت غیرقابل قبولی بالاست. لذا بایستی برای کاهش مرگ ومیر راه چاره اندیشیده شود. این راهکارها در قالب برنامه های اجرایی، آموزشی، پژوهشی، کنترل عملیات و غیره تعریف می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آموزش با مدل حیوانی و تمرینات میدانی بر آگاهی کادر درمانی بود.
  روش ها. در این مطالعه توصیفی که در سال 1364 در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی انجام شد، 144 پزشک شاغل در زمینه های مختلف، به صورت تصادفی انتخاب شده و در 6 گروه قرار گرفتند. آموزش احیا با استفاده از مدل حیوانی ارایه شد و آزمون های چهار گزینه ای، تشریحی و عملی، قبل و بعد از کارگاه به عمل آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 14 با آزمون تی زوجی سنجیده شد.
  یافته ها. سطح کیفی آگاهی بلافاصله پس از اتمام کارگاه از 26 به 58 و سطح کمی از 49 به 65 ارتقا یافت. همچنین، توانایی عملی افراد از 46 به 75 رسید.
  نتیجه گیری. استفاده از مدل حیوانی و آموزش میدانی تاثیر مثبتی بر ارتقای آگاهی کادر درمانی در نجات مصدومان دارد.
  کلیدواژگان: آموزش، تروما، مدل حیوانی، تمرینات میدانی
 • اسفندیار آزادمرزآبادی صفحه 213
  اهداف. استرس از پدیده هایی است که میزان یا شدت آن به تناسب محیط و موقعیت های مختلف متفاوت است، به طوری که میزان استرس در محیط های دارای شرایط کاری دشوار یا آب و هوای نامساعد افزایش پیدا می کند. این مطالعه با هدف بررسی و رتبه بندی عوامل استرس زا و همچنین بررسی میزان همبستگی عوامل استرس زا با متغیرهای جمعیت شناختی گروهی از کارکنان نظامی انجام شد.
  روش ها. این مطالعه توصیفی- همبستگی در گروهی از نیروهای نظامی مستقر در یکی از مناطق ایران انجام شد. 766 نفر از این نیروها به روش خوشه ایمبتنی بر سهم انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه محقق ساخته و پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 11 و آزمون های آماری همبستگی، تحلیل واریانس و شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها. بین متغیرهای محیطی و جمعیت شناختی با استرس رابطه معنی دار وجود داشت. در رتبه بندی عوامل اصلی استرس زا، بالاترین رتبه مربوط به وضعیت درجه حرارت، کمبود پزشکان متخصص و حاذق و درمانگاه های مناسب بود. رابطه شدت استرس با سن و میزان تحصیلات معنی دار نبود، ولی بین سابقه کار و میزان استرس های روانی تفاوت معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری. متغیرهای محیطی و جمعیت شناختی بر میزان استرس کارکنان نظامی موثر است. مشکلات منطقه ای یا وابسته به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، مهم ترین عامل استرس زا در کارکنان نظامی هستند.
  کلیدواژگان: استرس، کارکنان نظامی، عوامل استرس زا
 • حمیدرضا وکیلی، مهدی صابری * صفحه 219

  اهداف. با توجه به اثر صرع زایی دیازینون و مصرف وسیع آن، پیشگیری و مقابله با این آثار اجتناب ناپذیر است. این مطالعه با هدف بررسی اثر حفاظتی گوانوزین در مقابل اثر سمی دیازینون بر آستانه تحریک الکتریکی و اکتساب کیندلینگ کامل در موش های صحرایی نر انجام شد.
  روش ها. ابتدا موش های صحرایی نر از نژاد ویستار (350-250 گرم) تحت استرئوتاکسی قرار گرفتند و یک الکترود سه قطبی در قاعده جانبی آمیگدال و دو الکترود تک قطبی در سطح جمجمه آنها نصب شد. پس از بهبود، به مدت 10 روز، آستانه تحریک الکتریکی تعیین گردید. سپس حیوانات به طور روزانه روغن زیتون (گروه کنترل)، گوانوزین خوراکی (mg/kg5/0)، دیازینون (mg/kg30) یا هر دو را دریافت نمودند. به طور روزانه، آستانه تحریک، میزان تخلیه های متعاقب (ADD) و تعداد تحریکات لازم برای نیل به کیندلینگ کامل ثبت شد.
  یافته ها. آستانه تحریک الکتریکی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری پس از 30 دقیقه توسط دیازینون کاهش و با گوانوزین افزایش یافت. پیش درمانی با گوانوزین تا حدودی و نیز پس درمانی، کاهش آستانه تحریک ناشی از دیازینون را به طور کامل مهار نمود. دیازینون سبب افزایش معنی دار ADD ثبت شده روزانه و نیز ADD تجمعی شد و درمان قبل یا بعد با گوانوزین، آن را مهار کرد. همچنین، تعداد تحریکات لازم برای نیل به کیندلینگ کامل توسط دیازینون کاهش یافت که گوانوزین نه تنها سبب مهار آن شد، بلکه خود به تنهایی نیز آن را افزایش داد.
  نتیجه گیری. احتمالا گوانوزین به تنهایی نیز اثر ضدصرع دارد و می تواند اثر محافظتی مناسبی در مقابل آثار تشنج زای دیازینون ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: دیازینون، کیندلینگ، آمیگدال، گوانوزین، تحریک الکتریکی
 • فاطمه حیدری، مصطفی قانعی، ابوالفضل صالحی، مسعود کریملو، هاشم شمشادی صفحه 225
  اهداف. اندازه گیری های آیرودینامیک، از روش های مفید و متداول بالینی برای کسب اطلاعات عینی در مورد عملکرد آوایی است. هدف از این مطالعه، بررسی آیرودینامیک های گفتار به دنبال مواجهه تنفسی با گاز خردل و مقایسه آن با افراد عادی بود.
  روش ها. این پژوهش مورد- شاهدی در سال 1386 انجام شد. 19 مرد شیمیایی ناشی از گاز خردل به عنوان گروه مورد و 20 مرد به عنوان گروه شاهد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دستگاه ST1 Dysphonia (ساخت شرکت. G.M) بود. متغیرهای ظرفیت حیاتی، زمان آواسازی، حجم آواسازی، میانگین سرعت جریان هوا در طول آواسازی و حجم کلی بازدم اندازه گیری شدند. مقادیر شاخص های سرعت آوایی و میزان آواسازی نیز مورد سنجش قرار گرفتند. همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه در هر دو گروه نیز مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با نرم افزار آماری SPSS 11 و آزمون های تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها. در کلیه متغیرها به جز میانگین سرعت جریان هوا، اختلاف آماری معنی داری بین گروه مورد و شاهد وجود داشت (05/0>p). طبق نتایج همبستگی بین زمان آواسازی و ظرفیت حیاتی و حجم آواسازی و زمان آواسازی در گروه بیمار همبستگی معنی دار وجود داشت، درحالی که در گروه کنترل این همبستگی وجود نداشت.
  نتیجه گیری. بیماران شیمیایی با گاز خردل در شاخص های ظرفیت حیاتی، زمان آواسازی، حجم آواسازی، شاخص سرعت آوایی، حجم کلی بازدم و میزان آواسازی اختلال دارند.
  کلیدواژگان: گفتار، گاز خردل، مواجهه تنفسی
 • ندا معتمدی، سید حسین حجازی، سید محمد مهدی هزاوه ئی*، احمدرضا زمانی، صدیقه صابری، عزت الله رحیمی صفحه 231

  اهداف. اقدامات پیشگیرانه مانند آموزش و ارتقای سطح آگاهی و مهارت های پیشگیری کننده برای حفاظت فردی در مناطق اندمیک، یکی از مهم ترین استراتژی های برنامه کنترل لیشمانیوز جلدی است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آموزش بهداشت براساس مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از سالک بود.
  روش ها. در این مطالعه نیمه تجربی میدانی که در سال 1387 انجام شد، از جامعه آماری که دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه ساکن یکی از مناطق استان اصفهان بودند، 450 نفر به شیوه سرشماری انتخاب شدند. سه جلسه آموزشی و پرسش نامه ای براساس مدل اعتقاد بهداشتی طراحی شد. پرسش نامه شامل اطلاعات دموگرافیک و سئوالات مربوط به میزان آگاهی، حساسیت درک شده، تهدید درک شده، منافع و موانع درک شده، راهنمای عمل و اقدام به عمل بود که قبل از انجام آموزش و 2 ماه بعد از آموزش به روش مصاحبه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و آزمون T زوجی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها. آگاهی و کلیه سازه های مدل با جنس، رابطه معنی داری داشتند و میانگین نمره دختران دانش آموز بیشتر از پسران بود. افراد دارای سابقه ابتلا به سالک، نمره بیشتری در کلیه سازه های مدل نسبت به بقیه داشتند، ولی آگاهی آنان با سایر نمونه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشت. آگاهی و سازه های مدل در دانش آموزان قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی داری داشت.
  نتیجه گیری. آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی، می تواند رفتارهای پیشگیری کننده از سالک جلدی در دانش آموزان را ارتقا بخشد.

  کلیدواژگان: لشمانیوز جلدی (سالک)، آموزش، مدل اعتقاد بهداشتی، دانش آموزان
 • محمدرضا متینی صدر، رضا کرمی نیا، محمود گلزاری، فرامرز سهرابی، علی دلاور، غلامرضا صرامی صفحه 237
  اهداف. نقش انسجام گروهی در بهبود روحیه و عملکرد نیروهای نظامی در تحقیقات تایید شده است. از سوی دیگر، پرخاشگری و خودکشی در این نیروها به خصوص در سربازان وظیفه به دلیل مسلح بودن آنان یکی از مشکلات رایج این سازمان هاست. البته، پرخاشگری و خودکشی، رخدادی لحظه ای نیستند و از فکر شروع شده و سپس به طرح و نقشه و اجرا می رسند. به منظور پیشگیری از پرخاشگری و افکار خودکشی ابتدا باید عوامل باز دارنده و تسهیل کننده آن را بررسی نمود. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل انسجام گروهی و ارتباط آن با پرخاشگری و افکار خودکشی در سربازان وظیفه بود.
  روش ها. این مطالعه زمینه یابی و کاربردی در کلیه سربازان وظیفه یکی از نیروهای نظامی انجام شد و 237 سرباز به روش طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسش نامه انسجام گروهی \«سی بلد و کلی\»، پرسش نامه پرخاشگری \«هیوسمان، میلر و زللی\» (فرم اصلاح شده)، مقیاس افکار خودکشی بک و پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک محقق ساخته بود. یافته ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها. میان عوامل انسجام گروهی، پرخاشگری و افکار خودکشی همبستگی معنی داری وجود داشت، ولی برای پیش بینی از اعتبار لازم برخوردار نبود. بنابراین، مدل خطی در رگرسیون چندمتغیری تحقیق دارای برازش مطلوب نبود.
  نتیجه گیری. عوامل انسجام گروهی در کنترل پرخاشگری و افکار خودکشی در سربازان وظیفه تعیین کننده نیستند.
  کلیدواژگان: انسجام گروهی، پرخاشگری، افکار خودکشی، سرباز وظیفه
 • علیرضا آقایوسفی صفحه 243
  اهداف. این مطالعه با هدف برآورد پیش بینی کننده های جمعیت شناختی و روان شناختی استفاده مرضی از دارو و مواد در جانبازان انجام شد.
  روش ها. این مطالعه همبستگی در جمعیت جانبازان در سال 1386 انجام شد. 452 جانباز با آسیب 25 تا 70% به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نظام دار انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون سرندگری استفاده مرضی از دارو و مواد، نشانگر شدت اعتیاد، پرسش نامه شیوه های مقابله ای شییر و کارور (شکل کوتاه)، مقیاس افکار خودکار، مقیاس نشانه های اختلال تنیدگی پس آسیبی، فهرست نشانه های تنیدگی مزمن و پرسش نامه کامل جمعیت شناختی متغیرهای مربوطه استفاده شد. داده ها با استفاده از SPSS 11 و همبستگی پیرسون، همبستگی پاره ای و نیز تحلیل رگرسیون چندمتغیری خطی به روش گام به گام، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها. استفاده مرضی از دارو و مواد با کنترل اثر متغیرهای جمعیت شناختی، اعتیاد، گوشه گیری رفتاری، افکار خودکار، شدت اعتیاد، نشانه های تنیدگی مزمن و PTSD همبستگی نشان داد، ولی با بهزیستی روانی رابطه ای نشان نداد. تحلیل رگرسیون با حضور همه متغیرهای جمعیت شناختی و روان شناختی نشان داد که پناه بردن به دارو و مواد در برابر تنیدگی ها، اعتیاد به سیگار و قلیان، سابقه ترک، افکار خودکار، نارضایتی از تندرستی، مدت جانبازی، ساعات حضور در منزل و احساس عضویت گروهی مجموعا 62% از پراکنش اعتیاد را تبیین کردند.
  نتیجه گیری. استفاده مرضی از دارو و مواد با اختلال تنیدگی پس آسیبی، افکار خودکار، شدت اعتیاد، بهزیستی روانی، راه های مقابله ای نارسا و نشانه های تنیدگی مزمن همبسته است.
  کلیدواژگان: جانباز، استفاده مرضی از دارو و مواد، عوامل جمعیت شناختی، عوامل روان شناختی، اعتیاد
|
 • Rafati H., Tavakoli H. R., Amerion A., Hoseinpoor M. J., Nasiri T Page 191
  Aims. Existence of HACCP system in nutrition department is one of the important factors for evaluation of health-treatment service providers. The aim of this study was to evaluate and compare the HACCP implementation requirements in nutrition departments of two military and non-military health -treatment centers. Methods. In this cross-sectional study for analyzing five main axes a researcher-made questionnaire was designed ant filled after confirming its reliability and validity by interview. Data was analyzed by SPSS 17 and Mann-Whitney test. Results. Military and non-military health-treatment centers had 77.8 and 70.8% of HACCP implementation requirements and the mean score of all five axes were 3.89 ± 1.4 and 3.54 ± 1.61, respectively. Among variables of study, only the amount of public health (from third axis) had a significant difference between two health-treatment centers (p<0.05). Conclusion. Implementation of HACCP system is necessary in health-treatment centers and it has positive impact to improve the health of staff and patients in both satisfaction and efficiency.
 • Shohrati M., Shajiei A., Nekouhesh L., Almasi V., Naghizadeh M. M., Ghanei M Page 197
  Aims. Sleep and respiratory disorders are common in addict persons. Anti-oxidant drugs improve sleep quality. The aim of this study was to evaluate the NAC effects on respiratory function and sleep quality in addict persons who are in treatment period. Methods. In this double blind clinical trial study, two drug (17 addicts) and placebo (15 addicts) groups were selected with systematic sampling method among the persons who referred for treatment of their opium addiction. 1200 mg/day drug and placebo were administered to drug and placebo groups, respectively, for 45 days. Sleep quality were evaluated with Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and respiratory function was evaluated with peak flowmetery, before and after drug administration. Finally, the results were analyzed with Fisher, Mann-Whitney and Wilcoxon. Results. PSQI total point mean, before intervention was 10.76 ± 4.64 in drug group and 10.07 ± 6.47 in placebo group and after intervention was 5.29 ± 2.62 in drug group and 4.40 ± 2.87 in placebo group. There was a significant relation between PSQI total points before the intervention, comparing with after the intervention in two groups. But there was no significant relation between PSQI total point before and after the study in drug group comparing to placebo group, before and after the study. NAC improved peak flowmetery results but there were no significant relation at the end of study between drug and placebo groups. Conclusion. NAC drug compared with placebo, does not significantly improve sleep quality and pulmonary function in morphine addicts.
 • Sanai Nasab H., Dellavari A. R., Ghanjal A., Teymourzadeh E., Sedaghat A., Mirhashemi S Page 203

  Aims. Having a sufficient number of effective forces in all fields, including fields related to health is essential for any organization. After training, these forces must be properly distributed in geographical, type of profession, expertise and gender terms and be used by proper supervision to have the best effect. Due to the lack of information and documentation about the occupational activities of health-treatment services management graduates, this study was to determine their employment status. Methods. This cross-sectional study performed on 85 graduates of health-treatment services management field of one of the Tehran city medical universities who were selected through census sampling method. For data collection a researcher-made questionnaire was used which validity and reliability had been confirmed. Collected data was analyzed with SPSS 13 software using descriptive statistics and Chi-square test. Results. Access to graduates was 80%, mean age of graduates was 34.25±8.35 years and mean duration of service 3.92 years. 88.2% of samples had bachelor degree and 11.8% had master. Occupation of 72.9% of graduates suit their academic major and career of 75.3% graduates were related to their academic major. Chi-square test showed a significant relationship between the job title of graduates with their major (p=0.039). Conclusion. Health-treatment services management education course graduates have appropriate conditions according to fitness of the title and content of the course and professional needs of their jobs and work in posts commensurate with their field

 • Saghafinia M., Golshani M. K., Lak M., Frozanmehr M. J Page 209
  Aims. Accidents and trauma take many victims all around the world each year. The mortality of trauma patients is unacceptably high in Iran. Therefore, a solution should be considered to reduce the mortality. These solutions are defined in the form of executive, training, research and operations control programs. The aim of this study was to examine the effect of education by field training and animal model on awareness of health staff. Methods. In this descriptive study that was performed at 2005 in one of medical universities, 144 physicians working in different fields, randomly selected and were divided in 6 groups. Resuscitation training was presented using animal model and multiple-choice tests, essay and practical was done before and after the workshop. Data was evaluated using statistical software SPSS 14 and paired T-test. Results. Qualitative knowledge level immediately after completion of the workshop increased from 26 to 58 and quantitative knowledge level from 44 to 65. Also individuals practical ability increased from 46 to75. Conclusion. Using animal model and field training have positive effects on improving the awareness of health staff in saving injures.
 • Azadmarzabadi E Page 213
  Aims. Stress is a phenomenon that has different density and rate according to demographic and geographic situation and increases in hard labor condition or bad climate places. The aim of this study was to rank stressors and determine the relation between demographic variables and stressors in a group of militants. Methods. This descriptive correlation study performed in a group of militants in one of the regions of Iran. 766 militants were selected by clustered based on proportion method. Instruments were researcher-made and demographic questionnaires. Data was analyzed by SPSS 11 software and correlation test, variance analysis and Scheffe test. aphic variables with stressors. The highest rankings in stressors were temperature and lack of expert physicians and appropriate clinics. The relation of stress rate with age and level of education was not significant but the relation between psychological stresses rate and work experience was significant. Conclusion. Geographic and demographic variables affect the stress rate of militants. Regional or problems related to geographical and climatic conditions are the most important stressors in militants.
 • Vakili H. R., Saberi M Page 219

  Aims. Regarding to the epileptogenic properties of diazinon (DZ) and its widespread usages, prevention and conflict against these effects is indispensable. The this study was to evaluate the protective effect of guanosine against DZ toxic effects after discharge threshold and kindling acquisition in male rats. Methods. At first, intact Wistar male rats (250-300g) were stereotaxicaly implanted with a tripolar and two monopolar electrodes in the amygdale and dura, respectively. After recovery, after discharge (AD) threshold was determined in each animal for 10 days. Then, the animals received either olive oil (control), oral guanosine (0.5mg/kg), DZ (30mg/kg) intraperitomeally, or both. AD threshold, after discharge duration (ADD) and number of trials for kindling acquisition were determined daily, 30 minutes post injections. Results. The AD threshold was significantly reduced by DZ and increased by guanosine after 30 minutes compared to control group. Guanosine pretreatment partially and post-treatment completely inhibited the AD threshold reduction induced by DZ. Also, DZ could significantly increase the daily recorded ADD and also, cumulative ADDs which was inhibited with either pre- or post-treatment by guanosine. The number of trials (stimulations) for fully kindling acquisition was reduced significantly by DZ treatment which was blocked by gounosine post-treatment and guanosine. Conclusion. While guanosine alone probably has antiepileptic effects, it can share a suitable protective effect against DZ induced epileptogenesis.

 • Heydari F., Ghanei M., Salehi A., Karimlou M., Shemshadi H Page 225
  Aims. Aerodynamic measurements are useful and conventional methods for acquiring clinical information about phonetic function. The purpose of this study was to analyze the aerodynamics of speech subsequent to respiratory exposure to mustard gas and compare it with normal people. Methods. This case-control research was done in 2007. 19 chemical injured male patients by mustard gas as case group and 20 normal male as control group were selected by achievable sampling method. Aerodynamic analyses were performed by ST1 Dysphonia (manufactured by G.M. Instruments Ltd). Vital capacity, phonation time, phonation volume, mean flow rate and total expired volume were measured. Vocal velocity index and phonation quotient were also calculated. The correlation between variables in two groups was studied. Data was analyzed by SPSS 11 software using independent T-test and Pearson correlation coefficient. Results. In all variables except \"mean flow rate\" a statistically significant difference was seen in compare of two groups (p<0.05). There were a significant correlation between phonation time and vital capacity and also phonation volume and phonation time, while this correlation did not exist in control group. Conclusion. Chemical injuries have failures in vital capacity, phonation time, phonation volume, vocal velocity index, total expired volume and phonation quotient.
 • Motamedi N., Hejazi S. H., S. M. M., Zamani Aaa. R., Saberi S., Rahimi E Page 231

  Aims. Preventive actions such as training and improving preventive knowledge and skills is one of the most important strategies is cutaneous leishmaniasis control program for personal protection in endemic areas. The aim of this study was to examine the effect of health education based on health belief model (HBM) in promoting preventive behaviors of cutaneous leishmaniasis. Methods. In this quasi-experimental study that was performed in 2008, 450 people from the statistical community which was the guidance and high school students of one of the areas of Isfahan province were selected by census method. Three educational sessions and a questionnaire were designed based on the health belief model. Demographic information questionnaire had questions related to knowledge, perceived susceptibility, perceived threat, perceived benefits and barriers, action guide and action performing which was completed before training and 2 months after training by interview. Data was analyzed using SPSS 15 software and paired T-test. Results. There was a significant correlation between sex and the knowledge score and whole HBM famale students\' got higher scores than males. Those students who infected before with coetaneous leishmaniasis were gotten higher scores in whole variable of HBM but the knowledge score was not different with those who weren’t infected. There were significant differences between all score of HBM components before and after educational intervention. Conclusion. Educational program based on HBM can promote preventive coetaneous leishmaniasis behavior among students.

 • Matini Sadr M. R., Karaminia R., Golzari M., Sohrabi F., Delavar A., Sarrami Gh. R Page 237
  Aims. The role of group cohesion in improving morale and performance of military forces has confirmed in investigations. On the other hand, aggression and suicide are common problems of these forces, especially in conscript soldiers due to their armed. Of course, aggression and suicide are not moment events and have been started of thought and followed to design and implement. In order to prevent the aggression and suicide ideation, must first the factors of their inhibition and facilitates be studied. The aim of this study was to evaluate the factors of group cohesion and their relation with aggression and suicidal ideation in conscript soldiers. Methods. This survey and applied research was performed in all conscript soldiers of one of the military forces and 237 soldiers were selected by categorized sampling method. The instruments were Siebold & Kelly group cohesion questionnaire, Huesmann, Miller & Zelli aggression questionnaire (revised version), Beck scale for suicide ideation (BSSI) and the researcher-made demographic questionnaire. Data was analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regressions. Results. There was a significant correlation among group cohesion’s factors, aggression and suicide ideation, but they were not valid for predicting. Therefore, linear model had not a good fitness in multiple regressions. Conclusion. Group cohesion’s factors are not determinants in control of aggression and suicidal ideation.
 • Agha Yousefi A. R Page 243
  Aims. This study was to estimate the demographic and psychological predictors of substances and drug abuse (SDA) in disabled veterans (DV). Methods. This correlation study performed in DVs population in 2007. 452 DVs with severity of disability from 25 to 70% were selected by systematic categorical random sampling. Data were collected by Drug Abuse Screening Test (DAST), Addiction Severity Index (ASI), Automatic Thoughts Scale (ATS), Brief COPE, Chronic Stress Symptoms Checklist (CSSC), Post-Traumatic Symptom Scale-10 items (PTSS-10), Personal Well-being Index (PWI) and demographic questionnaire. Data was analyzed by SPSS 11 and Pearson correlation test, partial correlation tees and multivariate linear regression analysis using stepwise. Results. SDA correlated with behavior disengagement, ATS, ASI, CSSC and PTSD (PTSS) scores, but no correlation was seen with PWI scores. Regression analysis by all demographic and psychological variables showed that refuge to substances and drug against stress, cigarettes and hookah addiction, withdrawal, ATS, dissatisfaction by healthy status, disability time, home hours spending during day and group membership satisfaction explained 62% of SDA variances. Conclusion. SDA correlates with PTSS, DAST, ASI, ATS, Brief COPE, PWI and CSSC scores.