فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ناهید نصیری راد، آرش رشیدیان، حسین جودکی، فیض الله اکبری حقیقی، محمد عرب صفحه 7
  زمینه و هدف
  این مطالعه با هدف تعیین انواع رابطه و مشکل های موجود بین بیمارستآن های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان های بیمه گر پایه و ارایه راه حل ها و پیشنهادهایی در این زمینه انجام شده است.
  روش مطالعه
  مطالعه از نوع کیفی است و در سال 1389 انجام شد. جامعه مورد پژوهش 9 نفر از مسئولان درآمد و 9 نفر از نمایندگان مقیم سازمان های بیمه گر در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که از آنها در خصوص انواع رابطه، مشکل و راه حل های موجود بین بیمارستان و سازمان های بیمه گر سوال هایی توسط مصاحبه نیمه ساختاریافته پرسیده شد. تحلیل داده ها به روش تحلیل چارچوبی داده های کیفی انجام شد.
  یافته ها
  شش موضوع ماهیت(نوع) ارتباط بین بیمه و بیمارستان، وظایف نظارتی بیمه ها در بیمارستان، عوامل زمینه ساز برای ایجاد کسور(تفاوت ریالی میان آنچه که درقبال ارایه خدمت براساس تعرفه های مصوب باید وصول شود و آنچه که در عمل وصول می شود که مبنای تعرفه، آخرین چاپ کتاب کالیفرنیا و تعرفه های ابلاغی سالانه می باشد.) راه حل های کسور، مشکل بیمارستان ها با سازمان های بیمه گر و همچنین مشکل های نمایندگان بیمه با بیمارستان ها، شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  بیمارستان ها و سازمان های بیمه گر باید جهت حل مشکل هایشان سعی در برقراری ارتباطات موثر و کارآمد کنند که حاصل این ارتباط علاوه بر برطرف کردن مسایل و مشکل های خودشان، به بیماران نیز کمک موثری می کند، چراکه در ارتباط نامناسب بین بیمارستان و سازمان های بیمه گر بیشتر مشکل های آنها به بیمار تحمیل می شود.
  کلیدواژگان: بیمارستان های آموزشی، سازمان های بیمه گر پایه، ارتباط موثر، کسور، مطالعه کیفی
 • آذر طل، ابوالقاسم پوررضا، غلامرضا شریفی راد، بهرام محبی، زهرا قاضی صفحه 19
  سابقه و هدف
  اشتباهات شغلی از موارد غیر قابل اجتناب در اکثریت حرفه ها به ویژه حرفه های بهداشتی درمانی می باشد.گزارش نمودن اشتباهات دارویی از یک سو موجب حفظ و رعایت ایمنی بیمار و از سویی دیگر به عنوان یک گنجینه اطلاعاتی ارزشمند در راستای پیشگیری از بروز اشتباهات دارویی در آینده محسوب می گردد.هدف از این مطالعه، تعیین علل و عوامل موثر بر عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی کارکنان پرستاری از دیدگاه آنها می باشد.
  مواد و روش ها
  برای انجام این پژوهش که از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد، از مجموع 200 نفر پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان، 140 نفراز مجموع پرستاران شاغل در شیفتهای صبح، عصر و شب بیمارستان بهارلو در سال 1389 برای شرکت در این پژوهش اعلام آمادگی نمودند(میزان پاسخگویی 70% بود). بقیه پرستاران به دلیل عدم تمایل در شرکت در پژوهش، از بررسی خارج شدند. نظرات پرستاران در مورد علل عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی با استفاده از پرسشنامه تنطیم شده بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت اندازه گیری گردید. این پرسشنامه شامل سه حیطه ترس از پیامد های گزارش دهی(11گویه)،عوامل مدیریتی(5گویه) و فرایند گزارش دهی (3 گویه) بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss نسخه 5/11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در کل جمعیت مورد مطالعه 6/98 %زن، 50 % متاهل، 9/97 %کارشناس، 3/79 %پیمانی، 7/75 %شیفت در گردش، 9/52 %دارای سابقه کار کمتر از 5سال بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 67/4±48/29 سال بود.علل گزارش نکردن اشتباهات دارویی به شرح ذیل بود: میانگین امتیازات در حیطه ترس از پیامدهای گزارش دهی، عوامل مدیریتی و فرآیند گزارش دهی به ترتیب 68/1 ±09/3، 12/1±68/3 و 26/1 ± 73/2 بود. یافته ها نشان داد حیطه عوامل مدیریتی مهم ترین علت گزارش نکردن اشتباهات دارویی در پرستاران بود. با استفاده از آزمونهای آنوا و T -test مشخص شد پرستارانی که با حیطه های ترس از پیامدهای گزارش دهی و عوامل مدیریتی به عنوان دلایل عدم گزارش اشتباهات دارویی توافق داشتند(امتیاز بیشتری در این زمینه داشتند)، اغلب در شیفت در گردش مشغول به ارائه خدمت بوده) 04/0=p) و در استخدام آنها پیمانی) 03/0=p) بوده اند. آزمون 2χ نیزنشان داد که میانگین هر سه حیطه بررسی شده با افراد گروه سنی 35-25 سال ارتباط معنی دار داشته است (001/0p <).
  نتیجه گیری
  عوامل مدیریتی و ترس از پیامدهای گزارش دهی دو مانع مهم گزارش دهی اشتباهات دارویی در پرستاران است. با عنایت به ارتباط معنی دار بین شیفت در گردش و پیمانی بودن استخدام که هردو مورد حاکی از جوان بودن و تجربه حرفه ای محدود پرستاران شاغل می باشد(غالبا«پرسنل در گردش و پیمانی سابقه زیر 5 سال دارند)(جدول شماره یک) و با توجه به اهمیت ایمنی بیمار، لزوم ایجاد رابطه مثبت بین مدیران پرستاری و کارکنان پرستاری، تامین فضای همکاری صمیمی و طراحی بسته آموزشی ضمن خدمت برای پرستاران در بدواستخدام در خصوص اشتباهات دارویی، عواقب و نتایج آنها و ضرورت گزارش دهی اشتباهات اجتناب ناپذیر می نماید.ترویج فرهنگ ایمنی بیمار نیز بی تردید یکی از راهکارهای اساسی کاهش خطاهایی از این دست خواهد بود. به کارگیری رویکرد سیستمی به منظور بررسی عوامل زمینه ساز، برطرف کردن این عوامل تا حد ممکن و طراحی سیستمی برای گزارش دهی اشتباهات کاری خصوصا» اشتباهات دارویی حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: اشتباهات دارویی، گزارش دهی، ایمنی بیمار، کارکنان پرستاری
 • مهدی مختاری پیام، علی اکبری ساری، محمد رضا آی، محمد رضا مبینی زاده، سعید معنوی صفحه 25
  زمینه و هدف
  هدف این مطالعه بررسی ایمنی و عملکرد فناوری سی تی اسکن dual-source در مقایسه با سی تی اسکن single-source و آنژیوگرافی مرسوم در تشخیص و درمان بیماری عروق کرونر قلب می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مروری نظام مند برای یافتن شواهد، بانک های اطلاعاتی Cochrane Library، MEDLINE، EMBASE، Google Scholar و TRIP تا آوریل 2009 مورد جستجو قرار گرفتند. همچنین فهرست منابع مقالات کلیدی یافت شده و پایان نامه ها نیز مورد جستجو قرار گرفتند.
  یافته ها
  17 مقاله وارد مطالعه شدند که 9 مقاله در زمینه ایمنی و 12 مقاله در زمینه عملکرد فناوری بود و چهار مقاله نیز مطالبی در هر دوزمینه گزارش نموده بودند. مطالعات یافت شده نشان داد DSCT یک فناوری غیر تهاجمی است که در شرایط معمولی خطری در مورد استفاده از آن وجود ندارد و در آن میزان دوز اشعه دریافتی توسط بیماران از SSCT کمتر و از روش آنژیوگرافی مرسوم بیشتر است. متوسط حساسیت DSCT 4/90 درصد، متوسط ویژگی 82 درصد، متوسط ارزش اخباری مثبت 83 درصد و متوسط ارزش اخباری منفی 96 درصد بود. در SSCT متوسط حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی به میزان کمی از DSCT پایین تر بود.
  نتیجه گیری
  این فناوری در مقایسه با SSCT در مجموع به میزان کمی از حساسیت و ویژگی بیشتری برخوردار است و این دو فناوری نسبت به سایر فناوری های غیر تهاجمی از حساسیت و ویژگی بیشتری برخوردارند. البته دقت هیچکدام از این فناوری ها به اندازه ای بالا نیست که بتواند جایگزین آنژیوگرافی مرسوم شود.
  کلیدواژگان: Dual، source، سی تی اسکن
 • رضا صفدری، حسین درگاهی، لیلا شاهمرادی صفحه 33
  سابقه و هدف
  ارزیابی یک سیستم اطلاعات، بدون تحلیل درک کاربران آن سیستم غیر ممکن است. رضایت کاربر به عنوان ضمانت اجرای موفق یک سیستم اطلاعات محسوب می شود. توجه به زمینه استفاده از سیستم اطلاعاتی (کاربر، وظیفه، تجهیزات و محیط)، نوع کاربر و تجربه کامپیوتری کاربر در ارزیابی کیفیت ارگونومیک سیستم های نرم افزاری ضروری است. به همین منظور در این پژوهش کیفیت ارگونومیک نرم افزارHIS ایران با سه نرم افزار دیگر مقایسه می شود.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع مقایسه ای بوده و در 1389 انجام شد. ابتدا سیستم های اطلاعات بیمارستانی ایران با استفاده از ابزار استانداردی به نام ایزومتریک 9241 ارزیابی شد. سپس نتایج ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی ایران با سه نرم افزار کشورهای دیگر مقایسه شد. این نرم افزارها شامل نرم افزار IS-H*med (ارزیابی انجام شده توسط هامبورگ و همکاران در 2004)، نرم افزار SAP-HR (مطالعه انجام شده توسط گروبر در سال 2000) و نرم افزار مایکروسافت واژه پرداز برای ویندوزها (پژوهش انجام شده توسط گدیگا و همکاران در سال 1999) است. در این پژوهش از آزمون t-test یک نمونه ای[1] و میانگین جهت مقایسه معیارهای مورد نظر در نرم افزارهای مختلف استفاده شد. داده ها با استفاده از SPSS و Excel تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های حاصل از مقایسه IS-H*med و HIS نشان داد HIS نسبت به IS-H*med از نظر همه معیارهای ایزومتریک به طور معنی دارای دارای قابلیت استفاده بیشتری است. از نظر کاربران نرم افزار HIS نسبت به SAP-HR از نظر معیارهای «مناسب برای انجام وظیفه»، «تحمل خطا» و «قابلیت یادگیری» به طور معنی داری دارای قابلیت استفاده بیشتری بود ولی از نظر معیارهای قابلیت خود توصیفی، تطابق با انتظارات کاربر و قابلیت شخصی سازی اختلاف معنی دار نبود. HIS در مقایسه با نرم افزار واژه پرداز مایکروسافت به طور معنی داری از قابلیت استفاده کمتری برخوردار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد سیستم اطلاعات بیمارستانی ایران نسبت به سه نرم افزار دیگر از نظر ارگونومیکی دارای کیفیت متوسط است. پیشنهاد می شود هنگام طراحی و توسعه سیستم های اطلاعاتی به انتظارات کاربران از سیستم توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی، سیستم اطلاعات بیمارستانی، کیفیت ارگونومیک، کیفیت نرم افزار، استاندارد ایزومتریک 9241
 • محمد عرب، زهرا اسکندری، عباس رحیمی، ابوالقاسم پوررضا، حسین درگاهی صفحه 43
  سابقه و هدف
  بیمارستانها با افزایش تقاضا، کمبود امکانات و هزینه های رو به تزاید روبه رو هستند، مراجعات مجدد بیماران به بیمارستانها که به دلایل مختلف صورت گرفته و منجر به بستری مجدد بیماران می شود سبب اشغال تخت های بیمارستانی شده و هزینه های بیمارستانی را برای بیمارستانها و بیماران افزایش می دهد. بررسی علل مراجعات مجدد منجر به بستری و یافتن راهکارهای کاهش این مراجعات می تواند سبب کاهش هزینه های بیمارستانی برای بیمارستان و بیمار شده و بهره وری منابع بیمارستانی را افزایش دهد و با ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و استاندارد و استقرار فرایندهای مناسب در بیمارستان می توان رضایت بیماران را جلب نموده و از درد و رنج آنان کاست.
  مواد و روش ها
  در این بررسی مقطعی 250 بیمار که سابقه مراجعه مجدد داشتند از 9 بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از رایانه و دفاتر پذیرش وکارت اندکس در پرسش نامه ثبت شد و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی، میانگین و انحراف معیار وبا استفاده از آزمون کایسکوئر و آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  8/17% بیماران مورد مطا لعه 2بارو 6/80% بیش از 2 بار در بیمارستان بستری شده اند. بیشترین افرادی که برای بار دوم و بیشتر در بیمارستان بستری شده اند در گروه سنی بیش از 60 سال قراردارند (8/32%). آزمون کایسکوئر ارتباط معنی داری را بین افزایش سن مراجعین در نوبت دوم و سوم و علل مراجعه آنان (عوارض بیماری و جراحی) و عفونت نشان می دهد. .در گروه بندی بیماریها به عنوان علت مراجعه مجدد اکثر بیماران (1/23% در نوبت دوم و 2/20% در نوبت سوم) به علت بیماریهای سیستم گردش خون مجددا در بیمارستان بستری شده اند. میانگین هزینه اقامت بیمارانی که به این علت در نوبت دوم و سوم در بیمارستان بستری شده اند 3241532 تومان و 1576593 تومان می باشد. از نظر علت مراجعه، پیگیری یکی از شایعترین عللی است که باعث مراجعه مجدد بیماران و بستری انان می شود. رابطه بین علت مراجعه مجدد و طول اقامت در هردو نوبت معنی دار بوده است. پیگیری درمان با 101 مورد و میانگین هزینه 1802757 تومان در نوبت دوم و 84 مورد و میانگین هزینه 1205283 تومان در نوبت سوم جزو بالاترین هزینه های علل بستری مجدد می باشد ضمن اینکه بیشترین میانگین مدت اقامت در نوبت دوم و سوم پس از بخش پوست مربوط به بخش جراحی (با 67/10 روز و 98/9 روز) است و بیشترین میانگین هزینه بیماران مربوط به بخش جراحی با 3854 354 تومان و 168 3911 تومان برای نوبت های دوم و سوم است.
  نتیجه گیری
  بیشترین مراجعات مجدد در گروه های سنی بالای 60 سال انجام می شود و از مهمترین علل مراجعات مجدد در نوبت های دوم و سوم پیگیری درمان، عوارض بیماری و عود بیماری است که می تواند حاکی از درمان ناقص در مراجعات قبلی و عدم رعایت پروتکل های درمانی و استاندارد نبودن ابزار و امکانات بیمارستانی باشد. نتایج نشان می دهد مراجعات مجدد باعث افزایش اقامت بیماران شده و هزینه های اضافی را به بیماران، بیمارستانها و سازمانهای بیمه گر تحمیل می نماید لذا می توان با اصلاح و رعایت دقیق پروتکل های درمانی و استاندارد نمودن فرآیند ها و ابزار های بیمارستانی و اموزش کارکنان و استفاده از روش های نوین تشخیص و درمان از بروز این هزینه ها جلوگیری و رضایت بیماران را افزایش داد.
  کلیدواژگان: علل بستری مجدد، مراجعه نوبت دوم، مراجعه نوبت سوم
 • محمود نکویی مقدم، سجاد دلاوری، مینا سلاجقه، محمد حسین قربانی صفحه 57
  سابقه و هدف
  یکی از الزامات اداره امور بیمارستان ها، به عنوان سازمان های یچیده و ر از تعارض، این است که مدیران ارشد و میانی آن شیوه های رهبری و استراتژی های مدیریت تعارض و میزان تناسب با آن را را به خوبی بشناسند و بر آن اساس یک شیوه صحیح مدیریتی را اعمال نمایند تا در افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد در بیمارستان و ارایه خدمات با کیفیت، نقش فعالی ایفا کنند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نمره [1]LPC فیدلر (به عنوان مصداقی از سبک رهبری) و راهبردهای مدیریت تعارض (عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترلی) است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش که به شکل میدانی انجام شده است، برای بررسی سبک رهبری از نمره LPCفیدلر و برای بررسی راهبرد های مدیریت تعارض از پرسشنامه مدیریت تعارض استفاده گردید که پایایی پرسشنامه های مذکور با آزمون آلفاکرونباخ به ترتیب برابر با 90/0 و 88/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل مدیران، روسا و مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان های آموزشی شهر کرمان (81 نفر) تشکیل می دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای 67 نفری انتخاب شد و پرسشنامه در بین آن ها توزیع گردید. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های استنباطی کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل ماتریس همبستگی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش بیان می کند که جامعه مورد بررسی از سبک رهبری رابطه مدار تر استفاده می کنند و راهبرد های مدیریت تعارض مورد استفاده به ترتیب عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترلی می باشد. همچنین مشاهده گردید که بین نمره LPC و راهبردهای عدم مقابله و راه حل گرایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و ضریب همبستگی پیرسون به ترتیب برابر با 512/0 و 298/0 به دست آمد. اما بین نمره LPC و راهبرد کنترلی رابطه منفی ولی معناداری وجود دارد (474/0- =r).
  نتیجه گیری
  بر طبق یافته های تحقیق می توان بیان کرد که مدیران رابطه مدارتر ترجیح می دهند از راهبردهای مدیریت تعارض عدم مقابله و راه حل گرایی استفاده کنند ولی مدیران وظیفه مدار، راهبرد کنترلی را بیشتر ترجیح می دهند. با توجه به اینکه راهبرد مدیریت تعارض مورد استفاده، بیشتر عدم مقابله است، توصیه می شود که دلایل استفاده از این راهبرد مورد بررسی قرار گیرد و تلاش شود تا افراد دیدگاه های متضاد خود را بیان و آزادانه اظهار نظر کنند که منجر به بهبود عملکرد سازمان گردد. اما سبک رهبری رابطه مدار در تعاملات بلند مدت سبک مناسبی است که نگهداری و تداوم آن باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سبک های رهبری، نمره LPC، مدیریت تعارض، بیمارستان آموزشی، مدیران
 • بهرام دلگشایی، لیلا ریاحی، ملیکا متقی صفحه 67
  زمینه و هدف
  امروزه ضروری است که مدیران بیمارستان ها بتوانند خود را با پیشرفت علم و دانش همگام سازند.این امر مستلزم بررسی کیفیت زندگی کاری نیروی انسانی و ارتباط آن با مدیریت دانش میباشد.هدف از پژوهش حاضر مقایسه کیفیت زندگی کاری در بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و تعیین رابطه آن با مدیریت دانش از دیدگاه مدیران ارشد ومیانی بیمارستان های مورد مطالعه می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی است.جامعه ی این پژوهش همه ی مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان است. داده ها با استفاده از پرسش نامه که روایی و پایایی آن از پیش تعیین شده، گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های tمستقل و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته است.
  یافته ها
  فضای کاری در بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی با میانگین های به ترتیب 64/3 و 47/3 در بالاترین وضعیت و امکانات مادی و طراحی شغلی، به ترتیب با میانگین های 7/2 و 81/2 در پایین ترین وضعیت قرار گرفتند. در این مراکز، دموکراسی (r= 0.83) و آموزش (r=0.69) بالاترین میزان همبستگی وامتیازات مادی (r=0.51) و فضای کاری (r=0.51) کمترین میزان همبستگی را با مدیریت دانایی دارا بودند. کیفیت زندگی کاری رابطه معنی داری با مدیریت دانایی در هر دو مرکز (به ترتیب؛ 92/0 و 83/0)داشت.
  نتیجه گیری
  تفاوت چشمگیری میان کیفیت زندگی کاری در بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مشاهده نشد و رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت دانایی در هر دسته از مراکز مثبت ارزیابی گردید.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، مدیریت دانایی، بیمارستان آموزشی، بیمارستان غیرآموزشی
 • ساناز سهرابی زاده، پیوند باستانی، رامین راونگرد صفحه 75
  زمینه و هدف
  رفتار شهروندی سازمانی، یک رفتار فردی آگاهانه و با بصیرت است که اگر چه مستقیما با سیستم پاداش رسمی سازمان بازشناخته نمی شود اما می تواند بر عملکرد سازمان، نقش مثبت و تاثیر گذاری داشته و کارکردهای آن را ارتقاء بخشد. در این مطالعه، به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل تاثیر گذار بر آن پرداخته شده است.
  روش کار
  این مطالعه، مطالعه ای است توصیفی - تحلیلی که به صورت مقطعی بر روی یک نمونه 130 نفری از پرسنل شاغل در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در سال 1388 انتخاب شده اند، انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جهت تحلیل و ارائه داده ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. سطح معنی داری نیز 05/0 در نظر گرفته شده است.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفتار شهروندی سازمانی با فرهنگ سازمانی، شخصیت و کنترل درونی، رابطه آماری مثبت و معنی دار (001/0 p<) و با استرس شغلی، رابطه آماری معکوس و معنی دار (001/0 p<) دارد. همچنین، بین ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی با یکدیگر نیز رابطه آماری مثبت و معنی دار وجود دارد (001/0 p<). از سوی دیگر، بین تواضع با فرهنگ سازمانی، کانون کنترل و شخصیت، رفتار مدنی با فرهنگ سازمانی، گذشت و جوانمردی با فرهنگ و شخصیت و در نهایت، بین با وجدان بودن با فرهنگ، رابطه آماری مثبت و معنی دار اما بین تواضع، رفتار مدنی و با وجدان بودن با استرس شغلی و نیز بین با وجدان بودن و شخصیت، رابطه آماری منفی و معنی داری وجود دارد (05/0 p<).
  نتیجه گیری
  کاهش استرس شغلی، وجود عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی مشوق جمع گرایی و رفتارهای شهروندی و نیز خصوصیت فردی کارکنان از جمله شخصیت، کانون کنترل و... بر روی میزان بروز رفتار شهروندی سازمانی توسط کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاثیر گذار است و توجه به هر یک از این ابعاد و فاکتورهای کلیدی و تلاش در جهت تقویت و حمایت از آنها توسط مدیران می تواند موجب اشاعه هر چه بیشتر این رفتارها و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان شود.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خصوصیات فردی کارکنان ستادی، عملکرد سازمان، ویژگی های سازمانی
 • یلدا سلیمان اختیاری، فرشته مجلسی، محسن شمس، عباس رحیمی فروشانی صفحه 83
  زمینه و هدف
  مراکز بهداشتی درمانی محیط مناسبی برای شناسایی و مدیریت موارد خشونت خانگی می باشند. هدف از این پژوهش، بررسی دیدگاه ها و نظرات کارکنان زن مراکز بهداشتی درمانی در زمینه برنامه های غربالگری و مدیریت خشونت خانگی، منافع و موانع این برنامه ها و ارائه راهکارهایی در زمینه رفع موانع احتمالی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کیفی با شرکت 56 نفر کارمند زن شامل کارشناسان مسئول واحدهای ستادی و کارکنان واحدهای بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران، ری و اسلامشهر انجام شد. با کمک شش جلسه بحث گروهی متمرکز و سه مورد مصاحبه عمیق، دیدگاه ها و نظرات شرکت کنندگان درباره برنامه غربالگری و مدیریت مراجعه خشونت خانگی استخراج، جمع آوری و تحلیل شد.
  نتایج
  شرکت کنندگان به اهمیت شناسایی و مدیریت خشونت خانگی در ارتقای سلامت زنان و نقش حیاتی خود برای انجام این وظیفه اعتقادداشتند. نبود وقت کافی و مکان مناسب برای ارتباط با خشونت دیده، نیروی انسانی واجد آگاهی و مهارت های لازم و مراکز ارجاع، به عنوان مهمترین موانع شناسایی و مدیریت خشونت خانگی معرفی شدند.
  نتیجه گیری
  با وجودی که کارکنان ارائه دهنده خدمات سلامت خانواده به اهمیت شناسایی و مدیریت خشونت خانگی به عنوان یک مشکل سلامت جامعه واقفند، فقط از طریق رفع موانع بر سر راه اجرای برنامه غربالگری و مدیریت این موارد در نظام ارائه خدمات و طراحی نظام مناسب ارجاع برای موارد شناسایی شده، می توان به کاهش بروز موارد خشونت خانگی در ایران امیدوار بود.
  کلیدواژگان: خشونت خانگی، زنان، مراکز بهداشتی درمانی، تهران
 • ندا درویش، فرزاد توحید خواه، رسول خیاطی، مهناز واعظی صفحه 93
  سابقه وهدف
  هزینه نیروی انسانی هر بیمارستان، به عنوان بزرگترین ارائه کننده مراقبت های بهداشتی و درمانی به آحاد جامعه، بخش عمده ی منابع و اعتبارات تخصیص یافته به بخش بهداشت و درمان کشور را به خود اختصاص می دهد.
  در این پژوهش، هدف مدلسازی بیمارستان و استفاده از سیستم های هوشمند برای تنظیم برنامه ی نوبت کاری و تعیین تعداد بهینه ی کارکنان به منظور افزایش کارایی بیمارستان و حداقل نمودن هزینه ها، می باشد. از آنجایی که حضور بیماران در بیمارستان و ترخیص آنها می تواند بصورت یک سیستم واقعه گسسته با ویژگی های فرآیندهای مارکوف در نظر گرفته شود، در گام نخست، با استفاده از مدل های زنجیره ای مارکوف، تخمین مناسبی از شرایط سیستم نظیر تعداد تخت های مورد نیاز و تخت های اشغال شده، ارائه می گردد که می تواند در بهینه سازی استفاده از ظرفیت ها، کمک شایانی نماید. در گام دوم، در راستای توسعه مدل، با استفاده از شبکه پتری، رویکردی جهت حداقل نمودن هزینه ها بیان می شود. در نهایت، جهت کنترل و بهینه سازی مدل با بکارگیری الگوریتم ژنتیکی برای نوبت دهی بهینه ی منابع انسانی مانند پرستاران ارائه می شود.
  مواد وروش ها
  این مطالعه کاربردی واز دسته مطالعات توصیفی- تحلیلی است که به صورت طراحی نرم افزار بوده و ابزار گردآوری داده ها چک لیست برنامه نوبت کاری و پرونده های بیماران بیمارستان بوعلی بود، که روایی آن توسط متخصصین مربوط، مورد تایید قرار گرفت که پس از مشاهده، زمان سنجی، همچنین زمان سرویس دهی منابع انسانی به انواع بیماران و مطالعه برنامه نوبت کاری پرستاران و پزشکان با استفاده ازطراحی سیستم های هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها و برنامه ریزی به روش شبکه پتری و زنجیره مارکوف و الگوریتم ژنتیکی با استفاده از نرم افزار مطلب و Hpsim انجام شده است.
  یافته ها
  مقایسه برنامه تهیه شده و سیستم طراحی شده، میزان 42% بهبود کاهش هزینه و 87%صرفه جویی در زمان سرویس دهی به بیمار را نشان میدهد.
  نتیجه گیری
  مدل های متنوع تحقیق در عملیات همچون سیستم های هوشمند و مدلسازی می تواند به عنوان ابزار مفیدی برای زمان بندی و تعیین تعداد بهینه ی کارکنان مورد نیاز بخش های مختلف یک بیمارستان که از اهمیت حیاتی و ویژه ای برخوردار است، مورد استفاده قرار گیرد، از آنجا که سیستم طراحی شده در این پژوهش محدود به داده های اخذ شده از بخش ها مرکز آموزشی و درمانی بوعلی وابسته به واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد، برای تعمیم آن و استفاده بهینه در بیمارستان های دیگر نیازمند ایجاد تغییرات در برنامه نویسی بر اساس داده ها می باشد. لذا توصیه می شود برای قابل استفاده نمودن این سیستم ها در بیمارستانهای دیگر و افزودن قیود، بطوریکه برنامه تهیه شده به دنیای واقعی نزدیکتر شود، انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: شبکه پتری، زنجیره مارکوف، روش الگوریتم ژنتیکی، کارایی بیمارستان
|
 • N. Nasiriad, A. Rashidian, H. Joodaki, F. Akbari Haghighi, M. Arab Page 7
  Objective
  the aim of this study was to determine the types of relationships and problems between basic insurance organizations and university hospitals.
  Methods
  this is a qualitative study conducted in 2010. We interviewed revenue officials of hospital and resident representatives of insurance organizations in nine hospitals affiliated to the Tehran University of Medical Sciences using semi-structured interview techniques. Interviews focused on relationships, problems and solutions between basic insurers and hospitals. We used the framework method for the analysis of qualitative data.
  Findings
  six themes were identified: relationship between insurers and hospitals, supervision tasks of insurers in hospital, causes of deductions, deduction solutions, hospital problems with insurer organizations, and insurer's representatives problems with hospitals.
  Conclusions
  Hospitals and basic insurer should establish effective communications. The results of such relationships, in addition to solve their own problems, helps the patients. Inappropriate relationship between hospital and basic insurer organizations mostly affects the patients.
 • Tol Azar, Abolghasem Pourreza, Golamreza Sharifirad, Bahram Mohebbi, Zahra Gazi Page 19
  Background
  Reporting of medication errors leads to saving Patients 'safety and also is counted as a valuable information source for further prevention of mistake in future. The aim of this study was to determine the reasons for refusing to report medication errors from the viewpoints of nurses.
  Material And Methods
  In this descriptive study, 140 of 200 nurses who were employees of Baharlo hospital of Tehran participated in the study (response rate = 70%). Data were collected through a questionnaire. Test- retest analysis conducted for measuring reliability of the questionnaire and content and face validity of the instrument confirmed by key statisticians and methodologists.. SPSS software and descriptive statistics were used for analyzing the collected data.
  Results
  Our findings indicate that the reasons of not reporting medication errors were Management factors (3.68 ± 1.12), Fear of reporting outcomes (3.09 ± 1.68) and Process related to reporting (2.73± 1.26). Management factors domain was the major cause of refuse of reporting medication errors.
  Conclusion
  Since medication errors seem to be unavoidable, suppression, decreasing medication error depends on using a systematic approach with emphasis on management and nursing care
 • M. Mokhtari Payam, A. Akbari Sari, Mr Aye, M. Mobinizadeh, S. Manavi Page 25
  Background
  The aim of this study is to explore the safety and diagnostic performance of dual-source CT scan in comparison with single source CT scan and conventional angiography in patients with coronary heart diseases.
  Materials And Methods
  A systematic review was performed using CRD standard methods. The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE، Google Scholar and TRIP were searched up to April 2009. The references of the marked studies and gray literature were also searched.
  Results
  17 articles were included. 9 articles reported the safety and 12 articles reported the diagnostic performance of DSCT. Generally DSCT was a non-invasive and safe procedure. Using DSCT the exposure of patient to X-ray was less than 64-slice single source CT (SSCT) and more than conventional angiography. For the DSCT the mean sensitivity was 90. 4%, mean specificity was 82%, mean PPV was 83% and mean NPV was 96%. For the SSCT the mean sensitivity was 90. 4%, mean specificity was 82%, mean PPV was 83% and mean NPV was 96%. The mean sensitivity, specificity, PPV and NPV of DSCT were slightly higher than SSCT.
  Conclusion
  DSCT is a noninvasive and relatively safe technology. The diagnostic performance of DSCT is higher than SSCT, but its performance is not so much high to be able to substitute the conventional invasive angiography which is still the gold standard test.
 • Reza Safdari, Hussein Dargahi, Leila Shahmoradi Page 33
  Introduction
  Evaluations of a system of information, without analyzing its users understand is impossible. User satisfaction is as key factor of success information system. It is essential to consider information system context (user, task, equipment and environment), user type and user experience in quality ergonomic computerized information systems. Therefore in this study HIS quality ergonomic of Iran compared with other software.
  Methods
  A comparative study in 1389 was conducted. In order to compare the evaluation results of hospital information system with other software, applications were selected that already were evaluated using isometric questionnaire. These software are a) IS-H * med (software evaluated by Hamburg and colleagues in 2004), b) SAP-HR (software evaluated by Gruber 2000) and c) Microsoft word for Windows (software evaluated by Gediga and colleagues in 1999). Users view analyzed through descriptive statistical and one sample t-test. Data analyzed through SPSS and Excel.
  Results
  HIS than IS-H * med of is significantly more usable. HIS than SAP-HR in terms of the IsoMetric Scales such as "suitable for task," "suitable for learning", "Error tolerance" and "learning ability" is significantly more usable. HIS vs. Microsoft's word is significantly less usable.
  Conclusion
  The results of this study showed that hospital information system in Iran than the other software studied is average level in terms of ergonomic software quality. It is recommended regarding user expectations when designing and developing of information systems.
 • Mohammad Arab, Zahra Eskandari, Abbas Rahimi, Abolghasem Pourreza, Hussein Dargahi Page 43
  Background
  Most hospitals face with incremental demands, low facilities and readmission of patients as well as dissatisfaction of the clients in regarding to the quality and access of services. Investigating the reasons for readmission and solutions for decreasing the rate of these kinds of admissions can decrease hospital expenditures and improve the efficiency of hospital recourses. By offering high quality standard services and establishing appropriate procedures we can satisfy patient's needs and relieve their pains and discomfort. In this study we are going to evaluate the reasons for patient's readmission in Tehran University of Medical Sciences hospitals
  Materials And Method
  This is a descriptive and cross- sectional study consisting of 9 hospitals. The samples were consisted of patients who readmitted in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. The required information has been registered in a questionnaire by means of computer, admission forms and index cards. The medical records of 250 patients were collected and analyzed by t test, Fisher Exact Test and Chi Square test.
  Result
  17.8% of understudy patients were admitted two times and 80.7% were admitted more than two times in the hospital. Most of these 80.7% of patients were over 60 years old. It was seen a significant relation between patient's age and readmission also occurring infection. In categorizing diseases according to the reason of patient's readmission (23.1% in the second period and 20.2% in the third period) encountered diseases related to body blood system while readmitting in the hospital. The average cost of patients bedridden admitted for the second and third times because of the same reason was 3241532 and 1576593 tomans. There was a significant relationship between readmission and length of stay in both periods. Pursuit of treatment in 101 cases with average cost of 1802757 tomans in second time and 84 cases with average cost of 1205283 tomans in the third period was among the highest costs of readmission causes. Also the highest length of stay was related to surgery unit (9.98 days). The highest average of patient's costs related to surgery unit was 3543854 and 3911168 tomans for second and third periods.
  Conclusion
  Most of readmissions are among 60 years old patients and the most important reasons for the second and third readmissions are as a result of treatment follow up, adverse effect and illness complication which can be for the reason of incomplete treatment, non compliance of clinical protocols and lacking standard instruments. Results show that readmissions can increase patient's length of stay and additional burden of costs for patients, hospitals and insurance institutes. Therefore we can prevent these unnecessary costs and increase patient's satisfaction by complying clinical protocols, standardizing hospital procedures and instruments, personnel training and using new methods of diagnosis and treatment. The reform in Health care policies and focusing on the health care quality on the side of the administrators also paying more attention to home visits and home care are recommended to this case.
 • Mohammad Nekoei Moghadam, Sajad Delavari, Mina Salajeghe, Mohammadhossein Ghorbani Page 57
  Background
  One of the necessities of hospital administrations is that the top and middle managers should be familiar with leadership styles and conflict management strategies completely and select a right managerial method. Through this, they can actively play a significant role in improving effectiveness and efficiency of hospital performance. The main objective of this research is surveying the relationship between Fidler's LPC score (as a sign for leadership style) and conflict management strategies (avoidance oriented, solution oriented, control oriented).
  Materials And Methods
  For surveying leadership styles Fiddler's Least Preferred Coworker questionnaire and for surveying conflict management strategies, another questionnaire was used. The reliability of these two was 0.90 and 0.88 respectively. The survey population was consisted of the high and middle managers of Kerman's educational hospitals (81), and a sample 67 individuals was selected for survey.
  Results
  The result showed that respondents mostly use communication oriented style and employed conflict management strategies are avoidance, solution and control respectively. Also it was observed that there is a positive and significant relation between LPC score and avoidance and solution strategies (r= 0.512 and 0.298 respectively). But there is a negative and significant relation between LPC score and control oriented strategy (r= -0.474).
  Conclusion
  According to the findings it is suggested that, the reasons of using avoidance strategy should be surveyed and try to encourage people to state their inconsistent ideas and converse freely. This could help organization to improve its performance. But communication oriented style is suitable and its maintenance should be taken into consideration.
 • Bahram Delgoshyii, Leyla Riahi, Monika Motaghi Page 67
  Background
  The purpose of the present study was to compare quality of working life in Kashan teaching and non-teaching hospitals and to determine its relationship with knowledge mamangment.
  Materials And Methods
  the study was descriptive in nature.The statistical population comprised of middle and senior managers at Kashan teaching and non-teaching hospitals.The data were collected using a valid Likert style questionaire (Very little to very much).Data analysis was carried out using SPSS.
  Results
  Worke space gained the highest score among another parameters (3.64 in teaching hospitals and 3.47 in non-teaching hospitals.Material facilities scored the lowest in teaching hospitals (2.7). Job designe also attained the lowest score in non-teaching hospitals (2.81).Democracy showed the strongest correlation with knowledge management in teaching hospitals (r=0.83). There was a strong correlation between education and knowledge management in non-teaching hospitals (r=0.69).There was a strong correlation between quality of working life and knowledge managment both in teaching and non-teaching hospitals (r=0.92 and r=0.83), respectively.
  Conclusion
  Based on the fidinges of the study, paying special attention to participation in decision-making and education could play a crucial role in improving work life quality.
 • S. Sohrabi Zadeh, P. Bastani, R. Ravangard Page 75
  Background
  Organizational Citizenship Behavior indicates an individual cautious behavior that although is not known by formal organizational reward system directly, can have a positive and effective role on the organizational performance and lead to functional improvement. In this study the relationship between Organizational Citizenship Behavior and its determinant factors has been surveyed. aterials &
  Method
  This is a cross- sectional study that was done on an accidental sample of 130 staff working in Shiraz University of Medical Sciences (SUMS). The required data was gathered by using a questionnaire and descriptive statistics and person regression test were applied in significant level of 0.05.
  Results
  Results showed that there were statistically positive significant differences between OCB and organizational culture, personality and internal control focus (p<0.001) in contrast with the reversed and significant differences between OCB and job stress (p<0.001).In addition there were statistically positive significant differences between various dimensions of OCB with each other (p<0.001). furthermore, between courtesy and organizational culture, control focus and personality, citizenship behavior and organizational culture, sacrifice with culture and personality and between conscience and culture, the statistically positive significant differences were observed in spite of the statistically negative significant differences between courtesy, citizenship behavior, conscience with job stress and also between conscience and personality(p<0.05).
  Conclusion
  reducing job stress, existing organizational justice and the group oriented organizational culture and also staff` characteristics the same as personality, control focus, etc can have an effective role on the incidence rate of Organizational Citizenship Behavior shown by staff in Shiraz University of Medical Sciences. So attention to each of these dimensions and key factors and attempts for amplifying and supporting them by managers can develop these behaviors and lead to functional improvement in the organizations.
 • Y. Soleiman Ekhtiari, F. Majlessi, M. Shams, A. Rahimi Foroushani Page 83
  Background
  Health care providers have important role in identification and management of domestic violence against women. The purpose of this study was to explore views and ideas of the women health worker about the screening and management programs related to domestic violence against women, their benefits and barriers and introducing the appropriate interventions for removing the barriers.
  Materials And Methods
  This qualitative study was held through six focus group discussions and three in-depth interviews by the participation of fifty-six women who had provided reproductive health care of South Tehran, Rey and Eslamshahr Health Networks. The health care provider's views about domestic violence screening and management were extracted, categorized and analyzed.
  Results
  The majority of health care providers were aware of the importance of identifying and management of domestic violence cases in health care facilities. Respondents felt that they have responsibility to screen for domestic violence. Major barriers to domestic violence screening and management included perceived lack of time and place, insufficient knowledge and skills related to domestic violence screening and management, insufficient personnel and referral services.
  Conclusion
  : Improvement of identifying and management of domestic violence in health care settings by removing the barriers to screening and improvement of referral and supportive services, can lead to decreasing in domestic violence against women cases.
 • Neda Darvish, Farzad Towhidkhah, Rasoul Khyhti, Mahnaz Vaezi Page 93
  Background
  Achieved results from this research shows that despite in health system in country efficiencies such as work force efficiency(doctors and nurses) is not incomputable and percentage of bed occupation and regulating shift work program prepare manually and with paper, this issue results in time consuming of managers and wasting costs and errors in carried out computations. Therefore with technology improvement and automation system there is possibility of making such automatic data is provided. Using of intelligent system consider essentially for preparing optimal program. Studying of Data showed that the present situation of planning and determination of efficiency in Iran Hospitals is not desirable. In this research, Markov methods and Petri net and genetic algorithm as modeling method and developments of model and intelligent optimization for solving problems, reducing costs and planning for work force was used successfully and there is the possibility to generalize it with changes and reforms in programming. In Achieved results of studies show that, the present research is a suitable base for expanding researches in future in field of system designs in a way that can be used in different wards and can provide more facilities to approach the real world
  Material and Methods
  the present study is applied and descriptive-analysis one which had been as the software design and data collection tool was the checklist of Booali Hospital's patient's files which its admissibility confirmed by the related experts and studied after observation, chronoscope and also time of manpower servicing to several patients and study of the nurse and doctors working scheduling with use of intelligent system's designing. Data analysis and planning is carried out with the method of Petri net and Markov and genetic algorithm with use of Matlab and Hpsim software
  Results
  42 % improvement in expense decreasing and 87% time saving in servicing time to patients can be seen from comparing prepared program and designed system.
  Conclusion
  Research various models can be used as a suitable tool for scheduling and determination staffs optimized number needed in several parts of a hospital which has a vital role. In case that the designed system in the current project is limited to the achieved and collected data from educational center of Booali attached to Tehran Islamic Azad university, it is need to make changes in programming based on data for generalizing it and optimized utilization in other hospitals. So it is recommended to make the prepared program close to the real world for make these systems utilizable in other hospitals and increasing restrictions.