فهرست مطالب

حکمت سینوی - پیاپی 42 (پاییز و زمستان 1388)

نشریه حکمت سینوی
پیاپی 42 (پاییز و زمستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد احمدی صفحه 5
  یکی از مهم ترین مسائل فلسفی و شاید مهم ترین آن ها بحث ماهیت و وجود و رابطه آن ها با یکدیگر است. ابن سینا پس از فارابی، ماهیت و چگونگی تعلق وجود به آن را در آثار خویش به تفصیل آورده است. بعدها نصیرالدین طوسی در تایید دیدگاه شیخ، اعتراضات فخر رازی نسبت به نظرات بوعلی را پاسخ می دهد. در این میان ابن رشد انتقاداتی بر دیدگاه های ابن سینا و غزالی داشته است.
  به نظر می رسد طرح بحث ماهیت و وجود، مولود خلط معرفت شناسی و هستی شناسی است. تبیین چگونگی پیدایش صور ذهنی از راه علیت و تاثیر میان اشیاء خارجی خواه حسی و خواه فراحسی و اندام های حسی و قوای ادراکی نفس، به خوبی نشان می دهد که فقط «خارج» هست و صورت های ذهنی پدید آمده از آن، در ذهن. به این ترتیب برای طرح بحث ماهیت مصطلح و رابطه آن با وجود و اتصاف آن به وجود و مسائل فراوان برخاسته از این بحث، دیگر جایی باقی نمی ماند.
  کلیدواژگان: ماهیت، وجود، عدم، زیادت وجود بر ماهیت، حسی و فراحسی، علیت، قضیه وجودی
 • اعظم قاسمی صفحه 22
  هانری کربن، ابن سینا را فیلسوف سلف سهروردی و از این جهت وی را پیشگام حکمت مشرقی می داند و بر این باور است حکمت مشرقی ابن سینا برای انسان معاصر، کارآمد و رهگشاست. وی با این هدف که چشم اندازهای سینوی را بگشاید، نخستین متفکری بود که در این راه قدم نهاد. به زعم وی فلسفه سینوی در شرق با حفظ نفوس فلکی به راه خود ادامه داد و نقادی غزالی تاثیری بر این حکمت نداشت. کربن با دغدغه های مختلفی در فلسفه غربی روبرو بود و بر این باور بود که حکمت مشرقی می تواند پاسخی به این بحران ها باشد. به همین دلیل معتقد به برتری فلسفه سینوی یا اشراقی بر مکتب ابن رشدی بود. وی اظهار می کند روشی را که با آن می توان حکمت سینوی را امروزی کرد را می توان «درونی سازی» نامید. با الهام از فرشته شناسی سینوی است که نفس با تحولی که در خود ایجاد می کند از این عالم مادی فراتر می رود و وارد عالم مثال می شود و این گونه است که عالم خیال یا عالم مثال به عنوان عالم رمزها اعتبار دوباره ای می یابد و انسان معاصر نیز می تواند در تجربه آن دخیل شود.
  کلیدواژگان: ابن سینا، فلسفه غربی، حکمت مشرقی، فلسفه سینوی، هانری کربن، فرشته شناسی، انسان معاصر، عالم مثل، نفوس فلکی
 • احد فرامرز قراملکی صفحه 41
  ابن سینا آثار فراوانی در منطق دارد. بررسی مقایسه ای این آثار، دو گونه تحول در اندیشه منطقی او را نشان می دهد: تحول در مسئله آفرینی، مفهوم سازی، نظریه پردازی و تحول در ساختار منطق نگاری. بررسی گونه اخیر، مسئله تحقیق حاضر است. ابن سینا توانست مجموعه منطقیات به میراث رسیده از یونانیان را از رساله های کنار هم نهاده شده به صورت نظام معرفتی منسجم و با ترتیب منطقی، سامان دهد. این تحول ساختاری به تدریج و با جهت گیری اصلاحی و تکمیلی از شفا تا اشارات و درطول نگارش بالغ بر پانزده رساله صورت گرفته است. منطق نگاران دوره اسلامی پس از ابن سینا، یکی از آثار وی به ویژه شفا و اشارات را الگوی تدوین آثار منطقی خود کرده اند. در این میان اشارات سر آغاز مکتب جدید منطقی شده است. در بررسی تحول ساختاری در آثار منطقی ابن سینا، مباحثی چون الفاظ، مقولات، تعریف، مواد اقیسه و عکس بررسی می شود. این تحقیق زمینه ای برای فرضیه سازی در ترتیب تاریخی آثار ابن سینا فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: ابن سینا، مقولات، تعریف، عکس، دلالت شناسی، منطق نگاری دوبخشی، رؤوس ثمانیه
 • فرشته نباتی صفحه 61
  مهمترین مبحث منطق، استدلال است که در کتب منطقی تحت عنوان حجت مورد بحث قرار می گیرد. قدما حجت را به سه دسته قیاس، استقراء و تمثیل تقسیم می کردند. در مورد اقسام و نوع تقسیم بندی حجت اشکالاتی مطرح شده است. از طرفی علاوه بر نظریه قیاس که بی شک شاهکار ارسطو است یکی دیگر از کارهای مهم ارسطو در حوزه منطق بحث «عکس»، «تناقض» و «تضاد» است. البته در ارغنون این مباحث به طور پراکنده مطرح شده اند. ابن سینا نسبت هایی را به نسبت های مورد نظر ارسطو افزود و با دریافت همانندی همه این مباحث، در آثار منطقی خود همه آن ها را در کنار هم آورد. پس از ابن سینا منطقیان به پیروی از او همه این نسبت ها را تحت عنوان «احکام قضایا» مطرح کردند. همین مبحث در کتاب های جدید منطق سنتی تحت عنوان «استدلال مباشر» آمده است. این عنوان حاکی از آن است که این منطق دانان «احکام قضایا» را از جنس حجت و استدلال می دانند. در این مقاله، از این نظر دفاع شده است و با فرض استدلال بودن عکس و امثال آن تقسیمی از حجت مطرح گردیده که جایگاه این استدلال ها در آن مشخص شده و اشکالات تقسیم پیشین را هم نداشته باشد.
  کلیدواژگان: حجت، احکام قضایا، استدلال مباشر، عکس، تناقض، تضاد
 • مهناز امیرخانی صفحه 82
  بحث دلالات و تقسیمات آن سابقه ای در منطق ارسطو و منطق رواقی مگاری نداشته است و از نوآوری های منطقی ابن سینا محسوب می شود. در مجموع می توان وی را بیشتر به عنوان مؤسس و بنیان گذار مبحث دلالات و نه شرح و بسط دهنده آن به حساب آورد. در میان دلالت های سه گانه لفظی، دلالت التزامی از بقیه بحث انگیزتر بوده است. در عبارات ابن سینا و بیش از همه در آثار شارحان و تابعان وی، مناقشات و تشکیکات فراوانی در باب چیستی، شرایط تحقق و یا حتی اعتبار این دلالت مطرح شده است. شبهه عدم استقلال دلالت التزامی و ترکیب آن از دو دلالت تطابقی، شبهه خارج بودن التزام از اقسام دلالت لفظی، شبهه مهجوریت التزام و ممنوعیت کاربرد آن در علوم به دلیل عدم تناهی لوازم آن، از اهم این تشکیکات می باشد. این پژوهش با تاکید بر استقلال و همچنین لفظی بودن التزام، آن را از مهم ترین دلالات مورد استفاده در علوم معرفی کرده؛ و لزوم معتبر در این دلالت را «لزوم ذهنی» و از نوع «لزوم بین مطلق» دانسته است.
  کلیدواژگان: منطق سینوی، دلالت لفظی، دلالت التزامی، موضوع له، مدلول، لزوم ذهنی
 • سعیده سادات شهیدی صفحه 103
  ابن سینا هم چون دیگر حکمای مسلمان، به عینیت حقیقت اوصاف خداوند اعتقاد دارد. نقطه افتراق او از غالب حکما در آن است که وی به عینیت اوصاف الهی در مقام مفهوم نیز قائل است؛ حال آن که دیگران این مفاهیم اوصاف الهی را متکثر و مختلف می دانند. برخی بر اثر سوء فهم، ابن سینا را در این باره به مغالطه مفهوم و مصداق متهم ساخته اند. اما این نظریه با توجه به مبانی او قابل پذیرش است؛ زیرا ابن سینا انتزاع مفاهیم متعدد را از امری که هیچ نحوه کثرتی حتی از جهت حیثیت ندارد، غیرممکن می داند؛ از سوی دیگر با عنایت به شرایط خاص وجود واجب که او را موجودی متمایز از دیگران کرده است، مفهوم حاکی از اوصاف واجب، امری متمایز از مفهوم حاکی از اوصاف ممکنات است؛ به نحوی که مفاهیم حاکی از اوصاف واجب، امری واحد است؛ حال آن که مفاهیم حاکی از اوصاف ممکن، مختلف و متفاوت است.
  کلیدواژگان: ابن سینا، شناخت مفاهیم، اوصاف الهی، اوصاف ممکنات، عینیت مصداقی، عینیت مفهومی
 • زینب برخورداری، احد فرامرز قراملکی صفحه 125
  نقش ابن سینا در تحول و توسعه منطق ارسطویی انکارناپذیر است. بررسی دقیق این نقش و ترسیم جایگاه شیخ الرئیس در تاریخ علم منطق محتاج دستیابی به تمامی میراث منطقی وی است. بخش قابل توجهی از آثار شیخ در این زمینه به صورت دست نویس باقی مانده است. برخی گزارش ها از این نسخ غیرقابل اعتماد و مبهم اند. بازشناسی آثار و ارائه ی گزارش صحیح از آن ها در برخی از موارد در گرو تصحیح آن هاست. اطلاعاتی که درباره آثاری چون عیون الحکمه، الموجزالصغیر فی المنطق و الاشاره الی علم المنطق در فهارس موجود است، ناقص، خطا و مبهم است. عیون الحکمه با اثر دیگری به همین نام و از مولف دیگری، خلط شده و آن را با الموجز الصغیر فی المنطق در اضافاتی متفاوت دانسته اند. این اضافات در واقع متعلق به رساله دیگری از ابن سینا با نام تعالیق فی المنطق یا الاشاره الی علم المنطق است. منطق عیون الحکمه همان الموجز الصغیر فی المنطق است که به علت اهمیت به صورت مستقل بازنویسی شده و نام الموجز به خود گرفته است.
  کلیدواژگان: ابن سینا، منطق، تصحیح عیون الحکمه، الموجز الصغیر فی المنطق، تعالیق فی المنطق
 • صفحه 4
|
 • Dr. Ahmad Ahmadi Page 5
  One of the most important philosophical problems - and perhaps the most important of all-is the discussion of quiddity and existence and their relations to each other.After Farabi, Ibn Sina has dealt with quiddity and the quality of its belonging to existence in his works. Later, Nasir al din Tusi confirms Shaikh's view in response to Fakhr razi's objections to Ibn Sina's views. Meanwhile Ibn Rushd has sometimes put forwardcriticisms against the views of Ibn Sina and Ghazzali. It seems that the debate about the problem of quiddity and existence derives from a confusion between epistemology andontology. The explanation how the mental ideas originate by way of causality and the effects between external objects-whether sensual or extra- sensual-and bodily organs and perceptual faculties of soul clearly shows that only "outside" exists and mental ideascreated from it in the mind.Therefore, there remains no room for the subject of so-called quiddity, its relation with existence, its attribution by existence and many other problems derived from this subject.
 • Dr. Azam Ghasemi Page 22
  Corbin regards Ibn sina as a predecessor in this orientation and inthis respect considers him as forerunner of Suhravardi. Henri Corbin holds that Ibn Sina's oriental philosophy is self-sufficient and opens the way for contemporary man.With this goal of opening Avicenian perspectives to the modern world he was the first thinker who took a brave step in this way. According to him Ibn Sina's philosophy in the East by keeping the celestial souls continues its way and Ghazzali's criticism had noeffect on this philosophy.Corbin was confronted by different concerns in western philosophy and believed that this oriental philosophy could be a suitable response to these crises.For this reason he believed in supremacy of Avicenian philosophy or oriental wisdom over the school of Ibn Rushd.He calls the method by which Ibn Sina's philosophy can be made modern interinorization. It can be said that by an inspiration of Ibn sina's angelology, soul by making a transformation in itself goes beyond this world and enter the world of archetypal images.In this way the imaginable world or ideas as a world of symbols again gains validity and modern man as well can participate in its experience.
 • Dr. Ahad Faramarz Gharamaleki Page 41
  Ibn sina has many works in logic. Comparative study of these works shows two kinds of evolution in his logical thinking: evolution in problem creating, conceptualization, theorizing, and evolution in logical writing.The subject of the present paper is to study the latter kind. Ibn Sina managed to organize the juxtaposed treatises, which were inherited from Greeks into a cognitive coherent system and with logical order.Gradually this structural evolution along with corrective and complementary orientation from Shifa to Isharat and in the course of writing more than fifteen treatises has taken place. Writers on logic in Islamic period after Ibn Sina have taken some of Ibn sina's works, in particular Shifa and Isharat as a model for writing their logical works. Meanwhile Isharat has become a starting-point for a new school in logic. In this survey of structuralevolution in Ibn Sina's logical works topics such as terms, categories, definition, and conversion will be treated. This study provides a context for hypothesis making in historicalarrangement of Ibn sina's works.
 • Dr. Fereshteh Nabati Page 61
  The most important topic in logic is deduction which is treated in logical books under the heading of argument. Ancients divided argument into the three classes of syllogism, induction and analogy.As to kinds of and the sort of division of argument some questions has been raised. On the one hand, besides the theory of syllogism which is without doubt Aristotle's masterpiece one of important works of Aristotle's in the field of logic is the topic of"conversion", "contradiction" and "contrast". Of course, in Organon these topics have been treated incidentally. Ibn Sina added some relations to those which Aristotlehad introduced and by finding the similarity of these topics brought them together in his logical works. After Ibn sina, logicians by following him introduced these relations under the heading "representative argument". The same topic has been treated in recent books of traditional logic with the title "rules of proposition". This title suggests that these logicians regard "rules of proposition" as a kind of deduction and argument.In this article the author defends the latter view and by assuming the conversion to be a kind of argument and examples like that has proposed a division of deduction in which the place of these arguments has been clearly defined and has no difficulties ofprevious division.
 • Dr. Mahanaz Amirkhani Page 82
  The topic of indication and its divisions has no precedence in Stoic-Megarian logic and it is regarded as logical innovations of Ibn Sina. On the whole he can be conceived more as the founder of the topic of indications and not its expositor.Among the threefold literal connotation, indication per nexum has been more controversial of the rest. Ibn Sina's statements and above all in the works of his commentators and followers there has been much controversies and doubts, as regards the nature, condition of actualization or even the validity of this connotation. Doubt about non-independence of indication per nexum and its mixture of two corresponding connotation, doubt about rarity of connotation and interdiction of its applicability in the science because of non-infinity of its literal connotation have been among the most important of these doubts.literal mode of this connotation, tries to show that this connotation used in sciences, and regards the validity of this connotation as "mental necessity" and of the kind of "necessity between absolute".
 • Dr. Saida Sadat Shahidi Page 103
  Like other Muslim philosophers, Ibn Sina believes in the objective truth of God's attributes. His point of difference from most philosophers lies in the fact that he believes in the divine attributes at level of conception; nevertheless other philosophersregard the concepts of divine attributes as concepts that are based on multiplicity and different from each other.Some people as a result of misunderstanding have accused IbnSina of confusing concept and denotation. But this theory which as given his principles is acceptable, because Ibn Sina regards the abstraction of multiple concepts from a fact that has no mode of multiplicity-even as regards its status- as impossible.On the other hand, given the particular condition of necessary being which makes him a distinct being from other beings, concept implying the attributes of being is a fact distinct from a concept which denotes to the attributes of possible beings, whereas aconcept denoting the attributes of possible being is different.
 • Zeinab Barkhordari, Dr. Ahad Faramarz Gharamaleki Page 125
  The role of Ibn Sina in evolution and expansion of logic is undeniable. The exact survey of this role and tracing the place of Sheikh-al Rais in the history of the science of logic requires gaining access to his whole logical heritage. A considerable part of Sheikh's works in this area remains in manuscript form.Some accounts of these manuscripts are unreliable and ambiguous. Recognition of these works and providing a correct account of them in some cases make a critical edition of them necessary.Information about these works which is available in books such as "Oyun – alhikma", "Small epitome in Logic" and "A Hint to Logic" is defective, erroneous and ambiguous. "Oyun – alhikma" has been mistaken with another work by the same title by another author and by different addition has been understood to be the sameas "Small Epitome in Logic". In fact these additions belong to another treatise by Ibn Sina with the title "Glosses in logic" or "A hint to the Science of Logic".The Logic of Oyun – alhikma is the same "Small Epitome in Logic" that because of its importance has been written again and taken on the name "Epitome".