فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 2 (1389)
 • 146 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/10/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقالات پژوهشی
 • بهرام رنجبریان، رسول قلی زاده شغل آباد صفحه 3
  نقش محوری خدمات در موفقیت سازمان ها در کشورهای توسعه یافته، موجب توجه بیشتر به ارائه ی خدماتی با کیفیت برتر شده است. برهمین اساس درک ماهیت کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایت مشتریان موضوع بسیاری از تحقیقات مدیریتی بوده است. لذا در این تحقیق نیز ماهیت کیفیت ادراک شده از خدمات با رضایت مشتریان مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور مشتریان تعمیرگاه های مجاز ایران خودرو در شهر اصفهان به عنوان جامعه ی تحقیق انتخاب شدند. سپس میزان تاثیر هریک از ابعاد 10 گانه ی کیفیت پاراسورامان بر رضایت و کیفیت کلی استنباط شده اندازه گیری شد. در این راستا از نظریه ی سیستم خاکستری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که رضایت مشتری و کیفیت کلی استنباط شده دارای دو ساختار کاملا متفاوت هستند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، رضایت مشتریان، سیستم خاکستری، کیفیت فنی، کیفیت عملیاتی
 • مقصود امیری صفحه 9
  در این نوشتار مدلی دوسطحی، شامل یک فروشنده و چندین خریدار در زنجیره ی تامین بررسی خواهد شد. این مدل به منظور بیشینه سازی سود زنجیره ی تامین، تحت فرضیه های مدیریت موجودی توسط فروشنده، براساس بهینه سازی طول دوره ی سفارش خریدار فرموله خواهد شد و طبق پیش فرض های مسئله، تقاضا در بازار هریک از خریداران تابعی خطی از قیمت فروش در نظر گرفته می شود. در این نوشتار برای اولین بار در ادبیات موضوع حالت چندمحصولی و محدودیت سفارش هم زمان محصولات در مدل ریاضی مسئله ی مدیریت موجودی توسط فروشنده در نظر گرفته می شود. به کارگیری مدل با استفاده از یک مثال عددی بررسی می شود. مثال مورد مطالعه در این نوشتار با استفاده از نرم افزار LINGO حل خواهد شد و به منظور تحلیل حساسیت مدل ارائه شده، حساسیت مثال عددی نسبت به هزینه ی ثابت سفارش دهی و تعداد خریداران بررسی می شود.
  کلیدواژگان: زنجیره ی تامین، مدیریت موجودی توسط فروشنده، مدل چند محصولی، سفارش هم زمان
 • بهرام رنجبریان، محمدباقر بنی طالبی، سعید مهینی زاده صفحه 15
  بازارگرایی از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است، و از آنجا که با عملکرد کسب و کار واحد تجاری رابطه ی مثبت دارد، عملکرد نیروهای شرکت را هرچه بیشتر به سمت بازار و مشتری سوق داده است. در پژوهش حاضر به مطالعه ی میزان بازارگرایی از نظر رفتاری و نگرشی در صنعت کاشی اصفهان و یزد پرداخته ایم. این پژوهش، مطالعه یی توصیفی است که میزان بازارگرایی صنایع مزبور را با استفاده از مدل بازارگرایی اسلاتر و نارور و مدل بازارگرایی جاورسکی و کهلیمورد بررسی و مقایسه قرار داده است. جامعه ی آماری این پژوهش، مدیران ارشد این کارخانجات بوده اند و نتایج حاصله نشان می دهد که صنایع کاشی استان های اصفهان و یزد از نظر رفتاری بازارگرا نیستند، اما از نظر نگرشی بازارگرا هستند.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی بین وظیفه یی
 • حامد سمرقندی، کورش عشقی صفحه 35
  طراحی چیدمان عبارت است از تعیین یک چینش مناسب برای تعدادی تجهیزات به نحوی که کل هزینه های مرتبط با جریان میان قسمت ها را کمینه کند. یکی از مسائلی که در طراحی چیدمان کاربرد عملی زیادی دارد، مسئله ی چیدمان تک سطری یا یک ردیفه ی امکانات)SRFLP است. این مسئله، مسئله یی از رده ی NP-Complete است و تلاش های فراوانی برای به دست آوردن جواب های نزدیک به بهینه یا مدل سازی مجدد آن صورت گرفته است. در نوشتار حاضر ابتدا به بررسی حالتی خاص در S R F L P می پردازیم و قضیه ی سودمندی را در رابطه با جواب بهینه ی این حالت اثبات می کنیم. سپس یک الگوریتم جست وجوی ممنوع)T Sرا به کمک جواب بهینه ی حالت خاص مذکور برای حل SRFLP توسعه داده و نحوه ی عملکرد آن را بررسی می کنیم. نتایج محاسباتی نشان گر کارآیی و قدرت محاسباتی چشم گیر الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم های مشابه برای حل مسئله است، به نحوی که جواب نزدیک به بهینه برای مسائل SRFLP که حتی تا 200 قسمت دارند در زمان بسیار اندکی به دست می آید.
  کلیدواژگان: مسئله چیدمان، مسئه ی مرتب سازی خطی، الگوریتم جست و جوی ممنوع
 • نسیم نهاوندی، محمد عباسیان صفحه 47
  در محیط های واقعی ساخت و تولید، مجموعه کارهایی که باید زمان بندی شوند با گذشت زمان تغییر می یابد که این خود بیان گر پویایی مسائل زمان بندی است. همچنین به منظور سازگاری سیستم های ساخت و تولید با نوساناتی همچون ازکارافتادگی ماشین آلات و ایجاد ماشین های گلوگاهی، انواع انعطاف پذیری های کف کارگاهی نیز در این سیستم ها لحاظ می شود. در نوشتار حاضر، برای نخستین بار پارامترهای انعطاف پذیری عملیات و انعطاف پذیری ناشی از ماشین های موازی)P M(با سرعت های غیر یکنواخت در محیط کار کارگاهی پویا)D J Sو در قالب مسئله ی کار کارگاهی انعطاف پذیر با ماشین های موازی در محیط پویا)F D J S P M، در نظر گرفته شد. پس از مدل سازی مسئله، الگوریتمی مبتنی بر اصول الگوریتم ژنتیک)G A}با کروموزوم های دوبعدی پویا، برای حل آن پیشنهاد شد. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی و مقایسه ی آن با یک روش فراابتکاری موجود در ادبیات، نشان دهنده ی بهبود جواب ها به میزان 1٫34 درصد برای ابعاد مختلف مسئله است.
  کلیدواژگان: کار کارگاهی پویا، ماشین های موازی، بیشترین زمان گردش قطعات، الگوریتم ژنتیک
 • حسین نیک زینت متین، محمد مدرس، ناصر سلماسی صفحه 59
  در این تحقیق روشی برای تحلیل حساسیت و پایداری واحدها در روش تحلیل پوششی داده ها توسعه می یابد. ابتدا مدلی ارائه می شود که به وسیله ی آن می توان نزدیک ترین مرزی را که واحد مورد بررسی با تغییر در داده هایش روی آن تصویر می شود به دست آورد. اهمیت این مدل در این است که در به دست آوردن منطقه ی پایداری واحدها می تواند بسیار مؤثر باشد. سپس با استفاده از این مدل، الگوریتمی برای تعیین منطقه ی پایداری واحد مورد بررسی ارائه می شود. دراین رویکرد حجم محاسبات به میزان قابل ملاحظه یی کاهش می یابد، در حالی که بسیاری از پیش شرط ها و محدودیت های رویکردهای دیگر را نیز نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، تحلیل حساسیت، منطقه ی پایداری
 • جعفر رزمی، حسن حاله، بهزاد عزتی صفحه 65
  بدون شک در دنیای مدرن امروز، زمان به عنوان عاملی با اهمیت نقشی به سزا در بازارهای رقابتی دارد. مسائل و مدل های مسیریابی فراوانی با توجه به نیاز انسان ها به وجود آمده است و به تناسب این مدل ها و مسائل، راهکارها و الگوریتم های فراوانی نیز شکل گرفته است. در این نوشتار به ارائه ی مدلی جدید)مدل پویا با در نظر گرفتن تعداد دوره های مختلف برای انواع مشتریان(از مسائل مسیریابی وسائل حمل ونقلمی پردازیم. برای حل چنین مدلی از الگوریتم A n t N e t استفاده می کنیم که تاکنون در این حوزه مورد استفاده قرار نگرفته است. الگوریتم A n t N e t یک روش عامل مبنا است، که برای حل این مسائل مورد استفاده قرار می گیرد تا جواب های بهتری حاصل شود. برای اثبات اعتبار مدل و روش حل آن، از مقایسه ی جواب های مدل با دیگر مدل های منتشرشده استفاده شده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم AntNet، مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل پویا
 • سعید پورمعصومی، بهروز ارباب شیرانی، علینقی مشایخی صفحه 71
  این نوشتار برمبنای مدل پویای مشایخی که در سال 1978 برای بررسی سیستم اقتصادی − اجتماعی ایران ساخته شده بود، به ایجاد یک مدل سیستم دینامیک اقتصاد − انرژی می پردازد. بخش انرژی در مدل حاضر شامل هشت زیربخش است که تعاملات آن ها با زیربخش های مدل مشایخی یک سیستم بازخور قدرتمند برای تجزیه و تحلیل کل سیستم اقتصاد انرژی ایران ارایه می کند. نتایج نوشتار نشان می دهد که ایجاد بهبود در رفتار سیستم، نیازمند اجرای همزمان این سیاست ها است: 1(تخصیص سهم بیش تری از گاز تولید شده در داخل برای تزریق به چاه های نفت، 2(صرفه جویی در مصرف داخلی انرژی و محدود کردن واردات آن، 3(افزایش سرمایه گذاری در زمینه ی توزیع و مصرف گاز طبیعی به منظور افزایش سهم بازار داخلی آن نسبت به حامل های دیگر انرژی، 4(تلاش در جهت بهبود روابط سیاسی بین المللی ایران.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، سیستم دینامیک، مدل اقتصاد، انرژی
 • ناصر شمس، سعید بهزادی صفحه 89
  هدف اصلی این تحقیق تجزیه و تحلیل تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت نوسان نرخ ارز یورو بر گروه های مختلف فعال در بازار سهام ایران است. با توجه به نقایص و محدودیت های روش های سنتی)نظیر رگرسیون(، در پژوهش حاضر از روش های نوین اقتصادسنجی نظیر روش های معتبر «آزمون علیت گرینجر» و «مدل هم جمعی یوهانسن» استفاده شده است. نتایج استفاده از این دو روش مؤید یکدیگرند و نشان می دهند که آزمون علیت گرینجر در تمامی گروه ها نرخ ارز را به عنوان علت تغییرات شاخص سهام تایید می کند. از سوی دیگر، مدل یوهانسن نیز یک بردار هم جمعی بین متغیرها در همه ی گروه ها شناسایی کرده است، که این به معنای وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت بین نرخ ارز و قیمت سهام است.
  کلیدواژگان: نرخ ارز، قیمت سهام، هم جمعی، ریشه ی واحد، تاثیرپذیری، آزمون علیت گرینجر، مدل هم جمعی یوهانسن
 • یادداشت فنی
 • محمدتقی عیسائی، فرامرز ارجمندی، علی بختیاری، آتنا کیاکجوری صفحه 99
  در این نوشتار الگوریتمی طراحی می شود تا با ارائه ی مسیرهای مناسب درون هر ناحیه شهرداری، هزینه های جمع آوری پسماند را به کمترین حد ممکن کاهش دهد. با توجه به اینکه جمع آوری پسماند حدود 50 الی 70 درصد از مخارج کل یک سیستم مدیریت پسماند شهری را تشکیل می دهد،مرجع{1} اندکی بهبود در عملکرد سیستم، موجب کاهش قابل ملاحظه ی کل هزینه های مدیریت پسماند می شود. مدل ریاضی این مساله از نوع برنامه ریزی عدد صحیح است که برای حل آن در زمان نسبتا کوتاه، روشی ابتکاری شامل سه الگوریتم پیشنهاد می شود: ابتدا کل محدوده ی مورد بررسی با استفاده از الگوریتم اول)الگوریتم بخش بندی(به تعدادی بخش تقسیم می شود. هر نقطه واقع در مرز بخش می تواند یک نقطه شروع یا پایان بالقوه برای عملیات جمع آوری باشد. با استفاده از الگوریتم دوم)الگوریتم تولید مسیر(برای هر بخش کوتاه ترین مسیر بین هر زوج نقطه شروع و پایان تعیین می شود. در گام بعدی، الگوریتم ترکیب بخش های همجوار مناسب را باتوجه به ظرفیت و تعداد ماشین های جمع آوری موجود مشخص می کند به طوری که کل مسافت طی شده در مجموع این بخش ها کمینه شود. در این روش ابتکاری موانع توپولوژیکی)مانند بن بست ها و بلوارها(و همچنین مقررات ترافیکی)مانند یک طرفه بودن(به عنوان محدودیت لحاظ شده اند تا نتایج هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک باشند. در نهایت، برتری روش پیشنهادی نسبت به روش مورد استفاده در دنیای واقعی از طریق مورد کاوی در ابعاد واقعی برای سه ناحیه از شهرداری تهران نشان داده می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، مسیریابی، جمع آوری پسماند، مدل سازی ریاضی
 • علی غفاری صفحه 107
  امروزه نگه داری و تعمیرات)نت(در سازمان ها از اهمیت ویژه یی برخوردار است. نظام نگه داری و تعمیرات بهره ور فراگیر T P Mدیدگاه هایی اصولی در تغییر فرهنگ، بینش کارکنان، جذب علائق، دل بستگی و احساس تعلق خاطر آنان به دارایی های سازمان را شامل می شود. در این نوشتار پیاده سازی سیستم نگه داری و تعمیرات بهره ور فراگیر در مجتمع پتروشیمی بندر امام)شرکت فرآورش(امکان سنجی شد و میزان تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فیزیکی کارکنان پتروشیمی بندر امام در پیاده سازی T P M مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش توسط نرم افزار S P S S مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و در پایان میزان اثربخشی کلی تجهیزات)O E E یکی از واحدها محاسبه شد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که چهار عامل عنوان شده مستقیما با O E E در ارتباط اند و نهایتا در پیاده سازی T P M نقش دارند. به منظور بهینه سازی این چهار عامل برای پیاده سازی نگه داری و تعمیراتی بهره ور و فراگیر راه حل هایی ارائه شد.
  کلیدواژگان: نگه داری و تعمیرات بهره ور فراگیر، اثربخش کلی تجهیزات، سیستم مدیریت نگه داری و تعمیر رایانه یی
 • کامران شهانقی، مهدی جعفریان، مجید بیک وردی، زینب نژاد بیگلری صفحه 115
  آخرین گام در یک برنامه ی نگه داری و تعمیرات مبتنی بر شرایط)C B M(،تصمیم گیری برای سیاست های مختلف نگه داری و تعمیرات است. این گام مهم ترین و بحرانی ترین گام برای مجریان برنامه است. تصمیم گیری یادشده با توجه به اهداف مختلف نظیر کاهش هزینه های نگه داری و تعمیرات و افزایش قابلیت استفاده صورت می پذیرد. در این نوشتار ایجاد یک مدل برنامه ریزی پویا به منظور تعیین آستانه ی اجرای نگه داری و تعمیرات پیشگیرانه در برنامه ی C B M، مورد نظر است. مبنای مدل سازی، هزینه های انتظاری برنامه ی C B M)حاصل ضرب مقادیر مختلف هزینه به ازای تصمیمات مختلف و احتمال هریک از تصمیمات(بوده است. در این نوشتار با استفاده از ضریب $a l p h a$، مدل مربوطه حافظه دار شده و تنزل درجه ی دستگاه در معادلات به شکلی واقعی تر در نظر گرفته شده است. در محاسبات، نقطه ی بهینه برای تعویض اقتصادی دستگاه نیز محاسبه شده است. به منظور ساده سازی، از ارزش زمانی پول صرف نظر شده است.
  کلیدواژگان: نگه داری و تعمیرات مبتنی بر شرایط (CBM)، آستانه تصمیم گیری، برنامه ریزی پویا، قابلیت اطمینان، تعویض
 • حامد سرتیپی، بهزاد بیرالوند، محمدرضا فتحعلی صفحه 121
  نحوه ی سرویس، نگه داری و تعمیر ماشین آلات، دستگاه ها و تجهیزات و به عبارتی «حفاظت فنی از دارایی های فیزیکی» یکی از مسائل مهم و ضروری است که همواره در مراکز عمرانی و صنعتی مطرح بوده است. تعمیر و نگه داری صحیح علمی و برنامه ریزی شده با روش های نوین جهانی مستقیما بر بهره وری، کیفیت، هزینه های مستقیم تولید، قابلیت اطمینان، به کارگیری و سودآوری اثر می گذارد. عدم توجه به این مهم سبب بالارفتن هزینه های تعمیر دستگاه ها، استهلاک بیش از حد آنها، از کار افتادن ناگهانی، عدم توانایی در ارائه ی خدمات و زیان های هنگفت مالی خواهد شد. استفاده از سیستم های مکانیزه برای این منظور، گامی مؤثر در راستای بهبود عملکرد سیستم تعمیرات و نگه داری است اما سیستم های مکانیزه ی موجود فاقد ماهیت مکانی بوده و برای نگه داری و تعمیر تاسیساتی که ماهیت مکانی دارند دارای ضعف اساسی هستند. سیستم های تعمیر و نگه داری پیشگیرانه ی جغرافیایی G P M Sبا به کارگیری فناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی G I Sروشی مناسب برای رفع این نقیصه اند. در این نوشتار ضمن معرفی این سیستم ها، مزایای آنها نسبت به سیستم های قبلی مقایسه شده است.
  کلیدواژگان: پیشگیرانه، تعمیرات، جغرافیایی، مکانی، نگهداری، GPMS، GIS
 • محمد فتحیان، عاطفه شیخ صفحه 127
  امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیرقابل پیش بینی در عرصه ی کسب وکار، سازمان ها برای کسب مزایای رقابتی در دست یابی به اهداف سازمانی و موفقیت در کسب وکار، لازم است به صورت چابک عمل کنند. این قابلیت به سازمان ها کمک می کند تا تغییرات غیرقابل پیش بینی را به منظور دست یابی به موقعیت بهتر در بازار رقابتی و بهبود چرخه ی زمانی در فعالیت های مدیریتی، کشف کرده و به آن پاسخ دهند. چابکی به معنی مجموعه یی از توان مندی ها و شایستگی ها است که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب وکار می شود. در این نوشتار پس از بررسی مدل های مفهومی چابکی، مدلی برای توسعه ی چابکی درسازمان ها پیشنهاد شده است. سپس این مدل با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عاملی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدل نهایی دارای ابعاد مختلفی است که سرعت، پاسخ دهی، انعطاف پذیری، توسعه ی شایستگی، بهبود محصولات و خدمات، و غنی سازی مشتری را شامل می شود.
  کلیدواژگان: چابکی، سازمان چابک، مدل مفهومی چابکی، تجزیه و تحلیل عاملی
|
 • Bahram Ranjbariyan Page 3
  Central role in the success of service organizations in developed countries, has brought more attention to service quality. Claim to understand the nature of the relationship between customer satisfaction and service quality management has been the subject of many investigations. Therefore, this study also perceived the quality of service, customer satisfaction has been compared. Customers Bdynmnzvr Tmyrgahhay Ayrankhvdrv authorized in Isfahan as the research community were selected. The impact of each of the dimensions of satisfaction and overall quality Astnbatshdh Parasvraman quality 10-fold was measured. In this context, of gray system theory is used. Results indicate that customer satisfaction and overall quality Astnbatshdh two structures are quite different.
 • M. Amiri Page 9
  Dihedral model in this paper, a seller and a buyer in the supply chain will be discussed.In this paper, for the first time in the literature and limit orders simultaneously Chndmhsvly products inventory management problem in the mathematical model is considered by the seller. Using the model using a numerical example is examined. Studied examples in this article will be solved using LINGO software and order model provided a sensitivity analysis, the sensitivity of the numerical example is the fixed cost of ordering and the number of buyers.
 • S. Mhynyzadh Page 15
  In the present study the level of market orientation and behavior in the tile industry from Isfahan and Yazd added. This study is descriptive Mtalhyy market orientation of the industry using the models and Narvr Slater market orientation and market orientation model Khlymvrd Javrsky and has reviewed and compared. Statistical research community, and the results were the managers of these factories in Isfahan and Yazd provinces of tile industries that are market oriented behavior, but are market oriented approach.
 • Hamed Samarkand Page 35
  Layout design is an arrangement whereby the total costs for equipment related to the number of parts is minimized. One of the things that has practical application in the design, layout, layout issue Ykrdyfhy Tkstry or facilities) SRFLP is. This problem is NP-Complete Msylhyy of class and of attempts to obtain near-optimal solution or it has been re-modeling. The first article examines the special case in SRFLP pay and benefits in connection with the case, we prove the optimal solution in this case. Then a search algorithm is banned) TS using the optimal solution to solve the case and how it developed SRFLP consider.
 • Nasim Nahavandi Page 47
  In real manufacturing environments, a task that should be scheduled over time will change to reflect the dynamics of this issue is timing. In order to produce oscillations, as well as adaptations and disability equipment and machines Systmhaysakht bottleneck, Antafpzyryhaykf types of systems is also in this workshop. In writing Now, for the first time the parameters of flexibility and flexibility of parallel machines) PM (non-uniform speeds in a dynamic workshop environment) DJS and workshop on the issue of flexible working in a dynamic environment with parallel machines ) FDJSPM, was considered. After modeling the problem, an algorithm based on the principles of genetic algorithms) GA} with two-dimensional dynamic chromosomes, was proposed to solve it. The results of the proposed algorithm and compare it with a Fraabtkary in literature, shows improving responses to different aspects of the rate is 1.34 percent.
 • Mohammad Modarres Page 59
  In this way sensitivity analysis and stability of the units developed in the DEA. The first model is provided by the nearest boundary of the unit can be assessed with the modified image is obtained on Dadhhaysh. It is important that these units can be very effective in attaining stability region. Then using this model, an algorithm for determining the stability of the region is provided on the unit. This approach can Mlahzhyy computation rate is reduced, while many will Preconditions and limitations of other approaches.
 • J. Martial Page 65
  No doubt the modern day, as the time factor is important in competitive markets Bhsza role. Models of routing issues and the need for people to come and fit the models and issues, strategies and algorithms are also frequently formed.
 • Saeed Pormasomi Page 71
  This dynamic model based on Mashayekhi in 1978 to study the economic system - was built in the Iranian community, to create a system dynamics model of the economy - energy deals.Increased investment in terms of distribution and consumption of natural gas in order to increase its market share relative to other energy carriers, 4 (trying to improve Iran's international relations.
 • S. Behzadi Page 89
  The main purpose of this study to analyze short and long run effects on the euro exchange rate volatility in the stock market is different. Given the shortcomings and limitations of traditional methods), such as regression (in the present methods of econometric techniques such as the prestigious "Grynjr causality test" and "Mdlhmjmy Johansson" is used. The results of these two methods confirm each other and showis.
 • Mohammad Taghi Isaai Page 99
  In this paper an algorithm is designed to provide convenient routes within each area municipality, the costs of waste collection to reduce the minimum possible. Determined. The next step, according to the algorithm for combining adjacent sections of existing capacity and the number of vehicles collected so that the total distance traveled is minimized in these sectors. This innovative method of topological constraints), such as deadlock and boulevards (and traffic regulations) as a way of being (as are the limits to what the results are closer to reality. Finally, the proposed method is superior to methods used in the world The actual dimensions of the actual mining in three districts of Tehran municipality are shown.
 • Ali Ghaffari Page 107
  Today, maintenance), net (Vyzhhyy in organizations is important. The Total Productive Maintenance TPM views encompassing fundamental change in culture, the vision of staff, attracted interest, because their sense of belonging and attachment to the property Organizations are included. In this paper implement a comprehensive system of Total Productive Maintenance in Bandar Imam Petrochemical Complex), processing companies (the feasibility and impact of social, cultural, economic, physical, personnel Petrochemical TPM implementation were studied. The study by SPSS softwareThese four factors in order to optimize efficiency and to implement a comprehensive maintenance and repair solutions were offered.
 • Karmran Shhanqy Page 115
  is. In this paper, using the coefficient $ alpha $, the model equations in the form of real Hafzhdar and degree of degradation is considered. In the calculations, the optimum point for changing the economic system is also calculated. In order simplification, the time value of money is ignored.
 • Hamed Sartipi Page 121
  How the service, maintenance and repair of machinery, devices and equipment, and words "technical protection of physical assets," one of the important issues that have been raised in civil and industrial centers. Proper maintenance and application of scientific methods with the Ryzyshdh directly on productivity, quality, direct production costs, reliability, application and affect profitability.It preventive maintenance systems using Geographic Information Systems GIS GIS GPMS the proper way to fix this Nqyshand. This paper introduces the systems, their advantages compared to previous systems.
 • Mohammad Fathian Page 127
  Today, with increased competition and unpredictable changes in the business arena, organizations gain a competitive advantage in achieving organizational goals and success in business, it is necessary to act as agile.Bhmny collection capabilities and competencies of agility that organizations can survive and thrive in a business environment. This article reviews conceptual models of agility, agility Organization has suggested a model for development. This model is then examined using factor analysis is Tjzyhvthlyl. The final dimensions of the speed, responsiveness, flexibility, ompetence development, improved products and services, including customer and enrichment.