فهرست مطالب

علوم و فناوری رنگ - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1389)
 • سال چهارم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1389)
 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعیده هاشمیان صفحه 191
  جذب رنگزای بازی بنفش متیل (MV) روی خاک بنتونیت، فریت CuFe2O4و کامپوزیت /bentonite CuFe2O4 در محلول های آبی بررسی شد. کامپوزیتی از مس و آهن و بنتونیت توسط روش هم رسوبی و درpH=11 تهیه گردید. کامپوزیت تهیه شده می تواند برای حذف رنگ در آب استفاده شود و سپس از محیط جدا گردد. نتایج XRDساختار اسپینل را برای فریت CuFe2O4 نشان داد. تصویر میکروسکوپی SEM اندازه ذرات حدود 50 نانومتر را برای کامپوزیت /bentonite CuFe2O4 نشان داد. اثر پارامترهای تجربی مختلف نظیر pH، زمان تماس جاذب و رنگ، وزن جاذب و دما در میزان حذف رنگ بنفش متیل بررسی شد. بیش ترین درصد حذف رنگ درpH=12 و در زمان تماس 15 دقیقه صورت گرفت. در غیاب فریت مس زمان تماس برای جاذب بنتونیت به 60 دقیقه افزایش می یابد. در حضور فریت مس سرعت بسیار زیادی برای حذف رنگ مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: بنتونیت، متیل ویولت، جذب، نانو فریت مس، حذف رنگزا
 • راضیه صالحی، مختار آرامی، نیازمحمد محمودی، سید هژیر بهرامی صفحه 199
  امروزه به منظور حذف آلودگی آب، از جاذب های ارزان قیمت استفاده می گردد. کیتوسان با دی استیله کردن بیوپلیمرکیتین به دست می آید و کیتین از نظر فراوانی در جهان دومین پلی ساکارید بعد از سلولز است. در این تحقیق رنگبری دو رنگزای آنیونی از پساب های نساجی در سیستم های یک جزئی و دو جزئی انجام شده است. رنگزای مستقیم آبی 78 (Direct Blue 78) و رنگزای اسیدی مشکی 26 (Acid Black 26) به عنوان مدل انتخاب شده است. خصوصیات سطحی کیتوسان قبل و بعد از فرآیند رنگبری با استفاده از تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. عوامل مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب و pH بررسی شد. داده ها نشان دادند که کیتوسان می تواند به عنوان یک جاذب برای رنگبری رنگزاهای آنیونی از پساب های رنگی نساجی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رنگبری، کیتوسان، سیستم دو جزئی، پساب های رنگی نساجی، رنگزای آنیونی
 • پرسا کیهان، محسن محسنی، علی بقایی راد صفحه 207
  در این تحقیق اثر یک بهبود دهنده چسبندگی سیلیکونی بر روی چسبندگی رزین اپوکسی با سخت کننده آمینو سیلیکونی بررسی شده است. برای این منظور N -2 آمینو اتیل3 آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان به عنوان افزودنی در فرمولاسیون لاک اپوکسی وارد شده و اثر آن با بهره گیری از فرآیند سل ژل بر خواص نهایی روکش مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های چسبندگی، سختی ویکرز، کشش و آزمون مکانیکی گرمایی (DMTA) نشان دهنده افزایش چسبندگی روکش در حضور ترکیب آمینو سیلان نسبت به رزین اپوکسی سیلیکون است. دلیل این امر به برقراری پل های شیمیایی در اثر ایجاد پیوندهای کووالانس بین سیلانول ها و هیدروکسیل های سطح و همچنین واکنش بین گروه آمینو سیلان با گروه اپوکسی رزین اپوکسی و گروه های سیلان سخت کننده ارتباط داده شد. از طرف دیگر تشکیل شبکه سه بعدی سیلوکسان در مرحله متراکم شدن سیلانول ها، افزایش چگالی شبکه ای سیستم و تراکم فیلم رنگ را سبب گردید.
  کلیدواژگان: بهبود دهنده های چسبندگی سیلانی، فرآیند سل ژل، چسبندگی، اپوکسی سیلیکون
 • قدسیه مشعوف، مرتضی ابراهیمی، سعید باستانی صفحه 217
  امروزه پخت فیلم های نازک پلیمری از طریق تابش پرتو در کاربردهای متفاوتی همچون لاک، رنگ و جوهرهای چاپ بسیار گسترش یافته است. رزین های یورتان اکریلات یکی از مهم ترین رزین های پخت شونده با UV در صنایعی همچون صنعت خودرو بوده و از آنجا کهدر بسیاری از این کاربردها مقاومت در برابر خراش بالا لازم است، توجه زیادی به بهبود مقاومت در برابر خراش این پوشش ها از طریق افزودن نانو ذرات معطوف گردیده است. از این رو در این کار تحقیقاتی به بررسی اثر نانو ذرات آلومینا بر خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش های یورتان اکریلات پخت شونده با UV، به ویژه مقاومت به خراش آن پرداخته شده است. مقاومت در برابر خراش از طریق آزمون Nano Indentation ارزیابی گردید. همچنین سختی میکرو فیلم های پخت شده و استحکام چسبندگی پوشش ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از افزایش کار خراش از حدود 470 تا 700 پیکو ژول و مدول الاستیک از 1.9 تا 2.3 گیگا پاسکال می باشد. به طور کلی می توان بیان نمود که نانو ذرات آلومینا موجب بهبود نسبی در برخی از خواص فیلم های یورتان اکریلات پخت شونده با UV گردیده است.
  کلیدواژگان: یورتان اکریلات، نانو آلومینا، مقاومت در برابر خراش، پخت شونده با UV
 • مهدی صفی صفحه 223
  در این تحقیق جذب هم دمای سه ماده رنگزای غیریونی دیسپرس آبی 3، قرمز 1 و زرد 3 بر روی الیاف نایلون 6 در دو دمای 90 و 98 درجه سانتی گراد مطالعه شده است. در همه موارد انحراف مشخصی از جذب هم دما نرنست مشاهده شد. کارآیی جذب هم دما دو حالته (Dual-Mode) که مرکب از دو مکانیسم جذب در مکان های مشخص (لانگمیور) و انحلال (نرنست) می باشد، بررسی شد. مشاهده شد که در مقایسه با معادله جذب نرنست، معادله جذب دوحالته با نتایج تجربی از تطابق بالاتری برخوردار است. علاوه بر آن، نتایج تاثیر عامل دما بر روی جذب هم دما دوحالته نشان داد که با افزایش دما حد اشباع لیف افزایش یافته و فضای بیشتری در بستر لیفی برای انحلال رنگزا به وجود می آید. اگرچه وقوع چنین حالتی خود منجر به افزایش مقدار جذب طی ساز و کار نرنست می شود، هنوز هم سهم زیادی از جذب از طریق جذب در مکان های مشخص و به شکل هم دما لانگمیور رخ می دهد.
  کلیدواژگان: رنگزای دیسپرس، نایلون 6، جذب هم دما، نرنست، دوحالته، لانگمیور
 • مژگان حسین نژاد، علیرضا خسروی، کمال الدین قرنجیگ، سیامک مرادیان صفحه 233
  دو ماده رنگزای مونو آزو اسیدی بر پایه نفتالیمید با به کار بردن 4-آمینو-N-متیل (بوتیل)-1، 8-نفتالیمید به عنوان جزء دی آزوته شونده و-J اسید به عنوان جزء جفت شونده سنتز شدند. مشتقات 4-آمینو N-آلکیل-8،1-نفتالیمید با استفاده از نیتروزیل سولفوریک اسید دی آزوته شد و با –J اسید جفت گردید. هر دو ماده رنگزای سنتز شده خالص سازی و به روش های دستگاهی مختلف از قبیل 1HNMR، FTIR، DSC و آنالیز عنصری شناسایی شدند. برای مقایسه و بررسی خواص رنگرزی و اسپکتروفوتومتری مواد رنگزای اسیدی بر پایه نفتالیمید، دو ماده رنگزای آزوبنزن با به کار بردن آنیلین و پارا نیتروآنیلین به عنوان اجزاء دی آزوته شونده و -J اسید به عنوان جزء جفت شونده سنتز شدند. خواص اسپکتروسکوپی مواد رنگزای سنتز شده در حلال های مختلف و اثر هالوکرومیسم آنها بررسی گردید. در نهایت مواد رنگزای سنتز شدهبر روی الیاف پلی آمید و پشم به کار رفتند و سپس خواص ثباتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که مواد رنگزای سنتز شده قابلیت رنگرزی خوبی بر روی این الیاف دارند و دارای ثبات شستشویی عالی، ثبات تعرق و میلینگ خوب و ثبات نوری ضعیف هستند.
  کلیدواژگان: نفتالیمید، رنگرزی، آزو بنزن، باتوکرومیک، سولواتوکرومیک
 • فاطمه السادات تلاتری، سعید باغشاهی، مسعود رجبی صفحه 245
  در این تحقیق ترکیبات متفاوتی از رنگدانه (Pr،Zr)SiO4 ساخته شد و تاثیر میزان اکسید پرازدیمیم و جایگزینی سبوس برنج کلسینه شده ایرانی به جای سیلیس معدنی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در دمای oC1050 کلسینه شدند و سپس عملیات شستشو و آسیاب انجام شد. از نتایج جالب این تحقیق این است که تغییر درصد اکسید پرازدیمیم تغییر چندانی در مختصات L*a*b* نمونه ها ایجاد نکرد که در نتیجه آن می توان رنگدانه هایی اقتصادی با درصد کم تر این اکسید هزینه بر ساخت. در ضمن با جایگزین کردن سیلیس با خاکستر سبوس برنج در ترکیبات از زردی رنگدانه ها کاسته شد که احتمالا این امر ناشی از ناخالصی های موجود در خاکستر حاصل از سبوس است که در این صورت می توان آنها را با اسیدشویی حذف کرد. نتایج XRD نشان دهنده تشکیل فازهای ZrO2 و ZrSiO4 است که با توجه به رنگ زرد حاصل می توان نتیجه گرفت که پرازدیمیم به صورت محلول جامد وارد ساختارهای فوق شده است.
  کلیدواژگان: رنگدانه، زردی، پرازدیمیم، سبوس برنج
|
 • S. Hashemian Page 191
  Adsorption of a basic dye-methyl violet (MV) on bentonite clay, CuFe2O4 and /bentonite CuFe2O4 in aqueous solutions was investigated. The composite of Cu and Fe and bentonite by co-precipitation method at pH=11 was prepared. The prepared composite can be used for dye removal, and then separated. XRD result showed spinel structure for CuFe2O4. SEM image showed the particles size is about 50 nm for CuFe2O4. Effect of experimental parameters such as pH, contact time of sorbent and dye, mass of sorbent and temperature on MV removal were investigated. Maximum dye removal at pH=12 and contact time 15 min was observed. In abscence of Cu ferrite contact time of bentonite sorbent increased to 60 min. In the presence of Cu ferrite a very high rate of dye removal was observed.
 • R. Salehi, M. Arami, N. M. Mahmoodi, S. H. Bahrami Page 199
  It is now recognized that adsorption using low-cost adsorbents is an effective and economic method for water decontamination. Chitosan is derived by deacetylation of the naturally occurring biopolymer chitin which is the second most abundant polysaccharide in the world after cellulose. In this paper removal of two anionic dyes from textile effluent in both singular and binary systems is investigated. Direct Blue 78 and Acid Black 26 was used as anionic dye models. The surface characteristics of chitosan were investigated using Fourier transform infra-red spectroscopy and scanning electron microscopy. The influence of process variables such as adsorbent dosage and pH were studied. Results indicate that chitosan could be used as a biosorbent to remove the anionic dyes from contaminated watercourses in both singular and binary pollutants systems
 • P. Keyhan, M. Mohseni, A. Baghaee Rad Page 207
  In this study, the effect of an adhesion promoter was investigated on the adhesion of an epoxy silicone coating. N-2 amino ethyl-3 amino propyl-3 methoxy silane was used as an adhesion promoter and was incorporated into the epoxy clear coat. The effect of the additive, using a sol-gel process on the final properties of the coating was investigated by adhesion, hardness (Vickers) and tensile measurements and DMTA analysis. The results indicated an increase in the coating adhesion in the presence of amino silane as compared to that of epoxy silicone resin. This is due to the formation of chemical bridges as a result of covalent bonding between silanols and hydroxyls at the surface. On the other hand, the formation of a three-dimensional siloxane network in the condensation process of silanols resulted in a higher crosslink density of the system and a denser network. The results showed that the use of amino silane compounds in epoxy silicone coatings can be an effective way to increase the adhesion.
 • G. Mashouf, M. Ebrahimi, S. Bastani Page 217
  Curing of relatively thin polymers via radiation in various applications such as varnishes, paints and printing inks has recently developed. Urethane acrylate resins are among the most important radiation curable resins which can be used in different industries such as automotive industry. Since scratch resistance is very important in lots of these applications, improvement of scratch resistance of mentioned coatings via incorporation of nano particles attracts a lot of interest. This study is dedicated to investigation of the effect of nano alumina particles on physical and mechanical properties of UV curable urethane acrylate, especially scratch resistance. Scratch resistance of different coatings was evaluated by nano indentation microhardness and adhesion strength of coatings have also investigated. The results depicted that the scratch work increases from 470 to 700 pJ and the elastic modulus from 1.9 to 2.3 GPa. In general, results showed improvement of urethane acrylate coating properties via addition of nano alumina.
 • M. Safi Page 223
  Sorption isotherms of three nonionic disperse dyes, Blue 3, Red 1 and Yellow 3 on nylon 6 fibers were studied at 90 and 98C. A remarkable deviation from Nernst trend was obtained for all cases. Performance of Dual-Mode sorption model which is consisting of Langmuir mechanism for covering of initial curvature zone and Nernst model for the later nearly linear part was tested. Dual-Mode fitting was appeared to be in good agreement with experimental data. In addition, temperature effect on Dual-Model isotherm and on saturation point of fiber at two selected temperature was compared. The results showed the capacity of fiber for solution sorption is increased by increasing the temperature; however an important part of the total sorption was still followed as Langmuir isotherm.
 • M. Hossein-Nezhad, A. Khosravi, K. Gharanjig, S. Moradian Page 233
  Two novel monoazo acid dyes based on naphthalimide have been synthesized utilizing 4-amino-N-methyl(butyl)-1,8-naphthalimide as the diazo components and J-acid as the coupling component. The 4-amino-N-alkyl(methyl/butyl)-1,8- naphthalimides were diazotized with nitrosylsulphuric acid and afterwards they were coupled with J-acid. All obtained monoazo acid dyes were characterized using DSC, FTIR, 1HNMR and elemental analysis. In order to study and compare their dyeing properties and UV-visible spectroscopy, two monoazo acid dyes based on azobenzene have also been synthesized utilizing aniline and p-nitroaniline as the diazo components and J-acid as the coupling component. Spectrophtometric properties of the synthesized dyes were investigated in different solvents and their halochromic behaviors were considered. Finally, the polyamide and wool fibers were dyed by two monoazo acid dyes and then fastness properties were investigated. The data showed that all monoazo acid dyes have dyed fibers with good dyeing properties and all synthesized acid dyes have excellent wash fastness, good milling and perspiration fastness and poor light fastness.
 • F. Talatori, S. Baghshahi, M. Rajabi Page 245
  In this research various compositions of (Pr,Zr)SiO4 were synthesized and the effect of praseodymium content and replacing Iranian rice husk with silica was investigated. The samples were calcined at 1050oC and then washed and milled. One of the interesting results of the research is that the variation in praseodymium oxide content, did not considerably alter the L*a*b* coordinates. As a result, it is possible to produce more economical pigments using less amount of this oxide. Furthermore, by substituting rice husk ash with silica the yellow component of the pigments decreased, which is probably owing to the impurities of the rice husk ash, which in this case may be removed by washing with acid. The XRD results showed the formation of ZrO2 and ZrSiO4 which regarding the yellowish color of the pigments, it may be concluded that praseodymium has entered the structure as solid solution.