فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 1 (زمستان 1389)
 • پیاپی 1 (زمستان 1389)
 • 82 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/01/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرزانه تفویضی، مسعود شیدایی، فرح فراهانی صفحه 7
  سابقه و هدف
  پنبه یکی از مهترین محصولات گیاهی در ایران است و در نواحی مختلفی کشت می شود. کشت مداوم یکسری از ژنوتیپ ها منجر به فرسایش ژنتیکی در دراز مدت می گردد، بنابراین مطالعه تنوع ژنتیکی و معرفی ارقامی با تنوع ژنتیکی بالا امری مهم و ضروری است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تنوع ژنتیکی ده رقم مختلف پنبه تتراپلوئید ((Gossypium hirsutum. L با استفاده از روش مولکولی RAPD مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 30 پرایمر مورد بررسی، 22 پرایمر باندهای قابل ارزش گذاری تولید نمودند. در مجموع، 387 باند حاصل شد که 178 باند پلی مرف بودند. پرایمر OPM11 بیشترین باند پلی مرف و پرایمر OPC09 بیشترین باند اختصاصی را تولید کردند در حالیکه بعضی از پرایمرها هیچ باند اختصاصی نداشتند. بعضی ارقام دارای باندهای اختصاصی بودند. بیشترین باند اختصاصی متعلق به رقم سی اکرا بود (6 باند).
  نتیجه گیری
  گروه بندی ارقام با روش NJ انجام گرفت که نشان دهنده تنوع ژنتیکی ارقام مورد مطالعه براساس مارکرهای مولکولی RAPD بود. بر اساس دندروگرام رسم شده دو رقم والدینی سی اکرا و نازلی دارای بیشترین تشابه ژنتیکی(bootstrap100%) با یکدیگر بودند
  کلیدواژگان: L.Gossypium hirsutum، مارکرهای RAPD، تنوع ژنتیکی
 • صبا نصر، محمد کریم رحیمی، سعید ذاکر بستان آباد، سید اسدالله موسوی، پروانه عدیمی، شاهین پورآذر صفحه 17
  سابقه و هدف
  در مبتلایان به بدخیمی های با منشا خونی افزایش احتمال بروز بیماری های عفونی می باشد که ناشی از دو عامل عمده است؛ عامل نخست سرکوب ایمنی ناشی از مصرف داروهای کموتراپی و عامل دوم ضعف ایمنی ناشی از نقص عملکرد سلول های ایمنی می باشد. از جمله عفونت هایی که این بیماران مستعد ابتلا به آنها هستند، انواع مختلف عفونت های فرصت طلب به ویژه عفونت های مایکوباکتریایی می باشند. بر همین اساس با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه به بررسی موارد عفونت های مایکوباکتریوم در مبتلایان به بدخیمی های با منشا خونی با استفاده از کشت آسپیره مغز استخوان و تست PCR در نمونه خون کامل و آسپیره مغز استخوان پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت یک بررسی مشاهده ای (Observational) توصیفی – تحلیلی (Descriptive-Analytical) مقطعی (Cross-Sectional) انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسی شامل 96 بیمار مبتلا به بدخیمی های با منشا خونی بود که به بیمارستان شریعتی تهران مراجعه نموده بودند.
  یافته ها
  کشت مغز استخوان در 10 نفر (4/10 درصد) از بیماران مثبت بود که هیچ یک مایکوباکتریوم نبودند و پنج مورد آلودگی، دو مورد آسپرژیلوس، یک مورد استرپتومایسس و دو مورد بروسلا مشاهده شد. البته در PCR 3 بیمار (1/3 درصد) از نظر مایکوباکتریوم مثبت بودند. سن بیماران، جنسیت آنها، نوع بدخیمی و نیز دریافت پیوند مغز استخوان در بیماران تاثیری در مثبت بودن نتایج PCR نداشتند (P > 0.05).
  نتیجه گیری
  در مجموع بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه و مقایسه آنها با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه چنین استنباط می شود که بررسی و غربالگری از نظر عفونت های مایکوباکتریایی در مبتلایان به بدخیمی های با منشا خونی باید به صورت دوره ای انجام گردد.
  کلیدواژگان: عفونت های مایکوباکتریوم، بدخیمی های خونی، آسپیراسیون مغز استخوان، PCR، کشت
 • میترا حیدری نصرآبادی، مریم تاج آبادی ابراهیمی، شکوفه دهقان بنادکی، منصوره ترابی کجوسنگی، فریما زاهدی صفحه 23
  سابقه و هدف
  پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های موجود در لوله گوارش هستند که علاوه بر کمک به گوارش مولکول های پیچیده به سیستم ایمنی بدن نیز کمک کرده و باعث کاهش التهاب می شوند. اثرات سودمند این باکتری در ترمیم زخم های گوارشی به اثبات رسیده است اما تحقیقات کمی در زمینه اثرات ترمیمی این باکتری ها بر زخم های پوستی انجام شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از محصولات لبنی - سنتی ایران بر ترمیم زخم پوستی می باشد.
  مواد و روش ها
  پس از جداسازی 22 سویه لاکتوباسیل از محصولات لبنی - سنتی ایران و بررسی میزان تولید اگزوپلی ساکارید سویه ها با روش فنل سولفوریک در نهایت، لاکتوباسیلوس پلانتاروم که توانایی تولید اگزوپلی ساکارید بالایی داشت، انتخاب گردید. سپس موش های صحرایی نر از نژاد ویستار به گروه های پنج تایی تجربی، کنترل و کنترل منفی تقسیم شدند و زخمی مربع شکل به ابعاد 1/5*1/5 سانتی متر در پشت موش ها ایجاد گردید. پس از گذشت 24 ساعت از ایجاد زخم، گروه های کنترل و تجربی به ترتیب تحت درمان موضعی با اوسرین و اوسرین حاوی لاکتوباسیلوس پلانتاروم قرار گرفتند، اما گروه های کنترل منفی هیچ درمانی دریافت نکردند.
  کلیدواژگان: زخم پوستی، ترمیم، پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، اگزوپلی ساکارید
 • محمد کریم رحیمی، ژیلا امیر خانی، پروانه عدیمی، لیدا موسوی، زهرا طیبی، مژگان معصومی، طاهره فضلعلی، زینب محمودی، پریوش ابراهیمی، نپتون نیک انجام صفحه 31
  سابقه و هدف
  لیستریا مونوسیتوژن یکی از عوامل سقط، زایمان زودرس، سپتی سمی و مننژیت نوزادان است. در این مطالعه تعیین فراوانی ابتلا به عفونت لیستریامونوسیتوژن و مقایسه دو روش ایمونوفلوئورسانس غیر مستقیم و کشت مایع آمنیوتیک در تشخیص این باکتری می باشد.
  موا و
  روش ها
  این پژوهش، یک مطالعه تحلیلی از نوع ارزیابی تست های آزمایشگاهی است. در این مطالعه، سرم مادران به روش ایمونوفلوئورسانس غیر مستقیم از نظر آنتی بادی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، از محصولات جنین سقط شده یا زایمان زودرس (مایع آمنیوتیک و یا تکه ای از جفت) نمونه برداری و کشت داده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، از 518 مورد از مادرانی که مورد مطالعه قرار گرفتند. 29 مورد (59/5 ٪) زایمان زودرس، 125 مورد (1/24 ٪) سقط تکراری و 364 مورد (32/70 ٪) سقط برای اولین بار اتفاق افتاده بود. در 6 مورد (15/1 ٪) در تست ایمونوفلوئورسانس غیرمستقیم، تیتر بالای آنتی بادی () برضد لیستریامونوسیتوژن نشان داده شد و در 5 مورد (96/0 ٪) کلونی های لیستریا در محیط های کشت انتخابی، شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  یافته های فوق نشان می دهد که تست ایمونوفلوئورسانس غیرمستقیم ابتلای به عفونت لیستریامونوسیتوژن را مطرح می کند، اما باید به روش کشت در محیط های انتخابی تایید گردد. با شروع درمان ضدمیکروبی امکان پیشگیری از وقوع سقط جنین و عوارض حاملگی وجود دارد، لذا انجام تست فوق در مادران پیشنهاد می شود. احتمالا تیترهای سرمی پایین مربوط به عفونت های قبلی یا عفونت توسط باکتری هایی با واکنش- متقابل با لیستریامونوسیتوژن می باشد.
  کلیدواژگان: ایمونوفلوئورسانس غیر مستقیم، لیستریا مونوسیتوژن، سقط جنین، زایمان زودرس
 • غلامرضا بخشی خانیکی، نرگس مراد طلب، بهروز شاهسون بهبودی صفحه 41
  سابقه و هدف
  گیاه هلیوتروپیوم خراسانیکوم یکی از گیاهان بومی فلات ایران می باشد که توجه چندانی در جهت شناخت آن صورت نگرفته است. می توان آن را با توزیع جغرافیایی محدودی که دارد یکی از گونه های بومی ایران در نظر گرفت. این گونه در استان خراسان- کپه داغ در ناحیه ایرانی تورانی قرار دارد. در این تحقیق ساختار ریشه، ساقه، برگ، گل، میوه و مریستم هلیوتروپیوم خراسانیکوم (Heliotropium chorassanicum) که ی کی از گونه های بومی فلات ایران است از نظر ریخت شناسی و ریخت زایی مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  نمونه ها از استان خراسان رضوی جمع آوری گردید و پس از تثبیت با فیکساتور FAA، مراحل آبگیری، شفاف سازی، نفوذ پارافین،قالب گیری، برش گیری و رنگ آمیزی سیتولوژیکی به ترتیب انجام گرفت. نمونه های آماده شده با کمک میکروسکوپ نوری Olympus به دقت مشاهده و با دوربین کانن مدل sxi110 عکسبرداری شدند. برای بررسی نمونه های هرباریومی از دستگاه بیناکولر مدل Sz51 استفاده شد.
  یافته ها
  در رنگ آمیزی آناتومیکی و سیتولوژیکی برگ مناطق زیر دیده می شوند: پهنک یا لامینا با رگبرگ های برجسته در سطح پشتی، لایه اپیدرم با کرک های ساده فراوان، کوتیکول نازک، اپیدرم تک لایه ایی در هر دو سطح، لایه کوتیکول بسیار نازک و دارای کرک های فراوان ساده، مزوفیل کلروفیل دار، ایزوبیلترال (دارای سلول های مزوفیل استوانه ایی در هر دو سطح)، غلاف آوندی کمانی شکل است، فلوئم، 2- 6 لایه سلولی است. روزنه ها در این برش در سطح پایینی دیده می شوند.
  نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن کلید شناسایی کرک و مقایسه کرک های ساقه و برگ تیره آفتاب پرست در گونه هلیوتروپیوم خراسانیکوم، نوع کرک ساده با انتهای فنجانی شکل و پایه سلولی مشخص وجود دارد و ریشه رشد ثانویه دارد.
  کلیدواژگان: آفتاب پرست، ریخت شناسی، ریخت زایی
 • سعید ذاکر بستان آباد، دنیا خسروانی، مصطفی قلمی، محمد کریم رحیمی، ایمان فلاح، هانی انصاری صفحه 49
  سابقه وهدف
  پلورال افیوژن، در زمینه کثیری از بیماری ها رویت می گردد که دو گروه عمده آن، بد خیمی ها و سل می باشند. در مطالعه حاضر به منظور بررسی سودمندی تشخیص اندازه گیری ADA و ایزو آنزیم های آن و اینترفرون گاما آزمون در مایع پلور با توجه به علل مختلف در جامعه ایران روی بیماران پلورال افیوژن انجام شد و مقایسه آن روی سه گروه بیماران سل افیوژنی، بدخیمی ها و بیماران غیر سلی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  روش انجام مطالعه توصیفی- تحلیلی - و بصورت انتخاب 3 گروه با روش Cross Sectional انجام گردید. تعداد 103 بیمار مبتلا به پلورال افیوژن، سل و غیر سلی مورد بررسی قرار گرفت. 60 نفر مرد و بقیه زن بودند در 46% از بیماران (45 بیمار) بر اساس تعریف مطالعه، سل پلور تشخیص داده شد. آدنوزین دی آمیناز (ADA1)، ایزوآنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA2) و غلظت اینترفرون گاما توسط برنا مهای آنالیزی و منحنی ها تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  افزایش از هر سه شاخص آنزیمی بیماران سلی مشاهده شد، ولی در بیماران غیر سلی این افزایش تشخیص داده نشد. برش مقدار برای آدنوزین دی آمیناز، ایزوآنزیم آدنوزین دی آمیناز و اینترفرون گاما به ترتیب 40، 26 و 299 پیکو گرم بر میلی لیتر بود. افزایش قابل توجهی در میزان آنزیم های آدنوزین دی آمیناز، ایزوآنزیم آدنوزین دی آمیناز در بیماران سل ی نسبت به بیماران با عفونت های بد خیمی نمایش داده شد. متوسط غلظت اینترفرون گاما در مایع پلور بیماران سلی 1514.2 پیکو گرم بر میلی لیتر بود (931.2-2187.5 پیکو گرم بر میلی لیتر) بود که 10 برابر بیشتر از مقدار متوسط از گروه دیگر از بیماران بود. تفاوت معنی داری بین بیماران مبتلا به عفونت بدخیم و افراد بیمار غیر سلی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  ADA، ADA2 مایع پلور یک تست تشخیصی با حساسیت و اختصاصیت مناسب برای تشخیص التهاب پلورای سلی می باشد و اندازه گیری هر سه مارکر آنزیمی نشانگر عملکرد بالای تشخیصی برای سل در بیماران مبتلا به سل پلور بوده و بالا بودن میزان ADA بیش از 95% احتمال بیماری سل را تایید می نماید.
  کلیدواژگان: آدنوزین دی آمیناز (ADA1)، ایزوآنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA2) و غلظت اینترفرون گاما، مایع پلور
 • پروین خدارحمی، شهربانو عریان صفحه 57
  سابقه و هدف
  نشان داده شده است که هیستامین بر رفتارهای شبه اضطرابی در انسان و حیوانات اثر دارد. شواهدی دیگر نشان می دهد هیپوکامپ شکمی یک جایگاه مهمی در واسطه گری رفتارهای شبه اضطرابی است. در این مطالعه، ارزیابی تجویز هیستامین به صورت دوطرفه بر هیپوکامپ شکمی و اثر آن در موش صحرایی حساس به مرفین بررسی می شود.
  مواد و روش ها
  رفتارهای شبه اضطرابی تزریق دو طرفه هیستامین در هیپوکامپ شکمی در حیوانات حساس شده به مورفین و معمولی با استفاده از مدل مازبعلاوه ای شکل بررسی شد. حساسیت به وسیله تزریق 3 روز مورفین و سپس 5 روز بدون دارو ایجاد می شود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، هیستامین در دوزهای 5/2، 5 و 5/7 میکروگرم بر رت در صد زمان گذرانده در بازوی باز و در صد ورود به بازوی باز را کاهش داد ولی بر فعالیت حرکتی تاثیری نداشت. بعلاوه نتایج دیگری نشان می دهد حساسیت به مورفین در صد زمان گذرانده در بازوی باز و در صد ورود به بازوی باز را افزایش می دهد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد، هیستامین یک پاسخ اضطراب زایی دارد ولی حساسیت به مورفین یک پاسخ اضطراب زدایی به وسیله مورفین در حضور هیستامین ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: هیستامین، اضطراب، حساسیت، ماز بعلاوه شکل، رت
 • سعید ذاکر بستان آباد، پیروز صالحیان، مصطفی قلمی، شاهین پور آذر دیزجی صفحه 65
  سابقه و هدف
  مایکوباکتریوم چلونی در گروه مایکوباکتریوم های غیر سلی طبقه بندی می گردد که جزو گروه بزرگی از مایکوباکتری ها می باشند که جدا از گره مایکو باکتریوم توبرکلوزیس که عامل بیماری سل می باشد، قرار میگیرند. این باکتری علل سندرم های مختلف بالینی، از جمله بیماری های ریوی، بیماری های پوستی محلی، استئومیلیت، عفونت مفاصل و باعث عفونت های ریوی در افرادی که نقص سیتم ایمنی (به هردلیل) دارند، می شوند و هم چنین در عفونت های زخم بعد از عمل جراحی جدا شده است. مایکوباکتریوم چلونی در ورم غده های خلطی که بیماری نادری است، جدا شده است. اندوکاردیت نیزتوسط این باکتری مستند شده است. اختلالات مری را افزایش و خطر بیماری های ریوی به دلیل این عامل به سرعت در حال رشد است. انتقال بیماری از انسان به انسان ثبت شده است.
  مواد و روش ها
  خلط از بیمار مشکوک به سل از یک خانم 48 ساله جمع آوری شد و ثبت معاینات بالینی انجام گردید. برای بیمار تست توبرکولین انجام شد و نمونه خلط روی محیط جامد لون اشتاین جانسون انجام شد. همه تست ها ازقبیل حساسیت دارویی و افتراق مایکوباکتری ها بر اساس روش استاندارد CDC انجام شد. روش PCR با چند پرایمر مختلف جهت شناسایی مایکو باکتریوم توبرکلوزیس از غیر توبرکلوزیس انجام شد.
  یافته ها
  در رنگ آمیزی لام بروش زیل نلسون و اورامین باسیل رویت گردید. تست توبرکولین بیمار منفی بود. PCR در تمام موارد انجام شده منفی بدست آمد. کشت پس از 7 روز افزایش یافته است و کلنی های باسیل رویت گردید و هم چنین رشد در روی محیط 2- تیوفن اسید کربوکسیلیک مثبت شد و کلنی باکتری نیز از نوع نان فوتوکروموژن مشخص گردید. تست کاتالاز در دو درجه حرارت 22 و68 مثبت شد. آزمایشات تست نیاسین و نیترات منفی مشخص شد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، نمونه مورد نظر جدا شده مایکوباکتریوم چلونی بود که از بیمار مبتلا به سرطان سینه متاستاتیک جدا شده است. این باکتری معمولا در انسان با مشکل دیگر شامل سرطان، ایمنی، آلرژی، استئومیلیت و غیره یافت می گردد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم چلونی، سرطان سینه متاستاتیک
|
 • Farzaneh Tafvisi, Massoud Sheidaei, Farah Farahani Page 7
  Author(s): Farzaneh Tafvisi *, Massoud Sheidaei and Farah Farahani Tehran-Saveh high away, parand new city Study Type: Research | Subject: Research Article Article abstract: Aim and Background. Cotton is considered as one of the most important crop plants in Iran, cultivated in various regions of the country. Continuous cultivation of the same genotypes may bring about genetic erosion in the long term; therefore study of the available genetic variability as well as introducing the new ones is of importance. Materials and Methods. Molecular study was performed in 10 tetraploid cotton cultivars (Gossypium hirsutum L.). Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) profiles for ten cotton genotypes were generated with 30 random primers. Results. Out of 30 primers used 22 primers produced reproducible bands. The primers generated 387 RAPD loci, of which 178 were polymorphic. The primer OPM11 produced the highest number of Polymorphic bands and Primer OPC09 produced the highest number of unique bands while some of the primers produced no unique band at all. Siokra cultivar produced the highest unique bands (6). Conclusions. NJ clustering methods performed on molecular data. Two parental cultivars of Nazilli and Siokra are grouped together with 100% bootstrap value in NJ dendrogram. Key words. Gossypium hirsutum L., genetic diversity, RAPD markers
 • Saba Nasr, Mohammad Karim Rahimi, Saeed Zaker Bostanabad, Seyed Asadollah Mousavi, Parvaneh Adimi, Shahin Pourazar Dizaji Page 17
  Aim and Background. Patients with hematological malignancies are at higher risk for mycobacterial and many other opportunistic infections due to immunosuppression that resulted from dysfunctional blood cells and chemotherapy-induced depletion in cells of immune system. This study was performed to evaluate the frequency and contributing factors for mycobacterial infections in patients with hematological malignancies according to the both culture and PCR methods on bone marrow aspiration. Materials and Methods. In this cross-sectional descriptive study, 96 patients with hematological malignancies attending to tertiary health care centers in 2009 and 2010 were enrolled. The bone marrow aspiration was cultured and also evaluated by PCR method. Results. The mean age of the patients was 39.49 years and 64.6 percent were male. Acute myeloblastic leukemia (23.3%), acute lymphoblastic leukemia (19.2%), and multiple myeloma (17.8%) were the most common malignancies. The cultures of bone marrow aspiration were negative for mycobacterium species in all patients but nucleic acid of this bacterium was detected by PCR method in three cases (3.1%) including two patients with acute lymphoblastic leukemia and one patient with multiple myeloma. Aspergillus, streptomyces, and brucella species.were found in culture of two, one, and two patients, respectively. The age, sex, type of malignancy, and bone marrow transplantation had no effect on PCR results (P > 0.05). Conclusions. The frequency of mycobacterial infections in patients with acute lymphoblastic leukemia and multiple myeloma may be higher than other hematological malignancies. However for decreasing the morbidity and mortality in these patients monitoring of bone marrow aspiration for mycobacterial and other opportunistic infections is suggested.
 • Mitra Heydari Nasrabadi, Maryam Tajabadi Ebrahimi, Shokofeh Dehghan Bonadaki, Mansoreh Torabi Kajousangi, Farimah Zahedi Page 23
  Aim and Background. Probiotics are microorganisms in the gastrointestinal tract that besides helping the digestion of complex molecules, also helped the immune system and will reduce inflammation. The beneficial effects of these bacteria on ulcer healing has been proved but little research has been don done in the field of healing effects of these bacteria on cotaneous wound healing. Therefore, the purpose of this experiment is study the effect of lactobacillus plantarum isolated from Iranian traditional dairy products on cutaneous wound healing. Materials and Methods. After isolated 22 strains of lactobacillus from Iranian traditional-dairy products and measuring exopolysaccharide production in stains by phenol-sulfuric acid method eventually, Lactobacillus plantarum selected because it has a high exopolysaccharide (EPS) production. Wistar male rats divided into 3 groups; experimental, control and negative control (n=5) and a full-thickness wound (1.5 × 1.5 cm) was made on the back of each rat (45 rats in 3 groups). After 24 hours of injury, Two groups, control and experimental, were treated by eucerin and eucerin contained lactobacillus plantarum, respectively, but the negative-control group did not receive anything. On days 1, 3 and 14 rats were killed and wound samples were collected for histological and statistical studies. Results. Lactobacillus plantarum significantly decreased wound area compared to control and negative control groups and increased wound healing. Histological study on day 3 showed significant increase in number of neutrophils and significant increases in macrophages and fibroblasts (p<0.001). Also significant reduction in neutrophils, macrophages and fibroblasts numbers observed on day 14 (p<0.001). Conclusions. The current study presented a significant decrease in inflammation and an acceleration of wound healing in Lactobacillus plantarum treated rats as compared to the control and negative control groups. Further studies are required to develop a detailed mechanism of Lactobacillus plantarum during cutaneous wound healing.
 • Mohammad Karim Rahimi, Zhila Amirkhani, Parvaneh Adimi, Lida Mousavi, Zahra Tayebei, Mozhgan Masoumi, Tahereh Fazlalikazemi, Zeinab Mahmoodi, Parivash Ebrahimi, Nepton Nickanjam Page 31
  Aim and Background. Listeria monocytogenes is the ethiologic agent of abortion, preterm labour, neonatal septicemia and meningitis. The aim of this study was to determine the prevalence of listeriosis in aborted mothers or preterm labour. Two methods of indirect immunofluorescens (IF) and amniotic culturing also were compared. Material and Method. This is an analytical study for evaluation of laboratory tests. In this research, the blood samples were collected from mothers and their serum were tested by indirect IF for anti-listerial antibodies. Products of aborted fetus or preterm labour (amniotic fluid or a piece of placenta) were obtained as a specimen for culturing. Result. In this study, 518 mothers, 29 cases (5.59%) admitted with preterm labour, 125 cases (24.1%) with repeated abortion and 364 cases (70.31%) with first time abortion. Six cases (1.15%) had higher titer of anti-listeria antibody (1/800) in indirect IF but in 5 cases (0.96%) L.monocytogenes was detected in culture. Conclusions. Indirect IF should be confirmed by culturing of infected specimens. Determining of anti-listerial antibody in pregnant women and selection of listeriosis for antimicrobial treatment may prevent the spontaneous abortion, still birth and preterm labour. Therefore, we suggest monitoring L.monocytogenes seropositivity in pregnant women with high risk of threatened abortion, and also microbiological assessment of symptomatic women for detection of L.monocytogenes and insidious infection.
 • Gholamreza Bakhshi Khaniki *, Narges Moradtalab, Behrouz Shahsavan Behboodi Page 41
  Aim and Background. Heliotropium chorassanicum is an endemic species to Iran which has not been carefully investigated. It is widespread in Kopetdagh area in Khorasan province. In this study anatomical & cytological structure of root, shoot, leaf, flower and its meristem and fruit of above mentioned species has been investigated. Materials and Methods. The samples was collected from Kharasan-e Razavi province and after fixation by FAA fixator, stained by methylgreen & karmen hematoxyline. To understand its structure, pictures have been taken by light microscope. Results. The results show that leaf blade has epiderm with frequent trichomes; cuticule very narrow and thin; mesophyll with chlorophyll, isobillateral in both surfaces, bundle sheath is lanceolate and phloem with 2-6 cell layer; stomata mostly concentrated at hypoderm. Conclusions. With pay attention to identification key and comparition of leaves and trichomes in this species it is conclude that the trichomes are simple with cupshape end and clear cell base. The root has secondary growth.
 • Saeed Zaker Bostanabad, Donya Khosravani *, Mostafa Ghalami, Mohammad Karim Rahimi, Iman Fallah, Hani Ansari Page 49
  Aim and Background. To compare the diagnostic efficiency of adenosine deaminase, isoenzyme adenosine deaminase-2 and concentration of interferon-γ in patients with tuberculous pleural effusion. Materials and Methods. The prospective study was done on 114 patients who were divided into 3 groups: tuberculous, non-tuberculous infectious pleurisy, and malignant effusion. The adenosine deaminase, adenosine deaminase-2 and interferon-γ were analyzed by receiver operating characteristic curves. Results. There was increase of all three markers in tuberculous pleural effusion but not in nontuberculous effusion. The cut-off values for adenosine deaminase, adenosine deaminase-2 and interferon-γ were 40, 26 U/l. and 299 pg/ml respectively. Adenosine deaminase, adenosine deaminase-2 activities were significantly higher in tuberculous effusion than in malignant pleural effusion (more than 5 times) and in non-tuberculous infectious pleurisy (more than 4 times). The median of interferon- γ concentration in pleural fluid of tuberculous patients was 1514.2 pg/ml (931.2-2187.5pg/ml) which was 10 times more than the median values of other groups of patients. There was no significant difference between patients with malignant effusion and those with non-tuberculous pleural effusion. Conclusions. ADA and ADA2 in pleural is a marker for diagnostic of pleural effusion and all three markers had higher diagnostic yield for tuberculous effusion with 95% sensitivity.
 • Parvin Khodarahmi *, Shahrbano Oryan Page 57
  Aim and Background. It has been suggested that histamine have modulator influence on anxiety-related behaviors both in animals and humans. On the other hand, ventral hippocampus (VHC) may be an important brain site in the modulation of fear or anxiety. Materials and Methods. In the present study, the effects of bilateral intra-VHC injections of histamine on anxiety-related behavior have been investigated in morphine-sensitized and naïve rats using a plus-maze model. Sensitization was obtained by subcutaneous injections of morphine, once daily for 3 days and then 5 days free of the drug before test. Results. Our results showed bilateral intra-VHC administration of histamine (2.5, 5 and 7.5μg/rat) decreased %OAT (Open Arm Times) and %OAE (Open Arm Entries) but not locomotor activity that showing an anxiogenic effect. Another results indicated that morphine sensitization increased %OAT and %OAE. Conclusions. Bilateral intra-VHC administration of histamine showed an anxiogenic effect. Moreover, another results indicated that morphine sensitization indicated an anxiolytic response in the presence of histamine.
 • Saeed Zaker Bostanabad, Pirouz Salehian *, Mostafa Ghalami, Shahin Pourazar Dizaji Page 65
  Aim and Background. Mycobacterium chelonae is non-tuberculous mycobacteria (NTM), a grouping that encompasses all mycobacteria outside of the Mycobacterium tuberculosis complex. M. chelonae causes various clinical syndromes, including lung disease, local cutaneous disease, osteomyelitis, joint infections, and ocular disease. With the exception of lung disease, these syndromes commonly may be seen after trauma. Mycobacterium chelonae is a rare cause of isolated lymphadenitis. Endocarditis has also been documented. Disseminated skin and soft tissue disorders & almost exclusively in the setting of immuno-suppression, especially AIDS. Esophageal disorders increase the risk for pulmonary disease due to rapidly growing mycobacteria. Surgical-wound infections due to Mycobacterium chelonae are well documented, especially in association with cardiothoracic surgery and augmentation mammoplasty. Alternative practices such as mesotherapy have been associated with skin infections. No human-to-human transmission has been documented. Material and Method. Sputum was collected from suspected non-tuberculosis patient case had proven registration of clinical diagnostic examination. This isolate was cultured on Lowenstein Jensen solid medium and grown colonies after 7 days. All identification testing and drug susceptibility testing was done accordance CDC standard method. PCR amplification with several primers for identifying complex tuberculosis from Chelonae was performed. Result. Acid fast staining, uramin and culture tests has been positive. Tuberculin, PCR amplifications has been negative. Growth on 2- thiphene carboxylic acid medium was positive in Lowenstein Jensen and colonies of bacteria was non- photochromogen. Catalase test in two temperatures has been positive and niacin- nitrate tests was identified negative. Conclusions. In this study, this isolates was from mycobacterium chelonae complex that has been isolated from patient with metastatic breast cancer and virulence of Mycobacterium chelonae is in the human with other problem consist of cancer, autoimmune, Allergy, osteomyelitis and etc.