فهرست مطالب

 • Volume:8 Issue: 1, 2011
 • تاریخ انتشار: 1390/01/29
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدرضا بانشی، سعیده حاجی مقصودی، اعظم رستگاری، محمدرضا محمودی صفحه 4
  در سال های اخیر استفاده از آمار در زمینه پزشکی رشد قابل ملاحظه ای داشته است و جزء تفکیک ناپذیر هر مطالعه و تحقیق علمی به شمار می رود. امروزه برای انواع مطالعات و برای هر نوع داده ای روش آماری مناسب وجود دارد که منجر به تولید نتایج معتبر و صحیح می شود. بنابراین آشنایی با موارد فوق بر محققین و خوانندگان مطالعات پزشکی لازم است و این موضوع برای پژوهشگران، امری مهم تر به شمار می آید زیرا آنها می توانند با انجام یک مطالعه نامناسب و ارائه نتایج نادرست موجب گمراهی جمع کثیری از خوانندگانی که آشنایی زیادی با آمار، مفاهیم و کاربردهای آن ندارند شده و علاوه بر آن نیز باعث اتلاف زمان، انرژی و هزینه زیادی که از آغاز طراحی پروژه تا چاپ آن می شود، بشوند. اخیرا مقالات آموزشی اندکی از سوی محققان کشور برای درک بهتر پژوهشگران از آمار و کاربرد آن در روش شناسی پژوهشی انتشار پیدا کرده است، اما هنوز اشتباهات زیادی در مقالات یافت میشود. در این مقاله سعی شده است که روش های صحیح و مناسب ارائه نتایج یک پژوهش، اهمیت و کاربرد فواصل اطمینان و اشتباهات رایج در تحلیل داده ها (مانند تحلیلهای تک متغیره، در نظر نگرفتن توان ازمون و استفاده از ضریب همبستگی برای سنجش توافق بین نمرات) ذکر شود.
  کلیدواژگان: آمار مبتنی بر شواهد، توصیف، تحلیل
 • حوریه موسوی، فاطمه ملک نژاد، احمد شریعتی صفحه 14
  زمینه و هدف
  آموزش نظری و کلینیکی منطبق بر کوریکولوم دندانپزشکی، به عنوان پایه ای تلقی می شود که فارغ التحصیلان جدید دندانپزشکی، کار خود را بر آن اساس آغاز می کنند. هدف از این مطالعه که برای اولین بار در سیستم آموزش دندانپزشکی دانشگاه مشهد انجام گردید، مقایسه میزان تطابق برنامه آموزشی کوریکولوم موجود با فعالیت های انجام شده در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد در دو سال تحصیلی متوالی 1386 و 1387 بود.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی گذشته نگر، میزان ساعات آموزشی اختصاص داده شده به ترمیم های آمالگام و کامپوزیت خلفی از آرشیو بخش ترمیمی و اطلاعات مربوط به ترمیم های خلفی مستقیم گذاشته شده در بخش به وسیله دانشجویان سال چهارم، پنجم و ششم از برگه گزارش کار دانشجویان استخراج گردید. داده های جمع آوری شده بر مبنای کلاس یک، کلاس دو و وسیع جهت ترمیم های آمالگام و کامپوزیت خلفی نامگذاری و دسته بندی شدند، تا مقایسه های میان آنچه در کوریکولوم لحاظ شده و آن چه که انجام می شود، امکان پذیر شود.
  یافته ها
  تدریس عملی و نظری ترمیم های آمالگام و کامپوزیت به نسبت دو به یک در طول دو سال با برتری آمالگام بوده است. از نظر بالینی ترمیم های کامپوزیت خلفی قرار داده شده چند برابر آن چیزی است که در کوریکولوم مشخص شده و نسبت ترمیم های آمالگام خلفی وسیع بر کامپوزیت در طی این دو سال ارجح بودند.
  نتیجه گیری
  باید در نهادهای برنامه ریزی آموزشی دندانپزشکی تمایل به قراردهی ترمیم کامپوزیت خلفی مورد توجه قرار گیرد و دندانپزشکان تازه فارغ التحصیل شده برای انجام ترمیم های کامپوزیت آموزش لازم را ببینند.
  کلیدواژگان: کوریکولوم دندانپزشکی، ترمیم های آموزشی مصوب، ترمیم های انجام شده
 • میترا قریب، محمدرضا سرمدی، عیسی ابراهیم زاده، حسین زارع، امیرحسین امامی، آتوسا قریب صفحه 22
  زمینه و هدف
  با گسترش روزافزون اشتغال به تحصیل در دوره های مجازی، ارتقاء تفکر انتقادی در نظام آموزش مجازی، مدنظر دست اندرکاران می باشد. این مطالعه به منظور پاسخ به سؤال محوری «تجارب اساتید و دانشجویان از عوامل بازدارنده و تسهیل کننده تفکر انتقادی در آموزش پزشکی مجازی چیست؟» انجام گردید.
  روش کار
  مطالعه کیفی حاضر، بخش کوچکی از یک مطالعه ترکیبی کمی و کیفی جهت طراحی الگوی توسعه فرآیند آموزش تفکر انتقادی در رشته «آموزش پزشکی مجازی»است که طی آن 7 نفر از اساتید و 11 نفر (از کل 12 نفر) از دانشجویان نظام آموزش مجازی رشته آموزش پزشکی مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات در این بخش از مطالعه، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. کلیه مصاحبه ها ضبط و به صورت مکتوب پیاده شد و با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای اشتراوس و کوربین، تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  مشارکت کنندگان در این پژوهش، تجارب متنوعی در مورد نحوه ارتقاء تفکر انتقادی داشتند که در سه درونمایه اصلی مفهوم سازی شد: «نظام های باور» شامل باورهای شخصی و عواملی که در کوتاه مدت تقریبا ثابت و غیر قابل تغییرند، «مدیریت آموزشی» شامل عواملی که با استفاده از قدرت مدیریت آموزشی برای شکل دهی ساختار، رفتار، و فرهنگ قابل تغییر هستند؛ و «تفکر نقادانه در نظام آموزش مجازی» شامل عوامل مشوق و ممانعت کننده تفکر نقادانه.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر بر عوامل بازدارنده و تسهیل کننده ارتقاء تفکر انتقادی در رشته آموزش پزشکی مجازی تاکید می کند. مدرسان، طراحان آموزشی و رهبران آموزشی می توانند از نتایج این مطالعه جهت بهبود ارائه برنامه های آموزش مجازی و ارتقاء تفکر انتقادی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، آموزش پزشکی، آموزش مجازی، مطالعه کیفی
 • علیرضا موغلی، سعید طالبی، محمدحسن صیف صفحه 33
  زمینه و هدف
  نیروی انسانی، مخاطب اصلی فناوری اطلاعات است و چنانچه نگرش مثبتی نسبت به فناوری نداشته باشد، نمی توان به نتایج مطلوب دست یافت. هدف اصلی در این مطالعه بررسی عوامل مرتبط با نگرش به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
  روش کار
  مطالعه همبستگی حاضر، در دانشجویان علوم پزشکی شیراز انجام شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد بود که با روش آماری تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  متغیرهای خودکارآمدی رایانه(23/0)، ادراک از سهولت استفاده از فناوری(37/0) و درک از مفید بودن فناوری(28/0) اثر مستقیم و معنی داری با نگرش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد، ضمن اینکه متغیرهای تجارب رایانه(14/0)، خودکارآمدی رایانه(20/0) و ادراک از سهولت استفاده از فناوری(18/0) اثر مستقیم و معنی داری با درک از مفید بودن فناوری دارد؛ به علاوه مشاهده گردید که متغیرهای تجارب رایانه(27/0) و خودکارآمدی رایانه(18/0) اثر مستقیم و معنی داری با ادراک از سهولت استفاده از فناوری دارد و در نهایت متغیر تجارب رایانه(29/0) اثر مستقیم و معنی داری با خودکارآمدی رایانه دارد.
  نتیجه گیری
  از بین متغیرهای پژوهش، ادراک از سهولت استفاده از فناوری نسبت به سایر متغیرها، بیشترین تاثیر را بر نگرش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد و همچنین مدل داده ها برازش مناسب و قابل قبولی نشان داد.
  کلیدواژگان: نگرش، تجارب، فناوری اطلاعات
 • مریم ضیغمی، نرجس پوربهاءالدینی زرندی صفحه 41
  زمینه و هدف
  رشد و توسعه هر جامعه تحت تاثیر از نیروی آموزش دیده آن جامعه بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و توجه به آنها، گامی به سوی موفقیت است. لذا هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با سلامت عمومی و سبک های مقابله ای به عنوان عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی بوده است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است. نمونه پژوهش شامل 302 دانشجوی رشته های پرستاری، مامایی و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان بود. شاخص پیشرفت تحصیلی میانگین نمرات دانشجویان بود و علاوه بر آن جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (فرم 28 سؤالی) و پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرس زا اندلر و پارکر استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین فراوانی معدل کل بین (99/16-14) بود. نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی در 6/63% از دانشجویان خارج از محدوده طبیعی بود. دانشجویان از سبک مقابله ای مسئله مدار بیشتر از سایر سبک ها استفاده می کردند (49%). نتایج پژوهش نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی با نمرات سلامت عمومی و سبک مقابله ای هیجان مدار رابطه ی معنی-دار و منفی وجود دارد.
  نتیجه گیری
  توجه به سلامت عمومی و سبک های مقابله ای می تواند تاثیر مهمی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته باشد. بنابراین فعال بودن مراکز مشاوره دانشگاه، جهت ارتقای سلامت عمومی و آموزش سبک های مؤثر مقابله ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، سلامت عمومی، سبک های مقابله ای، دانشجویان
 • علی اکبر حقدوست، محمودرضا دهقانی، سید امین آیت اللهی موسوی، یاسمن نفیسی، شیما وزیری نسب، پردیس ساسانی، اعظم بذرافشان، علی پورخاندانی، الهام پورخاندانی، راحله زارع شاهی، الهام طالبیان، بهنام صادقی راد، اعظم شمس الدینی صفحه 49
  زمینه و هدف
  توجه به تاثیر بسیار زیاد اعزام دانشجو به خارج برای ادامه تحصیل اهمیت فراوان دارد، به شکلی که حتی کشورهای پیشرفته جهان نیز از این امر مهم بی نیاز نیستند، این در حالی است که هنوز در کشورهای در حال توسعه توجه کافی و مدیریت مناسبی برای بهره مندی از مزایای بورسیه دانشجویان به خارج از کشور وجود ندارد. با توجه به ضرورت بیان شده، بایست در خصوص اعزام دانشجو به خارج دقت و حساسیت بیشتری در سیستم برنامه ریزی کشور وجود داشته باشد.
  روش کار
  تعداد 366 دانشجو در فاصله زمانی بین1376 تا 1382 که از کشور خارج شده-بودند، وارد مطالعه شدند. مشخصات فردی دانشجو در زمان خروج از کشور، دانشگاه بورسیه کننده، دانشگاه محل تحصیل و رشته و طول مدت تحصیل دانشجو از طریق پرونده های وزارت بهداشت استخراج گردید.
  یافته ها
  از مجموع 366 دانشجوی بورسیه بیشترین تعداد دانشجویان در کشورهای اروپایی (7/69%) و در کشورهای حوزه استرالیا و اقیانوسیه (6/12%) تحصیل کرده بودند. میانگین مدت تحصیل برای دانشجویان بورسیه در دوره های PhD 07/4 سال (46/0±) و برای دانشجویان رشته های تخصص بالینی 12/5 سال (54/0±) که بین دو دوره از نظر آماری نیز اختلاف معنی دار بود (001/0P<). نرخ عدم بازگشت در دانشگاه های بزرگ و همچنین اعزامی از وزارت بیشتر از متوسط است و این در حالی است که در تولید علم دانشجویان بورسیه توسط دانشگاه های تیپ سه موفق بوده اند.
  نتیجه گیری
  بیشترین بورسیه را دانشگاه های بزرگ کشور داشته اند که البته با اطلاعات موجود تحلیل دقیق اینکه آیا تناسب رعایت شده و آیا از عدالت نسبی برخوردار بوده است کار دشواری است.
  کلیدواژگان: بورسیه، وضعیت تحصیلی، علوم پزشکی
 • پوراندخت اسداللهی، عبدالحسین شکورنیا، حسین الهام پور صفحه 58
  زمینه و هدف
  مشاوره و راهنمایی دانشجویان از وظایف اساتید است که به منظور کمک به دانشجویان صورت می گیرد. هدف این مطالعه بررسی نظرات اعضای هیات علمی درباره وضع موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی نظرات 114 عضوهیات علمی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر 34 سوال با مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود که روایی و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی تایید شد.
  یافته ها
  بیش از نیمی افراد شرکت کننده در مطالعه، مؤنث (57 درصد) با سابقه تدریس 8/8± 85/14 سال بودند. اکثر اعضای هیات علمی اعلام داشتند که به امر مشاوره و راهنمایی دانشجویان علاقه مند می باشند ولی از وظایف استاد مشاور در حد متوسط آگاهی دارند. میانگین و انحراف معیار نمره کل نظرات اساتید درباره وضع موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه و مقایسه آن با وضعیت مطلوب تفاوت معنی دار داشت (001/0>p).
  نتیجه گیری
  اساتید نسبت به اهمیت و ضرورت نقش استاد مشاور نگرش مثبت دارند. اما معتقدند که دانشگاه بر اجرای صحیح این فرایند نظارت کافی ندارد. حمایت از اساتید راهنما و تقویت جایگاه آنان می تواند به بهبود این فرایند کمک نماید.
  کلیدواژگان: مشاوره و راهنمایی، نظرات، اساتید، دانشگاه
 • فریبا برهانی، فاطمه الحانی، عیسی محمدی، عباس عباس زاده صفحه 67
  زمینه و هدف
  صلاحیت اخلاق حرفه ای در پرستاری به معنی انجام مراقبت های پرستاری بر اساس موازین اخلاق زیستی است. این جنبه از صلاحیت ها عامل مهمی در ارتقاء کیفیت مراقبت هاست. شناخت موانع کسب صلاحیت اخلاقی دانشجویان پرستاری یکی از ضروریات اساسی در بهبود عملکرد حرفه ای آنهاست. توسعه صلاحیت اخلاقی یکی از مهمترین راهبردهائی است که می تواند به توانمندسازی دانشجویان پرستاری و رشد حرفه ای آنها کمک کند.
  هدف
  این مطالعه به منظور شناسائی موانع کسب اخلاق حرفه ای دانشجویان پرستاری از طریق تحلیل محتوای تجارب آنها انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه با رویکرد کیفی و روش آنالیز محتوا انجام گردید. 25 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه های دولتی شهر تهران به صورت در دسترس انتخاب گردیدند و با آنها مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته انجام شد. مصاحبه ها خط به خط دست نویس و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی توصیفی بر اساس روش گرانهیم و لاندمن تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  هشت درون مایه از داده ها به دست آمد که شامل: کمبود انگیزه و علاقه مندی دانشجویان به حرفه پرستاری، کمبود خودآگاهی، کمبود مدرسین مسلط به علم اخلاق، نارسایی برنامه درسی، استفاده از روش های نامناسب در آموزش موضوع های اخلاقی، مشکلات ارزشیابی و کمبود ابزارهای عینی برای ارزشیابی توانایی های دانشجویان در زمینه اخلاق حرفه ای، ضعف ارتباطات بین فردی و محدودیت های محیط بالینی می باشند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد در توسعه صلاحیت اخلاقی دانشجویان پرستاری هم زمینه ها و هم افراد مؤثر می باشد. بنابراین موانع صلاحیت اخلاقی را باید در ابعاد مختلفی جستجو کرد. همچنین یافته های این مطالعه می تواند زمینه ای را برای مطالعات بیشتر در این زمینه فراهم کند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، دانشجوی پرستاری، موانع
 • مریم دهقان، مرتضی انوری، محمد حسینی شریف آباد، علیرضا طالبی، حسین نهنگی، ابوالقاسم عباسی، صادق یادگاری صفحه 81
  زمینه و هدف
  امروزه آموزش تئوری دروس علوم تشریحی شامل آناتومی،بافت شناسی و جنین شناسی به دو شیوه ادغامی و سنتی تدریس می شود و گمان بر این است که این شیوه تدریس ادغامی برای دانشجویان پزشکی کمک به تفهیم بهتر دروس در دوره های بالینی شان می باشد. لذا با توجه به اهمیت نظر دانشجویان پزشکی بر آن شدیم تا طی یک نظر سنجی دید گاه دانشجویان را درباره فرایند ادغام دروس علوم تشریح جویا شویم.
  روش کار
  جامعه این پژوهش، دانشجویان رشته پزشکی ورودی 87، در دانشگاه علوم پزشکی یزد که برنامه تدریس ادغام در مورد آنان اجرا شده بود انجام شد. ابزار پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته است. سئوالات پرسش نامه به منظور سنجش میزان آگاهی دانشجویان از طرح ادغام دروس علوم تشریحی، میزان امکانات برای فرایند طرح ادغام، ترتیب ارائه دروس و چگونگی طرح ادغام، تهیه شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اکثریت پاسخ دهندگان میزان آشنایی خود را با فرایند طرح ادغام به میزان متوسط ارزیابی نموده اند. آزمودنی ها بیان کردند که طرح ادغام در تسهیل یادگیری دروس علوم تشریحی به طور متوسط موثر بوده است اکثریت پاسخ دهند گان میزان هماهنگی طرح ارگان سیستم با تدریس عملی را به میزان متوسط اعلام کردند. دانشجویان موافقت خود را با ادغام دروس جنین و بافت و آناتومی از آنان به میزان زیاد اعلام کرده اند. پاسخگویان اولویت تقدم و تاخر ارائه دروس را به ترتیب بافت شناسی، جنین شناسی، آناتومی و فیزیولوژی ذکر نموده اند.
  نتیجه گیری
  دانشجویان، به فرایند طرح ادغام افقی دروس علوم پایه پزشکی نسبتا مناسب بود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر تنظیم جدول زمان بندی طرح درس دیدگاه با اولویت بافت شناسی، جنین شناسی، آناتومی و فیزیولوژی مناسب تر خواهد بود.
  کلیدواژگان: نظرات، تدریس، روش ادغام، روش، علوم پایه
 • نرگس عبیدی، نیلوفر معتمد صفحه 88
  زمینه و هدف
  یادگیری دانشجویان در محیط آموزش بالینی از اجزای اساسی برنامه های آموزشی می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه دیدگاه های دانشجویان و مربیان دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری- مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به وضعیت محیط آموزش بالینی در سال 1387 انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی، 124 دانشجوی پرستاری و مامایی، اتاق عمل و هوشبری که در دانشکده های فوق مشغول گذراندن کارآموزی در عرصه بودند و 21 نفر از مربیان ایشان، نمونه پژوهش را تشکیل می دادند. جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه ای مشتمل بر 22 سؤال در چهار حیطه کلی (فرصت یادگیری، حمایت از یادگیری، امکانات محیطی و ارتباط مربی با دانشجو) صورت گرفت.
  یافته ها
  رشته تحصیلی 5/35 درصد دانشجویان، پرستاری، 29 درصد مامایی، 7/17 درصد اتاق عمل و 7/17 درصد هوشبری بود. مقایسه میانگین نمرات دیدگاه مربیان و دانشجویان، به جز بعد امکانات محیطی بیمارستان، در سایر ابعاد تفاوت معنی داری نشان داد(05/0>p).
  نتیجه گیری
  آشنایی با دیدگاه های مربیان و دانشجویان و بررسی شباهت و تفاوت های این نظرات می تواند در برنامه ریزی برای بهبود کیفیت محیط آموزشی بالینی موثر باشد.
  کلیدواژگان: محیط آموزش بالینی، دانشجو، مربی
 • کوروش وحیدشاهی، میترا محمودی، منصور رنجبر، لیلا شهبازنژاد، سارا احتشامی، سجاد شفیعی صفحه 94
  زمینه و اهداف
  امروزه برخورد زودهنگام بالینی برای دانشجویان پزشکی در برنامه درسی دانشگاه های معتبر دنیا جای گرفته است که از جمله اهداف آن برقراری ارتباط مؤثر بین دروس علوم پایه و بالینی می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر تجربه زود هنگام بالینی (ECE) برنگرش دانشجویان پزشکی نسبت به دروس علوم پایه در دانشکده پزشکی ساری بوده است.
  روش کار
  این مطالعه مداخله ای(قبل و بعد) در تمامی دانشجویان پزشکی ساری در ترم چهارم مقطع علوم پایه انجام شده است. نگرش دانشجویان نسبت به کاربرد بالینی دروس علوم پایه در ابتدای ترم تحصیلی و همچنین پس از پایان برنامه 8 جلسه ای «تجربه زود هنگام بالینی» با استفاده از پرسشنامه ای پایا و روا مورد بررسی قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون آمار توصیفی، آزمون Wilcoxon، مربع کا و McNemar تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 47 دانشجو، 42 نفر در این مطالعه شرکت کردند (ضریب بازگشت 89%) که 25 نفر (60%) آنها مؤنث بودند. مطالعه حاضر نشان داد که نگرش دانشجویان نسبت به دروس علوم پایه فقط در مورد نوروآناتومی تحت تاثیر تجربه زود هنگام بالینی تغییر کرد (P<0.01). گرچه در مورد انگیزش عمومی دانشجویان شواهد این مطالعه(از جمله حضور داوطلبانه آنان در ایام تعطیل در بیمارستانها) حاکی از ت‍‍اثیر مثبت ‍تجربه زود هنگام بالینی بود، اما به نظر می رسد جهت بهبود انگیزه دانشجویان نسبت به دروس علوم پایه، باید از شیوه های مختلف ادغام و جذاب تر نمودن شیوه تدریس دروس علوم پایه کمک گرفت.
  نتیجه گیری
  تجربه زودهنگام بالینی به تنهایی نمی تواند نگرش دانشجویان نسبت به دروس علوم پایه را بهتر کند اما می تواند انگیزه آنان را در فراگیری آموزش پزشکی طی مقطع علوم پایه بیشتر کند.
  کلیدواژگان: تجربه زودرس بالینی، نگرش، علوم پایه، دانشجویان پزشکی
 • سید جلیل میرمحمدی، زهرا هاشمیان*، محمدرضا حیدری فیروزآبادی، محمدرضا دهقانی، عبدالعظیم اقبال صفحه 101
  زمینه و هدف

  خدمات آموزشی باید به گونه ای ارائه شود تا فراگیران احساس کنند در یک محیط امن قرار دارند واز آنجا که اولین مرحله خدمات آموزشی با ثبت نام از دانشجو آغاز می گردد، این مطالعه انجام گرفت.

  روش کار

  این مطالعه به روش مقطعی با نمونه گیری طبقه ای از هر دانشکده انجام گردید و اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده آزمون های آماری Chi square، t-test و ANOVA One-way مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر که به بررسی رضایت مندی 200 نفر از دانشجویان(82 نفر زن و 116 نفر مرد) پرداخته، ثبت نام 175 نفر(3/89%) غیراینترنتی بود که 96 نفر(6/69%) از آنها، علت را عدم دسترسی راحت به برنامه ثبت نام ذکر کرده اند. دراین بررسی 109 نفر آشنایی مسئولین با فرایند ثبت نام را مطلوب و 7 نفر(9/4%) نامطلوب ذکر نمودند. 109نفر(9/59%) کمک نمودن مسئولین منطبق بر شرح وظایف خود به دانشجویان را مطلوب و تنها 5 نفر(7/2%) نامطلوب دانستند. در بررسی مقایسه میانگین رضایت دانشجویان از مراحل ثبت نام در دانشجویان زن و مرد(05/0P<)، دانشجویان بومی و غیربومی (05/0P<) و دانشجویان دانشکده های مختلف(001/0P<) با اطمینان 95% تفاوت معناداری مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج بدست آمده اکثریت دانشجویان ازمراحل ثبت نام راضی بودند ولی از ثبت نام اینترنتی رضایت نداشتند؛ لذا پیشنهاد می شود با ارتقای هرچه بیشتر تکنیک های پیشرفته در مراحل ثبت نام اینترنتی، رضایت هرچه تمام تر دانشجویان فراهم خواهد آمد.

  کلیدواژگان: رضایت مندی، ثبت نام، استاد راهنما، انتخاب واحد
|
 • Mohammad Reza Baneshi, Saeide Hajimaghsoodi, Azam Rastegari, Mohammad Reza Mahmoodi Page 4
  In recent years using statistics in medical sciences is increasing and statistics is an essential part of each research. At present، for each study design، and for each type of data، there are appropriate statistical methods، which yield to valid results and inferences. Familiarity with such methods is essential، especially for those involved in the field of medical research، as they might confuse majority of readers who are not familiar with details of statistical analysis and data interpretation. Other consequences include waste of money، time، and energy spent for each research project. In recent years some papers have been published to enhance researchers’ knowledge of statistics and its application in research methodology، but still there are many methodological mistakes in manuscripts. In this article we aim to demonstrate appropriate methods for data analysis. We will discuss importance of confidence intervals and their advantages over P-value. We will finally highlight common errors in data analysis such as univariate methods، ignoring power in detection of difference between groups، and using correlation coefficient to assess the agreement between scores.
 • Horieh Moosavi, Fatemeh Maleknejad, Ahmad Shariati Page 14
  Background and Objective
  Theoretical and clinical teachings in dentistry are not always according to the dentistry curriculum requirements، but they serve as the basis upon which Dentistry graduates start their own practice. The aim of this study was to find the resemblance between dentistry curriculum requirements with clinical experiences in restorative clinics of Mashhad Dental School in the two academic years of 2007 & 2008.
  Methods
  Recorded data related to the teachings devoted to posterior Amalgam and Composite restorations were gathered from the archive of Restorative Department of Mashhad Dental School. Teaching volume was determined by considering the number of lecturers and sessions of preclinical exercises in the operative simulation laboratory during the General Dentistry program. Data available for direct posterior restorations placed by fourth، fifth and sixth year students were gathered from the students'' report papers. The collected data were coded and categorized according to the surface number of posterior amalgam fillings (AFS1، AFS2، AFS3) and posterior composite fillings (CFS1، CFS2، CFS3). These finding were placed on spreadsheets of Excel program and the related bar graphs were constructed for comparison of the devoted teaching volume and practice with the Dentistry curriculum requirements and the number of posterior amalgam and composite restorations.
  Results
  Theoretical and practical teachings of amalgam and composite restorations have been in favor of amalgam with the ratio of 2 to 1. Clinically، practiced posterior composite restorations were 3 times more than the curriculum requirement. For the placement of three surface posterior restorations، amalgam favored over composite.
  Conclusion
  Shift to the placement of posterior composite restorations needs to be addressed within dentistry curriculum، so the newly graduated dentists are prepared to place composite restorations properly.
 • Mitra Gharib, Mohammad Reza Sarmadi, Issa Ebrahimzadeh, Hossein Zare, Amir Hossein Emami, Atoosa Gharib Page 22
  Background and Objective
  Students learning in clinical teaching environment is an essential part of the curriculum. This study was done in order to compare the viewpoints of students and teachers in Paramedical and Nursing & Midwifery Schools of Bushehr University of Medical Sciences about the statue of clinical education environment in 1998.
  Methods
  A total of 124 students passing field internship program and 21 ones of their teachers were participated. Data were collected through a questionnaire consisted of 22 items in four major domains of learning opportunity، learning support، physical environment facilities and teacher-student relationship.
  Results
  Field of study was Nursing in 35. 5%، Midwifery in 29%، Operating Room technician in 17. 7% and Anesthesiology in 17. 7% of the participants. In all domains except in physical environment facilities، there was a significant difference between students’ and teachers’ mean viewpoint scores (p<0. 05).
  Conclusion
  Knowing viewpoints of students and teachers as well as similarities and differences of their viewpoints can be effective in planning for the improvement of clinical teaching environment.
 • Alireza Mooghali, Saeed Talebi, Mohammad Hassan Seif Page 33
  Background and Objective
  The main audience of information technology is human resources and in the case of lack of positive attitude toward information technology، the desired results can not be achieved. The main purpose of this study was to evaluate factors related to the attitudes toward the use of ICT among the students of Shiraz University of Medical Sciences، School of Management.
  Methods
  The present correlation study was performed on the students of School of Management، Shiraz University of Medical Sciences. Data collection instrument was a standard questionnaire and data were analyzed by path analysis and Lisrel software.
  Results
  Variables of computer self-efficacy (0. 23)، perceived ease of using technology (0. 37) and perceived usefulness of technology (0. 28) had significant direct relationship with attitude toward use of ICT. Computer experience (0. 14)، computer self-efficacy (0. 20) and perceived ease of using technology (0. 18) showed significant direct effect on perceived usefulness of technology. It is also observed that computer experience (0. 27) and computer self-efficacy (0. 18) have significant direct effect on perceived ease of using technology and finally variable of computer experience (0. 29) showed significant direct effect on computer self-efficacy.
  Conclusion
  Among the studied variables، perceived ease of using technology had the greatest impact on the attitude toward ICT use and also the model showed appropriate and acceptable fitness with data.
 • Maryam Zeighami, Narjes Pour Bahaadini Zarandi Page 41
  Background and Objective
  The development of each community is highly dependent on its educated individuals. Therefore، recognition of factors influencing academic achievement of students and attention to these factors are essential for success. The aim of the present study was to determine the relationship between academic achievement and two factors of general health and coping styles among undergraduate students.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study، 302 Nursing، Midwifery and Health students of Kerman Azad University were studied. Grade point average was considered as an indicator of academic achievement and all participants were asked to complete Goldberg general health questionnaire (GHQ28) and Endler &Parker questionnaire of coping inventory for stressful situation (CISS).
  Results
  The Most Frequent average total score was 14-16. 99 (out of 20). In 63. 3% of students total score of General Health was not in the normal range. Students used task-oriented coping style more frequently than other styles (% 49). There was a significant negative relationship between academic achievement and two studied factors of general health and emotion-oriented coping style.
  Conclusion
  Since general health and copying style can have significant effects on students’ academic achievement، the presence of active counseling centers in universities for improving general health level of students and teaching effective copying styles is highly necessary.
 • Ali Akbar Haghdoost, Mahmood Reza Dehghani, Seyed Amin Ayatollahimousavi, Yasaman Nafisi, Elham Pourkhandani, Azam Bazrafshan, Elham Talebian, Rahele Zareshahi, Behnam Sadeghi Rad, Azam Shamsadini Page 49
  Background And Objective
  Scholarship is of such a great importance that even the developed countries pay special attention to it، while in developing countries it has been left unattended and there is no appropriate management to benefit from the its advantages. For this، scholarship has to be considered more seriously in the planning system of the country in order to achieve the highest yield beside all expenses.
  Methods
  Using registered documents as one of the best information sources، 366 students awarded scholarship between1997-2003 were enrolled into the study. Student''s personal information at the time of going abroad، scholarship granted university، local university and students’ major and duration of study were considered as useful information and excluded carefully from electronic and paper documents under the cooperation of the scholarship office of Ministry of Health and Medical Education.
  Results
  Most of the students were studying in European countries (69. 7%) and Australian and Oceania universities (12. 6%). The average duration of study was (±0. 46) 4. 07 years for PhD and (± 0. 54) 5. 12 years for clinical specialty candidates showing a significant difference between the two groups (P‹ 0. 001). However، the noticeable point is that non-returning rate has been more than average for students who have received scholarship from those universities and also the ministry، while scholarship holders from level three universities were successful in science generating.
  Conclusion
  The highest number of awarded scholarships belonged to the large universities in the country and based on the available information it is difficult to judge whether scholarship awarding has been distributed fairly among universities or not.
 • Pourandokht Asadollahi, Shakurnia Abdolhussein, Hossein Elhampour Page 58
  Background And Objective
  One of the professional duties of university faculty members is student counseling. The aim of this study was to determine the attitudes of faculty members toward advising and counseling students in Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS).
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study، the attitudes of 114 faculty members toward students’ counseling were investigated using a 34-item questionnaire applying 5-point Likert scale. The validity and reliability of the questionnaire had been confirmed through a pilot study. Data were analyzed through SPSS software using mean and chi square test.
  Results
  Fifty seven percent of the faculty members participated in the study was females with teaching experience of 14. 85±8. 8 years. Faculty members asserted that they are interested in students’ counseling (mean score: 4. 12 out of 5)، but have moderate knowledge about the advisory task (mean: 3. 61). Mean total score of the present statues of students’ counseling in the university was 3. 38±0. 56 and that of the ideal situation was 4. 05±0. 38 (p=0. 001).
  Conclusion
  It is concluded that faculties have a positive attitude toward the importance and necessity of student counseling، but believe that the implementation of this process is not properly monitored and supported in AJUMS. Support of advisory teachers and more attention to their statues can be very beneficial in the process of students’ counseling.
 • Fariba Borhani, Fatemah Alhani, Eisa Mohammadi, Abbas Abbaszadeh Page 67
  Background and Objective
  Ethical competency in nursing means performing nursing cares based on bioethics. This type of competency is an important factor in improving the quality of nursing cares. Realizing the obstacles of acquiring ethical qualification by nursing students is one of the basic necessities towards nursing education development. The development of ethical competency is one of the most important strategies which can help in improving nursing students’ capabilities and professional development. This study aimed to identify the barriers to acquiring ethical qualification by nursing students through content analysis of their experiences.
  Methods
  A qualitative study was conducted using a content analysis approach. Convenience sampling was employed to select 25 nursing students studying in nursing schools of Tehran public universities، Tehran، Iran. Data were collected through semi-structured interviews، which were tape recorded and transcribed verbatim. Data were analyzed using descriptive content analysis approach according to Graneheim and Lundman method.
  Results
  Eight themes emerged from data analyses including lack of motivation and interest of the students in their profession، insufficient self-awareness، the shortage of expert nursing instructors in ethics science، inadequacy of curriculum، inappropriate ethical teaching methods، problems in evaluation of ethical characteristics، poor interpersonal relationships and constraints in clinical setting.
  Conclusion
  It seems that in developing nursing student’s ethical competency، both contexts and individuals have a role. Therefore، barriers of ethical competency should be sought in various aspects. The present study provides special classification of obstacles that because of growing from a unique study context can be helpful in planning for the development of professional nursing ethics in education and clinical services. Also the findings of this study can provide a base for further researches on this subject.
 • Maryam Dehghan, Morteza Anvari, Mohammad Hosseini Sharifabad, Alireza Talebi, Hossein Nahangi, Abolghasem Abbasi, Sadegh Yadegari Page 81
  Background and Objective
  At present two teaching methods of traditional and integration are used for the theoretical instruction of anatomical sciences including anatomy، histology and embryology. It is thought that the integration teaching method can help Medical students، especially in their clinical course of study. This study was designed to find the attitudes of Medical students of Yazd University of Medical Sciences toward this method in teaching anatomical sciences courses.
  Methods
  This study was done on Medical students who had been educated by the integration method. Data collection was done by using a self administrated questionnaire in four domains of knowledge about the integration program of anatomical sciences courses، facilities of the integration process، order of course presentation and satisfaction of the integration plan. Data were analyzed through SPSS software package.
  Results
  Most of the respondents had moderate familiarity with the integration method and asserted that this method had moderately facilitated their learning process in anatomical sciences courses. According to most participants، the rate of coordination between the organ system was moderate. Students’ satisfaction of integration of embryology، histology and anatomy courses was high. In regard to the order of course presentation، participants preferred histology، embryology، anatomy، and physiology order.
  Conclusion
  Attitudes of Medical students toward horizontal integration method of basic sciences courses was moderate and based on the obtained results، it seems that the best presentation order is respectively histology، embryology، anatomy، and physiology.
 • Nrages Obeidi, Nilofar Motamed Page 88
  Background and Objective
  Students learning in clinical teaching environment is an essential part of the curriculum. This study was done in order to compare the viewpoints of students and teachers in Paramedical and Nursing & Midwifery Schools of Bushehr University of Medical Sciences about the statue of clinical education environment in 1998.
  Methods
  A total of 124 students passing field internship program and 21 ones of their teachers were participated. Data were collected through a questionnaire consisted of 22 items in four major domains of learning opportunity، learning support، physical environment facilities and teacher-student relationship.
  Results
  Field of study was Nursing in 35. 5%، Midwifery in 29%، Operating Room technician in 17. 7% and Anesthesiology in 17. 7% of the participants. In all domains except in physical environment facilities، there was a significant difference between students’ and teachers’ mean viewpoint scores (p<0. 05).
  Conclusion
  Knowing viewpoints of students and teachers as well as similarities and differences of their viewpoints can be effective in planning for the improvement of clinical teaching environment.
 • Kourosh Vahidshahi, Mitra Mahmoudi, Mansour Ranjbar, Leila Shahbaznezhad, Sara Ehteshami, Sajad Shafiei Page 94
  Background and Objective
  Nowadays early clinical experience (ECE) in Medical education has been developed with the aim of establishing efficient relationship between basic sciences courses and clinical education. This study was done to evaluate the effect of early clinical experience on the attitudes of students in Sari School of Medicine toward basic sciences courses.
  Methods
  This interventional study (before and after) was done on all Sari Medical students in the 4th semester of basic sciences program. An ECE program in 8 sessions was designed and developed during the 4th academic semester. Attitudes of the students toward clinical importance of basic sciences courses were asked before and after the program by a valid and reliable questionnaire. Data were analyzed using Wilcoxon، Chi-square and McNemar tests and through SPSS 13 software package.
  Results
  From 47 students، 42 ones were participated in the study (response rate= 89%) of whom، 25 ones were female (60%). Early clinical experience could only affect the attitude of students in neuroanatomy course (P<0. 01). Although this program was efficient in increasing students’ motivation in some aspects such as voluntary attendance in hospitals during vacations، various methods of integration and using more clinical-based teaching pathways are required for enhancing students'' attitudes toward basic sciences courses.
  Conclusion
  ECE program، by itself، can not improve attitude of students toward basic sciences courses، but can enhance students’ academic motivation during the basic sciences program of Medicine.
 • Seyed Jalil Mirmohammadi, Zahra Hashemian, Mohammad Reaza Heidari Firozabadi, Mohammad Reza Dehghani, Abdolazim Eghbal Page 101
  Background And Objective

  Educational services should be provided to students in a way that they feel they are in a safe environment. Since registration is the first stage of educational process, this study was conducted to survey the students’ satisfaction of the registration process.

  Method

  This is a cross-sectional study performed by stratified sampling from each faculty of Yazd University of Medical Sciences. Data were collected by a questionnaire and analyzed using Chi square, t-test and one-way ANOVA and through SPSS software.

  Results

  In whole, 200 students (82 females and 116 males) were studied. From all subjects, 175 ones (89.3%) had been registered without using internet of whom, 96 students (69.6%) mentioned that it had been due to the lack of easy access to the registration programs. A total of 109 students considered official's familiarity with the registration process desirable while, 7 students (4.9%) considered it undesirable. According to109 students (59.9%) official's assistance in students’ registration based on their job duties had been desirable and only 5 students (2.7%) considered it undesirable. Mean satisfaction rate based on students’ sex (P < 0.05), local and non-local residency (P< 0.05) and the university’s faculty (P <0.001), showed significant difference (95% confidence level).

  Conclusion

  The majority of students were satisfied with registration process in whole, but not with online registration. Therefore, it is recommended to use more advanced techniques in online registration process to make students more satisfied.