فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 4 (زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/12/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حسین شعبانعلی فمی، جواد قاسمی، شبنم سرور امینی، معصومه سعادت زاده صفحه 404
  این تحقیق توصیفی- پیمایشی با هدف بررسی دیدگاه کشاورزان نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان انجام شد. جامعه آماری آن را کشاورزان بخش مرکزی کرج (1598N=) تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 117 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 130 نفر افزایش یافت. نمونه گیری با روش تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان مربوطه تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 90/0) که نشان از مناسب بودن ابزار تحقیق داشت. داده های با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مهم ترین اهداف کشاورزان از مشارکت، تامین منابع مالی و بازاریابی محصولات بود. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین تمایل به دریافت کمک های مالی شهروندان و متغیرهای میزان درآمد سالیانه، میزان استفاده از نیروی کار خانواده و تعداد دفعات سرزدن به مزرعه رابطه در سطح یک درصد و با میزان وابستگی به محل سکونت و وضعیت تحصیلی در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان داد که از نظر تمایل به دریافت کمک های مالی شهروندان، بین کشاورزان با محل سکونت مختلف در سطح یک درصد و بین تمایل به همکاری با شهروندان با شرایط مالی مختلف، میزان رضایت از درآمد حاصل از شغل کشاورزی و طول دوره کشت در سطح پنج درصد تفاوت معنی دار وجود داشت. بنابراین می توان با اشاعه و بهره گیری از این رهیافت کشاورزی پایدار، علاوه بر حل بخشی از مشکلات بخش کشاورزی، سبب دستیابی شهروندان به مواد غذایی سالم، ارگانیک و ارزان تر نیز گردید.
  کلیدواژگان: دیدگاه، کشاورزان، مشارکت، کشاورزی اجتماع، پشتیبان، کرج
 • ندا اسد فلسفی زاده، محمود صبوحی صابونی صفحه 415
  در مطالعه حاضر، با بکارگیری مدل اقتصادی – زیست محیطی جامع، به بررسی آبیاری و برداشت از آب های سطحی در اراضی دشت رودخانه کر، سد درودزن تا دریاچه بختگان، پرداخته شد. در مدل اقتصادی– زیست محیطی جامع، سه جزء اقتصادی، هیدرولوژی و زراعی مدنظر قرار گرفت. در جزء اقتصادی، تخصیص بهینه آب تحت دو سناریو با و بدون محدودیت رواناب محیطی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی بررسی شد. یافته های مدل شبیه سازی شده زیست محیطی در جزء هیدرولوژی، به عنوان داده های اولیه در جزء اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. در جزء زراعی عملکرد واقعی محصول در سال های تر، نرمال و خشک با استفاده از رابطه بین عملکرد و مقدلر آب آبیاری تعیین گردید. نتایج نشان داد که نحوه تخصیص آبهای سطحی در بین سال های تر، خشک و نرمال در حوضه مورد مطالعه با مقدار بهینه آن متفاوت است. از دلایل این اختلاف عدم وجود بازار آب و تعیین قیمت آن با توجه به عرضه و تقاضا می تواند باشد. افزون برآن، با استفاده از مدل، الگوی کشت بهینه ای برای منطقه تعیین شد که می تواند در جهت حفظ منابع آب سطحی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: درآمد خالص انتظاری، هیدرولوژی، مدل برنامه ریزی غیرخطی، کم آبیاری
 • محمد قربانی، سجاد صادقی لطف آبادی صفحه 425
  در این مقاله تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک ملی تندوره با استفاده از داده های مقطع زمانی 144 خانوار درگز و قوچان و بهره‎گیری از روش ارزش‎گذاری مشروط و الگوی لاجیت در سال 1387 مطالعه شد. نتایج نشان داد که سن و پیشنهاد ورودیه دارای تاثیر منفی و درآمد دارای تاثیر مثبت بر روی تمایل به پرداخت برای گردشگری در پارک ملی تندوره می‎باشند. همچنین متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این منطقه 2639 ریال برای هر بازدید و کل ارزش گردشگری آن 165/665 میلیون ریال می‎ باشد. ارزش تفریحی این پارک برای سیاست گذاران و تصمیم گیران بخش گردشگری، توجیه و ابزاری را فراهم می آورد تا از کیفیت پارک‎های ملی و سرمایه-گذاری در آن حمایت و از تخریب آن جلوگیری کنند.
  کلیدواژگان: پارک ملی تندوره، ارزش‎گذاری، تمایل به پرداخت، الگوی لاجیت، اثر نهایی
 • دشتی، جوادی، عارف عشقی صفحه 433
  با عنایت به اینکه حدود 34 درصد سطح زیر کشت برنج کشور به استان گیلان تعلق دارد، در مطالعه حاضر برخی ابعاد اقتصادی و مدیریت بکارگیری منابع تولید بویژه ارزش اقتصادی آن ها در شهرستان رشت مورد بررسی واقع شد. برای این کار داده های لازم از 80 شالیکار منطقه در سال 1386 جمع آوری گردید. با توجه به مزایای روش های پارامتریک در تبیین ساختار تولید و تقاضای نهاده ها، جهت نیل به هدف تحقیق از رهیافت تابع سود استفاده شد. با انتخاب و برازش الگوی سود ترانسلوگ به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط، توابع تقاضای نهاده ها مشخص گردید. نهایتا با بهره گیری از قضیه هتلینگ ارزش اقتصادی هر هکتار شالیزار 16000000 ریال و ارزش اقتصادی نیروی کار خانوادگی حدود 200000 ریال برای هر نفر روز به دست آمد. بدین ترتیب توجه تولید کنندگان به ارزش های فوق برای نهاده های مورد نظر می توانند به سود آوری فرایند تولید برنج منجر شود.
  کلیدواژگان: ارزش اقتصادی، برنج، تابع سود، رشت، زمین، نیروی کار خانوادگی
 • لادن شفیعی، سعید یزدانی صفحه 440
  در این تحقیق مزیت نسبی غلات شامل گندم، جو و ذرت دانه ای با استفاده از شاخص های هزینه منابع داخلی، نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخص نرخ حمایت موثر در سال 84-83 درشهر ستان کرمان، بافت و بردسیر بررسی شد و تاثیر نرخ های مختلف ارز، تغییرات قیمت و هزینه های تولید بر روی مزیت نسبی فعالیت های زراعی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تولید گندم در استان کرمان فاقد مزیت نسبی می باشد. تولید ذرت دانه ای در شهرستان بافت و جو در شهرستان بردسیر دارای بالاترین مزیت نسبی می باشد. در کلیه محصولات مورد بررسی حمایت اسمی از بازار محصول و نیز حمایت موثر به نفع تولید کنندگان بوده است، لذا توجه بیشتر به تولید این محصولات و حمایت آنها دارای اهمیت ویژه ای است
  کلیدواژگان: مزیت نسبی، نرخ حمایت موثر، نسبت هزینه به منفعت اجتماعی، هزینه های منابع داخلی
 • محمد خالدی، محسن شوکت فدائی، فرحناز نکوفر صفحه 448
  هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین کارآیی بازار گوشت مرغ می باشد. در این مطالعه حاشیه بازاریابی و کارایی بازار گوشت مرغ در سطوح مختلف بازار در شهرستان کرج محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشتارگاه ها بیش از 50 درصد از حاشیه بازاریابی و سود بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. این نتیجه، نشان دهنده قدرت انحصاری کشتارگاه ها در صنعت گوشت مرغ است. در حالی که سهم تولیدکنندگان از سود بازاریابی کمتر از 10 درصد است، نسبت قیمت دریافتی تولیدکنندگان به قیمت پرداختی مصرف کنندگان 68 درصد محاسبه شده است. نتایج همچنین نشان داد که بازار گوشت مرغ در شهرستان کرج از کارایی لازم برخوردار نیست. لذا، لازم است سیاست هایی اتخاذ گردد تا علاوه بر توزیع عادلانه حاشیه و سود بازاریابی، کارایی بازار نیز افزایش یابد.
  کلیدواژگان: حاشیه بازار، کارآیی سیستم بازاررسانی، کرج، ایران
 • افسانه نیکوکار، سید صفدر حسینی، آرش دوراندیش صفحه 456
  هدف این مطالعه، بررسی اثر اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی دولت بر مصرف سرانه نان و سهم هزینه این کالا در هزینه های خوراکی دهکهای مختلف درآمدی کشور است. در این مطالعه از رهیافت کمینهسازی تغییرات تابع زیان اجتماعی استفاده میشود و با استفاده از روش بوت استراپ و بر اساس توزیع نرمال برای کششهای عرضه و تقاضا، خصوصیات آماری ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی و پیامدهای رفاهی آنها مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج پیامدهای رفاهی در بازار گندم نشان میدهد که دولت با بهکارگیری همزمان ابزارهای سیاستی یارانه به مصرفکنندگان و قیمت تضمینی برای تولیدکنندگان، حمایت بیشتری از مصرفکنندگان نسبت به تولیدکنندگان این محصول به عمل آورده است. نتایج حاصل از بهینهسازی سیاستهای دولت در بازار گندم، هزینه های دولت و زیان اجتماعی را بهطور عمده از راه کاهش سطح حمایت از مصرفکنندگان کاهش میدهد. نتایج همچنین نشان میدهد که مصرف سرانه و سهم هزینه نان در هزینه های خوراکی خانوار پس از اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی، تغییر چشمگیری میکند و اثر اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر سهم هزینه نان در هزینه های مصرفی خانوار روستایی بیش از خانوار شهری و در دهکهای پایین درآمدی بیش از دهکهای بالای درآمدی است.
  کلیدواژگان: دهک درآمدی، زیان اجتماعی، قیمت تضمینی، قیمت یارانهای، نان
 • محمدرضا پاکروان، حسین مهرابی بشرآبادی، امید گیلانپور صفحه 471
  صادرات کالاهای غیرنفتی در فعالیتهای اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و اثر آن بر اقتصاد و رشد نسبی انکار ناپذیر است. لذا، تکیه بر توسعه و گسترش صادرات بخش کشاورزی می تواند زمینه مناسبی را برای حضور ایران در بازارهای جهانی در امر صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی سیاست های مورد نیاز جهت افزایش توان صادراتی محصولات کشاورزی کشور است. لذا برای دستیابی به این اهداف، متغیرهای تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران طی دوره زمانی86-1345 با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای4 بررسی شدند. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای نرخ ارز واقعی، قیمت های نسبی، مقدار تولید، قیمت های داخلی و متغیر مجازی جنگ، متغیرهای تاثیر گذار بر توابع عرضه و تقاضای صادرات هستند. همچنین کشش قیمتی5 تقاضای صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 83/1- و 12/2- محاسبه شدند. کشش قیمتی عرضه صادرات در کوتاه مدت نیز 17/2 به دست آمد.
  کلیدواژگان: بخش کشاورزی، تابع تقاضای صادرات، تابع عرضه صادرات، سیستم معادلات همزمان
 • فاطمه شاکری، سید حبیب الله میر غفوری، منصور شاکری صفحه 479
  بخش کشاورزی به اعتبار شاخص های مهم اقتصادی، به درستی محور توسعه کشور تلقی گردیده و از مهمترین راه های دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز می باشد. در این رهگذر مدیریت دانش و دانایی محوری، اصل کلیدی و تعیین کننده آغاز و تداوم این راه می باشد. این مقاله، ضمن بررسی فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان یزد) به رتبه بندی مراحل و عوامل مطرح در هر یک از آنها می پردازد. داده ها، بصورت کتابخانه ای، مصاحبه ای و پرسشنامه ای گردآوری و روایی پرسشنامه توسط اساتید، محققین و کارشناسان رشته های مدیریت و کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. از 196 پرسشنامه توزیع شده بین محققین، کارشناسان و مروجین کشاورزی استان یزد، 160 پرسشنامه جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برابر 86/0 بدست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد نمره چهار مرحله ی مدیریت دانش شامل تولید و کسب دانش، ذخیره و بازیابی، انتقال و تسهیم و کاربرد دانش تخصصی– کاربردی در بخش کشاورزی بالاتر از حد متوسط است و اختلاف میان آنها با اطمینان 99 درصد معنی دار می باشد. بدون شک سهم دانش تخصصی- کاربردی و مدیریت آن در عرصه تولیدات کشاورزی در توفیقات بخش کشاورزی در سال های اخیر کم نمی باشد. نقش این فرایند به ویژه در افزایش عملکردها در واحد سطح آشکارتر می باشد. براساس رتبه بندی انجام شده با تکنیک TOPSIS، مرحله تسهیم و انتقال در بین فرایندهای مدیریت دانش تخصصی– کاربردی حائز رتبه اول گردید. از مصادیق این نتیجه می توان به هم خوانی رشد تولید در نمونه های مورد بررسی با فعالیت های ترویجی، از جمله نفر روز کلاس های آموزشی، اشاره نمود. در مجموع این بررسی دلالت بر وجود ساختار اولیه مدیریت دانش در بخش کشاورزی دارد که با تقویت و اصلاح شاخص ها و استقرار کامل آن در این بخش می توان انتظارات برنامه و سند چشم انداز بیست ساله در زمینه امنیت غذایی را محقق ساخت.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، فرآیند، اقتصاد، کشاورزی، استان یزد
 • فاطمه فتحی، محمد بخشوده صفحه 491
  تغذیه خاک با مدیریت اصولی مصرف کود، به نحوی که عملکرد را با حداقل نمودن آسیب های زیست محیطی حداکثر نماید، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه از تئوری بازی ها برای تعیین مقدار بهینه تغذیه خاک برای محصول ذرت در منطقه کوشکک استان فارس برای سال زراعی 1388-1387 استفاده شد. تصمیمات هزینه ای کشاورز در مصرف کود و عملکرد محصول ذرت به عنوان بازیگران در نظر گرفته شدند. ترکیب های بهینه کود با استفاده از برنامه ریزی آرمانی به عنوان نتایج تئوری بازی ها در نظر گرفته شد. نتایج حل بازی با معیار حداکثر حداقل ها نشان داد که بهترین استراتژی ها برای تغذیه خاک، هزینه ای معادل با 1050000 ریال از سوی کشاورز و دریافت عملکرد 10200 کیلوگرم در هکتار، به شمار می رود که تغذیه 07/395 کیلوگرم در هکتار را پیشنهاد می نماید. که این میزان تغذیه خاک توسط کود اوره به میزان 3/395 کیلوگرم و سوپرفسفات تریپل 6/195 کیلوگرم تامین می شود.
  کلیدواژگان: تئوری بازی ها، تغذیه خاک، برنامه ریزی آرمانی، ذرت
 • رضا مقدسی، حبیبه شرافتمند، علی اکبر باغستانی صفحه 509
  مقایسه وضعیت قیمت مواد غذایی طی دوره های مختلف، حاکی از نوسانات و رشد مداوم سطح عمومی این قیمت هاست. تغییر در متغیرهای بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده اصلی مواد غذایی، قیمت این مواد را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله این متغیرهای تاثیر گذار، شوک های بهره وری و شکاف تولید در بخش کشاورزی است. در این مطالعه به منظور استخراج شوک های بهره وری و شکاف تولید از فیلتر هودریک پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی تاثیر این متغیرها بر رشد قیمت های مواد غذایی طی سال های 86-1355، آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های بهره وری تاثیر معکوس و شکاف تولید بر رشد قیمت های مواد غذایی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین از میان متغیرهای مورد بررسی، شوک منفی بهره وری، افزایش قیمتهای مواد خوراکی را بیشتر متاثر ساخته است. بنابراین بایستی به مدیریت و جلوگیری از بروز شوک های منفی در مقایسه با شوک های مثبت اهمیت بیشتری داده شود. همچنین ایجاد راه هائی جهت افزایش بهره وری و نزدیکی سطح تولید بالفعل به تولید بالقوه می تواند از راه های کنترل افزایش قیمتها در بخش کشاورزی ایران باشد.
  کلیدواژگان: شوک های بهره وری، تصحیح خطای برداری، فیلتر هودریک پرسکات، فیلتر کالمن، شکاف تولید
 • علیرضا موتمنی، هادی مرادی، مهدی مرادی صفحه 518
  آگاهی از علل تصمیمات افراد در هنگام انتخاب مواد غذائی بسیار مهم است، چرا که این تصمیمات مستقیما سلامتی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجائی که گوشت قرمز در زمره اقلام سبد کالای مصرفی خانوارهای ایرانی قرار دارد، در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسائی عوامل موثر بر گرایش به خرید گوشت منجمد وارداتی در بین مصرف کنندگان شهر تبریز می باشد. تحقیق حاضر با شناسائی طبقه عوامل موثر در قالب دو دسته عوامل درونی و بیرونی به بررسی این عوامل در قالب یک مدل مفهومی می پردازد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی نظرات مصرف کنندگان جمع آوری گردید. جهت بررسی فرضیات مطرح شده داده های حاصل با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نشان داد که عوامل بیرونی بطور مثبت کیفیت و ارزش ادراکی مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد. اما عوامل درونی نتوانستند تاییدات آماری لازم را بدست آورند. رتبه بندی عوامل بیرونی هم به ترتیب نشانگر اهمیت نحوه ذبح، قیمت و رعایت استانداردهای بهداشتی می باشد و متغیر کشور تولید کننده نتوانست تائید لازم را بدست آورد.
  کلیدواژگان: گرایش به خرید، کشور تولید کننده، کیفیت ادراکی، گوشت منجمد، تبریز
 • مریم منجزی، صغری قبادی، سید مرتضی افقه صفحه 532
  مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات آزاد سازی تجاری بر تابع واردات محصول گندم ایران با استفاده از داده های سری زمانی 1357تا 1387 که ازمنابعی مانند آمارنامه های سالانه کشاورزی و هواشناسی، اداره گمرک و بانک مرکزی ایران بدست آمده، انجام پذیرفته است. در این مطالعه ابتدا شاخص آزادسازی محصول گندم با استفاده از معیار سطح تجارت بین المللی (LIT) سنجیده شده و سپس آثار LIT بر تابع مذکور بررسی شده است. به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای تابع، از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گیری شده است. برآورد تابع واردات گندم نشان داد، با آزادسازی تجاری تقاضا برای واردات افزایش می یابد؛ این افزایش در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش تقاضا برای واردات گندم هم درکوتاه مدت و هم در بلندمدت خواهد بود.
  کلیدواژگان: آزاد سازی تجاری، واردات، گندم
 • ابوالفضل شاه آبادی، حسین محمودی صفحه 596
  در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در طول سالهای 1352 تا 1385 پرداخته می شود. 5 شاخص استخراج شده از سیستم بانکی به عنوان شاخصهای توسعه واسطه های مالی مرتبط با بخش کشاورزی تعریف شده و با معرفی روش آماری تحلیل عاملی و کاربردهای آن، شاخصهای متعدد مالی به یک شاخص جامع که بیانگر توسعه واسطه های مالی است تبدیل شده و با استفاده از روش هم انباشتگی انگل-گرنجر رابطه آن با ارزش افزوده بخش کشاورزی تخمین زده می شود. همچنین با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین این متغیرها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ولی درباره رابطه علی بین آنها نمی توان اظهار نظر کرد.
  کلیدواژگان: توسعه واسطه های مالی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، روش تحلیل عاملی، علیت گرنجر
|
 • H. Shabanali Fami, J. Ghasemi, Sh. Sorour Amini (Ms) Zadeh Page 404
  This correlational-survery research was conducted with the main objective of investigating viewpoints of farmers of Markazi district of Karaj towards participation in community supported agriculture. The statistical population of the study consisted of farmers in Markazi district of Karaj (N=1598) out of which 117 people were selected as sample using Cochran Formula. In order to enhance the representativeness of the sample, finally the sample size was increased upto 130 farmers. simple random sampling was apllied for the study. The tool of study was a questionnaire which was validated by getting judgment of some experts (faculty members of the Department of agricultural Extension and Education in the university of Tehran). In order to estimate the reliability of the different scales of the questionnaire, Cronbach Alpha coefficient was used. The values ranged from 0.7 to 0.9 which indicated that the tool of study was reliable. The data were analyzed by SPSS-Win. The findings showed that the main motivation of the farmers for participation in community-supported agriculture was to securing financial sources and marketing of their produces. The results of correlation analysis revealed that there were significant positive relationships between the level of interest to receive citizen's financial support with the variables viz., annual income, family labor use and the numbers of citizen's visits to farms at 1 percent level. The same variable was significantly and positively correlated with dependency to residential area and educational level at 5 % level. In addition, the results of Kruskal Wallis test indicated that there were significance differences among different categories of farmers from various residential areas in terms of interest to receive citizen's financial support and tendency to cooperate with citizens of diverse income level, satisfaction level of farming income and the length of plantation at 5 % level.
 • N. Asad Falsafi Zadeh, M. Sabouhi Sabouni Page 415
  In current study, an irrigation examination and acquisition of environmental water in Kor-river fields, that is dominated from Doroudzan dam to Bakhtegan Lake, was done by an integrated economy-environmental model. The model was considered by economic, hydrologic and agronomic components. In the economic component, an optimal harvesting of water was done using non-linear programming in two scenarios; with and without environmental water constraint. Solutions from simulation of environmental data in the hydrologic component, was used as initial data in the economic component. In the agronomic component, actual crop yield in wet, normal and dry years was determined using the relationship between crop yield and irrigation water amount. Results showed that, the current allocation pattern of surface water in wet, normal and dry years in Kor-river basin is different from the optimal pattern. Water pricing without considering demand and supply and the absence of water markets in the region can be the causes of this difference. Additionally, optimal cropping pattern of the region was determined by the model that can be taken into account for preservation of surface water resources.
 • M. Ghorbani, S. Sadeghi Lotfabadi Page 425
  This paper carried out to study determinants of willingness to pay and ecotourism value of Tandoreh natioral park using cross section data of 144 households of Dargaz and Ghochan and contingent value method and logit model in 2008. Results showed that age and entrance offer have negative effect and income have positive effect on willingness to pay for ecotourism in Tandoreh natioral park. Also, average willingness to pay of each visitor for Tandoreh is 2639 rial per visit. Total tourism value of this park is 165.665 million rial. The ecotourism value of this park will provide a tool for policy and decision makers for supporting of quality, investment of tandoreh park and avoiding of degradation of it.
 • Gh. Dashti, A. Javadi, T. A. Eshghi Page 433
  Since about 34% of areas under rice cultivation in whole country is attributed to Gilan; in this study we pay attention to some economical dimensions, especially economic values of inputs in this region. Data were collected from 80 rice producers in 2007-2008. Consider to importance the parametric approach in production structure and factors demand, Applying Seemingly Unrelated Regression Estimation method, a translog profit function with the factors cost share equation estimated. Finally with Hotteling-Lemma, economic value for every hectare of land and family labor were 16000000 and 200000 (Rial), respectively. Therefore attention to this value can result to increase in profitability of rice production process.
 • L. Shafiee, S. Yazdani Page 440
  In this research, the comparative advantage of cereals including: wheat, barley and corn in cities of Kerman, Bardsir and Baft was investigated by using Domestic Resource Cost (DRC), Social Cost Benefit (SCB) and Effective Protection Coefficient (EPC) index during 2005-2006 and effect of exchange rate changes, price changes and products costs on comparative advantage, were investigated. Results show that Kerman doesn’t has comparative advantage on wheat production, Baft has comparative advantage on corn production and Bardsir has comparative advantage on barley production. Nominal input protection is positive for all crops. Protection of products market and effective production are positive for wheat, barley and corn.
 • M. Khaledi, M. Shoukatfadaei, F. Nekoofar Page 448
  The main aim of the paper is to determine the marketing efficiency of poultry industry in Karaj. In this research the marketing margin and the marketing efficiency of poultry market in different level of the market in Karaj was calculated. The results showed that slaughter houses gain the main part of marketing margin and marking profit. The share of slaughter house was more that 50 percent. The results also indicated that the share of producers from marketing profit was less than 10 percent. Whereas the ratio of producer price to consumer price was 68 percent. This implies that the production cost is relatively high. Market efficiency was also computed and it was less than one. This means that chicken meat market is operating inefficiently. It was suggested that some policy issues should be taken to improve market efficiency.
 • A. Nikoukar, S.S. Hosseini, A. Dourandish Page 456
  The objective of this study is evaluation of government’s optimum combination of policy instruments on per capita consumption of bread and the share of this product in food cost of families in different income classes. The minimization of changes in dead weight loss function is used in this study. By using boot strop method and on base of normal distribution for supply elasticity and demand elasticity, statistical properties of optimum combination of the policy instruments and the welfare outcomes were analyzed. The results of the welfare outcomes in wheat market show that government protects consumers more than producers by using consumption subsidy and guarantee price simultaneously. The optimizations of governments’ policy in wheat market reduce governments’ cost and dead weight loss by reduction in protection from consumers. Results also show that per capita consumption and the share of bread in food cost of families change considerably after using optimum combination policy instruments and the effect of using optimum combination policy instruments on the share of bread in food cost of rural families is more than urban families and for low income classes is more than high income classes.
 • M.R. Pakravan, H. Mehrabi, O. Gilanpour Page 471
  Export of nonoil goods in economic activities is so important and its effect on economic and comparative growth is undeniable. So, Emphasize on agricultural sector and development of export in this sector prepares good conditions, for Iran, to be present at international markets relying its advantages. The study tries to recognize necessary policies to enhance agricultural export potentialities. To this end, this study investigates determinants of supply and demand of Iran’s agricultural products export from 1965 to 2007 by using Tree-stage least square. The result indicates that shadow exchange rate, relative prices, product quantity, domestic price and dummy variable related to war, are effective variables on demand and supply of exports. Also, price elasticity in long run and short run for export demand are estimated to be -1.83 and -2.12, respectively. And Price elasticity of export supply in short run is 2.17.
 • F. Shakeri, S.H. Mirghafori, M. Shakeri Page 479
  Agricultural sector is a developmental domain and id a way for achievement to goals that are anticipated in Iran perspective document. from this view, knowledge management (KM) is critical for starting and continuing this way. This paper investigate on process of applicable and especial knowledge in Agricultural sector (A case study in yazd province). Also ranks stages of knowledge process and their factors in any stage of process. Stages of knowledge process are defined in terms of creating & acquiring, storage & retrieval, share & transfer and application of knowledge. We gather data by studying previous studies, interview & questionnaire the validity of questionnaire have approved by some of universities,s professors, researchers and experts in management and agriculture. we have distributed 196 questionnaires among personnel of Jahad agricultural organization of yazd province. From 196 questionnaire, 160 questionnaire are gathered. Coronbach,salpha showed reliability, 0.8613. results showed that the mean of all 4 stages of Km process, creat & acquire, storage & retraival, share & transfer and application are more than 5 in this sector. According to ranks that obtained by Topsis technique, emphasis of agriculture sector is respectively on share & transfer, application, storage & retrieval and creat & acquire knowledge. And the differences among them are significant with 99% confidence. Totally, this study indicates that primary structure of KM exists in agricultural sector. In this way, continuing and speeding toward documentation applicable-especial knowledge is important for establishing KM completely.
 • F. Fathi, M. Bakhshoodeh Page 491
  Soil nutrient management with efficient fertilizer use has an important role on maximizing yield and environmental effects. In this study game theory is applied to identify the nutrient proportion for corn production in Kooshkak in Fars province, Iran, in 2008-2009. Cost of fertilizer combinations and production of corn are the players of the game. A goal programming was applied to obtain the optimum fertilizer combination and then these combinations were used as payoffs of the game analysis. Based on the maxi-min criteria, the fertilizer combination of 395.07 kg/ha, was found as game solution, including 395.30kg/ha of nitrogen, 195.60 kg/ha of Super Phosphate and the mentioned combination of fertilizers contains 1050000 rials/ha and the yield is 102000 kg/ha.
 • R. Moghaddasi, H. Sherafatmand, A.A. Baghestany Page 509
  Comparison of food prices in different periods, indicates fluctuations and continually upward trend. Any change in agricultural sector variables, as main food supplier, will affect food price. Productivity shocks and production gap are examples of such variables. In this paper, Hodrick Prescott and Kalman filters are used as generators of productivity shocks and production gap series. Also for analyzing the impact of these variables on food prices growth during the 1976-2007 Johansen Cointegration test and VECM Model are applied. Main results indicated that, productivity shocks have a reverse effect while production gap has a positive and significant effect on food price. Also among all surveyed variables, the effect of negative productivity shock on food price is the greatest. Therefore more attention should be paid to management of negative shocks in comparison with positive ones. Productivity promotion and bridging the gap between actual and potential production can lead to control of agricultural prices.
 • A.R. Motameni, H. Moradi, M. Moradi Page 518
  Awareness of consumer reasons during nutrition choice is very important, because this decision directly affect their health. Since beef is one of the essential goods in consumer basket of goods of Iranian households, Exploring of factors that influence consumers purchase decisions and intentions toward imported frozen beefs in East Azerbaijan province – Tabriz city is the purpose of this survey. Present research through identifying affective factors in two categories surveying internal and external factor at conceptual model. Consumers’ viewpoints were collected using probability cluster sampling. Proposed hypotheses are tested using structural equation modeling. Results show that external factor has direct and significant influence on consumer perceived quality; also consumer perceived value effect on purchase intention are positive and significant. Factors prioritizing result show importance of slaughter type, price and regarding of sanitary standards, and country of manufacture didn’t gain needed supports.
 • M. Monjezi, S. Ghobadi, S.M. Afghah Page 532
  The Present research accomplished to determination of the trade liberalization effects on Import function of Iran’s wheat crop using time series data from 1357 to 1387 that earn from sources such as agricultural and aerology statistics annual letter, customhouse and Iran central bank website.In this investigation, at first, wheat liberalization index was measured by using Level of International Trade (LIT) and then the effects of LIT was evaluated on mentioned function.In order to checking short run and long run relations between function variables, utilize from Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) and method of Error Correction Model (ECM).The estimate of wheat import demand function shows that when trade liberalization occurred, demand for import increased; This increase in long run is more than in short run. Technology advance cause decrease in wheat import request in both long run and short run.
 • A. Shahabadi, H. Mahmmodi Page 596
  In this paper, we examine relationship between financial intermediary development variables and values added of agricultural sector in Iran during 1352 to 1385. The five indices derived from the banking system as a financial intermediary development indicators, that define in related to the agricultural sector, and with the introduction of statistic methods of factor analysis and its applications, several financial indicators transform to a comprehensive index, and use a cointegration method Engel – Granger, the relationship with financial intermediary development variables and values added of agricultural sector is estimated. Also, using Granger causality test, the Causality relationship between these variables will be evaluated. Results of this study indicate that between financial intermediary development variables and values added of agricultural sector is a direct relationship, but about the causality relationship between them cannot be commented.