فهرست مطالب

یافته - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 43، بهار 1389)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 43، بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پریسا نامداری، فرزاد ابراهیم زاده، مهناز مردانی صفحه 5
  یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی به ویژه در دانشگاه ها، ارزیابی مداوم و مستمر وضعیت روند تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف آموزشی می باشد. دوره آموزشی علوم پایه پزشکی پیش زمینه پیشرفت تحصیلی و فهم دقیق مطالب دوره های بعدی پزشکی عمومی می باشد. دانشجوی پزشکی با استفاده از اطلاعات کسب شده در این دوره به حل مشکلات بالینی و تصمیم بالینی می پردازد. بنابراین به منظور شناسائی عوامل مؤثر در موفقیت دانشجویان در امتحان جامع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی لرستان مطالعه کنونی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پزشکی ورودی سال های 1380 تا 1383 شرکت کننده در آزمون جامع علوم پایه پزشکی بود. روش نمونه گیری به صورت سرشماری و تعداد نمونه ها 102 نفر بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه مجزا است. اعتبار علمی پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضاء هیئت علمی و اعتماد علمی پرسشنامه از طریق آزمون مجدد تعیین گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این مطالعه علاوه بر روش های آمار توصیفی جهت تحلیل اطلاعات از آزمون ANOVA، آزمون t مستقل و رگرسیون خطی استفاده شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  به منظور پیشرفت آموزش پزشکی و ایجاد تحول لازم در آن و با توجه به نقش مهم و اساسی دروس علوم پایه در پرورش شایستگی های پزشکان آینده، ایجاد گام های اصلاحی در آموزش پزشکی ضروری به نظر می رسد
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر نتیجه آزمون جامع علوم پایه در دروس مختلف به ترتیب زیر بوده اند: حجم سرفصل واحد درسی، نمره پایان ترم هر درس، نحوه آمادگی جهت آزمون، میزان اختصاص وقت جهت آمادگی برای آزمون، اهمیت تدریس واحد درسی در مقطع علوم پایه، کیفیت تدریس مدرس، میزان علاقمندی به واحد درسی، میزان اهمیت واحد درسی در امتحان جامع و سر انجام نحوه استفاده مدرس از وسایل سمعی و بصری و آزمایشگاهی.
  کلیدواژگان: دانشجویان پزشکی، مقطع علوم پایه، امتحان جامع، عوامل مؤثر، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • مریم احمدی، محمدرضا گوهری، علی محمدی صفحه 13
  تعامل انسان ها با هم و زندگی در عصر حاضر به ویژه با رشد فن آوری، به اندازه ای پیچیده شده است که اگر برای همه موارد استاندارد معینی تعریف نشود و افراد ملزم به اجرای آن نگردند، زندگی طاقت فرسا می شود. از این رو، هرچه استاندارد سازی توسعه یابد و تعهد به رعایت استاندارد بیشتر شود، از پیشرفت و تعالی جامعه خبر می دهد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران و کرمانشاه بر اساس معیارهای استاندارد بین المللی، ایزو 2000-9001انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش از نوع توصیفی می باشد که به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش بخش مدارک پزشکی 16 بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران و کرمانشاه بود. ابزار گرد آوری داده ها پنج چک لیست بود که بر اساس بندهای اصلی استاندارد ایزو2000-9001 تنظیم گردید. داده ها با استفاده از مصاحبه و مشاهده عینی گردآوری شدند و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در بیمارستان های دانشگاه ایران، معیار مدیریت منابع با 77درصد بیشترین امتیاز و معیار اندازه گیری، تحلیل و بهبود با 47 درصد کمترین امتیاز را داشت. در بیمارستان های کرمانشاه مدیریت منابع با 61 درصد بیشترین امتیاز و سیستم مدیریت کیفیت با 33 درصد کمترین امتیاز را داشت. میانگین کل معیارهای استاندارد در بیمارستان های دانشگاه ایران 60 درصد و کرمانشاه 46 درصد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  میزان تطابق نهایی سیستم مدارک پزشکی با معیارهای استاندارد ایزو 2000-9001 در بیمارستان های دانشگاه ایران نسبت به کرمانشاه بالاتر بود و میزان تطابق سیستم مدارک پزشکی در بیمارستان های کرمانشاه در حد ضعیف بود. بنابراین هماهنگ کردن بخش مدارک پزشکی با الزامات تعیین شده توسط استاندارد می تواند به ارتقای آن کمک کند.
  کلیدواژگان: استاندارد، سیستم مدیریت کیفیت، بخش مدارک پزشکی، استاندارد ایزو2000، 9001
 • ابراهیم بادپروا، امیدعلی پاپی، فرناز خیراندیش، یدالله پورنیا، مصطفی عزیزی صفحه 25
  تریکوموناس واژینالیس تک یاخته تاژکداری است که در ناحیه ادراری - تناسلی زندگی کرده و باعث بیماری تریکومونیازیس در زنان می شود حدود 200 میلیون نفر درسراسر دنیا به آن مبتلا هستند. روش های متعددی با حساسیت و ویژگی های متفاوت در تشخیص این انگل به کار می روند که یکی از آن ها روش مستقیم با استفاده از ترشحات واژن است که نسبت به سایر روش ها روشی ساده، سریع و کم هزینه است.
  مواد و روش ها
  متغیرهای مونوگرافیک به وسیله پرسشنامه که حاوی متغیرهای جمع آوری شده از 160 نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شهرستان خرم آباد بوسیله اسبیکولوم و دو سواپ پنبه ای نگهداری شده در محلول گلوگز از ترشحات واژن نمونه برداری شد که یکی ازنمونه ها در سرم فیزیولوژی و به صورت مستقیم در زیر میکروسکوپ برررسی شد و دیگری در محیط کشت دورسه کشت داده شد.
  یافته ها
  از 160 زن مشکوک به تریکو مونیازیس به ترتیب 8/11% و 75/18% با روش مستقیم وکشت مثبت بودند که حساسیت روش مستقیم در این مطالعه5/63 درصد بود. یافته های ما بیانگر آن است که 30% زنان آلوده در گروه سنی 35-31 سال هستند. این گروه سنی دارای بیشترین فراوانی نسبی است. اکثر مبتلایان (43/0) بی سواد یا دارای تحصیلات ابتدائی بودند
  بحث و نتیجه گیری
  حساسیت روش مستقیم نسبت به روش کشت (به عنوان استاندارد) 5/63 درصد بوده که حساسیت نسبتا پایینی است. گرچه با کوتاه کردن فاصله زمانی نمونه برداری تا انجام ازمایش، استفاده از میکروسکوپیست های ماهر ونمونه های مختلف باعث اصلاح این روش می گردند ولی ما توصیه می کنیم که از متدهای با حساسیت بیشتر مانند کشت وPCR باید برای تشخیص استفاده شود
  کلیدواژگان: تریکوموناس واژینالیس، روش مستقیم، روش کشت، حساسیت
 • مژگان جاریانی، هدایت نظری، ماندانا ساکی، حمید احمدی، معصومه روهنده، محمد جواد طراحی، اکبر فردی، غلامعباس میرهاشمی صفحه 30
  خودکشی موجب یک درصد موارد مرگ بوده و جزء هشت عامل عمده مرگ و میر است. یکی از عوامل زمینه ساز خودکشی اختلالات روانپزشکی است. دو مشکل درون گرایی و برون گرایی به عنوان مشکلات روانی آشکاری در افراد اقدام کننده به خودکشی شناخته شده اند. در این مطالعه میزان شیوع درون گرایی و برون گرایی در افراد اقدام کننده به خودکشی و ارتباط این دو با تعداد دفعات خودکشی و احتمال اقدام به خودکشی در آینده بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 200 نفر بیمار بستری شده به علت خودکشی، با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند تا میزان شیوع درون گرایی و برون گرایی در آنها مشخص شود. هم چنین تعداد دفعات اقدام به خودکشی و میانگین نمره احتمال اقدام مجدد به خودکشی در هر بیمار محاسبه شد و میانگین آنها در بین گروه های درون گرا و برون گرا و گروه طبیعی مقایسه گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  تمایل به درون گرایی و برون گرایی به طور شایعی در افراد اقدام کننده به خودکشی دیده می شود. خطر اقدام به خودکشی در آینده، در افراد متمایل به برون گرایی بیشتر از افراد متمایل به درون گرایی می باشد
  یافته ها
  به طور خلاصه از 200 بیمار بررسی شده، 120 مورد (60 درصد) متمایل به برون گرایی، 70 مورد (35درصد) متمایل به درون گرایی و 10 مورد (5 درصد) طبیعی بودند. تعداد دفعات اقدام به خودکشی در گروه های متمایل به برون گرایی و درون گرایی و افراد طبیعی تفاوت معناداری نداشت. هر چند میانگین آن در گروه متمایل به برون گرایی بیشتر از گروه متمایل به درون گرایی و در هر دو گروه بیشتر از افراد طبیعی بود. احتمال اقدام مجدد به خودکشی به طور معناداری در گروه متمایل به برون گرایی بیشتر از گروه متمایل به درون گرایی بوده و در هر دو گروه بیشتر از افراد طبیعی بود.
  کلیدواژگان: خودکشی، اقدام به خودکشی، درون گرایی، برون گرایی
 • زهره بهادری، جمیله نوروزی، عباس اخوان سپهی، جهانگیر سبزواری، رؤیا رضوی پور صفحه 38
  در برخی افراد مقدار ناکافی آنزیم بتاگالاکتوزیداز در لایه پرزدار مخاط رودهٔ کوچک، سبب ایجاد اختلال عدم تحمل لاکتوز می گردد. این بررسی به منظور مشاهدهٔ وجود آنزیم بتاگالاکتوزیداز تولید شده توسط لاکتوباسیل های جدا شده از نمونه های لبنی (شیر و پنیر) بوده است.
  مواد و روش ها
  نمونه های شیر و پنیر پاستوریزه و محلی از استان های لرستان، کرمانشاه، همدان، ایلام خریداری شد. لاکتوباسیل ها با کشت نمونه ها در محیط MRS و ویژگی های فنوتیپی شناسایی گردیدند. توانایی تولید بتاگالاکتوزیداز با روش های X-galو ONPG و وجود ژن بتاگالاکتوزیداز با روش PCR بررسی گردید.
  یافته ها
  از نمونه های بررسی شده131 لاکتوباسیل (13 جنس) جدا شد. که در محیط های حاوی X-gal کلنی های سبز، (در زمان های متفاوت) معرف وجود بتاگالاکتوزیداز، بدست آمد. با آزمایش ONPG، تمام لاکتوباسیل ها فعالیت بتاگالاکتوزیدازی را نشان دادند که در 25 نمونه مقدار آنزیم بیشتر از بقیه به دست آمد. بیشترین مقدار را لاکتوباسیلوس دلبروکی پنیر محلی کرمانشاه با 2010 واحد میلر در میلی لیتر داشت. در سوش استاندارد لاکتوباسیلوس پلانتاروم (RITCC 1273) و 29 نمونه لاکتوباسیلوس پلانتاروم ژن بتاگالاکتوزیداز بررسی و باند bp 399 مشاهده گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  با استفاده از لاکتوباسیل ها در فراورده های لبنی می توان به افراد فاقد تحمل لاکتوز کمک نمود. در ضمن لاکتوباسیل های با تولید بیشتر بتاگالاکتوزیداز، برای استفاده مناسب تر می باشند.
  کلیدواژگان: بتاگالاکتوزیداز، لاکتوز، لاکتوباسیل، فراورده های لبنی
 • فریده ملکشاهی، علی فرهادی، فریبا امینی صفحه 48
  مقدمه
  شناخت عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی می تواند در افزایش رضایت شغلی اعضای هیات علمی و ایجاد انگیزه در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی مفید باشد. با توجه به این مهم پژوهش فوق با هدف تعیین میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1386 انجام گرفت.
  یافته ها
  در بررسی رضایت کلی 1/41% نمونه ها رضایت کامل داشتند. آزمون آماری کای دو بین رضایت کلی با حیطه های حقوق و مزایا(001/0= p)، فرصتهای ارتقاء(001/0= p)، نحوه سرپرستی (0001/0 p=)، امنیت شغلی (0001/0 p=)، شرایط فیزیکی محیط کار(001/0 p=)، وماهیت کار (001/0 p=) ارتباط معناداری نشان داد.
  مواد و روش ها
  پژوهش فوق توصیفی مقطعی که برروی اعضاء هیات علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی لرستان که حداقل دو ترم تحصیلی فعالیت آموزشی داشتند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بر گرفته از پرسشنامه رضایت شغلی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامل 45 سوال در حیطه های حقوق و مزایا، فرصتهای ارتقاء، نحوه سرپرستی و ارتباطات، امنیت شغلی، شرایط فیزیکی و محیط، ماهیت کار بصورت خود ایفاء تکمیل، و بصورت توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار با نرم افزار spss ver 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش مسئولین معاونت آموزشی و پژوهشی بایستی منابع رضایت و عدم رضایت شغلی را بخوبی شناسایی وبا ایجاد فرصتهایی برای ارتقاء و توسعه فردی، انتخاب مدیران براساس شایستگی و با مشارکت اعضای هیات علمی، دقت در امر ارزشیابی صحیح عملکرد، بکارگیری صحیح سیستم تشویق و تنبیه با استفاده از شیوه های نوین مدیریتی، ایجاد تسهیلات و امکانات رفاهی، تعدیل در سقف موظفی افراد،دخالت اعضاء در تصمیم گیری ها رضایت شغلی را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، اساتید، هیات علمی، عوامل رضایت شغلی، دانشگاه
 • مریم قاسمی پور، سحر جهانبخش گنجه صفحه 56
  دانشجویان در دوران تحصیل ممکن است با مسائل و مشکلاتی مواجه شوند که سلامت روان آنها را تحت تاثیر قرار دهند. حمایت اجتماعی از عواملی محسوب می شود که در حفظ سلامتی افراد تاثیرگذار می باشد. در این مطالعه هدف آن است که به بررسی رابطه بین سلامت روان و حمایت اجتماعی پرداخته شود.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه لرستان که در سال 1388 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داده بود. حجم نمونه 150 نفر انتخاب شد و داده ها با پرسشنامه مشتمل بر سه بخش مشخصات جمعیت شناختی و سلامت روان و حمایت اجتماعی، جمع آوری گردید.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد بین منابع ساختاری و کارکردهای حمایت اجتماعی با سلامت روان رابطه معنی داری وجود دارد. در بین انواع کارکردهای حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی و در بین منابع ساختاری حمایت اجتماعی، عضویت گروهی و پیوند قوی با سلامت روان رابطه معنی دار داشتند. دانشجویان تاثیر گذار باشند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، منابع ساختاری حمایت اجتماعی، کارکردهای حمایت اجتماعی، سلامت روان
 • مهدی کرباسی، الهام کرباسی، علی صارمی، حسین قربانی زاده خرازی صفحه 64
  همگام با رشد صنعتی و اقتصادی و تولید انواع مختلف ترکیبات و مواد شیمیایی و غیره که بشر برای رفاه و آسایش خود با استفاده از منابع طبیعی به دست آورده است. در این راستا به طور ناخواسته موادی چون انواع فلزات سنگین و سمی را به طبیعت وارد می کند که هم برای محیط اطراف و هم برای خود مشکلات وخطرات جدی به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین (آرسنیک، سرب، کادمیوم، کروم، جیوه، روی)در کلیه چاه های تامین کننده آب شرب شهرستان الشتر در چهار فصل سال 1388 انجام گرفته است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میانگین غلظت سنجش شده در کلیه چاه های آب شرب الشتر پایین تر از حد استاندارد است. هیچ اختلاف معنی داری بین چهار مرحله نمونه برداری شده مشاهده نشد. نتیجه اینکه آب این چاه ها آلوده به فلزات سنگین نمی باشد.
  یافته ها
  غلظت فلزات جیوه و روی و کادمیوم در همه دوره های نمونه برداری برابر صفر و میانگین غلظت فلزات آرسنیک، سرب وکروم در چاه های آب شرب به ترتیب: 0033/ 0، 0788/ 0 و 01/ 0 میلی گرم در لیتر بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع بررسی مقطعی بوده و به منظور بررسی غلظت فلزات آرسنیک، سرب، کادمیوم،کروم، جیوه و روی در منابع آب شرب شهرستان الشتر به صورت منظم 20 نمونه از 5 حلقه چاه تامین کننده آب شرب شهرستان برداشت گردید.پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه مطابق با روش ذکر شده در کتاب استاندارد متد 10 برابر تغلیظ شده و سپس عناصر مورد نظر در نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد و با استفاده از نرم افزار های EXCEL،SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، جذب اتمی، آب شرب، الشتر
|
 • Parisa Namdari, Farzad Ebrahimzadeh, Dr Mahnaz Mardani Page 5
  One of the necessary bases to improve the quality of education system especially in universities is continuous evaluation of education process of students in different levels of education system continually. Basic sciences medical period is a background of study achievement and precise understanding of the next levels of medical courses. The medical students by the knowledge acquired in basic sciences period can solve clinical problems. Therefore present research was done to understand factors affecting the students’ success in comprehensive test of basic medical sciences in Lorestan university of medical sciences.
  Materials And Methods
  This descriptive analytical study was carried out on 102 medical students in Lorestan university of medical sciences including all the students who entered the university and Participated in comprehensive test from 2001 to 2004. Sampling method was census and data gathering tools were two questionnaires. Data were analyzed using SPSS software, descriptive statistics, ANOVA test, T- test and linear regression.
  Results
  The results showed that factors affecting comprehensive test of basic medical sciences were as: volume of the course, the final mark of the course, dedicated time in order to be ready for exam, importance of the course in basic sciences stage, amount of interest in the course, importance of the course in comprehensive basic test, quality of lecture,s teaching and how to use audio visual and laboratory devices by the lectures.
  Conclusion
  In order to improve and achieve needed changes in medical education and regarding the important role of the courses of basic sciences on the students as future physicians, taking some amendatory steps seem necessary.
 • Maryam Ahmadi, Dr Mohamadreza Gohari, Ali Mohamadi Page 13
  The transaction of human beings with one another and life in the present age especially with the contemporary technology advances have become so complicated that unless we describe a specific standard for each item and not obligate people to regard those specific standards, the lifetime will be tiresome. So the more the standardization and higher commitment to meeting the standards, the more the advancement and elevation of the society will be.
  Materials And Methods
  This descriptive research was conducted cross-sectionally. The statistical universe of research was medical records department of 16 teaching hospitals affiliated to Iran and Kermanshah universities of medical sciences. Data gathering tools were five checklists adjusted by ISO 9001- 2000 international standards. Then the data was analyzed using indices of descriptive statistics.
  Results
  The results showed that in the hospitals related to Iran university of medical sciences the criteria of resource management with 77% had the highest score, and the measurement of criteria analysis and process improvement with 47 % had the least score; and in hospitals related to Kermanshah university of medical sciences, resources management with 61% indicated the highest score and quality management system with 33% had the least score. And the total mean of the standard criteria in the hospitals related to Iran university of medical sciences was 60% and in hospitals related to Kermanshah university of medical sciences was 46%.
  Conclusion
  The rate of final conformity of medical records system by the criteria of the ISO 9001-2000 standards in hospitals related to Iran university of medical sciences was greater than in hospitals related to Kermanshah university of medical sciences. And total conformity rate of medical records system in Kermanshah hospitals was low. So the regulation of medical records department with ISO quality management standards can help to elevate its quality.
 • Ebrahim Badparva, Omid Ali Papi, Farnaz Kheirandish, Yadolah Pornia, Dr Mostafa Azizi Page 25
  Trichomonas vaginalis is a flagellate protozoan that lives in the genital tract and causes trichomoniasis in women. About 200 million people all over the world are infected with T. vaginalis. There are various methods with different sensitivity and specificity for detection of this parasite, that one of them is direct smear of vaginal secretions which is simpler, rapid and cheaper than other diagnostic methods.
  Materials And Methods
  Demographic data was gathered by a questionnaire which contained different variables. Vaginal secretions samples were taken by spicolum and two swaps that maintained in glucose solution in separate tubes from 160 women referred to health centers of Khorramabad. One of the vaginal samples was examined by direct smear in saline solution and the other was cultured in Dorse medium.
  Results
  Of 160 women suspected of trichomoniasis, 11.8% and 18.75% were positive by direct smear and culture respectively. The sensitivity of the direct method was 63.3%. Our findings indicated that 30% of the infected women belonged to the 31 – 35 age group, which had the most relative frequency of positive cases. Most of the patients (43%) were illiterate or had elementary educational level. Conclussion: The sensivity of direct method is 63% in compare to culture (as a Gold standard), which is ralatively low. Although the efficacy of this test could be imporved by shortening the elapsed time between sampling and examination, use of skilled microscopists, and different samples, but we recommend that more sensitive methods such as culture and PCR should be used.
 • Mozhgan Jariani, Dr Hedayat Nazari, Mandana Saki, Dr Hamid Ahmadi, Masome Rohande, Mohamadjavad Tarahi, Akbar Fardi, Gholamabas Mirhashemi Page 30
  Suicide is liable for one percent of mortality and is one of the eight major causes of mortality. One of the planning factors of suicide is the psychiatric disorders, and two Internalizing and Externalizing problems have been found as the most significant psychiatric problems in suicide attempters. In this study, the prevalence of Internalizing and Externalizing in suicide attempters and their relationship with times number of suicide attempts and chance of suicide attempt in future were studied.
  Materials And Methods
  In this study, 200 patients hospitalized for suicide were studied and a questionnaire was used to determine the prevalence of Internalizing and Externalizing among them. Also, times number of suicide attempt and chance of suicide reattempt in each patient were accounted. And their mean was compared between Internalizing and Externalizing groups and normal group.
  Results
  Briefly, of 200 studied patients, 120 cases (60%) were inclined to Externalizing, 70 cases (35%) were inclined to Internalizing and 10 cases (5%) were normal. The times number of suicide attempt had no significant difference in Internalizing and Externalizing, and also in normal group. Though its mean was further in Externalizing group than in Internalizing group and further in the both groups than in normal group. The chance of suicide reattempt was significantly higher in Externalizing group than in Internalizing and higher in both groups than the normal group.
  Conclusion
  Internalizing and Externalizing are commonly associated with the risk of suicide attempt. The risk of suicide attempt in Externalizing individuals is higher than in Internalizing people.
 • Zohre Bahadori, Dr Jamile Norozi, Dr Abas Akhavan Sepahi, Jahangir Sabzevari, Roya Razavipoor Page 38
  In some people the inadequate amount of Beta-galactosidase enzyme, in layer of villous epithelium of the small intestine, causes the disorder of lactose intolerance. This examination was done to observe the existence of Beta-galactosidase enzyme that is produced by separated Lactobacillus from samples of dairy products (milk and cheese).
  Materials And Methods
  Pasteurized and local samples of milk and cheese were perchased from Lorestan,Ilam and Hamedan provinces. By keeping the samples in MRS media and according to some phenotypic features, Lactobacillus were recognized. Through X-gal and ONPG methods the ability of Beta-galactosidase production was examined.By PCR method the existence of Beta- galactosidase gene was studied.
  Results
  Among studied samples 131 Lactobacillus(13 strains) were separated,which in media containing X-gal green colonies were acquired(but in different occasions).Green colonies demonstrated the existence of Beta-galactosidase enzyme in the media. In ONPG test, all Lactobacillus indicated the Beta-galactosidase activiy that in 25 strains the amount of enzyme was more than the others, (also the greatest amount of enzyme in a strain of Lactobacillus delberoki separated from Kermanshah local cheese was measured by 2010 miller unit /ml). In a standard strain of Lactobacillus Plantarum(RITCC 1273) and 29 strains of separated Lactobacillus Plantarum the 399bp band of Beta-galactosidase gene was examined and confirmed through PCR method.
  Conclusion
  In dairy products, using Lactobacilli which contain Beta-galactosidase enzyme,we can help the people who lack lactose tolerance. Meanwhile those Lactobacillus that creat more Beta-galactosidase are more suitable to use.
 • Faride Malekshahi, Ali Farhadi, Fariba Amini Page 48
  Recognition of effective factors in creating job satisfaction can be useful in increasing it in faculty members and gives them motivation, which in turn promotes educational and research purposes. Considering this important issue, the present study was conducted to determine the job satisfaction level of the faculty members of Lorestan university of medical sciences in 2007.
  Materials And Methods
  This descriptive, cross-sectional study included the faculty members of Lorestan university of medical sciences who had participated in educational affairs at least for two semesters. Data gathering tool was a questionnaire adapted from a job satisfaction questionnaire of Isfahan university of medical sciences haing45items including salary and fringe benefits, promotion opportunities, supervision and communications, job security, physical conditions of work environment, and job nature. The questionnaire was filled out by the faculty members, and the data were collected and analyzed as frequencies, means, and standard deviations using the SPSS software, version 11.5.
  Results
  Concerning general satisfaction, 41.4% of the faculty members had total satisfaction. The Chi-square test showed significant relationships between general satisfaction and salary and fringe benefits (p=0.001), promotion opportunities (p=0.001), supervision (p=0.0001), job security (p=0.0001), physical conditions of work environment (p=0.001), and job nature (p=0.001).
  Conclusion
  According to the research results it is recommended that the authorities recognizing job satisfaction and unsatisfaction resourse, try to make opportunies for personal developmen, to select managers based on their competency and viewpoints of scientific members, using punishment and encouragement system and providing welfare facilities, raise the job satisfaction in faculty members.
 • Maryam Ghasemipoor, Sahar Jahanbakhsh Ganje Page 56
  Students may confront problems and difficulties during education periods which can impress their mental health. Social support is one of the factors that influences person’s health. The aim of this survey is to study relationship between mental health and social support.
  Materials And Methods
  Statistical universe of this research was all of students of Lorestan university who were studying in 2009. 150 cases were selected. The data were collected using a questionnaire included three sections of demographic, the social support and mental health characteristics.
  Results
  Findings showed that structural sources and the social support functions have a significant relationship with mental health. Among kinds of the social supports; "emotional support" and among structural sources of social support "group membership and strong tie", had a significant relationship with mental health.
  Conclusion
  Considering relationship between the social support and mental health, it is recommended that the authorities take dicisions and plan in a way that improve to get social support for students and thus influence the enhancement of the students mental health.
 • Mehdi Karbasi, Elham Karbasi, Dr Ali Saremi, Dr Hosein Ghorbani Zade Kharazi Page 64
  With industrial and economic growth and production of different compounds and chemical materials which human being has gained using natural resources for his ease and comfort, in turn, he introduces matters such as heavy metals and toxic agents into the nature, an unwanted process which leads to serious problems and dangers either for environment or for himself. This study aims at determination of heavy metals concentration (As,Pb,Cd,Cr,Hg and Zn) in water resources and wells of Aleshtar during 4 seasons in the year 2009.
  Materials And Methods
  This cross- sectional study was carried out to determine concentration of heavy metals including As, Pb,Cd, Cr, Hg, Zn in Aleshtar drinking water resources. twenty samples from five drinking water wells were systematiclly collected and carried to water lab. By use of express standard methods,samples were 10 times concentrated, then metals concentralion determined by AAP(WFX130) and data analyzed by SPSS and EXCELL soft wares.
  Results
  The results showed that concentration average of Hg, Zn and Cd was zero during the sampling and concentration average of As,Pb and Cr in drinking water wells were 0.0033, 0.0788 and 0.01 mg/l respectively.
  Conclusion
  Findings indicated that concentration average of heavy metals in all studied drinking water wells were lower than standard limit and no significant difference was observed during 4 stages of sampling, consequently, drinking water of the mentioned wells are not polluted to the heavy metals.