فهرست مطالب

یافته - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1389)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فیروزه غضنفری صفحه 5
  خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است که روی سلامت و بهداشت روانی خانواده و جامعه تاثیر منفی می گذارد. از طریق شناخت به میزان و نوع خشونت و عوامل مؤثر بر آن می توان در جهت پیشگیری و کاهش آن، اقدامات درمانی و مداخله جویانه مطلوب را انجام داد. هدف تحقیق، شناسایی انواع خشونت و میزان شدت آن در خانواده و همچنین شناسایی عوامل زمینه ای موثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی است که با استفاده از روش همبستگی انجام گرفته است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و با توجه به جمعیت جامعه 383 نفر در نظر گرفته شد. واحد تحلیل بر اساس ماهیت مسئله، خانواده و سطح مشاهده زنان متاهل است.جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت و شامل: 1- سئوالات مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی 2- پرسشنامه محقق ساخته در مورد زمینه های خطرساز و تصور از نقش های جنسیتی 3- خشونت علیه زنان حاج یحیی سال 1999 بود. در تحلیل داده ها نیز از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که سن زنان، سطح سواد، جمعیت خانواده و شغل همسر با خشونت علیه زنان رابطه دارد. همچنین رفتار پرخاشگرانه والدین در دوران کودکی در خشونت علیه زنان نقش دارد. ازسوی دیگر تصور سلطه گرایانه مرد نسبت به زن در بروز پرخاشگری مؤثر است.
  یافته ها
  یافته های این بررسی نشان می دهد که در بین انواع خشونت، خشونت روانی و جسمی بیش از سا یر اشکال آن در زنان تجربه می شود. بین خشونت خانگی و متغیر سن، سطح سواد، تعداد فرزندان و شغل همسر رابطه معناداری دیده شد اما نوع ازدواج، درآمد همسر و سن همسر رابطه معناداری با خشونت خانگی نشان نداد. همچنین میزان خشونت در خانواده های گسسته بیشتر مشاهده شد و بین وجود الگوی پرخاشگری در خانواده پدری در دوران کودکی و بروز خشونت رابطه وجود داشت. از سوی دیگر رابطه معناداری بین تصور سلطه گرایانه مرد و خشونت خانگی دیده شد.
  کلیدواژگان: خشونت علیه زنان، الگوی پرخاشگری، تصور سلطه گرایانه
 • غلامحسین فرجاه، ملک سادات نعیمی صفحه 13
  اگر چه از اتوگرافت عصب به عنوان روش استاندارد طلایی بالینی جهت ترمیم شکاف های عصبی استفاده می شود، پیشرفت های زیادی جهت هدایت آکسون های رژنره شده پس از اسیب عصب انجام شده است. بهبود فانکشنال بعد از آسیب عصب محیطی به رژنراسیون صحیح آکسون ها در جهت بافت های هدف اولیه انها وابسته است. با افزایش چشم انداز های رژنراسیون اکسونی و بهبود فانکشنال آن، تحقیقات بر روی طراحی کانال های راهنمای عصب یا NGCs متمرکز شده است. NGCs مجاری لوله ای شکل از مواد طبیعی یا مصنوعی هستند، که به عنوان پل ارتباطی بین دو انتهای عصب اسیب دیده استفاده می شوند. این مقاله مروری رژنراسیون عصب محیطی را در کانال راهنمای عصب شرح می دهد.
  کلیدواژگان: رژنراسیون عصب، کانال راهنما، مهندسی بافت، فاکتور رشد عصب
 • مژگان مسعودی، سهیلا اکبری صفحه 25
  درد زایمان یکی از شدیدترین دردهایی است که زنان تجربه می کنند.از علل عمده سزارین انتخابی، ترس از درد زایمان است. انتونوکس را مفیدترین انتخاب برای کاهش درد و بی خطرترین روش برای مادر و جنین می دانند. استفاده از وان آب گرم نیز برای کاهش درد آرامش و راحتی مادر در طی زایمان مفید است. هدف از این پژوهش تعیین مقایسه اثر انتونوکس و آب گرم بر درد زایمان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کار آزمایی بالینی در زایشگاه عسلی خرم آباد و در سال1386 انجام شد.که نمونه ها،150 نفر زن باردار در فاز فعال مرحله اول زایمان با داشتن معیارهای پذیرش نمونه انتخاب وبراساس نمونه گیری آسان و تخصیص تصادفی واحدها به سه گروه 50 نفری تقسیم شدند.گروه تجربی اول از انتونوکس، گروه تجربی دوم از آب گرم و گروه کنترل از روش روتین زایشگاه استفاده کردند. در ابتدا نمره درد در طی سه انقباض و مجدد پس از اجرائ روش کاهش درد نمره درد درطی سه انقباض تعین گشت. برای تعیین نمره درد از مقیاس درجه ای آنالوگ بینایی استفاده شد. درحین اجرائ روش ها از پالس اکسی متر جهت تعین شدت تغییرات ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون SaO2 مادر در پاسخ به درد استفاده می شد.
  یافته ها
  میانگین نمره درد در روش انتونوکس از روش آب گرم بطور معنی دار (001/0p<) پایینتر بود. پیشرفت زایمان در روش انتونوکس از روش آب گرم بیشتر بود. این اختلاف با (005/0p=) معنی دار بود. میانگین افزایش نبض مادر در پاسخ به درد در روش انتونوکس از روش آب گرم کمتر بود. این اختلاف با (001/0p<) معنی دار بود. میانگین SaO2 مادران مورد پژوهش در روش انتونوکس از روش آب گرم بطور معنی دار (001/0p<) بیشتربود.
  بحث و نتیجه گیری
  این برسی نشان می دهد که گاز انتونوکس در مقایسه با روش آب گرم تاثیر بیشتری در کاهش درد زایمان دارد و نیز موجب پیشرفت بهتر زایمان و نیز اکسیژن رسانی بهتر به مادر و جنین به دلیل کاهش بیشتر درد می شود.
  کلیدواژگان: انتونوکس، آب گرم، درد زایمان
 • فریده ملکشاهی، علی شیخیان، فرزاد ابراهیم زاده صفحه 33
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، تحلیلی از پرسشنامه ای مشتمل بر دو قسمت (مشخصات دموگرافیک اعضای هیات علمی و نظرهای آنان در خصوص شاخص های آموزشی) استفاده گردید. برای تعیین روایی از روایی محتوا و برای تعیین پایایی ابزار از یک مطالعه مقدماتی و تعیین آلفای کرانباخ استفاده شد که ضریب همبستگی 81/0 را نشان داد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار تحلیلی (غیر پارامتری، اسپیرمن کروسکال والیس، منویتنی آزمون کای دو) spss ver باتوجه به اینکه در شرایط زندگی امروز، نیازهای جامعه در حال تغییر دایمی هستند، چنین توصیه شده است که ما نیز می بایست در آموزش خود تغییر ایجاد کنیم. نظر به اینکه استفاده از تجربیات مدرسان می تواند نقش مهمی در این خصوص داشته باشد، در این راستا مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه اعضای هیات علمی در مورد بعضی از شاخص های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1387 صورت گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  9% اعضای هیات علمی، کارگاه های روش تدریس را مناسب با نیازهای آموزشی خود ندانستند، امااکثریت برگزاری کارگاه هایی را به شکل مداوم و متوالی ضروری دانسته اند. همچنین اعضای هیات علمی میزان توجه مستولین به مشکلات آموزشی و هماهنگی رشته تحصیلی با نیاز جامعه، تصمیمم گیری مشارکتی میزان تناسب تعداد دانشجویان با امکانات و فضای آموزشی و نیروی انسانی را خواستار شدند.. چنین به نظر می رسد که توجه زیاد مسئولین به کمیت و کیفیت کارگاه ها و آموزش مداوم و رفع مشکلات آموزشی دانشگاه قابل تاکید است و استفاده از مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی در برنامه ریزی آموزشی و مدیریتی توصیه می گردد.
  یافته ها
  از مجموعه اعضای هیات علمی شاعل در دانشگاه، 100 نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند. 59% آنان مذکر، محل اشتغال 45% در دانشکده پزشکی، 76% در کارگاه های روش تدریس شرکت کرده بودند و 66.9% کارگاه را با نیازهای آموزشی مدرسان مناسب دانستند. همچنین گذراندن دوره یا واحد خاصی را در خصوص روش تدریس (91%)، برنامه ریزی آموزشی 90 % را برای مدرس الزامی و زمان مناسب آنرا قبل از شروع بکار دانسته اند. مهمترین شاخصهای آموزشی داشتن توان علمی(82%)، هماهنگی رشته تحصیلی با نیاز جامعه (73%)، مشارکت اساتید در برنامه ریزی آموزشی (72 %)، تناسب کارگاه با نیاز آموزشی مدرس (62%)، عدم هماهنگی رشته های آموزشی با نیاز جامعه (54%)، تناسب تعداد دانشجویان با امکانات و فضای آموزشی و نیروی انسانی (68 %) را بسیار با اهمیت دانستند.
  کلیدواژگان: شاخص های آموزشی، دیدگاه، اعضای هیات علمی، دانشگاه
 • عباس صارمی، محمد پرستش صفحه 45
  التهاب سیستمیک با کاهش کارکرد ریوی در افراد چاق همراه است. اینکه تمرین هوازی در افراد چاق با بهبود التهاب سیستمیک و کارکرد ریوی همراه است روشن نمی باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی پروتئین واکنشگر C و عملکرد ریوی در افراد چاق بود.
  بحث و نتیجه گیری
  تمرین هوازی منجر به بهبود شاخص های چاقی و عملکرد ریوی در مردان چاق می شود و این بهبودی با سطوح کاهش یافته پروتئین واکنشگر C همراه است
  یافته ها
  در سطح پایه افراد چاق نسبت به افراد با وزن طبیعی دارای سطوح بالاتر پروتئین واکنشگر C و کارکرد ریوی ضعیف تر بودند (05/0p<). بعد از 12 هفته تمرین هوازی وزن بدن، دور کمر، چربی احشایی، کل چربی شکمی و پروتئین واکنشگر C کاهش یافت (05/0 p <). در مقابل، شاخص های عملکرد ریوی متعاقب برنامه تمرین هوازی بهبود یافت (05/0 p <).
  مواد و روش ها
  بیست و سه مرد چاق (سن: 9/3±19/46 سال، نمایه توده بدنی: 87/0±64/31 کیلوگرم بر متر مربع) به طور تصادفی به گروه های تمرین هوازی (12 نفر) و کنترل (11 نفر) تقسیم شدند. همچنین یک گروه کنترل با وزن طبیعی (9 نفر) برای مقایسه در سطح پایه فراخوانده شد (سن: 1/4±36/45 سال، نمایه توده بدنی: 45/0±63/24 کیلوگرم بر متر مربع). برنامه تمرین هوازی سه جلسه در هفته به مدت 12 هفته بود. ترکیب بدنی (سی تی اسکن)، شاخص التهابی و کارکرد ریوی قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد
  کلیدواژگان: چاقی، التهاب، کارکرد ریوی، فعالیت بدنی
 • طاهره طولابی، فاطمه الحانی صفحه 53
  از آنجائیکه دانش آموختگان محور اصلی فعالیتهای آموزشی هستند، بررسی دیدگاه آنها نسبت به توانایی های بالینی، ارتباطی و مدیریتی به منظور ایفای نقش حرفه ای، به ارتقاء برنامه های آموزشی کمک می کند. تحقیقات نتایج متفاوتی را از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری در مورد تاثیر مهارت های کسب شده در طول تحصیل بر کارآیی و پاسخگویی به نیاز های حرفه ای آنان را گزارش نموده اند، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اهداف برنامه های آموزشی بانیاز های حرفه ای از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری طی سه دوره سه ساله انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی مقطعی از نوع پیمایشی در سال1388 روی 354 نفرازدانش آموختگان پرستاری سال های 1378 تا1386 که در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در دانشکده پرستاری ومامایی شهرخرم آباد تحصیل کرده بودند، انجام گردید. از 354 پرسشنامه ارسالی، 222پرسشنامه عودت داده شدکه در قالب سه دوره سه ساله یعنی دانش آموختگان سالهای1380-1378 به عنوان دوره اول،دانش آموختگان سالهای 83-1381 دوره دوم و دانش آموختگان سالهای86-1384 دوره سوم در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات فردی، تناسب اهداف برنامه های آموزشی با نیاز های حرفه ای، رضایت از برنامه های آموزشی ولزوم تغییر آنها، عناصر موثر بر کیفیت برنامه های آموزشی از دیدگاه دانش آموختگان وفعالیتهای آموزشی وپژوهشی مرتبط با رشته پس از فارغ التحصیلی بود، که به وسیله پست ارسال و بطور خود ایفا تکمیل گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی مطلق و نسبی، میانگین و انحراف معیار) و مجذورکای، برای مقایسه سه دوره تجزیه وتحلیل شد.
  بحث و نتیجه گیری
  تناسب اهداف برنامه های آموزشی با نیاز های حرفه یک روند کاهشی را نشان می دهد. و باز نگری در نظام آموزش پرستاری به منظور ارتقاء توانایی دانش آموختگان در مراقبت از بیمار، کاربرد بیشتر دروس تئوری، کارآموزی و عملی در کارآیی حرفه ای و افزایش مهارتهای لازم جهت پاسخگویی به نیاز های حرفه ای، پیشنهاد می گردد.
  یافته ها
  بیشتر دانش آموختگان دوره اول (2/74درصد) توانایی خود در مراقبت از بیمار را در حد زیاد ارزیابی نمودند در حالیکه دوره های دوم با 72درصد و سوم با9/57درصد یک روند کاهشی را نشان داد. اکثر دانش آموختگان دوره اول کاربرد دروس کار آموزی را با 2/62 درصد بیش از دروس عملی با 9/48درصد و تئوری با 1/51درصد در کارآیی حرفه ای موثر می دانستند. در دوره های بعد نیز، تاثیر دروس تئوری و کار آموزی روند کاهشی را نشان داد. همچنین اکثر دانش آموختگان دوره اول50درصد مهارتهای کسب شده در طول تحصیل را، در حد متوسطی پاسخگوی نیاز های حرفه ای در محیط کارذکرکرده بودند. در دوره های بعدی نیز روند کاهشی داشت. آزمون مجذور کای اختلاف معناداری را بین سه دوره در خصوص موارد فوق نشان نداد. بیشترین عناصر موثر بر کیفیت برنامه های آموزشی از دیدگاه اکثر دانش آموختگان به ترتیب استفاده از اساتید و مربیان مجرب (73درصد)، فضای مناسب بالین (6/67درصد)، امکانات آموزش بالینی (2/66درصد)، شیوه های تدریس به کارگرفته شده (9/59درصد) و منابع علمی (9/59درصد) بود، امابه جزءمنابع علمی مجذور کای تفاوت معنی دار بین سه دوره نشان نداد.
  کلیدواژگان: دانش آموختگان، پرستاری، اهداف، برنامه های آموزشی، نیاز حرفه ای، دیدگاه
 • نادره طایی، مهدی بیرجندی، رضا مخبر صفحه 67
  هیپوتیروئیدی از جمله مشکلاتی است که در دوره شیرخوارگی و کودکی می تواند باعث اختلال شدید در رشد و تکامل آنان گردد. از عواملی که می تواند هیپوتیروئیدی را در کودکان ایجاد کند افزایش متابولیسم کبدی T4 و T3 است که به دنبال افزایش فعالیت آنزیم های میکروزومال کبدی و مصرف داروهای ضد تشنج مثل فنوباربیتال، کاربامازپین، سدیم والپرات و فنی توئین دیده می شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع هیپوتیروئیدی در کودکان تحت درمان با داروهای ضد تشنج مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید مدنی خرم آباد در نیم سال دوم 1387 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نمونه از میان کودکانی تهیه گردید که تحت درمان با داروهای ضد تشنج بودند. معیارهای پذیرش نمونه مانند سن بین 3 ماه تا 13 سال، مصرف داروهای ضد تشنج حداقل به مدت دو ماه، داشتن یک EEG غیر نرمال بوده و در نیم سال دوم 1387 به درمانگاه بیمارستان شهید مدنی خرم آباد مراجعه کرده باشند. اجزای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه حاوی اطلاعات شخصی بیمار مانند سن، جنس، نوع داروی مصرفی، مدت زمان مصرف دارو بودند. پس از جمع آوری اطلاعات آزمایشهای T4، TSH و T3RU برای بیماران انجام گرفت و تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در بازه زمانی3 تا 13 سال 38 کودک مبتلا به صرع که داروهای ضدتشنج مصرف می کردند بررسی گردیدند، 4 بیمار (5/10 درصد) هیپوتیروئید بودند که 2 بیمار (25/5 درصد) به هیپوتیروئیدی کلینیکال و 2 بیمار (25/5 درصد) به هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال مبتلا بودند. از 4 کودک بیمار 2 بیمار دختر و 2 بیمار پسر بودند. میانگین سنی 2 5/6 سال با میانه 5/6 سال بود. هیپوتیروئیدی در این کودکان تفاوت معنی داری بود.
  بحث و نتیجه گیری
  میزان شیوع هیپوتیروئیدی در کودکان تحت درمان با داروهای ضد تشنج مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید مدنی خرم آباد در نیم سال دوم 1387، 5/10 درصد بود. هم چنین بین سن و جنس بیماران تحت درمان با داروهای ضد تشنج و ابتلاء به هیپوتیروئیدی ارتباط معنی داری وجود نداشت.
 • شهرام توفیقی، محمد مسکرپور امیری، احمد عامریون، حسین ناصری صفحه 75
  دسترسی برابر به خدمات بهداشتی و درمانی از حقوق اساسی انسان ها است. توزیع نامتوازن منابع بیمارستانی به ویژه تخت های مراقبت ویژه، دسترسی برابر افراد به این مراقبت های حیاتی را با مشکل مواجه می نماید تخت های مراقبت ویژه یکی از مهمترین و با ارزش ترین منابع سیستم بهداشت و درمان بوده که عدم تخصیص برابر و عادلانه آن در بین استان های کشور ممکن است علاوه بر جابجایی بیماران بدحال منجر به عوارض جبران ناپذیر گردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان عدالت در توزیع تخت های CCU1، ICU2، Post CCU3، Post ICU4، NICU5 بین استان های کشور بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، داده های مورد نیاز از آخرین آمارهای مستند موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز آمار ایران جمع آوری گردیده است. میزان عدالت توزیعی با استفاده از پرکاربردترین شاخص های آماری در این زمینه یعنی منحنی لورنز و ضریب جینی از طریق نرم افزار Excel 2007 محاسبه شد. همچنین نقشه جغرافیایی تراکم تخت های مراقبت ویژه در کشور نیز ترسیم گردید که قطعا برای سیاست گذاری مناسب در حیطه سلامت ضروری می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  اگرچه نقشه های جغرافیایی تراکم تخت های مراقبت ویژه، تراکم متفاوت این تخت ها در استان های کشور را نشان می دهد ولی این اختلاف از نظر شاخص جینی قابل اغماض بوده و در نهایت می توان نتیجه گرفت تقریبا برابری کامل در توزیع تخت های مراقبت ویژه (بجز تخت های NICU) در میان استان های کشورمان رعایت گردیده.
  یافته ها
  تعداد کل تخت های NICU، Post ICU، Post CCU، ICU، CCUدر کشور به ترتیب 4194، 3720، 4097، 291، 1129 بود. بیشترین مقادیر برای هریک از تخت های مراقبت ویژه موجود در هریک از استان ها، در استان تهران گزارش شد. بیشترین نسبت تخت های NICU، Post ICU، Post CCU، ICU، CCU به ازای هر 100،000 نفر جمعیت به ترتیب در استان های یزد، تهران، یزد، قم، خراسان رضوی مشاهده شد. در پایان ضریب جینی برای تخت های NICU، Post ICU، CCU، ICU، CCU Post به ترتیب 13/0، 17/0، 15/0، 11/0، 23/0 محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: عدالت، توزیع، تخت های مراقبت ویژه، شاخص جینی
|
 • Dr Firoze Ghazanfari Page 5
  Violence against women is a global phenomenon which creates negative effects on the health and health psychology of families and society. for prevent and reduce this issue, interference and therapy strategy should be made through proper information with respect to the type of violence, scale and other effective parameters.
  Materials And Methods
  To achieve the objectives of the research, the participants were selected from civilian women of the Lorestan county towns and a correlation method was used. According to Kookrun Formula, a group of 383 citizenships of the Lorestanian women were chosen as statistical samples. The data were collected through the following manner: 1. Questionnaire naive of demographic. 2. Questionnaire of violence (H. Yahya, 1999). 3. An own made questionnaire about family relationship. Analysis of the data involved both destructive and inferential statistics including means, standard deviations, Pearson's correlation coefficients and regression analysis.
  Results
  The data indicated a substantial popularity of psychological and physical aggression with respect to other types of aggressive behaviors. Also, the results revealed a significant relation between domestic violence and other factors such as age, literacy, the number of children and partner. But there was not such a relation between domestic violence and the type of factors that may occurs in marriage and partner income. Separated families and the pattern of aggression in husband family, that usually rises during the childhood, was shown to have important effects on the created violence.
  Conclusion
  The findings of the present research indicated that the lowest level of domestic violence is occurred in an interval where the relationships between the members of the family are based on cooperation.
 • Gholamhosein Farjah, Dr Malek Sadat Naeemi Page 13
  Although the nerve auto graft still remains the clinical Gold standard in repairing nerve injury gaps, many advances have been achieved to guide regenerating axons across the lesion. Functional recovery after peripheral nerve lesion is depended upon accurate regeneration of axons to their original target tissues. To increase the prospects of axonal regeneration and functional recovery, researches have focused on designing “Nerve guidance channels” or NGCs.NGCs are either natural or synthetic tubular conduits that are used to bridge the gap between injured nerve stumps. This review paper describes peripheal nerve regeneration on NGCs.
 • Mozhgan Masoudi, Soheila Akbari Page 25
  The labor pain is a sever pain which is experienced by women. Fear of labor pain is one of the causes of elective caesarean section. Entonox is known as the most useful and the less dangerous method for mother and child. Using warm water bath- tub is useful to reduce labor pain, and relaxation of mother. The aim of this study was to compare effect of Entonox and warm water on labor pain in pregnant women referred to Khorramabad Assali hospital.
  Materials And Methods
  This controlled clinical trial study, carried out on 150 pregnant women in active phase of first stage of delivery selected by simple sampling including three groups of Entonox (first experimental group, 50 cases), warm water (second experimental group, 50 cases)and routine method (control, 50 cases).The pain score measured with Visual analog scale (VAS).Pulse oximetry was used to determine oxyhamoglobin saturation(SaO2)and heartbeat rate during these methods.
  Results
  The results showed that the mean of pain score in Entonox method was significantly lower than warm water method (p <0.001).Labor progress was higher in Entonox method than warm water method and this difference was significant(p=0.005).The means of mother’s pulse rate in response to pain was significantly lower in Entonox method than warm water method(p<0.001). The mean of mothers’ SaO2 in Entonox method was significantly higher than warm water method (p <0.001).
  Conclusion
  This study shows that Entonox has better effects for pain relief, labor progress, oxygenation of mother and child in comparison with warm water method, therefore we recommend Entonox method to reduce labor pain.
 • Faride Malekshahi, Dr Ali Sheikheyan, Farzad Ebrahimzadeh Page 33
  Considering the life conditions of nowadays and continuous changes of community’s needs, we are also supposed to change our educational method. since lectures’ experiences can have an immense role on this subject, so this study was carried out to determine faculty lecturers’ attitudes towards the educational indices at Lorestan university of medical sciences in 2008.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic stady a 2-part questionnaire was used for data gathering including leclures’ demographic information and their attitudes towards some educational indices such as effective factors on teaching success, educational management, students’ educational problems as well as their attitudes towards educational technology. To determine the validity and reliability of the study, a pilot study was conducted. For data analysis, the descriptive and analytical statistics (correlation coefficient and Chi.square test, Mann whitney´, Spearman and Kruskal –Wallis Tests) were applied.
  Results
  Among faculty lecturers100 of them completed the questionnaire. There were 59% male, 45% of them worked in medical faculty.76 % of them had not passed any methodology courses before employment.91% of the samples evaluated the workshop well. 90% believed that teaching method workshop is necessary and its suilable time is before starting teaching, 76% of them had passed teaching method workshops in university. The following problems were indicated as important educational problems; scientific ability (83%), inappropriate relationship between educational courses and community’s needs(73%),inappropriate numbers of students and equipment and physical space (68%) and proportion between workshop and teachers’ educational needs (62 %).
  Conclusion
  9% of the teaching staff found a mismatch between their educational needs and teaching method workshops, and majority of them requested to hold continuous teaching method workshops. Meanwhile their evaluations regarding officials’ attention to educational problems and appropriateness of students numbers to educational facilities were rated weak. Paying more attention to the quality and quantity of workshops, continuous education and solving university educational problems were of great emphasis. Besides, participation of all the faculty lectures in the educational planning and managemant is recommended.
 • Abas Saremi, Mohammad Parastesh Page 45
  Systemic inflammation is associated with reduced lung function in obese individuals. Whether aerobic training in obese subjects is associated with improvement in systemic inflammation and lung function is unclear. The aim of this study was to evaluate the effects of a 12 week aerobic training on C- reactive protein and lung function in obese men.
  Materials And Methods
  Twenty-three obese subjects (age: 46.19±3.9 yr, body mass index (BMI): 31.64±0.87 kg/m2) were randomly divided into aerobic training (n=12) and control (n=11) groups. A matched control group of normal weight participants (n=9) were also recruited for baseline comparison (age: 45.36±4.1 yr, BMI: 24.63±0.45 kg/m2). Aerobic training was performed 3 times weekly for 12 weeks. Body composition (computed tomography), inflammatory parameter, and pulmonary function were measured prior to and after the intervention.
  Results
  At baseline, obese individuals had higher serum C-reactive protein and poor pulmonary function than normal weight participants (p<0.05). After a 12 week aerobic training, body weight, waist circumference, visceral fat, total abdominal fat, and C- reactive protein were significantly decreased (p<0.05). In contrast, lung function parameters were improved after the aerobic training (p<0.05).
  Conclusion
  Aerobic training resulted in an improvement in obesity indices and lung function in obese men, and this improvement was accompanied by decreased C- reactive protein levels.
 • Tahere Toulabi, Fateme Alhani Page 53
  Since graduates are the core of educational activities, investigating their viewpoints on clinical, communication, and management abilities to play professional roles can help to promote educational programs. Researches have reported different results from the viewpoints of nursing graduates about the effects of acquired skills during their academic years on their performance and professional needs. The present study was conducted to determine the comparison of educational program's objectives for professional needs from the viewpoints of nursing graduates in three periods of three years.
  Materials And Methods
  This descriptive, cross-sectional study was performed in the year 2009 on 354 nursing graduates who had graduated from Khorramabad, faculty of nursing and midwifery n the continuous and discontinuous undergraduate courses from 1999 to 2007. Out of 354 posted questionnaires, 222 questionnaires were returned. They were considered in terms of three periods of three years, including 1999-2001 as the first period, 2002-2004 as the second period and 2005-2007 as the third period. The data collection tool was a questionnaire including personal information, appropriateness of educational program's objectives for professional needs, satisfaction with educational programs and necessity to change them, factors influencing the quality of educational programs from the viewpoints of graduates, and educational and research activities related to after-graduation fields, which was mailed to the participants and completed by them. The data was analyzed using descriptive statistics and Chi-square tests.
  Results
  Most of the first period graduates (74.2%) evaluated their competencies in taking care of patients as high, while those in the second (72%) and third (57.9%) periods represented a reduction. Most of the graduates of the first period (62.2%) considered the training courses more effective on professional efficiency compared to practical (48.9%) and theoretical (51.1%) courses, and in the other periods the influence of theoretical and training courses tended to decrease. The majority of the graduates in the first period believed that 50% of their acquired skills during their academic years moderately fulfilled their professional needs, while in other periods a decreasing trend was found. The Chi-square test did not reveal any significant differences between the three periods. The factors affecting the quality of educational programs from the viewpoints of the graduates were as follows: qualified faculty members and instructors (73%), educational environment (67.6%), facilities for clinical education (66.2%), applied teaching methods (59.9%), and the availability of scientific resources (59.9%), but Chi-square tests did not show any significant differences between the three periods, except for resources.
  Conclusion
  The comparison of educational program's objectives for professional needs shows a decreasing trend; therefore, revising nursing education is recommended to enhance the competency of graduates for patient care, to use more theoretical, training and practical courses in the professional performance, and to increase essential skills in order to respond to professional needs.
 • Nadere Taee, Mehdi Birjandi, Dr Reza Mokhber Page 67
  Hypothyroidism is one of the problems that can cause severe growth and developmental defects in children and infants. By using anticonvulsive drugs (Phenobarbital, Carbamazepine, Navalproate, and Phenytoin), liver microsomal enzymes will be increased and will lead to hypothyroidism in infants because of increasing metabolism of T3, and T4 by liver. The purpose of this study was to evaluate the prevalence of hypothyroidism in children referring to the clinic of Shahid Madani hospital in Khrorramabad with anticonvulsive drug treatment during Fall, 2008, and Winter, 2009.
  Materials And Methods
  In this study, the samples were collected from the children referring to the clinic of Shahid Madani hospital in Fall, 2008, and Winter, 2009. The patients were taking anticonvulsive drugs and had the acceptance criteria including the age range of 3 months to 13 years old, using anticonvulsive drugs at least for 2 months, having abnormal EEG, etc. The data gathering instrument was a questionnaire containing the demographic information including age, gender, type of drug, duration of using drugs, etc. The lab data (T3UR, T4, and TSH) were analyzed after they were collected.
  Results
  Among 38 referring epileptic children taking anticonvulsive drugs, 4 (10.5%) patients had hypothyroid so that 2 (5.25%) of them were clinical hypothyroid, and 2 (5.25%) were subclinical hypothyroid. Moreover, 2 out of the 4 patients(50%) were girls and 2 (50%) were boys, and the mean age was 6.5 2 years with the median of 6.5 years.
  Conclusion
  The prevalence of hypothyroidism in patients with anticonvulsive drugs treatment in the clinic of Shahid Madani hospital during Fall, 2008, and Winter, 2009 was 10.5%. So, there was no significant relationship between age and gender. A significant relationship was found between duration of using anticonvulsive drugs and hypothyroidism in children.
 • Dr Shahram Tofighi, Mohammad Meskarpour Amiri, Dr Ahmad Ameriuon, Hosein Naseri Page 75
  Equal access to health care services is among the basic human rights. Unequal distribution of hospital resources especially intensive care beds encounter access to this critical care with problem. intensive care beds is one of most valuable and important sources of health care system that its unequal and inequity distribution among our country provinces more over transportation of emergency patients can cause irreparable complications. The aim of this study was to assess degree of equity in distribution of CCU1, ICU2, Post CCU3, Post ICU4, NICU5 beds among provinces of country.
  Materials And Methods
  The present applied study has been written by descriptive and analytical method. Needed data has been collected form the latest documents in ministry of health, treatment and medical education and statistical center of Iran. The amount of distributional equity calculated using EXCELL2007 by more applied equity indices in this field, Gini coefficient and Lorenz curve. Also the geographical concentration map, for intensive care beds in country, was drawn which is surely necessary for policy making in the health field.
  Results
  The total number of CCU, ICU, PICU, PCCU and NICU beds were 4194, 3720, 291, 4097 and 1129 respectively. The maximum values for any intensive care beds by province were recorded in Tehran. The most proportion of CCU, ICU, PICU, PCCU and NICU beds per 100,000 people revealed in Yazd, Tehran, Yazd, Qom and Khorasan Razavi provinces respectively. Finally Gini coefficients for CCU, ICU, PICU, PCCU and NICU distributions were calculated 0.13, 0.17, 0.15, 0.11 and 0.23 respectively.
  Conclusion
  Though geographic maps of intensive care beds concentration show different concentration of this bed among provinces but this difference in Gini index is negligible. Finally it can be concluded that approximately absolute equality in distribution of intensive care beds-except NICU- observed among our country provinces.