فهرست مطالب

یافته - سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 45، پاییز 1389)
 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 45، پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/09/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مرضیه اکبرزاده، فرشته مرادی، محمدحسین دباغ منش، پیمان جعفری، محمد ابراهیم پارسانژاد صفحه 5
  بیماری تخمدان پلی کیستیک یکی از شایع ترین اختلالات غدد داخلی در بین بیماران قبل از یائسگی است که شیوع بین المللی آن 4 تا 12 درصد است. ترکیبی از عدم تخمک گذاری مزمن، تخمدان پلی کیستیک، نازایی، اختلال قاعدگی، هیرسوتیسم، هایپرآندروژنیسم و چاقی ممکن است از ویژگی های آن باشد. این بیماری جنبه ژنتیکی دارد و در مطالعات مختلف اختلالات مشابهی در فامیل درجه اول آنها دیده شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه یک پژوهش مورد-شاهدی است که در سال 87 بر روی 107 نفر از وابستگان درجه یک افراد مبتلا به این سندرم و 107 نفر به عنوان گروه کنترل باروش نمونه گیری تصادفی ساده مبتنی بر هدف انجام گرفته است. پس از شناسایی مبتلایان سندرم تخمدان پلی کیستیک وابستگان درجه اول آنها (پدر،مادر،خواهر و برادران) مورد مصاحبه قرارگرفته، شاخص توده بدنی و شاخص دور کمر به باسن افراد در هر دو نمونه خون جهت بررسی سطح سرمی تحمل گلوکز گرفته شد.
  بحث و نتیجه گیری
  وابستگان درجه یک زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در معرض خطر ابتلاء به افزایش چاقی و چاقی مرکزی و اختلال تحمل گلوکز می باشند
  یافته ها
  گروه آزمایش از نظر ابتلا به چاقی (30≤BMI) و چاقی مرکزی، میزان اختلال تحمل به گلوکز (IGT) و دیابت با توجه به معیارهای سازمان بهداشت جهانی در گروه ازمایش بالاتر از افراد مشابه در گروه کنترل بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دارنبود. میانگین قند خون ناشتا(FBS) درپدر،مادر، برادر و خواهران گروه آزمایش به طور معنی داری بالاتر بود (001/0=p). با توجه به ازمون کای اسکور ارتباط معنی داری بین چاقی (2kg/m 30BMI≥)، چاقی مرکزی با عدم تحمل به گلوکز ودیابت تیپ2 در دو گروه آزمایش وکنترل وجود داشت.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، چاقی و چاقی مرکزی، اختلال تحمل گلوکز
 • کامی حسینیان خسرو شاهی، فاطمه غفاری فر، زهره شفیعی، ساشیلا دسوزا، عبدالحسین دلیمی اصل صفحه 19
  توکسو پلاسما گوندی یک تک یاخته داخل سلولی می باشد که باعث بیماری توکسو پلاسموزیس در انسان و حیوانات می شود. بیمارانی که نقص سیستم ایمنی دارند، عفونت مزمن این بیماری می تواند دوباره فعال شده و باعث آنسفالیت شود که اغلب کشنده می باشد. پروتئین راپتری 2 توکسو پلاسما گوندی(ROP2) یکی از میانجی های مهم در آمیزش ارگانل-PVM می باشد. پروتئین ROP2 در بدن انسان توسط کلون Tcell شناسایی می شود. همچنین ROP2 برای Bcell دارای اپی توپ می باشد. همه این ویژگی های ROP2 باعث شده که از این پروتئین به عنوان کاندید برای تهیه واکسن های نوترکیبی و کوکتلی علیه توکسوپلاسموزیس استفاده شود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که با موفقیت ژن کامل ROP2 در داخل پلاسمید pTZ57R/T کلون شده است و از این پلاسمید نوترکیب (pT-ROP2) می توان برای ساختن DNA واکسن بر علیه توکسوپلاسموزیس استفاده کرد.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد که ژن کامل ROP2 در داخل پلاسمید pTZ57R/T کلون شده و پلاسمید نوترکیب (pT-ROP2)را تشکیل می دهد. توالی یابی ژن کامل ROP2 که در داخل وکتور pTZ57R/T کلون شده است، نشان دادکه توالی ژن کامل ROP2 از سوش بسیار بیماریزای توکسوپلاسما گوندی (معروف به سوش RH)شباهت زیاد 98 درصدی با سوش RH موجود در بانک ژنی دارد. (Gen bank Accession No.Z36906.1).
  مواد و روش ها
  در این مقاله کلونینگ و توالی یابی ژن کد کننده پروتئین کامل ROP2 از توکسوپلاسما گوندی توصیف خواهد شد. در این تحقیق، ابتدا DNA ژنومی توکسوپلاسما گوندی استخراج شده و از آن برای تکثیر ژن کامل ROP2 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده استفاده گردید.سپس محصول PCR در داخل وکتور pTZ57R/T کلون شده و متعاقبا پلاسمید کلون شده در باکتری E.Coli ترانس فورم شده و به دنبال آن پلاسمید حاوی ژن کامل ROP2(pT-ROP2)که توسط هضم آنزیمی و PCR تایید شده بود، از باکتری های ترانس فورم شده، استخراج گردید و از آن برای توالی یابی ژن کامل ROP2 استفاده گردید
  کلیدواژگان: کلونینگ، توالی یابی، توکسوپلاسما گوندی، ژن کامل ROP2
 • لیدا کاکیا صفحه 31
  ترکیب سنی جمعیت کشور، اولویت بخشی به راهبردهای پیشگیرانه اعتیاد به مواد مخدر را آشکار می سازد. هدف پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش اعتیادپذیری دانش آموزان دختر درمقطع پیش دانشگاهی شهر تهران است.
  بحث و نتیجه گیری
  برگزاری دوره های آموزش مهارت های اجتماعی برای مبارزه با گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر باید مطمح نظر گروه های مرجع همچون مشاوران، مربیان مدارس و برنامه ریزان اجتماعی قرار گیرد. بعلاوه این روش می تواند به منزله رهیافتی مقابله ای در آموزش نوجوانان مورداستفاه قرار گیرد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها بیانگر تفاوت معنی دار بین نتایج آزمون ها در دو گروه کنترل و آزمایشی بود و نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی باعث کاهش اعتیادپذیری، آمادگی به اعتیاد و کاهش اعتراف به آن در نوجوانان می شود
  مواد و روش ها
  برای جمع آوری اطلاعات تحقیق، در مرحله پیش آزمون 300 دانش آموز دختر و از طریق روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب گردیدند. سپس در مرحله پس آزمون در هریک از دو گروه کنترل و آزمایشی، 15 دانش آموز شرکت و به منظور جمع آوری داده ها از آزمون t مستقل برای تعیین معناداری تفاوت میانگین ها استفاده گردید
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، اثربخشی، اعتیاد، دانش آموزان دختر
 • میترا جبل عاملی، پروین ساجدی، همایون خاکباز، شراره طاهری صفحه 37
  بحث و نتیجه گیری
  درصد فراوانی نسبی ARF بیانگر فراوانی قابل توجه آن در بیماران بستری در ICU می باشد. با افزایش سن فراوانی ARF افزایش یافته است که از این نظر مشابه با مطالعات قبلی بوده و احتمالا با شدت بیماری زمینه ای و کاهش فانکشن کلیوی در این گروه سنی ارتباط می یابد. گرفتاری مردان بیش از زنان بود و احتمالا بدلیل افزایش بروز تروما و جراحی در مردان است. شایع ترین علل پررنال ARF از دست رفتن خون و مایعات با حجم زیاد بوده است. میزان مرگ و میر در این مطالعه بیشتر از مطالعات قبلی بوده و از نظر آماری اختلاف معنی دار بوده است(034/0 p=). شدت ضایعات و اختلالات همراه این بیماران در میزان مرگ و میر مؤثر است. با توجه به اینکه ARF یکی از عوارض شایع و مهم در ICU محسوب می شود دقت در بررسی های لازم جهت ثبات وضعیت همودینامیک، تجویز مایعات در حد کفایت و تعدیل دوزاژ دارو و... جهت تشخیص سریع و درمان به موقع اینگونه بیماران ضروری است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، پرونده 1383 بیمار بستری در ICU جراحی طی سال های 80 – 1375 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های لازم بر اساس سن، جنس، علت بستری، اتیولوژی و مرگ و میر در فرم جمع آوری اطلاعات وارد گردید و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  فراوانی نسبی نارسایی حاد کلیوی 9/25 درصد بود که شایعترین علت آنرا علل پررنال (9/57 درصد) تشکیل می داد. از علل پررنال، درناژ جراحی، خونریزی، و تروما فراوان ترین علل بودند. فراوان ترین گروه سنی، سن بالای 70 سال (6/25 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به سنین 40 31 سال (13/6 درصد) بود. میانگین سن کل بیماران 9 5/ 36 و میانگین سنی بیماران مبتلا به ARF 8/5 52 سال بود (05/0 p <). گرفتاری مردان (3/30 درصد) بیشتر از زنان (9/19 درصد) بود (05/0 p <). میزان مرگ و میر ARF 9/57 درصد در مقایسه با سایر بیماران (7/12 درصد) بود (05/0 p <). از آنجائیکه نارسایی حاد کلیوی (ARF) باعث افزایش مرگ و میر بیماران و همچنین افزایش زمان بستری در بیمارستان و بالا رفتن هزینه های درمانی آنها میگردد، اطلاع دقیق از توزیع فراوانی، میزان مرگ و میر، نسبت جنسی و سایر خصوصیات نا رسایی کلیوی در بخش مراقبت های ویژه در جهت پیشگیری، درمان و مراقبت بهتر از بیماران و نیز پیش بینی امکانات و نیروی آموزش دیده نقش مهم و غیر قابل انکاری می تواند ایفا کند و در این راستا انجام این بررسی و مطالعه لازم و منطقی به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بخش مراقبت های ویژه، نارسایی حاد کلیوی، میزان فیلتراسیون گلومرولی
 • مهناز مردانی، منوچهر شمس خرم آبادی، علی احمد مصدق، صادق رضاپور صفحه 45
  توانمندسازی و کسب مهارت های لازم در دانشجویان پزشکی، بخش اساسی آموزش پزشکی را تشکیل می دهد. وجود هر گونه مشکل در آموزش بالینی، کارآیی و بازده این بخش از آموزش را کاهش می دهد. عدم توانائی دانشجویان پزشکی در این زمینه می تواند از ضعفها و مشکلات آموزشی در دانشگاه های کشور محسوب گردد. در این راستا دانشگاه های علوم پزشکی کشور اقدام به راه اندازی مراکز آموزش مهارتهای بالینی نموده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این بررسی می توان گفت گذراندن دوره های آموزشی تئوری توام باعملی در زمینه اورژانس های شایع بیمارستانی می تواند تاثیرات مثبت معنا داری را در ارتقا سطح علمی و تصمیم گیری و اقدام به موقع و مناسب دانشجویان پزشکی در هنگام مواجهه با بیماران نیازمند خدمات اورژانسی داشته باشد.
  یافته ها
  این تحقیق نشان داد که در کلیه اقدامات بالینی در اورژانس، اعم از سوند گذاری، تزریقات، بخیه زنی، آتل بندی و دیگر اقدامات ضروری اورژانس، دانشجویان پس از طی دوره آموزشی تئوری و عملی زیر نظر استاد مربوطه، در پس آزمون نمرات بسیار مطلوبی در مقایسه با پیش آزمون کسب نمودند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مداخله ای از نوع پیش آزمون- پس آزمون بوده و بر روی همه دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی و مقطع کارورزی که قبلا دوره فیزیوپاتولوژی را گذرانده بودند انجام شد. قبل از شروع دوره آموزشی و پس از طی دوره آموزش تئوری و عملی در زمینه مهارتهای اورژانس از قبیل سوند گذاری، آتل بندی، تزریقات و بخیه زدن، پرسشنامه ای دو بخشی شامل مشخصات فردی و همچنین سوالات مربوط به مهارتهای بالینی اورژانس توسط هر دانشجو تکمیل گردید. در پایان اطلاعات وارد نرم افزار کامپیوتری شده و آنالیز گردیدند. روائی محتوائی پرسشنامه توسط اساتید صاحبنظر تائید شده و پایائی آن پس از انجام مطالعه اولیه در یک نمونه تصادفی 20 نفره با محاسبه ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار 93/0 محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: مهارتهای بالینی، اورژانس، بیمارستان، دانشجوی پزشکی، خرم آباد
 • مجید طوافی، حسن احمدوند، احمد تمجیدی پور، علیرضا خلعتبری، بهرام دلفان، مهدی بیرجندی صفحه 51
  نفروپاتی دیابتی علت شایع رسیدن به مرحله نهایی بیماری کلیوی است. اسانس مرزه خوزستانی برای اولین بار بعنوان آنتی اکسیدان، آنتی دیابت و ضد التهاب در مهار نفروپاتی دیابتی بکار گرفته شد.
  بحث و نتیجه گیری
  اسانس مرزه خوزستانی بطور معنی داری (05/0 >p) میتواند هیپرتروفی گلومرولی، گسترش مزانژالی را مهار و حجم مویرگ گلومرولی را در رتهای دیابتی حفظ نماید.
  یافته ها
  هیپرتروفی گلومرولی، گسترش مزانژالی و کاهش مویرگهای گلومرولی در گروه های درمانی با اسانس مرزه خوزستانی بطور معنی داری در مقایسه با گروه دیابتی بدون درمان مهار شده بود ولی با سطح این متغیرها در گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت. سطح سرمی مالون دی آلدهید در گروه های تحت درمان بطور معنی داری در سطح گروه کنترل حفظ شده بود(05/0 > p).
  مواد و روش ها
  چهل رت نر مورد جراحی نفرکتومی چپ قرار گرفتند.رتها بطور تصادفی به چهار گروه (هر گروه 10 راس) تقسیم شدند، گروه یک کنترل، گروه دوم دیابتی بدون درمان، گروه های سوم و چهارم گروه های درمانی با اسانس مرزه به ترتیب با دوز درمانی 250ppm و 500ppm در آب خوردن. در گروه های دوم،سوم و چهارم با تزریق زیر جلدی آلوکسان دیابت القا گردید.بعداز8 هفته درمان مالون دی الدهید سرمی اندازه گیری شد.برشهای پارافینی از کلیه تهیه و بطریقه پاس رنگ امیزی گردید.حجم گلومرول، حجم مزانژال داخل گلومرولی و حجم مویرگی گلومرولی با روش های استریولوژیک برآورد گردید.اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS13 و تست ناپارا متری من-ویتنی در05/0 p< مورد مقایسه قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: نفروپاتی دیابتی، اسانس مرزه خوزستانی، هیپرتروفی گلومرولی، گسترش مزانژالی و استرس اکسیداتیو
 • شیرین حسنوند، سید سعید نجفی، منصوره فروزی، سکینه محمد علیزاده، علی اکبر حق دوست صفحه 63
  پرفشاری خون اختلالی است که در اثر تنش یا استرس ایجاد شود. در بسیاری از افراد راهبردهای رفتاری نظیر آرام سازی، ماساژ وغیره درکنترل پاسخ افراد به استرس و در نتیجه کاهش فشار خون موثر می باشد. با توجه به اثرات بیشتر مداخله درمانی ترکیبی بر مبنای روش های رفتاری نسبت به کاربرد دارو درمانی محض انتظار می روداستفاده از تکنیکهای مذکور از جمله ماساژ در کاهش فشار خون موثر واقع شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی بر اساس نتایج مطالعه ی مقدماتی، 90 بیمار مبتلا به پرفشاری خون اولیه انتخاب شدند. فشار خون و نبض رادیال این بیماران طی20 جلسه و به مدت 5 هفته قبل و پس از ماساژ پشت در روزهای شنبه و سه شنبه و بدون مداخله در روزهای یکشنبه و چهارشنبه کنترل و ثبت گردید. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل اطلاعات فردی، چک لیست ثبت فشار خون و نبض رادیال و فشار سنج ثابت برای کلیه بیماران استفاده شدوآنالیز آماری با کمک نرم افزار stata انجام شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد فشار خون سیستول و دیاستول پس از ماساژ به ترتیب 3/6 و 9/3 میلی مترجیوه(001/=0p) و نبض رادیال نیز پس از ماساژ به مقدار 9/2 ضربه در دقیقه کاهش یافت(001/0= p).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده،حاکی از موثر بودن ماساژ در کاهش فشار خون و نبض رادیال بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه بود. استفاده از روش های کنترل استرس همچون ماساژ یک شیوه ی قابل قبول، ساده و قابل آموزش به خانواده ها جهت کنترل هر چه بیشتر بیماری می باشد.
  کلیدواژگان: ماساژ، فشار خون، نبض رادیال، خرم آباد
 • جواد مهتدی نیا، هانیه سادات اجتهد، سمیه پریزن، پری ناز کله جاهی صفحه 71
  توجه به اهمیت عادات غذایی و نقش احتمالی چاقی در ایجاد پوسیدگی دندان، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط شاخص پوسیدگی دندان در کودکان با نمایه توده بدنی و عادات غذایی در کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی- تحلیلی 202 کودک 12-3 ساله بطور تصادفی انتخاب شدند. به منظور بررسی پوسیدگی دندان از شاخص تعداد دندان های پوسیده، کشیده شده و پرشده و برای ارزیابی عادات غذایی از پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی استفاده گردید. از آزمون همبستگی و آنالیز رگرسیون جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بحث و نتیجه گیری یافته های مطالعه نشان داد که با افزایش مصرف میوه، میزان پوسیدگی دندان کاهش یافته و از میان مواد غذایی بررسی شده، مصرف آجیل پیشگویی کننده معنی دار تعداد دندان های پوسیده بود.
  یافته ها
  میانگین شاخص تعداد دندان های پوسیده، کشیده شده و پرشده در کودکان مورد بررسی 80/3±61/7 بود. همبستگی معکوس معنی داری میان این شاخص و سن(176/0- = r) و مصرف میوه (155/0- = r) وجود داشت (05/0p<). همبستگی معنی داری میان پوسیدگی دندان با نمایه توده بدنی بدست نیامد. بر اساس مدل نهایی رگرسیون نیز متغیرهای سن، شغل مادر و بسامد مصرف آجیل (مغزها) پیشگویی کننده های معنی دار تعداد دندان های پوسیده بودند.
  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان، عادات غذایی، کودکان، نمایه توده بدنی
 • ناهید جهانبانی، فرزاد ابراهیم زاده، کتایون سلیم، مهناز مردانی، فرشته ماهوتی صفحه 79
  تغذیه مناسب از مهم ترین نیازهای تامین سلامت جسمی، فکری و به عبارتی رکن اساسی سلامت جامعه است. ارائه رژیم غذایی مناسب به کودکان، نگهداری و توزیع مطلوب، همچنین کنترل محل نگهداری و توزیع مواد غذایی در مدارس بسیار مهم است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی کنترل و نظارت بر نحوه عرضه و توزیع مواد غذایی به دانش آموزان و میزان آگاهی تغذیه ای بهداشتی اولیاء و مربیان مدارس ابتدایی خرم آباد انجام گرفت. وکارشناسان بهداشت اهمیت دارد.
  یافته ها
  از مجموع 39 مدرسه 7/29 درصد دارای بوفه بودند از این تعداد تنها 5/40 درصد دارای مربی بهداشت بودند. تعداد دانش آموزان مدارس مزبور به طور میانگین 6/107±7/175 بوده که از 53 تا 454 نفر متغیر بوده است. سطح آگاهی اولیاء و مربیان مدارس نسبت به نحوه نظارت و کنترل بر عرضه مواد غذایی در بوفه ها 5/61 درصد نسبتا خوب بودند به طوری که بین دارا بودن بوفه و آگاهی اولیاء و مربیان مدارس نسبت به نحوه نظارت و کنترل بر عرضه و توزیع مواد غذایی ارتباط معنی داری وجود داشت (025/0 = P). نظارت کارشناسان بهداشتی بر عرضه مواد غذایی در بوفه ها 5/14 درصد در حد ضعیف بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  این بررسی نشان دادداشتن مکانی مناسب وبهداشتی برای عرضه وتوزیع مواد غذائی درمدارس ضروری است. باتوجه به نیاز دانش اموزان به میان وعده غذائی مناسب در محیط مدرسه نظارت بیشتر مسئولین مدرسه
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر با روش توصیفی- مقطعی روی 39 مدرسه ابتدایی با 5695 دانش آموز دختر و پسر پایه های اول تا پنجم دبستان های ناحیه یک شهرستان خرم آباد انجام شد. برای بررسی وضعیت نظارت بر عرضه و توزیع مواد غذایی به دانش آموزان و سنجش میزان آگاهی های تغذیه ای بهداشتی اولیاء و مربیان سرشماری به عمل آمد و نمونه های والدین از طریق تلفیقی از نمونه گیری طبقه ای، خوشه ایدو مرحله ای و سرانجام سیستماتیک انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه خودساخته بود که با مراجعه حضوری، مشاهده و مصاحبه تکمیل گردید. سپس جهت توصیف داده ها از جداول توزیع فراوانی و آزمون های استقلال مجذور کای دو و نیز از نرم افزار SPSS نسخه 15 استفاده شد.
  کلیدواژگان: نظارت، عرضه موادغذایی، دانش آموزان ابتدایی، آگاهی تغذیه ای بهداشتی، اولیاء و مربیان
|
 • Marziye Akbarzadeh, Fereshte Moradi, Dr Mohammad Hosein Dabbaghmanesh, Dr Peyman Jafary, Dr Mohammad Ebrahim Parsanezhad Page 5
  Polycystic ovarian (pco) syndrome is one of the most prevalent(4-8%) endocrine glands disorders among premenopause women. Polycystic ovary syndrome as a form of functional ovarian hyperandrogenemia may has characteristics such as; choronic anovulation, infertility, abnormal menstruation and android obesity. This diseas has genetic aspect and in different studies similar abnormalities have been seen in their first degree relatives.
  Materials And Methods
  This research is a case-control study carried out on 107 individuals as case group and 107 individuals as control group selected by simple random sampling in 2009. After recognition patients with PCO syndrome, their first degree relatives (Father,mother,sister and brother) have been interviewed. BMI and WHR indices of the both blood samples were taken to study their serum glucose tolerance.
  Results
  Case group, from view point of obesity (BMI≥30) and centeral obesity, ITG level and diabetes regarding WHO standards was higher than similar individuals in control group,but this difference was not statistically significant. The mean of fasting blood sugar in fathers, mothers, brothers and sisters of cas group was significantly higher (p=0.001). Regarding Chi-square test there was no significant relation between obesity diabetes in the both groups., (BMI≥30kg/m2), centeral obesity and lack of impaired glucose tolerance and type2 diabetes in the both groups.
  Conclusion
  The first degree relatives of the women suffering from polycystic ovarian syndrome are exposed to abnormal glucose tolerance and android obesity.
 • Kami Hosseinian Khosroshahi, Dr Fateme, Ghaffarifar, Dr Zohre Sharifi, Dr Sashila Dsouza, Dr Abdolhosein Dalimi Page 19
  Polycystic ovarian (pco) syndrome is one of the most prevalent(4-8%) endocrine glands disorders among premenopause women. Polycystic ovary syndrome as a form of functional ovarian hyperandrogenemia may has characteristics such as; choronic anovulation, infertility, abnormal menstruation and android obesity. This diseas has genetic aspect and in different studies similar abnormalities have been seen in their first degree relatives.
  Materials And Methods
  This research is a case-control study carried out on 107 individuals as case group and 107 individuals as control group selected by simple random sampling in 2009. After recognition patients with PCO syndrome, their first degree relatives (Father,mother,sister and brother) have been interviewed. BMI and WHR indices of the both blood samples were taken to study their serum glucose tolerance.
  Results
  Case group, from view point of obesity (BMI≥30) and centeral obesity, ITG level and diabetes regarding WHO standards was higher than similar individuals in control group,but this difference was not statistically significant. The mean of fasting blood sugar in fathers, mothers, brothers and sisters of cas group was significantly higher (p=0.001). Regarding Chi-square test there was no significant relation between obesity diabetes in the both groups., (BMI≥30kg/m2), centeral obesity and lack of impaired glucose tolerance and type2 diabetes in the both groups.
  Conclusion
  The first degree relatives of the women suffering from polycystic ovarian syndrome are exposed to abnormal glucose tolerance and android obesity.
 • Lida Kakia Page 31
  The age structure of population in our country has been exposed priority to preventive strategy to narcotic substances. The purpose of present research is to survey the effectiveness of social skills training on decreasing the likelihood of school girls’ addiction in pre-university schools of Tehran city.
  Materials And Methods
  For collecting research data related to effectiveness of social skills training on addiction decrease among school girls, in pretest stage, 300 girls were selected by random simple sampling method in Tehran city. Then in post-test stage in each one of the control and experimental groups, 15 students attended in order to gather information from independent T-test to determie significance of difference between means and F-test to compare scores.
  Results
  Analysis of data showed significant difference between the results of the two tests in both groups of control and experimental and also showed that social skills training can cause decrease in the likelihood of school girls’ addiction, preparation to addiction, and decrease in the youth’s confession to it.
  Discussion
  Social skill training courses to campaign against youth's inclination to narcotic drugs must fulfill the requirements set by referent groups such as consultants, school teachers, and social planners. In addition, this method can be used as a contrastive approach for cooperative learning in youth education
 • Dr Mitra Jabalameli, Dr Parvin Sajedi, Dr Homayon Khakbaz, Sharare Taheri Page 37
  Acute renal failure (ARF) can increase mortality and morbidity, hospital stay and costs. So, carefull information about frequency distribution, mortality and morbidity, male: female ratio and other characteristics of ARF in ICU have important role to prevent and manage patients and to predict equipments and trainees personel. Therefor this evaluation considered to be necessary for above evidence
  Materials And Methods
  In this analytic - descriptive study, 1383 patients were investigated in surgery ICU during 1996 - 2000. Findings were collected based on age, sex, admission cause, etiology, mortality and morbidity. Datas were analyzed statistically
  Results
  Frequency of ARF was 25.9 percent. The most common cause of ARF was prerenal factors (57.9 percent) that include: surgery drainage, bleeding and trauma. The most frequence of age group was > 70 y (25.6 percent) and the least was 31 - 40 years old. Total mean age of patients were 36.5 19 y and about ARF were 52 5.8 y (P < 0.05). Males (30.3 percent) were more than females (19.9 percent) (P < 0.05). Mortality rate in ARF was 57.9 percent and in other patients was 12.8 percent (P < 0.05)
  Conclusion
  Relative frequency percentage of ARF indidcates its high frequency among hospitalized patients in ICU. Incidence of ARF increase with age and is similar to previous studies. It is probably due to underlying diseases and reduction of renal function in this age group. Males were more than female because of increasing trauma and surgery in this group. The most common cause of prerenal ARF was large amount of blood and fluids loss. Mortality rate was more than previous studies and was statistically significant. It is probably evidences of injury severity and co-existing disturbances. Because of high incidence of ARF in ICU it is necessary to maintain patients hemdynamic status, infuse enough fluids, adjust drug doses, … for immediate diagnosis and treatment of these patients.
 • Dr Mahnaz Mardani, Manochehr Shams Khoramabadi, Ali Ahmad Mosadegh, Dr Sadegh Rezapoor Page 45
  Enablement and acquiring necessary skills among medical students is a main section of medical education. Any problem in clinical education reduced efficacy and efficiency this part of education that could be due to weakness of education in medical universities. Therefore, medical universities initiated clinical skills learning centers.
  Materials And Methods
  This study as an interventional pre-post test performed on interned medical students. Before and after educational course including cardio-pulmonary resuscitation, hemorrhage control, non-invasive ventilation, suturing, insertion of urinary and nose-gastric catheters and administration of local anesthesia, a two- Part questionnaire including demographic and emergency clinical skills was filled for each student. The data were analyzed using statistical tests. Reliability of questionnaire was conformed by some expert scientific staffs and its validity was approved through the pilot study of 20 students with correlation coefficient 0.93 of Cronbach's Alpha
  Results
  This study showed that students after intervention of educational training, in all of the emergency clinical skills including cardio-pulmonary resuscitation, hemorrhage control, non-invasive ventilation, suturing, insertion of urinary and nose-gastric catheters and administration of local anesthesia, have gained desirable and optimal scores in comparison with pre educational training.
  Conclusion
  Our results suggest that training of medical students in actual media for emergency skills improves medical student's knowledge and ability for management and appropriate treatment of patients in emergency centers.
 • Majid Tavafi, Dr Hasan Ahmadvand, Ahmad Tamjidipoor, Dr Alireza Khalatbari, Dr Bahram Delfan, Mehdi Birjandi Page 51
  Diabetic nephropathy is the common cause of leading to end stage of renal disease.Satureja Khozestanica essence for the first time used as antioxidant, antidiabetic and anti-inflammatory agent for inhibition of diabetic nephropathy.
  Materials And Methods
  40 male rats were uninephrectomized from left flank. The rats were divided into four groups randomly(ten per each group), group one as control, group two diabetic without treatment and groups three and four, treatment with Satureja essence with 250 ppm or 500 ppm in drinking water respectively. Diabetes was induced in the second, third and fourth groups by alloxan injection subcutaneously. After 8 weeks treatment of serum malondialdehyde was measured. Kidney paraffin sections were prepared and stained by Periodic Acid Schiff method.Glomerular volume, intraglomerular mesangial volume and volume of glomerular capillary were estimated by stereological rules. Data were compared by SPSS13 software and Mann Whitney nonparametric test at p<0.05.
  Results
  Glomerular hypertrophy, mesangial expansion and reduce of glomerular capillary volume in the groups that treated by Satureja essence, significantly were inhibited in comparisor with diabetic untreated group but it cannot be saved at level of control group significantly(p<0.05). The level of serum malondialdehyde in treated groups was maintained at the level of control group significantly (p<0.05).
  Conclusion
  Satureja Khozestanica essence significantly can inhibit glomerular hypertrophy, mesangial expansion and save glomerullar capillary volume in diabetic rats significantly.
 • Shirin Hasanvand, Seyed Saeid Najafi, Mansore Forozy, Sakine Mohammad Alizade, Dr Ali Akbar Haghdoost Page 63
  High blood pressure is a disorder associated with stress. In numerous people, behavioral strategies or stress management interventions such as relaxation and massage are useful in control of their response to stress and consequently, the reduction of blood pressure. Regarding to more effects of combinational intervention therapy based on behavioral methods rather than application of pharmacotherapy, it is expected that the use of these methods including massage is more effective in decreasing blood pressure.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental,based on pilot study, 90 hypertensive patients were chosen and their blood pressure and radial pulse were measured in 20 sessions during 5 weeks before and after back massage on Saturdays and Tuesdays and without massage on Sundays and Wednesdays. Data were collected by a demographic questionnaire and check list to record blood pressure and pulse, then these data were analyzed by STATA software.
  Results
  The results showed that there was a decrease in the systolic and diastolic blood pressure and radial pulse by 6.3 and 3.9 mmHg and 2.9 beats per minute (p=0.0001).
  Conclusion
  The results revealed that massage had decreasing effect on blood pressure and pulse of the primary hypertensive patients. Use of stress management interventions such as massage is an acceptable, simple and teachable method to families for better control of the disease.
 • Dr Javad Mohtadinia, Haniye Ejtahad, Somaye Parizan, Pari Naz Kalejahi Page 71
  Regarding to the importance of food habits and the probable role of obesity in dental caries, this study was done to assess the relationship between teeth decay index in children and body mass index, and food habits in dentistry clinic of Tabriz university of medical sciences.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional analytic study 202 children aged 3-12 years old were selected randomly. For assessing dental caries, decayed, missed, and filled teeth index and for evaluating food habits, semi quantitative food frequency questionnaire were used. Data were analyzed using Correlation test and Regression analysis.
  Results
  The overall mean of decayed, missed, and filled teeth index in the children of this study was 7.61±3.80. There were significant reverse correlations between this index and age (r = -0.176), and fruit consumption (r = -0.155) (P<0.05). There was no significant correlation between dental caries and body mass index (P>0.05). Considering the last regression model, age, mother job, and frequency of nuts consumption were significant predictors for decayed teeth number.
  Conclusion
  The results of this study indicated that high fruit consumption was associated with less dental caries and among foods which were evaluated, consumption of nuts was significant predictor for decayed teeth number.
 • Nahid Jahanbani, Farzad Ebrahimzadeh, Katayon Salim, Dr Mahnaz Mardani, Fereshte Mahooti Page 79
  Proper nutrition is among the most important needs to provide physical and mental health and in other words,it is the essential principle of the society good health.Offering healthy eating to children, the suitable preservation and distribution of foodstuff, and the control of the different sites of the maintenance and allotment of the nutritive substances at the schools are considered to be of foremost importance.So the present study is intended to specify the extent of the control and supervision of the allotment and distribution of the foodstuff to the students and the amount of the nutritional and hygienic knowledge of the parents and educators at the primary schools in 2007.
  Material And Methods
  This descriptive cross sectional study conducted on 5695 male and female students studying at 39 primary schools of Khorramabad (district one). In order to scrutinize the status of the supervision of supply and distribution of the nutritive substances to the students and the measurement of the amount of the nutritional and hygienic knowledge of the parents and educators, a census was carried out. It suffices to say that the parents’ samples were selected apropos the arrangement of the classificatory sampling,cluster sampling, the two-stage sampling, and finally systematic sampling.The data gathering tool was a two self-made questionnaire completed by the interviewees themselves. Subsequently, the data were described with respect to the frequency distribution tables, the x2 independence tests and SPSS,V.15 saftware.
  Results
  It was considered that 29.7% of the primary schools possessed buffets. Besides, 40.5% of them had hygiene educators. The amount of the attentiveness of the parents and educators to the control and supervision of the nutritive substances at the buffets was 61.5%, which is considered as a relatively good estimate. In this way, it is posited that, there exists a significant relationship between the existences of buffets at the primary schools and the scope of the acquaintance of the parents and educators with the control and supervision of the supply and distribution of foodstuff. (P=0/025) Nevertheless, the extent of the hygiene experts’ supervision on the supply of nutritive substances at the buffets was 14.5%, which is conceived to be rather poor.
  Conclusion
  This study showed that, having a suitable place to present and distribute foodstuff in schools is necessary. Due to students; needs to healthy snack in school, the surveillance of teachers and health experts is more important.