فهرست مطالب

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی - سال ششم شماره 6 (پیاپی 22، زمستان 1389)
 • سال ششم شماره 6 (پیاپی 22، زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/01/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدمهدی احمدی، سیدعلی سلیلی صفحه 11
  ازدواج پیمانی است دو طرفه که به موجب آن هر یک از زن و شوهربه ازای تکالیف محوله، دارای حقوقی نیز خواهند شد. اگرچه حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن نیست، ولی آن چه در این مساله انگیزه شده است تا فقی هان حق گسترده ای را برای شوهر در زندانی کردن همسر خویش بپذیرند، حق استمتاع شوهربراساس وجود برخی روایات است. (به این دلیل که استمتاع در میان سائر دلائل ظهور بیشتری دارد) در این مقاله بیان خواهیم کردکه حق استمتاع باید دو سویه باشد آن هم به اندازه ی قابل قبول درنگاه عرف، نه بیشتر. و تازه اگر این حق را اساس حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن بدانیم،این حق تنها برای بهره وری جنسی محقق می شود، درحالی که سخن فقی هان در این باره عام است. حقوق همسران، یا در خود پیمان ازدواج با شرط و مانندآن معین می گردد و یا اگر شرط ویژه ای وجود نداشته باشد، به وسیله ی عرف وسیره ی عقلامشخص می-شود. چگونه هزینه های زندگی زن، از خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نیازمندی های او، همه و همه را عرف معین می کند، ولی در چگونگی استمتاع همسران، نمی توان به آن رجوع کرد؟ مگر نه این است که درصورت عدم ذکر مهر، برای تعیین مهرالمثل، باید به عرف مراجعه کرد؟ چگونه نمی توان برای تبیین چنین مساله ای مهم، سراغ عرف رفت؟ آیامی توان از همه این پرسش های این گونه چشم پوشید وحق بی مرز و شرطی را برای شوهران رواشمرد؟ در این مقاله که روایات موافقین و مخالفین مساله ی خروج زن از منزل بدون اذن شوهرنیز بیان شده است، خواهیم گفت:حق کامجویی جنسی تنها برای مرد یا زن نیست، بلکه حقی است دو طرفه، و آموزه های فقهی و اخلاقی اسلام نیز در این باره به گونه ای است که برای هر کدام از همسران،هماهنگ با نیازهای آنان،راهنمایی و سفارش ویژه دارد، بهره جویی هر یک از همسران نیز تنها در محدوده ای خواهد بود که شرع، عقل و عرف آن را بپسندد.
  کلیدواژگان: حقوق زن، اذن شوهر، حقوق زوجین، عرف، خروج زن از منزل
 • علی اکبر ایزدی فرد، حسین کاویار صفحه 31
  معامله به قصد فرار از دین از موضوعات مهم و بحث برانگیز در مباحث حقوقی است. ضرورت پرداختن به این مساله از این روست که در ماده 218 سابق قانون مدنی این گونه معاملات غیرنافذ دانسته شد. اما پس از انقلاب اسلامی این ماده نسخ شد ولی پس از مدتی قانونگذار در اصلاحیه مورخ 14/8/1370 معامله به قصد فرار از دین را که به طور صوری انجام شده باطل دانسته است. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی فقهی حقوقی معامله به قصد فرار از دین است. در این مقاله ضمن بیان و بررسی آراء مختلف فقها و حقوقدانان، در نهایت وضعیت معاملات به قصد فرار از دین که به طور واقعی انجام می گیرند، تبیین و مشخص خواهد شد.
  کلیدواژگان: معامله به قصد فرار از دین، نامشروع، لاضرر، حجر، وجوب وفاء به دین
 • محمدعلی خیراللهی، وحیدرضا مهدوی صفحه 51
  عقد وکالت از عقود جائزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می-شود. یکی ازطرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». سؤالی که مطرح می شود این است که: شرط موجود در این ماده، شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ مشاهیری از حقوقدانان و فقهاء به هر دو شرط فعل و نتیجه تمایل دارند، درحالی که شرط نتیجه تنها صورت قابل تصور از این ماده می باشد. به دیگر سخن هرچندکه می توان اعطای وکالت به وکیل یا عدم عزل وکیل از طرف موکل را به صورت شرط فعل نیز در ضمن عقد لازمی شرط نمود، اما سیاق این ماده از قانون مدنی بگونه ای است که فقط این شرط به صورت شرط نتیجه قابل تصور است. چرا که شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. یعنی هنگامی که مثلا فروشنده و خریدار ایجاب و قبول را جاری می کنند و این ایجاب و قبول، ابتناء بر وکالت وکیل دارد، وکالت نیز به همراه عقد بیع ایجاد می شود. و این تنها صورت مستخرج از این ماده است. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه نظرات برخی از فقهاء و حقوقدانان، این دو شرط (وکالت وکیل و عدم عزل) را تحلیل نموده و فواید عملی آن را ضمن تایید نظر مقنن در ماده فوق الذکر بررسی نمائیم.
  کلیدواژگان: وکالت، شرط فعل، شرط نتیجه، لزوم، جواز
 • احسان زررخ، پرویز علی پناه صفحه 87
  اجرای حدود و مجازات های اسلامی از مهمترین مباحث حقوق جزای اسلام است که شارع مقدس بر انجام آن بسیار تاکید نموده و علاوه بر کلیات، فروعات آن را نیز بیان داشته است؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نگشته که یکی از آنها بی حس نمودن اعضاء در اجرای مجازات های بدنی است، فلذا در نوشتار حاضر صور مختلف این مساله، آیات و روایات مرتبط با موضوع مورد بحث و نیز نظرات فقهاء و حقوقدانان در باب این موضوع بیان گشت و در خاتمه هر مبحث نیز نظر نگارندگان بر مبنای نظراتی که قوام علمی بیشتری نسبت به سایرین داشت به عنوان نظر اصلی عنوان شده است. در کل سعی نویسندگان بر آن بوده که نتیجه صریحی عنوان شود و حتی الامکان حکم موضوعات برای مخاطب مسکوت نمانده باشد.
  کلیدواژگان: بی حسی اعضاء، امکان اجراء، حدود، قصاص، تعزیر
 • محسن شاکری، ابوذر تواضع صفحه 105
  بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را درمعنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم و از آنجا که مفهوم بطلان در حقوق مصر (به عنوان یک کشوراسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوت-های آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
  کلیدواژگان: باطل(بطلان)، فاسد(فساد)، عقد، عمل حقوقی
 • طیبه قدرتی سیاهمزگی صفحه 125
  یکی از جرایمی که، در شریعت مقدس اسلام، مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا اقدام علیه حاکم اسلامی ااست. اقدام علیه حاکم اسلامی ااست.
  در حقوق اسلام، جرایمی همچون؛ توطئه برای براندازی حکومت اسلامی، مخالفت و ضدیت با حاکمان اسلامی پیوسته، مورد بحث قرار گرفته است.
  این مقاله، به بررسی مساله بغی به عنوان یکی از مسایل فقه سیاسی شیعه می پردازد و از آن به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی، در نظریه های حقوق سیاسی مدرن تعبیر می-کند.
  کلیدواژگان: بغی، حقوق کیفری، جرم سیاسی
 • اسدالله لطفی صفحه 143
  در شریعت اسلام، مطابق آیات قرآنی و روایات مسلم اسلامی، کیفر قتل عمد با شرایطی در وهله ی اول، قصاص است، هرچند قابل تبدیل به دیه و قابل گذشت نیز می باشد، از اصل اولیه ی کیفرقصاص، مواردی استثناء گشته و مطابق دلایل خود، عمومات و اطلاقات ادله ی قصاص را تخصیص و تقیید داده است، اهم موارد استثناء عبارتند از: دیوانه، کودک، پدر درکشتن فرزند، مسلمان در کشتن کافر و عاقل در کشتن دیوانه، عبارت:«لا قود لمن لا یقاد منه» که برگرفته از پاره ای روایات وارده در خصوص قصاص می-باشد، استثناء و تخصیصی بر ادله ی عام کیفر قصاص است که به موجب آن، قاتل کودک و دیوانه قصاص نمی شود.
  کلیدواژگان: قود، عاقل، بالغ، دیوانه، کودک
|
 • Dr. Seyyed Mehdi Ahmadi, Seyyed Ali Salili Page 11
  Marriage is a mutual contract between husband and his wife and both of them enjoy some rights in this regard. Although they do not have the same rights but what has caused jurists to reserve a right for husband in imprisoning his wife is husband enjoyment of his wife. This research says that enjoyment should be mutual at the level of common law. It may seem that this right only leads to sexual enjoyment while jurist's opinion is general in this case. Spouse's rights are mentioned in the formal contract or determined by the common law. Why are all the wive's needs designed by the common law but not her husband enjoyment of her? Can we ignore such questions and give an unlimited authority to husband? In this research we will say that sexual enjoyment is mutual for both men and women and Islam has clear rules in this respect just at the level of reason and common law. Islam considers all the advantages and disadvantages of this matter for both of them. Therefore, preventing wives from going out for visiting her parents or her sick ones and so on is an overt oppression though some still believe that this is not true
 • Dr. Ali Akbar, Hussein Kavaiar Page 31
  Transaction in order to escape from liability is one of the important and controversial subjects in legal topics. In article 218 of the civil law these transactions were considered invalid, but after the Islamic revolution this article was abrogated, after a while, the legislator knew transaction in order to avoid liability invalid.In this article, we survey transaction in order to avoid liability in the Islamic jurisprudence and Iranian law.
 • Dr. Mohammad Ali Kheirollahi, Vahid Reza Mahdavi Page 51
  Attorney contract is one of the legal contracts. It should be mentioned that it can be revoked because of some reasons. One way is that the client depose his lawyer. According to article 679, a client can depose his lawer every time he wants. But there is an exception in this regard. If there are some conditions in the contract, the client should act according to them. Here there is a question: which condition is the best? action condition or result one. Some jurists accepted both of them but only the result condition can be applicable in this regard. The present article aims to present the jurists ' viewpoints and analyse the two above conditions too(attorney of the lawyer and lack of deposition).
 • Ehsan Zarrokh, Parviz Alipanah Page 87
  Execution of Islamic punishments is one the most important topic in the Islamic criminal law and criminology. Holy legislator emphasizes on execution of Islamic punishment andexplains its details completely. But some of the Islamic rules are not expressed clearly. One of them is Stunning members in physical penalties. It's important to know this, because in nowadays, most of the Islamic punishment is physical and detection of this rule is effective for execution of the Islamic punishments.
 • Mohsen Shakeri, Abozar Tavazo Page 105
  Invalidity is the position of a legal act which is illegally and lacks the effects which are excepted if it was valid. In fact invalid legal act is an act lacking one of the basic elements. It can not take effect by subsequent authorization too. In this paper, we want to analyze and criticize the concept of invalid contract and its differences with concepts such as corruption, suspension and etc in the law of Iran and Egypt.
 • Dr. Tayebeh Ghodrati Page 125
  Ruling against the legislator is one of the disputable crimes in Islam. In the Islamic law, there are crimes such as plotting to overthrow the government, opposing to Islamic rulers and etc.The present article analyses " ruling against the legislator" as one of the subjects in the political crime.
 • Dr. Asadollah Lotfi Page 143
  According to Quran verses, nemesis is the punishment of murder in Islam, although it can be ignored by the blood-money and amnesty. There are some exceptions in the basic principle of nemesis too. The main exceptions related to berserk, child, killing children by parents, killing disbelievers by Muslims and killing manic by wise man.The author studies the above mentioned subject in this article thoroughly.