فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 14 (زمستان 1388)

فصلنامه سالمند
پیاپی 14 (زمستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابوالقاسم خوش کنش، ابراهیم تقی پور، اسماعیل بشیری صفحه 7
  اهداف
  هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر مشاوره گروهی شناختی بر میزان اضطراب و افسردگی سالمندان زن مقیم آسایشگاه سالمندان است.
  مواد و روش ها
  طرح این پژوهش آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری در این تحقیق کلیه سالمندان ساکن آسایشگاه مادر در شهرستان سبزوار بودند. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بود. ابتدا پرسشنامه سلامت عمومی اجرا شد و کسانی که در عامل های اضطراب و افسردگی نمره بالاتر از 6 کسب کردند شناسایی شده و تعداد 30 نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس این تعداد در دو گروه 15 نفری (گروه آزمایش و گروه گواه) به طور تصادفی جایگزین شدند.
  یافته ها
  تحلیل نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد که نشان داد مشاوره گروهی شناختی به طور معناداری منجر به کاهش افسردگی و کاهش اضطراب شد.
  نتیجه گیری
  روش مشاوره گروهی شناختی در کاهش اضطراب و افسردگی تاثیر مثبت دارد و با برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارکنان و پرستاران مراکز نگهداری سالمندان می توان از این روش به عنوان درمان کمکی در کنار درمان دارویی استفاده کرد.
 • مهتاب علیزاده، سهیلا خوشبین، فریدون خاورپور صفحه 15
  اهداف
  هدف از انجام این تحقیق دستیابی به اطلاعات مربوط به وضعیت سلامت سالمندان ایرانی مهاجر در استرالیا بود.
  مواد و روش ها
  این بررسی یک مطالعه کمی و به صورت مقطعی بود که در سالهای 2005-7 انجام شد. در این تحقیق تعداد 302 سالمند ایرانی مهاجر که سن آنها 65 سال و بیشتر بود و حداقل شش ماه در سیدنی استرالیا زندگی می کردند، شرکت داده شدند. افراد مورد مطالعه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به شکل مصاحبه چهره به چهره، مصاحبه تلفنی و ارسال پرسشنامه از طریق پست و عودت فرم تکمیل شده توسط سالمندان بود. سوالات این تحقیق بر اساس مطالعه وزارت بهداشت و رفاه کشور استرالیا تعیین شد.
  یافته ها
  اکثریت سالمندان ایرانی مهاجر دارای علایم و نشانه های اضطراب و افسردگی در حد متوسط بودند (44%) و بیش از نیمی از آنان (58%) سطح متوسطی از احساس روانی خوب بودن را داشتند. از نظر عملکرد فیزیکی (41%) سالمندان دچار محدودیت متوسط و به همان مقدار نیز فاقد محدودیت بودند. از نظر توانایی انجام فعالیت های روزانه زندگی اکثریت (56%) سالمندان مستقل بودند. وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ پذیری متغیرهای تعیین کننده قوی وضعیت سلامت جسمانی و روانی سالمندان بودند.
  نتیجه گیری
  ابتلا به بیماری های مزمن، میزان فعالیت های فیزیکی و اجتماعی و همچنین میزان دسترسی به اطلاعات و آگاهی از خدمات و مراقبتهای سالمندی تعیین کننده های قوی وضعیت سلامت جسمی و روانی سالمندان ایرانی مهاجر بودند.
  کلیدواژگان: فعالیتهای روزانه زندگی، فرهنگ پذیری، افسردگی، سالمند، بیماریهای مزمن، فعالیت فیزیکی، وضعیت روانی، فعالیت اجتماعی، رفاه
 • لیلا منظوری، آناهیتا بابک، محمدرضا مرآثی صفحه 27
  اهداف
  هدف مطالعه حاضر، شناسایی وضعیت افسردگی در سالمندان و عوامل مرتبط با آن بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک مطالعه مقطعی-توصیفی بود. واحد نمونه گیری سالمندان شهر اصفهان در سال 1386 بودند و 248 سالمند (125 مرد و 123 زن) 60 سال به بالا به روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس خوشه های مربوط به خانوارهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در معاونت بهداشتی این دانشگاه موجود می باشد، انتخاب شدند. وضعیت افسردگی در آنها با مقیاس افسردگی سالمندان که برای سالمندان ایران استاندارد شده، مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت سنجش ارتباط بین افسردگی و فاکتورهای دموگرافیک از مدل تحلیل تفکیکی استفاده شد.
  یافته ها
  از 125 سالمند مرد و 123 سالمند زن، 121 (96/8%) سالمند مرد و 110 (89/4%) سالمند در گروه سنی 74-60 سال و 4 (3/2%) سالمند مرد و 13 (10/6%) سالمند زن در گروه سنی 75 سال و بالاتر قرار داشتند. %36/6 سالمندان فاقد افسردگی و 63/7% مبتلا به افسردگی بودند که %40/7 افسردگی متوسط 23% افسردگی شدید داشتند. سطح تحصیلات دیپلم و پایین تر از آن (CI0/95: 0/2-0/85 و OR=2/14) عامل خطر برای ابتلا به افسردگی متوسط بود اما جنسیت مونث (CI0/95: 0/2-0/85 و OR=0/42) و داشتن همسر در قید حیات و زندگی مشترک با وی (CI0/95: 0/19-1/001 و OR=0/44) نقش حفاظتی در برابر ابتلا به افسردگی متوسط داشتند. داشتن همسر در قید حیات و زندگی مشترک با وی (CI0/95: 0.14-0/85 و OR=0/34) نیز، نقش حفاظتی در برابر ابتلا به افسردگی شدید داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای افسردگی در سالمندان و نقش مهم زندگی تنها در ایجاد آن، به کارگیری مداخلات لازم از جمله آموزش علایم ابتلا به افسردگی جهت تشخیص زودهنگام و مراجعه به موقع سالمند جهت درمان بیماری، بسترسازی فرهنگی و ایجاد زمینه های لازم برای ازدواج مجدد سالمندان تنها، ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: سالمندان، افسردگی، GDS، اصفهان
 • لیلی صالحی، حسن افتخار اردبیلی، کاظم محمد، محمدحسین تقدیسی، داود شجاعی زاده صفحه 34
  اهداف
  این مطالعه جهت شناسایی برخی عوامل موثر بر مصرف میوه و سبزی در سالمندان تهرانی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 400 نفر افراد سالمند عضو کانون سالمندی شهر تهران انجام گرفت. از روش نمونه گیری دو مرحله ای جهت انجام نمونه گیری استفاده شد. در مرحله اول، 10 کانون به طور تصادفی از بین کانونهای سالمندی شهر تهران انتخاب و در مرحله دوم برای انتخاب آزمودنی ها از روش تصادفی سیستماتیک استفاده شد. داده های این مطالعه از طریق پرسشنامه ای ساختمند مشتمل بر قسمت های متفاوت (مشخصات دموگرافیک، اطلاعات، منافع و موانع درک شده، مرحله تغییر، خودکارآمدی، میزان روزانه مصرف میوه و سبزی، و حمایت اجتماعی) جمع آوری گردید. از روش های آماری آنالیز واریانس، و آنالیز رگرسیون جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین مصرف روزانه میوه و سبزی در سالمندان مورد مطالعه، 1/76±1/15، وعده در روز بود که تفاوت معنی داری بین زنان و مردان سالمند از این نظر وجود نداشت (P>0/05) مهم ترین عامل بازدارنده مصرف میوه و سبزی، موانع اقتصادی و مهم ترین عامل تسهیل کنند مصرف، سهولت دسترسی بیان شد. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که با افزایش سطح دانش و منافع درک شده خودکارآمدی و کاهش موانع درک شده، بر میزان مصرف میوه و سبزی افزوده می شود. سالمندانی که در مراحل پیشرفته تر تغییر رفتار از نظر میوه و سبزی قرار دارند از میزان مصرف بالاتر این مواد نیز برخوردارند.
  نتیجه گیری
  عوامل فراوانی بر میزان مصرف میوه و سبزی در افراد سالمند موثر است. درک این عوامل به آموزش دهندگان و سایر متخصصان سلامتی در طراحی برنامه های مداخله های مناسب کمک می کند.
  کلیدواژگان: عوامل تسهیل کننده و بازدارنده، میوه و سبزی، سالمند
 • مرجان مهدوی روشن، مریم خزدوز، پریزاد ترقی جو، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی صفحه 45
  اهداف
  مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت تغذیه ای و بیوشیمیایی منیزیم در زنان یائسه دچار پوکی استخوان طراحی شد.
  مواد و روش ها
  گروه هدف این مطالعه توصیفی – تحلیلی 60 زن یائسه دچار پوکی استخوان مراجعه کننده به کلینیک شیخ الرییس شهر تبریز بودند. دریافت غذایی با استفاده از پرسشنامه یادآمد غذای 3 روزه و بسامد خوراک و اطلاعات فردی و پزشکی افراد با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی تعیین شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان 58/85 سال بود. میانگین دریافت روزانه انرژی و پروتئین از رژیم غذایی به ترتیب 1876 کیلو کالری و 53/3 گرم برآورد شد. میانگین دریافت روزانه منیزیم از رژیم غذایی 120 میلی گرم در روز بود که به طور معنی داری پایین تر از مقادیر توصیه شده غذایی (RDA%37) محاسبه شد (P<0/05). میانگین سطح منیزیم سرم در افراد مورد مطالعه 0/7±0/01 میلی مول در لیتر بود که در حد پایین محدوده طبیعی قرار داشت. بین دریافت منیزیم از غذا و سن رابطه معکوس معنی داری (P<0/05) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که وضعیت منیزیم در زنان یائسه دچار پوکی استخوان نامطلوب است و با توجه به ارتباط منیزیم با چگالی توده استخوانی و نقش منیزیم بر سلامت استخوان، آموزش تغذیه برای مصرف غذاهای غنی از منیزیم به منظور جلوگیری از کاهش توده استخوانی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پوکی استخوان، منیزیم سرم، منیزیم غذایی، یائسگی
 • وحید نجاتی، رامین کردی، فاطمه شعاعی صفحه 52
  اهداف
  هدف از این مطالعه تعیین عوامل و موانع فعالیت فیزیکی سالمندان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی در 153 نفر از سالمندان منطقه 17 تهران با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام شد. بدین منظور پرسشنامه محقق ساخته پس از فراوری به صورت چهره به چهره توسط پرسشگران تکمیل شد. جهت تحلیل نتایج از آمار توصیفی و آزمون غیر پارامتری من ویتنی استفاده شد.
  یافته ها
  عوامل اصلی مشوق فعالیت فیزیکی سالمندان عبارت بودند از: حفظ استقلال و عدم وابستگی، احساس کارآمد بودن، جلوگیری از خستگی، خرید مایحتاج زندگی، احساس توانایی، نیاز سن بالا به ورزش که همگی جزء عوامل مرتبط با سلامت هستند. اصلی ترین عوامل بازدارنده فعالیت فیزیکی بیماری های مزمن و ناتوانی یا درد بود. مقایسه دو جنس نشان داد که عوامل تفریحی (P<0/01)، عوامل فیزیکی محیط (P<0/01) و عوامل اجتماعی (P<0/05) در مردان بیش از زنان مشوق فعالیت فیزیکی بود. زنان نیز بیش از مردان با موانع مربوط به سلامت (P<0/01) و محیط اجتماعی (P<0/05) مواجه هستند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها برای ترویج فعالیت فیزیکی سالمندان بهترین راه معرفی اثرات فعالیت فیزیکی بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان است. برای برطرف سازی موانع نیز مهم ترین کار ارایه برنامه ورزشی مختص سالمندان زیر نظر متخصین است.
  کلیدواژگان: عوامل فعالیت فیزیکی، موانع فعالیت فیزیکی، سالمندان
 • هومن بهرامیان، کیکاووس حیدریان صفحه 59
  اهداف
  استئوآرتریت زانو یکی از علل شایع ناتوانی در افراد مسن است. در مطالعه حاضر تاثیر سه نوع ارتز در کاهش دادن درد بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو در ایران ارزیابی شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی آینده نگر سی و شش نفر بیمار مشتمل بر 11 مرد و 25 زن با میانگین سن 54/56±2/82 سال که مبتلا به استئوآرتریت خفیف تا متوسط زانو بودند، شرکت کردند. بیماران در سه گروه دوازده نفره زانوبند نئوپرنی، بریس وزن گیر زانو، و کفی طبی دارای لبه خارجی پاشنه قرار گرفتند و میزان درد آنها با کمک مقیاس خطی–بصری درد، قبل از درمان ارتزی و شش ماه پس از درمان ارتزی با روش آماری تی زوج با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  در هر سه گروه مطالعه، اختلاف معناداری در میزان درد بیماران قبل و بعد از درمان ارتزی دیده شد (P<0/05). درصد کاهش درد در گروهی که از زانوبند نئوپرنی، بریس وزن گیر زانو، و کفی با لبه خارجی استفاده کرده بودند، به ترتیب 40/909، 40/186 و 32/493 بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که زانوبند نئوپرنی با حفظ گرما در اطراف مفصل زانو باعث کاهش درد بیماران می شود. در گروه بریس وزن گیر زانو، احتمالا بریس با تغییر دادن راستای ران و ساق در زمان راه رفتن باعث تقلیل درد می شود. در گروه کفی طبی با لبه خارجی، تصور می شود که کفی با تغییر دادن وضعیت کالکانئوس به سمت والگوس، باعث کاهش درد شده بود. انجام مطالعات آتی با تعداد شرکت کننده بیشتر و با دوره بازبینی طولانی تر به همراه اندازه گیری میزان جابجایی زانو و کالکانئوس توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ارتز، درد، استئوآرتریت زانو، راستای زانو
 • علی حسام زاده، سادات باقر سید مداح، فرحناز محمدی شاهبلاغی، مسعود فلاحی خشکناب، مهدی رهگذر صفحه 66
  اهداف
  در این پژوهش، کیفیت زندگی و ابعاد تشکیل دهنده آن در سالمندان مقیم خانواده و سراهای خصوصی و دولتی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر در چارچوب مطالعه مقطعی از نوع تحلیلی انجام یافت. برای این منظور تعداد 96 سالمند د سه گروه سالمند مقیم خانواده، سالمند مقیم سرای سالمندان خصوصی و سرای سالمندان دولتی در شهر تهران با توجه به معیارهای پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد استفاده شد. به منظور تجزیه تحلیل اطلاعات حاصله از آزمونهای کولموگروف–اسمیرنوف، آنالیز واریانس یکطرفه، آزمون تی، آزمون کروسکال والیس و آزمون کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  نمره کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده (65/57) بالاتر از کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان دولتی (51/30) و خصوصی (50/64) بود. نمره ابعاد عملکرد جسمی، اجتماعی و رضایت از زندگی و نیز مراقبت از خود، سالمندان مقیم خانواده با سالمندان سرای سالمندان اختلاف آماری معناداری نشان دادند (P<0/05). بین کیفیت زندگی سالمندان سرای دولتی و خصوصی و نیز کیفیت زندگی مردان و زنان در واحدهای مورد مطالعه اختلاف معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  سالمندان مقیم خانواده دارای کیفیت زندگی مطلوب تری نسبت به سالمندان مقیم سرای سالمندان خصوصی و دولتی در ابعاد عملکرد جسمی، اجتماعی و رضایت از زندگی بودند.
  کلیدواژگان: سالمندی، کیفیت زندگی، سرای سالمندان
|
 • Aboulghasem Khoshkonesh , Taghi Pourebrahim , Esmail Bashiri Page 7
  Objective
  The main goal of this study is to determine the effect of cognitive group counseling on the anxiety and depression factors in female senior citizens staying atnursing homes.
  Materials And Methods
  The method used in this pilot study is the pre-test and post -test with a control group and the statistical society in this study consists of all theelder women staying at Madar Nursing Home in Sabzevar. The sample was selectedrandomly from the society under study. The General Health Questionnaire (GHQ)was primarily administered and then scores higher than six for anxiety anddepression factors were identified and a number of 30 subjects were selectedrandomly. Next, they were placed in two groups consisting of 15 subjects (subjectgroup and control group).
  Results
  The analysis of the results was performed using the covariance analysis. It indicates that cognitive group counseling significantly results in reducing depressionand anxiety.
  Conclusion
  Cognitive group counseling has a positive effect on reducing anxietyand depression. Refresher courses for the staff and nurses working in the nursinghomes can serve as a supplementary treatment along with pharmaceutical treatment.
  Keywords: Cognitive group counseling, Anxiety, Depression, The elderly, The elder women staying at nursing home
 • Mahtab Alizadeh-Khoei (Mph , Soheila Khosbin, Social Medicin , Fereidon Khavarpour Page 15
  Objective
  The aim of the study was to achieve the health status of theIranian elderly migrants in Australia.
  Materials And Methods
  This study was done as a cross sectional surveycarried out in 2005-2007 on 302 Iranian immigrant aged 65 yrs and overwho had lived in Sydney Metropolitan area for at least 6 months.
  Results
  The majority of the Iranian elderly had a moderate level of anxietyand depression (44%) and more than half of them (58%) were experiencingaverage level of psychological wellbeing. From aspect of physical function(41%) Iranian elderly had moderate level of physical function as well aswithout limitation. With respect to daily living activity, the great part of theelderly participants (56%) were independent. The predictor variables ofSocio-demographic and acculturation were strong significant variables inphysical and mental health status of the Iranian elderly.
  Conclusion
  Chronic medical conditions, Physical and social activity, andalso accessing information and awareness of aged care services predictedboth mental and physical health status of Iranian elderly respondents in thisstudy (P ≤0/001).
  Keywords: Activity of daily living, Acculturation, Depression, Elderly, Medical condition, Physical activity, Psychological, Social activity, Wellbeing
 • Leila Manzouri , Anahita Babak , Mohammad Reza Merasi Page 27
  Objective
  The aim of the current study was to determine the depressionstatus of the elderly and it's related factors.
  Material And Methods
  This was a cross sectional study. Sample unit wasbased on the elderly of Isfahan city in 2007. 248 elderly aged 60 andolder(125 men and 123 women) were selected randomly according toclusters related to the families that are under coverage of Isfahan Universityof Medical Science and its in provincial health centers of health deputythroughout the province. Depression status of them was evaluated byGeriatric Depression Scale (GDS) questionnaire which was standardized forthe Iranian population. Multinomial logistic regression analysis was used todetermine the relationship between depression status and demographicfactors.
  Results
  From 125 elderly men and 123 elderly women,121(96.8 %) elderlymen and 110 (89.4 %) elderly women were in age group of 60-74 years and4 (3.2 %) elderly men and 13 (10.6 %) elderly women were in age group of75 years and over.36.3% of elderly people didnt have depression and 63.7%were sufffering depression (40.7% moderate depression and 23% severedepression). Low education level(diploma and lower) (OR = 2.14, CI0.95:1/05–4.39) was a risk factor for developing moderate depression but femalesex (OR =0/42, CI0.95: 0.2–0.85), and having alive spouse / husband andliving with her/him(OR =0.44,CI0.95: 0.19–1.001) had protective role indeveloping moderate depression. living with spouse / husband (OR =0.34, CI0.95: 0.14–0.85) had a protective role in developing severe depression, too.
  Conclusion
  According to high prevalence of depression among elderly andimportant role of living alone in developing it, applying some interventionsuch as symptoms of depression for early detection and early treatment ofdisease(early intervention) and provision of cultural backgrounds andattitudes for remarriage of elderly people is necessary.
  Keywords: Elderly, Depression, Geriatric depression scale, Isfahan
 • Leili Salehi, Hassan Eftekhar, Kazem Mohammad, Mohammad Hossein Taghdisi, Davoud Shogaei Zadeh Page 34
  Objective
  This study was done to assess the some factors which influenceon fruit and vegetable consumption among Iranian's elderly.
  Materials And Methods
  This study was a cross sectional study which wasdone on 400 elderly people through a two stages sampling method. 10elderly centers were selected from all of elderly centers in Tehran. Duringsecond stage, a systematic random sampling method was used. Data wascollected using multi sectional questionnaire (Knowledge, perceived benefitsand barriers, stage of readiness, daily servings of fruit and vegetable inmeals, social support). One-way analysis of variance and regression analysiswere used to analysis the data.
  Results
  Fruit and vegetable intake among participations was 1.75± 1.12 servings/ day. There was no difference between men and women regarding the fruit andvegetable consumption (P>0.05). Our findings showed economic problems were themajor barrier for fruit and vegetable intake and accessibility to sellers was the majorfarilitator. Regression analysis indicated that, a higher fruit and vegetableconsumption was significantly associated with higher knowledge, safe life style, selfefficacy and lower perceived barriers. Elderly people in more advanced stages ofchange of attitudes and health knowledge and safe life style were more likely toconsume suitable amounts of fruits and vegetables in their diets.
  Conclusion
  There are several factors which effect on fruit and vegetableconsumption in Iranian's elderlie's diet. Identifying these factors could helphealth educators to design effective interventions.
  Keywords: Facilitator, impeding factors, Fruit, vegetable, Elderly
 • Mahdavi Roshan M. , Khazdooz M. , Jaraghijoop , Ebrahimi Mamaghani M. Page 45
  Objective
  This study was designed to assess nutritional and biochemicalfactor of magnesium in postmenopausal osteoporotic women. Materials AND METHODES: The population of this analytical crosssectionalstudy, was 60 postmenopausal osteoporotic women, referred torheumateology clinic of Tabriz. Nutritional intake was determined by 3 dayfood recall and food frequency questionnaire، individual and clinicalinformation by questionnaire and weight and height of subjects weremeasured by scale. Serum magnesium concentration was measured byatomic absorption spectrophotometer. Data were analyzed using analyticaland descriptive statistical methods.
  Results
  Mean age of women were 58. 85 years old. Mean of energy andprotein intake from diet was 1876 kcal, 53. 3 g/day, respectively. The meanintake of magnesium from diet was 120 mg/day that was significantly lowerthan recommended dietary allowance (P<0. 05) (37%RDA). Mean ofmagnesium serum concentration in this patients was 0. 7±0. 01 mmol/L thatwas in less normal ranges. The correlation between magnesium intake andage was significantly negative.
  Conclusion
  Base on this study finding, magnesium status in women withpostmenopausal osteoporosis was not siutable considering the significantcorrelation between magnesium intake and bone mineral density andimportant role of magnesium on bone metabolism, nutritional education tointake magnesium rich foods, is suggested for maintanence of bone density.
  Keywords: Serum magnesium, Magnesium intake, Osteoporosis, Postmenopause
 • Vahidnejati, Ramin Kordi, Fatemeh Shoaee Page 52
  Objective
  The purpose of this study was to determine barriers andmotivators of physical activity in older adults.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study 153 older adults wereparticipated through classified randomized clustering method. Thequestionnaires were completed in face to face interview. Descriptivestatistics and U Mann Whitney test were used to analyzing data.
  Results
  Main motivators of physical activity were: independence, selfefficiency, prevention of fatigue, purchasing, sense of authority andnecessity of exercise for elderly that all of them are health related factors.Main barriers were chronic disease, handicap and pain. Men show highergrade in recreational, physical environment and social factor as motivator (Pvalue in orderly 0.000, 0.003 and 0.022). Women have greater barrier inhealth related factor and social environment (P value in orderly 0.000 and0.022).
  Conclusion
  Based on our findings, the best way for extension of physicalactivity is introducing their effect on physical, mental and cognitive health.For reducing barriers the most important plan is presenting elderly specificexercise programs with experts.
  Keywords: Motivator of physical activity, Barriers of physical activity, Elderly
 • Hooman Bahramian, Keikavoos Heydarian Page 59
  Objective
  Knee Osteoarthritis (OA) is a leading cause of disability in older adults.In current study, the effects of three types of orthoses on pain reduction wereevaluated in OA patients in Iran.
  Materials And Methods
  In this prospective clinical trial, thirty six patientsconsisting of 11 men and 25 women with age (Mean±SD) of 54.56±2.82 years anddiagnosis of mild to moderate knee OA included. Patients were assigned to threegroups of neoprene sleeve, unloader knee brace, and insole with lateral heel wedgeeach with twelve members. Their pain evaluated using visual analog scale beforeorthotic treatment and again six months after orthotic treatment. The results of eachgroup compared together using paired t statistics.
  Results
  There was a significant difference in knee pain in all three groups beforeand after orthotic treatment (P<0.05). Percent of pain reduction was 40.909%,40.186% and 32.493% in neoprene sleeve, unloader knee brace, and insole withlateral heel wedge, respectively.
  Conclusion
  It seems that neoprene sleeve by keeping the knee joint temperature, decreases pain. In group with unloader knee brace, probably the brace alters thigh and calf alignments during walking and causes pain reduction. In insole with lateral heel wedge group, it seems that insole by altering the orientation of calcaneus tovalgus, reduces pain. Future studies with more participants and with consideration oflonger follow-up in addition to measure knee and calcaneus displacements arerecommended.
  Keywords: Orthoses, Pain, Knee Osteoarthritis, Knee Alignment
 • Ali Hesamzadeh, Sadat Sayed Bagher Maddah, Frahnaz Mohammadi, Masoud Fallahi Khoshknabmehdi Rahgozar Page 66
  Objectives
  The aim of this study was to compare the quality of life and itsdimensions among the elderly people who were living at homes, private or publicnursing homes of the city of Tehran.
  Materials And Methods
  This research was a descriptive cross-sectional study. The study population consisted of 96 aged people in three groups of living at homes, inprivate and public nursing homes in the city of Tehran, whom were selectedaccording to the research criteria. Data were collected using Demographic andLEIPAD quality of life questionnaires. Kolmogorove-smirnov, One way ANOVA,Independent T-test, Kruskal-wallis, and x2 were used for analyzing data.
  Results
  The score of quality of life of the elderly living at theirhomes (65.57) was significantly higher than the score of subjects living in private (50.64) and publicnursing homes (51.30). There was a significant difference in the score of dimensionsof physical and social functioning and life satisfaction as well as self-care of elderlypeople living at homes and the elderly living in private and public nursing homes(p<0.05). There was no significant difference between the "quality of life" score ofmale and female elderly in all three groups of the research.
  Conclusion
  The elderly people living at homes have a better quality of life incomparison with their peers living in private and public nursing homes in the city ofTehran.
  Keywords: Aging, Quality of life, Nursing home