فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 13 (پاییز 1388)
 • پیاپی 13 (پاییز 1388)
 • 96 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مژده میرعارفین، فرشاد شریفی، ندا نظری، حسین فخرزاده، مریم قادرپناهی، زهره بادامچی زاده صفحه 7
  اهداف
  اهداف مطالعه حاضر، ارزیابی ارتباط بین ارزیابی مختصر تغذیه با فعالیت روزانه برای پیش آگهی عملکرد خوب و همچنین بررسی ارزیابی مختصر تغذیه به عنوان ابزاری برای فعالیت روزانه در سالمندان ساکن خانه سالمندان بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی از میان 1200 پرونده ثبت شده تعداد 247 سالمند 60 ساله و بالاتر، پرسشنامه ارزیابی مختصر تغذیه و شاخص بارتل را تکمیل کردند. ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن بررسی شد. برای تایید این ارتباط از مدل رگرسیون مشابه سازی شده استفاده شد.
  یافته ها
  همبستگی بین امتیاز ارزیابی منحصر تغذیه و بارتل معنادار بود (P<0/001، r=0/26). در مدل مشابه سازی شده بر اساس سن و جنس، شاخص بارتل بطور معناداری با سن (P<0/006)، نمایه توده بدن (P<0/009)، و ارزیابی مختصر تغذیه (P<0/001) مرتبط بود.
  نتیجه گیری
  شاخص ارزیابی مختصر تغذیه می توان ابزار پیش آگهی خوب فعالیت روزانه در سالمندان ساکن خانه سالمندان باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی مختصر وضعیت تغذیه، فعالیت روزانه، سالمندان
 • کیوان دواتگران، مژگان مقدم، مهیار صلواتی صفحه 17
  اهداف
  هدف مطالعه بررسی تکرارپذیری شاخص های صفحه نیرو در هر دو حالت اجرای تکلیف تعادلی منفرد و دوگانه، و در حالات مختلف دشواری پاسچرال بود.
  مواد و روش ها
  افراد سالمند بالای 65 سال و سالم، در دوجلسه با فاصله یک هفته مورد ارزیابی تعادلی قرار گرفتند. با ترتیبی تصادفی از ترکیب سه سطح دشواری پاسچرال (ایستادن در شرایط چشم باز بدون واسطه کفی، چشم بسته بدون واسطه کفی و چشم بسته با واسطه کفی) و شرایط فعالیت شناختی (ایستادن بدون/همراه با انجام فعالیت شناختی شمارش معکوس) سیگنال مرکز فشار ثبت و شاخص های صفحه نیرو محاسبه گردید. ضریب تکرارپذیری، خطای استاندارد میانگین، و ضریب تغییرات برای تمامی حالات و متغیرها محاسبه گردید.
  یافته ها
  در وضعیت تکلیف منفرد مساحت نوسان مرکز فشار، انحراف معیار شدت در هر دو جهت، و انحراف معیار سرعت طرفی، در تمامی سطوح دشواری تکلیف پاسچرال از تکرارپذیری بالا تا بسیار بالا برخوردار بودند. در وضعیت تکلیف دوگانه سرعت میانگین کلی و انحراف معیار سرعت در هر دو جهت در تمامی سطوح دشواری تکلیف پاسچرال از تکرارپذیری بالا تا بسیار بالا برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، پروتکل سنجش تعادل مورد استفاده در مطالعه حاضر، در هر دو حالت تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه تکرارپذیری نسبی و مطلق مناسبی در افراد سالمند سالم نشان داده است.
  کلیدواژگان: تکرار پذیری، تعادل، تکلیف منفرد، تکلیف دوگانه، صفحه نیرو، سالمند
 • فرشاد شریفی، مژده میر عارفین، حسین فخرزاده، ناهید ظرافتی، زهره بادامچی زاده، بانو عدالت، مریم قادر پناهی صفحه 26
  اهداف
  هدف این مطالعه، ارزیابی مقایسه ای رابطه اندازه دور کمر با سندرم متابولیک جهت پیش گویی مقاومت به انسولین در گروهی از سالمندان بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی از میان 225 سالمند 60 ساله یا بیشتر با اطلاعات بالینی کامل 94 نفر (42 مرد و 52 زن)، که قادر به امضا فرم رضایتناه نمره بالاتر از 20 در آزمون روانی مختصر بودند و تمایل شرکت در مطالعه را داشتند، وارد مطالعه شدند. حساسیت به انسولین با استفاده از نمایه ارزیابی مدل هوموستاز تعیین شد. مقاومت به انسولین به صورت بالاترین چارک این نمایه تعریف شد.
  یافته ها
  در هر دو جنس، دور کمر و نمایه ارزیابی مدل هوموستاز رابطه قوی مثبتی با هم داشتند. دور کمر مطلوب برای مردان 94/5 سانتی متر و برای زنان 90/5 سانتی متر بود. حساسیت و ویژگی بالای دور کمر در مردان (به ترتیب 0/80 و 0/84) نشان دهنده توانایی بالای این شاخص در تشخیص مبتلایان به مقاومت به انسولین بوده که می توان تمامی مردان غیر مبتلا به مقاومت به انسولین را به طور صحیح شناسایی کند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، مقدار مرزی 94/5 سانتی متر به عنوان شاخص مقاومت به انسولین در مردان تعیین شد. به نظر می رسد که تعیین دور کمر، مستلزم انجام مطالعات بیشتر بر روی جمعیتهای بزرگتر از افراد مبتلا به سندرم متابولیک است.
  کلیدواژگان: مقاومت به انسولین، دور کمر، سندرم متابولیک، منحنی ROC
 • غلامحسین میرزایی، شهره نوری زاده دهکردی، مسعود نوروزی صفحه 36
  اهداف
  هدف این مطالعه، تعیین میزان تحرک و تعادل عملکردی سالمندان پس از عمل جراحی تعویض کامل مفصل ران و مقایسه آن با سالمندان سالم بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی به روش نمونه گیر غیراحتمالی ساده بر روی 20 بیمار مبتلا به استئوآرتریت مفصل ران با میانگین سنی 70/9±4/2 که 6 ماه از عمل جراحی تعویض کامل مفصل ران آنها گذشته بود و 20 فرد سالم با میانگین سنی 73±5/7 به عنوان گروه کنترل با توجه به همتاسازی دو گروه انجام شد. تحرک عملکردی با آزمون تایمد آپ اند گو، تعادل عملکردی با آزمون فانکشنال ریچ و پرسشنامه تعادلی برگ و همچنین میزان استقلال در فعالیت های روزمره با پرسشنامه شاخص بارتل تغییر یافته اندازه گیری شد. داده ها یا آزمون آماری تی مستقل تحلیل شد.
  یافته ها
  مقایسه بین دو گروه نشان داد که زمان انجام آزمون تایمد آپ اند گو در گروه بیمار به صورت معناداری طولانی تر از گروه کنترل بود (P<0/01)، مسافت طی شده در آزمون فانکشنال ریچ در گروه بیمار بصورت معنی داری کوتاهتر از گروه کنترل بود (P<0/01). شاخص بارتل تغییر یافته و نمره پرسشنامه تعادلی برگ در گروه بیمار نیز به صورت معناداری کمتر از گروه کنترل بود (P<0/01).
  نتیجه گیری
  نتایج کاهش معنی دار تحرک و تعادل عملکردی سالمندان را پس از عمل جراحی تعویض کامل مفصل ران را در مقایسه با گروه کنترل که عمل جراحی نداشتند نشان داد.
  کلیدواژگان: سالمند، تحرک عملکردی، تعادل عملکردی، عمل جراحی تعویض کامل مفصل ران
 • مریم نورشاهی، هیوا رحمانی، طاهره عارفی راد، هادی زاهدی، عسل رجاییان صفحه 43
  اهداف
  هدف این تحقیق بررسی اثرات کوه پیمایی بر فاکتورهای مختلف سلامتی در سالمندان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک بررسی Cross-sectional بود که در آن 43 مرد سالمند (با میانگین سنی 57/7±9.3 سال) در مناطق مرتفع شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها بر اساس نوع فعالیت به سه گروه: 1- کوه پیما (n:15)، 2- ورزشکار (n:14)، 3- غیر ورزشکار (n:14) تقسیم شدند. سپس فاکتورهای مختلف آمادگی قلبی–عروقی و جسمانی آنان (حداکثر اکسیژن مصرفی، ضربان قلب، درصد چربی، قدرت، زمان عکس العمل، فشار خون، انعطاف پذیری و تعادل) مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش آماری آنوای یک طرفه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  مقایسه میانگین سه گروه در ظرفیت هوازی تفاوت معنی داری (P≤0/01) را بین آنها نشان داد که این متغیر در گروه کوهنورد نسبت به دو گروه دیگر بالاتر بود (به ترتیب %37/2 و %15/4)، به علاوه ضربان قلب استراحتی، درصد چربی بدن و همچنین زمان عکس العمل به صورت معنی داری در دو گروه فعال نسبت به گروه غیر فعال پایین تر بود (P≤0/05)، اما تفاوت بین گروه ها در دیگر فاکتورها معنی دار نبود (P≥0/05).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در رابطه با ظرفیت هوازی و درصد چربی بدن با فعالیت کوه پیمای بسیار پر اهمیت بود و تاثیر کوه پیمایی را بر فاکتورهای قلبی–عروقی نشان می دهد. بهبود نسبی ضربان قلب، قدرت، انعطاف پذیری، تعادل و زمان عکس العمل در هر دو گروه غیر ورزشکار مجددا بر تاثیر انجام فعالیت بدنی به عنوان جزء ضروری برنامه های زندگی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: سالمندان، کوه پیمایی، آمادگی جسمانی، آمادگی قلبی، عروقی
 • آرش میراب زاده، سید کاظم ملکوتی صفحه 57
  اهداف
  با توجه به افزایش جمعیت سالمند در ایران و در عین حال شیوع بالای اختلالات روانپزشکی در این گروه، هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در افراد بالای 59 سال در شهرک اکباتان تهران بود.
  مواد و روش ها
  نمونه پژوهش از بین تمام 1422 فرد بالای 59 سال ساکن در شهرک اکباتات تهران به طور تصادفی ساده انتخاب شد. در نهایت 204 نفر وارد طرح پژوهشی شدند و پرسشنامه های سلامت عمومی و افسردگی سالمندان را تکمیل نمودند. سپس 104 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به منظور اعتبار تشخیص روانپزشکی با روش اعتبار ملاکی مصاحبه بالینی ساختاریافته، پرسشنامه تشخیصی بین المللی جامع در مورد آنها اجرا شد.
  یافته ها
  شیوع طول عمر برای کل اطلاعات روانپزشکی مورد سنجش %36/9 و شیوع نقطه ای آن در بررسی یک ماهه %18/5 بود. 25/2% موارد تنها به یک اختلال روانپزشکی، %6/8 به دو اختلال و %2/9 نیز به سه اختلال روانپزشکی مبتلا بودند. شایع ترین اختلالات روانپزشکی در مطالعه حاضر به ترتیب شامل اختلالات افسردگی عمده، افسرده خوئی، وسواسی اجباری و عامل فشارزای روانی بعد از سانحه بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که بعضی از اختلالات روانپزشکی در نمونه جمعیت ایرانی شیوع قابل توجه ای دارد و در عین حال نسبت به گزارشات خارجی از شیوع متفاوتی برخوردارند. به نظر می رسد یافته های فوق در برنامه ریزی مسوولان ذیربط در امر بهداشت روانی سالمندان مفید باشد.
  کلیدواژگان: همه گیر شناسی، اختلالات روانپزشکی، سالمندان، ایران
 • عقیل حبیبی، محمدتقی سوادپور، بهنام مولایی، محمود شمشیری، مصطفی قربانی صفحه 68
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح فعالیتهای فیزیکی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان غرب تهران انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی بود که بر روی 410 نفر از افراد بالای 60 سال ساکن منطقه غرب تهران انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه جمع آوری شد و برای تحلیل داده از آمار توصیفی، آزمون تی–تست و ANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  فعالیتهای روزمره زندگی با متغیرهای جنس، وضعیت اقتصادی، وضعیت سلامت فعلی، سطح تحصیلات و تعداد بیماریهای مزمن ارتباط معنی داری داشت (P<0/05). فعالیتهای ابزاری زندگی نیز با متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی، وضعیت سلامت فعلی، ترکیب خانواده و تعداد بیماریهای مزمن ارتباط معنی دار آماری داشت (P<0/05). همچنین 86/8درصد از نمونه ها حداقل از یک بیماری مزمن رنج می بردند.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد متغیرهای مختلفی می توانند فعالیتهای فیزیکی سالمندان را تحت تاثیر قرار دهند. بیشتر سالمندان از نظر فعالیتهای فیزیکی مستقل بودند و اکثر آنها حداقل از یک بیماری مزمن رنج می بردند. لذا مراقبت دهنده های بهداشتی باید زمینه های تسهیل زندگی سالمندان را از طریق برنامه های آموزشی و نیز بررسی دوره ای وضعیت جسمانی فراهم آورند تا موجب ارتقا فعالیتهای فیزیکی در سالمندان شده و از این طریق باعث حفظ و ارتقا زندگی سالم و فعال برای آنها شوند.
  کلیدواژگان: سالمندان، فعالیت های فیزیکی، بیماری های مزمن، فعالیت های روزمره زندگی، فعالیت های ابزاری زندگی
 • عبدالله قاسمی، مریم مومنی صفحه 79
  اهداف
  هدف تحقیق حاضر، مقایسه تصویر بدنی زنان یائسه ورزشکار و غیرورزشکار بود.
  مواد و روش ها
  آزمودنیهای این تحقیق را تعداد 60 نفر زن یائسه 43 تا 53 ساله تشکیل دادند که به صورت نمونه گیری خوشه ای طبقه ای از میان زنان ورزشکار و غیر ورزشکار منطقه 6 تهران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات فردی محقق ساخته، همچنین پرسشنامه خود توصیفی بدنی بود که از 11 خرده مقیاس قدرت، استقامت، هماهنگی، سلامت عمومی، انعطاف پذیری، عزت نفس، لیاقت ورزشی، چربی، ظاهر بدنی، فعالیت بدنی و کل بدن تشکیل شده است. از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و آزمون Tمستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آماری نشان داد که تصویر بدنی زنان یائسه ورزشکار در تمامی خرده مقیاسهای تصویر بدنی از جمله قدرت، استقامت، چربی بدن، ظاهر بدن، سلامت عمومی هماهنگی، انعطاف پذیری، عزت نفس، فعالیت بدنی، لیاقت ورزشی و کل بدن به طور معنی داری از زنان یائسه غیر ورزشکار بهتر بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که انجام فعالیت بدنی مستمر، اثرات مطلوبی بر شاخص روانی تصویر بدنی زنان یائسه دارد و زنان یائسه می توانند با انجام تمرینات ورزشی مستمر، اثرات مخرب روانی ناشی از یائسگی را در خود تقلیل دهند.
  کلیدواژگان: تصویر بدنی، خود توصیفی بدنی، زنان یائسه ورزشکار، زنان یائسه غیر ورزشکار
|
 • Mojde Mirarefin, Farshad Sharifi, Neda Nazari, Hossein Fakhrzedeh, Maryam Ghaderpanahi, Zohre Badamchizade Page 7
  Objective
  The aims of this study were to investigate the association of Mini-Nutritional Assessment and activities of daily living as well as examining Mini Nutritional Assessment as a good prognostic tool ofactivities of daily living in elderly residents of nursing home.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study, among 1200 recorded files, 247 subjects completed Mini Nutritional Assessment and Barthel index questionnaire. The relations between studied variables were assessed using Pearson and spearman correlation. These relations were confirmed by adjusted regression model.
  Results
  130 elderly had Mini Nutritional Assessment ≥ 24.5 and 102 had Mini Nutritional Assessment < 23.5. Mini Nutritional Assessment and BI were positively correlated (r=0.26, P < 0.001). In an age- and sex-adjusted model, Barthel index is associated significantly with age (P< 0.006), Body Massive Index I (P< 0.009), and MNA (P< 0.001).
  Conclusion
  Mini Nutritional Assessment can be a good predictor ofdaily living activities in elderly residents of Kahrizak Charity Foundation (KCF).
  Keywords: Mini Nutritional Assessment, Activities of daily living, Elderly
 • Keyvan Davatgaran, Mojgan Moghadam, Mahyar Salavati Page 17
  Objective
  The present study aimsed to examine the reliability of forceplate parameters under both single and dual task conditions and in different levels of postural difficulty.
  Materials and Methods
  The healthy elderly + 65, were assessed with aone-week interval, with a random combination of three levels of postural difficulty (i.e., standing on a rigid surface with eyes open, standing on a rigid surface with eyes closed and standing on a foam with eyesclosed) and two cognitive conditions (standing with/without performing the cognitive task of backward counting). The signals of center ofpressure (COP) were recorded and the faceplate parameters were calculated. Intraclass correlation coefficient, standard error of measurement and coefficient of variation for all variables and conditions were alsocalculated.
  Results
  During the single task, the area of COP sway, standard deviation (SD) of amplitude in both directions, and SD of velocity in mediolateral direction showed high to very high reliability in all levels of postural difficulty. During the dual task, the total mean velocity and SD of velocity in both directions showed high to very high reliability in alllevels of postural difficulty.
  Conclusion
  Generally, the protocol used to assess balance in the present study, in both dual and single task conditions, showed a suitablerelative and absolute reliability levels in the elderly.
  Keywords: Reliability, Balance, Single task, Dual task, Force plate, Elderly
 • Farshad Sharifi, Mojde Mirarefin, Hossein Fakhrzadeh, Nahid Zerafati, Zohre Badamchizade, Banoo Edalat, Maryam Ghaderpanahi Page 26
  Objective
  The aim of this study was to compare of waist circumference with metabolic syndrome, as a predictor insulin resistance in agroup of elderly population.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study among 225 elderlyaged 60 year old and more whose clinical data were complete, 94 subjects (42 males and 52 females) who were able to sign the consent form Mini Mental stat Examination > 20 and wanted to participate in studyentered the study. Insulin sensitivity was determined by using Homeostasis Model Assessment index. Insulin resistance was defined as topquartile of Homeostasis Model Assessment.
  Results
  Waist Circumference and Homeostasis Model assessment andHomeostasis Model Assessment index were highly positively correlated in both sexes. The optimal waist circumference was 94.5 cm for men and 90.5 cm for women. `The high sensitivity and specificity of Waist Circumference and Homeostasis Model assessment in males (0.80 & 0.84) indicates the proportion of Insulin Resistance which are correctlyidentified all non-IR males as such.
  Conclusion
  In this study 94.5 cm determined as cut-off for insulin resistance index in males. It seems that optimal Waist Circumference andHomeostasis Model assessment determinination in Iran warrants further study in a larger sample of metabolic syndrome subjects.
  Keywords: Insulin Resistance, Waist Circumference, Metabolic Syndrome, ROC
 • Gholamhasan Mirzaei, Shohre Norizadeh Dehkordi, Masuod Nowrozi Page 36
  Objective
  The purpose of this study was to determine the functional mobility and balance in the elders after Total Hip Arthroplasty in healthy coparison to elders.
  Materials And Methods
  The current cross-sectional study was done on 20 patients (70.9±4.2) with hip osteoarthritis 6 months after Total Hip Arthroplasty and 20 healthy subjects (73±5.7) as control group. Patient group was assigned with nonprobability convenient samplingand control group selected with matched assignment. Functional mobility measured with Timed Up & Go Test, functional balance with Functional Reach and Berg Balance Scale and Functinal Activity Assesment measured with Modified Barthel Index. Independent T-test used for stastistical analysis.
  Results
  Comparison between groups showed significantly longer time of Timed Up & Go test in patient group compared with control group(p<.01). During FR in patient group the distance was significantly shorter than control group (p<.01). Modified Bartel Index and the scores of Berg Bartel Scale in patient group were significantly less than control group (p<.01).
  Conclusion
  Results showed Significant decrease in functional mobility and balance in the elderly after Total Hip Arthroplasty compared towith control group
  Keywords: the elderly, Functional Mobility, Functional Balance, TotalHip Arthroplasty
 • Maryam Nourshahi, Hiwa Rahmani, Tahere Arefi Rad, Hadi Zahedi, Asal Rajaeyan Page 43
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effects of mountaineering on health factors in elder people.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional study. Forty three elderly men (mean age 57/7±9/3 yrs) were selected randomly fromparks of Northern Tehran. According to their activity and type of activity, subjects divided into three groups of Mountaineer (n= 15), Trained(n= 14) and none-trained (n=14). Then their cardiovascular and physical fitness (vo2max, heart rate, fat percent, grip, reaction time, blood pressure, flexibility and balance) were measured. Data were analyzedusing one-way ANOVA.
  Results
  Comparison of aerobic capacity in three groups showed thatthere were significant differences (P≤0.01) as this variable in mountaineer group was better than two other groups (37/2%, 15.4% respectively).In addition resting heart rate, fat percent and reaction time were significantly lower in two trained groups in comparison with non-trained group (p≤ 0.05). There were no other significant differences between groups (p≥0.05).
  Conclusion
  this study suggests that mountaineering may led to in termof the other variables positive effects on cardiovascular factors. Furthermore relative, higher grip strength, flexibility and reaction time inboth active groups emphasis the necessity of a physical activity and active life style as an important part of elder people’s life style.
  Keywords: older adults, mountaineering, physical fitness, cardiovascular fitness
 • Arash Mirab Zadeh, Seyed Kazem Malakooti Page 57
  Objective
  According to growing of aged population in Iran and also high prevalence of psychiatric disorders in this group, assessment of demographical and epidemiological studies of psychiatric disorders in subjects 59 years or older in Ekbatan district of Tehran was the aim ofthis study.
  Materials And Methods
  The subjects were chosen randomly from 1422 subjects 59 years or older, who were lived in Ekbatan district of Tehran. Finally 204 subjects were enrolled and completed the General Health Questionnaire and Geriatric Depression scale. Then 104 subjects were selected randomly and interviewed by Composite InternationalDiagnosis Interview to validate psychiatric disorders.
  Results
  The life time prevalence for all psychiatric disorders in thisstudy was 36. 9% and the period prevalence was 18. 5%. 25. 2% of subjects had only one psychiatric disorder and 6. 8% and 2. 9% of them had «two» and «three or more psychiatric disorders», respectively. Themost prevalence of psychiatric disorders was Major depressive disorder, Dysthymic disorder, Obsessive Compulsive Disorder and Post- Traumatic Stress Disorder, respectively.
  Conclusion
  The results of this study revealed that some psychiatricdisorders in Iranian geriatric population are common and in some respects, this is non-concordant with other study results. It seems that these results can be helpful for mental health services.
  Keywords: epidemiology, psychiatric disorders, geriatric population, Iran
 • Aghil Habibi, Mohammad Taghi Savadpoor, Behnam Molaei, Mahmod Samshiri, Mostafa Ghorbani Page 68
  Objective
  The purpose of this study was to determine the OF physical functioning level and prevalence of chronic illness among elderlypeople in west region of Tehran.
  Materials and Methods
  This study was a descriptive and cross-sectional study. A multi-stage sampling was used and 410 community residents who were over 60 years old were selected from west region of Tehran.Descriptive statistics, T-test and ANOVA were used to analysis data.
  Results
  There were significant relations between ADLs and ‘Gender’, ‘Economic status’, ‘Health status’, ‘Education’ and ‘Number of chronic illness’ (p<0.05). Furthermore there were significant relations betweenthe IADLs and ‘Age’, ‘Gender’, ‘Economic status’, ‘Living arrangement’, ‘Health status’, ‘Education’ and ‘Number of chronic illness’ (p<0.05). Also the result of the study showed that 86/8% of participants had at least one chronic illness.
  Conclusion
  This study showed that different factors affect physical functioning of elderly people. Also they were totally independent from a status of physical functioning (ADL & IADL) and the majority of them had at least one chronic illness. Health care professionals should enhance the physical functioning in elderly people by facilitating their life through educational programs and regular physical check-ups whichwill maintain and increase a healthy and active life.
  Keywords: Elderly, physical functioning, chronic illness, ADL, IADL
 • Abdollah Ghasemi, Maryam Momeni Page 79
  Objective
  The aim of the present study was to compare and contrastthe sub-scale of the body image of the athletes and nonathlete menopaused females.
  Materials And Methods
  The subjects of the research comprise 60 individuals who were between 43-53 years old. In this study the personalinformation questionnaire and PSDQ test were used.The Personal information questionnaire included the sub-scales of power, endurance, coordination, general health, flexibility, self-esteem, athletic competence, body appearance and, body activity. The Kolmogrov- Smirnov and T test used to analys data.
  Results
  The results showed that the body image of the athletes in all of the sub-scales such as power, endurance, coordination, general health, flexibility, self esteem, athletic competence, fat, body appearance, body activity and whole body was significantly better than individuals who were not athletes.
  Conclusion
  It seems that participation in physical activity programs have a positive effect on menopausal negative side effects.
  Keywords: Body image, Physical self Description, Athlete menopaused females, Non, athlete menopaused females