فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 11 (بهار 1388)
 • پیاپی 11 (بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکتر بهروز عبدلی، پروانه شمسی پور دهکردی، امیر شمس صفحه 7
  اهداف
  هدف تحقیق حاضر، تعیین نقش تعاملی فعالیت بدنی و ویژگی های شخصیتی در تحول روانی–اجتماعی سالمندان بود.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر از نوع پس رویدادی (علی–مقایسه ای) بود که در آن 300 سالمند فعال و غیر فعال شهر تهران با دامنه سنی 60-85 سال از بین افرادی که به طور نظم در فعالیت های بدنی شرکت داشتند و افرادی که در این فعالیت ها شرکت نمی کردند به صورت در دسترس، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تمامی سالمندان پرسشنامه تحول روانی–اجتماعی هاولی و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنک را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (مانند میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (مانند آزمون های تحلیل واریانس عاملی و t مستقل) با نرم افزار SPSS نسخه 5/11 در سطح معنی داری P<0/50 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 70درصد از سالمندان فعال و 68درصد از سالمندان غیر فعال در دامنه سنی 60-70 سال و 50 درصد از سالمندان فعال و 53/3درصد از سالمندان غیر فعال سطح تحصیلات دیپلم و 46/7درصد از سالمندان فعال و 56/7درصد از سالمندان غیر فعال به لحاظ وضعیت اقتصادی در سطح متوسط قرار داشتند. همچنین نتایج نشان داد که سالمندان فعال دارای ویژگی های شخصیتی برونگرایی و ثبات بالاتری هستند و سالمندان فعال برون گرا و با ثبات در ویژگی تحول روانی–اجتماعی برتر از سالمندان غیر فعال بودند.
  نتیجه گیری
  فعالیت بدنی تعامل بین ویژگی های شخصیتی با تحول روانی–اجتماعی را تعدیل می کند. بنابراین، احتمالا سبک زندگی فعال در طول عمر، در تعامل با ویژگی های شخصیتی، تحلیل رفتن آمادگی جسمانی، روانی و اجتماعی زود هنگام در دوران سالمندی را به تعویق می اندازد.
  کلیدواژگان: تحول روانی- اجتماعی، برونگرایی، با ثباتی - عدم ثبات، سالمندی
 • فرشاد شریفی، مژده میرعارفین، حسین فخرزاده، سهیل سعادت، مریم قادرپناهی، زهره بادامچی زاده، دکتر احمدعلی اکبری کامرانی صفحه 16
  اهداف
  هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع پرفشاری خون و دیابت نوع دو در سالمندان ایرانی ساکن بنیاد خیریه کهریزک بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 268 زن و مرد بالای 60 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات این مطالعه در حین بررسی سلامت سالانه سالمندان جمع آوری گردید. فشارخون بر اساس معیارهای JNC VII و دیابت بر اساس راهنمای انجمن دیابت آمریکا تعریف شد.
  یافته ها
  شیوع خام پرفشاری خون در مردان 55% و در زنان 67% بود. میانگین سن و نمایه توده بدن (BMI) در مبتلایان به پرفشاری خون به طور معناداری بیش از افرادی با فشارخون نرمال بود. شیع دیابت در مردان %21 و در زنان %16 بود. میانگین سن، نمایه توده بدن (BMI)، نسبت به دور کمر به باسن (WHR)، کلسترول تام، LDL کلسترول در دیابتی ها به طور معناداری بیش از افراد نرمال بود.
  نتیجه گیری
  میزان نمایه توده بدنی با فشار خون رابطه داشت و در این میان زنان در معرض خطر بیشتر پرفشاری خون قرار داشتند. در عوض مردان در معرض خطر بالاتر ابتلا به دیابت و عوامل همراه آن بودند.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، دیابت نوع دو، سالمندان
 • دکتر حسن توکلی، دکتر هادی احمدی آملی، دکتر علی یعقوبی، دکتر عادل یزدانخواه، دکتر فروزان قلخانی، دکتر پاتریشیا خشایار صفحه 30
  اهداف
  هدف این مطالعه چند مرکزی، بررسی عوامل پیش بینی کننده ناتوانی و عوامل دخیل در مرگ و میر در افراد سالمند بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی آینده نگر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از بیماران ترومایی که در سالهای 77-78 در یکی از مراکز درمانی سینا، شهدا و فیاض بخش بستری شده بودند، انجام گرفت. تمام افراد بالای 65 سال که نیاز به بستری نداشته و یا در بدو مراجعه به بیمارستان فوت کرده بودند از مطالعه حذف شدند. فرم مخصوص مرکز تروما شامل اطلاعات دموگرافیک بیماران، مکانیسم تروما، نوع و شدت آسیب برای تمامی این بیماران تکمیل شد؛ در زمان بستری سایر اطلاعات شامل اقدامات درمانی انجام گرفته و نتایج کلی (ترخیص، فوت و یا سایر موارد) به این فرمها اضافه گردید. در نهایت این اطلاعات مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد کل بیماران در این مطالعه 296 نفر با میانگین سنی 71/8 سال بود. تصادف با وسایل نقلیه، شایعترین مکانیسم تروما در این بیماران بود. در طی مطالعه، 18 نفر (%6/1) فوت کردند که بیشترین موارد آن در ICU اتفاق افتاد.
  نتیجه گیری
  نوع و میزان آسیب بر اساس معیارهای ISS (شدت آسیب) و GCS (مقیاس سطح هوشیاری گلاسکو) مهمترین فاکتورهای پیش گویی کننده فوت بودند. آمار نشان داد که انجام جراحی عمومی با افزایش مرگ و میر ارتباطی نداشت، این در حالی است که جراحی ارتوپدی در کاهش آن موثر بود.
  کلیدواژگان: تروما، سالمندان، مرگ، ناتوانی
 • کامیار قصیری، احلام باوی، گلاویژ قصیری صفحه 37
  اهداف
  از آنجا که فرض شده اعمال تحریک ارتعاشی توسط یک ارتز مرتعش می تواند تعادل بیماران مبتلا به پارکینسون ایدیوپاتیک را بهبود بخشد، این مطالعه با هدف ارزیابی این فرض انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی از روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی استفاده شد و تعداد 14 نفر بیمار پارکینسونی (12 مرد و 2 زن) با میانگین سنی (±SD) 59/9±9/1 سال در مطالعه شرکت نمودند. با استفاده از دستگاه تعادل بایودکس، شاخص کلی ثبات در دو وضعیت کلی چشم باز و چشم بسته و هر یک در دو شرایط موتور روشن و موتور خاموش ارتز مرتعش مورد ارزیابی قرار گرفتند. از روش آنالیز واریانس و از روش تی زوجی به ترتیب جهت تعیین وجود اختلاف و مقایسه میانگین های مقادیر شاخص کلی ثبات در چهار وضعیت مورد ارزیابی استفاده شد.
  یافته ها
  آزمون آنالیز واریانس وجود اختلاف معنادار بین میانگین مقادیر شاخص کلی ثبات در چهار وضعیت مورد ارزیابی را نشان داد (P=0/000). نتایج آزمون تی زوجی بهبود تعادل را در کلیه وضعیتهایی که حالت چشم باز با حالت چشم بسته مورد مقایسه قرار گرفته بودند (P=0/000) و نیز در وضعیت چشم باز و موتور روشن نسبت به چشم باز و موتور خاموش نشان دادند (P=0/013). در وضعیت چشم بسته، تعادل در حالت موتور روشن از حالت موتور خاموش کمتر بود (P=0/934).
  نتیجه گیری
  یک ارتز جدید در توانبخشی بیماران پارکینسونی معرفی شد که می تواند ایده های جدیدی را در طراحی و کاربرد ارتزها معرفی کند. نتایج مطالعه موثر بودن ارتز مرتعش در بهبود تعادل بیماران پارکینسونی را در وضعیت موتور روشن نشان دادند ولی در وضعیت موتور خاموش در مورد موثر بودن آن اطمینان حاصل نشد.
  کلیدواژگان: ارتز مرتعش، شاخص کلی ثبات، تعادل، بیماری پارکینسون
 • سیدرضا حسینی، علی ذبیحی، علی بیژنی صفحه 46
  اهداف
  این مطالعه به منظور بررسی شیوع عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی در سالمندان امیر شهر انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی سالمندان بالای 60 سال امیرشهر انجام شد. در امیرشهر حدود 2000 نفر (%5/53 مرد و %5/46 زن) افراد بالای 60 سال زندگی می کنند که حدود 1019 نفر از آنها از طریق نمونه گیری خوشه ای وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد که شامل 22 سوال در دو بخش اطلاعات دموگرافیک و عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی بود، توسط افراد آموزش دیده و با پرسش از سالمندان و با افراد مطلع خانواده جمع آوری شد.
  یافته ها
  آزمودنی ها تعداد 604 نفر (%59/3) مرد و 415 نفر (%40/7) زن بودند. میانگین سن افراد در این بررسی 70±7 سال بود (دامنه 97-60 سال). بیشتر افراد (%55) در گروه سنی 74-65 سال قرار داشتند. در این بررسی فراوان ترین عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی به ترتیب اضافه وزن و چاقی (%44/1)، فشار خون بالا (%23/9)، دیابت (23/5) و استعمال دخانیات (18%) بود. فشار خون بالا (P=0/07)، دیابت، اضافه وزن و چاقی در بین زنان سالمند (P=0/000) و استعمال دخانیات در بین مردان شایعتر بود (P=0/000). 71/1% افراد سالمند 2 یا 3 عامل خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را همزمان داشتند. %25 سالمندان تحت پوشش هیچ بیمه ای نبودند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان دهنده شیوع عوامل خطر قلبی و عروقی در افراد مسن بود. پایین بودن فشار خون بالا در این مطالعه نیازمند بررسی دقیق تر و انجام روش های غربالگری جهت کشف بیماران بدون علامت بود.
  کلیدواژگان: سالمندان، عوامل خطر، بیماری های قلبی و عروقی
 • فردین علی پور، حمیرا سجادی، آمنه فروزان، حمید نبوی، اسماعیل خدمتی صفحه 53
  اهداف
  این مطالعه به منظور نقش انواع حمایت های اجتماعی در کاهش اضطراب و افسردگی سالمندان انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر از نوع مطالعات علی مقایسه ای است که اطلاعات آن با استفاده از پرسشنامه های حمایت اجتماعی نوریک و مقیاس اضطراب و افسردگی در یک نمونه 100 نفری از سالمندان منطقه 2 تهران جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از آزمونهای رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه حاکی از آن است که میزان اضطراب و افسردگی در سالمندان به ترتیب 44% و 40% بود. با استفاده از آزمون همبستگی نشان داده شد که تمامی انواع حمایت های اجتماعی (مادی، عاطفی، کارکردی و ساختاری) با اضطراب و افسردگی رابطه معکوس و معنی داری داشتند. نتایج آزمون رگرسیون چند گانه نشان داد که حمایت های مادی و ساختاری پیش بینی کننده های معناداری برای سالمندان دارای اضطراب و حمایت مادی پیش بینی کننده معنادار سالمندان افسرده بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بر نقش مهم عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت به ویژه حمایت های اجتماعی در اختلالات روانی در سالمندان تاکید دارد. توجه به این منبع ارزان اقتصادی برای مقابله با اضطراب و افسردگی در سالمندان و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی آنان از اهمیت شایانی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، سالمندان، حمایت اجتماعی
 • حیدر صادقی، مهرعلی همتی نژاد، معصومه باغبان صفحه 62
  اهداف
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اجرای یک دوره برنامه تمرین استقامتی بر الگوی راه رفتن سالمندان غیر فعال بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش نیمه تجربی انجام شد. 23 زن و مرد سالمند با میانگین و انحراف معیار سنی 6/9±70/50 سال (در دو گروه 14 نفر گروه تمرین و نه نفر گروه کنترل) در این تحقیق شرکت کردند. گروه تمرین در برنامه تمرینی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته شرکت کردند در حالیکه گروه کنترل به زندگی عادی خود پرداختند. مقادیر اندازه گیری شده شامل طول گام، آهنگ گام برداری، سرعت، درصد استقرار در فاز استانس و تغییرات دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی توسط نرم افزارهای اتوکد 14، یولید 10، ویندوز مدیا پلیر و سی جی آ در دو مرحله قبل و بعد از برنامه ورزشی در دو گروه تمرین و کنترل به دست آمد سپس توسط نرم افزاز SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشانگر افزایش دامنه حرکتی مفصل ران (P=0/05) در لحظه جدا شدن پنجه پا از زمین در فاز استانس و کاهش درصد استقرار در فاز استانس (P=0/01) نسبت به قبل از تمرین بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق، تمرین استقامتی با تقویت عضلات فلکسور و اکستنسور ران موجب افزایش دامنه حرکتی مفصل ران و به تبع آن افزایش درصد استقرار در فاز نوسان راه رفتن افراد سالمند غیر فعال می شود. در نتیجه در نظر گرفتن تمرینات استقامتی در برنامه روزانه افراد سالمند غیر فعال با هدف تقویت تعادل ایستا و افزایش تعادل پویا توصیه می شود
 • دکتر فاضل بهرامی، عباس رمضانی فرانی صفحه 70
  اهداف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی بهداشت روانی سالمندان در قرآن و حدیث بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش، مضامین مرتبط با بهداشت روانی سالمندان در قرآن و حدیث شناسایی و با ساختاری آموزشی تدوین گردید. در این راستا قرآن کریم و کتب حدیثی با استفاده از نرم افزار حدیثی نور که مشتمل بر 442 جلد کتاب حدیثی است با استفاده از روش تحلیل محتوا و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. به خاطر دستیابی به نظریات بنیادین دینی مضامین از کتاب قرآن و کتب حدیث که از متون و منابع اصلی دینی است گزینش گرید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش شامل، تعریف سالمندی از نگاه اسلام، معرفی سالمند، جایگاه سالمند، حقوق سالمند، حق والدین سالمند بر فرزندان، حق سالمند بر حکومت، اخلاق، آداب سالمندی، رفتار با سالمند، رفتار با والدین سالمند، «بر» و احسان و شیوه های احسان و «بر» رفتار معروف و مناسب با والدین، گفتار کریمانه رفتار متواضعانه، صله رحم، نفقه، دعا و شکرگزاری است که در متن مقاله هر کدام به تفصیل بیان شده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده در قرآن و حدیث می توان نتیجه گرفت بهداشت روانی سالمندان از سه جنبه مورد توجه قرار گرفته است: 1. سالمند از نگاه عموم مردم؛ 2. سالمند از نگاه حکومت؛ 3. سالمند از نگاه نقش والدینی آنان.
  کلیدواژگان: سالمند، بهداشت روانی، اسلام، قرآن و حدیث، معنویت
|
 • Abdoli, Behrouz. (Ph, D). Shamsipour, D. Parvaneh. (Msc).Shams, Amir Page 7
  Objective
  The main purpose of this study was to determine the interactive role of physical activity and personality traits inpsychosocial development of elders.
  Materials And Methods
  This research was a casual comparative with 300 elders (150 active and 150 non-actives) with 60-85 years old from Tehran selected as statistical sample on available bases. All subjects completed psychosocial development questionnaire (MPD) and Eysenk personality traits questionnaire (EPI). Data were analyzed with using descriptive statistic (mean and standard deviation) and inferential statistic (t-test and Factorial ANOVA) with SPSS soft ware Vr.11.5 on P<0.05.
  Results
  Data showed that %70 of active and %68 of non-active elders were in range of 60-70 years old, %55 of active and %53.3 of non active elders had completed high school and %46.7 of active and %56.7 of non-active elders were moderate level, considering economicalcondition. The level of personality traits (extroversion-introversion and stable-unstable personality traits) and psychosocial development in active elders were higher than non-active elders and active elderswith extroversion and stable traits were in higher psychosocial status.
  Conclusion
  The finding of this research showed that physical activity modifies the interaction between personality traits and psychosocial development. Therefore, active living style in life span, probably with the effect of positive personality traits, could postponephysical and psychosocial regression during aging.
  Keywords: Psychosocial development, Extroversion-introversion, Stable-unstable, Aging
 • Farshad Sharifi (Md), Mojde Mirarefin (Msc), Hossein Fakhrzadeh (Md), Soheil Saadat (Md), Maryam Ghaderpanahi (Msc), Zohre Badamchizade (B.S.N), Ahmadali Akbarikamrani Page 16
  Objective
  The aim of the present study was to investigate the prevalence of hypertension and type II diabetes in elderly Iranianresidents of the Kahrizak Charity Foundation(KCF).
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, a total of two hundred sixty eight men and women ≥60 years were studied. The data were collected during annual health examination of the elderly residents in KCF. Hypertension and diabetes were defined based on JNC VII andAmerican Diabetes Association, respectively.
  Results
  Crude prevalence of hypertension was 55% in men and 67% in women. In hypertensives, mean age and Body Mass Index (BMI) were significantly higher than normotensives. Diabetes prevalence was 21% in men and 16% in women. Means of age, body mass index (BMI), waist to hip ratio (WHR), total cholesterol, LDL-cholesterol in diabeticwere significantly more than normal ones.
  Conclusion
  Body mass index and hypertension showed significant correlation and women were at higher risk for hypertension. Instead,men were at higher risk of diabetes and its related factors.
  Keywords: Hypertension, Type II diabetes, Elderly
 • Hassan Tavakoli (Md), Hadi Ahmadi Amoli (Md), Ali Yaghoubi Notash (Md), Adelyazdankhah Konari (Md), Forouzan Gholkhani (Md), Patricia Khashayar Page 30
  Objective
  The purpose of this multi-center study was to investigate the probable predictive factors of mortality and morbidity in elderlypopulation. Materials and Methods- The descriptive prospective study was conducted based on the data gathered from trauma cases older than 65 years admitted to Sina, Shohada and Fayaz-Bakhsh trauma centers during years 1997-98. A pre- prepared questionnaire including the demographic data of the cases and information on the mechanism and the severity of the injury was filled for all the patients upon their arrival in the emergency department; it was, thereafter, completed in terms of the therapeutic measures and procedures performed for the patients and the outcomes (discharge, death, …) following their admission. Thegathered data were then analyzed.
  Results
  A total of 296 patients with the mean age of 71.8 met inclusion criteria. Motor vehicle accident was the most frequent mechanism of injury. Overall 18 patients (6.1%) died, which mostlyhappened in the ICU.
  Conclusion
  The type and severity of the injury assessment based on ISS and GCS scores were the most important factors to predict mortality. The statistics showed that there was not a significant correlation between general surgery and the rate of mortality, whilethe orthopedic operation had a significant role in decreasing mortality.
  Keywords: Trauma, Elderly, Mortality, Morbidity
 • Kamiar Ghoseiri, Ahlam Bavi, Galavij Ghoseiri Page 37
  Objective
  The authors of this paper hypothesized that vibration stimulation applied by a vibratory orthosis improves balance in patients with Parkinson’s disease (PD). In this study we evaluate this hypothesis.
  Materials And Methods
  Fourteen PD patients (12 male and 2 female) with mean age of 59.9±9.1 (±SD) years were participated in this cross- sectional study. Using Biodex balance system, the overall stability index in two conditions of eyes-open and eyes-close, each with two situations of motors On and motors Off of the vibratory orthosis were evaluated. Analysis of variance and paired t statistics were used separately to determine the existence of difference and to compare mean values of overall stability index in all four test situations.
  Results
  Analysis of variance test showed a significant difference in mean values of overall stability index in all four test situations (P=0.000). The findings of the study showed that balance improved in all situations that compares eyes-open with eyes-close (P= 0.000). Balance was better in eyes-open model with motors On rather than motors Off (P= 0.013). In eyes-close model balance was lower inmotors On than that of motors Off (P= 0.934).
  Conclusion
  A new orthosis in rehabilitation of PD patients was introduced that can promote new ideas in orthotic design and application. Results showed that vibratory orthosis was effective in enhancing balance in PD patients in eyes-open condition. However, in eyes-close condition, we are not sure of its effectiveness.
  Keywords: Vibratory orthosis, Overall stability index, Balance, Parkinson's disease
 • Seyedreza Hosseini, Ali Zabihi, Ali Bijani Page 46
  Objective
  This study has been carried out to assess the prevalenceof cardiovascular risk factors in the elderly people in Amirshahr city.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross- sectional study, 1019 people over 60 years old in Amirshahr city were assessed. Amirshahr has 2000 elder people over 60 (53.5% male and 46.5% female). Data were collected using standard questionnaire included questions about demographic characteristics and risk factors of CVD.Questionnaires were filled in by trained questionerers during the interviews with elderly people or with informed person.
  Results
  In this study, 604(59.3%) were male and 415(40.7%) female. Mean age of the elderly population was 70±7 years old (range 60-97 year). Most of them (55%) were in the age group(65-74). The prevalence of cardiovascular risk factors were overweight andobesity(44.1%),hypertension(HTN)(23.9%), Diabetes Mellitus(DM) (23.5%), and smoking(18%). Frequency of HTN(p=0.07), DM and obesity(p=.000) in female population were more than male and smoking(p=.000) in male population was more than female population. Of total subjects, 71.1% had 2 or 3 cardiovascular risk factors contemporaneous. Twenty five percent of geriatric population don’t have any insurance.
  Conclusion
  With respect to findings of this study and high prevalence of cardiovascular risk factors, screening programs and preventive measures are necessary in elderly population.
  Keywords: Elderly population, Risk factors, Cardiovascular diseases
 • F. Alipour, H. Sajadi, A. Forouzan, H. Nabavi, E. Khedmati Page 53
  Objective
  This study has been conducted to investigate the «social support» various roles in anxiety and depression of elderly people, in Tehran’s second district habitants.
  Materials And Methods
  The method of study is causal-comparative and required data was collected by Norbeck Social SupportQuestionnaire and Anxiety and Depression Scale. The sample includes 100 elder subjects who are 60 years old and over which having been chosen from elderly population of Tehran’s second district. Regression and correlation coefficient tests have been applied for dataanalysis.
  Results
  Findings show that anxiety and depression rates were %44 and %40 respectively in elder subjects. Correlation test showed that all types of social support pecuniary, emotional, functional, structural support) had a reverse and significant relationship with depression and anxiety. The results of multiple regression showed that pecuniary and structural support were significant predictive for anxiety and pecuniarysupport was significant predictive for depression in elderly peopel.
  Conclusion
  The Results of this study emphasize on the importance of social determinants of health role, especially, social support on the mental disorders of the elderly. Taking this inexpensive resource into account in tackling elderly depression and anxiety, and as a result, improvement of their quality of life, is of a great importance.
  Keywords: Anxiety, Depression, Elderly, Social support
 • Dr. Sadeghih., Hemati Nezhad, M.A., Baghban, M Page 62
  Objective
  investigating the effect of endurance training program onthe gait pattern of non-active elderly people.
  Materials And Methods
  This study has been done by a semi-experience method with 23 old men and women by the average and standard deviation of 70/50± 6/9 years old (n= 14 people of exercise group, n=9 people of control group). The exercise group took part in this program for eight weeks and three sessions per week. The crude data includes speed gait, stride length, percentage of statement in stance phase, cadence and range of motion on upper body joints have been taken by using of softwares such as AutoCAD R14.0, ulead10, windows media player and CGA, in two levels before and after exercise program in two exercise and controlgroup and then analyzed by the software Spss15.
  Results
  Significant differences shown in rang of motion of hip joint increases in toe off (p=0/05) at stance phase. Also we observed decreasing of statement in stance phase (p=0/01) in comparing pre-exercise ones.
  Conclusion
  notice to research findings, endurance training increases range of hip motion by strengthening the flexor and extensor muscles of hip that causes improved dynamic balance and reinforcement standing balance between groups of society. As a result Endurance training can be used as an important factor to strengthen standing balance and to increase dynamic balance, doing this training isadvised in daily activity of non-active elderly people.
  Keywords: Elderly, Kinematics, Endurance training, Gait
 • Fazel Bahrami.(Ph.D), Abbas R.Farani Page 70
  Objective
  The present research aimes to discuss the mental healthof elders in the Holy Quran and Hadiths.
  Materials And Methods
  The study uses the method of content and library analysis in which the Holy Quran and its commentaries have been studied by using a Quranic software and Hadith books and softwares. The data has been collected and classified according tothe topics.
  Results
  Results of the research included the definition of the elderly in view of Islam, introduction of elders, and their rights and status in Islam, Islamic treatment of elders and old parents, kindness and methods of kindness and goodness, virtuous and suitable behavior, good verbal and humble behavior, frequent visit, subsistence, prayers and thankfulness.
  Conclusion
  According to the results concluded form the Holy Quran and Hadiths, the mental health of the elderly peopel has beenconsidered in the following three aspects: The elders in the public’s point of view The elders in the government’s point of viewThe elders and their parental role
  Keywords: Elder, Mental Health, Islam, Holy Quran, Hadiths, Spirituality