فهرست مطالب

نشریه شیمی کاربردی روز
پیاپی 13 (زمستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ماندانا امیری صفحه 13
  لایه نشانی یک لایه بسیار نازک 9 تا 18 نانومتری از نانوذره های کربنی بر روی الکترودITO با استفاده از روش لایه نشانی لایه- لایه انجام شده و اثرات آن بر روی فرایندهای الکتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی این لایه های بسیار نازک با استفاده از تکنیکهای اسپکتروفتومتری، اسپکتروسکوپی امپدانس و میکروسکوپی نیروهای اتمی انجام شده است. بررسی های انجام شده با سیستم های ردوکس جذب شده آنیونی و کاتیونی بر روی سطح نشان داده است که الکترود دارای جایگاه های مثبت اضافی است (جایگاه های پیوندی کاتیونی در هر لایه برابر pmol cm-2 50 می باشد). برای سیستم مخلوط آسکوربات و دوپامین، ولتامتری پالس تفاضلی، روشی سریع و گزینش پذیر را برای مقادیر میکرومولار دوپامین در حضور آسکوربات نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اسید اسکوربیک، دوپامین، کامپوزیت نانو کربنی
 • مجید اسم حسینی، سیما صولتی فر صفحه 23
  در این مطالعه، میزان استحصال و بررسی شرایط بهینه جهت بهره برداری سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه با بهره گیری از شرایط اقلیمی منطقه و حداقل انرژی و با استفاده از روش های غیر تبخیری مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل فراوانی ذخایر سولفات سدیم در ایران و همچنین عدم وجود واکنش شیمیایی در فرایند فرآوری و در نتیجه، سادگی تجهیزات، نکاتی فنی و شرایط عملیاتی مطالعه در این زمینه اهمیت زیاد دارد. جهت تعیین تاثیر عوامل مختلف از قبیل مدت زمان، دما و... بر بازده محصول و خلوص بیشتر سدیم سولفات، نمونه هایی از آب دریاچه ارومیه درظرف هایی با اندازه و شرایط یکسان تهیه شده و چگونگی استحصال سدیم سولفات با استفاده از شرایط دمایی محیط و بدون نیاز به روش های تبخیری مورد بررسی قرار گرفت.همچنین عناصر دیگر از جمله کلر، منیزیم، کلسیم، سدیم و پتاسیم در نمک استحصال شده بررسی شد. در ضمن مطالعات اقتصادی در مورد استحصال سدیم سولفات انجام گرفت و طرحی برای ایجاد واحد های نیمه صنعتی و صنعتی جهت استحصال سدیم سولفات با صرف کمترین انرژی و هزینه پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: دریاچه ارومیه، سدیم سولفات، دانش فنی، استحصال املاح معدنی
 • مهدی تقدیری، محمد مسجدی، فاطمه عمادالدین صفحه 33
  در مقاله حاضر 5 نمونه پودر شوینده با شفاف کننده نوری معروفی ساخته شد که به غیر از درصد اپتیکال آن بقیه مواد تشکیل دهنده آنها یکسان بوده اند. سپس با انجام آزمایشات مربوطه مقدار بهینه این ماده با ارزش معین گردید.
  کلیدواژگان: فرمولاسیون، شفاف کننده نوری، شوینده
 • عباسعلی عربی، جعفر محمودی، هادی باصری صفحه 39
  انجام عملیات استخراج مایع - مایع، بدون داشتن اطلاعات مربوط به تعادلات فازی اجزاء موجود در محلول، امری غیر ممکن است. در تحقیق انجام شده داده های تعادلات فازی مربوط به سیستم سه تایی (تری کلرو اتیلن - اسید پروپانوئیک - آب) در دمای K 15/300 محاسبه شده و خطوط رابط مربوط به داده های تعادلی در نمودار مثلثی ترسیم شده است. با استفاده از داده های تعادلی، دو پارامتر مهم ضریب انتخاب پذیری و ضریب توزیع محاسبه شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با افزایش مقدار کسر وزنی اسید پروپانوئیک در خوراک از 060/0 تا 40/0، مقدار ضریب انتخاب پذیری از 550/10 به 317/4 کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: اسید پروپانوئیک، تری کلرو اتیلن، دیاگرام فازی، فاکتور گزینش پذیری
 • فریبرز عزیزی نژاد، نیر دلخواه اکبر، محسن شعبانی صفحه 45
  در این پژوهش، سنتز پلی وینیل کلراید بروش سوسپانسون مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات با استفاده از وینیل کلراید (5/99% درجه خلوص) – ژلاتین – آغازگرAIBN - در یک راکتور سه دهانه مجهز به دماسنج – همزن و مبرد انجام شد. بهترین نسبت منومر به (آب-اتانل در نسبت حجمی 1:1)-غلظت بهینه ی آغازگر و دمای پلیمریزاسیون تثبیت شد. بهترین محصول PVC در نسبت اب – اتانل / منومر= ml 200/g 100- آغازگر 2/0 گرم و دما 60 درجه سانتیگراد بدست آمد. سپس ویسکوزیته درونی بهترین نمونه PVC توسط ویسکوزیمتر ابلهود در حلال سیکلو هگزانون 95/0 محاسبه گردید. برای تجزیه کمی کلر در PVC از روش شیف استفاده شد و مقدار کلر موجود 37/0 بدست آمد.
  کلیدواژگان: سوسپانسون، پلی وینیل کلراید، آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل(AIBN)، ویسکوزیته درونی
 • ابوالفضل بضاعت پور صفحه 57
  در این کار پژوهشی سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید شیف بازهای چهار دندانه ای نوع N4 اکسو وانادیم (IV) مشتق شده از تراکم 1،2- اتیلن دی آمین، مزو-1،2-دی فنیل-1،2-اتیلن دی آمین و 1،3-پروپان دی آمین با 2-پیریدین کربالدهاید می باشد.کلیه لیگاندهای L1، L2 و L3 و کلیه کمپلکسهای VOL1، VOL2 و VOL3 طبق روش های معمول وشناخته شده در منابع سنتز شدند و با تکنیکهای IR، 1HNMR و UV-Vis شناسایی شدند. و محدوده باند کششی گروه (V=O) برای کمپلکسهای جدید VOL1، VOL2 و VOL3 در محدوده cm-1960-980 قرار گرفت که نشان دهنده ساختارهای مونومری برای این کمپلکسها بود.. کمپلکسهای VOL1، VOL2 و VOL3 در محدوده وسیعی از حلالها حل میشدند و رفتار حلال رنگی از خود نشان می دادند. عدد موجی انتقال 2B2 2E(I) یک ارتباط خطی با عدد دهندگی حلال نشان می داد.
  کلیدواژگان: کمپلکسهای شیف باز، کمپلکسهای وانادیل، حلال رنگی، لیگاندهای چهاردندانه ای نوع N4
 • یعقوب صرافی، سید کمال علی محمدی، خدیجه عالی پور صفحه 68
  استفاده از 7- آمینو سفالوسپورانیک اسید و نمک آمونیوم2- فورانیل-(Z)-2- متوکسی ایمینو استیک اسید برای تهیه آنتی بیوتیک 3- هیدروکسی سفوروکسیم. تهیه این ترکیب که شامل سه مرحله، برداشتن گروه استیل و یا در واقع هیدرولیز گروه استری 7- آمینو سفالوسپورانیک اسید جهت تهیه 7- آمینو3-هیدروکسی متیل سفالوسپورانیک اسید، سپس کلره کردن نمک آمونیوم 2- فورانیل-(Z)-2- متوکسی ایمینو استیک اسید توسط فسفر پنتا کلرید و در پایان نیز کوپل کردن 7-آمینو-3-هیدروکسی متیل-3- سفم-4- کربوکسیلیک اسید و 2- فورانیل-(Z)-2- متوکسی ایمینو استیل کلرید برای تهیه محصول نهایی می باشد با راندمان خوبی انجام گرفت.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، سنتز، سفالوسپورینک اسید، سفورکسیم
|
 • Mandana Amiri Page 13
  A ultrathin film (8- 19 nm) composed of carbon nanoparticles and poly(diallyldimethylammonium chloride) or CNP-PDDAC is formed in a layer-by-layer deposition process at tin-doped indium oxide (ITO) substrates. Excess positive binding sites within this film in aqueous phosphate buffer at pH 7 are quantified by adsorption of indigo carmine. Characterization of film was performed by using spectrophotometry, atomic force microscopy, impedance spectroscopy, adsorption and solution redox systems. For the mixed redox system ascorbate – dopamine in 0.1 Mphosphate buffer pH 7 cyclic voltammograms suggest a rapid and selective temporary poisoning process which causes the ascorbate oxidation to be suppressed in the second potential cycle. This effect is exploited for the detection of micromolar concentrations of dopamine in the presence of millimolar ascorbate.
 • Majid Esm Hosseini, Sima Solati Far Page 23
  In this study the amount of sodium sulfate extraction from Urmia Lake and the optimized conditions were investigated using local climate and minimum energy via non evaporative methods. Because of ampleness of sodium sulfate supplies in Iran and also chemical inertness of this compound in production processes and as are salt the simplicity of equipment needed, studying technical points and working conditions are very important. To determine the effect of different factors such as time, temperature, etc. On the yield of products and extra purity of sodium sulfate, samples of lake water taken using vessels with the same size and conditions, and the methods of sodium sulfate extraction in environment temperature without using evaporative methods were investigated. Other elements such as Chlorine, Magnesium, Calcium, Sodium, and Potassium were also analyzed in the extracted salt. More over, economic investigations on sodium sulfate extraction were done and some plans for semi industrial and industrial projects were suggested to extract sodium sulfate with the minimum energy and cost.
 • Mahdi Taghdri, Mohammad Masjedi, Fatemeh Emadedim Page 33
  In the present research work 5 samples of powder detergent including famous optical brightneer were prepared.Except this optical brightneer, amount of other ingredients were same in all formulation.Then optimum amount of O.B. have been determined.
 • Abbasali Arabi, Jafar Mahmoudi, Hadi Baseri Page 39
  The precise Liquid - liquid equilibrium (LLE) data are needed and required in design of many chemical processes, separation operations, and fermentation industry. In this research, (LLE) data for (trichloroethylen + propionic acid + water) were determined at atmospheric pressure and 300.15 K. LLE phase diagram was obtained for this ternary system. The distribution coefficients and the selectivity factors of the solvent were calculated. It can be seen that the separation factor values decrease from 10.55 to 4.317 with increasing propionic acid weight fraction in aqueous phase from 0.06 to 0.4.
 • Fariborz Azizinejad, Nayer Delkhah Akbari, Mohsen Shabani Page 45
  In this study production procedure of P.V.C by suspension method were investigated. The experiments were conducted by using vinyl chloride (99.5 %), jelatin, AIBN as an initiator in a reactor which was equipped with thermometer, mixer and a cooling system. The optimum ratio of monomer to (water - ethanol), optimum initiator concentration, optimum temperature were determined to be (100 g / 200 ml, 0.2 g, 60º C) respectively. The optimum inherent viscosity was found to be 0.95 in cyclohexanon solvent. For quantitative analysis of chlore in P.V.C a Schiff method was used. A value 37 % chlore in P.V.C was obtained.
 • Abolfazl Bezaatpour Page 57
  This project describes the synthesis, characterization and investigation of solvatechromic behavior of novel oxovanadium(IV) complexes containing tetradentate N4 type Schiff base ligands derived from condensation of 1,2-ethylenediamine, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine and 1,3- propanediamine with 2-pyridinecarbaldehyde. All of the ligands (L1, L2 and L3) and complexes (VOL1, VOL2 and VOL3) were synthesized according to the well-known literature procedure and were characterized with IR, 1HNMR, UV-Vis methods. The novel VOL1, VOL2 and VOL3 complexes were obtained with (V=O) stretching band about 960-980 cm-1. All of the complexes characterized in monomeric structure. The complex VOLx (X = 1, 2 and 3) is considerably soluble in a wide variety of solvents and shows solvatochromic behavior. The 2B2 2E(I) transition wavenumber shows a linear correlation to the D.N. of the solvents.
 • Yaghoub Sarrafi, Kamal Alimohammadi, Khadijeh Alipour Page 68
  Synthesis of 3-hydroxy cefuroxime antibiotic has been reported using 7-aminocephalosporanic acid (7-ACA) and 2-furanyl-Z-2-methoxy iminoacetic acid salt. Synthesis of this compound was carried out in three steps with good yield; omitting acetyl group or in fact hydrolysis of 7-aminocephalosporanic acid (7-ACA) to produce 7-amino-3-hydroxy methyl cephalosporanic acid and then chlorination of 2-furanyl-Z-2-methoxy imino acetic acid salt by phosphorus pentachloride and finally coupling of 7-amino-3-hydroxy methyl cephalosporanic acid and 2-furanyl-Z-2-methoxy imino acetyl chloride.