فهرست مطالب

 • پیاپی 44 (تابستان 1389)
 • بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیده مریم روضاتیان، سید علی اصغر میرباقری فرد صفحه 9
  محققان دربارهٔ ماخذ «تذکره الاولیا» دیدگاه هایی متفاوت دارند. برخی معتقدند عطار بسیاری از مطالب را از «کشف المحجوب» هجویری نقل کرده است. عده ای ترجمه «رسالهٔ قشیریه» را ماخذ اصلی عطار معرفی کرده اند و برخی نیز برآن اند که ترجمهٔ لفظ به لفظ «طبقات الصوفیه» سلمی در تذکره الاولیا دیده می شود. اما نکته ای که تا کنون در این باب به طور جامع بدان پرداخته نشده، چگونگی استفاده عطار از «شرح تعرف» مستملی بخاری است که به عنوان نخستین اثر عرفانی شناخته شده به فارسی و با توجه به دربرداشتن مباحث مبسوط عرفانی نسبت به کشف المحجوب و رسالهٔ قشیریه از تقدم بیشتری برخوردار است. این مقاله در نظر دارد با مقایسهٔ بخش هایی از تذکره الاولیا و شرح تعرف جایگاه این اثر را در میان ماخذ عطار تبیین کند. بدین منظور نمونه هایی از تاثیرپذیری عطار از کشف المحجوب و ترجمه رسالهٔ قشیریه نیز ارائه شده است تا جایگاه شرح تعرف در کنار این دو اثر با وضوح بیشتری به تصویر کشیده شود.
  کلیدواژگان: تذکره الاولیا، شرح تعرف، کشف المحجوب، ترجمهٔ رسالهٔ قشیریه، تاثیرپذیری
 • حسین پاینده صفحه 29
  در منابع ادبی نمی توان تعریف واحد و جهانشمولی از پسامدرنیسم به دست آورد که مورد اجماع نظریه پردازان باشد و بتوان آن را در نقد همهٔ انواع این داستان ها به کار برد. اکثر نظریه پردازان پسامدرنیسم تاکید می کنند که این مفهوم را نمی توان با تعریفی ساده و یگانه تدقیق کرد. ارائهٔ تعریف جامع ومانع البته رویکردی عقلانی است، اما پسامدرنیسم که عقلانیت مدرن را به چالش می گیرد قاعدتا نمی تواند با تعریفی واحد و همگانی سازگار باشد، بلکه به تکثر و پارادوکس میل می کند. با این حال، حلقه های واسط و رشته های پیونددهنده ای در نظریه های مختلف پسامدرنیسم وجود دارند که جنبه هایی از آراء متفکران این حوزه را به هم نزدیک می کنند. محو شدن تمایز بین دنیای واقعی و تخیل در داستان های پسامدرن، یکی از مشترکات نظریه های پسامدرنیسم است که مصداق بارز آن را داستان کوتاه «تمام زمستان مرا گرم کن»، نوشتهٔ نویسندهٔ معاصر علی خدایی، می توان دانست. نقد این داستان از منظر نظریهٔ برایان مک هیل دربارهٔ پسامدرنیسم و سپس استناد به مفاهیم مشابهی که بری لوئیس و دیوید لاج مطرح کرده اند، نشان می دهد که این سه نظریه پرداز، به رغم اصطلاحات متفاوتی که به کار برده اند، تا چه حد به موضوعات مشترک نظر داشته اند و به دیدگاه های یکدیگر تقرب می کنند.
  کلیدواژگان: پسامدرنیسم، وجودشناسی، معرفت شناسی، علی خدایی، امتزاج واقعیت و تخیل
 • احمد تمیم داری، اسماعیل نرماشیری صفحه 43
  همهٔ اندیشمندان باور دارند که حیات و بقای هر رشتهٔ علمی به تحقیق و پژوهش وابسته است. چون تحقیق عامل توسعه و گسترش مبانی فکری دانش های بشری متناسب با شرایط و نیازهای زمانی و مکانی است. البته هر تحقیق علمی ناگزیر از داشتن روش های تحقیق است. روش های تحقیق به محقق مدد می رسانند تا پژوهش را با قاعده مندی مرحله به مرحله پیش برد و یقینی تر و سریع تر به نتایج مطلوب علمی دست یابد.
  نگارندگان باور دارند تا حال چنین کیفیت روشمندی در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی به دلیل اولا: نوع تعریف، ثانیا: دایرهٔ کارکردی ادبیات و ثالثا: بی اعتقادی به هم پوشانی روش های تحقیق بین رشته ای وجود نداشته است. این مقاله در پی تبیین و تثبیت همین اهداف بسیار مهم، نگارش یافته است.
  کلیدواژگان: ضرورت، روش های تحقیق، اهداف، طرح، تعریف ادبیات، کارکرد
 • سید بهنام علوی مقدم صفحه 63
  این مقاله رشد و گسترش واژه های اشتقاقی و «وند»های موجود در آن ها را در کودکان دو زبانه بررسی می کند. صاحب نظران معتقدند اگر ردهٔ زبانی زبان اول و دوم به هم نزدیک باشد، سرعت یادگیری زبان دوم بیشتر است. از آنجا که زبان فارسی زبانی پیوندی با رنگ ضعیفی از ترکیبی، زبان ترکی زبانی پیوندی و زبان عربی زبانی تصریفی است، انتظار می رود دانش آموزان ترک زبان به علت شباهت رده شناختی زبانشان به زبان فارسی، با بالا رفتن پایهٔ تحصیلی واژه های اشتقاقی بیشتری را نسبت به دانش آموزان عرب زبان به کار گیرند. در بررسی واژه های تولیدی به دست آمده از طرح واژگان پایهٔ دانش آموزان یک زبانهٔ فارسی و دو زبانه مشخص شد که ارتباطی معنادار بین رشد و گسترش واژه های اشتقاقی با بالا رفتن سطح تحصیلی و ردهٔ زبانی زبان های مورد بررسی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: واژه های اشتقاقی، رده شناسی، دو زبانگی، زبان پیوندی، زبان تصریفی
 • رحمان مشتاق مهر، ویدا دستمالچی صفحه 83
  سوررئالیسم با بزرگ ترین هدفش رسیدن به حقیقت برتر و فراواقعیت از طریق امور ذهنی و روحی، غیرمادی و غیرعینی پدیده ای است که در اروپا سابقه ای بیش از یک قرن ندارد. اصول و برنامه های سوررئالیسم از جمله عقل گریزی و نگارش خودکار که دستاوردهای آن ها به عنوان پیک و پیام ناخودآگاه و حقیقت مطلق مطرح می شود به شکلی بسیار کامل و گسترده، هرچند با تفاوت هایی عمیق و اساسی، در ادبیات عرفانی قابل مشاهده است. عرفای ایرانی در جذبات و حالات بیخودی، گفته ها و نوشته هایی از خود به جا گذاشته اند که میزان دخالت عقل و اراده در صدور آن ها اغلب هیچ یا ناچیز است. این سخنان که به «شطحیات» معروف اند، در آثار عرفای بزرگی چون بهاء ولد، مولوی و شمس وجود دارند که می توانند منبعی غنی از متون سوررئالیستی قلمداد شوند.
  کلیدواژگان: عرفان، سوررئالیسم، شطح، بیخودی
 • حسین آقاحسینی، زینب زارع صفحه 101
  از نظر «صورتگرایان روسی» و «ساختگرایان فرانسوی»، موضوع اساسی در شعر ساختار آن است. در نقد ساختاری نیز بیشتر توجه بر روساخت اثر است، تا بدین وسیله زوایای زبانی کلام بررسی و نوآوری های ساخت اثر کشف شود. بر این اساس، محور ادبیت بر شکل زبان استوار و راه ورود زبان شناسی به ساحت ادبیات گشوده می شود. در این راستا زبان شعر یکی از مؤلفه های بررسی همزیستی زبان شناسی و ادبیات است. در این میان «ساختار آوایی» که شامل تزیینات بدیعی یا به تعبیری عناصر زیبایی متن است، راهی مطمئن به شمار می آید که می توان آفرینش ادبی را در آن بر اساس سلسله مراتب تحلیل ساخت آوایی زبان، در سه سطح «آوایی»، «واژگانی» و «نحوی» بررسی کرد. احمد عزیزی از شاعران معاصر انقلاب اسلامی است که شعر او نمودار گزینش و ترکیبی از امکانات متعدد زبانی در زنجیرهٔ گفتار است و نوعی موسیقی خاص در زبان شعر ایجاد کرده که محصول طبیعی واژه ها و نوع چینش ساختار دستوری جملات است. این مقاله به تحلیل زیباشناختی «ساختار آوایی» از دریچهٔ کتاب وی «کفش های مکاشفه» می پردازد و به برخی از ویژگی های آن اشاره می کند.
  کلیدواژگان: زیباشناسی، ساختار آوایی، توازن، احمد عزیزی، کفش های مکاشفه
 • احمدعلی حیدری صفحه 129
  مقاله درصدد است چگونگی بهره مندی مرحوم سید احمد فردید را از آراء حافظ و هیدگر نشان دهد. فردید که در مقاله از او با عنوان «حکیم انسی» نام برده شده است با تکیه بر هستی شناسی ویژهٔ حافظ که در ژرفای روحیهٔ ایرانی جای دارد به هیدگر، متفکری وجودی و اگزیستنسیال، رجوع می کند و با استفاده از قوت اندیشه و تحلیل های عمیق وی از جریان اندیشه در مغرب زمین می کوشد میان غنای معنایی تفکر حافظ و تاملات دامن گستر هیدگر تلفیقی پدید آورد که به سبب آن مردم سرزمین ما بتوانند به نحو شایسته ای یکی از امکان های تحقق مناسبات فرهنگی خود را با دورهٔ جدید تعریف کنند.
  مقاله نشان می دهد که فردید چگونه با قرائت آثار عمده ای از هیدگر مانند «هستی و زمان» یا «متافیزیک چیست؟» آن ها را به زبان و ادبیات حافظ ترجمه و تفسیر می کند تا دیدگاه ها و منظرهای تازه ای گشوده شود
  کلیدواژگان: حافظ، فردید، هیدگر، دازاین، عالم داری، گذر از سوژه و ابژه
|
 • Sayyedeh Maryam Rozatian, Sayyed Ali Asghar Mir Bagheri Fard Page 9
  Researchers’ views vary on Tazkerat-ol Olyaa’s sources. Some believe that Attaar has taken many of his ideas from Hojviri’s book of “Kashf-ol Mahjoob”. Some have introduced “the Dissertation of Qosheiriyeh” as the main source of Attar, and some believe that there are some direct word-by-word translations taken from Solami’s “Tabaghaat-ol Soofiyeh”, found in Tazkerat-ol Olyaa. However, what has not been attended to is how Attaar has made use of Mostamli Bokhari’s Sharh-e Taarrof which is considered the first mystical work in Persian. This book, considering its comprehensive mystical discussions, has priority over Kashf-ol Mahjoob and the Dissertation of Qosheiriyeh. This study intends to determine the significance of this book (Sharh-e Taarrof) among Attaar’s sources by comparing some excerpts taken from Tazkerat-ol Olya and Sharh-e Taarrof. Hence, some examples are provided to reveal how Attaar has been influenced by Kashf-ol Mahjoob and by the translation of the Dissertation of Qosheiriyeh in order to depict a clear picture of the influence and the position of “Sharh-e Taarrof”.
 • Hossein Payandeh Page 29
  There is no single and universal definition of postmodernism to be found in reference books and literary sources, agreed by all theorists and applicable to all types of postmodern stories. Most theorists emphasise that this concept can not be pinned down by a broad and all-inclusive definition. Seeking comprehensive definitions is certainly indicative of a rational approach; yet postmodernism, which challenges modern rationality, is in principle against single and universal definitions and instead favours plurality and paradox. Nevertheless, there are links and inter-connections in the various theories of postmodernism which bring certain aspects of postmodern thinkers’ ideas close to each other. The blurring of the distinction between imagination and reality in postmodern stories is one of these common ideas, a typical instance of which can be found in the contemporary Iranian author Ali Khodaee’s short story “Warm Me Up throughout Winter”. Reading this story according to Brian McHale’s theory of postmodernism and then citing similar concepts introduced by Barry Lewis and David Lodge will illustrate how close the ideas of these three thinkers are despite their differing terminologies.
 • Ahmad Tamimdari, Esmail Narmashiri Page 43
  All the thinkers believe that the life and existence of any scientific field is dependent on research and investigation, because research is a crucial factor in the development and intellectual foundations of human sciences, conducted according to the circumstances, temporal and spatial necessities. Any scientific research requires various research methods that can help the researcher to carry out the research in a rule-governed manner and step-by-step to achieve the desired scientific results with more certainty and more quickly. The writer believes that such a methodical quality has not been presented in Persian Literature so far, because of the three following factors: firstly the type of definition, secondly the area of functions in literature, and thirdly disbelief to the overlapping of interdisciplinary research methods. Therefore, this study is aimed at accomplishing and serving the same very important purposes.
 • Seyyed Behnam Alavi Moghadam Page 63
  This study examines the growth and the development of derivative words and their affixes in the primary school bilingual students. Linguists believe that if the typology of the first and second languages is close together, learning a second language is faster. Farsi and Turkish are agglutinating languages whereas Arabic is an inflectional one. Therefore, it is expected that Turkish speaking students who learn Farsi as a second language at school, learn and use the derived words more than Arabic speaking pupils whose second language is Farsi. In this study, the basic vocabulary is used. Examination of the results reveals that there is no significant relationship between the development of the derived words and their affixes as a result of increase in the level of education and the typology of the examined languages in the aforementioned bilingual students’ knowledge of vocabulary.
 • Vida Dastmalchi Page 83
  Surrealism with its greatest goal to reach the truth and metaphysics through mental and spiritual affairs, is a phenomenon which has a background not more than a century in Europe. The principle and system of Surrealism, including escaping from reason and writing spontaneously, propounds its achievements as an unconscious courier and absolute truth which can be observed completely and extensively in mystical literature though with deep and fundamental differences. Persian mystics, in a state of trance and enthusiasm have left propositions and writings which reveal no or trivial involvement of human mind or itellect. Most of these words are known as “Shathiyyat” or paradoxes which can be considered a rich source of Surrealist texts. These paradoxes can be seen in the works of great mystics such as Rumi, Baha Valad, and Shams Tabrizi.
 • Hossein Aghahosseini, Zeinab Zare Page 101
  According to Russian formalists and French structuralists, the basic element in each poem is its structure. Thus, structuralists’ reviews mostly focus on the surface structure of the poem to investigate its linguistic dimensions and discover its structural innovations. Accordingly, literary forms are based on language forms that pave the way for literary analysis. In this regard, the language of poetry is one of the components in the symbiosis of linguistics and literature. The analysis of phonetic structure, which includes rhetorical embellishments or aesthetic elements of the text, is an assured path in investigating such symbiosis. In such analysis, literary creation is studied on the basis of a hierarchy which consists of three levels: phonetic, lexical, and syntactic. Ahmad Azizi is one of the contemporary poets of Islamic Revolution whose poetry represents the selection and combination of various linguistic features in the speech chain. Such selections and combinations create a special kind of music in the phonetic structure of poem which is the consequence of words and the arrangement of syntactic structure of sentences. This study gives an aesthetic analysis of the phonetic structure of Ahmad Azizi’s book entitled "Revelation Shoes" and examines some of its features.
 • Ahmad Ali Heydari Page 129
  This study reveals how the late Seyyed Ahmad Fardid enjoyed the notions of Hafiz and Heidegger. Fardid in his study addressed him as “Hakime Onsi” and with emphasis on specific ontology of Hafiz, which lies in the depth of Iranians’ mentality, refers to Heidegger who is an existential thinker likewise with the advantage of his deep thoughts and analysis of thought current in the West attempts to integrate the semantic richness of Hafiz’s reflections with the extensive thoughts of Heidegger so that the people of our homeland can appropriately define one of the possible achievements of our cultural relations with the modern era. The study indicates how Fardid through reading the major works of Heidegger like “the universe and time” or “what is metaphysics? translates and interprets them to the language and literature of Hafiz in order to open up novel views and perspectives.