فهرست مطالب

میکروبیولوژی دامپزشکی - سال ششم شماره 2 (1389)
 • سال ششم شماره 2 (1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/01/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سوگند مشفقی، ناصر رنجبر مالیدره، لیلا محمدیار صفحه 91
  مطالعات زیادی در راستای اهمیت اکسیدانها و آنتی اکسیدانها در موجودات زنده هوازی صورت می گیرد که بخشی از آنها در زمینه استفاده مناسب از آنتی اکسیدانهای صناعی و غذایی می باشد. سلنیوم بعلت دارا بودن خاصیت آنتی اکسیدانی و بعنوان یکی از فاکتورهای اصلی در تغذیه پستانداران،در بحث کمبود عناصر کمیاب ضروری مهم در پستانداران(بخصوص گاو) اهمیت زیادی دارد. درک نقش تغذیه ای سلنیوم برای ارزیابی دقیق و دخالت در وضعیت نسبی مواد معدنی در بدن و در توانایی بالقوه آن در ظرفیت کل آنتی اکسیدانی بدن احساس می شود. «سلنیوم» بعنوان بخشی از ساختار آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(GSH-PX)،سیتوزول را در مقابل پراکسیدهای حاصله از واکنش های تنفسی سلول،محافظت می کند. کمبود سلنیوم، افزایش تعداد رادیکالهای آزاد را موجب می شود و بروز ضایعات اکسیداتیو و در نتیجه شرایط بروز موارد پاتولوژیک متعدد را فراهم می نماید. احتمالا«تغییر در مقدار سلنیوم بعنوان بخش مهم آنتی اکسیدانی موجب تغییر در ظرفیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما(TAC) می گردد،لذا شناخت عوامل تغذیه ای که نقش بهتری را در ظرفیت کل آنتی اکسیدانی گاوها و گوساله های نوزاد آنها ایفا می کند، از اهمیت خاصی برخوردار است. در مطاله مذکور،براساس اطلاعات حاصله از مطالعات مقدماتی،تعداد 90 نمونه گاو آبستن نژاد هلشتاین در حدود 3ماه آخر آبستنی با دوره شیرواری یکسان از 5 دامپروری اطراف شهر تهران(منطقه هشتگرد) با یکسان شرایط آب و هوایی انتخاب شدنند. گاوهای مذبور با 3 نوع جیره مختلف سلنیومی در 3ماه آخر آبستنی تغذیه شدند،که شامل جیره های زیر می باشد: 1- سلنیت سدیم PPM60 2- سلنیت سدیمPPM120 3- سلنیوم مخمری PPM60 از گاوهای مذبور بلافاصله بعد از زایمان و نیز از گوساله های نوزاد آنها در روز سوم پس از دریافت آغوز خونگیری صورت گرفت و میزان سلنیوم در هر 3دسته از گاوها و گوساله های نوزاد آنها، که از جیره های متفاوتی استفاده کرده بودند با استفاده از روش جذب اتمی(AA) و همچنین مقدار ظرفیت کل آنتی اکسیدانی خون آنها با استفاده از روش FRAP اندازه گیری شد. نتایج حاصله نشان می دهد که میزان سلنیوم در گاوهای تغذیه شده با سلنیوم مخمری PPM60 بیش از گاوهای تغذیه شده با سلنیت سدیم PPM120 و سلنیت سدیم PPM60 می باشد، البته میزان سلنیوم خون در گوساله های نوزاد،گاوهای تغذیه شده با سلنیوم مخمری PPM60 بیش از گوساله های سایرگروه ها می باشد. میزان TAC نیز درگاوهای تغذیه شده با سلنیوم مخمری PPM60 و گوساله های نوزاد آنها بیش از سایرگروه ها می باشد. همچنین مطالعات فوق حاکی از وجود همبستگی مثبت میان مقادیر سلنیوم با TAC هم در گاوها و هم در گوساله ها می باشد.
  کلیدواژگان: سلنیوم، ظرفیت کل آنتی اکسیدانی پلاسما (TAC)، FRAP، گاو
 • محمدرضا یوسفی، محدثه ابوحسنی، سید محمد حسینی، شیلا امید ظهیر صفحه 97
  سنوروزیس نام بیماری ناشی از سنوروس سربرالیس است. سنوروس سربرالیس مرحله نوزادی تنیا مولتیسپس مولتی سپس می باشد. انگل بالغ در روده سگ و سگ سانان زندگی می کند. مرحله لاروی این انگل عمدتا«تمایل به سیستم اعصاب مرکزی بخصوص مغز و نخاع شوکی نشخوارکنندگان دارد. این مطالعه به مدت 3 ماه (از اردیبهشت تا تیر ماه) 1387 بر روی 986 گوسفند کشتار شده صورت پذیرفت که میزان آلودگی 3/0 درصد مشاهده گردید. از آنجا که بیماری سنوروزیس در دامها به درمان پاسخ نمی دهد بهترین راه برای کنترل این بیماری پیشگیری از آن می باشد. به طور مثال جلوگیری از دسترسی سگها به انگل و همینطور درمان داروئی ضد کرمی مرتب در سگهای گله می تواند به خوبی باعث کنترل این بیماری شود.
  کلیدواژگان: سنوروس، مولتی سپس مولتی سپس، کشتارگاه، گوسفند، بابل
 • مهدی خسروی، امیر رضا پریزاده، محمدرضا نصیری، احسان باقرپور صفحه 101
  بیماری لکوز گاوی که به وسیله ویروس لوسمی گاو، یک انکوویروس تیپ C اگزوژن در خانواده رتروویریده ایجاد می شود، یکی از بیماری های کشنده ویروسی است که می تواند گونه های مختلف جانوری را به صورت طبیعی یا تجربی آلوده می کند. جهت بررسی آلودگی به ویروس لکوز گاوی، تعداد 175 نمونه خون از گاوهای هلشتاین جمع آوری گردید. DNA ژنومی از100 میکرولیتر خون استخراج شد. جهت ارزیابی کیفیت وکمیت DNA استخراجی روش های ژل مونیتوریگ و اسپکتروفتومتری مورد استفاده قرار گرفت. تکثیر ناحیه پلی مورفیک ژن BLV به طول 347 جفت باز با آغاز گرهای gag1و gag2 صورت گرفت. برای مشاهده ی محصولات PCR از ژل آگارز 4/1% با رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید استفاده شد.از مجموع دامهای مورد بررسی 48 راس (4/27%) آلوده به ویروس لکوز گاو بودند.
  کلیدواژگان: گاو هلشتاین، لکوز گاوی، تست DNA
 • بهرام سلاسل، مسعود خسروی، تقی تکتاز، عادل مختاری صفحه 107
  هدف این مطالعه سیتولوژی اندومتر رحم به عنوان یک ابزار تشخیصی جهت اندومتریت تحت بالینی در راستای تعیین ارتباط التهاب و عفونت رحمی با عارضه کیست تخمدانی بود. در این بررسی گاوهای مبتلا به کیست تخمدانی(حضور فولیکول با قطر بیش از 25 میلی متر و فقدان جسم زرد فعال) از روز 40 بعد از زایمان بر پایه عدم حضور ترشحات غیر عادی در ملامسه رکتال و تشخیص کیست تخمدانی با استفاده از اولتراسونوگرافی جهت بررسی انتخاب شدند. نوع کیست(فولیکولار یا لوتئال) از طریق اولتراسونوگرافی و ارزیابی قطر دیواره کیست معین گردید. به منظور سیتولوژی رحم اقدام به تزریق 50 میلی لیتر سرم فیزیولوژی به داخل رحم می گردید و مایع تخلیه و سانتریفیوژ می گردید و یک قطره از رسوب بر روی لام قرار داده می شد و رنگ آمیزی گیمسا صورت می گرفت. در بررسی های میکروسکوپیک درصد سلول های چند هسته ای تعیین می گردید. با استفاده از رگرسیون خطی مشخص گردید که مواردی از سیتولوژی اندومتر رحم که به طور متوسط 90 ± 40 روز بعد از زایمان صورت گرفت، با میزان نوتروفیل ≥3% همراه با کاهش معنی دار میزان آبستنی بود(018/0P=) و به عنوان اندومتریت تحت بالینی در نظر گرفته شدند. گاوهای با کیست تخمدانی و میزان نوتروفیل ≥3% شانس آبستنی 13% و گاوهای با درصد نوتروفیل کمتر از این مقدار شانس آبستنی 78% در تلقیح اول بعد از نمونه گیری داشتند(002/0P=). در نتیجه، اندومتریت تحت بالینی تشخیص داده شده به وسیله سیتولوژی اندومتریوم رحم در گاوهای مبتلا به کیست تخمدانی همراه با کاهش میزان آبستنی بود و بر اساس یافته های سایتولوژیکی این مطالعه، احتمالا عفونت رحمی و التهاب در شکل گیری کیست تخمدانی در گاوهای شیری بعد از زایمان نقش دارد.
  کلیدواژگان: اندومتریت تحت بالینی، کیست تخمدانی، میزان باروری، سیتولوژی اندومتریوم
 • امیر امنیت طلب، امیر فرامرزپور، علی اصغر طهرانی، سهراب رسولی، امین هاشم پور صفحه 115
  خانواده پارامفیستوماتیده از مهمترین ترماتودهای شکمبه و نگاری نشخوارکنندگان می باشند که دوران بلوغ خود را در شکمبه و نگاری سپری می کنند که در این ارگانها بدون ضایعه بوده و برای میزبان خود خطری ندارند. ولی شکل نابالغ اینها در روده باریک بوده و در این محل است که ضایعات پاتولوژیک از خود بر جای می گذارند. در بازرسی های انجام شده در کشتارگاه ارومیه حدود 2421 لاشه مورد بازرسی قرار گرفت که از این بین 6 شکمبه آلوده به انگل پارامفیستوموم و در روده باریک یک راس از این 6 راس که شکمبه آلوده داشتند آثار پاتولوژیک مربوط به پارامفیستوموم مشاهده شد. بطور کلی میزان آلودگی روده باریک به این انگل از میان کل نمونه های بازرسی شده 0/04 ٪ بود. نمونه روده مذکور دارای پرخونی شدید و خونریزی بود. در بررسی های میکروسکوپی، اتساع غدد روده، تخریب سطحی غدد، جایگزین شدن رشته های فیبرین و نیز نفوذ سلولهای التهابی بصورت منتشر و آنتریت فیبرینی نکروتیک مشهود بود. همچنین در بازرسی کل روده ها عوارض دیگری چون پرخونی، خونریزی، زخم و ندولهای آسترتاژیایی نیز مشاهده شد. نتایج آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t - test نشان می دهد که فصل و شرایط آب و هوایی در ایجاد آلودگی با انگل پارامفیستوموم موثر بوده و اختلاف معنی داری بین ضایعات ایجاد شده و شرایط آب و هوایی و فصل وجود دارد (0/05 > p). همچنین سن و جنس گوسفندان و pH نمونه های اندازه گیری شده رابطه معنی داری با ایجاد آلودگی و ضایعات انگل پارامفیستوموم ندارد (0/05 > p). با توجه به نتایج آسیب شناسی در روده باریک به منظور جلوگیری از ابتلا به این انگل و کاهش خسارات ناشی از آن در گوسفندان منطقه استفاده از برنامه کنترل انگلی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پارامفیستوماتیده، آسیب شناسی، روده باریک گوسفند، کشتارگاه ارومیه
 • بهزاد مبینی، اردشیر ضیایی صفحه 121
  این تحقیق بر روی غده ی پرین 40 قطعه مرغ گوشتی نژاد راس و بومی نر و ماده بالغ جسمی انجام گرفت. غدد جدا و بمدت 12 تا 48 ساعت در فرمالین بافر 15 درصد تثبیت شدند. پس از شستن نمونه ها با آب جاری و آبگیری با درجات مختلف الکل، در زایلل شفاف سپس قالبهای پارافینی از آنها تهیه شد. برش های 5 میکرونی بطور تصادفی از آنها تهیه و با هماتوکسیلین ائوزین، پاس، آلسین بلو با PH یک و دو و نیم، پاس – آلسین بلو، ماسون تری کروم، هارت، ویلدر، سودان بلک بی و اویل رد او رنگ آمیزی شدند. برشها با استفاده از میکروسکوپ المپوس مدل BX50 مطالعه و عکسبرداری از آنها صورت گرفت. نتایج نشان داد که هر سه رشته بافت همبندی، عضله صاف، سلول های چربی، اجسام هربست، رگ های خونی و اعصاب در کپسول غده وجود دارند که رشته های کلاژن در دو لایه بیرونی طولی و درونی حلقوی قرار گرفته اند. هر سه رشته بافت همبندی و نیز تجمعات لنفاوی در تیغه های بافت همبندی بین لوله های ترشحی غده حضور دارند. میزان بافت همبند کپسول و بافت چربی موجود در آن در جنس های ماده هر دو گونه بیشتر از نر ها بود. پارانشیم غده از لوله های ترشحی و مجاری تشکیل شده است. لوله های ترشحی ساده و به شکل شعاعی در اطراف مجرای مرکزی غده قرار گرفته اند. سلول های اپیتلیالی آن ها در چهار لایه زایگر، بینابینی، ترشحی و دژنراتیو مرتب شده اند و در دو ناحیه ی بیرونی سباسه ای و درونی گلیکوژنی قرار گرفته اند. در غدد موکوپلی ساکاریدهای ضعیف و نیز سولفاته مشاهده نگردید ولی رنگ آمیزی های اختصاصی حضور گلیکوژن و ترکیبات گلیکوکونژوگه و نیز چربی های طبیعی را در هر دو ناحیه سباسه ای و گلیکوژنی همه غدد نشان دادند. ترکیبات سودانوفیلیک تنها در مرغان بومی و در هر دو ناحیه مشاهده گردید. به جز بیشتر بودن چربی کپسول پرین در ماده ها نسبت به نرها و نیز عدم وجود ترکیبات سودانوفیلیک در مرغان گوشتی نسبت به بومی، تفاوت بافتی دیگری مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: پرین، مرغ گوشتی راس، مرغ بومی، بافت شناسی، هیستوشیمی
 • مهدی رییسی، مهسا انصاری، فیروز فدایی فرد، مهران مهدی پور صفحه 129

  مطالعه حاضر به منظور بررسی آلودگی ماهیان تالاب چغاخور استان چهارمحال و بختیاری به انگل سخت پوست Lernaea cyprinacea در فصول بهار و تابستان 1387 پیرو گزارش مرگ و میر ماهیان تالاب توسط افراد محلی صورت پذیرفت. بهمین منظور 65 عدد ماهی از شش گونه مختلف مورد بررسی انگل شناسی قرار گرفتند که از این تعداد، 49 عدد ماهی (38/75 درصد) مورد تهاجم انگل لرنه آقرار گرفته بودند و 16 عدد (62/24 درصد) فاقد آلودگی انگلی بودند ضمن اینکه بیشترین میزان آلودگی با انگل در سیاه ماهی داماسینا مشاهده گردید. نتایج بررسی همچنین نشان داد که رابطه معنی داری بین میزان آلودگی با وزن و سن ماهیان وجود ندارد. پراکندگی انگل بر روی سطح بدن نیز مورد بررسی قرار گرفت و بیشترین تعداد انگل در پایه باله سینه ای و کمترین میزان بر روی سرپوش آبششی و سر مشاهده شد که تعداد انگل در نقاط مختلف بدن ارتباط کاملا معنی داری را نشان می دهد (P<0.05).

  کلیدواژگان: لرنه آ، تالاب چغاخور، چهارمحال و بختیاری
 • عبدالرضا رستگارنیا، منوچهر الوانی صفحه 135
  هدف از انجام این تحقیق ارزیابی کارایی قرص کاشتنی ملاتونین جهت جلو انداختن فصل جفت گیری و نیز بهبود شاخص های باروری در خارج از فصل تولید مثل در میش های اطراف ارومیه بود. برای این منظور 116 میش شیرده با فا صله زمانی 3 الی 4ماه از زمان زایش انتخاب گردید.دامهای مورد نظر بر حسب سن و وزن و نیزفاصله پس از زایش به دو گروه تقسیم شدند، دامهای گروه اول (تعداد=60) یک قرص کاشتنی ملاتونین (به میزان 18 میلی گرم)را بر روی سطح خارجی پوست گوش به مدت 40 روز دریافت نمودند. دامهای گروه دوم (تعداد=56) هیچ درمانی را در این مدت دریافت نکردند و به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. بعد از اتمام طول مدت درمان ده قوچ بارور برای تشخیص فحلی و نیز جفت گیری به گله تحت ازمایش مورد استفاده قرارگرفت. بر این اساس میش های گروه درمان با ملاتونین زمان بروز فحلی کوتاهتری در مقایسه با گروه کنترل متعاقب خاتمه درمان وورود قوچ بارور به گله را داشتند. میزان باروری یا آبستنی برای گروه درمانی و نیز کنترل بترتیب 3/73، 3/78 و نیز 3/63 درصد گزارش گردید (05/0 >p).میزان بره زایی و نیز تزاید گله برای گروه های یاد شده بترتیب 34/1، 06/1 و15/1، 73/0 گزارش گردید (05/0 >(p.. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از ملاتونین کاشتنی در بهبود شاخص های تولید مثلی در میش های انستروس فصلی و قبل از فصل تولید مثل اطراف شهرستان ارومیه مفید می باشد.
  کلیدواژگان: ملاتونین کاشتنی، باروری، میش
 • علیرضا صفامهر، حامد علی اصغرزاده، محمدحسین شهیر صفحه 141
  این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک در جیره های غذایی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمائی به روش فاکتوریل 3×2 در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار (360 قطعه جوجه گوشتی سویه راس-308) به مدت 42 روز بر عملکرد و وزن اندام های داخلی و فراسنجه های بیوشیمیائی خون انجام گردید. برای این منظور شش جیره بر اساس احتیاجات گزارش شده توسط راهنمای پرورش سویه تهیه شد که حاوی دو سطح پروتئین 95% و 100% توصیه راهنمای پرورش سویه راس و سه سطح پروبیوتیک (0،20 و400 ppm حاوی 109×2 واحد باکتری) بودند. نتایج نشان داد که کاهش 5% پروتئین خام جیره اختلاف معنی داری در افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک ایجاد نکرد. سطوح مختلف پروبیوتیک میزان افزایش وزن را در دوره آغازین، رشد و کل دوره به طور معنی داری بهبود داد (05/0P<). تغذیه ی جوجه های گوشتی با سطوح مختلف پروبیوتیک ضریب تبدیل غذائی را در دوره رشد، پایانی و کل دوره کاهش داد (05/0P<). اثر سطوح مختلف پروبیوتیک در هیچ یک از دوره ها بر خوراک مصرفی معنی دار نبود. سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک تاثیری بر صفات لاشه (بازده لاشه، درصد سینه، ران، چربی محوطه بطنی، وزن نسبی سنگدان، طحال، قلب، کبد و لوزالمعده) نداشت. فراسنجه های بیوشیمیائی خون (پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین، کلسترول، تری گلیسرید، گلوکز، لیپوپروتئین های با دانسیته بالا (HDL) و پائین (LDL) و خیلی پائین (VLDL)) تحت تاثیر سطوح پروتئین و پروبیوتیک قرار نگرفت. ولی سطوح پروتئین تام سرم در جیره حاوی 200 ppm پروبیوتیک در 42 روزگی افزایش یافت (05/0P<). نتایج پیشنهاد می کند که می توان پروبیوتیک را در سطوح پائین تر پروتئین پیشنهادی سویه راس مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، پروتئین، بیوشیمیائی، عملکرد، جوجه های گوشتی
 • سید شاپور رضا شجاعی، پیام حقیقی خوشخو، رامین حاجی خانی، محمدرضا صراف ها صفحه 149
  با هدف بدست آوردن روند میزان تولید و دفع ااسیست های آیمریایی در کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه آربورآکرز، تعداد 20 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه از این سویه تهیه و سپس جوجه ها به طور تصادفی به 2 گروه 10تایی کنترل و چالش تقسیم شدند. برای حصول اطمینان از آلوده شدن تصادفی جوجه های موردآزمایش، آزمون اندازه گیری OPG از بستر جوجه های هر 2 گروه در روزهای 10 و 21 پرورش(قبل از چالش) صورت گرفت.جوجه های گروه چالش با دز 100000 مخلوط ااسیستی 4 گونه آیمریا ماکسیما، آیمریا تنلا، آیمریا آسرولیناو آیمریا نکاتریکس در روز 21 پرورش به طور همزمان از طریق خوراندن 100 لاندا از محلول به طوری که حاوی 100000 ااسیست اسپروله باشد انجام شد. از روز چهارم بعد از چالش به مدت 10 روز متوالی از بسترقفس ها نمونه مدفوع برداشته شدو شمارش ااسیست ها با استفاده از روش مک ماستر (شناورسازی) انجام گرفت. در گروه کنترل همانطور که انتظار می رفت میزان OPG در تمامی روزهای مورد بررسی صفر است که بیانگر کنترل کیفی مناسب عملیات تحقیق می باشد. در گروه چالش از روز 4 تا 7 پس از چالش میزان OPG روند افزایشی دارد که در روز 7 به بالاترین میزان خود می رسد و از روز 8 الی 9 با یک شیب تند کاهش می یابد. و از آن پس نیز با یک روند کاهشی به ترتیب ملایم، تند و ملایم دچار کاهش می شود.
  کلیدواژگان: اسیست.آربورآکرز.کوکسیدیوز تجربی.جوجه گوشتی
 • میثم تهرانی شریف، سهیل جعفر طهرانی، علی قدردان مشهدی، سوگند مشفقی صفحه 155
  میزان گلوکز سرم به عنوان شاخص پیش آگهی دهنده در برخی از بیماری های اسب نظیر کولیک، هیپو گلیسمی، سپتی سمی، اسهال، دیابت ملیتوس و کوشینگ مطرح می باشد. با توجه به ماهیت اورژانسی اختلالات فوق الذکر، اندازه گیری سریع و دقیق این پارامتر ضروری است. دستگاه های گلوکومتر رایج در بازار، همگی از نوع انسانی بوده و با توجه به رقابت بالایی در این بخش، مطالعات متعددی جهت بررسی کارآیی این دستگاه ها انجام پذیرفته است. متاسفانه در بخش طب دلمپزشکی مطالعات چندانی انجام نشده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اعتبار سنجی دستگاه گلوکومتر EasyGluco جهت اندازه گیری میزان گلوکز خون و استفاده بالینی از آن در طب بالینی اسب می باشد. تعداد 45 راس اسب خون گرم از اسب های سالم و بیمار (بستری در بیمارستان اسب داری) با شرایط سنی مختلف انتخاب شدند.از هر راس دام میزان 3 سی سی خون از طریق ورید وداج اخذ و به لوله حاوی ماده ضد انعقاد فلورور سدیم منتقل می گردید. بلافاصله در همان محل، مقادیر گلوکز با دستگاه گلوکومترEasygluco از نمونه های خون مویرگی و وریدی تعیین مقدار و ثبت می گردید. پلاسما در اسرع وقت جدا و با حفظ زنجیره سرما به آزمایشگاه منتقل و تا زمان آزمایش در 20- درجه سانتی گراد نگهداری گردید. میزان گلوکز پلاسما با روش فوتومتری و با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون تعیین گردید. جهت بررسی تکرارپذیری، دقت و Within run imprecision دستگاه گلوکومتر، 1 نمونه خون برای 15 بار متوالی و از فواصل 15 ثانیه تکرار و میزان C.V. تعیین و با C.V. نمونه های کنترل مقایسه شد. میزان CV در نمونه خون اخذ شده، کنترل های پایین و بالا به ترتیب 4.1، 3.3 و 4.4 درصد بود که همگی با مقادیر NCCLSهم خوانی داشت.
  کلیدواژگان: اعتبار سنجی، گلوکومتر، اسب
 • رضا وجدی حکم آباد، مهران فرهودی مقدم، مجید محمد صادق، حمید میرزایی، منصور خاکپور صفحه 161
  هدف از این مطالعه شناسایی علل باکتریایی و تعیین درصد گاومیش ها و کارتیه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن باSCC درشهرستان تبریز می باشد. بدین منظور تعداد 300 راس گاومیش بطور تصادفی انتخاب و از چهار کارتیه آنها نمونه شیر به شکل مجزا اخذ شد و پس از آزمایش CMT جهت تعیین تعداد SCC به آزمایشگاه ارجاع شد. همچنین تعداد 150 نمونه جهت کشت افتراقی و شمارش کلی باکتریایی(TBC) اخذ گردید. بر اساس آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی (CMT) 66/23% گاومیش ها و87/13% کارتیه ها مبتلا به ورم پستان تحت بالینی تشخیص داده شدند. حساسیت و ویژگی این آزمایش برای همه عفونتها و عفونت با پاتوژنهای اصلی بترتیب 55% و 39/67%، 70%و 50% تعیین شد. بیشترین تعداد باکتری های جدا شده از نمونه های شیر کارتیه های مبتلا به عفونت داخل پستانی (IMI) مربوط به استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی(CNSs) بود. بر اساس آزمون آماری ANOVA اختلاف معنی داری در تاثیر نوع باکتری های مختلف جدا شده بر روی میانگین SCC مشاهده نشد، ولی بر اساس آزمون آماری T مستقل، شمارش سلولی و باکتریایی شیر بین کارتیه های سالم و عفونی دارای اختلاف معنی دار بود(p<0.05). بر اساس یافته های این تحقیق میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی در این گونه تقریبا مشابه با گونه آناتولیایی و مورا بوده و تست CMT دارای حساسیت و ویژگی قابل قبولی برای تشخیص آن می باشد. الگوی باکتریایی جدا شده از موارد عفونی تقریبا مشابه با گونه گاو بوده ولی به احتمال زیاد کلی فرمها در ورم پستان تحت بالینی گاومیش حائز اهمیت چندانی نمی باشند.
  کلیدواژگان: گاومیش، ورم پستان تحت بالینی، عفونتهای داخل پستانی، شمارش سلولی شیر، کشت باکتریایی شیر
 • سیده فهیمه میرسید، عبدالحسین شیروی، میترا حیدری نصرآبادی صفحه 169
  همواره افزایش جمعیت یکی از مشکلات اصلی جوامع به شمار می رود و کنترل جمعیت با داروهای شیمیایی یکی از نگرانی های بشر است.عوارض جانبی ناشی از مصرف این داروها، انسان را به سوی استفاده از داروهای گیاهی کشانده است.گیاه رازیانه یکی از این موارد می باشد که تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عصاره الکلی دانه آن بر وزن اپیدیدیم و دفران و میزان ذخیره اسپرم در اپیدیدیم (ESR) پرداخته است. در این مطالعه، ازموش رت نر بالغ نژاد ویستار،3-2 ماهه(با وزن تقریبی10±190گرم)استفاده گردیده است. حیوانات به 4 گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. چهار گروه تجربی به مدت 15 روز به ترتیب دوزهای μlit 280، 35،70،140 از عصاره الکلی دانه رازیانه دریافت کردند. در همین مدت گروه کنترل سرم فیزیولوژی را به صورت درون صفاقی(IP) دریافت کردند. روز پانزدهم، رت های هرگروه توسط مخلوطی از زایلزین2% (Xylazine) و کتامین10% (ketamin) (mg/kg100) بی هوش شدند. سپس شکم حیوانات باز شد و اندام تولیدمثلی، اپیدیدیم و دفران از بدن حیوانات خارج و وزن شدند. پس از وزن شدن، دم اپیدیدیم جدا شد و پس از خوردشدن، محلول همگنی ازآن آماده شد و اسپرمها شمارش گردید. کاهش چشمگیر در میزان اسپرم ها، در نتیجه کم شدن وزن اپیدیدیم و میزان هورمون ها نشانگر تاثیر عصاره الکلی دانه گیاه رازیانه در کاهش فعالیت های تولید مثلی جنسی نر است. ارزان بودن و داشتن طعم مناسب جز محاسن این گیاه می باشد. شایان ذکر است به منظور تعیین دوزی که در آن ایجاد اسپرم به طور کامل متوقف شود و بررسی عوارض جانبی آن نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: عصاره الکلی، رازیانه، موش صحرایی رت، اپیدیدیم، دفران، اسپرم
 • سعید حبیبیان، محمد زمانی احمد محمودی، محمد شادخواست، احسان خاکسار، محسن رشیدی، بیژن ضیایی صفحه 177
  دستگاه گوارش پس از دستگاه عصبی دارای بیشترین میزان رسپتورهای اپیوئیدی در بدن است که نشان دهنده کارآیی زیاد اپیوئیدها در این دستگاه می باشد. بنظر می رسد که مرفین و سایر ترکیبات اپیوئیدی باعث آسیب های جدی به بافت مخاط روده می شود. برای پی بردن به تاثیر مصرف طولانی مدت مرفین، شاخصترین داروی ضد درد اپیوئیدی، بر ساختمان هیستومرفولوژیکی دستگاه گوارش، مطالعه حاضر بر روی موش سوری در 3 رده سنی قبل از بلوغ (6-3هفته)، طی بلوغ (9-6 هفتگی) و قبل از بلوغ تا بلوغ کامل (12-3هفتگی) انجام شد. تعداد 150 سر موش سوری ماده نژاد Balb/c در سن 21 روزگی بطور تصادفی به 12 گروه به شرح زیر تقسیم شدند. 6 گروه آزمایشی در هر گروه 20 سر موش، 3 گروه شم در هر گروه 5 سر موش و 3 گروه کنترل در هر گروه 5 سر موش. گروه های کنترل تنها از آب لوله کشی استفاده نمودند در حالیکه گروه های شم آب لوله کشی به همراه mg/ml5 شکر و گروه های آزمایشی آب لوله کشی به همراهmg/ml 5 شکر به اضافه مرفین با دو دوزmg/ml 01/0 و یا mg/ml 1/0 مصرف کردند. نتایج نشان داد که در تمام گروه های آزمایشی، مصرف مزمن مرفین باعث کاهش وزن موش ها می شود. علاوه بر این مصرف مرفین در هر دو دوز در همه رده های سنی باعث تغیرات بافتی در قسمتهای مختلف روده باریک و کولون موش می شود؛ که شایعترین تغییر بافتی هجوم سلولهای تک هسته ای به مخاط قسمتهای مورد بررسی می باشد. بعلاوه ارتفاع و تراکم ویلوس های روده ای نیز کاهش یافت. نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می کند که باید تغییرات پاتولوژبک بافتی را که بسته به سن موش ها و دوره زمانی مصرف آنها متفاوت می باشد در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: دستگاه گوارش، رشد، مخاط روده، سلول های تک هسته ای، مرفین
|
 • Moshfeghis., Ranjbar Malidarehn., Mohammadyar, L Page 91
  Free radicals can be produced during the respiratory oxidation of different cells. These free radicals can damage to various macromolecules as protein, fat, nucleic acids and … are harmful for body. The natural defence system that can prevent the damage of free radicals and nuteralized them, have tittled under the name total antioxidant capacity (TAC). Se is one main antioxidant part in TAC, because it is one main part in structure of some body antioxidant enzymes. Blood se and TAC probably can change by feeding of different selenium supplement diet in late pregnancy and also may transport from maternal blood to its fetus or by clostrum after calving. In this respect we have determined 90 pregnant dairy cattle (in the same condition of age and number of parturient) and feed them in 3 last pregnancy months by different selenium diets. Then measured blood se and TAC levels in them and in 3 days newborn calves after calving. The results were analysed by tukey anova test and the highest level of blood se and TAC was shown in cattle that feed fermented se diet and in their 3 days newborn calves.
  Keywords: Blood Se, Plasma TAC, different Se diet
 • Yuossefi, M. R., Abohasanim., Hosseini, S.M., Omidzahir, Sh Page 97
  Coenurosis is caused by Coenurus cerebralis. Coenurosis is the larval stage of Taenia multiceps multiceps. Mature parasite live in canine & canidae gut. Parasite larve stage inclinate mostly to C.N.S specially brain & spinal cord. this study accomplished at 3 months (from may to july) 2008 in 986 slaughted sheeps. the percent sheeps (0.3%) were infected. Coenurosis doesn,t response to treatment, thus priphylaxis is the best way for control of disease. for example, prevention of access in dogs to parasite & pharmaceutical treatment against parasite in dogs can cause control of disease.
  Keywords: coenurosis, T.multiceps multiceps, slaughter, house, sheep, babol
 • Khosravim., Parizade, A. R., Nassiry, M. R., Bagherpour, E Page 101
  Bovine Leukosis that is established by leukemia virus. an exogenous C-type oncovirus in the Retroviridae family, is one of the diseases that can infect various animal specieses naturally or experimentally. In order to investigate the prevalence of Bovine Leukemia Virus (BLV), blood samples were taken from 175 Holstein of dairy cattle. Genomic DNA was extracted from 100? l of blood samples. Gel monitoring and spectrophotometric methods were used to determination quantity and quality of DNA. In standard PCR reactions primers gag1 and gag2 amplified a 347 bp fragment from the polymorphic region of BLV gene. Products of amplification were recognized by electrophoresis on 1.4% agarose gel stained with ethidium bromide.48(27.4%) cattle were positive.
  Keywords: Holstein Cattle, Bovine Leukemia Virus, DNATest
 • Salaselb., Khosravim., Taktazt., Mokhtari, A Page 107
  The objectives of the study were to the use of endometrial cytology (EC) to diagnose the relationship between subclinical endometritis (SE) in clinically normal postpartum dairy cows with ovarian cyst and to measure the impact of subclinical endometritis on reproductive performance in the cows. The development of cystic ovaries may be related to postparturient diseases and intrauterine infections. Holstein cows from dairy farm were examined after 40 days in milk (DIM) and clinically normal cows (n=36), based on the absence of abnormal discharge on external inspection, were selected. The reproductive tract of selected cows was evaluated by transrectal palpation and EC. The cysts were determined to be follicular or luteal with ultrasonography according to diameter of follicular wall. Endometrial cytology was performed with lavage of uterus after 50 ml normal saline infusion. The collected solution centrifuged and then a drop of precipitate on a slide was stained with giemsa and examined microscopically for percentage of polymorpho nuclear cells (PMNs). All cows in the study were subsequently followed for reproductive performance data for a minimum of 4 months. Ageneralized linear model was used to derive a case definition of subclinical endometritis, based on factors associated with decreased relative pregnancy rate. Positive EC (?3% PMN) was associated with a significant reduction in the relative pregnancy rate and identified cows with ovarian cyst which have subclinical endometritis. Cows with subclinical endometritis had a relative pregnancy rate of 13% (P=0.002), compared to cows without subclinical endometritis. In conclusion, subclinical endometritis in cows with ovarian cyst, diagnosed by EC, was associated with reduced relative pregnancy rate and there was a possible role of intrauterine infection and inflammation in the pathogenesis of ovarian cyst in postpartum dairy cows.
  Keywords: ovarian cyst, subclinical endometritis, endometrial cytology, conception rate
 • Amniattalaba., Faramarzpoura., Tehrani, A. A., Rasoulis., Hashempour, A Page 115
  Paramphistomatidae are the most important trematods of rumen and reticulum in ruminants. They elapse their maturity period in rumen and reticulum and have no changes in these organs and risk for host. But, there are larval forms of these trematods in small intestine while generate pathologic changes there. In a survey at Urmia slaughter house carcasses of approximately 2421 sheep were examined of which, 6 cases of ruminal infestation with Paramphistomum and in one case, infection of small intestine and its pathologic changes were observed. In general, infection rate of small intestine diagnosed out of total cases was 0.04%. There was severe congestion and haemorrhage in same small intestine. Microscopic study of this small intestine revealed dilation of intestinal glands, destruction of superficial glands, replacement of fibrin, diffuse infiltration of inflammatory cells and fibrinonecrotic enteritis. Other changes as congestion, haemorrhage and nodules of Ostertagia were observed in total examined small intestines. Statistical analysis of the results was conducted by SPSS software and tstudent test. There was significant difference between pathologic changes, season and ecological situation of the region (p<0.05). There was no significant difference between age, sex and sample pH of examined sheep (p>0.05). According to the results of pathologic changes in small intestine of sheep in order to prevent the sheep in the area to be infected by this parasite and to decrease the damages caused, applying a parasitic control program is recommended.
  Keywords: Paramphistomatidae, Pathology, Sheep small intestine, Slaughter house, Urmia
 • Mobinib., Ziaii, A Page 121
  This study was conducted on 40 adult Ross broiler and native chickens in both sexes. For histological study, uropygial lobes were removed and immediately fixed in 15% neutral formalin for 12-48 hours. The specimens were rinsed in running water, dehydrated in aggraded series of alcohol, cleared in xylol and embedded in paraffin wax; random sections of five micrometers thick were made, mounted on slides and stained with hematoxylin-eosin, Periodic acid-Schiff (PAS), Alcian blue (PH=1), Alcian blue (PH=2.5), PAS-Alcian blue, Masson's trichrome, Harts, Wilders, Sudan black B, oil red O stains. The sections were documented in Olympus microscope, model BX50, described and photography was done. The results showed that the all of the connective tissue fibers, smooth muscles, fat cells, Herbst corpuscles, blood vessels and nerves were present in preen capsule in which collagen fibers are classified into two well defined layers, an outer longitudinal and an inner circular layers. All of the connective tissue fibers and lymphatic aggregates were found in the intertubular intersititium of preen. Amount of capsular connective and adipose tissues in females were higher than male in the both species. The gland's parenchyma comprised of secretory tubules and ducts. The tubules were simple and arranged radially around the central cavity. The tubular epithelial cells are classified into germinative, intermediate, secretory and degenerative layers. Histochemistry showed that each lobe divided into two different zones, an outer sebaceous and an inner glycogen zones. Neither weakly acid mucopolysaccharides nor sulfated mucosubstances were observed in the glands. It was determined in both species that glycogen, glucoconjugated substances and neutral lipids are present in the both zones. Sudanophilic lipids were found only in the both zones in the preen gland of native chickens. Except further amount of adipose tissues in females and absence of sudanophilic lipids in broiler chickens, no histologic differences were observed.
  Keywords: Preen, Ross broiler, Native chicken, Histology, Histochemistry
 • Mehdi Raissym., Ansarim., Fadaeifardf., Mehdipour, M Page 129

  The study was carried out to investigate a heavy outbreak of crustacean parasite Lernaea cyprinacea in fishes from Choghakhor Lagoon in spring and summer 2008 following the report of natives and fishermen on the mortality of fishes in the Lagoon. Sixty five fish from different species were studied which 49 fish (75.38 percent) found to be invaded by Lernaea and 16 fish (24.62 percent) didnt show any parasitic infection sign. The highest infection rate was observed in Capoeta damascina. The results also showed that there is no significant relation between infection rate with weight and age of fishes. The site specifity of the parasite was also studied and the highest number of parasites were found on the base of pectoral fin and the lowest were observed on the head and operculum and the differences was statistically significant (p<0.05).

  Keywords: Lerniasis, Choghakhor Lagoon, Chaharmahal, Bakhtyari Province
 • Rastegarniaa., Alvani, M Page 135
  The objective of this study was to determine the efficacy of melatonin implants in initiating the breeding season and improving reproductive performance in sheep around of urmia. For this purpose, 116 lactating ewes at around of 3-4 months of postpartum were selected. Females were randomly divided into two groups considering their age, weight and postpartum period. Females in group1 (n=60) received an implant of melatonin (18 mg) melatonin acetate on out surface ear for 40 days. Females in group 2 (n=56) did not received further treatment and were considered as control. After the termination of treatment a few fertile rams were introduced into the flock. Melatonin-treated ewes had their first estrus after ram introduction significantly earlier than did untreated ewes (p<0.05). Fertility or lambing rate for treatment and control groups were 73/3 and 63/3 percent, respectively (p<0.05).The prolificacy and fecundity rate for Melatonin- treated and control groups were 1/34, 1/05 and 1/15, 0/73 respectively (p<0.05).These results revealed that melatonin implant could be useful tool to improved the reproductive performance of ewes in seasonal anoestrus and prior to the normal breeding season.
 • Afamehr, A. Asgharzadeh, H.A. Shahir, M.H Page 141
  This experiment was carried out to determine the effects of different levels of protein and probiotic (protexin) on performance, weight of internal organs and biochemical parameters in Ross (308) broiler chicks. In this experiment, 360, one-day old broilers were used in a completely randomized design with a 2×3 factorial arrangement with 3 replicate for a treatment. The diets were formulated according to catalog recommendation with protein levels (90, 100 and 110% of catalog recommendations) and probiotic (0, 200 and 400 ppm, containing 2×109 cfu/g of spores). The results indicated that the 5% decrease of protein level in diet did not affected on feed intake, weight gain and feed conversion ratio. The different levels of probiotic significantly increased body weight gain compared to control group in starter, grower and 0-42 days (p<0.05), and decreased feed conversion ratio in grower, finisher and 0-42 days (p<0.05). Feed intake did not affected by addition of probiotic. The different levels of probiotic and protein did not change the carcass traits (percentage of carcass, breast, thigh, abdominal fat, relative weight of gizzard, heart, spleen, liver and pancreas). The effect of feeding probiotic and protein levels was not significant on biochemical parameters (total protein, albumin, cholesterol, triglyceride, glubolin, glucose, high density lipoprotein, low density lipoprotein and very low density lipoprotein) at 42 days of age (p<0.05). But Serum total protein concentration, was significantly higher in broilers fed 400 ppm probiotic, than those received diet without probiotic (p<0.05). These data suggest that the using of probiotic is helpful in diets containing lower than catalog standard in Ross broiler.
  Keywords: Effect of different Levels of Protein, Probiotic on performance, weight of internal organs, biochemical parameters in Broiler Chickens
 • Rezashojai, S. Sh., Haghighi Khoshkhoop., Hajikhanir., Sarrafha, M. R Page 149
  In order to study and evaluation of production and defecation of Eimerial oocysts in experimental coccidiosis at Arbor Acres broilersn, 20 one-day old male chickens of Arbor Acres strain were chosen and divided accidently into two control and challenge groups. The OPG quantitation test was performed on the chickens feces in both groups on the 10 and 21st days of their breeding period to make sure whether they are infected or not. Then, chickens of challenge group were inuculated with a dosage of 100000 of the mixed oocyst of 4 species including Eimeria maxima, Eimeria tenella, Eimeria acervulina, Eimeria necatrix in 100? solution at the twenty-first day of their breeding period. From the fourth day after Eimerial challenge, samples of the chickens feces were taken from their cages for 10 consecutive days. The number of oocysts were quantitateded by Mac master method. The OPG was zero for the control group on all days of sampling such as we expected, which is indicative of the appropriate qualitative control of the experiment process. In the challenge group,we see increasing process of OPG in days of 4-7 post challenging and the pick level of OPG was seen at seventh day after challenging.From day8 to 9, decreasing of OPG was happened, this decreasing continue with mild,fast and mild process to day of 13, respectively.
  Keywords: ArborAcres, Experimental coccidiosis, OPG, Broilers
 • Tehrani Sharifm., Jafar Tehranis., Ghadrdan Mashhadia., Moshfeghi, S Page 155
  Serum glucose level considered as a prognostic indicator in a variety of equine diseases such as colic, hypoglycemic conditions, septicemia, diarrhea, diabetes mellitus. Considering the emergency nature of disorders mentioned above, fast and accurate measurement of this parameter is necessary. Self-monitoring of blood glucose (SMBG) allows diabetic patients to achieve and maintain specific glycaemic goals. There are several glucometer devices in the market, all of human kind and there's high competition between companies. ,several studies has performed to evaluate efficacy of this device in medicine. Unfortunately limited studies has been done in veterinary medicine. The aim of this study was to evaluate validity of validation EasyGluco glucometer to measure blood glucose levels and it's application in equine clinical practice. Fourthy five horses warm blooded healthy and sick horses (horses in the hospital) with different ages were selected. 3 ml of blood were collected in the tube containing sodium fluoride anticoagulant. Glucose concentration of capillary and venous blood samples were determined Immediately with glucometer Plasma immediately separated and transferred, on ice to the laboratory & kept at - 20 ° C until laboratory examination. The level of plasma glucose were determined by photometric method using Pars Azmoon kit. To evaluate repeatability, accuracy and Within run imprecision of Easygluco glucometer, one sample were analyzed for 15 consecutive time at intervals of 15 seconds and CV were determine & were compared with control samples. CV in blood samples taken, low and high controls were 4.1, 3.3 and 4.4 percent respectively in which all were acceptable with NCCLS standards. In order to Evaluate the diversion of glucometer results with standard methods, Bland - Altman Plot was performed. Bias levels in venous and capillary glucometer methods with standard methods, respectively, were -9.4 and -34.8. To determine the correlation between the results of the glucometer and laboratory method, correlation coefficient determined. In this study, the correlation coefficient (r) between photometer method and venous blood glucometer device was 0.823. The results of this study revealed lower correlation compare to human studies. It Seems that it might be due high level of hematocrite in the horse & human calibrated device. In order to overcome this problem, Correction Factor(CF) should be calculate. CF obtained in this study In this study WAS 1.1. Th results of this study indicates that correction factor should be applied, then after glucometer results can be trusted
  Keywords: Validation, glucometer, equine
 • Vajdi Hokmabadr., Farhoudi Mogaddamm., Mohammad Sadeghm., Mirzaiih., Khakpour, M Page 161
  The aim of this study is to determine the bacterial causative agents and prevalence of subclinical mastitis in buffaloes and quarters of Tabriz Azeri ecotype and assess relationships between intramammary infections (IMI) and Somatic Cell Counts (SCCs). Quarter- based milk samples were collected randomly from 300 buffaloes. After CMT in farms, the samples were sent to lab for somatic cell counts. Also 150 samples were collected for bacterial culture and counts.13.87% of quarters and 23.66% buffaloes had subclinical mastitis based on CMT, the sensitivity and specifity of CMT for infections with all bacteria and infections with major pathogens were 55% and 67.39%, 70% and 50% respectively. Coagulase-negative staphylococci (CNS) were the most common pathogens. Isolated bacteria significantly had no effects on mean SCC of infected quarters based on ANOVA test. But SCC and total bacterial count (TBC) of infected quarters were significantly higher than intact ones (p<0.05) in T test. Based on results of current study prevalence of subclinical mastitis in Azeri ecotype is more like to Anatolian and Murrah buffaloes and CMT has acceptable sensitivity and specifity in diagnosis. The isolated bacteria from infected quarters are mostly as the same as dairy cattle but more probably coli forms are not very important in buffaloes subclinical mastitis.
  Keywords: Buffalo, Subclinical mastitis, IMI, SCC, Milk bacterial culture
 • Mirseyyed, S. F., Shiravia., Heydari Nasrabady, M Page 169
  Always population increase is assumed one the basic problems of society and population control with chemical drugs are one of the most human concerns. Side effects of use these drugs drive human to use of vegetable drugs. Foeniculum vulgare is one of them witching this current study addressed to survey the effect of its seed alcoholic extract on Epididyms and deferens Epidiymal Sperm Rasevr (ESR). In this study is used the male rat of wistar race 2-3 month aged. (with the approximated weight of 190 ±10 gr). Animal was classified to four experimental group and one control groups. Four experimental group for 15 days was received the doses of 35,70,140, 280 μlit of fennel seed alcoholic extract. At this time was inject the physiology serum to control group intra peritoneal (IP). In 15th day rats in each group have been unconscious with a mixture of 2% zayelzin and 10% ketamine)100 mg/kg (Then their stomach were swelled. And genital organ Epididyms and deferens were exited and weighted with digital scale. After weighting Epididyms was placed in 1ml solution of physiology serum with the temperature of 37C. Tail of Epididium has been cut and After wear away monotonousness solution from it was been prepared sperms was counted. Comparison between weighting Epididium and deferens have been shown that is a significant decrease difference in 140, 280 μlit experimental group than control group. (p?0.05).But in remainder experimental group as compared with group and between of groups is not a significant difference.(p?0.05). In addition to the results are shown that measure sperm rasevr (ESR) in experimental group with 140,280 μlit as compared with control group have significant decrease difference. (p?0.05). But in remainder experimental groups as compared with control group and among of groups are not a significant difference in ESR.(p?0.05). Significant decreases in sperms rates for decrease weight of Epididium and deferens and ESR rates are indicator of effect of alcoholic extraction of fennel seed in decrease the activities of male reproduction. It is maybe depended with material of feenel for example Anothol and Comarine and …or also depended with changes of hormonoes. Cheeping and having suitable flavor are some benefits and advantages of this vegetable. It is worthy in order to determination of does that which in produce of sperm was stop entirely and considering its lateral effects require more studies.
  Keywords: Alcoholic extract Feenel, Rat, Epididymis deferens, Sperm
 • Habibians., Zamani Ahmadmahmoodim., Shadkhastm., Khaksare., Rashidim., Ziaei, B Page 177
  Apart from the nervous system, the digestive system has the maximum opioids receptors which it indicates importance of the opioids in this system. It seems that morphine and other opiods compound have major harmful effects on intestinal tissue. Purpose of this study is to examine of the long-termed use of the morphine on growth and histomorphological structure of digestive system in mice strain Balb/c. Some mice were selected from three age groups (premature, mature and from premature to full mature). One hundred fifty mice (at the age of 21 days) were divided to 12 groups randomly. Groups consisted of six test groups (20 mice in each group), three control groups (5 mice in each group) and three sham groups (5 mice in each group). Control groups were maintained on stock dieted of tap water while sham groups dieted with tap water and sugar (5mg/ml). Test groups also used tap water, sugar and two different dosages of morphine (0.01mg/ml or 0.1mg/ml). Our study showed that in all tests groups, the chronic administration of escalating doses of the morphine caused decrease of the weight of mice. In addition, the long -termed use of morphine caused histological changes in small intestine and colon in all the groups of age. Invasion of mononuclear cell (especially lymphocyte) to mucosa was the most important histological change. In addition, villous height and intensity also decreased. This study suggested that the chronic consumption of opioids causes pathological change in gasterointestinal system.
  Keywords: digestive system, growth, intestinal mucosa, mononuclear cell, morphine