فهرست مطالب

نجوم - سال دوازدهم شماره 9 (پیاپی 129، شهریور 1382)
 • سال دوازدهم شماره 9 (پیاپی 129، شهریور 1382)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/06/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • نامه ها
  صفحه 4
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • در جستجوی امواج گرانشی
  ذوالفقار دانشی نسب ترجمه: ذوالفقار دانشی نسب صفحه 9
 • فوران های ستاره ای
  محدثه عظیم لو ترجمه: محدثه عظیم لو صفحه 15
 • آسمان در این ماه
  فریبا پایروند ثابت، محسن ایرجی صفحه 18
 • ستاره های متغیر و رصد آنها
  امیر حسین زاده صفحه 23
 • راهنمای رصد متغیرها با چشم غیرمسلح
  فیلیپ پاگ صفحه 26
 • صفحه انجمن نجوم ایران: کنفرانس فیزیک سال 1382 از نگاه نجوم
  صفحه 29
 • از رصدخانه مراغه تا رصدخانه ملی
  صفحه 30
 • اخبار داخلی
  صفحه 31
 • نمایه سال دوازدهم نجوم
  صفحه 33
 • صفحه انگلیسی
  کیارا عباس زاده ترجمه: کیارا عباس زاده صفحه 38
 • زیر آسمان ایران
  صفحه 39