فهرست مطالب

مهندسی عمران شریف - سال بیست و ششم شماره 2 (آذر و دی 1389)
 • سال بیست و ششم شماره 2 (آذر و دی 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • طالب مرادی شقاقی، فریبرز ناطقی الهی صفحات 3-10
  ستون های فولادی پرشده با بتن CFST نوعی از ستون های مرکب هستند که به دلیل مزایای فراوانی که نسبت به ستون های بتن آرمه و فولادی دارند، استفاده از آن ها مخصوصا در ساختمان های بلند در سال های اخیر رواج زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق اثر ورق های سخت کننده که به صورت سرتاسری و یا در نواحی بحرانی)محل تنش های بیشینه(در داخل ستون به جدار فولادی جوش می شوند، به صورت آزمایشگاهی بررسی می شوند. در این بررسی ها 10 نمونه ستون با مقیاس حدود 3:1 ساخته شده اند و آزمایش می شوند. تعدادی ازنمونه ها بدون ورق های سخت کننده هستند و در تعدادی ورق های سخت کننده در تمام طول ستون و در تعدادی دیگر ورق های سخت کننده در ناحیه ی بحرانی ستون قرار داده شده است. نمونه های مورد آزمایش تحت بار محوری فشاری توام با بار جانبی متناوب افزایش یابنده تا انهدام کامل ستون قرار می گیرند و منحنی های رفتاری نمونه ها ترسیم شده و مورد بررسی قرار می گیرند. از لحاظ شکل مقطع عرضی، سه شکل دایره، مربع و هشت ضلعی در نظر گرفته شده است. وجود ورق های سخت کننده در نواحی بحرانی ستون باعث بهبود رفتار ستون در چرخه های بارگذاری جانبی می شوند و شکل پذیری ستون را افزایش می دهند.
  کلیدواژگان: ستون های فولادی پر شده با بتن، جدار فولادی، ورق های سخت کننده، شکل پذیری، بار جانبی متناوب
 • سارا رهنمای سپهر، مسعود سلطانی محمدی صفحات 11-19
  با توجه به گسترش کاربرد کامپوزیت ها در تقویت سازه های بتنی، توسعه ی مدل های رفتاری و ارائه ی روش های مناسب برای تحلیل المان های بتن مسلح تقویت شده با این مصالح، ضروری است. در این نوشتار، یک روش تحلیلی مبتنی بر ریزمدل سازی، برای شبیه سازی پاسخ پس از ترک خوردگی المان های بتن مسلح تحت کشش خالص ارائه می شود. در این روش، انتقال تنش از آرماتور و F R P به بتن با استفاده از مدل های غیرخطی چسبندگی لغزش محاسبه و بر مبنای آن، گسترش ترک ها و رفتار پس از ترک خوردگی المان تعیین شده است. همچنین برنامه یی به زبان فرترن مبتنی بر الگوریتم پیشنهادی تدوین شده است که قابلیت محاسبه ی توزیع کرنش، تنش و لغزش در طول المان، ارتباط بین متوسط کرنش و متوسط تنش بتن، فولاد وF R P)مدل های رفتاری متوسط(و نیز فاصله ی متوسط ترک ها را داراست. نتایج حاصل از برنامه ی تدوین شده با نتایج تعدادی از آزمایش های موجود مقایسه و اعتبارسنجی شده است.
  کلیدواژگان: بتن مسلح تقویت شده با FRP، ریز مدل سازی، سخت شدگی کششی
 • مرتضی فلاح زیارانی، عباسعلی تسنیمی، محمدتقی احمدی صفحات 21-28
  هدف از انجام این پژوهش تحلیل اتصالات میانی تیر -ستون قاب های خمشی بتن مسلح ویژه در سطوح عملکرد مختلف به روش اجزاء محدود است. در این نوشتار با ساخت مدل های عددی به منزله ی نمونه های کم هزینه و سهل الوصول در بسته ی نرم افزاری اجزاء محدود ANSYS، تحلیل هایی بر روی اتصالات میانی تیر -ستون در سازه هایی که مطابق آیین نامه ی بتن ایران «آبا»، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 طراحی شده اند، انجام و رفتار این اتصالات در قاب های خمشی بتن مسلح ویژه در سطوح عملکرد مختلف بررسی شده است. در این پژوهش رفتار بیش از 30 اتصال میانی تیر -ستون به کمک روش های عددی غیرخطی ارزیابی و محل تشکیل اولین لولای خمیری در مجموعه ی اتصال و نیز اثر سطح عملکرد کلی قاب بر رفتار اتصال بررسی شده است. علاوه بر این به دلیل قابلیت های خاص مدل های اجزاء محدود، آثار برخی دیگر از متغیرها همچون مقدار خاموت ها در اتصال، مقاومت فشاری بتن، مقاومت جاری شدگی فولاد، مقدار میلگردهای طولی تیر و نیروی محوری ستون بر رفتار اتصال ارزیابی شده است.
  کلیدواژگان: قاب های خمشی ویژه بتن مسلح، اتصال میانی، لولای خمیری، سطح عملکرد، تحلیل غیر خطی عددی، رفتار غیر خطی، استهلاک انرژی
 • محمد ملکی صفحات 29-38
  مدل های رفتاری کشسانی خمیری لزجی پایه گذاری شده براساس مفهوم اضافه ی تنش پرزینا در حد وسیعی برای بیان رفتار تابع زمان خاک ها استفاده می شوند. جواب این نوع مدل ها امل یک قسمت کشسانی مستقل از زمان و یک قسمت خمیری لزجی تابع زمان است. در این نوع مدل سازی علی رغم سادگی، برخی از جنبه های رفتاری خاک ها مانند وضعیت خرابی خمیری و تغییرشکل خمیری در بارگذاری های سریع قابل بیان نیستند. در واقع در این مدل ها شرط سازگاری ارضاء نمی شود. به عبارت دیگر وضعیت تنش می تواند خارج از سطح تسلیم قرارگیرد. همچنین در بارگذاری های سریع جواب مدل ارتجاعی است و تغییرشکل های خمیری لزجی در گذر زمان تولید می شوند. این در صورتی است که حتی در بارگذاری های سریع بخش عمده یی از تغییر شکل های خاک خمیری است. در نوشتار حاضر، سازوکار خمیری لزجی به یک مدل کشسانی خمیری)مدل پایه(اضافه شده است. مدل کشسانی خمیری خمیری لزجی حاصله نه فقط قابلیت بیان رفتار تابع زمان از جمله پدیده های خزش)اولیه و ثانویه(، رهاشدگی تنش و اثر نرخ بارگذاری را دارد، بلکه رفتار خاک تحت اثر بارگذاری های سریع و نیز وضعیت خرابی را نیز درنظر می گیرد. نحوه ی تعیین پارامترهای مدل و معانی فیزیکی و نیز میزان تاثیر هریک از آن ها در جواب مدل، ارائه شده است. در انتها عملکرد مدل در بیان رفتار تابع زمان یک خاک ماسه یی ارزیابی شده است که نتایج حاصله نشان دهنده ی قابلیت خوب مدل در بیان رفتار تابع زمان این خاک است.
  کلیدواژگان: رفتار تابع زمان، کشسان خمیری، لزجی خمیری، خزش، اثر نرخ کرنش
 • سعید خادمی، محمد داودی صفحات 39-53
  ساخت گاه های سنگی که به منزله ی تکیه گاه و پی سدهای بتنی قوسی انتخاب می شوند، به علت شکل خاص این سازه ها و نحوه ی انتقال بارشان، بایستی دارای استحکام و سختی بالایی باشند. از طرفی سنگ های سخت به علت ماهیت شکننده ی خود معمولا دارای تعدادی دسته درزه و ناپیوستگی هستند. وجود درزه ها به منزله ی صفحات ضعف و تاثیرات مهم خصوصیات آن ها، می تواند پایداری این سازه های عظیم را با مخاطره همراه کند. به همین دلیل لازم است تا نقش ناپیوستگی ها برروی پایداری سدهای بتنی قوسی کاملا بررسی شود. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار U D E C، وضعیت پایداری تکیه گاه سدهای بتنی قوسی در دوحالت خشک و وجود جریان در درزه ها براساس دو روش افزایش پارامتر فشار آب پشت سد و روش کاهش پارامترهای مقاومتی درزه ها، S R F، ارزیابی شده است. در این راستا و برای مقایسه ی بهتر این دو حالت، مقادیر لغزش و بازشدگی در محل ناپیوستگی ها و میزان نشت آب از داخل آن ها ارزیابی شده است و از میزان گسترش آن ها در کل تکیه گاه به منزله ی شاخصی برای تخمین ایمنی تکیه گاه سد استفاده می شود. نتایج به خوبی لزوم لحاظ کردن جریان آب و پدیده ی هیدرومکانیکی را در بحث ارزیابی پایداری توده ی سنگ تکیه گاه این گونه سدها نشان می دهد به نحوی که عدم شبیه سازی جریان آب، علاوه بر پیش بینی های نادرست از مکانیزم های رفتاری توده سنگ تکیه گاه، ممکن است به نتایجی در خلاف جهت ایمنی
  کلیدواژگان: سد خاکی، پردازش سیگنال، روش چهار طیفی، توزیع زمان، بسامد (TFD)، بسامد مودی، اشکال مودی، آزمایش انفجار
 • علی میرزایی، سید شهاب الدین یثربی صفحات 55-67
  در این نوشتار به مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر مکش بافتی، درجه ی اشباع و تراکم نسبی بر روی مقاومت برشی و رفتار مکانیکی نوعی خاک ماسه یی رس دار پرداخته شده است. لذا از آزمایش های سه محوری در دو حالت کاملا اشباع و غیراشباع استفاده شده است. آزمایش های اشباع در دو حالت تحکیم یافته زهکشی شده و تحکیم یافته زهکشی نشده در دو گروه با تراکم های نسبی مختلف در تنش های تحکیمی موثر 50، 100 و 200 کیلوپاسکال انجام شده اند. برای انجام آزمایش های غیراشباع از دستگاه سه محوری غیراشباع ساخته شده در دانشگاه تربیت مدرس استفاده شده است.آزمایش های سه محوری غیراشباع به صورت تحکیم یافته با مقدار آب ثابت)C W(در دو گروه با تراکم نسبی مختلف در مقادیر مختلف مکش بافتی اولیه 30، 100 و 150 کیلوپاسکال در تنش های تحکیمی موثر 50، 100 و 200 کیلوپاسکال انجام شده اند. برای اندازه گیری مکش بافتی و تغییر حجم فازهای آب و هوای حفره یی خاک از روش جابجایی محوری و سلول دو جداره ی غیراشباع استفاده شده است. بر پایه ی نتایج به دست آمده ی تاثیر مکش بافتی، درجه ی اشباع، تراکم نسبی و تنش های تحکیمی بر روی تغییرات حجم و فشار آب و هوای حفره یی نمونه های خاک بررسی شده اند. در ادامه رفتار مکانیکی خاک با استفاده از متغیرهای حالت تنش در خاک های غیراشباع مطالعه شده و پارامترهای گسیختگی برشی خاک مورد مطالعه محاسبه شده اند
  کلیدواژگان: خاک های غیر اشباع، مکش بافتی، درجه ی اشباغ، فشارهای حفره یی، روش جابجایی محوری، آزمایش های سه محوری غیر اشباغ، رفتار مکانیکی، مقاومت برشی
 • سعید یزدانی، محمود یزدانی صفحات 69-78
  ساخت گاه های سنگی که به منزله ی تکیه گاه و پی سدهای بتنی قوسی انتخاب می شوند، به علت شکل خاص این سازه ها و نحوه ی انتقال بارشان، بایستی دارای استحکام و سختی بالایی باشند. از طرفی سنگ های سخت به علت ماهیت شکننده ی خود معمولا دارای تعدادی دسته درزه و ناپیوستگی هستند. وجود درزه ها به منزله ی صفحات ضعف و تاثیرات مهم خصوصیات آن ها، می تواند پایداری این سازه های عظیم را با مخاطره همراه کند. به همین دلیل لازم است تا نقش ناپیوستگی ها برروی پایداری سدهای بتنی قوسی کاملا بررسی شود. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار U D E C، وضعیت پایداری تکیه گاه سدهای بتنی قوسی در دوحالت خشک و وجود جریان در درزه ها براساس دو روش افزایش پارامتر فشار آب پشت سد و روش کاهش پارامترهای مقاومتی درزه ها، S R F، ارزیابی شده است. در این راستا و برای مقایسه ی بهتر این دو حالت، مقادیر لغزش و بازشدگی در محل ناپیوستگی ها و میزان نشت آب از داخل آن ها ارزیابی شده است و از میزان گسترش آن ها در کل تکیه گاه به منزله ی شاخصی برای تخمین ایمنی تکیه گاه سد استفاده می شود. نتایج به خوبی لزوم لحاظ کردن جریان آب و پدیده ی هیدرومکانیکی را در بحث ارزیابی پایداری توده ی سنگ تکیه گاه این گونه سدها نشان می دهد به نحوی که عدم شبیه سازی جریان آب، علاوه بر پیش بینی های نادرست از مکانیزم های رفتاری توده سنگ تکیه گاه، ممکن است به نتایجی در خلاف جهت ایمنی سد بیانجامد
  کلیدواژگان: هیدرومکانیک، توده سنگ درزه دار، سد بتنی قوسی
 • علی عطارزاده، سیدجمشید موسوی، احمد طاهر شمسی صفحات 79-86
  در این نوشتار مسئله ی تعیین ظرفیت بهینه ی مخزن سد با کنترل اعتمادپذیری تامین نیازهای آبی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی بررسی شده است. اعمال کنترل بر اعتمادپذیری، نیازمند استفاده از متغیرهای دومقداره و توسعه ی یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط با اعداد صحیح)M I L P(است؛ لذا مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک برنامه ریزی خطی)G A-L P(برای حل مدل های M I L P توسعه یافته است که در آن متغیرهای دومقداره با G A تولید و تکامل می یابد و مدل خطی باقیمانده در هر بار ارزیابی تابع هدف در G A حل می شود. این مدل به همراه روش شاخه و حد و روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی ظرفیت مخزن سد چراغ ویس، شامل تعداد 420 تا 840 متغیر صفر و یک، به منزله ی مطالعه ی موردی به کار رفته و مقایسه شده اند. نتایج بیان گر قابلیت مطلوب و لیکن نسبی الگوریتم پیشنهادی، از نظر سرعت محاسباتی و کیفیت جواب ها در مقایسه با روش شاخه و حد و الگوریتم ژنتیک در حل مدل های تحت بررسی است. علی رغم آن تولید تصادفی متغیرهای صفر و یک در G A در مسائل بزرگ مقیاس، مستلزم تلاش های محاسباتی قابل ملاحظه برای هدایت الگوریتم پیشنهادی به سمت جواب های مناسب است
  کلیدواژگان: مخازن سطحی، بهینه سازی ظرفیت، برنامه ریزی خطی، الگوریتم ژنتیک
 • محمود عامری، علیرضا خاوندی صفحات 87-92
  ترک های ناشی از خستگی یکی از رایج ترین خرابی ها در روسازی های آسفالتی هستند. پژوهشگران روش های مختلفی برای ارزیابی عمر خستگی مخلوط های آسفالتی ارائه کرده اند. در آزمایش کرنش ثابت، کاهش سختی به میزان 50٪)معیار قراردادی(به منزله ی معیار شکست آسفالت تعریف شده است. در این نوشتار معیارهای مبتنی بر مفهوم انرژی تلف شده شامل «نسبت انرژی»، «نسبت کاهش انرژی» و «نسبت تغییر انرژی تلف شده» با معیار کاهش سختی اولیه به میزان 50٪ با استفاده از آزمایش تیر خمشی چهارنقطه یی و بارگذاری نیمه سینوسی مقایسه شده اند. نتایج آزمایش های انجام شده در این پژوهش نشان می دهند که عمر خستگی مبتنی بر معیار «نسبت تغییر انرژی تلف شده» ضمن اینکه بیشترین اختلاف را با عمر خستگی بر اساس معیار کاهش سختی به میزان 50٪ دارد، انطباق بیشتری نیز با ضابطه ی شکست تعریف شده برای آن دارد. درحالی که عمر خستگی مبتنی بر سایر معیارها با ضابطه ی شکست تعریف شده برای آن ها متناظر نیست. با توجه به این نتایج، در این نوشتار درصد کاهش سختی معادل با نقطه ی «شکست واقعی» به منزله ی معیار جدید برای تعیین عمر خستگی مخلوط های آسفالتی پیشنهاد شده است
  کلیدواژگان: ترک های خستگی، عمر خستگی، تیر خمشی، کاهش سختی، انرژی تلف شده
 • محمدرضا عدل پرور، حمیدرضا وثوقی فر صفحات 93-98
  در این نوشتار، براساس مدل اندرکنش خاک و نگهدارنده ی اصلاح شده، تحلیل لرزه یی میل مهارهای انبارهای هسته یی ارائه شده است. برای طراحی سیستم های میل مهار باید پیش بینی اندازه، جهت و نوع تنش های ناشی از تنش های دست نخورده و اثر آن ها در توده ی سنگ اطراف محل حفاری را برآورد کرد. از دیگر عوامل موثر بر طرح سیستمی مسلح ساز روی توده ی سنگ، مدت عمر پیش بینی شده برای آن است. برای ارزیابی ارتباط میل مهارگذاری، لازم است اندرکنش توده ی سنگ -میل مهار درنظر گرفته شود. قبل از درنظرگرفتن یک سیستم نگهدارنده ی زمین، مشخصات بار -تغییرشکل توده ی سنگ باید تعیین شود. در سازه های پیچیده از جمله انبارهای هسته یی که تحت تنش بالا هستند، سختی و زمان نصب سیستم مسلح کننده اهمیت ویژه یی دارد. در این حالت نوع و سختی پوشش باید با عکس العمل توده ی سنگ در هنگام باربرداری)منحنی اندرکنش زمین(سازگار شود. اگر میل مهار یا کابل های مهاری قبل از تغییرشکل خمیری توده ی سنگ نصب شوند، میل مهارهای انتخابی نمی توانند با تغییرشکل های به وجودآمده سازگار شوند. هر چند اگر میل مهارها پس از وقوع تغییرشکل های خمیری نصب شوند و میل مهارها نیز به اندازه ی کافی سخت نباشند، احتمالا تغییرشکل های خمیری سنگ ادامه می یابند و درصورتی که این تنش ها خیلی زیاد باشند، در میل مهارها تاثیر می گذارند. مشکلات اشاره شده با اصلاح مدل اندرکنش توده ی سنگ و نگهدارنده مرتفع می شوند. در این پژوهش، اصلاح ذکرشده در زمان اجرای نگهدارنده اعمال شده است.
  کلیدواژگان: نگهدارنده، انبارهای هسته یی، منحنی اندرکنش، جا به جایی
 • محمد ملکی، علی حقایق صفحات 99-106
  یکی از المان های اساسی در بررسی رفتار خاک های ماسه یی وضعیت خرابی آن هاست. مشاهدات تجربی نشان می دهند که وضعیت خرابی در خاک های ماسه یی بستگی به عوامل مختلفی چون تنش محصورکننده، چگالی و مسیر تنش دنبال شده دارد. بیشتر کارهای انجام شده در این زمینه در تنش های محصورکننده ی متوسط تا زیاد)غالبا بیش از حدود k P a100(انجام شده است. ضمن آنکه فرمول نویسی غالب مدل های رفتاری نیز براساس این نتایج بنا شده است. اما نتایج تجربی در تنش های محصورکننده ی کم در حد معدودی در ادبیات وجود دارد. لذا مطالعه ی حاضر به بررسی تجربی و تئوری وضعیت خرابی در خاک های ماسه یی در تنش های محصورکننده ی کم می پردازد. لذا ضمن گردآوری نتایج تجربی مهم، یک مجموعه آزمایش سه محوری زهکشی شده تحت تنش های محصورکننده ی کم)k P a10 تا k P a200(روی ماسه ی بابلسر انجام شده است و درنهایت تعدادی از مدل های رفتاری مشهور چون ونگ، C J S، لد و نوا اعتباربخشی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اولا، وضعیت خرابی در خاک های ماسه یی بستگی غیرخطی به تنش های محصورکننده داشته است و در تنش های محصورکننده ی کم، شدت این وابستگی بیشتر می شود. ثانیا برای مدل کردن وضعیت خرابی در خاک های ماسه یی، لازم است در تعیین معادله ی سطح خرابی مدل رفتاری، اثر تنش های محصورکننده ی کم لحاظ شود
  کلیدواژگان: تنش محصور کننده ی کم، مدل رفتاری، ماسه، وضعیت گسیختگی
 • زهرا اشکو، سمیه کاظمی یکتا، احمد طاهر شمسی صفحات 107-112
  با وجود دردسترس بودن رابطه های ریاضی گوناگون برای تحلیل غیرخطی جریان در محیط های متخلخل دانه یی، استفاده از آن ها در کارهای مهندسی متعارف با دشواری هایی روبروست. یکی از اصلی ترین نکات مبهم در این زمینه، چگونگی تعیین شعاع هیدرولیکی متوسط سنگ دانه های تشکیل دهنده ی محیط متخلخل بر پایه ی برآورد سطح ویژه ی آن است. این نوشتار با ارزیابی پایه های تئوریک موضوع به منظور کاربردی نمودن رابطه ی کوزینی − کارسن رویکرد پژوهشگران را در این زمینه مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. و پس از مقایسه ی برخی از رابطه های دردسترس برای تعیین سطح ویژه و شعاع هیدرولیکی متوسط سنگ دانه، کاربردی ترین روش مهندسی برای برآورد این پارامترها را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سطح ویژه، شعاع هیدرولیکی، محیط متخلخل، تحلیل غیر خطی
 • امیرحسین شهپر، هدایت ذکایی آشتیانی، عباس بابازاده صفحات 113-119
  مسئله ی تخصیص ترافیک، مسئله ی توزیع جریان در کمان های یک شبکه ی حمل و نقل است. برای حل این مسئله، در حالتی که کمان ها و گره های شبکه دارای ظرفیت نامحدود)برای عبور جریان(باشند، روش های تکراری کارایی نظیر فرانک ولف وجود دارند. در این روش ها زیرمسئله ی خطی شده در هر تکرار، معادل مسئله ی کوتاه ترین مسیر بین زوج های مبدا مقصد است. ولی در حالت کلی، ظرفیت کمان ها و گره های شبکه محدود است و درنظرگرفتن صریح این نوع محدودیت ها سبب می شود که زیرمسئله ی خطی شده به مسئله ی جریان چند کالایی با هزینه ی کمینه تبدیل و در نتیجه حل آن بسیار سخت شود. یک روش برای حل این مشکل درنظرگرفتن ضمنی محدودیت ظرفیت با استفاده از یک تابع جریمه ی حساس به ظرفیت است، به نحوی که اضافه کردن این تابع جریمه به زمان سفر کمان ها سبب رعایت محدودیت ظرفیت شود. در ادبیات تخصیص ترافیک، نتایج کاربرد توابع جریمه برای درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت کمان در شبکه های واقعی موجود و کارایی آنها به خوبی روشن است، در حالی که چنین نتایجی برای درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت گره گزارش نشده است. در این نوشتار روش تابع جریمه ی پویا در حل مسئله ی تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره که به مراتب سخت تر از محدودیت ظرفیت کمان است، به کار می رود و عملکرد آن برای چند شبکه ی آزمایشی با ابعاد مختلف و نیز یک شبکه ی واقعی ارائه می شود.
  کلیدواژگان: تخصیص ترافیک، محدودیت ظرفیت، روش جریمه ی پویا
 • محمد داودیف مسعود محمودآبادی، مسعود حسان صفحات 121-130
  در این نوشتار برای ارزیابی دقت روش های مختلف شناسایی سیستم، آزمایش ارتعاش محیطی بر روی مدل یک ساختمان فولادی 4 طبقه با اتصالات خورجینی با استفاده از 10 عدد دستگاه لرزه نگار سه مولفه یی انجام شد. مشخصات دینامیکی مدل شامل بسامدها، اشکال مدی و میرایی های مدی با استفاده از روش های چهار طیفی، مک وری، جستار قله و زیرفضای تصادفی به دست آمد و با نتایج مدل عددی مقایسه شد. در مجموع، پژوهش حاضر نشان می دهد که با وجود عدم اختلاف قابل توجه در مقادیر بسامدهای مودی به دست آمده از چهار روش، مقادیر میرایی مدی با روش های زیرفضای تصادفی و چهارطیفی دقیق تر برآورد می شوند و با استفاده از روش چهار طیفی و مک وری، اشکال مدی چهار مد اول ارتعاشی بادقت بالاتری به دست می آید. بدیهی است تعمیم نتایج فوق به دیگر سازه ها نیازمند مطالعات بیشتر است.
  کلیدواژگان: آزمایش ارتعاش محیطی، شناسایی سیستم، روش چهار طیفی، روش مک وری، روش جستار قله، روش زیرفضای تصادفی، اتصال خورجینی
|
 • Lib Morales Shaghaghi Pages 3-10
  Steel columns filled with concrete composite columns are kind of CFST Due to the many benefits compared to RC columns and steel Have their use, especially in tall buildings in the years Recently has found a large spread. In this research work sheets Skhtknndh The overall basis or in critical areas) where the maximum stresses (Inside the walled steel columns are boiling, in the lab are check. This column reviews in 10 samples of about 3:1 scale made Are tested. Aznmvnhha are without number plates Skhtknndh And the number plates Skhtknndh entire column and in several other Skhtknndh sheets in the critical area column is placed. Samples Tested under axial compressive load times coupled with intermittent side Afzayshyabndh Columns are placed to complete demolition and treatment curves of samples Have been drawn and are being investigated. In terms of the cross-section, three The circle, square and octagonal are considered. There sheets Skhtknndh in critical areas to improve the behavior of column column in cycles Are side loading and increase the column ductility.
 • Masoud Soltanimohammadi Pages 11-19
  Due to expanding use of composites in reinforced concrete structures, development of behavioral models and provide appropriate methods for the analysis of reinforced concrete elements Tqvytshdh this material is essential. In this paper, an analytical technique based Ryzmdlsazy to simulate the response of reinforced concrete elements under tension fissuring dot net. In this way, stress transfer from the FRP reinforcement and concrete using nonlinear models of adhesion and slip calculated based on that developed cracks and fissuring behavior after the element has been set. Also Brnamhyy language Fortran-based algorithm proposed has been developed that feature calculation distributed strain, stress and slip over the elements, the relationship between average strain and average stress of concrete, steel and FRP) behavioral models average (and average distance Turks has the results. Tdvynshdh program with results from a number of experiments is the comparison and validation.
 • Abbas Ali Tasnimi Pages 21-28
  The aim of this study connect the Persian month Tir Analysis - Column Frames reinforced concrete flexural performance levels, especially in the finite element method is different. In this article by making numerical models serve as examples and S·hlalvsvl Kmhzynh in finite element software package ANSYS, analyzes Persian month Tir on the middle joints - the column of concrete structures according to the bylaws of Iran "ABA", IX topics National Building Regulations and Standards in 2800 are designed to do and bending behavior of these joints in concrete frames, particularly in levels of performance have been investigated. In this study the behavior of more than 30 middle connecting the Persian month Tir - Column nonlinear numerical methods to help evaluate and place in plastic hinge set up the first connection and the overall performance of the frame is on the behavior of the connection. Moreover, due to finite element models of specific features, works of other variables such as amount Khamvtha connection, the compressive strength of concrete, steel Jaryshdgy resistance, the amount of longitudinal bars Tir, a central force on the column connection behavior is evaluated.
 • Mohammad Maleki Pages 29-38
  Behavioral models based on the concept of elasticity paste Lzjy Payhgzaryshdh Plus a wide range of stress Przyna in function to express the behavior of soils using time Be. Answer these models include a part time independent elasticity Lzjy paste function to one part time. In spite of modeling this type Simply, some aspects of soil behavior such as state failure and paste Plastic deformation in the fast Qablbyan loadings are not. Indeed In these models does not satisfy the compatibility condition. Bhbartdygr stress conditions Outside the surface can give adhered. Also, rapid loadings Answer model is resilient and paste Tghyyrshklhay Lzjy over time produce Be. Even if this is he loadings of fast sections Mdhyy Soil is Tghyyrshklhay paste. In the present article, paste mechanism Lzjy Elastic model to paste) base model (has been added. Elastic plastic model Lzjy paste The resulting ability to xpress not only a function of time such behavior Creep phenomena) primary and secondary (, Rhashdgy stress and loading rate effects Has, but the behavior of soils under rapid loadings and conditions Also takes into account downtime. How to determine model parameters and meanings Physical and rate each of their impact on response model is presented. Finally, the model performance in function of time behavior of a soil expressed Mas·hyy Assessment The result indicates that the feature has been well expressed in the model behavior The soil is a function of time.
 • Seyed Shahabadin Yasrobis Pages 39-53
  In this article the laboratory study of the suction effect of tissue, degree of saturation And relative density on the shear resistance and mechanical behavior of soil type Mas·hyy Rsdar discussed. Therefore, tests in two modes completely S·hmhvry Saturated and unsaturated used. Saturation tests in two modes Consolidation Z·hkshyshdh findings and strengthen the findings in two groups with densities Z·hkshynshdh The relative strengthening of the tensions affecting 50, 100 and 200 do Kylvpaskal Are. Apparatus for testing unsaturated unsaturated S·hmhvry Built in Tarbiat Modarres University is used. S·hmhvry experiments Thkymyafth unsaturated form with a fixed amount of water) CW (in two groups The relative densities of different amounts of suction in the primary tissue 30, 100 150 Kylvpaskal the effective consolidation stresses 50, 100 and 200 Kylvpaskal Been done. Suction for measuring tissue volume change and water phases Weather Hfrhyy soil displacement method and the central cell unsaturated double Used. Based on results of tissue suction effect, Saturation, relative density and strengthening on the tensions and the volume changes Pressure weather Hfrhyy soil samples were studied. More behavior Using soil mechanical stress state variables in unsaturated soils Rupture parameters of soil shear Mtalhshdh study were calculated.
 • Seyed Shahabadin Yasrobis Pages 55-67
  In this article the laboratory study of the suction effect of tissue, degree of saturation And relative density on the shear resistance and mechanical behavior of soil type Mas·hyy Rsdar discussed. Therefore, tests in two modes completely S·hmhvry Saturated and unsaturated used. Saturation tests in two modes Consolidation Z·hkshyshdh findings and strengthen the findings in two groups with densities Z·hkshynshdh The relative strengthening of the tensions affecting 50, 100 and 200 do Kylvpaskal Are. Apparatus for testing unsaturated unsaturated S·hmhvry Built in Tarbiat Modarres University is used. S·hmhvry experiments Thkymyafth unsaturated form with a fixed amount of water) CW (in two groups The relative densities of different amounts of suction in the primary tissue 30, 100 150 Kylvpaskal the effective consolidation stresses 50, 100 and 200 Kylvpaskal Been done. Suction for measuring tissue volume change and water phases Weather Hfrhyy soil displacement method and the central cell unsaturated double Used. Based on results of tissue suction effect, Saturation, relative density and strengthening on the tensions and the volume changes Pressure weather Hfrhyy soil samples were studied. More behavior Using soil mechanical stress state variables in unsaturated soils Rupture parameters of soil shear Mtalhshdh study were calculated.
 • Mahmoud Yazdani Pages 69-78
  Sakhtgahhay Tkyhgah and serve as the foundation stone of concrete arch dams selected Are due to the specific structures and delivery of this precipitation should have a strength And hardness are high. The other hand, fragile nature of stones due to their hard Typically joint and several categories are discontinuities. There serve as joint Pages weakness and important influences their properties can stability of these structures Is associated with enormous risk. Bhhmyn discontinuties role because it is necessary to Concrete arch dams on sustainability will be investigated thoroughly. The study Software using UDEC, the stability of concrete dams Tkyhgah There arcduring the dry Dvhalt joints based on two methods to increase Parameters of water pressure behind the dam and the reduction of joint strength parameters, SRF, Evaluation. In this regard, and to better compare the two modes, Sliding and opening values at discontinuties and water leakage inside They have been evaluated and the total amount of their development serve as Tkyhgah Indicator to estimate Tkyhgah dam safety is used. Well results Lhazkrdn necessary water flow and hydro-mechanical phenomenon in the evaluation discussion Rock mass stability of these dams Tkyhgah shows that Bhnhvy Not simulate water flow, in addition to mechanisms of incorrect predictions Tkyhgah rock mass behavior may results in the opposite direction to safety Dam lead.
 • Syd Jmshyd Mousavi Pages 79-86
  Issue in this document to determine optimal reservoir capacity by controlling supply reliability Water needs by sing a mathematical programming model has been investigated. Control the reliability, requires the use of variables Dvmqdarh And developing a model with mixed integer linear programming) MILP (is therefore Linear programming model combines genetic algorithms) GA-LP (MILP models for solving development Results in which variables Dvmqdarh with GA production evolves and linear model Remaining in each assessment objective function in GA will be solved. This model, along with methods Branch level and method of genetic algorithms in optimizing reservoir capacity lights Voice, including 420 to 840 the number of zero and a variable, serve as case study used Gone are compared. But the results reflect the relative capabilities and desired Proposed algorithms, computational speed and quality of solutions compared Branch and level method and genetic algorithms in solving the models under consideration. Despite the production of random variables of zero and one in GA Bzrgmqyas issues, Computational effort required to steer the algorithm proposed Qablmlahzh The appropriate answers.
 • Fatigue Evaluation Of Asphalt Mixtures Based On Energy Parameters Pages 87-92
  Cracks caused by fatigue is one of the most common failures in asphalt pavement Are. Scholars of different methods for evaluating fatigue life mixtures Asphalt have provided. The constant strain test, reduced the amount of hard 50 %) conventional criteria (criteria serve as pavement failure is defined. In this article Criteria based on energy concept Tlfshdh including "energy ratio", "loss ratio Energy "and" change the ratio of energy Tlfshdh "criteria to reduce the initial hard Rate of 50 % with Chharnqthyy bending and load test in the Persian month Tir Nymhsynvsy are compared. Results of experiments conducted in this study Show that the fatigue life based on the criterion "energy change than Tlfshdh" while Greatest difference with the fatigue life based on the criteria to reduce the amount of hard 50 % is also greater compliance with the criteria defined for it has failed. While life With other standards-based fatigue failure criterion is defined for them correspond. Given these results, the article barely reducing equivalent percentage point "Real failure" serve as a new criterion for determining fatigue life of mixtures Asphalt is proposed.
 • Mohammad Reza Adlparvar Pages 93-98
  In this article, based on the modified model of interaction of soil and container, Analysis Lrz·hyy Mylmharhay nuclear stockpile is presented. For Systems must be designed Mylmhar predicted size, direction and type of stresses Induced stresses and their effects on intact rock mass around The estimated drilling. Other factors affecting system design Mslhsaz The rock mass, it is predicted lifetime. To assess Mylmhargzary connection, it is necessary rock mass interaction - consider Mylmhar Be taken. Before considering a system of land holding, profile Load - deformation of rock mass must be determined. Complex structures Including nuclear ones, which are under high tension, stiffness and installation time Vyzhhyy Mslhknndh system is important. In this case, kind and hard cover Should react when Barbrdary rock mass) interaction curves Land (to be consistent. Mylmhar or cables if inhibitory paste before deformation Rock mass to be installed, not elected Mylmharhay with Tghyyrshklhay Bhvjvdamdh be consistent. However, if after the occurrence Mylmharha Tghyyrshklhay paste Mylmharha be installed and also not hard enough, probably Tghyyrshklhay paste Find more rocks, and if these tensions are very high in Mylmharha affect. Asharhshdh problems with the correct interaction model Rock mass and are high maintenance. In this study, Aslahzkrshdh Run time is Amalshdh holder.
 • Mohammad Maleki Pages 99-106
  One of the key elements in soils Behavior Mas·hyy state breakdown Them. Experimental observations indicate that failure status in soils depends Mas·hyy Many factors such as stress Mhsvrknndh, density and stress path nbalshdh There. Most work conducted in this field stresses Mhsvrknndhy Moderate to high) often more than about kPa100 (is done. While Frmvlnvysy the dominant behavioral models based on the results, the Was. But the experimental results in too few low tensions Mhsvrknndhy In literature there. This study examines the empirical and theoretical Failure status in soils in tensions Mhsvrknndhy Mas·hyy low deals. Therefore Also important to collect experimental results, a set of triaxial tests Z·hkshyshdh Under low stresses Mhsvrknndhy) kPa10 to kPa200 (sand on Babolsar Has been done, and finally a number of behavioral models such as the famous Wong, CJS, Accreditation is Ld and Nova. Results from this study shows The first condition depends on nonlinear breakdown in soils Mas·hyy to tensions Mhsvrknndh has Mhsvrknndhy and tensions low, the intensity dependence Is more. Second, the failure condition for soils Mdlkrdn Mas·hyy, Equation is necessary in determining the breakdown level behavioral models, the effect of stresses Mhsvrknndhy Least be considered.
 • Ahmed Tahir Shamsi Pages 107-112
  Despite various mathematical Rabthhay Drdstrsbvdn nonlinear analysis Danhyy porous media flow, the use of their works Difficulties facing conventional engineering. One of the main points vague In this context, how to determine the average hydraulic radius Sngdanhhay Tshkyldhndhy porous medium based on its specific surface area is stimated. This article Assessing the theoretical foundations subject to make practical relationship Kvzyny - Carson Approach, researchers in this field of study is placed. And After comparing some Rabthhay Available to set specific and ggregate average hydraulic radius, Applicable engineering methods for estimating these parameters shows.
 • Amir Hossein Shahpar Pages 113-119
  Traffic allocation issue, the issue of possible arcs in a stream distribution network Transport. To solve this problem, and the nodes in parentheses Haltykh Network has infinite capacity) for flow (be repetitive procedures Performance such as Frank Wolf exist. In these methods Khtyshdh Zyrmsylhy In each iteration, equivalent to the shortest path between pairs of origin issue Destination. But Haltkly, Kaman and capacity limited network nodes And considering explicitly these constraints causes the Zyrmsylhy Khtyshdh multi commodity flow problem with minimum cost and in turn The resulting solution is very difficult. One way to solve this problem considering Implied capacity constraints using a penalty function sensitive to capacity Is that adding this function Bhnhvy fine time to visit parentheses Compliance due to capacity constraints. Traffic assignment literature, application of results Fined functions for considering capacity constraints arc in real networks There is clear and well their performance, while such results for Considering the node capacity constraints have been reported. In this paper methods Penalty function in solving dynamic traffic assignment with capacity constraints The node capacity constraints arc of Bhmratb harder is is used for And network performance test for several different dimensions and a network Real dot.
 • Mohammad Davoodi Pages 121-130
  In this paper different methods to assess accurately identify system testing Vibration environment on the model of a steel building with four floors pod connections Using 10 units were Mvlfhyy seismic Tuesday. Profile Dynamic Model Including frequency, tidal forms and methods of using tidal Myrayyhay Four spectral, Mkvry, essays and Zyrfzay andom peaks were obtained and results Numerical models were compared. Overall, this study shows that despite No significant differences in values obtained from four frequencies Moody Method, tidal damping values with more accurate methods of estimating Zyrfzay random Chhartyfy And are using four spectral and Mkvry, four tidal shapes Fashion comes first obtained a higher vibration carefully. Obviously generalize results Other structures above requires further studies.