فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/03/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 6
 • حسن احدی، فرناد ایمانی، مهدی رهگذر، فرحناز مسچی صفحه 7
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی نشانگان بالینی بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی در پرسشنامه ی بالینی چند محوری میلون بود. بدین منظور، 321 نفر (193 فرد مبتلا به درد مزمن و 128 فرد سالم) انتخاب شدند و با پرسشنامه ی ارزیابی پزشکی درد، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که بین گروه های مبتلا به انواع درد مزمن و گروه سالم، در میزان افسرده خویی اختلال اضطرابی، نشانگان شبه جسمی و استرس پس از سانحه، تفاوت معنادار وجود دارد.
 • منصوره شیخی، حیدرعلی هومن، حسن احدی، مژگان سپاه منصور صفحه 15
  هدف پژوهش حاضر، بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس رضایت از زندگی بین دانشجویان بود. بدین منظور، 400 دانشجو (200 پسر و 200 دختر) با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و با مقیاس رضایت از زندگی، شادکامی و افسردگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد هماهنگی درونی این مقیاس، برابر با 85/0 و پایایی باز آزمایی آن، برابر با 77/0 است. همچنین، نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مقیاس رضایت از زندگی، تک عاملی است و از اعتبار لازم برای اندازه گیری رضایت از زندگی بین دانشجویان، برخوردار است.
  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، روان سنجی
 • ندا اسماعیلی فر، عبدالله شفیع آبادی، قدسی احقر صفحه 27
  هدف پژوهش حاضر، تعیین سهم خودکارآمدی در پیش بینی شادکامی دانش آموزان بود. بدین منظور، 200 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر رودهن، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و با پرسشنامه های شادکامی و خودکارآمدی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که بین خودکارآمدی و شادکامی دانش آموزان دختر، رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد و خودکارآمدی، می تواند شادکامی دانش آموزان را به طور موثر پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: شادکامی، خودکارآمدی
 • مسعود قربانعلی پور، احمد برجعلی، فرامرز سهرابی صفحه 35
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نتیجه ی تمرکز بر هراس از مرگ، در درمان خود بیمار پنداری است. بدین منظور، 18 نفر از افراد مبتلا به خود بیمار پنداری به صورت در دسترس، انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند و گروه آزمایش، ده جلسه ی مداخله ی شناختی- رفتاری با تمرکز بر هراس از مرگ دریافت کرد. نتایج، نشان داد که خود بیمار پنداری در گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پی گیری، به طور معناداری کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، خود بیمار پنداری، هراس از مرگ
 • زهرا خدری، پرویز عسگری صفحه 45
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و سازگاری فردی- اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر تک والد و دو والد شهر اصفهان بود. بدین منظور، 160 دانش آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب و از نظر ویژگی های شخصیتی و سازگاری فردی- اجتماعی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که دانش آموزان تک والد و دو والد از لحاظ ویژگی های شخصیتی و سازگاری فردی- اجتماعی تفاوت معناداری ندارند.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سازگاری فردی، اجتماعی، نوجوانان تک والد و دو والد
 • مریم قراچه، شهدخت آزادی، اردشیر افراسیابی صفحه 55
  هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بدرفتاری همسر با کیفیت زندگی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی است. بدین منظور، 1000 نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گچساران، به شیوه ی در دسترس انتخاب شدند و از نظر بدرفتاری از سوی همسر و کیفیت زندگی، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که کیفیت زندگی 1/46 درصد از زنان شرکت کننده که مورد بدرفتاری همسر قرار گرفته بودند، در مقایسه با زنانی که مورد بدرفتاری واقع نشده بودند، پایین تر بود.
  کلیدواژگان: خشونت، بدرفتاری همسر، کیفیت زندگی زنان
 • راحله فلاح، محمود گلزاری، محبوبه داستانی، علیرضا ظهیرالدینی، سید مهدی موسوی، محمد اسماعیل اکبری صفحه 65
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی اثربخشی مداخله ی مصنوعی به شیوه ی گروهی، بر ارتقای امید و سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. بدین منظور، 60 زن به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایش، در 8 جلسه ی گروهی روانی- آموزشی معنویت بر اساس برخی از مداخلات روانی- معنوی شرکت کردند. نتایج، نشان داد که سطح امید و سلامت روان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، به طورمعناداری ارتقا یافته است.
  کلیدواژگان: معنویت، امید، سلامت روان، سرطان پستان
 • درآمدی بر ابعاد درونی، اجتماعی و معنوی درمان در بیماران
  سید مهدی موسوی، محمد اسماعیل اکبری، راحله فلاح، عطیه اکبری صفحه 77
|
 • Ahadi, Hasan., Imani, Farnad., Rahgozar, Mehdi, Meschi, Farahnaz Page 7
  The present study aimed at comparing the psychological symptoms of patients suffering from chronic pain and normal individuals in Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI); therefore, 321 individuals (193 individuals suffering from chronic pain and 128 normal individuals) were selected and tested by the administration of Medical Evaluation of Pain Questionnaire. Results indicated that the two groups differed in the rate of dysthymic disorder, post traumatic disorder and pseudo- physical symptoms of anxiety disorder.
  Keywords: Pain, Chronic Pain, Clinical Symptoms
 • Sheikhi, Mansoureh., Houman, Heidar Ali., Ahadi, Hasan, Sepah Mansour, Mozhgan Page 15
  The research purpose is to assess the psychometric properties of Satisfaction with Life Scale; therefore, 400 university students (200 males and 200 females) were selected through multi-stage random sampling and tested by Satisfaction with Life Scale, happiness and depression. Results indicated that the internal consistency and the reliability of the scale equal to 85% and 77%, respectively. Factor analysis showed that satisfaction with life scale is a single-factor measure. Moreover, this test is considered reliable in measuring the satisfaction with life amongst students.
  Keywords: Satisfaction with Life, Students, Psychometrics
 • Smaeeli Far, Neda, Shafiabadi, Abdollah, Ahghar, Ghodsi Page 27
  The research purpose is to carry out an investigation into the self-efficacy’s aspects in predicting the students’ happiness, therefore; our sample comprised 200 individuals who had been selected through multi-stage cluster sampling and simple random sampling among from the high schools of Roudehen city. The acquired data analyzed indicated that the students’ happiness is significantly, positively correlated to the students’ self-efficacy.
  Keywords: Self Efficacy, Happiness
 • Ghorbanali Pour, Masoud., Borjali, Ahmad, Sohrabi, Faramarz Page 35
  The research purpose is to assess the efficacy of cognitive behavioral intervention focused on the fear of death in the reduction of the symptoms of hypochondriasis; therefore, 18 individuals diagnosed with hypochondriasis were selected through the accessibility mode and assigned to the experimental and control groups. The experimental group underwent ten sessions of cognitive behavioral intervention focused on the fear of death. Results showed that symptoms of hypochondriasis is in experimental group was significantly lower than the control group in posttest and follow up (p<0/001).
  Keywords: Cognitive Behavior, Fear of Death, Hypochondrias
 • Khedri, Zahra, Asgari, Parviz Page 45
  The research purpose is to draw a comparison between personality traits and socio-personal adjustment of adolescents in single-parent and two-parent families of Isfahan. Therefore, 160 students were randomly selected and tested with regard to personality traits and socio-personal adjustment. Results proved no significant difference between the adolescents belonging to single-parent and two-parent families, resident in Isfahan.
  Keywords: Personality Traits, Socio, Personal Adjustment, Single Parent, Two Parent Families
 • Gharacheh, Maryam., Azadi, Shahdokht, Afrasiyabi, Ardeshir Page 55
  This analytic cross-sectional study was performed to assess the relationship between husband's abuse and married women’s quality of life. Hence, 1000 women attending to Gachsaran health centers were selected through the availability mode and tested with regard to abuse and quality of life. Results indicated that the quality of life among 46.1% of women, abused by their husbands was significantly lower in all domains compared to non-abused women (p<0.0001).
  Keywords: Violence, Husband's Behavior, Women's Quality of Life
 • Fallah, Raheleh., Golzari, Mahmoud., Dastani, Mahboubeh., Zahireddin, Alireza., Mousavi, Seyyed Mehdi, Smaeeliakbari, Mohammad Page 65
  The research purpose is to investigate into the efficacy of group spiritual intervention on increasing hope and mental health of women suffering from breast cancer; hence, 60 females were randomly selected and assigned to control and experimental groups. The experimental group underwent 8 sessions of group spiritual-based educational and mental interventions. Results indicated that there was an increased level of hope and mental health in the control group.
  Keywords: Spirituality, Hope, Mental Health, Breast Cancer
 • Introduction to Psycho Socio Spiritual Aspect of Health Management in Cancer Patients, New Team Work Approach
  Seyyed Mehdi Mousavi, Dr. Mohammad Smaeel Akbari, Raheleh Fallah, Atiyeh Akbari Page 77
  Health is the state of complete physical, mental, social and spiritual wellbeing due to neglecting psycho-spiritual aspects in the traditional oncology department; here we introduce a comprehensive center responsible for all the aspects of health in managing cancer patients. Comprehensive Cancer Control Center (CCCC) with an integrated team including surgical, medical, radiation oncologist, nutritionist psychiatrist, psychologist and spiritualist is a comprehensive center with responsibility for all the aspects of health in all duration of cancer management period; such as diagnosis, treatment and palliation period. CCCC is also accountable to caregivers’ education and minimizing the risk of burnout among them.
  Keywords: Cancer, Team work, Psycho, oncology, Spirituality, Iran