فهرست مطالب

 • پیاپی 18 (زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن گلپرور صفحه 7
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختارعاملی پرسشنامه ی باور به دنیای عادلانه رابین و پپلاو است. بدین منظور، از بین ساکنان زن و مرد (16 سال به بالا) شهر اصفهان، 1500 نفر از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و با مقیاس باور به دنیای عادلانه ی رابین و پپلاو مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی مرتبه ی اول، پنج عامل به نام های بی عدالتی غیرمنصفانه، عدالت منصفانه عدالت مبتنی بر شایستگی، عدالت ایجابی و غایی و بی عدالتی غایی بدست داد و تحلیل عاملی مرتبه ی دوم، این پنج عامل را روی دو عامل کلی باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه قرار داد. مقادیر ویژه ی این دو عامل به ترتیب 803/1 (با واریانس تبیین شده 059/36) و 194/1 (با واریانس تبیین شده 886/23) بود. همچنین، آلفای کرونباخ برای باور به دنیای عادلانه 652/0 و برای باور به دنیای ناعادلانه 678/0 بدست آمد.
  کلیدواژگان: ساختار عاملی، پرسشنامه ی باور به دنیای عادلانه رابین و پپلاو، باور به دنیای عادلانه، باور به دنیای ناعادلانه
 • حمیدرضا حاتمی، ناهید محمدی، محسن ابراهیمی، معصومه حاتمی صفحه 21
 • فاطمه طاهری، علیرضا مرادی، پرویز آزاد فلاح، جعفر میرزایی، رقیه علیزاده، نرگس موسویان صفحه 31
  هدف پژوهش حاضر، بررسی توانایی دستیابی به مواد اختصاصی از حافظه ی فعال، در فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) ناشی از جنگ بود. بدین منظور، 131 نفر در 3 گروه فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به PTSD، فرزندان جانبازان غیرمبتلا به PTSD و فرزندان افراد عادی انتخاب و از نظر افسردگی، اضطراب و حافظه ی فعال مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، حاکی از آن بود که فرزندان جانبازان مبتلا به PTSD در تکلیف حافظه ی فعال، عملکرد ضعیف تری نسبت به فرزندان افراد عادی نشان می دهند و سطح افسردگی و اضطراب فرزندان جانبازان مبتلا به PTSD بالاتر از فرزندان افراد عادی است. همچنین، یافته ها نشان داد که فرزندان جانبازان غیر PTSD در مقایسه با فرزندان افراد عادی در تکلیف حافظه ی فعال، عملکرد پایین تری داشته اند.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، حافظه ی فعال، شناخت، هیجان، اضطراب، افسردگی
 • داود معنوی پور صفحه 43
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر برای تهیه ی جداول نرم مقیاس سلامت روان بود. جامعه ی این پژوهش، شامل دانشجویان ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 89-1388 بود که از میان آنها 438 نفر انتخاب شده و با مقیاس سلامت روانی معنوی پور مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد ضریب پایایی این پرسشنامه، 91/0 است. همچنین مقایسه ی نمره ها، بیانگر آن بود که در عامل های امید، پذیرش خود، تسلط بر محیط، هدف در زندگی و روابط مثبت، تفاوت وجود ندارد و نمره ی خودمختاری پسران، بیشتر از دختران است. در این پژوهش، جداول نرم با استفاده از نمره های استاندارد تهیه و ارایه شده است.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، هنجار
 • زهرا خوشنویسان، غلامعلی افروز، علی دلاور صفحه 51
  هدف پژوهش حاضر، ایجاد پرسشنامه ای بومی برای سنجش رضایتمندی زناشویی بود. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، تعداد 369 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد انتخاب و با آزمون محقق ساخته بر اساس پنج نیاز اساسی گلاسر، مورد آزمون قرار گرفتند. ضریب پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. تحلیل داده ها نشان داد که پنج عامل طراحی شده، 68/0 واریانس کل را تبیین می کند. در ادامه، نمرات هنجاری به تفکیک جنسیت تنظیم و ارایه شده است.
  کلیدواژگان: رضایتمندی زناشویی، نظریه ی گلاسر
 • فریبرز باقری، مریم آلودری، شهرام ابوطالبی، علی اصغر اصغر نژاد فرید صفحه 63
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی ساختار انگیزش در افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل و افراد غیرمبتلا بود. بدین منظور، از بین مراجعین بیمارستان عرفان و یک کلینیک خصوصی، 30 نفر مبتلا به اختلال جسمانی شکل به صورت در دسترس انتخاب و با 30 نفر افراد غیر مبتلا همتا شدند و از نظر سبک انگیزش، مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نمرات دو گروه نشان داد که افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل، ساختار انگیزشی ناسازگارانه ای دارند.
  کلیدواژگان: اختلال جسمانی شکل، ساختار انگیزش
 • صادق تقی لو، محسن منصوبی فر، شیرین کوشکی صفحه 75
  هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه ی متغیرهای حل مساله ی اجتماعی و آشفتگی روان شناختی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری بود. بدین منظور، 341 نفر (113 پسر و 228 دختر) از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، به شیوه ی نمونه گیری چند مرحله ای، انتخاب و از نظر حل مساله ی اجتماعی و آشفتگی روان شناختی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پژوهش، به صورت قابل قبولی با داده ها برازش دارد. نتایج، نشان داد که بعد حل مساله ی غیر انطباقی به صورت مستقیم و مثبت بر آشفتگی روان شناختی اثر دارد اما اثر بعد حل مساله ی انطباقی بر آشفتگی روان شناختی، معنادار نیست. نتایج پژوهش حاضر، نشان داد که حل مساله ی غیر انطباقی، بیشتر از حل مساله ی انطباقی در تبیین آشفتگی روان شناختی نقش دارد
  کلیدواژگان: حل مساله ی اجتماعی، آشفتگی روان شناختی، مدل یابی معادلات ساختاری
 • غلامعلی افروز، کیوان کاکابرایی، مریم صیدی، نیکزاد قنبری، خدامراد مومنی صفحه 87
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با سبک های مدیریت خشم و سلامت عمومی است. بدین منظور، 200 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و از نظر سبک های دلبستگی، مدیریت خشم و سلامت عمومی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که بین سبک های دلبستگی با سبک های مدیریت و سلامت عمومی، همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین مشاهده شد که رابطه ی سبک های مدیریت خشم با سلامت عمومی معنی دار است.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، مدیریت خشم، سلامت عمومی
|
 • Fatemeh Taheri, Alireza Moradi, Parviz Azad Fallah, Jafar Mirzayi, Roghiyeh Alizadeh, Narges Mousaviyan Page 31
  The present study was conducted to assess the ability of retrieving specific materials from working memory among PTSD veterans’ children in their teens. The sample comprised 131 high school students who were selected and assigned to 3 groups (PTSD veterans’ young children, young children of veterans without PTSD and young children of healthy individuals). The mentioned groups were then tested with regard to depression, anxiety and working memory. Results in¬dicate that PTSD veterans’ children have lower performance in working memory tasks than healthy parents’ children do. The research also indicates that the state of depression and anxiety in PTSD veterans’ children is higher than healthy parents’ children. Findings have also shown that PTSD and non-PTSD veterans’ children have lower performance in working memory tasks compared with healthy parents’ children.
  Keywords: PTSD, Memory, Cognition, Emotion, Anxiety, Depression
 • Dr. Davoud Manavi Pour Page 43
  This study aimed to compare male and female students’ mental health to devise normative tables. The statistical population for this research constituted all Iranian Students of Islamic Azad University in the academic year ran from 2009 to 2010, yielding a sample of 438 students who were then tested by Manavi Pour’s Scale of Mental Health (reliability coefficient=%91). Findings didn’t prove any significant relationship between Hope, self-acceptance, environmental mastery, autonomy, purpose in life and positive relationships. Moreover, Male students scored higher than female students with regard to the autonomy. Overall, normative tables have been devised and presented employing the standard scores.
  Keywords: Mental Health, Norm, Students, Iran
 • Zahra Khoshnevisan, Dr. Gholamali Afrouz, Dr. Ali Delavar Page 51
  The research purpose is to construct and normalize an inventory to measure marital satisfaction, therefore, a sample of 369 married students was selected using multi-stage cluster sampling among from the students of Ferdowsy and Medical Sciences Universities located in Mashhad. The researcher-made questionnaire was administered and the subjects were then tested with regard to Glasser’s five basic needs. Results concerning its reliability coefficient equaled 0/84; furthermore, the determined five factors describe 0/68 of the total variance. Moreover, normative scores have been presented regarding gender.
  Keywords: Marital Satisfaction, Glasser's Theory
 • Dr. Fariborz Bagheri, Maryam Aloudari, Dr. Shahram Aboutalebi, Dr. Ali Asghar Asghar Nezhad Farid Page 63
  The aim of this study was to compare the motivational structure of patients diagnosed with somatoform disorder and normal population; thus, a sample of 60 individuals (30 individuals suffering from somatoform who referred to Erfan hospital and a private clinic for somatoform disorder therapy, and 30 individuals without the mentioned disorder) were selected through the accessibility mode and were tested with regard to motivational structure. Results analyzed by covariance analysis demonstrated that patients suffering from somatoform disorder have maladaptive motivational structure.
  Keywords: Somatoform Disorder, Motivational Structure
 • Dr. Sadegh Taghi Lou, Dr. Mohsen Mansoubi Far, Dr. Shirin Koushki, Dr. Mehdi Zare, Bahram Abadi, Mehrdad Sabet, Ramin Letafati Baris Page 75
  There is a link between deficit of social problem solving and psychological disorder. The research purpose is to clarify the relationship between social problem solving variables and psychological disorder with regard to employing the structural equation model; therefore, 341 individuals (113 males and 228 females) were selected from Islamic Azad University, Astara branch, using multi-stage sampling and were tested with regard to social problem solving and psychological disorder. Results which were analyzed employing the structural equation model indicated that the research model is properly fit with the data, furthermore, non-adaptive factor has a positive, direct effect on psychological disorder; whereas, the effect of adaptive problem solving on psychological disorder is not significant. Overall, non-adaptive problem solving is more effective in clarifying the psychological disorder in comparison with adaptive problem solving.
  Keywords: Social Problem, Disorder, Structural Equation Model
 • Dr. Gholamali Afrouz, Keivan Kakabarayi, Maryam Seyyedi, Nikzad Ghanbari, Dr. Khodamorad Momeni Page 87
  The aim of this study is to assess the relationship between attachment styles, anger management, and general health. Therefore, 200 students were randomly selected from Azad University, Kermanshah branch and tested with regard to attachment styles, anger management, and general health. Findings demonstrate that attachment and anger management styles are positively, significantly correlated with one another; furthermore, significant relationship is observed between anger management styles and general health.
  Keywords: Attachment Styles, Anger Management, Health