فهرست مطالب

 • پیاپی 16 (تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 6
 • شکوه نوابی نژاد، انسیه ملک صفحه 7
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش مقابله با تفکر قطعی نگر، بر بهبود روابط زناشویی است. در این پژوهش از بین زنان شرکت مهندسی سازه پردازی شهر تهران، 51 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و به دو گروه آزمایش (21 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم بندی شدند و گروه آزمایش، طی 8 جلسه ی 5/1 ساعته، تحت آموزش مقابله با تفکر قطعی نگر قرار گرفت. نتایج، نشان داد که آموزش مقابله با تفکر قطعی نگر، بر بهبود روابط زناشویی موثر است و موجب ارتقای روابط زناشویی آزمودنی ها می شود.
  کلیدواژگان: تفکر قطعی نگر، روابط زناشویی، تحریف شناختی
 • سعید تیموری، راشین عطایی فر صفحه 17
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین تنیدگی مادران با اختلالات رفتاری و عاطفی در کودکان است. برای این منظور، نمونه ای به حجم 100 نفر از مادران شهر تربت جام با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و با شاخص تنیدگی والدین و پرسشنامه ی مرضی کودکان مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که بین میزان سطوح تنیدگی والدینی و اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان ارتباط معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که اثر اصلی تنیدگی والدین بر اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان، معنادار است
  کلیدواژگان: تنیدگی والدینی، اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان، مادران و کودکان خردسال
 • سید محمدرضا علوی زاده صفحه 27
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر خودگردانی (SRCT) کوتاه مدت بر اصلاح رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و میزان افسردگی زوجین است. این پژوهش، به روش مورد پژوهی در دو مقطع زمانی و در دو مکان، بر اساس طرح خط پایه ی چندگانه، بین آزمودنی ها اجرا شد. نمونه ی پژوهش، شامل 6 زوج در سال های 1387 و 1388 است که داوطلب به شرکت در پژوهش بودند. یافته ها، نشان داد که زوجدرمانی مبتنی بر خودگردانی (SRCT) کوتاه مدت، باعث افزایش رضایت زناشویی، سازگاری زوجین و کاهش میزان افسردگی زوجین می شود.
  کلیدواژگان: زوج درمانی، خودگردانی، رضایت زناشویی، سازگاری، زناشویی، افسردگی
 • علیرضا حیدری، داود قاسمی، غلامرضا پاشا، علی حسین کمالی، پرویز عسگری صفحه 37
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هیپنوتیزم بر عملکرد ورزشی در بازیکنان فوتسال بود. شرکت کنندگان در این تحقیق، شامل 14 بازیکن مرد 20 تا 27 ساله بود که از بین 24 بازیکن یک تیم فوتسال بطور تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی ساده به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. به گروه آزمایشی، در 7 جلسه ی 30 دقیقه ای به مدت 7 هفته تلقین ها و تصویر های ذهنی در زمینه های بهبود عملکرد ورزشی، تمرکز فکر بهتر و آرامش بیشتر داده شد. عملکرد ورزشی، شامل سه قسمت شوت به دروازه از نقطه ی پنالتی دوم، پاس ثابت و پاس در حال حرکت از فاصله 20 متری بود. به گروه کنترل هیچگونه آموزش یا تمرین خاصی داده نشد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین دو گروه آزمایشی و کنترل در عملکرد ورزشی بازیکنان در قسمت های شوت به دروازه، پاس ثابت و پاس در حال حرکت، اختلاف معنا داری وجود دارد
  کلیدواژگان: هیپنوتیزم، عملکرد ورزشی
 • نرگس موسویان، علیرضا مرادی، جعفر میرزایی، فرزاد شیدفر، بهرام محمودی کهریز، فاطمه طاهری صفحه 49
  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی(MBCT) در کاهش چاقی و عوارض روانشناختی آن است. در این پژوهش، تعداد 48 نفر از افراد چاق به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در 3 گروه آزمایش (16 نفر، دریافت کننده MBCT) و گروه کنترل اول (17 نفر، دریافت کننده ی برنامه ی رژیم غذایی) و گروه کنترل دوم (15 نفر، بدون دریافت هیچگونه برنامه ای) جایگزین شدندگروه آزمایش به صورت گروهی و طی جلسه ای 2 ساعته تحت آموزش های MBCT قرار گرفتند. گروه دوم نیز برنامه ی رژیم غذایی ویژه ی کنترل چاقی دریافت کردند. نتایج، نشان داد که ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی در کاهش چاقی موثر است و نتایج حاصل از پیگیری یک ماهه، پایداری نتایج را نشان داد.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، چاقی
 • پرویز عسگری، علیرضا حیدری، الهه ستایش نیا صفحه 59
  دف از پژوهش حاضر، مقایسه ی افسردگی و پرخاشگری نوجوانان با توجه به سطوح پراشتهایی روانی آنان بود. برای این منظور 300 نفر از دختران و پسران نوجوان شهر اهواز به صورت نمونه-گیری در دسترس انتخاب و میزان اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و اختلالات تغذیه ی آنها ارزیابی شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که بین نوجوانان با سطح پایین پراشتهایی روانی و نوجوانان با سطح بالای پراشتهایی روانی از لحاظ اضطراب، افسردگی و پرخاشگری و همچنین بین اضطراب و مولفه های آن (اضطراب آشکار و اضطراب پنهان) میزان افسردگی و پرخاشگری این نوجوانان تفاوت معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، سطوح پراشتهایی روانی، نوجوان
 • نیمتاج سیاح سیاری، حمیدرضا حسین شاهی، بایرامعلی رنجگر صفحه 67
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش حمایت اجتماعی والدین بر شکل گیری هویت نوجوانان است. بدین منظور، از بین دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهر رودهن100 نفر (50 نفر دختر و 50 نفر پسر) به صورت نمونه گیری خوشه ایساده انتخاب و با آزمونهای حمایت اجتماعی والدین و هویت بنسون و آدامز مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل آماری نشان داد که بین سبک هویت پیش رس و حمایت اجتماعی والدین رابطه ی معنی داری وجود دارد. همچنین از نظر تفاوت های جنسیتی مشخص شد که دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر از حمایت اجتماعی بیشتر والدین برخوردارند و اکثر آنها دارای هویت پیش رس هستند.
  کلیدواژگان: هویت، حمایت اجتماعی والدین، نوجوانان، تفاوت های جنسیتی
 • شهرام وزیری، فرح لطفی کاشانی، سیمین حسینیان، سارا بهرام غفاری صفحه 75
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی خودکارآمدی جنسی با رضایت زناشویی است. گروه نمونه ی این پژوهش، 194 نفر از دانشجویان زن دانشکده ی روان شناسی واحد رودهن بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه ی خودکارآمدی جنسی و خودکارآمدی عمومی، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که خودکارآمدی جنسی با رضایت زناشویی رابطه ی معناداری داشته و از نمرات خودکارآمدی جنسی می توان نمرات رضایت زناشویی افراد را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی جنسی، خودکارآمدی عمومی و رضایت زناشویی
|
 • Navabi Nezhad, Shokouh, Malek, Ensiyeh Page 7
  The research purpose was to study the effectiveness of training to avoid deterministic thinking on improving female marital relationship; therefore, 51 people were selected through simple random sampling among from female workers of SPI Company and underwent the treatment in two experimental and control groups. The experimental group was trained for eight ninety- minute sessions. The results suggested that the educational method was effective in improving the marital relationship.
  Keywords: Deterministic Thinking, Marital Relationship, Cognitive Distortion
 • Teimouri, Saeed, Atayi Far, Rashin Page 17
  research purpose is to investigate the relationship between parental stress and mothers’ affective and behavioral disorders; thus, our sample comprised 100 individuals from Torbat-e-Jam who had been selected through cluster sampling and the tools employed were “parenting stress index and children disorder index”. Results revealed that there is a significant relationship between parent’s stress and children’s affective-behavioral disorders; moreover, analyzing the multiple regressions demonstrated that the principal effect of parental stress upon children’s affective and behavioral disorders is also marked and significant
  Keywords: Parental Stress, Children's Affective, Behavioral Disorders, Mothers, Young Children
 • Alavi Zadeh, Seyyed Mohammad Reza Page 27
  The study evaluated the effectiveness of the couple therapy based on short-term self-regulation couple therapy (SRCT) on increasing the level of marital satisfaction, marital adjustment and coming out of depression. This research was carried out in two time spans and locations based on multiple baseline in a sample of six couples in 1387 and 1388. Results indicated that couple therapy based on SRCT can increase the level of marital satisfaction and adjustment and also help them get over their depression.
  Keywords: Couple Therapy, Self Regulation, Marital Satisfaction, Marital Adjustment, Depression
 • Heidari, Alireza., Ghasemi, Davoud., Pasha, Gholamreza, Hossein., Kamali, Ali, Asgari, Parviz Page 37
  The research purpose was to look into the effectiveness of hypnosis on sporting performance of futsal players, our sample comprised 14 futsal players drawn from a larger sample of twenty four players aged 20-27. The mentioned group had been selected through simple random sampling and grouped into experiment and control groups. The experiment group was then provided with seven thirty-minute sessions on enhancing mental imagery, brain visualization, deeper concentration and relaxation in order to improve sporting performance (second spot penalty shoot out, constant passing and passing on the move from a distance of twenty meters). It’s worth mentioning that the control group didn’t receive the above-mentioned training programs. The obtained results found supports for a significant between-group difference in the sporting performance of futsal players with regard to second spot penalty shoot out, constant passing and passing on the move from a distance of twenty meters.
  Keywords: Hypnosis, Sporting Performance
 • Mousaviyan, Narges., Moradi, Alireza., Mirzayi, Jafar., Shidfar, Farzad., Mahmoudi Kahriz, Bahram, Taheri, Fatemeh Page 49
  Here, we examined the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on weight loss and its psychological complications; Thus, the research sample comprised 48 individuals suffering from obesity who had been selected through the accessibility mode and were divided into 3 groups as experimental (16 individuals provided with eight two-hour MBCT sessions, first control group (17 individuals following a weight-reducing diet plan) and second control group (15 individuals without any plans). Analyzing the obtained data demonstrates that MBCT is effective in losing fat. It’s also worth mentioning that one month of follow-up proved the stability of the results.
  Keywords: Cognitive Therapy Based on Mindfulness, Obesity
 • Asgari, Parviz., Heidari, Alireza, Setayesh Niya, Elaheh Page 59
  The study set out to draw a comparison between adolescents’ depression, anxiety and aggression regarding their mental overeating (bulimia); thus, 300 male and female adolescents of Ahvaz were selected through the accessibility mode and were then evaluated concerning their depression, anxiety, aggression and eating disorder. Findings confirm a significant difference between adolescents with a low-level bulimia and a high-level one with regard to their depression, aggression and anxiety and its components.
  Keywords: Anxiety, Depression, Aggression, Mental Overeating or Bulimia, adolescents
 • Sayyah Sayyari, Nimtaj., Hossein Shahi, Hamid Reza, Ranjgar, Bayramali Page 67
  The study was aimed at investigating the role of parents’ social support on establishing adolescents’ identity; therefore, 100 individuals (50 males, 50 females) were selected through simple cluster sampling among from the highschoolers of Roudehen and were evaluated using the Adams & Benson parents’ Social Support questionnaires. Analyzing the data supports a significant relationship between parents’ social support and precocious identity; moreover, with regard to gender, it was perceived that female students derived more parents’ social support compared with male ones and maintained precocious identity by majority.
  Keywords: Identity, Parent's Social Support, Adolescence, Gender Differences, Divisions
 • Vaziri, Shahram., Lotfi Kashani, Farah., Hosseiniyan, Simin, Sara Bahram Ghafari Page 75
  The present study has attempted to look into the relationship between sexual efficacy and marital satisfaction; hence, the sample comprised 194 female students from the psychological department of Roudehen Azad University who had been selected through the accessibility mode and were evaluated using the “Sexual Efficacy and General Efficacy Questionnaires”. Results revealed that sexual efficacy and marital satisfaction were significantly correlated to one another and individuals’ scores on sex efficacy can be predicted by considering their scores on marital satisfaction.
  Keywords: Sexual Efficacy, General Efficacy, sexual satisfaction