فهرست مطالب

Kerman University of Medical Sciences - Volume:18 Issue: 3, 2011
 • Volume:18 Issue: 3, 2011
 • تاریخ انتشار: 1390/03/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مجتبی انوری نژاد، شهره فرشاد، مرضیه حسینی صفحه 207
  مقدمه
  عفونت مجاری ادراری یکی از معمول ترین عفونت های باکتریایی است که توسط گروهی از باکتری ها که به نام اوروپاتوژن اشریشیاکلی شناخته می شوند و دارای تنوع ژنتیکی زیادی می باشند ایجاد می شود. سیستیت و پیلونفریت دو نوع از علایم بالینی است که در بیماران مبتلا به این نوع از عفونت ها مشاهده می شود. تنوع ژنتیکی بالای ایزوله های اشرشیاکلی مانع تشخیص سوش های غالب در ایجاد عفونت مجاری ادراری می شود و هنوز این مسئله که آیا تمام ایزوله های اوروپاتوژن قادر به ایجاد هر دو بیماری پیلونفریت و سیستیت هستند یا خیر مشخص نیست. روش های مناسب و دقیقی برای تقسیم بندی ژنتیکی این ارگانیسم ها مورد نیاز است که یکی از بهترین این روش ها پالس فیلد (Pulsed Field) می باشد که در این مطالعه به منظور بررسی الگوی ژنتیکی ایزوله های عامل عفونت ادراری از آن استفاده شده است.
  روش
  این بررسی توصیفی - مقطعی بر روی 90 سوش Escherichia coli جدا شده از کودکان مبتلا به عفونت های ادراری انجام گرفت و الگوهای ژنتیکی به دست آمده برای 42 ایزوله عامل سیستیت و 48 ایزوله عامل پیلونفریت با روش PFGE مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  با استفاده از روش PFGE کلا 66 الگو به دست آمد که بیشترین درصد ایزوله ها تعداد 13 و 12 باند و کمترین درصد ایزوله ها تعداد 19 و 8 باند تشکیل دادند. اندازه ژنوم ایزوله ها نیز kbp 1610-4170 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که در بعضی موارد ایزوله های عامل سیستیت و پیلونفریت دارای الگوی مشترک می باشند و علایم بالینی متفاوت مربوط به بروز فاکتور های مختلف است.
  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، پیلونفریت، سیستیت، پالس فیلد ژل الکتروفورز
 • سمیه پوراسماعیلیان، محمد میرزایی، ایرج شریفی*، مهدی زارعان صفحه 218
  مقدمه

  لیشمانیوز پوستی یکی از چالش های بهداشتی جهان به ویژه ایران به شمار می رود. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی و تعیین گونه انگل عامل بیماری در شهر و حومه محمدآباد، در شمال شهرستان جیرفت صورت گرفته است.

  روش

  این بررسی مقطعی - توصیفی به صورت سرشماری برای ارزیابی اپیدمیولوژیکی، تشخیص موارد بر اساس نمونه گیری مستقیم و تعیین گونه انگل با استفاده از روش Nested-PCR، انجام گردید.

  یافته ها

  در مجموع 3516 نفر شامل 1743 نفر (6/49%) مونث و 1773 نفر (4/50%) مذکر از نظر میزان آلودگی به لیشمانیوز پوستی، مورد معاینه فیزیکی قرار گرفتند. شیوع کلی آلودگی 3/5%، در جنس مونث 2/6% و در جنس مذکر 5/4% بود که اختلاف معنی داری بین دو جنس مشاهده گردید (05/0>P). بیشترین آلودگی در گروه سنی 20-11 سال (5/10%) و کمترین آن در گروه سنی 30-21 سال (3%) وجود داشت. بیشتر ضایعات در صورت (47%) و تک زخم (64%) بودند. روش Nested-PCR، گونه انگل در این منطقه را لیشمانیا تروپیکا تعیین نمود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه برای اولین بار در این منطقه از شهرستان جیرفت که هم جوار با شهرستان بم می باشد صورت گرفته است. به نظر می رسد سیر صعودی این بیماری در سال های بعد از زلزله، هم زمان با بروز اپیدمی بیماری در شهر بم، به دلیل تردد بیشتر اهالی در این منطقه خوش آب و هوا و ییلاقی، روی داده است.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز پوستی، اپیدمیولوژی، گونه های لیشمانیا، Nested، PCR، جیرفت
 • منیژه جزء پناهی، احمد رضا مبین، افسانه کرمی، سامیه احدی صفحه 228
  مقدمه
  برخی از گونه های کاندیدا به ویژه کاندیدا آلبیکنس فلور بدن انسان و حیوانات هستند که در پوست، حلق، دهان، دستگاه گوارش و مجرای ادرار به صورت هم زیست حضور داشته و ممکن است به صورت اولیه به ویژه در بیماران بستری در بیمارستان کلونیزه شده و سپس ایجاد بیماری نمایند. بر اساس مطالعات اخیر کاندیدوری در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه به سرعت در حال افزایش است. هدف از بررسی حاضر تعیین فراوانی کاندیدوری مرتبط با سوندهای ادراری در این بیماران جهت تعیین عوامل خطر کاندیدوری و توزیع فراوانی گونه های کاندیدا بود.
  روش
  با طراحی یک مطالعه توصیفی- مقطعی 110 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه با محدوده سنی بالاتر از 18 سال که برای مدت بیش از 7 روز سوند ادراری داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. از هر بیمار بلافاصله پس از تعویض سوند ادراری، نمونه ادرار تازه گرفته شده و حداکثر ظرف یک ساعت به آزمایشگاه منتقل و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات بر پایه پرسش نامه و چک لیستی برای ثبت ویژگی های دموگرافیک بود.
  یافته ها
  از میان 110 بیمار 65 نفر (1/59%) مرد و 45 نفر (9/40%) زن بودند. در مجموع 29 نفر (4/26%) مبتلا به کاندیدوری بودند که با کشت تایید شد. بیشترین فراوانی مربوط به گونه ی کاندیدا آلبیکنس(3/34%) بود. عوامل خطر کاندیدوری مرتبط با سونداژ شامل سن، طول مدت بستری و طول مدت سونداژ، مصرف بیشتر از دو نوع آنتی بیوتیک، مصرف کورتیکواستروئید و دیابت ملیتوس بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش روزافزون ابتلا به گونه های مختلف کاندیدا در بیماران بستری به ویژه در بخش مراقبت های ویژه، توصیه می شود که مراقبت بیشتری در پیشگیری از ابتلا به این ارگانیسم اعمال شده و در بیمارانی که عوامل خطر کاندیدوری در آنها وجود دارد توجه خاص مبذول شود.
  کلیدواژگان: کاندیدا، عفونت سیستم ادراری، کاتتریزاسیون ادراری، بخش مراقبت های ویژه
 • غلامرضا مشتاقی کاشانیان، محمدحسن نژاد صفحه 235
  مقدمه
  در حالی که ید یک عنصر ضروری برای ساخت هورمون های تیروئیدی می باشد، مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داده که استفاده از دوز بالای ید منجر به وجود آمدن بیماری خودایمنی تیروئید می شود که مکانیزیم آن هنوز ناشناخته است. مطالعات گذشته نشان دادند که عدم تعادل بین سیتوکین های در گردش خون یکی از عوامل آغاز کننده بیماری های خود ایمنی می باشد. برای پی بردن به مکانیزیم شروع خود ایمنی تیروئید، اثرات یدور سدیم و ید بر لنفوسیت های T کمک کننده خون کامل، در محیط برون تنی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش
  پس از غربال گری 25 فرد سالم و در نظر گرفتن بررسی آزمایش های اولیه، 10خانم میان سال (45-40 سال) که از نظر نتایج آزمایش ها همانند بودند انتخاب گردیدند. از هر فرد مقدار 10 میلی لیتر خون هپارینه استریل گرفته و بلا فاصله به شش گروه مختلف تقسیم شدند: کنترل، تحریک با یدور سدیم، تحریک با ید و گروه هایی مشابه که در حضور مخلوطی از محرک های استاندارد (LPS 1μg/ml & PHA 10μg/ml) بودند. این تقسیم بندی در سه گروه مشابه برای بررسی سایتوکین های ترشحی در زمان های 24 48 و 72 ساعت به طور همزمان انجام شد. سپس نمونه ها در دمای 37 درجه سانتی گراد و شرایط استاندارد کشت سلولی (5% CO2و 95% O2) انکوبه شدند. پس از سپری شدن زمان لازم، پلاسمای هر چاهک در شرایط استاندارد جدا شد و برای اندازه گیری سایتوکین های مربوطه (اینترلوکین های 4 و 10، اینترفرون گاما و فاکتورتغییر رشد بتا) در دمای هفتاد درجه سانتی گراد تا زمان آزمایش نگهداری شد.
  یافته ها
  مقایسه آماری غلظت های به دست آمده برای گروه های تحریک شده و کنترل های مربوطه، نشان داد که یدور سدیم به تنهایی می تواند باعث کاهش معنی داری (02/0>P) در غلظت TGF-β1 در تمام زمان های بررسی شده گردد، در صورتی که بر ترشح دیگر سایتوکین ها تاثیری ندارد. از سوی دیگر، ید توانست غلظت IL-4 و IL-10 را کاهش دهد (01/0>P). همچنین یدور سدیم توانست در حضور محرک های LPS/PHA باعث کاهش IL-10 گردد (02/0>P)، در صورتی که ید غلظت IL-4 و IL-10 را کاهش داد (01/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق برای اولین بار به این نکته اشاره می کند که مقادیر بالای یدور سدیم و ید می توانند در سرکوب سیستم ایمنی و میزان سایتوکین های حفاظتی در گردش خون نقش داشته باشند. نهایتا، با توجه به این نکته که غده تیروئید و هورمون های تیروئیدی در این آزمایش ها نقشی نداشته، شاید بتوان گفت که خود ایمنی تیروئید به دلیل افزایش مصرف ید از جریان خون آغاز می شود.
  کلیدواژگان: خودایمنی تیروئید، مصرف زیاد ید، یدور سدیم، ید، INF، γ، TGF، β1، IL، 4، IL، 10
 • حسن ضیاء الدینی، نوشین پرورش، نوح افشار، سید محمد حسینیان، رضا سرحدی، علی اکبر حق دوست صفحه 246
  مقدمه
  در این مطالعه سعی شده است طی یک پی گیری شش ماهه سه روش سم زدایی اپیوئیدها شامل روش استفاده ازکلونیدین، روش استفاده از متادون و روش سریع با توجه به عوامل دموگرافیک و مصرف نالتروکسان با یکدیگر مقایسه شوند.
  روش
  این مطالعه به صورت مطالعه هم گروهی آینده نگر بر روی 140 نفر از مردان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کرمان طی سال های 1386- 1384 برای ترک اعتیاد به اپیوئیدها انجام شد. بیماران به سه گروه سم زدایی به روش استفاده ازکلونیدین (61نفر)، روش استفاده از متادون (34نفر) و روش سریع (45 نفر) تقسیم شدند و نتایج به دست آمده در پی گیری 6 ماهه مقایسه شدند.
  یافته ها
  در پایان ماه اول بعد از سم زدایی در مجموع 7/80% عدم مصرف مجدد مواد را گزارش کردند. این میزان برای گروه روش سنتی 6/83%، گروه متادون 4/82% و گروه روش سریع 6/75% به دست آمد که از نظر آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. براساس نتایج پی گیری ماه ششم در مجموع 8/12% عدم مصرف مجدد مواد را گزارش کردند و این میزان برای گروه کلونیدین 7/16%، گروه متادون 7/16% و گروه روش سریع 3/6% به دست آمد که از نظر آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند.
  مصرف نالتروکسان در پایان ماه اول در مجموع 7/75% و در گروه های کلونیدین 5/52%، متادون 1/47% و سریع 8/97% بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (05/0>P). در پایان شش ماه، در هر سه گروه، قطع مصرف نالتروکسان درتمام افراد دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که طبق مطالعه آماری انجام شده در این طرح سرعت عود درهر سه نوع روش سم زدایی یکسان بوده است و از این نظر نتایج سم زدایی در سه روش مقایسه شده تفاوت آماری معنی داری نداشته است، بهتر است انتخاب نوع سم زدایی برای هر بیمار با توجه به وضعیت جسمی، تمایل فرد به روش پیشنهادی، امکانات در دسترس، درنظر گرفتن هزینه های درمانی و قضاوت بالینی پزشک صورت گیرد.
  کلیدواژگان: سم زدائی، مواد مخدر، نالتروکسان، عود، متادون، سم زدائی سریع، کرمان، ایران
 • میترا مهربانی، مهرناز مهربانی، مهرزاد مهربانی، هادی نعمت اللهی، ابراهیم منصوری نژاد، شاهرخ رفتاری صفحه 260
  مقدمه
  سیب (Malus domestica Borkh) از خانواده گل سرخ و منبع غنی از فیتواستروژن های گیاهی می باشد که تاکنون از نظر تاثیر بر زاد و ولد مورد بررسی قرار نگرفته است. در تحقیق حاضر اثر جیره غذایی سیب بر زاد و ولد موش صحرایی مطالعه شده است.
  روش
  نه گروه از موش های صحرایی نژاد NMRI (به تعداد 10 موش ماده و 2 موش نر در هر گروه) با استفاده از جیره های غذایی متفاوت از سیب (بدون سیب، یک روز درمیان و دو روز درمیان سیب) از نظر نتیجه باروری (تعداد نوزادان و نسبت جنسی) مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت.
  یافته ها
  نسبت جنسی نوزادان در هیچ یک از گروه ها تغییر پیدا نکرد ولی تعداد کل نوزادان در گروهی که والدین آنها یک روز درمیان جیره غذایی سیب دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه شاهد که فاقد سیب در جیره غذایی بودند افزایش معنی داری (05/0>p) داشت.
  نتیجه گیری
  نتیجه شاخص حاکی از این است که مصرف یک روز درمیان سیب توسط والدین باعث افزایش معنی دار تعداد نوزادان بدون تغییر در نسبت جنسی آنها می شود.
  کلیدواژگان: سیب، جیره غذایی، موش صحرایی، زاد و ولد، نسبت جنسی
 • رحیم علی شیخی، محمد حیدری *، سارا شهبازی صفحه 271
  مقدمه

  افزایش فشار داخل شکم می تواند باعث آنچه که سندرم کمپارتمان شکمی نامیده می شود گردد که معمولا در 24 ساعت اولیه بعد از ضربات شدید شکم و نیز اعمال جراحی دیده می شود. در راستای پیشگیری از این مشکل اندازه گیری فشار داخل شکم از طریق مثانه یک روش غیرتهاجمی برای ارزیابی سریع و صحیح از تغییرات فشار داخل شکم است. هدف این پژوهش مقایسه ارزش تشخیصی اندازه گیری فشار داخل شکم از طریق مثانه با معاینه فیزیکی توسط پزشک در تشخیص نیاز به عمل جراحی می باشد.

  روش

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی بیماران ترومایی مبتلا به سندرم کمپارتمان شکم مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل یک فرم تهیه اطلاعات و نیز وسایل اندازه گیری فشار داخل شکم بود. پس از تکمیل و جمع آوری داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و هم چنین نرم افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  از میان 100 بیمار ترومای شکم که فشار داخل شکم آنها اندازه گیری شد، تعداد 28 نفر به سندرم کمپارتمان شکم مبتلا شدند که از میان آنها تنها 21 نفر به اطاق عمل فرستاده شدند و 5 نفر (8/23 درصد) از آنان زنده ماندند. افرادی که به اطاق عمل فرستاده نشدند همگی فوت کردند. بین میانگین زمان تشخیص سندرم کمپارتمان شکم توسط پژوهشگر با میانگین فاصله زمانی ارسال این بیماران به اطاق عمل توسط پزشک اختلاف معنی دار وجود داشت (01/0>P). سن، جنس، نوع تروما و نوع صدمه وارده به احشای داخلی با میزان سندرم کمپارتمان شکم رابطه معنی داری نداشت (05/0<P). هم چنین در تشخیص نیاز به عمل جراحی بین دو روش اختلاف معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به تشخیص سریع تر نیاز به عمل جراحی در روش اندازه گیری فشار داخل شکم از طریق مثانه آموزش روش های تشخیص زودرس افزایش فشار داخل شکم به کادر درمانی به ویژه پرستاران یکی از الویت های درمانی می باشد.

  کلیدواژگان: فشار داخل شکم، سندرم کمپارتمان، ترومای شکمی
 • سید مهدی هاشمی، علی نگارستانی صفحه 279
  مقدمه
  انسان در طول عمر خود پیوسته در معرض پرتو های مختلفی قرار می گیرد و همواره تابش یک خطر بهداشتی بالقوه به حساب می آید. گاز رادون و دخترانش منابع عمده تابش های طبیعی می باشند و میزان قابل توجهی از دریافت دوز استنشاقی را به خود اختصاص داده اند. از این رو اندازه گیری فعالیت رادون در طبیعت پیرامون و محیط زندگی از اهمیت روز افزونی برخوردار است. در این تحقیق با اندازه گیری غلظت گاز رادون، دوز مؤثر ناشی از استنشاق هوای داخلاستخر در مجموعه آب گرم جوشان محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت.
  روش
  در این کار باتوجه به پروتکل های آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا و با استفاده از آشکار ساز اکتیو رادون نوع RAD7 غلظت گاز رادون هوای داخل فضایاستخر مجموعه آب گرم جوشان اندازه گیری و دوز مؤثر برای افرادی که در مدتی معین هوای داخل فضای ایناستخر را استنشاق می کنند محاسبه شده است.
  یافته ها
  غلظت گاز رادون درون هوایاستخر مورد نظر برابر 9/4±3/98 بکرل بر متر مکعب به دست آمد. بنا بر این برای یک شخص که دو بار در هفته و هر بار مدت دو ساعت در محیط ایناستخر می ماند آهنگ دوز مؤثر، در اثر استنشاق رادون برابر با 003/0±06/0 میلی سیورت در سال محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  با مقایسه این دوز با دو مرجع استاندارد انجمن فیزیک بهداشت و درمان و آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا در مورد آستانه خطر پذیری برای دوز مؤثر دریافتی، نتیجه می گیریم که برای افرادی که به طور معمول ازاستخر آب مجموعه آب گرم جوشان استفاده می کنند دوز به دست آمده در محدوده مقدار توصیه شده قرار دارد.
  کلیدواژگان: غلظت رادون، آهنگ دوز مؤثر، استنشاق هوا، فضای بسته، چشمه آب گرم جوشان
 • علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان، فاطمه علی پور، اکرم صادقی، الهام محمدزاده صفحه 286
  عضله بازکننده انگشت سبابه یک عضله اسکلتی باریک و بلند در لایه عمقی سطح پشتی ساعد می باشد. این عضله از یک سوم انتهای سطح خلفی جسم اولنا زیر مبدا عضله باز کننده دراز انگشت شست و غشای بین استخوانی منشا گرفته، و در طول چهارمین کمپارتمان تاندونی همراه با تاندون عضله بازکننده مشترک انگشتان از زیر اکستنسور رتیناکولوم حرکت می کند و نهایتا مقابل سر دومین استخوان متاکارپ به کناره اولنار تاندون عضله بازکننده مشترک انگشتان می چسبد و از طریق اکسپنشن اکستانسوری به انگشت اشاره متصل می شود. تاندون این عضله امکان حرکت مستقل به انگشت اشاره می دهد. در جسد مورد بررسی دو عضله بازکننده انگشت اشاره مشاهده شد. به طوری که این دو عضله دارای منشا یکسان و دارای دو بطن و دو تاندون مجزا بودند که یکی به سطح دورسال قاعده اولین بند دومین انگشت ختم شده بود و تاندون دیگری به تاندون عضله بازکننده انگشتان چسبیده و از طریق اکسپنشن اکستانسوری به انگشت اشاره متصل بود.
  کلیدواژگان: تاندون، عضله، جسد
|
 • Anvarinejad M., Farshad Sh, Hoseini M Page 207
  Background and Aims
  Urinary tract infection (UTI) is one of the most frequently acquired bacterial infections caused by a large genetically heterogeneous group of Escherichia coli which are called uropathogenic E. coli (UPEC). Cystitis and pyelonephritis are two most common symptoms seen in patients with UTI. The genetic diversity of this organism has hampered the identification of UTI strains and it is unclear whether all UPEC isolates are capable of causing both cystitis and pyelonephritis. Therefore, Careful selection of appropriate genotyping methods is mandatory. The most popular method is Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) that is used in the present study to evaluate the genetic patterns of UPEC.
  Methods
  In this cross-sectional study a total of 90 E. coli strains consisting of 48 isolates causing pyelonephritis and 42 isolates causing cystitis in children were analyzed by PFGE and their corresponding patterns were compared.
  Results
  Sixty six PFGE profiles were obtained from the genome of E. coli strains by this genotyping method. Most strains exhibited twelve and thirteen bands and the patterns with eight or nineteen bands had the lowest rate. Genome size of strains was between 1610-4170 kbp.
  Conclusion
  According to these results, it can be suggested that in some cases the strains causing pyelonephritis or cystitis have common patterns and different clinical symptoms could be attributed to different gene factors.
 • Poursmaelian S., Mirzaei M., Sharifi I., Zarean M Page 218
  Background and Aims

  Cutaneous leishmaniasis (CL) is a health problem in the world, including Iran. The objective of this study was to assess the epidemiology of CL and determination of the causative parasite species in the city and suburb of Mohammadabad, Jiroft district.

  Method

  This descriptive and cross-sectional study was performed in census manner. Diagnosis was based on direct smear microscopy and Nested-PCR technique was applied for the identification of species.

  Results

  Overall, 3516 individuals consisting of 1743 females (49.6%) and 1773 males (50.4%) were physically examined for the presence of active lesion or scar. The prevalence rate was 6.2% in female and 4.5% in male subjects with a significant difference (P<0.05). Most of the infection was in the age group of 11-20 years (10.5%) and the lowest was in the age group of 21-30 year (3%). Most of the lesions were on the face (47%) and the majority (64%) had one lesion. Based on Nested-PCR technique all examined cases were Leishmania tropica.

  Conclusion

  This study has been conducted for the first time in north of Jiroft district in proximity of Bam district. Increasing rate of this disease after the earthquake and in accordance with the epidemic condition in the city of Bam is due to the frequent traveling of people to this rural area.

 • Jozepanahi M., Mobaien Ar, Karami A., Ahadi S Page 228
  Background and Aims
  Some Candida species especially Candida albicans are known as flora of human and animals body and coexist in skin, throat and gastrointestinal and urinary tracts. They can primarily be colonized in hospitalized patients and cause diseases. Resent studies have reported increasing rate of candidauria in intensive care unit (ICU) patients. The aim of this study was to determine the frequency of candiduria in ICU patients with urinary tract catheterization.
  Method
  In a descriptive cross- sectional study, 110 hospitalized patients in ICU over 18 years old who had more than 7 days urinary tract catheter were studied. Urine sample was taken immediately after catheter replacement and sent to the laboratory in less than 1 hour and analyzed. Data collection was done by a questionnaire and check list.
  Results
  A total of 110 patients including 65 men (59.1%) and 45women (40.9%) were studied of whom 29 ones (26.4%) had candiduria based on urine culture. Candida albicans was the most common species (34.3%). Risk factors of candiduria were age, duration of hospitalization and urinary tract catheterization, using more than two antibiotics, corticosteroid consumption, and diabetes mellitus.
  Conclusion
  Due to the increasing rate of candida infection in hospitalized patients especially ICU patients, more attention for prevention of candiduria especially in those with candiduria risk factors is recommended.
 • Moshtaghi Kashanian Gh, Hasannejad M Page 235
  Background and Aims
  While iodine is an essential element for the synthesis of thyroid hormones, epidemiological studies have showed that excessive iodine intake leads to autoimmune thyroid diseases, with an unknown mechanism. Previous studies have showed disturbance in the circulating cytokines could lead to autoimmune diseases. To determine the role of iodine in cytokine production and development of thyroid autoimmune diseases, whole blood was stimulated with NaI (10 mm) and I2 (0.5 mm).
  Methods
  After evaluation of laboratory results of 25 healthy females (aged 40-45 years), 10 subjects with matched results were selected. Ten ml of sterile heparinized peripheral blood was taken from each subject and immediately were divided into 6 groups (control, NaI stimulated, I2 stimulated and matching groups in presence of standard stimulators (LPS 1µg/ml & PHA 10µg/ml). Three identical sets were setup to investigate cytokine production at 24, 48, and 72 hours. All samples were incubated in cell culture incubator (95% O2 and 5% CO2) and after elapse of appropriate time, plasma was separated from each well and kept at -70 °C till the time of cytokines (IL-4, IL-10, INF-γ and TGF-β1) analysis.
  Results
  NaI could significantly decrease the production of TGF-β1at all time points (P<0.02), while it did not affect the level of other cytokines. On the other hand, I2 significantly decreased the level of IL-4 and IL-10 (P<0.01). In the presence of LPS/PHA, NaI also reduced the production of IL-10 (P<0.02), while I2 decreased the level of IL-4 as well as IL-10 (P<0.01).
  Conclusion
  For the first time, the results of this study indicated that high levels of NaI and I2 may reduce the level of protective cytokines in circulation. Finally, since neither thyroid hormones nor thyroid gland had role in this process, it may be concluded that thyroid autoimmunity is initiated from high consumption of iodine leading to the imbalance in cytokine production.
 • Ziaadini H., Parvaresh N., Afshar N., Hoseinian Sm, Sarhadi R., Haghdoost Aa Page 246
  Background and Aims
  In this study the efficacy of traditional method, methadone tapering method and rapid method as three opiate detoxification treatments was compared based on demographic features and naltrexone consumption in a 6- month follow up.
  Method
  This Cohort prospective study was performed on 140 opioid addict men referred to opiate detoxification center of Shahid Beheshti Hospital, Kerman/ Iran from 2005-2007. They were divided into three groups of traditional method (n= 61), methadone tapering (n= 34) and rapid treatment (n= 45) and followed up for 6 months in order to evaluate the results of detoxification treatments.
  Results
  At the end of the first month, the rate of abstinence in whole was 80.7%, and this rate was 83.6% in traditional treatment group, 82.4% in methadone group and 75.6% in rapid treatment group that shows no significant difference. After the 6th month the rate of abstinence was 12.8% in whole, 16.7% in traditional treatment group, 16.7% in methadone group and 6.3% in rapid treatment group. These rates, too, show no significant difference among three groups. The rate of naltrexone consumption at the end of the 1st month was 75.7% in whole, 52.5% in traditional group, 47.1% in methadone group and 97.8% in rapid treatment group that shows significant difference among three groups (P<0.05). There was no case of naltrexone consumption at the end of the 6th month.
  Conclusion
  Since the rate of relapse and results of three detoxification methods have been the same the best detoxification method for each patient should be selected based on the physical condition of the patient, available facilities, probable expenses and physician's clinical judgment.
 • Mehrabani Mitra, Mehrabani Mehrnaz, Mehrabani Mehrzad, Nematolahi H., Mansourinejad E., Raftari Sh Page 260
  Background and Aims
  Apple (Malus domestica Borkh. from Rosaceae family), a rich source of phytoestrogenes has not been thoroughly tested for its reproductive effects. In this study, we investigated the effects of apple diet on rat's reproduction.
  Method
  Nine groups of NMRI rats (n= 10 females + 2 males) with different apple diets (free- apple diet and apple diet in every other day and every tow days intervals) were studied for pregnancy outcome (number of offsprings and sex ratio). Statistical analysis was done by one way ANOVA.
  Results
  Sex ratio of offsprings in none of the groups changed, but the total number of offsprings in the group that had apple diet every other day, showed a significant increase in comparison to the control group (p <0.05).
  Conclusion
  The obtained results show that parents, every other day apple diet causes significant increase in the total number of offsprings without any change on sex ratio.
 • Sheikhei Ra, Heydari M., Shahbazi S Page 271
  Background and Aims

  Increase in abdominal pressure can lead to the so-called intra–abdominal compartment syndrome (ACS) that is often observed during the first 24 hours after sever abdominal trauma and surgery. Measurement of the intra abdominal pressure through the bladder as a non-invasive measurement can provide a quick and accurate assessment of abdominal pressure changes. This study was performed to compare the diagnostic value of intra-abdominal pressure measurement through the bladder with that of physical exam in the diagnosis of surgery indication.

  Methods

  This descriptive- analytical study was performed on patients with intra-abdominal compartment syndrome due to blunt abdominal trauma referred to Nemazee hospital, Shiraz, Iran. Tools for data collection included a check list consisting demographic information, and intra-abdominal pressure measurement instruments. Data analysis was done through SPSS software.

  Results

  Of 100 patients with abdominal trauma whose abdominal pressures were measured, 28 ones had abdominal compartment syndrome of whom, 21 ones (75 percent) were referred to the operation room by physician. Among all patients who were sent to the surgery room, 5 patients (23.80%) were survived and all those who were not sent to the surgery room died. Mean diagnosis time of measuring abdominal pressure for detection of operation indication was significantly lower than that of physical exam (P<0.01). Age, sex, type of trauma and type of injury to internal organ had no significant relationship with the rate of abdominal compartment syndrome. Also, there was no significant difference between the two methods in finding surgery indication.

  Conclusion

  Implementing education on methods of early diagnosis of intra-abdominal pressure increase for medical team especially nurses is one of the treatment priorities.

 • Hashemi Sm, Negarestani A Page 279
  Background and Aims
  Human beings are constantly exposed to different radiations that have always been recognized as a health hazard. Radon -222 and its daughter products are major sources of natural radiations and a significant total inhalation dose is related to them. Hence, the measurement of radon activity in the environment has gained an increasing importance. In this study, with the measurement of radon concentration, the indoor radon activity level and radon effective dose rate in Jooshan hot spring were determined.
  Method
  Concentration of radon gas inside the pool of Jooshan hot spring was measured using the active detector Rad7 type and the annual effective dose was estimated for individuals inhaling the indoor air of this pool for a specified period of time.
  Results
  Concentration of indoor air radon gas was 98.3±4.9 Bq/m3 and for a person staying in the pool twice a week and each time for two hours, the annual effective dose rate, due to the inhalation of radon, equals to 0.06±0.003 mSv/y.
  Conclusion
  Comparison of the obtained effective does with the standards of Environmental protection Agency and Health physics Society, it can be concluded that for individuals that normally use Jooshan hot spring pool, the resulted dose is in the recommended range.
 • Ebrahimzadeh Bideskan Ar, Alipour F., Sadeghi A., Mohammadzadeh E Page 286
  The extensor indicis is a narrow, elongated skeletal muscle in the deep layer of the dorsal forearm that originates from the one third of the distal posterior surface of the shaft of ulna below the origin of the extensor pollicis longos and interosseous membrane. It runs through the fourth tendon compartment with the extensor digitorum under the extensor retinaculum. The extensor indicis joins to the ulnar side of the extensor digitorum communis opposite the head of the second metacarpal bone. This muscle allows independent extension of the index finger. In a cadaver dissection we observed two extensor indicis muscles with the same origin but two separate belleis and tendons. One of them was attached to the dorsum of the index finger and another one to the tendon of extensor digitorum muscle and to the index finger via extensor expansion.