فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/08/01
 • تعداد عناوین: 24
|
 • حمیدرضا تشیعی، مهدی حاجیان نژاد، محمدمهدی امین، فرهام کرکانی صفحه 373
  مقدمه
  در تولید مواد پلیمری مقدار زیادی مواد شیمیایی استفاده می گردد که این مواد در طول زمان از مواد پلیمری نشت کرده و می توانند سبب بروز مشکلات بهداشتی گردند.
  روش ها
  در این تحقیق چهار نوع لوله پلی پروپیلن (PP) و دو نوع لوله پی وی سی (PVC) مورد آزمایش قرار گرفت و غلظت و میزان نشت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، نیکل، کروم، روی و قلع) در دمای 20 درجه سانتی گراد مطالعه و با استاندارد ملی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت (WHO) مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین میزان سرب در لوله های PVC نو و کهنه نسبت به سایر لوله ها بسیار بیشتر بوده و بین مقادیر سرب در این دو لوله نسبت به سایر لوله ها از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین میزان نشت این فلز در آب از لوله PP تولیدی کارخانه (الف) و (ب) بیشتر است. در این دما، میزان نشت سرب از لوله ها از استاندارد ملی کم تر، ولی در لوله PP تولیدی کارخانه (الف) و (ب) از استاندارد EPA و رهنمودهای WHO بیش تر بود. در مورد کادمیوم نیز میزان نشت لوله PP تولیدی کارخانه (پ) از هر سه استاندارد و رهنمود بیش تر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط مستقیم استفاده از لوله های پلی مری با سلامتی مصرف کنندگان، ضمن ضرورت کنترل جدی تولید لوله های مزبور از نظر بهداشتی توسط مراجع ذیربط، تغییر نوع تثبیت کننده و عدم استفاده از رنگ دانه های با پایه فلزات سنگین پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آب، فلزات سنگین، نشت فلزات، لوله های پلیمری
 • مریم عمیدی مظاهری، غلامرضا شریفی راد صفحه 383
  مقدمه
  امروزه بهداشت دهان و دندان یکی از معضلات بهداشتی کشور می باشد. پوسترهای آموزشی، چنانچه به صورت مناسب طراحی و به کار گرفته شوند، یکی از راه های ساده و مقرون به صرفه آموزش بهداشت می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان از طریق نصب پوستر آموزشی در آسانسور و تابلو اعلانات آپارتمان ها بود.
  روش ها
  پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی با نمونه گیری از افراد ساکن در 10 مجموعه آپارتمان آسانسوردار نقاط مختلف شهر اصفهان در سال 1387 انجام شد (5 آپارتمان به عنوان مورد و 5 آپارتمان به عنوان شاهد انتخاب شدند). در مجموع 126 نفر در این مطالعه شرکت کردند. اطلاعات مربوط به آگاهی و نگرش در زمینه بهداشت دهان و دندان، با پرسش نامه خود ایفا در دو مرحله قبل و بعد از نصب پوستر های آموزشی جمع آوری گردید. در آپارتمان های مورد، از پوستر آموزشی بهداشت دهان و دندان استفاده گردید. پس از یک ماه پوستر ها جمع آوری گردید. پس از دو ماه مجددا پرسش نامه ها در میان تمام افراد (گروه مورد و شاهد) توزیع گردید. اطلاعات به روش آمار تحلیلی با نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  5/62 درصد از افراد زن و 5/37 درصد مرد بودند.43 درصد از آنان مدرک تحصیلی دیپلم داشتند، 8/25 درصد از نظر نمره آگاهی و 7/86 درصد از نظر نمره نگرش وضعیت نامطلوب داشتند. قبل از مداخله وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد افراد دو گروه تفاوت معنی داری نداشت و پس از نصب پوسترهای آموزشی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد افراد گروه مورد اندکی افزایش یافت اما این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  روش آموزشی به کار رفته در این پژوهش کارآیی لازم جهت ارتقا سطح آگاهی، نگرش وعملکرد افراد را نداشت. پیشنهاد می شود جهت تکمیل اثر بخشی پوستر ها از سایر روش های آموزش بهداشت نیز استفاده شود.
  کلیدواژگان: پوستر آموزشی، آگاهی، نگرش، بهداشت دهان و دندان، آسانسور
 • عبدالمطلب صید محمدی، قربان عسگری، افشین ابراهیمی، زهرا شریفی، حسین موحدیان عطار صفحه 390
  مقدمه
  4- کلروفنل یکی از آلاینده های رایج در فاضلاب تولیدی از صنایع شیمیایی و پتروشیمی است. این ماده به دلیل حضور کلر و حلقه بنزنی در آن، در برابر تجزیه بیولوژیکی مقاوم است. روش های متعددی جهت حذف این آلاینده در محیط، مورد استفاده قرار گرفته است که در این میان روش های اکسیداسیون پیشرفته دارای قابلیت بیشتری می باشند.
  روش ها
  در این مطالعه امکان حذف این آلاینده با استفاده از یک دستگاه مایکروویو خانگی اصلاح شده به تنهایی و همراه با افزودن ماده اکسید کننده (پراکسید هیدروژن)، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر pH، زمان تماس، قدرت امواج مایکروویو و غلظت اولیه ماده آلی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  کارایی حذف این ماده شیمیایی به غلظت پراکسید هیدروژن بستگی دارد به طوری که غلظت بهینه ماده اکسیدکننده 1/0 مولار می باشد و با افزایش آن از مقدار بهینه میزان حذف کاهش می یابد. نتایج این مطالعه در خصوص تاثیر pH نشان می دهند که در 5/10pH = حداکثر کارایی حذف حاصل می شود. همچنین میزان تجزیه این ماده به شدت به غلظت اولیه آن بستگی دارد. توان مایکروویو عامل مهمی در حذف این آلاینده می باشد و با افزایش انرژی خروجی، میزان حذف افزایش می یابد. مقدار انرژی الکتریکی مورد استفاده در این روش 17460 کیلووات ساعت به ازای هر کیلوگرم ماده آلی تجزیه شده می باشد.
  نتیجه گیری
  بررسی نتایج این مطالعه در خصوص حذف 4- کلروفنل با مایکروویو اصلاح شده حاکی از بالا بودن راندمان حذف این ماده آلی با استفاده از مایکروویو در محیط قلیایی و امواج بالای اشعه مایکروویو می باشد. با این حال مصرف برق بالا توسط این روش می بایست مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فاضلاب صنایع پتروشیمی، مایکروویو، اکسیداسیون پیشرفته، 4، کلروفنل، رادیکال هیدروکسیل
 • حسین مهدی زاده، مریم عزیزی صفحه 397
  مقدمه
  فناوری وب 2، رویکرد جدید در فرآیند اطلاع رسانی و اشتراک داده ها در اینترنت است. مشخصه بارز تمرکز بر تعامل کاربران و توسعه دهندگان سایت می باشد. هدف این پژوهش بررسی میزان دانش دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور در محیط های وب 2 صورت گرفته است.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد. جامعه آماری مطالعه، دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای، 303 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، یک پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن از نظر صاحب نظران حوزه علوم تربیتی و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول (896). برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و برای سنجش فرضیات از آزمون k2 و ضرایب همبستگی فی و وی کرامر استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق بیانگر این است که میزان دانش اکثر پاسخ گویان (58.4 درصد) در محیط های وب 2 کم و خیلی کم بوده و(7/26 درصد) از آن ها نیز در حد متوسط دارای دانش و مهارت بوده اند. همچنین بین میزان دانش پاسخ گویان در زمینه محیط های وب 2 و معدل آن ها رابطه معنادار وجود داشته، در حالی که بین مقطع تحصیلی پاسخ گویان و دانش وب 20 رابطه معناداری مشاهده نشده است.
  نتیجه گیری
  دانش دانشجویان در فناوری های وب 2 مطلوب نمی باشد. برنامه ریزی برای آشنایی با فناوری های نوین و ترغیب آن ها و استفاده از فناوری ها در فرایند یادگیری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: وب 2، دانشگاه های علوم پزشکی، دانشجویان
 • حامد اسدی اردلی، مهربان صادقی، امیرحسام حسنی، امیرحسین جاوید، حسن هاشمی صفحه 407
  مقدمه
  یکی از گزینه های مطرح در خصوص دفع لجن، استفاده از آن در زمین های کشاورزی به عنوان کود می باشد ولی به دلیل احتمال وجود انواع میکروارگانیزم های بیماری زا، ممکن است باعث ایجاد طیف وسیعی از بیماری های میکروبی و انگلی در انسان و دام شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان کاربرد لجن تولیدی در فرایندهای تصفیه فاضلاب شهری، برای حاصلخیزی زمین های کشاورزی با در نظر گرفتن استانداردهای معتبر زیست محیطی و بهداشتی می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، سه تصفیه خانه فاضلاب واقع در شهرهای شهرکرد، فارسان و بروجن در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان تصفیه خانه مدل، انتخاب شدند. دلیل انتخاب این تصفیه خانه مشابهت هایی بود که از نقطه نظر شرایط محلی، فرایندهای موجود در آن ها و نیز اهداف طرح وجود داشت. با توجه به کوهستانی بودن منطقه و دارا بودن آب و هوای سرد در زمستان و آفتاب داغ و سوزان در تابستان، دو فصل زمستان و تابستان به عنوان بازه زمانی طرح انتخاب گردیدند تا وضعیت لجن، در شرایط کمترین و بیشترین میزان تبخیر مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق کلیفرم مدفوعی و کلیفرم کل به عنوان شاخص های میکروبی لجن تعیین شد و با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا از نظر بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مقادیر میانگین کلیفرم مدفوعی برای سه تصفیه خانه شهرکرد، فارسان و بروجن در فصل زمستان به ترتیب106 × 63/1، 106 × 93/1 و 106 × 98/1 و برای فصل تابستان به ترتیب 106 × 51/4، 106 × 75/5 و 106 × 23/9 می باشد.
  نتیجه گیری
  ارزیابی نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که لجن بیولوژیکی تولید شده در هر سه تصفیه خانه در فصل زمستان پس از خشک کردن در شرایط طبیعی و بر مبنای استاندارد EPA در کلاس Bواقع می شوند. بنابراین بر اساس توصیه های این سازمان این گونه لجن ها را می توان با در نظر گرفتن محدودیت هایی که در استانداردها آمده است برای کشاورزی به کار گرفته شود. این در حالی است که کیفیت میکروبی لجن های حاصل از این تصفیه خانه ها در فصل تابستان، پایین تر از استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا برای لجن کلاس B می باشند و در نتیجه قابل استفاده در کشاورزی نمی باشند.
  کلیدواژگان: لجن خشک شده، فرایند لجن فعال، تصفیه خانه های فاضلاب شهری، کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی
 • زهرا شمس مفرحه، مرضیه شاه سیاه، سیامک محبی، یاسر تبرایی صفحه 417
  مقدمه
  امروزه علت شکست 50 درصد از ازدواج ها، عدم رضایت جنسی می باشد. این مطالعه با هدف تاثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی نادر کاظمی شهر شیراز انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی با روش نمونه گیری آسان روی (60 زوج) کلیه زوجین تازه ازدواج کرده شهر شیراز که 6 ماه قبل جهت دریافت گواهی ازدواج دایم به مرکز بهداشتی درمانی نادر کاظمی شهر شیراز مراجعه نمودند. انجام شد. زوجین با تقسیم تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. داده ها با پرسش نامه های مشتمل بر دو قسمت، مشخصات دموگرافیک (دارای 6 سوال) و پرسش نامه استاندارد رضایت جنسی ISS استفاده شد. در مرحله پیش آزمون داده ها با پرسش نامه که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفته بود در دو گروه گردآوری گردید. سپس برنامه مداخله آموزشی 4 جلسه ای برای گروه آزمون انجام شد. پس آزمون یک ماه بعد از دو گروه به عمل آمد و داده ها با آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که 67/46 درصد (28 نفر) زنان گروه آزمون. 33/53 درصد (32نفر) زنان گروه شاهد در رده سنی 24- 20 سال و نیز 3/53 درصد مردان (32نفر) گروه آزمون و 50 درصد مردان (30 نفر) گروه شاهد در رده سنی 29- 25 سال بودند بودند و بین دو گروه در رده های سنی ذکر شده تفاوت آماری معنی دار مشاهده نشد (05/0
  نتیجه گیری
  مشاوره زناشویی بر کیفیت روابط جنسی تاثیر گذارده و رضایت جنسی زوجین را افزایش می دهد. مشاوره زناشویی با پیشگیری از وقوع اختلالات جنسی و بیماری های جنسی یکی از کارآمدترین روش های آموزش بهداشت و سلامتی برای کمک به افراد و زوجین است.
  کلیدواژگان: مشاوره زناشویی، رضایت جنسی، زوجین
 • محمدحسین باقیانی مقدم، مریم هداوند خانی، سید محمد محمدی، حسین فلاح زاده، فرحناز خبیری صفحه 425
  مقدمه
  امروزه نقش مثبت فعالیت های جسمانی و ورزشی به خصوص پیاده روی در سلامت جامعه بشری و در پیش گیری و کنترل بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری دیابت ثابت شده است.هدف از این بررسی به منظور تعیین پیش بینی کننده های رفتار پیاده روی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 شهر یزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی صورت گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه ای توصیفی مقطعی، تعداد 111 نفر ازبیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر یزد بصورت تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای مشتمل بر سازه های مدل اعتقادبهداشتی به انضمام متغیرهای دموگرافیک و سوالات انجام رفتار پیاده روی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کار گیری آمار توصیفی، آزمون های ضریب همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  افراد مبتلا به دیابت نوع 2 (78 زن و 33 مرد) با میانگین سنی 44/7±18/49 در این مطالعه شرکت کردند. 102 نفر متاهل و 55 نفر از آنها تحصیلات زیر دیپلم داشتند. میانگین نمره آگاهی و رفتار پیاده روی به ترتیب 22/3± 93/6 و 73/3±46/4 به دست آمد. افراد مورد مطالعه تنها 12/43 درصد از ماکزیمم نمره قابل اکتساب آگاهی و85/31 درصد از ماکزیمم نمره رفتار پیاده روی را کسب کردند. بر اساس نتایج این مطالعه بین رفتار پیاده روی و آگاهی (02/0> P و 221/0=r)، رفتار و شدت درک شده (03/0> P و 201/0=r)، رفتار و منافع درک شده (01/0> P و 234/0=r) همبستگی معنادار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  مدل اعتقاد بهداشتی می تواند علل ضعف انجام پیاده روی را پیش گویی کند و به عنوان چارچوبی جهت اجرای مداخلات آموزشی به منظور کنترل بیماری دیابت مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، پیاده روی، دیابت نوع 2
 • انسیه طاهری، مهدی حاجیان نژاد، محمد مهدی امین، اکبر حسن زاده، مریم فروغی صفحه 436
  مقدمه
  در صورت حضور یون هایی مانند کلراید، برماید و یداید، در نمونه های فاضلاب و به ویژه فاضلاب های شور، مقدار گزارش شده به عنوان مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD یا Chemical oxygen demand)، مقدار حقیقی نمی باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان خطای آزمایش اندازه گیری COD ارایه شده در «روش های استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب» در حضور یون کلراید برای فاضلاب های شور و غیر شور با غلظت های مختلف COD بود.
  روش ها
  آزمایش به دو شکل انجام شد. روش اول بدون هر گونه حذف یون کلراید بود و روش دوم از روش حذف یون کلراید پیشنهادی در «روش های استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب» استفاده شد. در این روش برای حذف اثر تداخل یون کلراید از نسبت HgSO4:Cl، 10:1 استفاده شد. تعداد نمونه ها 22 عدد بود و تمامی آن ها با دو بار تکرار سنجش گردید. گستره غلظت NaCl و COD در نمونه ها به ترتیب در محدوده g/L 5-5/1 و mg/L 1500-400 متغیر بود. نمونه ها به دو بخش فاقد نمک به عنوان شاهد و حاوی نمک تقسیم شد.
  یافته ها
  مقدار خطا در روش اول (بدون حذف شوری) معادل 16 درصد و در روش دوم (پس از حذف شوری) معادل 2/10 درصد بود. در روش دوم 6/63 درصد از داده های قرائت شده از مقدار واقعی کمتر بود؛ در حالی که در روش اول 4/36 درصد از داده ها از مقدار واقعی کمتر بودند.
  نتیجه گیری
  حضور یون کلراید در فاضلاب های شور سبب ایجاد خطا در مقدار قرائت COD شد که این خطا گاه مثبت و گاه منفی است. در غلظت های بالای COD، مقدار خطا بیشتر است که دلیل آن را می توان از یک طرف به اکسیداسیون یون کلراید توسط دی کرومات و از طرفی به مقدار مواد آلی باقی مانده و اکسید نشده مرتبط دانست.
  کلیدواژگان: فاضلاب شور، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)، یون کلراید، میزان خطا
 • اسکندر درخشان، شهین شادزی، فاطمه درخشان، زهرا بهجتیان صفحه 443
  مقدمه
  مسمومیت حاملگی با 14 درصد مرگ و میر مادران در کشورهای جهان سوم همراه است. از آن جا که شناسایی جمعیت مادران در معرض خطر و اقدامات مناسب با پیش آگاهی مناسب مادر و جنین همراه می باشد، داشتن آگاهی کافی بهداشت کاران خانواده و مادران می تواند به کنترل بهتر این بیماری و عوارض آن بیانجامد. در این بررسی سطح آگاهی و نگرش مادران قبل و بعد از دوره های آموزشی هدف دار مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  در یک کارآزمایی قبل و بعد، آگاهی و نگرش 70 زن باردار با سواد خواندن و نوشتن، قبل و بعد از برگزاری جلسه آموزشی هدف دار در مورد فشار خون حاملگی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی از پرسش نامه خود ایفای مشتمل بر 15 سوال آگاهی سنج و 6 سوال نگرش سنج استفاده شد. داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این بررسی نمره آگاهی مادران قبل و بعد از مطالعه به ترتیب 3/20 ± 44 و 5/16 ± 4/76 بود، میانگین و انحراف معیار نمره نگرش مادران نیز از 7/19 ± 5/57 به 4/8 ± 3/92 در پایان مطالعه افزایش یافت. در این مطالعه نمره آگاهی نگرش مادران با تعداد زایمان، تعداد حاملگی و سن مادران همبستگی معنی داری نداشت. همچنین 4/52 درصد از مادران آگاهی ضعیف و بسیار ضعیف داشتند.
  نتیجه گیری
  آگاهی و نگرش زنان باردار به دنبال آموزش های هدف دار افزایش معنی داری یافت. مقایسه یافته های این مطالعه با آگاهی ضعیف بیش از 50 درصد از زنان باردار در ابتدای مطالعه، لزوم تدوین برنامه آموزشی برای جمعیت های خاص در معرض خطر بالا و بهداشت کاران خانواده را ضروری می سازد.
  کلیدواژگان: مسمومیت حاملگی، آگاهی و نگرش، بارداری
 • رضا غیاثوند، سیما گودرزی، زهرا ربانی، غلامرضا عسگری، الناز دانشزاد، محمد صالحی صفحه 450
  مقدمه
  ورزش تولید رادیکال های آزاد و پراکسیدان های لیپیدی را افزایش می دهد که باعث آسیب اکسیداتیو و در نتیجه آسیب بافتی می شود. ویتامین C و E ممکن است پراکسیدان های لپیدی افزایش یافته در ورزش را کاهش دهند.
  مطالعه حاضر به بررسی وضعیت دریافت ویتامین های آنتی اکسیدانی در زنان ورزشکار مراجعه کننده به سالن های ورزشی آئروبیک در دو منطقه اجتماعی - اقتصادی مختلف شهر اصفهان می پردازد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی 99 زن در رنج سنی 50-15 سال با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. با تکمیل پرسشنامه یادآمد 24 ساعته برای 2 روز متوالی اطلاعات غذایی افراد مورد مطالعه به دست آمد. در نهایت میانگین دریافت ویتامین C و ویتامین E اندازه گیری و با مقدار RDA و همچنین بین دو گروه مقایسه شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار N4وSPSS استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین دریافت ویتامین E در هر دو منطقه ی اقتصادی بالا (001/0 P=) و منطقه ی اقتصادی پایین P=<0/001)) کمتر از مقدار توصیه شده است و میانگین دریافت ویتامین E در افراد منطقه اقتصادی بالا به طور معنی داری از افراد منطقه اقتصادی پایین بیشتر است. (033/0P=) میانگین دریافت ویتامین C در هر دو منطقه ی اقتصادی بالا (004/0P=) و منطقه ی اقتصادی پایین (006/0P=) بیشتر از مقدار توصیه شده می باشد. اما اختلاف معنی داری بین میانگین دریافت ویتامین C در این دو منطقه مشاهده نشد (098/0P=).
  نتیجه گیری
  دریافت ویتامین E در زنان ورزشکار پایین است ارائه راهکارهای لازم برای بهبود وضعیت دریافت ویتامین E ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ویتامین های آنتی اکسیدانی، آئروبی، منطقه اجتماعی، اقتصادی
 • سعید صالحی، عماد دهقانی فرد، رضا قنبری، احمد عامری، احمد جنیدی جعفری، مهدی فرزادکیا، رامین نبی زاده، محمدمهدی بانشی صفحه 455
  مقدمه
  کیفیت کمپوست تولیدی، یکی از پارامترهای مهم و تاثیرگذار در کیفیت و فروش کمپوست بوده، مواد خارجی موجود در کمپوست اهمیت ویژه ای دارند. در این مطالعه، کیفیت مواد خارجی موجود در کمپوست تولیدی کارخانه های خمین و تهران مطالعه شد.
  روش ها
  این مطالعه به مدت 9 ماه بر روی کمپوست تولیدی در کارخانه های کمپوست خمین و تهران، با نمونه برداری مرکب تعداد 10 نمونه از کمپوست تولیدی برداشته شد و مواد خارجی آن از قبیل شیشه، پلاستیک، فلز، مواد خارجی و سنگریزه مورد آنالیز قرار گرفت و از آزمون t برای مقایسه میانگین داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین درصد شیشه، پلاستیک، فلز، مواد خارجی و سنگریزه در کمپوست تولیدی تهران 62/0، 22/0، 0، 84/0 و 24/2 درصد به دست آمد. در کمپوست خمین به ترتیب 17/1، 17/0، 02/0، 36/1 و 61/3 بود، که در محدوده استانداردهای مورد نظر می باشد. همچنین با توجه به آزمون آماری اختلاف معنی داری بین میانگین پلاستیک نمونه های کمپوست خمین و تهران مشاهده نشد، ولی میانگین سایر اجزاء اختلاف معنی دار با هم داشت (0001/0 < P).
  نتیجه گیری
  به طور کلی، کمپوست تولیدی کارخانه های تهران و خمین، مشکل خاصی از لحاظ مواد خارجی نداشت و در محدوده اکثر استانداردها قرار داشت. با این حال، چون مقدار مواد خارجی کمپوست حتی در مقادیر کم نیز موجب عدم ترغیب کشاورزان به خرید کمپوست می شود، با کاهش مواد خارجی توسط برنامه های تفکیک از مبدا و ممانعت پسماند مخلوط به کارخانه کمپوست، باعث بهبود کیفیت و ورود آن به بازار مصرف خواهد بود.
  کلیدواژگان: پسماند، کمپوست، مواد خارجی، کارخانه کپوست تهران، کارخانه کپوست خمین
 • مرجان تابش، مریم تابش، رضا غیاثوند، قاسم یادگارفر صفحه 465
  مقدمه
  امروزه دیابت یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک و عامل مهمی برای مرگ و میر و ناتوانی در جوامع مختلف از جمله ایران می باشد. دیابت درمان قطعی ندارد ولی می توان با تامین رژیم غذایی مناسب از پیشرفت و بروز عوارض آن جلوگیری کرد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط میزان مصرف میوه جات و سبزیجات با سطح هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 105 بیمار مبتلا به دیابت در سال 1389 انجام گردید. نمونه ها به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. داده های عمومی و دریافت غذایی با استفاده ازپرسشنامه های عمومی و بسامد خوراک (FFQ) و میزان هموگلوبین گلیکوزیله بیماران با انجام آزمایش خون تعیین گردید.
  پردازش اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای4 Nutritionist و SPSS انجام شد.
  یافته ها
  با افزایش 10 گرم مصرف سبزیجات به تنهایی و یا افزایش 10 گرم مصرف میوه جات وسبزیجات به طور هم زمان به ترتیب میزان هموگلوبین گلیکوزیله 0.03درصد و 0.02درصد به طور معنی داری p=0.049)و (p=0.014کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  افرادی دیابتی که از میوه جات و سبزیجات بیشتری استفاده می کنند سطح هموگلوبین گلیکوزیله پایین تری دارند.
  کلیدواژگان: میوه جات، سبزیجات، هموگلوبین گلیکوزیله، دیابت نوع 2
 • فیروز ولی پور، حبیب الله دهقان شهرضا، غلامحسین پورتقی، مهدی جهانگیری، مهناز مذاهبی صفحه 473
  مقدمه
  صدا یکی از عوامل زیان آور محیط های صنعتی است که اختلالاتی از قبیل نقص شنوایی، پر فشار خونی، آزردگی، اختلالات خواب، افزایش تعداد تنفس و مصرف اکسیژن را به وجود می آورد. هدف این پژوهش اندازه گیری و ارزیابی میزان مواجهه پرسنل با صدا در واحدهای مختلف صنعتی و اداری مجتمع دانشگا هی هوا و فضا در جنب فرودگاه مهرآباد بود.
  روش ها
  در این مطالعه به دلیل تنوع هواپیماهای موجود در سیستم حمل و نقل هوایی و متغیر بودن تعداد پروازها در طول روز دوزیمتری فردی هشت ساعته، در یک دوره یک هفته ای و همچنین آنالیز اکتا و باند در سالن تونل باد انجام شد. صداسنج (مدل 440CEL) و دوزیمتر282(مدل-CEL) جهت اندازه گیری استفاده شد. داده ها با استاندارد کمیته فنی بهداشت حرفه ای ایران و انجمن دولتی متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا (ACGIH -2005) مقایسه گردید.
  یافته ها
  مقادیر به دست آمده از دوزیمتری سر و صدا در سالن های ساختdB 7/96، آهنگری و جوشکاری dB 6/99، آیرودینامیک d B94، مدل سازی و نجاری dB 6/99، ورق کاری dB 95، کارگاه تونل باد dB 94، ساختمان های اداری ستاد dB 77، دفتر طراحی dB 77و ایستگاه نگهبانی dB 76 بود. نتایج آنالیز اکتاوباند سالن تونل باد در فرکانس های 125، 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 هرتز به ترتیب 1/97، 5/95، 1/93، 2/90، 5/85، 6/77 و 46/68 دسی بل بدست آمد.
  نتیجه گیری
  میزان سرو صدا بالاتر از میزان های استاندارد ACGIH و کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور می باشد و برای پیشگیری از پیامد های مواجهه با سروصدا توصیه هایی ارایه گردید.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، صداسنجی، دوزیمتری صدا، فرودگاه مهر آباد
 • غلامرضا شریفی راد، سیامک محبی، محمد مطلبی، مرضیه شاه سیاه صفحه 480
  مقدمه
  یکی از تغییرات مهم دوران بارداری افزایش وزن زنان باردار به عنوان یکی از شاخص های معتبر تغذیه است که بر اساس شاخص توده بدنی (BMI) سنجیده می شود. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر برنامه آموزش تغذیه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی با آموزش کلاسیک بر افزایش وزن توصیه شده دوران بارداری در زنان باردار در شهر گناباد انجام شد.
  روش ها
  مطالعه نیمه تجربی روی 110 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گناباد در سال 1388 در دو گروه آزمون (54 نفر) و کنترل (56 نفر) انجام شد. انتخاب گروه آزمون و شاهد به این صورت بود که اولین نفر به تصادف در گروه آزمون و نفر بعدی در گروه شاهد قرار می گرفت و این روند تا پایان نمونه گیری ادامه یافت در مرحله پیش آزمون داده ها توسط پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفته بود در دو گروه در نوبت اول مراقبت دوران بارداری جمع آوری گردید. سپس برنامه مداخله آموزشی 2 جلسه ای متناسب با سازه های مدل اعتقاد بهداشتی برای گروه آزمون و 2 جلسه آموزشی بر اساس آموزش های سنتی انجام شد. پس آزمون در آخرین نوبت مراقبت بارداری از دو گروه به عمل آمد و داده ها توسط آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  آزمون های آماری تفاوت معنی داری را بین تحصیلات، تعداد بارداری، سابقه سقط، شغل و میانگین سنی در دو گروه نشان نداد. بعد از مداخله مهم ترین راهنمای عمل خارجی گروه آزمون، همسر و گروه کنترل، کارکنان بهداشتی درمانی بود.
  آزمون های آماری تفاوت معنی داری را بین دو گروه در خصوص کسب وزن مطلوب در این دوران را نشان می داد.
  نتیجه گیری
  کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در جهت آموزش تغذیه به منظور افزایش وزن توصیه شده در زنان باردار نتایج موفقی را در مقایسه با آموزش های سنتی دارد.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، الگوی اعتقاد بهداشتی، آموزش سنتی، زنان باردار، تغذیه دوران بارداری
 • حسین موحدیان عطار، محسن سعدانی، مهدی حاجیان نژاد، مریم فرجی صفحه 490
  مقدمه
  نفت خام ترکیبی بسیار پیچیده است و حاوی تعداد زیاد هیدروکربن با اثرات مضری مثل سرطان زایی و اثرات خونی می باشد. در این مطالعه فرایند ازن زنی جهت کاهش سمیت نفت خام مورد استفاده قرار گرفت.
  روش ها
  نمونه استاندارد قسمت محلول نفت خام با اختلاط یک قسمت نفت خام با 9 قسمت آب تهیه گردید. جهت آزمون سمیت از غلظت های مختلف، قسمت محلول نفت خام و لارو ماهی قزل آلا استفاده شد. قبل و بعد از فرایند ازن زنی با غلضت های مختلف، آزمون سمیت و کربن آلی کل، روی نمونه ها انجام گردید.
  یافته ها
  با افزایش زمان آزمون سمیت، اختلاف بیشتری در نتایج حاصل از آزمون سمیت مشاهده شد. میزان غلظت کشنده 50 درصد 96 ساعته و کل کربن آلی قبل از فرایند ازن زنی برابر با 60 و 98/54 میلی گرم بر لیتر بود. بعد از فرایند ازن زنی با مقادیر 1 و 10 میلی گرم بر لیتر، میزان غلظت کشنده 50 درصد 96 ساعته به 3/113 و 5/205 و کل کربن آلی به 8/42 و 04/40 میلی گرم بر لیتر رسید.
  نتیجه گیری
  غلظت های بالاتر ازن جهت کاهش سمیت، تاثیر زیادی داشت، ولی در کاهش میزان محتوی کربن آلی کل تاثیر قابل توجهی مشاهده نشد. همچنین برای بررسی تاثیر یک فرایند تصفیه موثر برای حذف آلاینده های خاص، استفاده از آزمایش های زیست آزمونی می تواند نتایج ارزشمندی داشته باشد و به عنوان مکمل پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سمیت، نفت خام، ازن زنی، کربن آلی کل
 • الهه توسلی، معصومه علیدوستی، رضا خدیوی، غلامرضا شریفی راد، اکبر حسن زاده صفحه 498
  مقدمه
  برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از برنامه های مهم در بخش بهداشت و درمان کشور است که از سال 84 به اجرا درآمده است. بهداشت و سلامت پدیده ای خودجوش است و باید اطلاعات مربوطه در این زمینه به افراد داده شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین آگاهی و نگرش روستاییان با منابع کسب اطلاعات در مورد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در مناطق روستایی شهرستان شهرکرد در سال 1388 بود.
  روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بود که تعداد 1100 نفر (5/45 % مرد و 5/54% زن(از افراد تحت پوشش برنامه پزشک خانواده درمناطق روستایی شهرستان شهرکرد به روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استفاده شد. در نهایت داده ها بوسیله آزمون های آماری t-test و ANOVA آنالیز شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میانگین سنی افراد مورد بررسی 23/34 سال بود، تنها به 51 % از روستاییان، موضوعات مربوط به برنامه پزشک خانواده آموزش داده شده بود و بین میانگین نمره آگاهی و نگرش روستاییان با آموزش های داده شده ارتباط معنی داری مشاهده شد(0.001، P<0.05P<). بیشترین درصد روستاییان اطلاعات خود را از (34 درصد) بهورزان و کارمندان مراکز بهداشتی درمانی دریافت نموده بودند، همچنین بین منابع کسب اطلاعات و آگاهی و نگرش روستاییان تفاوت معنی داری مشاهده شد(0.001(P<.
  نتیجه گیری
  میزان اطلاع رسانی به افراد در مورد برنامه در حد متوسط می باشد، با توجه به اینکه روستاییان بیشترین اطلاعات خود را از بهورزان دریافت کرده بودند، بنابراین اجرای برنامه های آموزشی برای پزشکان و بهورزان و انتقال به سایر افراد جامعه می تواند موجب ارتقای کیفیت و اثربخشی این برنامه گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، برنامه پزشک خانواده، منابع کسب اطلاعات
 • زمزم پاک نهاد، مریم سبکتگین صفحه 506
  مقدمه
  چاقی یک فاکتور خطر مستقل برای ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی، دیابت نوع 2، بیماری های کیسه صفرا، سرطان های مختلف، التهاب مفاصل و مرگ و میر می باشد. افزایش وزن طی بزرگسالی به ویژه در دهه های سوم و چهارم زندگی با افزایش فشار خون همراه می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی تعداد 1493 (1159 زن و 334 مرد) فرد 16 تا 85 ساله در 12 منطقه روستایی اطراف اصفهان به طور تصادفی از بین افراد قابل دسترسی مورد بررسی قرار گرفتند و متغیرهای فشار خون، سن، قد، وزن، جنس و ارتباط بین آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. BMI از رابطه وزن و قد محاسبه شد. آنالیز آماری اطلاعات به وسیله نرم افزار SPSS11.5 و با استفاده از آزمون ANOVA و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط ها صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمایه توده بدن در این مطالعه 37/23 کیلوگرم بر متر مربع، فشار سیستولی 122 و فشار دیاستولی 76 میلی متر جیوه بود. در این مطالعه بیش از نصف افراد شرکت کننده BMI در محدوده طبیعی 24-20 و درصد کمی BMI بالاتر از 40 را دارا بودند. فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ارتباط معنی داری با BMI داشت (0001/0 > P، 202/0 = r). بر اساس آزمون ANOVA فشار خون سیستولیک و دیاستولیک به طور معنی داری در بین گروه های مختلف BMI متفاوت بود (0001/0 > P).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نیز ارتباط فشار خون و BMI را تایید می کند. به نظر می رسد افزایش وزن با احتباس نمک و مایعات، باعث افزایش فشار خون می شود، بنابراین کنترل وزن جزء مهمی در کنترل فشار خون محسوب می شود. کنترل فشار خون از طریق پیشگیری اولیه با شناسایی موارد جدید و در معرض خطر امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: چاقی، فشار خون، نمایه توده بدن
 • سهیلا میرزاییان، رضا غیاثوند، فاطمه صادقیان، مهدیه شیخی، زهرا سادات خسروی، قاسم یادگارفر صفحه 513
  مقدمه
  تغذیه مناسب به ویژه دریافت انرژی و مواد مغذی ضروری و کافی در دختران جوان به خصوص دانشجویان بسیار حایز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین دریافت ریز مغذی ها و درشت مغذی ها و مقایسه آن با استاندارد های تعیین شده، بر روی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی روی 100 نفر دختر دانشجوی 25-18 ساله در سال تحصیلی 88-1387 انجام شد. داده های تن سنجی به روش استاندارد، اندازه گیری شد و داده های غذایی با استفاده از 2 یادآمد 24 ساعت خوراک جمع آوری شد و توسط 2food prossesor مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های مربوط به دریافت مواد مغذی با مرجع میزان توصیه شده مواد مغذی (2008DRI، Dietary reference intakes)، مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  1/61 درصد افراد مورد مطالعه خوابگاهی و 7/12 درصد متاهل بودند. شیوع چاقی و اضافه وزن در افراد مورد بررسی 9/6 درصد و چاقی شکمی 1/46 درصد بود. میانگین فشار خون سیستولی 6/15 ± 2/105 میلی متر جیوه و دیاستولی 4/10 ± 2/69 میلی متر جیوه بود. در مجموع 9/3 درصد مبتلا به پرفشاری خون بودند. از بین مواد مغذی دریافتی، میزان دریافت 12B، ریبوفلاوین، فولات، منیزیم، پتاسیم و کلسیم در مقایسه با مقادیر توصیه شده DRI ناکافی و میزان دریافت E، C، پانتوتنیک اسید، تیامین، نیاسین، فسفر و روی بیش از مقادیر توصیه شده بود و وضعیت دریافت درشت مغذی ها، انرژی دریافتی، A، پیرودوکسین، آهن و سلنیوم مطابق با مقادیر توصیه شده بود.
  نتیجه گیری
  از بررسی نتایج مطالعه حاضر مشخص گردید که دریافت درشت مغذی ها در دانشجویان مشکل چندانی ندارد و عدم تعادل، عمدتا در گروه ریزمغذی ها است. بنابراین مصرف گروه های مهم غذایی مانند لبنیات، سبزی و میوه که منابع عمده ریز مغذی ها می باشند در این جامعه باید افزایش یابد. با توجه به اهمیت تغذیه مناسب در این رده سنی و اثرات آن بر سلامت آینده جامعه، به نظر می رسد باید توجه بیشتری به آموزش و فراهم آوردن امکانات برای عملکرد مناسب تغذیه ای دانشجویان مبذول شود.
  کلیدواژگان: مواد مغذی، دانشجویان، ریز مغذی ها، درشت مغذی ها، انرژی کل
 • عبدالرحمان چرکزی، قربان محمد کوچکی، حسین شهنازی، زلیخا اکرامی، الیاس بهادر صفحه 522
  مقدمه
  سبک زندگی، فعالیت عادی و معمول روزانه است که افراد آن ها را در زندگی خود به طور قابل قبول پذیرفته اند که بر روی سلامتی افراد تاثیر می گذارند. این مطالعه با هدف بررسی سبک زندگی معلمان شهرستان گرگان در سال 1388 انجام گرفت.
  روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی، 336 معلم به روش نمونه گیری طبقه ای خوشه ایدر مقاطع ابتدایی راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی انتخاب شدند. اطلاعات با پرسش نامه جمع آوری گردید و با نرم افزار آماری 5/11SPSS با استفاده ازروش های آماری توصیفی و آزمون من ویتنی، t مستقل، کروسکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضریب اطمینان 95 درصد درنظرگرفته شد.
  یافته ها
  در این پژوهش 268 نفر (84 درصد) دارای سبک زندگی نیمه مطلوب بودند. 251نفر 7)/74 درصد) از کمربند ایمنی در هنگام رانندگی استفاده می کردند. 14 نفر (2/4 درصد) افراد سیگاری 80 نفر (6/23 درصد) به طور مرتب ورزش می کردند. 181 نفر)54 درصد(دارای اضافه وزن یا چاقی بر اساس معیار نمایه توده بدنی بودند. 148 نفر)1/44 درصد(افراد در زمینه تغذیه سالم و 239 نفر)1/71 درصد(نیز در زمینه تغذیه غیرسالم دارای وضعیت مطلوب بودند. 302 نفر (9/82 درصد(در زمینه کنترل استرس در وضعیت نیمه مطلوب بودند. بین سبک زندگی و متغیر مقطع تدریس (p=0.05) و بین انجام ورزش مرتب و جنسیت رابطه معنی دار مشاهده شد (p=0.002).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه اکثریت افراد مورد بررسی دارای سبک نیمه مطلوب و غیر مطلوب بودند مداخله سازمان یافته و گسترده و منطبق با شرایط افراد مورد بررسی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، کنترل استرس، معلم، گرگان
 • عبدالرحمان چرکزی، حسین شهنازی، قربان محمد کوچکی، نعیمه نظری، زلیخا اکرامی، عافیه صمیمی صفحه 532
  مقدمه
  سنی که در آن اولین قاعدگی رخ می دهد به عنوان سن منارک در نظر گرفته می شود و شاخص خوب رسیدگی زن محسوب می شود.این پژوهش با هدف تعیین سن منارک و ارتباط آن با قد فعلی و وضعیت اجتماعی– اقتصادی در دختران دانش آموز شهر آق قلا انجام گرفت.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی تحلیلی 145 نفر دانش آموز مقطع راهنمایی شهر آق قلا در سال 1388از طریق سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای روا وپایا به همراه متر پلاستیکی و ترازوی استاندارد بود. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل، ANOVA، و ضریب همبستگی پیرسون نرم افزار آماری SPSS11/5 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن شروع منارک 98/0±15/12 سال بود. میانگین و انحراف معیار قد و وزن فعلی آنان برابر به ترتیب برابر با 37/5±35/156 سانتی متر و 34/9±51/49 کیلو گرم بود. همچنین میانگین و انحراف معیار نمایه توده بدنی آنانBody Mass Index (BMI) 4/3±2/20 کیلوگرم بر متر مربع بود. ارتباطی بین سن منارک نمونه ها با قد فعلی، وزن فعلی، نمایه توده فعلی، سطح تحصیلات والدین، رتبه تولد، بعد خانوار، محل سکونت و قومیت جد نمونه ها مشاهده نشد (p>0.05از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین شروع منارک و فصول سال مشاهده شد(P<0.05).
  نتیجه گیری
  جهت استنتاج و دسترسی به نتایج قطعی تر مطالعه گسترده تربه روش آینده نگر و با حجم نمونه بیشتر در سطح شهرستان با در نظر گرفتن تمامی عوامل مرتبط جهت برنامه ریزی بهداشت دوران بلوغ ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سن منارک، بلوغ، دانش آموز، آق قلا
 • راضیه کریمیان، نادر رهنما، احسان الله حبیبی، غلامعلی قاسمی، مریم کریمیان صفحه 540
  مقدمه
  اختلال های عضلانی– اسکلتی مرتبط با کار عمده ترین عامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و آسیب های انسانی نیروی کار به شمار می رود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی شیوع اختلال های عضلانی - اسکلتی مرتبط با کار پرستاران بیمارستان الزهرا و تاثیر 8 هفته تمرین های اصلاحی منتخب و مداخله های ارگونومی بر آن ها بود.
  روش ها
  از پرسش نامه نوردیک برای مطالعه شیوع اختلال های عضلانی- اسکلتی مرتبط با کاراستفاده شد و همچنین برای ارزیابی سطوح مواجهه با خطر اختلال های عضلانی - اسکلتی در 6 وظیفه کاری پرستاران عکس برداری و از روش ارزیابی سریع ریسک فاکتور (QEC) استفاده شد.
  یافته ها
  پرسش نامه نوردیک در بین 216 نفر از پرستاران توزیع گردید. تعداد 29 نفر که دارای اختلال های عضلانی– اسکلتی بودند. میزان شیوع اختلال های عضلانی- اسکلتی در ناحیه کمر 4/64 درصد، زانو 4/51 درصد، گردن 6/48 درصد، شانه 5/43 درصد و مچ دست 7/40 درصد، نواحی پشت 6/29 درصد، پا و قوزک پا 29 درصد، باسن– ران 5/24 درصد و آرنج 3/ 15 درصد بود. جا به جا کردن بیمار، بالاترین امتیاز را در میان وظایف به خود اختصاص داده است. به دنبال 8 هفته تمرین های اصلاحی و مداخله های ارگونومی میزان اختلال های کمر، شانه، گردن و مچ دست بهبودی معنی داری را نشان دادند (P<0/05).
  نتیجه گیری
  میزان شیوع اختلال های عضلانی- اسکلتی در پرستاران مورد مطالعه به طور نسبی بالا بود. بالا بودن سطح ریسک خطر نشانه آسیب زا بودن شرایط و محیط کار در بیمارستان است. اصلاح تکنیک جا به جا کردن بیماران و بهبود شرایط بلند کردن بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اختلال های عضلانی- اسکلتی مرتبط با کار، QEC، ارگونومی شغلی، تمرین های اصلاحی
 • آرش نجیمی، لیلا آزاد بخت، اکبر حسن زاده، غلامرضا شریفی راد صفحه 549
  مقدمه
  دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن می باشد امروزه دیابت در سالمندان یکی از مهم ترین اپیدمی های قرن است این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی مدل بزنف (باور ها، نگرش ها، نرم های انتزاعی و عوامل قادر کننده) در آموزش تغذیه کوتاه مدت به سالمندان (≥60 سال) مبتلا به دیابت نوع 2 انجام پذیرفت.
  روش ها
  در این کار آزمایی بالینی تصادفی، 100 بیمار سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 در دو گروه مداخله و کنترل به صورت تصادفی بر اساس شماره پرونده تقسیم شدند اطلاعات هر دو گروه به صورت مشابه و در دو زمان قبل و 3 ماه پس از مداخله آموزشی جمع آوری گردید. مداخله آموزشی در 4 جلسه آموزشی و هر جلسه به مدت 70 دقیقه انجام و نتایج به وسیله آزمون های آماری مجذور کای، T مستقل، زوجی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از مداخله آموزشی میانگین کلیه سازه های مدل بزنف (آگاهی، نگرش، نرم های انتزاعی، عوامل قادر کننده) تفاوت معنی داری را در بین گروه مداخله و گروه کنترل نشان می دهد (001/0>P). علاوه بر آن میانگین هموگلوبین گلیکوزیله (001/0>P)، قند خون ناشتا (001/0>P)، تری گلیسیرید (001/0>P) و لیپوپروتئین سبک (02/0=P) بهبود معنی ‎داری را در گروه مداخله نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  مداخله آموزش تغذیه بر اساس مدل بزنف علاوه بر بهبود آگاهی و نگرش سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 سبب بهبود شاخص های متابولیک آن ها نیز شده است.
  کلیدواژگان: آموزش تغذیه، مدل بزنف، شاخص های متابولیک، سالمندان، دیابت نوع 2
 • سحر صراف بانک، مهسا ملک احمدی، زهرا سادات خسروی، رضا غیاثوند، الهام رضایی، جلال صبوری صفحه 559
  مقدمه
  برخی مطالعات انجام شده ارتباط بین چاقی واضافه وزن با نمایه توده بدنی وتوده چربی را درافراد معلول نشان داده اند. با توجه به این که چاقی واضافه وزن عوارض جدی برروی سلامتی دارد، در این مطالعه بر آن شدیم تا میزان شیوع چاقی واضافه وزن را در گروهی از جانبازان بررسی کنیم.
  روش ها
  درمطالعه مقطعی حاضر تعداد 106 نفر از جانبازان شهراصفهان مورد مطالعه قرارگرفتند. جمع آوری داده ها شامل داده های تن سنجی وتاریخچه پزشکی انجام و داده ها در نرم افزار 10SPSS ثبت گردید.
  یافته ها
  میانگین وانحراف معیار شاخص های تن سنجی به شرح زیر می باشد: وزن Kg 44/13 ± 75/78، قد cm 04/8 ± 39/168، نمایه توده بدنی Kg/m268/4 ± 98/27، دور وسط بازو cm 12/4 ± 19/33، دور ساق پا cm 38/7 ± 96/31، محیط دور عضله بازو cm 02/11 ± 34/27، چین پوستی دو سر بازو mm 47/5 ± 10/12، چین پوستی سه سر بازو mm 08/6 ± 35/16، چین پوستی زیر کتفی mm 10/8 ± 17/30، چین پوستی بالای ایلیاک mm 33/7 ± 82/32، چربی کل mm 16/24 ± 13/89.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها بیش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه دچاراضافه وزن و چاقی هستند. این در حالی است که جانبازان قطع نخاعی با نمایه توده بدنی یکسان در مقایسه با دیگر جانبازان، میزان توده چربی بیشتری داشتند که ازعلل عمده آن می توان به کم تحرکی در این گروه اشاره کرد. البته بررسی بیشتر و با حجم نمونه بیشترتوصیه می شود.
  کلیدواژگان: جانباز، شاخص های تن سنجی، چاقی، اضافه وزن
 • علی زنگی آبادی، رضا قنبری، رحیم عالی ده چناری، هرمز روستایی صفحه 567
  مقدمه
  بهداشت مواد غذایی و محل های توزیع مواد غذایی دارای اهمیت فراوان می باشد. گردشگران به جایی سفر می کنند که از اعتماد، اطمینان و امنیت کافی برخوردار باشد. در این شرایط ارایه خدمات و امکانات مناسب نظیر محل های توزیع مواد غذایی با شرایط بهینه بهداشتی در افزایش انگیزه آن ها موثر است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت بهداشت محیطی رستوران ها و هتل های دارای سالن غذا خوری مرکز توریستی شهر اصفهان بود، که سالانه پذیرای مسافران فراوانی است.
  روش ها
  این تحقیق به صورت توصیفی و نمونه گیری به صورت غیر احتمالی هدف دار انجام شد. اطلاعات بازرسی بهداشت محیطی از رستوران ها و هتل های دارای سالن غذا خوری مراکز بهداشتی و درمانی 16 ملک و خواجو در طی سال های 87 و 88 جمع آوری و خلاصه گردید، سپس توسط نرم افزار 15SPSS و 2007 Excel مورد آنالیز توصیفی و تحلیلی قرار گرفت. تصویر اصفهان با استفاده از نرم افزارهای Google earth و Corel draw تهیه شده، در نرم افزار 0/2 Arc view با توجه به اطلاعات بهداشت محیط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مراکز بهداشتی و درمانی 16 ملک و خواجو در مجموع دارای 26 واحد بودند، که 17 مورد تحت پوشش مرکز 16 ملک (65 درصد کل واحدها) و 9 مورد تحت پوشش مرکز خواجو (35 درصد کل واحدها) قرار داشت. 65 درصد این واحدها رستوران و 35 درصد نیز هتل های دارای سالن غذاخوری بودند. میانگین تعداد بازدید از هر واحد در طی 2 سال در کل منطقه و در مراکز 16 ملک و خواجو به ترتیب برابر 41/11، 07/12 و 25/10 بازدید بود. این میانگین در سال اول و دوم به ترتیب برابر 6 و 32/5 بازدید و برای رستوران و هتل ها به ترتیب برابر 77/11 و 89/10 بازدید به دست آمد.
  نتیجه گیری
  وضعیت بهداشت محیط در سال 87 و همچنین در منطقه خواجو و در هتل ها به ترتیب از وضعیت بهداشت محیط در سال 88، منطقه 16 ملک و رستوران ها بهتر بود. وضعیت بهداشت محیط در دو واحد معادل 9 درصد در سطح یک (خوب)، 10 واحد معادل 45 درصد در سطح دو (خوب)، 8 واحد معادل 36 درصد در سطح سه (متوسط) و 2 واحد معادل 9 درصد در سطح چهار (ضعیف) قرار داشتند.
  کلیدواژگان: رستوران، هتل دارای سالن غذاخوری، GIS، بهداشت محیط
|
 • Hamid Reza Tashauoei, Mehdi Hajian Nejad, Mohammad Mehdi Amin, Farham Karakani Page 373
  Background
  Various chemicals are used to produce polymers, leakage of polymer materials over the time, can cause health problems The aim of this research was to evaluate the leakage of heavy metals from the PVC and polypropylene pipes used in the water distribution system in Isfahan.
  Methods
  Four brands of PP pipes and two various types of PVC pipes were analyzed in this study.Concentration and leakage of heavy metals (lead, cadmium, nickel, chromium, zinc and tin) at 20 ° C were measured and compared with national standards of Iran, US Environmental Protection Agency (EPA) and the World Health Organization (WHO) guidelines.
  Findings
  Mean lead concentration in used and new PVC pipes was higher than other pipes and there was significant difference between these two PVC pipes and other pipes in lead concentration. Mean leakage of lead was higher in PP pipes produced in A and B manufacturing plants. Lead leakage was lower than Iranian standards, but exceeds than EPA standards and WHO guidelines in PP pipes produced in A and B manufacturing plants. Cadmium leakage from PP pipes produced in C manufacturing plant exceeds all standards and guidelines.
  Conclusion
  Inappropriate plastic production process increases the possibility of stabilizers and plasticizers releasing. Regarding direct relation between use of polymer pipes and consumer’s health, control of pipes producer by related institutions is proposed in accordance with make changes in stabilizers and preventing application of heavy metal-based pigments to overcome the mentioned problems.
  Keywords: Water, Heavy metals, Metals leakage, Polymer pipes
 • Maryam Amidi Mazaheri, Gholam Reza Sharifirad Page 383
  Background
  Today oro-dental health is one of the health problems in our country and throughout the world. One of the useful educational methods is using appropriate educational posters. This research studies the effects of educational posters and charts on knowledge and attitude of addressee about oral health.
  Methods
  This study was a quasi experiment research. Ten units of apartments in different areas of Isfahan city was selected as research sample (126 persons) in 2008 (five units as case and five as control group). The intervention was done by installing educational posters and charts in the lift and on the apartment’s board. Data collected by a questionnaire in two stages before and after the educational posters and charts use and analyzed by statistical analytic tests using SPSS software.
  Findings
  62.5% of samples were women and 37.5% were men. Diploma graduated were 43%, more than the other degrees. Inappropriate level of knowledge and attitude were present in 25.8% and 86.7% of participants, respectively. The rank of scores of knowledge and attitude before and after education did not have significant difference between case and control groups (P>0.05).
  Conclusion
  Since educational posters and charts did not have enough efficacy to promote the knowledge and attitude about oro-dental health, it is better to use them with other educational methods.
  Keywords: Educational poster, Knowledge, Attitude, Oro, dental health, Lift
 • Abdolmatelleb Sidmohammadi, Ghorban Asgari, Afshin Ebrahimi, Zahra Sharifi, Hossein Movahedian Attar Page 390
  Background
  There are many varieties of compounds in chemical and petrochemical wastewater. One of the important members of the Chlorophenols (CPs) family is ρ-chlorophenol. This pollutant is introduced into the environment through various human activities such as waste incineration, uncontrolled use of wood preservatives, pesticides, fungicides and herbicides, as well as via bleaching the pulp with chlorine, chlorination of drinking water and wastewater.Experiments with microwave irradiation were carried out in a modified domestic microwave oven with the cooling system (2450MHz, SAMSUNG Co.). The oxidation rate was influenced by many factors, such as the pH value, the amount of hydrogen peroxide, the irradiation time, the initial concentration of organic material and the microwave power.The result showed that the optimum conditions obtained for the best degradation rate was pH=10.5, the H2O2 concentration of about 0.1 mol/L and the microwave irradiation power of about 600W for the microwave/H2O2 system at constant ρ-chlorophenol concentration. The degradation of ρ-chlorophenol by different types of oxidation processes were followed by the first order rate decay kinetics. The energy consumption for UV/H2O2 in degradation of p-Chlorophenol (93%) and the reaction time of 180 min was 17460 KWh/kg p-Chlorophenol removing.
  Keywords: Advanced Oxidation Photochemical, 4, Chlorophenol, MW Radiation, Hydroxyl
 • Hosein Mehdizadeh, Maryam Azizi Page 397
  Backgroud: Web 2.0 tools and environments are a new trend in sharing information and communication. Its significant characteristic is concentrating on Website users′ and developers′ interaction. This study aimed to determine the knowledge of medical science university students’ about web 2.0 environments in west of Iran by emphasizing on use of these environments in learning- teaching process.
  Methods
  In this descriptive study, 303 medical science university students in the west of the country selected by stratified random sampling method. A questionnaire was used to collect data which its validity confirmed by a panel of experts and its reliability was turned out as acceptable by Cronbach Alpha coefficient (0.896). Descriptive statistical indexes such as mean, medium, standard deviation, frequency, simple frequency were used to analyze and classify the data and analytical statistics including Chi square test and Phi and V-Cramer coefficient were used to test the hypotheses.
  Findings
  The knowledge score of most respondents (58.4%) on web 2.0 tools was low or very low and 26.7% of them had medium score of knowledge and skill in this area. There was a significant difference between the knowledge score of male and female respondents on web 2.0.There was a significant relationship between knowledge score and average of respondents, but it was not significant with their educational level.
  Conclusion
  The students′ knowledge of web 2.0 tools and environments was not desirable. A comprehensive educational plan is necessary to improve the knowledge of students for these new high technologies in order to encourage learners to use them in learning process.
  Keywords: Web 2.0, Medical Science University, Students
 • Hamed Asadi Ardali, Mehraban Sadeghi, Amir Hesam Hasani, Amir Hosein Javid, Hasan Hashemi Page 407
  Background
  Using the sludge as fertilizer on farms is one of the options to dispose it, which due to its variety of pathogenic microorganisms, it may cause a wide range of bacterial and parasitic diseases in human and livestock. The purpose of this study is to investigate the feasibility of using dried sludge produced in municipal wastewater treatment processes to fertilize agricultural lands in accordance to the health and environmental standards.
  Methods
  In this analytical-descriptive study, three sewage treatment plants of Chahar Mahal and bakhtiary province were selected as the sample plant, including Shahrekord, Farsan and Borujen due to their similarity in the weather condition and the treatment process. In order to investigate the sludge in its lowest and the highest rate of evaporation, in the freezing cold winter and burning hot summer respectively, two winters and two summers were selected as the timeframe. In this study, faecal coliform and total coliform were determined as the sludge microbial indexes and examined in accordance to the EPA standards.
  Findings
  The findings of this study indicated that the mean value of faecal coliform for the three treatment plants in winter were 1.63 × 106, 1.93 × 106 and 1.98 × 106 respectively. Also in summer they were 4.51 × 106, 5.75 × 106 and 9.23 × 106 respectively.
  Conclusion
  The evaluations of this study indicated that the biological sludge generated from the three treatment plants in the winter after drying off naturally were located in class B of the EPA standards. Thus, based on recommendations of the organization, such sludge can be used with regards to standard restrictions for agricultural purposes. However, the microbiological quality of the sludge in summer was lower than the U.S. EPA standards for Class B sludge, and thus is not applicable in agricultural use.
  Keywords: Dried Sludge, Activated Sludge Process, Municipal Sewage Treatment Plant, Total Coliform, Faecal Coliform
 • Zahra Shams Mofaraheh, Marzieh Shahsiah, Siamak Mohebbi, Yaser Tabaraee Page 417
  Background
  Nowadays, because of sexual dissatisfaction 50% of marriages are not successful. Since unhealthy relationship between couples makes them dissatisfied and misunderstanding which along with other circumstances make the foundation of the family unstable and increase the possibility of divorce. Therefore, marital counseling can give couples the necessary information for a good sexual life and helps the stability of the family and creates a healthy society. The purpose of this study was to determine the effect of marital counseling on sexual satisfaction of couples’s referring to Nader Kazemi health center in Shiraz.
  Methods
  In this quasi-empirical study 60 couples who are selected voluntarily enrolled and randomized in two experimental and control groups. All the data are gathered by a questionnaire in two parts, demographic characteristics (with 6 questions) and Larsson ISS sexual satisfaction questionnaire. In pre-test, data was based on a questionnaire which its validity and reliability were approved. Then a 4-session educational intervention program was used for experimental group. After one month post-test was done for the two groups and the data was analyzed by statistical tests in the P≤05.
  Findings
  46.67% of women in experimental group and 53.33% in control group were 20-24 years old (P>0.05). 53.3% of men in experimental group and 50% in control group were 25-29 years old (P>0.05). In post-test there was a significant difference in men’s and women’s sexual satisfaction (P=0.002).
  Conclusion
  The research findings showed that marital counseling effects on the quality of sexual relationship and increase couples′ sexual satisfaction. Marital counseling, with the prevention of sexual diseases and sexual dysfunctions, is one of the most effective methods of health education to help people to improve their quality of life through the improvement of sexual satisfaction and their relationships.
  Keywords: Marital counseling, Sexual satisfaction, Couples
 • Mohammad Hosein Baghiani Moghaddam, Maryam Hadavandkhani, Sayyed Mohammad Mohammadi, Hossein Fallahzadeh, Farahnaz Khabiri Page 425
  Background
  Diabetes is a common disease that can lead to metabolic abnormalities and chronic complications. Today, the positive role of physical activity and exercise, especially walking in health human society and has been approved in prevention and control many complications including diabetes. Today, the positive role of physical activities and exercise, especially hiwalking in the health of human society and in the prevention and control of many diseases including diabetes has been approvend. The purpose of this study to determine predictors of walking behavior in patients with type 2 diabetes in Yazd based on Health Belief Model.
  Methods
  In this cross-sectional study on 111 type 2 diabetes patients referring to Yazd Diabetes Center were selected randomly. Data collecting was done by a questionnaire with health belief model structures (knowledge, perceived susceptibility, severity, benefits, barriers, self efficacy & cues to action) and demographic variables and questions regarding walking behaviors. Reliability and validity were assessed and were approved. Ddata analyzed were using the spssSPSS software and making descriptive statistics, the correlation coefficient and regression testes.
  Findings
  111 individuals with type 2 diabetes of both sexes (78 females and 33 males) with mean age of 44.7 ± 18.49 were participated in this study. the mMean score of knowledge and walking behavior were, 6.93 ± 3.22 and 4.46 ± 3.73, respectively that showed subjects had acquired only 43.12% of knowledge maximum score knowledge and 31.85% of the walking behavior maximum score walking behavior. The Findings showed that there was a significant relationship between walking behavior with knowledge, & behavior with perceived severity and& behavior with perceived benefits.
  Conclusion
  According to this study behavior of walking was weak. & It seems that the use of theoretical based models such as Health Belief Model can be used effective on to predict weakness of walking and as a framework can be used for the implementation of educational interventions to control diabetes.
  Keywords: Health Belief Model, Walking, Type 2 Diabetes
 • Ensieh Taheri, Mehdi Hajian Nejad, Mohammad Mehdi Amin, Akbar Hasanzadeh, Maryam Foroughi Page 436
  Background
  In the presence of chloride, bromide and iodide the reported values for Chemical Oxygen Demand (COD) are not real and contain error. The purpose of this study was determining the error in calculating the COD based on Water and Wastewater Standard Testing Methods, in presence of the chloride ion, in various concentrations of COD.
  Methods
  The experiment was done via two
  Methods
  without any removal of the chloride ion in the first method and using the proposed method of removing the chloride ion by Water and Wastewater Standard Testing Methods in the second method. In order to remove the impact of the chloride ion a HgSO4:Cl ratio equal to 10:1 was used in this method. There were 22 samples that were evaluated twice. NaCl and COD ratios in samples were varied between 1.5-5 g/L and 400-1500 mg/L respectively. Samples divided into two groups, one group without NaCl, the spike sample, and other group unspike sample that had various concentrations of NaCl.
  Findings
  The error value in the first method was 16% and in second method was 10.2%. In the second methods 63.6% of the values were lower than the real values; however in the first method 36.4% of values were lower than the real values that can be due to oxidation of chloride ion with potassium dichromate (K2Cr2O7).
  Conclusion
  Presence of chloride ion in saline wastewater can lead to an error in determining the COD value. Sometime this error is positive and sometime negative. These errors are greater in high concentration of COD which could be due to chloride ion oxidation by dichromate and remained some non oxidation organic materials.
  Keywords: Saline Wastewater, Chemical Oxygen Demand (COD), Chloride Ion, Error Ratio
 • Eskandar Derakhshan, Shahin Shadzi, Fatemeh Derakhshan, Zahra Behjatian Page 443
  Background
  Eclampsia is associated with 14 % of maternal mortality in developing countries. Considering that identification of at risk mothers and improving the level of knowledge and awareness of family care experts would lead to better control of the disease and its complication, the aim of this survey was to evaluate the level of knowledge and attitude concerning this disease among pregnant women before and after targeted education.
  Methods
  In this prospective before-after trial the level of knowledge and attitude of 70 pregnant women regarding eclampsia was evaluated before and after targeted education using a reliable and valid self-administered questionnaire. The questionnaire included 15 questions of knowledge and 6 questions of attitude based on Likert response scale. The data were analyzed by SPSS software, using ANOVAs and t test.
  Findings
  Mean score knowledge among studied pregnant women before and after education was 44 ± 20.3 vs. 76.4 ± 16.5, respectively (P<0.05).Mean score of attitude among studied pregnant women before and after education was 57.5 ± 19.7 and 92.3 ± 8.4, respectively (P<0.05). 52.4 % and 21.3 % of mothers showed low and very low level of knowledge and attitude, respectively. There was no significant correlation between knowledge and attitude scores of pregnant women with gravity, parity and maternal age.
  Conclusion
  The low level of knowledge in more than 50 % of women before education and significant improvement of their knowledge and attitude after education emphasize the necessity of developing and revising education programs for high risk population and family health experts.
  Keywords: Eclampsia, Knowledge, Attitude, Pregnancy
 • Reza Ghiasvand, Sima Goudarzi, Zahra Rabbani, Gholam Reza Asgari, Elnaz Daneshzad, Mohammad Salehi Page 450
  Background
  Exercise increases the generation of oxygen free radicals and lipid peroxidation that cause oxidative damage and result in muscle injury. Vitamin C and, especially, vitamin E are shown to decrease the exercise-induced increase in the rate of lipid peroxidation.the aim of this study was to study antioxidant vitamins intake in athlete women who participant in sport saloon in two region that different in social _ economical level in Esfahan.Exercise increase the production of free radicals and lipid peroxidase which result in oxidative injury and consequently tissue damage. It is suggested that vitamin C and E could decrease the increased level of lipid peroxidase. The aim of this research was to study antioxidant vitamins intake in athlete women who attended in aerobic sport saloon in two different socio-economic regions in Isfahan.
  Methods
  In this descriptive study 99 athlete women aged 15-50 years were selected by random sampling method. Nutritional information of the studied population was obtained by a 24 hours questionnaire for two consecutive days. Mean intake of vitamin C and E was measured and compared with RDA levels and in two studied groups from two regions. Collected data analyzed using SPSS and N4 software.99 women aged 15 _ 50 y who selected randomly, participant in this study. they completed demographic information questionnaire.food information was collected by 24h recall for two days consecutive. the mean vitamin E and C intake measured and compare with RDA and between two group. Data analysis were performed with N4 and Spss software.
  Findings
  Mean intake level of vitamin E in regions with high and low economic level was lower significantly than RDA level. Mean intake level of vitamin E in regions with high economic level was significantly higher than low economic level region (P=0.033). Mean intake level of vitamin C in regions with high and low economic level was higher significantly than RDA level. There was no significant difference in the level of vitamin C in two studied regions (P=0.098).
  Conclusion
  Our findings indicated low intake level of vitamin E among athlete women, which emphasize the necessity of developing appropriate strategies to improve vitamin E intake among this group of population.
  Keywords: Antioxidant vitamin, Aerobic, Socioeconomical level, athlete, Women
 • Saeid Salehi, Emad Dehghani Fard, Reza Ghanbari, Ahmad Ameri, Ahmad Joneidi Jafari, Mehdi Farzad Kia, Ramin Nabizadeh, Mohammad Mehdi Baneshi Page 455
  Background
  The quality of the compost produced is one of the most important and effective parameters in its marketing and external materials presence in the compost have specific consideration. This study was conducted to investigate the quantity and quality of foreign materials in the compost produced by Khomein and Tehran plants.
  Methods
  This study was conducted on the compost produced by Khomein and Tehran plants in 9 months; 10 composite samples were gathered and the external constituents such as glass, plastic, metal, miscellaneous and sand were analyzed, then to compare the data t-test analysis was used.
  Findings
  The average percentage of glass, plastic, metal, miscellaneous and sand in Tehran and Khomein compost were 0.62, 0.22, 0.84, 2.24 and 1.17, 0.17, 0.02, 1.36, 3.61, respectively; which were in accordance to the considered standards. Moreover, the statistical analysis showed that except the plastic, there was a significant difference (P < 0.0001) between the other parameters average in Tehran and Khomein’s composts.
  Conclusion
  In general, the compost produced by Tehran and Khomein plants did not have any significant problem in terms of external materials. However, as the presence of external materials causes the farmers hesitation to buy the compost, the source separation of inorganic materials and prohibition of mixed compost production could improve the compost quality and its markets.
  Keywords: Solid Waste, Compost, External Materials, Tehran Compost Plant, Khomein Compost Plant
 • Marjan Tabesh, Maryam Tabesh, Reza Ghiasvand, Ghasem Yadegarfar Page 465
  Back ground: Nowadays diabetes is considered as the most common metabolic disorder and an important cause of morbidity and mortality worldwide. Diabetes has not definitive treatment but the progression of the disease and its related complication could be prevented properly by proper diet. The aim of current study is to determine the relation between fruit and vegetable consumption and physical activity and the level of glycosylated hemoglobin in type 2 diabetic patients.
  Methods
  In this cross-sectional study 105 diabetic patients referring to khomeynishahr diabetes center in 2010 were selected by simple sampling method. General profile and food intake of studied population was assessed by a general questionnaires and Food Frequency Questionnaires (FFQ). Blood sample was obtained for measurement of glycosylated hemoglobin level. Collected data was analyzed by SPSS and Nutritionist4 softwares.
  Finding
  Increasing consumption of 10 grams of vegetables alone or 10 g increase in consumption of fruit and vegetables simultaneously decrease glycosylated hemoglobin level 0.03% and 0.02%, respectively.(P=0.049,P=0.014)
  Conclusion
  Diabetic patients with high level of fruit and vegetable intake had lower level of glycosylated hemoglobin.
  Keywords: Glycosylated hemoglobin (HbA1C), Fruits, Vegetables, Type 2 Diabetes
 • Firouz Valipour, Habibollah Dehghan Shahreza, Gholam Hosein Pourtaghi, Mehdi Jahangiri, Mahnaz Mazahebi Page 473
  Background
  Noise is one of the harmful factors of industrial environments that may cause defect such as hearing defects, high blood pressure, irritation, sleep disturbances, increased respiratory rate and oxygen consumption. The residents and personnel working in industries around Mehrabad airport continuously exposed to noise pollution caused by the traffic of passenger, war and training airplanes. The aim of this research was to evaluate the noise exposure in personnel of various industrial and administrative units of the Aerospace university research complex next to Mehrabad airport.
  Methods
  In this research due to variations in air transportation system and changing the number of flights during the day eight-hour personal dosimetry in a one-week period and octa and band analysis in wind tunnel room was performed. Sound level meter (CEL-440) and dosimeters (CEL 281 & 282) were used as measurement equipment.Obtained data was compared with the standards of Iranian Occupational Health Technical Committee and American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH-2005).
  Findings
  Values obtained from noise dosimetry were as follows; build hall 96.7(dB), welding 99.6(dB), aerodynamic 94 (dB), modeling 99.6(dB), shielding 95(dB), administrative building 77 (dB), planning office 77 (dB) and security station 76 dB.The result of octave-band analysis on the frequencies of 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 and 8000(Hz) were 93.1, 95.5, 93.1, 90.2, 85.5, 77.6 and 68.46(dB) respectively.
  Conclusion
  The results of this study indicated that noise rate was above the standard rate (ACGIH-2005) and that was recommended by the country's occupational health technical committee, so, in order to prevent the consequences of noise exposure recommendations were presented.
  Keywords: Noise pollution, Noise measurement, Noise dosimetry, Mehrabad Airport
 • Gholam Reza Sharifirad, Siamak Mohebi, Mohammad Matlabi, Marzieh Shahsiah Page 480
  Background
  The greatest pressure in the physiological life of women is caused during pregnancy due to the occurrence of most important changes in their biological status. Weight gain considered as one of the valid indicators of proper nutrition during pregnancy which is evaluated by Body Mass Index (BMI). The aim of this study was to compare the effect of nutrition education program based on health belief model with classical training on the recommended weight gain during pregnancy in pregnant women in Gonabad.
  Methods
  In this quasi-experimental controlled study, 110 pregnant women referred to urban health centers in Gonabad in 2009 were included in two case (54) and control (56) groups.. Pre-test data was collected in two studied groups during their first pregnancy care visit by a self-administrated questionnaire. Its validity and reliability had been approved previously. The intervention was two educational sessions in case and control groups based on health belief model and traditional model, respectively. Post-test data was collected in the last pregnancy care visit. Obtained data analyzed by SPSS software.
  Findings
  There were no significant differences between two studied groups regarding age, the education, parity, abortion and jobs. After intervention the most influencing external cue of action was husband in experimental group (%87.03) and healthcare workers in control group (%51.78). After intervention mean score of knowledge, perceived susceptibility, severity, threat, benefits and barriers and nutritional behavior in the experimental group and mean score of knowledge in control group changed significantly (P<0.05). There was significant difference in gaining recommended weight during pregnancy between two studied groups (P<0.05).
  Conclusion
  While 77.78% of experimental group members achieved recommend MBI, just 32.29% of control group members gained this criterion. This study proved that HBM application in nutritional education was successfully effective to gain recommended weight in pregnancy, so that increasing suitable weight gain reached maximum and unstandardized weight gain reached minimum in accordance with women’s BMI.
  Keywords: BMI, Health Belief Model, Traditional education, Pregnant women, Prenatal nutrition
 • Hossein Movahedian Attar, Mohsen Sadani, Mehdi Hajian Nejad, Maryam Faraji Page 490
  Background
  Crude oil is a very complex composition with harmful effects in human health such as carcinogenesis and blood effects. Using the bioassay method to assess the effect of purification process produces useful results. In this study the effect of ozonation to reduce the toxicity of crude oil in the water is investigated.
  Methods
  Standard sample of the water soluble fraction were prepared with one part of crude oil and 9 part of water. For toxicity assessment, different concentrations of water soluble fraction of crude oil and larvae of rainbow trout were used. Before and after ozonation, TOC and the bioassay tests were performed.
  Findings
  Ozonation is effective in reducing the toxicity of the crude oil in drinking water. By increasing the time of bioassay experiment, the toxicity is increased too. LC 50%, 98 hours of the sample TOC was 60 and 54.98 mg/l before the ozonation process and after that in 1 and 10 mg/l, LC 50%, 98 hours was increased to 113.3 and 205.5 mg/l and the TOC reached to 42.8 and 205.5 mg/l.
  Conclusion
  Increasing the ozone doses to reduce the toxicity was highly effective, but intensity of TOC removal was not the same as the toxicity removal. In order to investigate the effectiveness of one treatment process to remove special pollutants, using bioassay test could produce useful and valuable results.
  Keywords: Toxicity, Crude Oil, Ozonation, TOC
 • Elaheh Tavasoli, Masoomeh Alidousti, Reza Khadivi, Gholam Reza Sharifirad, Akbar Hasanzadeh Page 498
  Background
  The family physician program and referral system considered as one of the important programs of country’s health that has been implemented since 2005.Considerng that health is a spontaneous phenomenon and information in this regard should be given to individuals, the present study was conducted to determine the relationship between knowledge and attitudes of rural people with information resources about family physician program in Shahrekord.
  Methods
  In this descriptive analytic survey, 1100 individuals under the program of rural family physician in Shahrekord were selected by multistage sampling method. Data collected using a questionnaire and analyzed by t-test and ANOVA tests.
  Findings
  Mean age of studied population was 34.23.5% of rural population have been trained regarding family physician program. There was significant relationship between the mean scores of knowledge and attitude of rural people with the training giving (p<0.05).Most of the rural population had received their information in this regard from health workers and health centers employee (34%).There was significant relationship between information resources and knowledge and attitudes of villagers(P<0.001).
  Conclusion
  The findings of current study indicated that people’s information about the program was moderate. Considering that most of the rural population had received their information from health workers, so, implementation of educational programs for doctors and health workers and transfer to other members of society can improve the quality and effectiveness of this program.
  Keywords: knowledge, Attitude, Family physician program, Information resources
 • Zamzam Paknahad, Maryam Saboktagin Page 506
  Introduction
  Obesity is an independent risk factor in developing CVD, type II diabetes, and gall bladder disease, different types of cancers, osteoarthritis and mortality. Weight gain during adult life, especially during the third and fourth decades, is associated with increased blood pressure.
  Methods
  Random samples of nearly 1493 men and women aged between 16 to 85 years old were selected from the 12 Villages around Isfahan. In this cross- sectioned experiment, participants visited a survey clinic, where blood pressure, anthropometric measurements were collected. Age and sex were also used in the analysis. Body Mass Index (BMI) was used to measure obesity.
  Findings
  The mean BMI of the studied population was 23.37, Systolic blood pressure 122 mmHg and diastolic blood pressure 76mmmHg. Most of the population had BMI 20-24.9. A small group had BMI>40. Another important finding was the correlation between blood pressure and BMI; Systolic and diastolic blood pressure were significantly correlated with BMI (p<0.0001). ANOVA indicated significant difference in Systolic blood pressure among different groups of BMI (p<0.0001). Diastolic blood pressure was also significantly different among BMI groups (p<0.0001).
  Conclusion
  The finding of this study confirms the correlation between the blood pressure and BMI. These results are consistent to the other studies that showed blood pressure changes are affected by BMI changes. Increasing weight is resulted in the increase of the salt retention. The findings strongly suggested that weight control is a necessary element of the hypertension control. Interventions to control hypertension are emphasized through primary prevention i.e. by identifying the new cases of hypertension development.
  Keywords: Obesity, Blood Pressure, BMI
 • Soheila Mirzaeian, Reza Ghiasvand, Fatemeh Sadeghian, Mahdieh Sheikhi, Zahra Sadat Khosravi, Ghasem Yadegarfar Page 513
  Background
  Healthy nutrition especially the energy intake and the essential nutrient in female student is so important. This study aimed to assess micro and macro nutrient intakes in female students of Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross-sectioned study was carried out on 100 female students aged between 18 to 25 years old in 1387-1388. Anthropometrics measures were performed and two 24 hours food recalls were used to collect the dietary information and then they were analyzed using food processor 2 and then were compared to the Dietary Reference Intakes 2008) DRI).
  Findings
  61.1% of subjects were residing in dormitories and 12.7% were married. Prevalence of overweight or obesity and abdominal obesity in the studied subjects were 6.9% and 46.1% respectively. The mean (±SD) systolic blood pressure was 105.2±15.6 mmhg and the diastolic was 62.2±10.4 mmhg. Totally 3.9% of the subjects had hypertension. The analysis of food intake indicated that B12, folate, magnesium, potassium, calcium were in a level below the recommended ones, and vitamin C, E, pantothenic acid, B1, B3, phosphate, zinc in a level above the recommended ones, and energy intake, macronutrient, vitamin A, pyridoxine, iron, selenium were in the general appropriate level.
  Conclusions
  The findings of the study indicated that the appropriate level of macronutrients intake was used and the problem was mainly existed in micronutrients’ consumption. It is recommended to increase the intakes of important food groups such as dairy, vegetable, fruit that are good sources of micronutrients, and it is also suggested to improve strategies and the competence in this area of nutrition.
  Keywords: Nutrients, Students, Micronutrient, Macronutrient, Total Energy
 • Abdorahman Charkazi, Ghorban Mohammad Koochaki, Hosein Shahnazi, Zoleikha Ekrami, Elyas Bahador Page 522
  Background
  life style is the ordinal and daily activities of individuals in their own lives that they accepted so, these activities affect their health status. The aim of the current study was to determine teacher's life style in Gorgan city in 2009.
  Methods
  In a Cross-Sectional study 336 teachers of elementary, mid and high school were recruited through random stratified sampling method. Data gathering instrument was a questionnaire that its validity and reliability approved in other studies. Obtained data analyzed using SPSS software (11.5 ver.) and descriptive and appropriate statistical tests.
  Findings
  In this study, 268 teachers (84%) had semi favorite life style. 251(74.7%) were used the safety belt when driving. 14(4.2%) was current smoker and 80(23.6%) have regular physical activity. According to Body Mass Index 181 (54%) was obese or overweight.148 (44.1%) had healthy nutrition and 239 (71.1%) have favorite position in unhealthy nutrition.302 (82.9%) were in semi favorite position in stress management. There was a significant relationship between life style and teaching category was (p=0.005) and between regular physical activity and gender (p=0.002).
  Conclusion
  Because the majority of the people had semi favorite or non favorite life style it is necessity to organize a structured and extensive intervention in consistent with the individual situations.
  Keywords: Life Style, Stress Management, Teacher, Gorgan
 • Abdorahman Charkazi, Hossein Shahnazi, Ghorban Mohammad Koochaki, Naeimeh Nazari, Zoleikha Ekrami, Afieh Samimi Page 532
  Background
  The Age in which menarche occurs is considered as age at menarche and it is the good indicator of female gender maturation. The aim of the current study was to determine age of menarche and its relation with height and socioeconomic status of students in Aq Qala city.
  Methods
  This Cross-Sectional study conducted in April, 2009 on 145 students of Aq Qalq city that selected by census method. Data gathering instruments were a valid and reliable questionnaire and height and height measurement devices. Data analyzed using t independent, ANOVA, and Pearson Correlation tests in SPSS (Ver.11.5) software.
  Findings
  Mean of menarche at age was 12.15 ± 0.98 years. Mean of current height, weight and BMI was156.35 ± 5.37cm, 49.51 ± 9.34Kg and 20.2 ± 3.4 Kg/M2 respectively. There was no significant relationship between menarche at age and current height, weight, BMI, parents educational levels, sibship, family size, type on residence and ethnicity(p>0.05).There was significant difference between menarche at age and seasons (p<0.05).
  Conclusion
  To achieve more definitive results in this field, it is necessity to conducting a wider prospective study with larger sample size and considering all relevant factors is essential for adolescent health programming.
  Keywords: Menarche at age, Puberty, Students, Aq Qala, Height, socioeconomic
 • Razieh Karimian, Nader Rahnama, Ehsanollah Habibi, Gholam Ali Ghasemi, Maryam Karimian Page 540
  Background
  Work-related musculoskeletal disorders are the most important factors of absent from work, increased costs and human damages experienced by workers. The aim of this study was to determine the prevalence of work-related musculoskeletal disorders of nurses in Al-Zahra hospital and the effect of eight-week selected corrective exercises and ergonomic interventions on them.
  Methods
  Nordic questionnaire was used for studying the prevalence of work-related musculoskeletal disorders; also, for checking risk exposure of musculoskeletal disorders in 6 occupational tasks, quick exposure check (QEC) was applied. Nordic questionnaire was distributed among 216 nurses; 29 out of them were suffering from musculoskeletal disorders who were identified and participated as final samples in the selected corrective exercise and ergonomic interventions for 8 weeks.
  Findings
  The most frequent musculoskeletal disorders were in the following order: lumbar disorders 64.4%, knee pain 51.4%, neck problems 48.6%, shoulder pain 43.5%, wrist disorders 40.7%,lower back pain 29.6%, foot and ankle problems 29.2%, thigh pain 24.5% and finally, elbow pain 15.3%. According to the QEC score, 89% of the tasks of nurses were in high or very high level risk. Scores of QEC in different surveillance techniques showed that among the other tasks, the highest score was allocated to patients transfer (more than 70%). In other words, with respect to the risk level, it was on the very high level and corrective exercises had to be enforced immediately. Having done exercises for eight weeks and ergonomic interventions, patients found a significant improvement in lumbar, shoulder, neck and wrist/hand disorders (P<0.05); i.e.,, neck (63.3%), lumbar (50%), shoulder (61.5%) and wrist pains (55.5%) were relieved.
  Conclusion
  In conclusion, the prevalence of musculoskeletal disorders in the nurses studied was relatively high. The corrective exercises applied for nurses reduced the severity and prevalence of musculoskeletal disorders. Then, correction of patients transfer and improving conditions to move up patients are recommended.
  Keywords: Work, Related Musculoskeletal Disorders, Occupational Ergonomic, Corrective Exercises
 • Arash Najimi, Leila Azadbakht, Akbar Hasanzadeh, Gholam Reza Sharifirad Page 549
  Background
  The purpose of this study was to evaluate short-term application of nutritional education program based on the BASNEF Model on the elderly people with type-2 diabetes.
  Methods
  In this randomized controlled trial, 100 diabetic elders (≥60 years) were chosen who were divided into intervention and control groups, randomly. Data of control and intervention groups were collected at baseline and after three months of follow-up. The intervention consisted of four educational sessions, each one for 70 minutes. Finally, data were analyzed using chi-square, t-test and paired t-test.
  Findings
  After implementing educational programs, mean score of all aspects ofBASNEF Model (knowledge, attitude, subjective norm, enabling factors) in the experimental group had significant difference in comparison with the control group (P<0.001). Also, HbA1c (P<0.001), FBS (P<0.001), TG (P<0.001) and LDL (p=0.02) improved significantly in the experimental group.
  Conclusion
  BASNEF-based nutritional education led to improved knowledge and attitude of diabetic elders and improved indices of metabolic outcomes during a 3-month intervention.
  Keywords: Nutrition education, BASNEF model, Metabolic Outcomes, Elderly, Type, 2 diabetes mellitus
 • Sahar Sarraf Bank, Mahsa Malek Ahmadi, Zahra Sadat Khosravi, Reza Ghiasvand, Elham Rezaei, Jalal Sabouri Page 559
  Background
  Several studies showed the relationship of obesity and overweight with body mass index. According to these studies, because of severe complications of obesity and overweight we wanted to indicate the outbreak rate of obesity and overweight in the certain group of veterans.
  Methods
  This study was cross-sectional in design. The numbers of subjects was 106 individuals in Isfahan city. Anthropometric data and medical history were collected and handled with SPSS 10 statistical software.
  Findings
  The mean and standard deviation of anthropometric indices were as follow: height, 168.39 ± 8.04 cm, weight, 78.75 ± 13.44 kg, body mass index, 27.98 ± 4.68 Kg/m2, mid-arm circumference, 33.19 ± 4.12 cm, calf circumference, 31.96 ± 7.38 cm, mid-arm muscle circumference, 27.34 ± 11.02 cm, biceps skinfold, 12.10 ± 5.47 mm, triceps skinfold, 16.35 ± 6.08 mm, scapular skinfold, 30.17 ± 8.10 mm, suprailiac skinfold, 32.62 ± 7.33 mm, total fat, 89.13 ± 24.16 mm.
  Conclusion
  According to the findings, more than half of the study population were obese and overweight, however spinal cord injured patients with the same body mass index had excessive fat mass compared to other veterans. The main reason is sedentary life style but, additional investigations with larger samples size are encouraged.
  Keywords: Veteran, anthropometric indices, obesity, overweight
 • Ali Zangi Abadi, Reza Ghanbari, Rahim Aali Dahchenari, Hormoz Roustaei Page 567
  Background
  The food hygiene and its distribution places are very important. Tourists go to the places that provide them with enough assurance, trust and security. In this situation, providing proper services and appliances like food distributing places with appropriate environmental health condition is effective in attracting their interest. The objective of this research is evaluating the environmental hygiene of the restaurants and hotels dining areas in the central tourist area of Isfahan city that attracts many tourists every year.
  Methods
  This research was descriptive and the non- probable purposive sampling method was used. The environmental health inspection reports of the restaurants and hotels dining areas covered by Khajoo and 16 Malek health and treatment centres during 2008 and 2009, were collected and summarized, then was descriptively analyzed by SPSS 15 and Excel software 2007.Pictures of Isfahan were produced using Google Earth and Corel Draw software, and then were analyzed by Arcview 2.0 software according to the environmental health information.
  Findings
  The Research area covers 26 units, which 17 of (65 %) are covered by 16 Malek and 9 (35 %) by Khajoo. 65 % of the units are restaurant and 35% hotels dining areas. Average visit number to each unit in the whole area, 16 Malek and Khajoo in two years were 11.41, 12.07 and 10.25 visits respectively, this number for the year 1 and 2 was 6 & 5.32 and for the restaurants and hotels were equal to 11.77 and 10.89 respectively.
  Conclusion
  Environmental health status of year 2oo7, in Khajoo area and in hotels was better than that in year 2008, in 16 Malek area and the restaurants respectively. The environmental health condition in 2 units (9 %) were in level 1 (Excellent), 10 units (45 %) in level 2 (Good), 8 units in level 3 (moderate) and 2 units in level 4 (Poor).
  Keywords: Restaurant, Hotels Dining Areas, GIS, Environmental Health