فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/03/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مریم عمیدی مظاهری، محسن حسینی صفحه 1
  مقدمه
  در سال های اخیر چاقی و اضافه وزن در نوجوانان درکشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته روند رو به رشدی داشته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شیوع لاغری، اضافه وزن و چاقی در دختران دبیرستانی شهر اصفهان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی، تحلیلی و مقطعی با نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بر روی 384 دختر دبیرستانی شهر اصفهان در بهار 1385 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و تن سنجی توسط یک نفر جمع آوری گردید. برای تعیین لاغری، اضافه وزن و چاقی داده های مرجع BMI (Body mass index) برای سن NHANES-1 به کار گرفته شد.
  یافته ها
  بالاترین درصد لاغری (1/14 درصد) در دختران 18 ساله و بالاترین درصد اضافه وزن و چاقی (25 درصد) در دختران 14 ساله دیده شد. به طور کلی 03/7 درصد از دختران لاغر، 1/9 درصد اضافه وزن و 04/1 درصد چاق بودند.
  نتیجه گیری
  شیوع اضافه وزن و چاقی در دختران 14 تا 18 ساله شهر اصفهان در مقایسه با سایر شهرهای کشورمان کمتر بود.
  کلیدواژگان: لاغری، اضافه وزن، چاقی، دختران دبیرستانی، اصفهان
 • غلامرضا شریفی راد، محسن رضاییان، راحله سلطانی، سمیه جواهری، مریم عمیدی مظاهری صفحه 7
  مقدمه
  امروزه آمار و ارقام سزارین در سراسر دنیا و در کشور ما بسیار بالا و روز به روز در حال افزایش است. این در حالی است که عمل جراحی سزارین از جمله اعمال جراحی بزرگ محسوب می شود که با عوارض بسیار خطرناک و به ندرت کشنده همراه می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش به همسران زنان باردار در کاهش میزان سزارین های انتخابی طراحی شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بود که جهت انجام مداخله، 88 زن باردار شکم اول در هفته های 28 تا 32 حاملگی مراجعه کننده به مطب های خصوصی زنان و زایمان شهر اصفهان به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. فقط همسران گروه مورد در زمینه زایمان طبیعی و سزارین آموزش دیدند. در ابتدای مطالعه و پس از گذشت 4 هفته، میزان آگاهی و نگرش هر سه گروه (مادران گروه مورد و همسرانشان و مادران گروه شاهد) سنجیده شد و با پی گیری تلفنی نوع زایمان آن ها ثبت گردید.
  یافته ها
  مداخله آموزشی در همسران منجر به افزایش معنی داری در دانش و نگرش مثبت آنان نسبت به زایمان طبیعی در مادران گروه مورد شد. همچنین، انجام سزارین بدون دلیل پزشکی در گروه مورد (5/29 درصد) به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد (50 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش چنین استنباط می شود که آموزش مردان در افزایش میزان آگاهی، اصلاح نگرش زنانشان و کاهش میزان سزارین های انتخابی موثر است.
  کلیدواژگان: سزارین انتخابی، آموزش، زایمان طبیعی، بخش خصوصی، آگاهی، نگرش
 • آرش نجیمی، معصومه علی دوستی، علی معظمی گودرزی صفحه 14
  مقدمه
  بیشترین موارد بیماری ناشی از ویروس آنفلونزای جدید در بین نوجوانان رخ داده است و این نشان از اهمیت این گروه سنی در خصوص انتشار این بیماری و موارد مشابه آن دارد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت رفتارهای پیش گیری کننده از ابتلا و گسترش آنفلونزای جدید بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دبیرستان های شهرکرد انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی روی 313 دانش آموزان دبیرستانی و با استفاده از پرسش نامه انجام شد. روایی و پایایی این پرسش نامه در مطالعه مقدماتی بررسی و مورد تایید قرار گرفت (8/0 = α). در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 15SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی دانش آموزان مورد مطالعه 31/16 سال بود و 163 نفر از آنان، دانش آموزان پسر تشکیل می دادند. آگاهی، شدت درک شده و موانع درک شده بیشتر دانش آموزان در سطح متوسط قرار داشت. حساسیت درک شده 4/75 درصد دانش آموزان و منافع درک شده 6/55 درصد آنان در خصوص آنفلونزای نوع A در سطح بالایی قرار داشت. همچنین، رسانه جمعی با بیشترین درصد به عنوان اولین منبع کسب اطلاعات دانش آموزان در زمینه آنفلونزا A به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش و ارتباط سازه های تشکیل دهنده مدل اعتقاد بهداشتی با عملکرد دانش آموزان، به نظر می رسد استفاده از روش های مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی می تواند در خصوص رفتار های پیش گیری کننده از آنفلونزای نوع A موثر باشد.
  کلیدواژگان: آنفلونزا، رفتار پیش گیری کننده، مدل اعتقاد بهداشتی، دانش آموزان
 • حسین علی یوسفی ریزی، اکبر حسن زاده صفحه 23
  مقدمه
  کارگران در مشاغل مختلف در معرض صدا قرار دارند که در طولانی مدت می تواند سبب کاهش شنوایی و اختلال خواب شود. افزایش مواجهه با صدا همچنین می تواند در بالا رفتن فشار خون، کاهش کارایی و زیاد شدن میزان غیبت از کار تاثیر داشته باشد.
  روش ها
  در این پژوهش مورد- شاهدی به تعداد 80 نفر از کارگران یکی از صنایع اصفهان، از نظر مواجهه با صدا و فشار خون مورد مطالعه قرار گرفتند. تراز فشار صوت در خط تولید کارخانه مذکور به روش استاندارد 1996 ISO و با دستگاه صداسنج مدل 440SEL بر حسب دسی بل (dBA) اندازه گیری شد. در معاینه بالینی در محل کار، فشار خون افراد در گروه های مواجهه یافته و بدون مواجهه طبق شرایط استاندارد با فشارسنج جیوه ای 2ALPK بر حسب mmHg اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های Independent t و همبستگی Pearson استفاده شد.
  یافته ها
  تراز فشار صدا در کارگاه دارای میانگین 56/2 ± 21/95 دسی بل بود که به طور معنی داری از حد مجاز 85 دسی بل بالاتر (2009 ACGIH) می باشد (01/0 > P). فشار خون دیاستولی در 8/28 درصد موارد در محدوده طبیعی و در 1/50 درصد موارد در محدوده بالا و در 1/21 درصد موارد بین این دو محدوده قرار داشت. اختلاف میانگین فشار خون سیستولی گروه مورد با گروه شاهد در سطح 001/0 = P معنی دار بود. اما بین میانگین فشار خون دیاستولی این دو گروه اختلاف معنی دار نبود. آزمون همبستگی نشانگر وجود رابطه مستقیم و ضعیفی بین فشار خون سیستولی و صدا بود (006/0 > P، 28/0 = r).
  نتیجه گیری
  مواجهه طولانی مدت با صدا در محیط کار، در بالا رفتن فشار خون به عنوان عامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی نقش دارد. به همین دلیل اجرای برنامه های آموزشی برای کارگران و انجام اقدامات کنترلی برای پیش گیری از اثرات زیان بار صدا در محیط کار، توجه به فشار خون کارگران و مراقبت ویژه در مورد کارگران با سابقه فشار خون بالا پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: صدا، بیماری های قلبی، عروقی، مواجهه شغلی، فشار خون بالا، کارگران، صنایع اصفهان
 • حسین پورمقدس، علی شهریاری صفحه 30
  مقدمه
  استفاده از منابع خوراکی آبزی، به ویژه ماهیان، به عنوان بخشی از منابع پروتئینی، به علت نیاز روزافزون انسان به غذا افزایش یافته است. بنابراین به موازات افزایش مصرف این منابع، اهمیت بهداشتی ماهیان نیز بیشتر مورد توجه قرار می گردد. بررسی فلزهای سمی به علت فرایند تجمع زیستی در بافت موجودات زنده اهمیت زیادی دارد.
  روش ها
  به منظور بررسی غلظت فلزهای سنگین در بافت عضلانی و پوست سه گونه از ماهیان مصرفی شهر اصفهان، تعداد 105 نمونه از ماهیان سرخو، شوریده (ماهیان دریایی جنوب) و کپور پرورشی به طور تصادفی از مراکز عمده فروش ماهی جمع آوری شد و مقدار فلزهای سنگین کادمیوم، کروم، سرب، نیکل و جیوه موجود در بافت عضلانی و پوست ماهیان پس از عملیات هضم شیمیایی با دستگاه جذب اتمی و مقدار جیوه به روش فعال سازی با نوترون تعیین گردید.
  یافته ها
  میانگین غلظت سرب، کروم، کادمیوم، نیکل و جیوه در بافت خوراکی ماهیان سرخو به ترتیب 44/0، 03/0، 06/0، 32/0 و 22/0، در ماهی شوریده به ترتیب 48/0، 06/0، 06/0، 28/0 و 42/0 و در ماهی کپور به ترتیب 48/0، 07/0، 05/0، 3/0 و 22/0 ppm بر حسب وزن خشک ماهی به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در این بررسی به طور تقریبی، توزیع یکسانی از فلزهای سمی در بافت ماهیان مورد مطالعه وجود داشت، ولی از نظر آماری اختلاف معنی داری بین غلظت آن ها مشاهده نگردید. میانگین فلزهای سنگین سمی از حد مجاز سازمان جهانی بهداشت بیشتر نبوده است. همچنین نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان داد که مقدار فلزهای سنگین سرب، کادمیوم، کروم و نیکل به ترتیب در 27، 8، 3 و 25 درصد از نمونه های مورد مطالعه بیشتر از حداکثر مجاز سازمان جهانی بهداشت بود.
 • ابتهاج پیشوا صفحه 37
  مقدمه
  خوکچه هندی بر عکس جوندگان دیگر، گیاه خوار می باشد و دستگاه گوارش این حیوان شبیه اسب، خرگوش و چینچیلا است. فلور باکتریایی دستگاه گوارش این حیوان برای هضم گیاهان مناسب است. آگاهی از فلور طبیعی دستگاه گوارش خوکچه هندی از نظر بهداشت عمومی و کاربرد این حیوان در پژوهش های آزمایشگاهی بیماری های عفونی حایز اهمیت است. در این بررسی نقش باکتری های خانواده انتروباکتریاسه آدر دستگاه گوارش خوکچه های هندی کوه کرکس تعیین گردید.
  روش ها
  دو گروه از خوکچه های هندی وحشی اطراف پناهگاه کوه نوردی کرکس انتخاب شدند و فلورباکتریایی مدفوع آن ها از نظر باکتری های خانواده آنتروباکتریاسه آبا روش های باکتری شناسی بررسی شد.
  یافته ها
  هیچ کدام از نمونه های مدفوع جمع آوری شده دارای باکتری های بیماری زای سالمونلا نبود. از مدفوع خوکچه های هندی گروه اول، که از بالای پناهگاه کوه نوردی انتخاب شدند، باکتری اشرشیا کلی جدا نشد. مدفوع خوکچه های هندی گروه دوم (پایین پناهگاه کوه نوردی) در نوبت اول نمونه برداری، 12 درصد و در نوبت دوم تنها 4 درصد دارای باکتری اشرشیا کلی بودند.
  نتیجه گیری
  اغلب باکتری های دستگاه گوارش از طریق غذا و آب آلوده باعث عفونت در انسان می شوند؛ در حالی که در این بررسی باکتری های فلور طبیعی دستگاه گوارش کوه نوردان باعث آلودگی خوکچه های هندی به باکتری اشرشیا کلی شده و برای مدتی این باکتری از طریق مدفوع این حیوان دفع شده بود.
  کلیدواژگان: اشرشیا کلی، خوکچه هندی وحشی، انتروباکتریاسه آ
 • آسیه پیرزاده، غلامرضا شریفی راد، محمد علی عروجی صفحه 44
  مقدمه
  دانش آموزان حداقل 20 درصد از اوقات خویش را در مدرسه سپری می کنند. آموزش و رشد شخصیت آنان به روش های آموزشی صحیح و مناسب، فضای فیزیکی مطلوب و محیط روانی مساعد بستگی دارد. دانش آموزان از سرمایه های عمده انسانی هر جامعه محسوب می گردند. توجه به سلامت و ارتقای بهداشت محیط تحصیلی آنان نوعی سرمایه گذاری برای آینده قلمداد می گردد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. تعداد نمونه های مورد مطالعه، 77 مدرسه ابتدایی دولتی در شهر اصفهان بود که به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، فرم ارزیابی بهداشت محیط مدارس بود. این فرم از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول شامل مشخصات عمومی مدارس و قسمت دوم شامل آیتم هایی است که مطلوب بودن قسمت های مختلف مدرسه را مورد بررسی قرار می دهد. فرم های مذکور با مراجعه کارشناس بهداشت عمومی به مدارس، مشاهده و مصاحبه با مدیر مدارس و در مدت 3 ماه تکمیل گردید و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، در نواحی مختلف مقایسه به عمل آمد.
  یافته ها
  6/76 درصد از مدارس، دارای وضعیت مطابق با استاندارد و 5/80 درصد از کلاس های مدارس دارای وضعیت مطلوب بودند. از نظر وضعیت استانداردهای ساختمانی و کلاس درس در نواحی مختلف، اختلاف معنی داری وجود نداشت. وضعیت سرویس های بهداشتی (توالت و دستشویی) و آبخوری های مدارس در حد مطلوبی بود و اختلاف معنی داری از این نظر در بین نواحی وجود نداشت. اما با این حال، ناحیه 1 وضعیت نا مطلوب تری داشت. 79 درصد از مدارس دارای وضعیت مطلوب از نظر جمع آوری و دفع زباله و 49 درصد از مدارس دارای بوفه های بهداشتی و مطابق استاندارد بودند. ولی بین نواحی از این دو نظر اختلاف معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی شهر اصفهان به صورت تقریبی در حد مطلوب بوده، اما باید نسبت به بهبود بوفه های بهداشتی اقدام گردد که این امر مستلزم توجه بیشتر مسوولین محترم آموزش و پرورش، متولیان محترم بهداشت و درمان و اختصاص بودجه مناسب جهت حل مشکلات بهداشتی مدارس می باشد.
  کلیدواژگان: بهداشت محیط، مدارس ابتدایی، شهر اصفهان
 • مهری رجالی، مهناز مستاجران، زهرا معمارزاده، ناهید عزیزی صفحه 50
  مقدمه
  جایگاه ویژه دانشگاه در تربیت نسل بالنده انقلاب اسلامی و نقش عظیمی که دانشگاه در پرورش مدیران و کارگزاران آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا می کند، برکسی پوشیده نیست. ضرورت توجه به فعالیت های فرهنگی، تحصیلی و اعتقادی دانشجویان به خصوص چگونگی گذراندن اوقات فراغت آن ها، در این راستا اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین لازم است که با راهنمایی این قشر در زمینه برنامه ریزی صحیح برای اوقات فراغت، آنان را در استفاده هر چه بهتر از ایام پرارزش دانشجویی یاری داد. هدف از اجرای این پژوهش شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه های تحصیلی دانشجویان بود تا بتوان بر مبنای آن کارآیی برنامه ریزی های آینده را تقویت نمود.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 238 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت انجام گرفت. روش نمونه برداری منظم و تصادفی بود. داده ها با استفاده از پرسش نامه خود ایفا شامل اطلاعات دموگرافیک، نحوه گذران اوقات فراغت در داخل و خارج از دانشگاه، امور مذهبی، خدمات رفاهی و نیازهای آموزشی دانشجویان جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  توزیع جنسی دانشجویان مورد مطالعه 4/79 درصد دختر و 6/20 درصد پسر را نشان داد. 1/60 درصد از دانشجویان غیر بومی بودند و 1/88 درصد از خوابگاه استفاده می کردند. 9/84 درصد از دانشجویان مجرد بودند. میانگین و انحراف معیار تعداد ساعات اوقات فراغت دانشجویان در طول شبانه روز 2/3 ± 4/6 ساعت بود. 2/31 درصد از دانشجویان هیچگاه در برنامه های فرهنگی- مذهبی دانشگاه شرکت نمی کردند و 1/12 درصد همیشه در این برنامه ها شرکت می نمودند. استفاده از کتابخانه در میان این فعالیت ها رتبه بالاتری داشت. دانشجویان نیاز به اردوهای یک روزه، برنامه های ورزشی و تفریحی، آموزش قرآن و نمایش فیلم را جزء ضرورت های خود دانستند. حدود 3/82 درصد از دانشجویان با شعایر مذهبی و اجرای آن موافق بودند. درصد زیادی از دانشجویان از وجود اکثر خدمات رفاهی نظیر وام تحصیلی و مشاوره روانی بی اطلاع بودند. اولویت نیاز دانشجویان برای آموزش گرفتن مواردی نظیر روش های جستجوی مقالات، استفاده مناسب از کامپیوتر، نقش استاداند راهنما در حل مشکلات آموزشی و کسب مهارت های لازم در پر کردن اوقات فراغت آن ها بود.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که اکثر دانشجویان مجرد بوده، بیشتر وقت خود را در خوابگاه و دانشگاه سپری می کنند، لازم است مسوولان دانشگاه برنامه ریزی دقیقی برای پر کردن اوقات فراغت دانشجویان انجام دهند. توجه به عمده ترین نیازهای دانشجویان از قبیل کامل بودن کتابخانه ها، اردوهای یک روزه، برنامه ورزشی، مراسم به مناسبت های مختلف در ایام سال و آموزش قرآن کریم حایز اهمیت زیادی می باشد.
  کلیدواژگان: اوقات فراغت، نیازهای فرهنگی، نیازهای تحصیلی، دانشجو
 • حسینعلی یوسفی، اکبر حسن زاده صفحه 57
  مقدمه
  ایستگاه کار شامل محیط فیزیکی اطراف کارگر، ابعاد و نحوه چیدمان تمام تجهیزات است. افزایش فشار کار سبب کاهش کارآیی و بازده نیروی کار و در نتیجه افت کیفیت محصولات تولیدی خواهد شد. با شناخت عوامل موثر در افزایش فشار کار و کاهش یا بر طرف کردن این فشارهای تهدید کننده سلامتی، علاوه برحفظ سلامت کارگر، از زیان های اقتصادی نیز جلوگیری می شود. هدف از این پژوهش تعیین، ارزیابی وضعیت ایستگاه های کاری از نظر عوامل انسانی، شغلی و محیطی زمینه ساز حوادث و بیماری های شغلی با استفاده از روش فنلاندی بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی، به روش سرشماری در تمام ایستگاه های کار یک شرکت صنایع فلزی اصفهان انجام شد. اطلاعات مورد نظر با استفاده از چک لیست استاندارد فنلاندی آنالیز ارگونومی محل کار و از طریق مشاهده عینی جمع آوری گردید. سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در 7/84 درصد موارد هیچ یک از استانداردهای وضعیت فضای کار در ایستگاه های کار نبود؛ در 6/13 درصد نحوه فعالیت بدنی و در 3/15 درصد بلندکردن بار نامناسب بود؛ در 1/5 درصد مقدار فشار اعمال شده به بازوها بسیار شدید و وضع بدن در حین کار سنگین بد بود؛ در 7/23 درصد احتمال وقوع حادثه زیاد بود؛ در 5/52 درصد به دلیل وضعیت کار، امکان ارتباط با سایر افراد محدود شده بود؛ در 8/89 درصد مشکلی در تصمیم گیری وجود نداشت؛ در 1/33 درصد طول سیکل کار کمتر از پنج دقیقه تکراری بود و در 44 درصد موارد روشنایی کمتر از حد مجاز بود؛ شاخص استرس گرمایی حداکثر 29 درجه سانتی گراد و زمان مواجهه کمتر از حد استاندارد بود و استرس گرمایی وجود نداشت. صدا در 20 درصد موارد بالاتر از حد مجاز بود.
  نتیجه گیری
  نامناسب بودن محیط کار مشکلاتی برای تحقق وظایف کار شاغلان، سلامتی آن ها و کیفیت محصولات شرکت به وجود می آورد. وضعیت فضای کار، شرایط محیطی و طرز قرار گرفتن بدن در هنگام کار، زمینه ساز حوادث و بیماری های شغلی است. نتایج می تواند مورد استفاده مهندسان طراح شرکته ای صنایع فلزی مشابه قرار گیرد و می توان با طراحی صحیح ایستگاه کار، تا حد زیادی از این فشارهای تهدید کننده سلامتی کارگران جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: ایستگاه های کار، آنالیز ارگونومی شغلی، صنایع فلزی، روش فنلاندی
 • جواد جواهری، زهرا محمدزاده، اکبر حسن زاده، مینا عسگری صفحه 65
  مقدمه
  بیش از نیمی از مرگ های کودکان ممکن است به طور مستقیم و غیرمستقیم به علت فقر تغذیه ای باشد. بنا بر اعلام یونیسف، اهمیت نسبی علل زمینه ای سوء تغذیه باید به طور وسیعی در خانواده ها، جمعیت ها وکشورها شناخته شود؛ این سازمان ت‍اکید می کند که برای بررسی بیشتر علل سوء تغذیه، یک برخورد کاملا محلی و ناحیه ای، به جای راه حل های کشوری یا جهانی مورد نیاز است. هدف از این مطالعه، تعیین وجود ارتباط بین سطح تحصیلات والدین کودکان بدو ورود به دبستان و وضعیت دریافت وعده های غذایی این کودکان با قد و وزن آن ها بود.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 235 دانش آموز بدو ورود به دبستان در شهرستان خمین، که در طرح سنجش سلامت کودکان پیش دبستانی شرکت کرده بودند، به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک در شهر و روش نمونه گیری خوشه ایدر روستا انتخاب شدند. به کمک پرسش نامه، اطلاعات مربوط به تحصیلات والدین و وضعیت دریافت وعده های غذایی کودکان جمع آوری شد. اندازه گیری قد و وزن توسط پزشک مسوول طرح صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده توسط آزمون های آماری t مستقل، 2χ، همبستگی Spearman، Mann-Whitney و آنالیز کواریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  حدود 58 درصد کودکان دریافت وعده های غذایی نامناسب داشتند، که از این نظر بین پسرها و دخترها و نیز در شهر و روستا تفاوت معنی داری وجود نداشت (221/0 = P و 568/0 = P). قد و وزن کودکانی که والدینشان تحصیلات بالاتری داشتند، نسبت به کودکانی که والدینشان تحصیلات پایین تری داشتند، بیشتر بود (29/0 = rs برای قد و 31/0 = rs برای وزن در مادران، 01/0 > P). میانگین قد و وزن کودکانی که دریافت وعده های غذایی مناسبی داشتند، نسبت به میانگین قد و وزن کودکانی که دریافت وعده های غذایی مناسبی نداشتند، به طور معنی داری بالاتر بود (001/0 > P). نسبت وزن به قد در کودکانی که والدینشان تحصیلات بالاتری داشتند، نسبت به کودکانی که والدینشان تحصیلات پایین تری داشتند، بیشتر بود (28/0 = rs برای تحصیلات مادر و 27/0 = rs برای تحصیلات پدر، 01/0 > P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد، بازنگری جدی در برنامه تغذیه ای گروه سنی پیش دبستانی و ارایه الگوهای صحیح تغذیه ای برای این گروه ضروری باشد. از طرفی، طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با سلامت کودکان برای خانواده ها و به ویژه مادران، باید بیش از پیش مد نظر مدیران و برنامه ریزان بخش سلامت و آموزش کشور قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سوء تغذیه، دریافت وعده های غذایی، کودکان پیش دبستانی، سطح تحصیلات والدین، قد، وزن
 • زمزم پاک نهاد، غلامرضا شریفی راد، مائده یزدانی، سیدمحسن حسینی صفحه 73
  مقدمه
  با توجه به این که دختران نوجوان امروز، مادران فردا خواهند بود، این دوران یک فرصت طلایی برای ارتقای آگاهی های تغذیه ای نوجوانان در جهت بهبود سلامت نسل آینده می باشد که با اجرای برنامه های آموزشی به عنوان راهبردی موثر در جهت بهبود الگوهای غذایی این سنین میسر می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه 315 نفر از دانش آموزان دختر 9 مدرسه از نواحی مختلف اصفهان در دو گروه تقسیم شدند. قبل از مرحله اول آموزش و 10 روز بعد از جلسه دوم آموزش، به وسیله دو پرسش نامه آگاهی و نگرش اطلاعات جمع آوری شد. آموزش به صورت ارایه سخنرانی، ارایه جزوات و پمفلت طی 2 جلسه 2 ساعته با فاصله 10 روز اجرا شد و به گروه شاهد نیز آموزش داده نشد. اطلاعات حاصل به وسیله نرم افزار 16 SPSSتجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  قبل از اجرای آموزش، گروه ها با هم اختلاف معنی داری نداشتند ولی پس از مداخله، سطح آگاهی در گروه مورد به صورت معنی داری افزایش یافت (0001/0 > P). نگرش در هیچ یک از گروه ها تغییر معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که آموزش تغذیه راهکاری با اثربخشی مطلوب در جهت ارتقای آگاهی های تغذیه ای به شمار می آید، مطالعه حاضر نشان داد که با طراحی یک برنامه جذاب آموزشی می توان آگاهی های تغذیه ای دختران نوجوان را به میزان قابل توجهی ارتقا داد. اگر آموزش ها با نیازهای تغذیه ای این سنین منطبق و به شکل قابل لمس با استفاده از فن آوری سمعی- بصری ارایه گردد، اثربخشی نه تنها در آگاهی های آنان بلکه در اصلاح الگوی رفتارهای غذایی آنان نیز پدیدار خواهد شد.
  کلیدواژگان: آموزش تغذیه، آگاهی، نگرش
 • علی فرزان، سمیه جواهری صفحه 79
  مقدمه
  به علت خطرات سزارین نسبت به زایمان طبیعی و عوارض زودرس و دیررس سزارین، این عمل نسبت به زایمان طبیعی از نظر بهداشت عمومی مورد توجه خاصی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین فراوانی نسبی سزارین و علل آن بود تا بر اساس نتایج به دست آمده در جهت کاهش میزان سزارین های غیر ضروری برنامه ریزی شود.
  روش ها
  در طول یک سال، 360 نمونه از بین کلیه زنانی که در 4 بیمارستان دولتی و 4 بیمارستان خصوصی شهر اصفهان زایمان کرده بودند، به طور تصادفی انتخاب شدند و چک لیست مربوط با توجه به پرونده های بیمارستانی تکمیل گردید. داده ها به روش آمار توصیفی و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  6/73 درصد از مادران به روش سزارین و 4/26 درصد به روش طبیعی زایمان کرده بودند که معادل 8/2 سزارین به ازای یک زایمان بود. بیشتر مادران سزارین شده، در گروه سنی 29-25 سال و اکثر مادران سزارین شده نخست زا بودند. تمایل مادران مراجعه کننده به بیمارستان های خصوصی جهت انجام سزارین، بیشتر از مراجعین به بیمارستان های دولتی بود. شایع ترین علل سزارین، سزارین قبلی، زایمان سخت، نمای بریچ، سزارین انتخابی و زجر جنینی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به آمار بالای سزارین در بیمارستان های مورد مطالعه شهر اصفهان (6/73 درصد) در مقایسه با میانگین استانی آن (5/59 درصد)، ضروری است در زمینه کاهش سزارین برنامه ریزی های لازم صورت گیرد و با افزایش آگاهی زنان و حتی همسران آن ها نسبت به روش های زایمانی، از میزان سزارین های انتخابی کاسته شود. توصیه می شود بیشتر برنامه ها روی زنان نخست زا متمرکز گردد.
 • محسن رضاییان، غلامرضا شریفی راد، محمدرضا فروتنی، ناهید معظم صفحه 86
  مقدمه
  خودکشی و اقدام به خودکشی پدیده های پیچیده روانی هستند که تحت تاثیر متقابل عوامل فردی و محیطی قرار دارند. از آن جایی که شناخت عوامل خطر مربوط به هر پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، هدف مطالعه حاضر شناخت مهم ترین عوامل خطر این دو پدیده و جهت عملکرد هر یک از آن ها در استان ایلام بود.
  روش ها
  نظام جامع ثبت اطلاعات موارد خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایلام که در فاصله سال های 1375 تا 1382 فعالیت داشته است، داده های مطالعه حاضر را فراهم نموده است. اطلاعات مربوط به موارد خودکشی و اقدام به خودکشی رخ داده در استان با ذکر مشخصات دموگرافیک هر مورد شامل سن، جنس و وضعیت تاهل همراه با روش خودکشی، مکان و زمان رخداد حادثه، در این نظام جامع ثبت شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که اقدام در فصل بهار، استفاده از روش دار زدن، اسلحه گرم و خودسوزی به طور معنی داری باعث افزایش و متاهل بودن، در گروه سنی 40-49 سال قرار داشتن، استفاده از سم و قرص به طور معنی داری باعث کاهش احتمال ارتکاب به خودکشی در مقایسه با اقدام به خودکشی می شود.
  نتیجه گیری
  مراکز بهداشتی و درمانی موجود در استان ایلام به منظور کاهش میزان خودکشی بایستی به پیشگیری مرحله اول خودکشی به ویژه در مواردی که در افراد مجرد و یا در فصل بهار رخ داده است و یا از روش های بسیار کشنده ایی نظیر دار زدن، اسلحه گرم و خودسوزی استفاده کرده اند توجه بیشتر معطوف نمایند.
  کلیدواژگان: خودکشی، اقدام به خودکشی، عوامل خطر، اپیدمیولوژی، ایلام
 • غلامرضا شریفی راد، محسن شمسی، آسیه پیرزاده، پروین دانشور فرزانگان صفحه 95
  مقدمه
  شکاف کیفیت خدمات، فاصله بین ادراکات و انتظارات مشتریان از خدمات ارایه شده می باشد. گام اساسی در حذف این شکاف، شناسایی ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارایه شده است. هدف از این مطالعه نیز تعیین دیدگاه زنان از شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان بود.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی انجام شد و جمعیت مورد مطالعه آن، زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان بودند. حجم نمونه 1280 نفر بود و برای جمع آوری اطلاعات نیز از ابزار Service quality استفاده شد که شامل ابعاد ملموس، اطمینان، پاسخ گویی، تضمین و همدلی در نحوه ارایه خدمت است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون t و 2χ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در هر 5 بعد کیفیت خدمات، زنان اختلاف نظر داشتند. کمترین میانگین اختلاف کیفیت (08/11-) در بعد تضمین و بیشترین میانگین آن (41/14-) در بعد ملموس به دست آمد؛ تفاوت مشاهده شده بین نظر زنان در مورد کیفیت خدمات در هر 5 بعد معنی دار بود (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  اختلاف منفی، بیانگر این است که انتظارات خدمت گیرندگان فراتر از ادراکات آن ها از وضعیت موجود بوده، هنوز فضای زیادی برای بهبودی و اصلاح به منظور نیل به رضایت مشتریان و ارایه خدمات بهداشتی درمانی مطلوب وجود دارد.
  کلیدواژگان: شکاف کیفیت، خدمات بهداشتی اولیه، زنان، اصفهان
 • مهری رجالی، مهناز مستاجران، مهران لطفی صفحه 106
  مقدمه
  دانشگاه ها منشا تحولات جامعه در عرصه های مختلف است و دانشجویان به عنوان ارگان اصلی دانشگاه در آینده پیکره اساسی سازمان ها و ارگان های مختلف جامعه را تشکیل می دهد. بنابراین نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی آن ها و پاره ای از عوامل مرتبط با تحصیل از جمله جنس، سن، رشته تحصیلی و... که خود عامل موثری در ایجاد انگیزش آن ها می باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی و پاره ای از عوامل مرتبط با آن صورت گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 318 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت مشغول به تحصیل در 4 رشته بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و تغذیه به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که با 44 سوال نگرش فرد نسبت به رشته تحصیلی و آینده حرفه ای خود از لحاظ تامین اقتصادی، تامین شغلی، رفاه شخصی و رضایت قلبی و مهم ترین مشکلات آن ها را مورد بررسی قرار می داد. داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خود 008/7 ± 25/61 به دست آمد. 6/95 درصد از دانشجویان به رشته تحصیلی خود نگرش مثبت داشتند. میانگین و انحراف معیار نمره نگرش دانشجویان به آینده شغلی خود 36/10 ± 54/62 به دست آمد. دیدگاه 4/87 درصد از دانشجویان به آینده شغلی مثبت بود. مقایسه نمره نگرش افراد بر حسب سن و میانگین معدل دیپلم اختلاف معنی داری را نشان نداد. در حالی که مقایسه نمره نگرش افراد بر حسب رشته تحصیلی و نحوه نگرش به رشته تحصیلی اختلاف معنی داری را با نگرش به آینده شغلی نشان داد. علاقه فردی، خدمت به جامعه، جایگاه اجتماعی رشته و تلقین جامعه بر اهمیت رشته از مهم ترین عوامل انگیزش مثبت به شغل بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، دانشجویان رشته های بهداشتی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود نگرش مثبتی داشتند. توزیع مناسب نیروی انسانی، حمایت مالی از استخدام شدگان، ایجاد مراکز مشاوره و حمایت از دانشجویان در توجیه آینده شغلی می تواند در تقویت نگرش آن ها مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: نگرش، دانشجویان بهداشت، رشته تحصیلی، آینده شغلی
 • حسن عقیلی، حکیمه احدیان، محمدحسین باقیانی مقدم صفحه 116
  مقدمه
  کهولت سن پدیده ای است که تحقق آن مستلزم وجود شرایط مناسب زیستی است. بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2001 تعداد افراد بالای 70 سال به مرز 585 میلیون نفر رسیده، که 9 درصد جمعیت جهان را در بر می گیرد و پیامد آن مشکلات مربوط به مراقبت، نگه داری، بهداشت و تامین مایحتاج سالمندان خواهد بود؛ به طوری که مشکلات دهان و دندان یکی از مسایل اولیه در میان سالمندان است. هدف از انجام این تحقیق تعیین نیازهای بهداشتی درمانی دهان و دندان در سالمندان بود.
  روش ها
  این مطالعه با روش توصیفی- مقطعی به منظور مقایسه نیازهای سالمندان مقیم و غیر مقیم در خانه سالمندان انجام شد. 77 نفر گروه اول از ساکنین خانه سالمندان و 74 نفر گروه دوم از افراد غیر مقیم، بر طبق پرسش نامه از قبل تعیین شده، مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند و اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون 2χ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  دو گروه در متغیر مشکلات دهان و دندان اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند (6/0 = P)، ولی از نظر متغیرهای تمایل به درمان (0001/0 = P)، نیاز به درمان (0001/0 = P)، پوسیدگی دندان (049/0 = P)، وضعیت بی دندانی (009/0 = P)، دندان مصنوعی (0001/0 = P) و دفعات مسواک زدن در روز (0001/0 = P) بین گروه غیر مقیم و مقیم اختلاف معنی دار مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، هر دو گروه نیازمند به توجه بیشتر به وضعیت سلامت دهان و دندان می باشند و این امر ضرورت ارتقای مراقبت های بهداشتی دهان را هر چه بیشتر آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: نیازهای بهداشتی، دهان و دندان، خانه سالمندان، یزد
 • سیامک پورعبدیان، احسان الله حبیبی، مهدی صادقی، مسعود ریسمانچیان صفحه 124
  مقدمه
  ارتعاش دست- بازو نوعی ارتعاش موضعی است که اندام فوقانی را درگیر می کند. پیامد های ناشی از این نوع ارتعاش شامل اختلالات عروقی، عصبی و اسکلتی- عضلانی می باشد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین تاثیر دستگیره ضد ارتعاش ساخته شده توسط پژوهشگران بر فراوانی اختلالات عروقی و عصبی در کاربران سنگ سمباده دستی بود.
  روش ها
  این مطالعه بر روی 12 نفر از کاربران سنگ سمباده دستی در یکی از صنایع فلزی مربوط به تولید ماشین آلات خدمات شهری اصفهان انجام شد. نوع مطالعه تجربی و به صورت قبل- بعد بود. متغیرهای بالینی مورد بررسی شامل وجود یا عدم وجود بی حسی، سوزن سوزن شدن، رنگ پریدگی، خارش، ضعف، سردی، درد، کبودی و قرمزی در انگشتان یا دست بود که با استفاده از چک لیست و معاینه بررسی شد. اندازه گیری ارتعاش در 3 محور x، y و z مطابق با استاندارد 2003-5349 ISO انجام گردید. دستگیره ضد ارتعاش با توجه به وزن و فرکانس دستگاه سنگ سمباده طراحی و در مجموع از 9 قطعه مجزا ساخته شد. وزن این دستگیره 214 گرم بود. دستگیره به مدت یک هفته و به طور میانگین 3 ساعت (± 20 دقیقه) در یک نوبت کاری توسط کاربران مورد استفاده قرار گرفت. قبل و یک هفته بعد از استفاده از دستگیره ضد ارتعاش، کارگران از نظر بالینی و چک لیست مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج کیفی و کمی به ترتیب با آزمون های مک نمار و Paired t و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در آزمون مک نمار برای متغیرهای بالینی بی حسی 01/0 > P، سوزن سوزن شدن 05/0 > P، رنگ پریدگی 01/0 > P، خارش 005/0 > P و درد 005/0 > P، به دست آمد که اختلاف معنی داری را نشان می داد. مقدار میانگین شتاب ارتعاش قبل از مداخله در سه جهت x، y و z به ترتیب m/s2 6/2، m/s2 8/3 و m/s2 4/3 بود که بعد از مداخله به m/s2 2/1، m/s2 1/2 و m/s2 8/1 کاهش یافت. بیشترین میزان کاهش موردی در محور z و به میزان 90 درصد مشاهده گردید. کاهش شتاب ارتعاش و رساندن آن به زیر m/s2 2 باعث کاهش اختلالات عروقی و عصبی گردید. پس از یک هفته استفاده از دستگیره ضد ارتعاش، علایم و شکایات بالینی به میزان ثابت رسید.
  نتیجه گیری
  به طور کلی مقادیر به دست آمده نشان دهنده تاثیر مثبت دستگیره ضد ارتعاش در کاهش میزان اختلالات عروقی و عصبی و همچنین کاهش میزان ارتعاش انتقال یافته به دست می باشد. پژوهشگران استفاده از دستگیره های ضد ارتعاش با میزان میرایی ارتعاش به زیر m/s2 2 را جهت کاهش عوارض عصبی عضلانی ناشی از ارتعاش دست- بازو پیشنهاد می کنند.
  کلیدواژگان: دستگیره ضد ارتعاش، ارتعاش دست، بازو، سنگ سمباده
 • پروین دانشور فرزانگان، علی فرزان، لیلا سبزمکان صفحه 134
  مقدمه
  شناخت عللی که سبب قطع استفاده از IUD می شود، برای برنامه ریزی کنترل جمعیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ این مساله، انجام بررسی دوره ای عوامل موثر بر کاهش استمرار IUD و عوارض منجر به قطع مصرف آن را در منطقه خاص توجیه می نماید. پژوهش حاضر به منظور بررسی فراوانی نسبی در آوردن IUD به علل مختلف در زنان انجام گرفت.
  روش ها
  بررسی حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی و جمعیت مورد مطالعه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان لنجان اصفهان جهت خروج IUD بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 150 نفر از زنان جمعیت فوق بود که به روش انتساب متناسب با جمعیت هر مرکز به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.
  یافته ها
  از کل زنان مورد مطالعه، 3/71 درصد داوطلبانه اقدام به در آوردن IUD کرده بودند و در 7/28 درصد IUD خود به خود در آمده بود. شایع ترین علت در آوردن IUD در زنان مورد مطالعه، خون ریزی بود که 38 درصد از مراجعین را تشکیل می داد. دفع خود به خود IUD در 7/28 درصد، تمایل به حاملگی در 7/14 درصد و عفونت در 10 درصد به ترتیب در مرتبه های بعد قرار داشت. سایر موارد 8/8 درصد کل زنان را تشکیل می داد.
  نتیجه گیری
  علاوه بر انجام مشاوره دقیق، آموزش صحیح، مراجعه مکرر و منظم برای کنترل IUD و تکنیک گذاشتن IUD به طور استریل و صحیح و نیز مسوولیت پذیری و مهارت پرسنل مورد تاکید این مطالعه بود که توجه بیشتر مسوولین را طلب می کند.
  کلیدواژگان: IUD، اختلال قاعدگی، عفونت، دفع خود به خود، حاملگی ناخواسته، عوامل زمینه ای
 • جمشید آیت الهی، محمد باقر اولیا، شکوه تقی پور ظهیر، نسرین قاسمی، رضوان بحرالعلومی، فاطمه آیت الهی صفحه 142
  پزشکان در هنگام مواجهه با بیماران، در خطر ابتلا به تعداد زیادی از عوامل عفونی هستند. با این وجود با اعمال روش های ساده ای مانند واکسیناسیون، استفاده از دستکش، ماسک و شستن دست ها می توانند خود را در مقابل بسیاری از این عوامل عفونی حفظ کنند. استفاده از روش های پیشرفته جراحی و استفاده صحیح از تکنیک های جراحی نیز خطر عوامل عفونی را کاهش می دهد. در این مقاله به مواردی اشاره خواهد شد که با رعایت آن ها احتمال خطر برای پزشکان و بیمارانشان کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: شغلی، عفونت، پزشکان
 • محسن رضاییان صفحه 150
  تعارض در منافع، که اغلب در دو بعد اقتصادی و غیر اقتصادی ظهور می نماید، ممکن است نویسندگان، سردبیران، اعضای هیات تحریریه و داوران را از انجام فعالیت اصلی خود، رعایت امانت و صداقت در امر نگارش، چاپ و انتشار دستاوردهای پژوهشی، باز دارد. در صورت رخ داد چنین امری، سلامت آحاد جامعه ممکن است در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین، بهترین راه مقابله با این پدیده، شناخت و افشای صحیح و به موقع آن می باشد. هدف از نگارش مقاله مروری حاضر، آشنا ساختن دانشمندان فارسی زبان در حوزه سلامت با این پدیده و شیوه های مقابله با آن بود.
  کلیدواژگان: تعارض در منافع، نویسندگان، سردبیران، هیات تحریریه، همتایان
|
 • Maryam Amidi Mazaheri, Mohsen Hoseini Page 1
  Background
  The Prevalence of overweight and obesity in adolescents has increased dramatically in the last decades in industrialized and non industrialized countries. The aim of the present study was to determine the prevalence of underweight, overweight and obesity among high school girls in Isfahan.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted in Isfahan. 384 high school girls were selected with cluster-random sampling. Anthropometric measurements including weight and height were taken by a single person. Data were analyzed to determine underweight, overweight and obesity rates, using the NHANES1 reference data for body mass index (BMI) for age.
  Findings
  Higher rates for underweight were observed in 18 years girls (14.1%) and higher rates for overweight and obesity were observed in 14 years girls (25%). The overall prevalence of underweight, overweight and obesity among Isfahan high school girls were 7.03%, 9.1% and 1.03% respectively.
  Conclusion
  Compared to most other cities in our country, the prevalence of underweight, overweight and obesity were lower in Isfahan girls aged 14-18 years.
  Keywords: Underweight, Overweight, Obesity, High School Girls, Isfahan
 • Gholam Reza Sharifirad, Mohsen Rezaeian, Raheleh Soltani, Somayeh Javaheri, Maryam Amidi Mazaheri Page 7
  Background
  Nowadays, cesarean section rate is increasing in our country and throughout the world. This is while the cesarean section is one of the major surgical procedures which carry serious and rarely fetal risk for mother and child. This study was conducted to determine the effects of health education to husbands of pregnant women in reducing elective cesarean section.
  Methods
  This study was a trial study in which 88 pregnant women between 28-32 weeks of pregnancy who referred to the private clinics in Isfahan were randomly assigned into case and control groups. The husbands of the women within case group were educated about cesarean and vaginal delivery. At the beginning of study and four weeks after educational intervention, the knowledge and attitude of three groups (cases, controls, husbands of case group) were determined. The type of delivery was determined by phone call.
  Findings
  Educational intervention on husbands caused a significant increase in the knowledge and a positive attitude in mothers within case group towards vaginal delivery. Elective cesarean section in case group was significantly lower than that of the control group (29.5% vs. 50%, P < 0.05).
  Conclusion
  The results of the present study showed that husbands’ education can effectively increase the knowledge and improve the attitude of their wives, and reduce the rate of elective cesarean section.
  Keywords: Elective cesarean, Education, Vaginal delivery, Private section, Knowledge, Attitude
 • Arash Najimi, Masoomeh Alidousti, Ali Moazemi Goudarzi Page 14
  Background
  The higher prevalence rate of influenza A among adolescence emphasizes the importance of preventative strategies among this age group of population. The aim of this study was to evaluate the preventive behaviors of high school students regarding type A influenza, in Shahrekord, Iran.
  Methods
  In this cross-sectional study, high school students were enrolled. Preventive behaviors of influenza A was evaluated by components of The Health Belief Model (HBM), using a questionnaire which reliability were verified through a pilot study (alpha score of 0.8).
  Findings
  313 (163 boys and 148 girls) high school students were studied. Mean age of students was 16.31 years. Knowledge, perceived severity and perceived barriers were in the modest level among the students. The highest scores were related to perceived sensitivity (75.4%) and perceived benefit (55.6%). Mass media was the main source of their information regarding influenza A.
  Conclusion
  Considering the findings of this study and the relation between HBM components and the preventive behaviors of students, it seems that using HBM could be useful in improving preventive behaviors of influenza A among the studied population
  Keywords: Influenza A, Preventive behaviors, Health belief model, Students
 • Hosein Ali Yousefi Rizi, Akbar Hassanzadeh Page 23
  Background
  Workers in different jobs exposed to noise. Chronic exposure to noise can cause hearing loss and sleep disturbance. Excessive noise exposure may lead to increased blood pressure, reduced job performance and high rates of absenteeism.
  Methods
  In this cross-sectional study noise exposure was measured by SEL 440 sound level meters with the method of ISO 1996. Blood pressure in case and control groups was measured in workplace, in the standard condition, and during physical examination. Data were analyzed by t-test and Pearson correlation with the significant level of 0.01.
  Findings
  Mean level of noise was 95.21 ± 2.56 (90-107). There was difference between mean level of noise and the standard one (ACGIH 2009) (P < 0.01). 28.8% and 50.1% of workers had normal and high diastolic blood pressure, respectively and reminder (21.1 %) were in intermediate range. Mean systolic blood pressure was different in two studied groups (P < 0.01). Mean diastolic blood pressure was not different in two studied groups (P > 0.05). There was a positive and weak correlation between noise and systolic blood pressure (r = 0.28, P < 0.006).
  Conclusion
  Prolonged exposure to industrial noise is associated with high blood pressure as a risk factor of cardiovascular disease. This study warrants the necessity of occupational training for workers regarding the effects of noise exposure and preventing its related adverse effects and detecting and managing of blood pressure in workers and considering special care for those with history of hypertension.
  Keywords: Noise, Cardiovascular diseases, Occupational exposure, Workers, Blood pressure, Isfahan industry
 • Hossein Pourmoghaddas, Ali Shahryari Page 30
  Background
  The consumption of aquatic nutrition sources, especially fishes, as a partial supply of protein has increased for ever-increasing demand of protein. In accordance with such an ever-increasing demand and bioaccumulation of toxic compounds, the safety control of mentioned foods, regarding the toxic level of heavy metals, become an important issue.
  Methods
  In this study the concentration of toxic trace elements, lead (Pb), chromium (Cr), cadmium (Cd), nickel (Ni) and mercury (Hg) were measured in 105 samples of fishes including Lutjans Coccineus and Tigeratooh Croaker (from Persian Gulf) and Cyprinus carpio (from artificial cultured pounds) were measure. The concentration of toxic trace elements were determined using Atomic Absorption method and Hg was measured using Neutron Activation Analysis.
  Findings
  Mean concentration of Pb, Cr, Cd, Ni and Hg in Lutjans Coccineus species of fish tissue were 0.44, 0.03, 0.06, 0.32 and 0.22, respectively. Mean concentration of Pb, Cr, Cd, Ni and Hg Tigeratooh Croaker were 0.48, 0.06, 0.06, 0.28 and 0.42, respectively. Mean concentration of Pb, Cr, Cd, Ni and Hg Cyprinus carpio were0.48, 0.07, 0.05, 0.30 and 0.22.
  Conclusion
  The results of the study revealed that the mean concentration of toxic heavy metals in fishes did not exceed the WHO standards level. The exceeded level of Pb, Cd, Cr and Ni regarding to the WHO standard limits were presented in
  Keywords: Fish, Heavy metals, Isfahan, Iran
 • Page 37
  Background
  Guinea pigs are herbivores (strict vegetarians) and have a similar digestive tract to horses, rabbits and chinchillas. Intestinal flora in their digestive tract is specialized in order to help breakdown and digest plant materials. Knowledge of the intestinal flora of this animal is important both from a public health stand point and for use guinea pigs as a model of infectious disease. In this survey, Enterobacteriaceae family role in digestive tract of guinea pigs has been identified in wild Guinea pigs fecal pellets that they live around Karakas Mountain camping.
  Methods
  Two groups of Guinea pigs from the upper (group 1) and lower (group 2) areas of the climbers’ camp were selected. The bacterial flora of the pigs regarding the presence of Enterobacteriaceae in fecal pellets was determined by bacteriology methods.
  Findings
  Salmonella was not isolated from none of the mentioned groups. Escherichia coli was not observed from the fecal pellets samples of group 1. In the 2nd group, E. coli was isolated from around 12% of fecal samples in the first stage and reduced to 4% in the second stage of the experiment.
  Conclusion
  In spite of the fact that most of the gastrointestinal tract bacteria were transmitted through infected food and water, the results of this study indicated that climbers considered as the main source of Escherichia coli for Guinea pigs and their fecal pelts contain this bacteria for temporary period of time.
  Keywords: Escherichia coli, Wild guinea pigs, Enterobacteriaceae
 • Asieh Pirzadeh, Gholamreza Sharifirad, Mohammad Ali Oruji Page 44
  Background
  Students spend at least 20% of their time in schools. Training and development of their personality depends on appropriate educational methods, physical ideal space, and favorable mental environment. Students are considered as the human main resources of any society and dealing with their health and promoting educational environment health is a sort of investment for future.
  Methods
  In this descriptive-analytic study, 77 schools in Isfahan were selected by regular randomized method. Data was collected using environment health inquiry form for school environments by public health specialists during 3 months. The form was consisted of two parts: the first part included common school specifications and the second part involved items dealing with desirability various parts of schools. The specialist reports the environment health status of the schools trough evaluating the schools and interviewing with the principals. Data was performed for different districts of Isfahan city.
  Findings
  76.6% of schools and 80.5% of classrooms were in desired conditions and complied with the standards. The standards for building and classrooms, there was no significant difference between various districts. Hygiene services (water closets and basin) and drinking water were at desired level and there was no significant difference between various districts in this regard, however the district 1 was in undesired condition. Regarding gathering and disposing of rubbish and trashes, 79% of schools were in desired condition and 49% of them had hygienic tuck-shops according to standards, but there was no significant difference between various districts.
  Conclusion
  It seems that the status of environment health is at desired level in public primary schools of Isfahan city, but the health of tuck-shops should be improved in schools. The authorities of Ministry of Education and Ministry of Health should pay more attention and interest in this regard and dedicate proper budgets to solve health problems.
  Keywords: Environment Health, Primary Schools, Isfahan City
 • Mehri Rejali, Mahnaz Mostajeran, Zahra Memarzadeh, Nahid Azizi Page 50
  Background
  Pay attention to university student’s cultural and educational activities and educating them to fill their leisure time properly is an important issue. The aim of this study was to evaluate their leisure time activities.
  Methods
  In this cross-sectional study, 238 students of School of Health (79.4 percent girls and 20.6 percent boys) selected by random systematic method were enrolled. Information regarding their leisure’s time activities, demographic characteristics, welfare and educational requirements were recorded using a self administered questionnaire. Obtained data analyzed using SPSS software.
  Findings
  From studied students, 60.1% were not native, 88.1% used dormitory and 84.9% were single. Mean of the students’ leisure time was 6.4 ± 3.2 hours/day. 31.2% did not participate in the religious–cultural programs and 12.1% always were participated in these activities. Use of library had higher priority. Students’ need for a one day camps, athletic and recreational programs, Quran education and film presentation have considered as their necessities. High percentages of students were unaware of the most welfare services such as educational loans and psychological consultation. Training priority needs of students included literature search methods, appropriate use of computer, professors guide role in solving their educational problems and skills necessary for proper management of their leisure time.
  Conclusion
  Proper planning for fill the leisure time consider as a priority for students. On the other hand, considering that most of them were single and spent most of their times in university and dormitory, university officials need careful planning to fill the students leisure time. Considering the needs of most students such as complete libraries, one-day camps, sports programs, the occasion of various events during the year and teaching the Holy Quran is very important.
  Keywords: Leisure time, Cultural requirements, Educational requirements, University students
 • Hosseinali Yousefi, Akbar Hasanzadeh Page 57
  Background
  Unsuitable workplace conditions make problems for workers and have some adverse effects on their health and the quality of production. Recognizing and reducing risk factors related to the work pressure will improve their occupational health and prevent related economic losses of workers. The purpose of this study was to determine workstations status regarding underlying human, occupational and environmental factors responsible for occupational accidents using Finnish questionnaire.
  Methods
  In this cross sectional study, 118 workers from all workstations of a metal industries company in Isfahan were enrolled. The workstations were evaluated using the Finnish questionnaire which was completed by direct observation and interview. Environmental condition, lighting, noise, and heat stress was measured by means of related instruments.
  Findings
  In 84.7% of workstations, the standard working environment conditions had not been considered. In 13.6% and 15.3% the method of physical activity and lifting was inappropriate, respectively. In 5.1% of cases, body posture during hard work and the pressure load on arms was inappropriate. In 23.7% of cases, the risk of accident was high. In 52.2% of cases, the worker had limited communication due to work condition. In 89.8% of cases, there was no problem in decision making. Work was repetitive in 33.1% of cases. Lighting was lower than standards in 44% of cases (P < 0.05). The WBGT was 29° C. Heat exposure time was lower than standard and there was no heat stress (P < 0.05). Noise was higher than standards in 20% of cases.
  Conclusion
  Inappropriate workplace makes problems for implementing the work duties of employees, their health and the quality of companies’ products. Workstation’s conditions, environmental conditions, and posture at work are the underlying factors for occupational accidents and diseases. The results can be used by other metal industry companies to provide an appropriate workplace which would improve the occupational health of workers.
  Keywords: Workstation, Ergonomic Work Place Analysis, Metal Industry, Finnish questionnaire
 • Javad Javaheri, Zahra Mohamadzadeh, Akbar Hasanzadeh, Mina Asgari Page 65
  Background
  Directly or indirectly more than half of childhood mortalities may be related to malnutrition. According to UNICEF announcement, the partial importance of underlying malnutrition causes should be widely identified in households, populations and countries and for more consideration of malnutrition causes, a completely local or regional approach is needed rather than national or international solutions. In this study, the association between parent's education level and children meals intake status with their weight and height was determined.
  Methods
  In this descriptive, cross-sectional study, 235 preschool children participated in preschool health screening plan in Khomei, Iran, were selected by systematic randomized sampling in city and clustering method in villages. Information about parent's education level and children meals intake status was taken by questionnaire.
  Findings
  58% of children had inappropriate meals intake, which was not different in sex groups and urban and rural areas (P = 0.568, P = 0.221). The mean value of weight and height in children whom parents had higher educational level, were higher significantly than those with lower educational level (r = 0.29 for height, r = 0.31 for weight, for mothers, P < 0.01). The mean value of weight and height in children with better meal pattern were significantly higher than those with inappropriate meal pattern (P < 0.001). Weight to height ratio (WHR) in children with high educated parents was higher than those with low educated parents (r = 0.28, for mother education and r = 0.27, for father education, P < 0.01).
  Conclusion
  It seems that a serious revision in preschool age group nutritional program and presenting proper nutritional patterns is essential for this group of children. Health care providers and education sectors in our country should design and implement educational programs related to children's health for families, especially for mothers.
  Keywords: Meals intake status, Preschool children, Malnutrition, Parental education level, Weight, Height
 • Zamzam Paknahad, Gholam Reza Sharifirad, Maedeh Yazdani, Sayed Mohsen Hoseini Page 73
  Background
  Adolescent girls are "mother to be"; this period of life is a golden time for nutritional knowledge promotion that is an approach to dietary patterns modification. This study aimed to assess the effect of nutritional education on knowledge and attitude of adolescent girls.
  Methods
  In this study, 315 adolescent girls in nine schools of different districts of Isfahan were categorized to two case and control groups. Before first step of education and ten days after the second step, information about knowledge and attitude were evaluated by a questionnaire. Education was performed as oral presentation, notes and pamphlet during 2 hours for 2 times with 10 days interval. Control group did not receive any interventional education. Data were analyzed by SPSS16.
  Findings
  Before education, case and control groups did not show significant difference. But after that, knowledge score was significantly higher among case group (P < 0.0001); attitude did not have any significant change in two groups.
  Conclusion
  Knowledge education with appropriate efficiency is accounted as important factor for nutritional knowledge promotion. This study showed that we can promote nutritional knowledge of adolescents by designing attractive educational programs. If programs matched with nutritional needs during adolescents and presented by good technology, its effectiveness would be obvious not only on their knowledge, but also in dietary behavior modification.
  Keywords: Nutrition Education, Knowledge, Attitude
 • Ali Farzan, Somayeh Javaheri Page 79
  Background
  Increasing rate of cesarean and its related higher rate of short term and long term complications comparing with normal delivery, made it as an important public health issue. The goal of this research was to study the prevalence and the causes of cesarean in order to plan appropriate strategies to reduce its unnecessary cases in our community.
  Methods
  360 women among all of the women who had delivered in four governmental and four private hospitals in Isfahan (in one year period) were chosen accidentally. The related check list was completed according to the recorded data of the hospital files of patients
  Findings
  73.6% of the mothers experienced cesarean and 26.4% had normal delivery. Cesarean delivery to normal vaginal delivery ratio was 2.8/1. Most cesarean cases were among mothers who delivered their first babies and those were in 25-29 years old age group. The rate of cesarean was higher in private hospitals. The most common reasons for cesarean were previous cesarean, hard delivery, breech position, elective cesarean and fetal distress.
  Conclusion
  Considering the high rate of cesarean in the chosen hospitals in Isfahan (73.6%) and comparing it with the average rate in the whole Isfahan state (59.5%), planning to reduce the high rate of this procedure is necessary. The goal could be achieved by improve the awareness of women and their husbands as well, about delivery methods. It is suggested that the education would be more effective if it implemented in women delivering their first babies.
  Keywords: Delivery, Cesarean, Fetal distress, Isfahan
 • Mohsen Rezaeian, Gholamreza Sharifirad, Mohammad Reza Foroutani, Nahid Moazam Page 86
  Background
  Suicide and attempted suicide are mental complex phenomena which directly affected by personal and environmental factors. Since recognition of the risk factors for suicide and attempted suicide is very important, the aim of the present study was to recognize some of the most important risk factors of these two phenomena and their directions of function within Ilam province.
  Methods
  In the present study, registered data related to suicide and attempted suicide data by the systematic registry in Ilam province were studied. The registered data contained all suicide and attempted suicide cases and their demographic characteristics including age, sex, marital status and the method of suicide plus place and time of incident.
  Findings
  Suicide in spring and methods such as hanging, firearm and self-immolation significantly increased and whilst to be married, being in age group 40-49 years and using methods such as poisoning and overdose significantly decreased the likelihood of committing suicide in comparison to committing attempted suicide (P < 0.05).
  Conclusion
  Health and Medical centers within Ilam province in order to decrease the suicide rate should focus on primary prevention of those suicide cases that occur in singles, within spring and apply lethal methods such as hanging, firearm and self-immolation.
  Keywords: Suicide, Attempted suicide, Risk factors, Epidemiology, Ilam
 • Gholamreza Sharifirad, Mohsen Shamsi, Asiyeh Pirzadeh, Parvin Daneshvar Farzanegan Page 95
  Background
  The Service quality gap is defined as the gap between customer expectations and the perceived quality of the service delivered. Recognition of customers’ perceptions and expectations of service quality considered the first main step in this regard. The aim of this study was to determine the quality gap in primary healthcare services in the health centers of Isfahan according to womens’ perspective.
  Methods
  In this cross-sectional study, women referred to Isfahan healthcare centers were enrolled. 1280 women were selected. The SERVQUAL measurement instrument which comprises five dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy, was used to assess the quality gap in primary healthcare services. Obtained data analyzed using t-test and chi square test.
  Findings
  There was an overall quality gap in all the five dimensions of service quality. The smallest (-11.08) and largest (-0.98) gap was observed for tangibles and assurance dimensions. Mean of the quality of healthcare services was different significantly in all the five dimensions (P < 0.05).
  Conclusion
  The Negative gap which observed in current study suggests that womens’ expectations regarding the quality of healthcare services are higher than their perceptions. Therfore improvements in large scales are required to achieve the customers’ expectations and appropriate healthcare services.
  Keywords: Service quality gap, SERVQUAL, Expectations, Perceptions, Women, Isfahan
 • Mehri Rejali, Mahnaz Mostajeran, Mehran Lotfi Page 106
  Background
  Universities are the origin of society revolution and university students are the main component of the universities and society’s organization. Student perspective about factors (such as sex, age and field of study) in relation with future career is an effective component in their enthusiasm which should be investigated. This research aimed to determine the attitude of health students towards their field of study and own future career in School of health, Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  In this descriptive cross–sectional study, 318 health students studying in public health, environmental health, occupational health and nutrition fields were selected randomly. Data collected through a researcher–made questionnaire including 44 questions about their prospects regarding earning, social and qualitative aspects, individual’s concern about job security, personal and family welfare, self satisfaction and the pivotal problem. The data were analyzed by SPSS software using descriptive and analytical statistics.
  Findings
  Mean score of the health students’ attitude toward their field of study and their future career were 61.25 ± 7.008 and 62.54 ± 10.36 respectively. They showed 87.4% positive attitudes towards their future career and 95.6% positive attitudes towards their field of study. No significant difference was observed between age and mean of diploma score (P > 0.05). There was a significant relationship between students’ attitude and field of study and attitude towards their field of study (P < 0.05). Personal interests, serving society, social status of health and society’s belief on the importance of health were the most important factors make the positive attitude in health students regarding their future career of.
  Conclusion
  Most of the students had good perspective towards their own future career. It seems that proper distribution of human resources, providing financial support of employment, establishing counseling and supporting centers for students would improve their attitudes in this regard.
  Keywords: Attitude, Health students, Field of study, Future career
 • Hassan Aghili, Hakimeh Ahadian, Mohammad Hosein Baghiani Moghaddam Page 116
  Background
  Aging phenomena needs suitable life-time situation. According to WHO report, the number of 70 years old people has reached 585 million troops in 2001, 9% of total world population. Because of the problems in care, maintenance and health livelihood improvement are necessary in this age group, especially those about oral health. The aim of this study was to investigate the dental health needs in elderly group.
  Methods
  Through a cross-sectional study, 77 elderly people as residents and 74 non-residents, in elderly home in Yazd city were examined clinically and interviewed by questionnaire. Dentostomatic problems, dental care need, edentulism and prosthetic tooth were variables of study. Data were analyzed by chi-square test via SPSS software.
  Findings
  According to the results, there were statistically significant differences between variable of treatment tendency (P = 0.0001), treatment need dental caries (P = 0.049), edentulous status (P = 0.009), prosthetic complete full denture (P = 0.0001), dental knowledge (P = 0.0001), use of tooth brush and paste (P = 0.0001) and daily interval times of tooth brushing, but no difference between orodental problems in two groups.
  Conclusion
  According to the results, both elderly home residents and non-residents need attention to their orodental health situation, which should be done through the promotion of dental health care.
  Keywords: Health needs, Orodental health, Elderly home, Yazd
 • Siyamak Pourabdian, Ehsanollah Habibi, Mehdi Sadegi, Masoud Rismanchian Page 124
  Background
  Hand–arm vibration (HAV) is a kind of local vibration which affects upper extremities. Statistics information revealed the prevalence of vascular and neural disorders among large angle grinder users. The major aim of the study was to evaluate anti-vibration handle’s effect on Hand–arm vibration syndrome.
  Methods
  12 large grinder’s operators from one of the metal processing industries of Isfahan participated in the study. Medical variations consisted of numbness, tingling, bleaching, weakness, itching, coldness, pain, cyanosis and redness. Measuring of vibration performed in 3 axes and according to vibration to international standard ISO 5349–2001. In order to damp vibration, an anti-vibration handle was designed and made, based on spring damper’s low. All data collected from the survey was analyzed by SPSS10 software.
  Findings
  Result of McNemar test indicated a significant reduction in vascular and sensory neural symptoms. In addition, by using anti-vibration handle, the transmitted vibration acceleration to hand, were reduced in x, y and z axis by 49, 41 and 47 percent respectively. Using anti-vibration handle, the root mean square acceleration of vibration attenuated to under action level 2.8 m/s2.
  Conclusion
  Findings of the study revealed that making use of the anti-vibration handle could help to prevent incidence of vascular and sensory–neural symptoms. Also, whenever the vibration acceleration attenuates to less than 2 m/s2 we could expect reduction in incidence of Hand–arm vibration syndrome.
  Keywords: Musculovasculare, Disorder, White finger, Hand vibration, Vibration, Grinding machine
 • Parvin Daneshvar Farzanegan, Ali Farzan, Leila Sabzmakan Page 134
  Background
  IUD is the most trustable, effective, revocable and a long-term method of birth control. The periodical study on causes of discontinuation is important for family planning programs. This survey was designed to define the causes of discontinuation in women.
  Methods
  A descriptive analytic study was used in 150 women attending to the health care centers for discontinuation of IUD method in Lenjan city, Isfahan.
  Findings
  71.3% of discontinuation of IUD in women was voluntarily, 28.7% was because of spontaneously expel, bleeding (38%), willingness to pregnancy (14.7%) and infection (10%), respectively. Pain, change of methods, unwanted pregnancies, physician counseling, disagreement of husband and death (8.8%) were the other causes of discontinuation.
  Conclusion
  The results of this study indicated that besides exact deliberation, correct educational family planning programs, and repeated IUD control are necessary to improve birth control programs.
  Keywords: IUD, Bleeding, Infection, Spontaneously expel, Unwanted pregnancy, Predisposing factors
 • Jamshid Ayatollahi, Mohammad Bagher Olia, Shokouh Taghipour Zahir, Nasrin Ghasemi, Rezvan Bahrololoomi, Fatemeh Ayatollahi Page 142
  Physicians are at risk for exposure to infectious agents from a variety of sources throughout their workday. Their impact cannot be underestimated, but it remains clear that with simple infection control procedures and universal precautions such as the use of gloves, masks, and frequent hand washing, dermatologists can protect themselves from most of these risks. The use of thoughtful surgical technique, and practice of laser safety techniques such as the use of an evacuator, are simple to apply and are high yield in terms of peace of mind and decreasing infectious risks. Preventive strategies provide dermatologists with the safest working environment to care effectively and efficiently for all of their patients.
  Keywords: Occupational, Infection, Physicians
 • Mohsen Rezaeian Page 150
  Conflicts of interest which usually emerge in two dimensions i.e. financial and non-financial, might lead authors, editors, editorial board and peer reviewers deviate from honest reporting the results of the research projects. If this happen, the health of people might be in danger. Therefore, the best possible way to confront this phenomenon is to recognize and to disclose it as soon as possible. The aim of the present review article was to familiarize the Iranian scientists within the health domain with this phenomenon and the ways to overcome it.
  Keywords: Conflicts of Interest, Author, Editors, Editorial Board, Peers