فهرست مطالب

کومش - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 40، تابستان 1390)

فصلنامه کومش
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 40، تابستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/03/28
 • تعداد عناوین: 18
|
 • ضیاءالدین صفوی فرخی، امیر هوشنگ بختیاری، الهام فاطمی، عبدالحمید حاجی حسنی، محمد عموزاده خلیلی صفحه 349
  سابقه و هدف
  از آن جایی که انجام ارزشیابی آموزشی از جمله ارزیابی درونی می تواند نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی را نمایان کند و برنامه ریزی بر اساس این نتایج منجر به بهبود کیفیت آموزشی و ایجاد بهره وری بیش تر می گردد، این مطالعه با هدف شناخت این نقاط و ارتقاء کیفیت وظایف محوله گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان طراحی و انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی متغیرهای جایگاه سازمانی و مدیریت، نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات، اهداف آموزشی، اهداف درمانی و اهداف پژوهشی توسط 32 پرسش نامه و 530 ملاک مورد ارزیابی قرار گرفت. این پرسش نامه ها جهت تکمیل در اختیار اعضاء هیات علمی و کلیه دانشجویان سال دوم تا چهارم فیزیوتراپی قرار گرفت. نتایج بر اساس رتبه بندی گورمن از غیر رضایت بخش (1) تا بسیار قوی (5) طبقه بندی شد.
  یافته ها
  عوامل مورد ارزشیابی در اهداف آموزشی شامل ارزش یابی کلیه دروس تئوری و عملی اختصاصی و برنامه های دوره کارورزی بود، که با امتیاز 69/3 در طبقه خوب قرار گرفت. گروه در بخش درمانی با امتیاز 06/4 و در بخش اهداف پژوهشی نیز با امتیاز 15/4 در طبقه قوی قرار گرفت. در ارزیابی فضا، پرسنل و تجهیزات (ارزیابی جنبی) امتیاز 13/4 (طبقه قوی) حاصل آمد. در کل گروه فیزیوتراپی با امتیاز 98/3 در طبقه خوب گورمن قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که ملاک هایی نظیر فضای آموزشی و تجهیزات بالاترین نمره و در نیروی انسانی کم ترین نمره را کسب نموده است. پیشنهاد می شود جهت بررسی تغییرات درون گروهی این مطالعه در فواصل زمانی منظم تکرار گردد.
  کلیدواژگان: برنامه های خودسنجی، سنجش آموزشی، ارزیابی درون گروهی، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • رضا باقریان سرارودی، محسن معروفی، غلامرضا خیرآبادی، مریم فتح الله گل، فاطمه زارع صفحه 356
  سابقه و هدف
  شیوه های مقابله ای، بروز علائم اضطراب و افسردگی از جمله مشکلات اساسی بیماران سکته قلبی است. معهذا مطالعات کافی در این مورد وجود ندارد. هدف این مطالعه تعیین سبک های مقابله ای مشترک مرتبط با کاهش اضطراب و افسردگی در این بیماران بود.
  مواد و روش ها
  در یک بررسی مقطعی یک صد بیمار بعد از سکته قلبی که در یکی از بیمارستان های مجهز به واحد مراقبت قلبی (CCU) شهر اصفهان طی پائیز سال 1384 بستری شده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بیماران پرسش نامه سبک های مقابله ای جالویس و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستان را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  ماتریس هم بستگی ضرائب هم بستگی منفی معناداری بین اضطراب و سبک های مقابله ای مواجه شدن (0001/0 = P، 535/0- = r)، خوش بینانه (0001/0 = P، 516/0- = r)، حمایت جوینده (0001/0 = P، 409/0- = r) و خود اتکائی (0001/0 = P، 392/0- = r) و بین افسردگی و سبک های مقابله ای مواجه شدن (007/0 = P، 267/0- = r) و حمایت جوینده (0001/0 = P، 361/0- = r) را نشان داد. یافته ها نشان داد سبک های مقابله ای که به طور مشترک با میزان علائم اضطراب و افسردگی این بیماران هم بستگی منفی داشتند شامل سبک های مواجه شدن و حمایت جوینده بودند. نتایج تحلیل کواریانس تفاوت معناداری بین دو گروه سنی زیر 60 سال و بالای 60 سال در هیچ یک از سبک های مقابله ای نشان نداد.
  نتیجه گیری
  مقایسه دو دسته روابط بین سبک های مقابله ای، و اضطراب و افسردگی نشان می دهد که دو سبک مشترک مواجه شدن و حمایت جوینده احتمالا به کارکرد سالم روان شناختی این بیماران مربوط می شود. هم چنین به نظر می رسد ارزیابی شناختی از کنترل شخصی نقش حائز اهمیتی در انتخاب شیوه های مقابله ای دارد.
  کلیدواژگان: سبک های مقابله ای، سازگاری، اضطراب، افسردگی، سکته قلبی
 • مهدی کارگر فرد، مهدی دهقانی، احمد حیدری صفحه 364
  سابقه و هدف
  اختلالات اسکلتی- عضلانی در بیماران هموفیلی رایج ترین مشکل بیماران هموفیلی است که می تواند ابعاد مختلف کیفیت زندگی و هم چنین وضعیت فاکتورهای روانی را در این بیماران تحت تاثیر قرار دهد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تاثیر یک دوره ورزش درمانی در آب بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی بیماران هموفیلی بود.
  مواد و روش ها
  در یک تحقیق نیمه تجربی، تعداد 20 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا اصفهان به صورت داوطلبانه انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه ورزش درمانی در آب به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه ی 45 تا 60 دقیقه ای به انجام فعالیت در آب پرداختند، در حالی که گروه کنترل در این مدت هیچ گونه فعالیت ورزشی را تجربه نکردند و فقط پیگیری شدند. متغیرهای کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی بیماران، از طریق پرسش نامه های استاندارد در ابتدا و انتهای هشت هفته ورزش درمانی در آب اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج بهبود معناداری در متغیرهای کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی در بیماران گروه ورزش درمانی در آب، در مقایسه با گروه کنترل پس از هشت هفته حرکت درمانی در آب نشان داد (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد ورزش درمانی در آب می تواند به عنوان یک روش مؤثر و مفید جهت پیش گیری و درمان بیماران هموفیلی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا منجر به بهبود متغیر چند بعدی کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی در بیماران هموفیلی گردید.
  کلیدواژگان: هموفیلی، ورزش درمانی، آب درمانی، کیفیت زندگی، اضطراب، افسردگی
 • سید حمید شریف نیا، علی اکبر حق دوست، فاطمه حاجی حسینی، حمید حجتی صفحه 372
  سابقه و هدف
  علی رغم شیوع چاقی، راه حل ایمن و کم هزینه برای کاهش وزن (به خصوص به طورموضعی) وجود ندارد. تحریک الکتریکی به عنوان یک روش موثر در کاهش ضخامت چربی موضعی مطرح گردیده است. هدف ما بررسی تاثیر تحریک الکتریکی بر ضخامت چربی زیرپوستی شکم در زنان سالم بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق نیمه تجربی بر روی 30 زن جوان سالم (20 نفر گروه آزمون و 10 نفر گروه کنترل) انجام شد. در گروه کنترل بدون مداخله درمانی در شروع و پس از دو هفته ضخامت چربی شکمی اندازه گیری شد. در گروه آزمون تحریک الکتریکی به عضلات راست شکمی به مدت 10 جلسه و 5 جلسه در هفته اعمال شد و قبل از شروع درمان و در انتهای هفته دوم ضخامت چربی شکمی اندازه گیری شد و بین جلسات و همین طور بین گروه ها مقایسه صورت گرفت.
  یافته ها
  در گروه کنترل ضخامت چربی از 70/0±17/2 در جلسه اول به 69/0±18/2 سانتی متر در انتهای هفته دوم تغییر کرد که تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0 P>)، اما در گروه آزمون از 74/0+59/2 در جلسه اول به 68/0±25/2 سانتی متر در انتهای هفته دوم کاهش یافت (0001/0 =. (P
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که تحریک الکتریکی به مدت 10 جلسه موجب کاهش ضخامت چربی شکم در زنان سالم می گردد.
  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی، چربی موضعی، شکم، چاقی، زنان
 • مریم حیاتی، مینو خلخالی زاویه، طاهره محمدی پناه صفحه 379
  سابقه و هدف
  علی رغم شیوع چاقی، راه حل ایمن و کم هزینه برای کاهش وزن (به خصوص به طورموضعی) وجود ندارد. تحریک الکتریکی به عنوان یک روش موثر در کاهش ضخامت چربی موضعی مطرح گردیده است. هدف ما بررسی تاثیر تحریک الکتریکی بر ضخامت چربی زیرپوستی شکم در زنان سالم بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق نیمه تجربی بر روی 30 زن جوان سالم (20 نفر گروه آزمون و 10 نفر گروه کنترل) انجام شد. در گروه کنترل بدون مداخله درمانی در شروع و پس از دو هفته ضخامت چربی شکمی اندازه گیری شد. در گروه آزمون تحریک الکتریکی به عضلات راست شکمی به مدت 10 جلسه و 5 جلسه در هفته اعمال شد و قبل از شروع درمان و در انتهای هفته دوم ضخامت چربی شکمی اندازه گیری شد و بین جلسات و همین طور بین گروه ها مقایسه صورت گرفت.
  یافته ها
  در گروه کنترل ضخامت چربی از 70/0±17/2 در جلسه اول به 69/0±18/2 سانتی متر در انتهای هفته دوم تغییر کرد که تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0 P>)، اما در گروه آزمون از 74/0+59/2 در جلسه اول به 68/0±25/2 سانتی متر در انتهای هفته دوم کاهش یافت (0001/0 =. (P
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که تحریک الکتریکی به مدت 10 جلسه موجب کاهش ضخامت چربی شکم در زنان سالم می گردد.
  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی، چربی موضعی، شکم، چاقی، زنان
 • محمدرضا عسگری، عیسی محمدی، مسعود فلاحی خشکناب، محمدرضا تمدن صفحه 385
  سابقه و هدف
  بیماری نارسایی مزمن کلیه و درمان نگه دارنده آن (همودیالیز) منجر به مشکلات جسمی، روانی، و اجتماعی بسیار زیادی در بیماران همودیالیزی می گردد. در سیستم های مراقبت بهداشتی، پرستاران با رفتار حمایتی خود نقش اساسی را در کمک به بیماران همودیالیزی جهت سازگاری با این مشکلات دارند. این مطالعه با هدف تبیین درک و تجربه بیماران همودیالیزی از نقش رفتار پرستاران در سازگاری شان با همودیالیز انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر با روی کرد تحقیق کیفی و روش تحلیل محتوا انجام گردیده است. مشارکت کنندگان شامل 16 بیمار همودیالیزی از بخش همودیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان بودند. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف شروع شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت. مصاحبه بدون ساختار، روش اصلی جمع آوری داده ها بود. تمامی مصاحبه ها ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نویس شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و به صورت مقایسه ای مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در طی فرایند تحلیل محتوا نهایتا سه تم شامل: «نهایت تلاش برای راحتی بیمار»، «پاسخ گویی مسئولانه به سوالات بیمار»، و «رفتار مهربانانه و ارتباط دوستانه با بیمار» آشکار گردید. این تم ها نشان دهنده ماهیت و ابعاد درک بیماران از نقش پرستاران در کمک به آن ها جهت سازگاری با همودیالیز بودند.
  نتیجه گیری
  تجارب بیماران نشان داد که رفتار حمایتی مناسب پرستاران نقش مهمی در احساس آرامش و راحتی، امنیت، و اعتماد آن ها دارد و سازگاری با همودیالیز را سرعت می بخشد. این یافته ها به پرستاران کمک می کند تا هر چه بیش تر از اهمیت رفتار حمایتی خود در کمک به بیمار جهت سازگاری با همودیالیز آگاه شوند.
  کلیدواژگان: نقش پرستار، رضایت بیمار، نارسایی مزمن کلیه، دیالیز کلیوی
 • ثریا صالح گرگری، زهرا ذنوبی، شهلا پویا مقدم، رویا درخشان صفحه 396
  سابقه و هدف
  سزارین شایع ترین عمل جراحی در بسیاری از بیمارستان ها می باشد. میزان بروز عفونت محل عمل بعد از زایمان سزارین 3 تا 15 درصد گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی میزان بروز و فاکتورهای موثر در باز شدن محل عمل بعد از سزارین بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام شده به صورت گذشته نگر در دو مرحله طراحی شد. در فاز یک مطالعه کوهورت تاریخی بروز باز شدن محل برش عمل جراحی در بیماران و در فاز دوم در یک مطالعه مورد شاهدی فاکتورهای خطر باز شدن محل عمل جراحی در بیماران بررسی شد. تمام بیمارانی که در سال های 82 تا 87 در مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان مهدیه وابسته به دانشگاه شهید بهشتی که یک بیمارستان سطح III است تحت عمل سزارین قرار گرفته وارد مطالعه شدند و بیمارانی که دچار باز شدن محل عمل بعد از عمل سزارین شده اند به عنوان گروه مورد تحت بررسی قرار گرفتند. گروه کنترل به میزان دو برابر گروه مورد و شامل بیمارانی بود که در همان روز قبل و بعد از مورد تحت عمل سزارین قرار گرفته ولی دچار عفونت محل عمل نشدند.
  یافته ها
  در این مدت روی 10525 بیمار، عمل سزارین انجام شده بود که در 48 مورد (4/0 درصد) محل عمل باز شده بود. با استفاده مدل رگرسیون لجستیک، عوامل خطر زیر مشخص شدند: دیابت(2/49-02/1 CI: 95%، 46/5: ، OR 02/0= p)، اختلالات فشار خون (3/14-7/1: CI 95% 5:، OR 001/0= p)، سزارین اورژانس (4/9-2/1 CI: 95%، 3/3: ، OR 01/0= p)، تب بعد از سزارین (59-4/4 CI: 95%، 2/16 OR:، 00001/0= p) و لاپاراتومی بعد از سزارین (62-3/6 CI 95% 3/6 OR، 013/0= p).
  نتیجه گیری
  با شناخت دقیق فاکتورهای خطر دخیل در باز شدن محل عمل جراحی و کنترل آن ها می توان تا حد زیادی از میزان این عارضه کاست.
  کلیدواژگان: سزارین، باز شدن زخم جراحی، عفونت زخم جراحی، عوامل خطر
 • مهدی قائمی، حسین باقری صفحه 402
  سابقه و هدف
  گاهی گذاشتن لوله بینی- معده در حین بی هوشی و یا بیماران کومایی مشکل می شود و لوله به علت گیر کردن در سینوس پیریفورم داخل حلق پیچ می خورد. روش های مختلفی برای افزایش موفقیت لوله گذاری معده پیشنهاد شده است. هدف این مطالعه یافتن مناسب ترین روش لوله گذاری معده است که در این رابطه نسبت موفقیت لوله گذاری معده به کمک انگشت و لوله گذاری معده به کمک پنس مگیل با روش معمولی لوله گذاری معده مقایسه شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه به روش کارآزمائی بالینی آینده نگر انجام شد. 162 بیماری که نیاز به NGT داشتند، به صورت تصادفی و متناوب در سه گروه قرار گرفتند. سه گروه شامل گروه شاهد، D و M هستند که لوله گذاری معده به ترتیب به سه روش زیر در این گروه ها انجام گرفت: 1- روش معمولی و در وضعیت عادی سروگردن 2- هدایت لوله به کمک انگشت در داخل حلق 3- هدایت لوله به کمک پنس مگیل در داخل حلق.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نسبت موفقیت روش لوله گذاری معده با هدایت انگشت را 94%، لوله گذاری معده به کمک پنس مگیل را 81% و موفقیت روش معمولی را 70% نشان داد. اختلاف گروه D نسبت به گروه M و گروه شاهد با سطح خطای 5% از نظر آماری معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  لوله گذاری معده به کمک انگشت چون روش ساده و کم هزینه است، به عنوان اولین روش در گذاشتن لوله معده برای بیماران بی هوش شده و کمائی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: لوله گذاری بینی معده ای، روش های لوله گذاری، اثرات جانبی لوله گذاری، بی هوشی
 • احسان ناظم الحسینی مجرد، نیلوفر تقی پور، علی حقیقی، اکبر کشاورز، محمد رستمی نژاد، محمدرضا زالی صفحه 407
  سابقه و هدف
  کریپتوسپوریدیوم تک یاخته ای کوچک از کوکسیدیاها است که دامنه گسترده ای شامل انسان، حیوانات اهلی و وحشی را آلوده می کند. از آن جایی که هیچ اطلاعاتی از ساب تایپ های ایزوله های جداشده از ایران وجود ندارد، هدف این مطالعه انگشت نگاری DNA ایزوله های جدا شده از گاوهای آلوده در استان قزوین بر اساس بررسی توالی به دست آمده از ژن GP60 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مجموعا 25 ایزوله کریپتوسپوریدیوم پارووم جدا شده از گاوهای آلوده در دام داری های استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی ساب ژنوتایپ، نمونه ها با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن GP60 تکثیر و سپس، توالی آنها تعیین شد.
  یافته ها
  بررسی توالی ژن GP60 در 25 ایزوله C. parvum وجود دو ساب ژنوتایپ اصلی (25/23) IIa و (25/2) IId را مشخص نمود، هم چنین، وجود سه ساب ژنوتایپ فرعی شامل (25/22) IIa A15G2R1 (25/1) IIa A16G3R1 و (25/2) IId A15G1 در این ایزوله ها مشخص گردید.
  نتیجه گیری
  امروزه گونه های زئونوز جدیدی مشخص شده است که هم از نظر شدت آلودگی نسبت به نوع انسانی بیماری شدیدتری ایجاد کرده و هم راه انتقال و مخزن آن ها مشخص نیست. لذا تعیین گونه، ژنوتایپ و ساب ژنوتایپ های کریپتوسپوریدیوم جهت مطالعات اپیدمیولوژی مولکولی و به خصوص تعیین مخازن حیوانی و بهبود روش های کنترل و پیش گیری به دلیل عدم داروی موثر برای این عفونت لازم و ضروری است
 • شیما فردی پور، مهیار صلواتی، محمود بهرامی زاده، محمد حدادی، مسعود مظاهری صفحه 412
  سابقه و هدف
  یکی از اهداف اصلی ارائه خدمات درمانی، به خصوص در بیماران مبتلا به قطع عضو، بهبود کیفیت زندگی است. از این رو نیاز به استفاده از ابزارهایی است که به صورت اختصاصی کیفیت زندگی را مورد ارزیابی قرار دهند. مقیاس سه بعدی قطع عضو و تجربه پروتز (Trinity Amputation and Prostheses Experience Scales، TAPES) به بررسی پی آمد از جنبه های جسمی، روانی و اجتماعی در افراد مبتلا به قطع عضو می پردازد. هدف این مطالعه بومی سازی و ارزیابی تکرار پذیری و اعتبار این پرسش نامه در ایران بود.
  مواد و روش ها
  پرسش نامه TAPES طبق روش IQOLA به زبان فارسی ترجمه و بومی سازی شد. جهت بررسی اعتبار، پرسش نامه در اختیار 104 فرد فارسی زبان با قطع عضو اندام تحتانی قرار گرفت. برای بررسی تکرارپذیری از 41 نفر از آن ها مجددا بعد از 5 تا 7 روز تست گرفته شد.
  یافته ها
  تکرارپذیری نسبی تمامی خرده مقیاس ها به جز خرده مقیاس محدودیت اجتماعی بالاتر از حد مطلوب 70/0 بود. حداقل آلفای Cronbach 70/0 برای همه خرده مقیاس ها، به جز خرده مقیاس تطابق اجتماعی، محاسبه شد. هم بستگی هر آیتم با خرده مقیاس مربوطه بعد از اصلاح هم پوشانی برای همه آیتم ها به جز دو آیتم بالاتر از حد مطلوب 4/0 به دست آمد. اکثر خرده مقیاس ها به جز خرده مقیاس تطابق اجتماعی بیش ترین میزان هم بستگی را با خلاصه سلامت جسمانی از مقیاس SF-36 داشتند.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسش نامه TAPES، ابزاری بومی شده، با اعتبار و تکرارپذیری مطلوب برای استفاده در افراد با قطع عضو اندام تحتانی در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: عضو، اندام های مصنوعی و پروتزها، تکرار پذیری نتایج پژوهش، پرسشنامه TAPES
 • حمیدرضا ثامنی، سعید حقیقی، محمدحسن تبریزی امجد صفحه 418
  سابقه و هدف
  سیکلوسپورین A (cyclosporine A، CsA) به عنوان یک سرکوب گر سیستم ایمنی، در پیوند اعضا و درمان بیماری های خود ایمنی استفاده می شود. این دارو عامل ایجاد آسیب ها و مسمومیت های سلولی در اندام های مختلف از جمله تولید مثلی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر حفاظتی احتمالی ویتامین E علیه مسمومیت بیضه ای ناشی از سیکلوسپورین A بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 40 سر موش صحرائی نر بالغ از نژاد ویستار به پنج گروه شامل: کنترل (بدون هر گونه مداخله)، دارونما (فقط دریافت روغن زیتون خالص)، تجربی 1 (دریافت داروی CsA با دوز mg/kg 30محلول در روغن زیتون)، تجربی 2 (دریافت ویتامین E با دوز mg/kg 100) و تجربی 3 (دریافت داروی CsA و ویتامین E با همان دوزها) تقسیم شدند. تمام حیوانات داروها را به مدت سه هفته (روزانه) و به روش گاواژ دریافت کردند. پس از نمونه گیری، ثابت سازی و آماده سازی، از نمونه های بیضه مقاطع عرضی 5 میکرونی تهیه گردید. سپس مقاطع با روش های H&E و تری کروم ماسون رنگ آمیزی شده و با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به نرم افزار کامپیوتری آنالیز تصاویر، هیستومورفومتری شدند.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که CsA باعث تغییرات تخریبی شدید بافت بیضه شامل؛ کاهش قطر مجاری و ضخامت اپی تلیوم منی ساز و آسیب سلولی در روند اسپرماتوژنز از جمله: کاهش تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و اسپرم ها می شود. از طرفی درمان با ویتامین E باعث کاهش و تعدیل این تغییرات شده و ساختار بیضه و روند اسپرماتوژنز وضعیتی نزدیک به حالت طبیعی را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  این یافته ها پیشنهاد می کنند که ویتامین E علیه مسمومیت بیضه ای ناشی از مصرف نسل جدید CsA دارای اثر محافظتی می باشد.
  کلیدواژگان: سیکلوسپورین A، ویتامین E، بیضه، اسپرماتوژنز، موش صحرایی
 • علیرضا اسکندری، منصوره جابری پور، علی خدادادی، عباس قادری صفحه 428
  سابقه و هدف
  تعیین مارکرهای حیاتی در تشخیص سرطان ها یک نیاز اساسی است. یکی از کاربردهای آن کمک جهت تهیه واکسن و ایمنی درمانی سرطان ها است. هدف از این مطالعه تعیین بیان ژن سایتوکاین های IL-23 و IL-27 در غدد لنفاوی درگیر و غیر درگیر و سه رده سلولی سرطان پستان بود.
  مواد و روش ها
  بررسی بیان ژن سایتوکاین های IL-23 و IL-27 در ده غده لنفاوی (شامل: 5 غده لنفاوی متاستاز شده و 5 غده لنفاوی غیر متاستاز شده) و سه رده سلول سرطانی (شامل: SKBR3، MCF7 و MDAMB468) با استفاده از روش Quantitative real time PCR (QRT-PCR) میزان بیان ژن های مورد نظر با روش کمی نسبی و با استفاده از رنگ Syber Green مورد ارزیابی گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاکی از کاهش بیان این ژن ها در سلول های سرطانی فوق است. همچنین، تفاوت معنی داری بین بیان آن ها در غدد لنفاوی درگیر و غیر درگیر مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بافته ها نشان می دهند که محیط ظریف شیمیایی اطراف تومور در بیان این ژن ها و در نتیجه بروز التهاب و پیش رفت تومورکه ممکن است در اثر عمل کرد این سایتوکاین ها باشد دخالتی ندارد.
  کلیدواژگان: نورویش های پستان، بیان ژنی، اینترلوکین 23، 27 انسانی، گره های لنفاوی
 • زهرا اختری، علی رشیدی پور*، عباسعلی وفایی، مجید جدیدی صفحه 434
  سابقه و هدف

  هر چند مطالعات گذشته نشان داده اند که تابش حاد میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم رفتار های شناختی را مختل می کند، اطلاعات در مورد تابش مزمن همچنان در پرده ابهام است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثرات تابش مزمن میدان مغناطیسی بر حافظه و یادگیری فضایی وغیر فضایی و رفتارهای شبه اضطرابی بود.

  مواد و روش ها

  35 موش نر بالغ از نژاد ویستار به وزن تقریبی 200-180 گرم به سه گروه تصادفی تقسیم شدند. گروه های میدان به مدت 28 شبانه روز در قفس های مخصوص کاملا فایبرگلاس در محوطه میدان مغناطیسی یکنواخت (10 یا 100 میکروتسلا) زندگی کردند. پس از این مدت موش ها در آزمون های ماز بعلاوه ای شکل مرتفع و جعبه تاریک-روشن از نظر اضطراب و ماز آبی موریس و دستگاه احترازی غیر فعال از نظرحافظه فضایی و غیر فضایی آزمون شدند.

  یافته ها

  تفاوت معنی داری در توانایی یادگیری و حافظه و رفتارهای شبه اضطرابی بین موش های کنترل و در معرض میدان مشاهده نشد.
  تیجه گیری: این یافته ها نشان می دهند که احتمالا تابش مزمن میدان الکترومغناطیسی 10 یا 100 میکروتسلا، با فرکانس 50 هرتز به مدت 4 هفته مداوم و متوالی اثری روی فعالیت های شناختی و شبه اضطرابی ندارد.

  کلیدواژگان: میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم، یادگیری، حافظه، رفتارهای شبه اضطرابی، موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
 • رضا شفیعی نیک، سید محمدرضا پریزاده، ندا ذکایی، احمد قربانی صفحه 446
  سابقه و هدف
  قره قات یکی از گیاهان دارویی است که برای درمان دیابت استفاده می شود. اما سازوکارهای مسئول اثر ضد دیابتی آن به خوبی مشخص نشده است. هدف این مطالعه، تعیین اثر احتمالی قره قات بر ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده از موش های صحرایی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این جزایر به مدت 60 دقیقه در حضور گلوکز 3 یا 10 میلی مولار با یا بدون میلرینون (01/0 و 1/0 درصد) و عصاره آبی- الکلی (1/0 و 1 درصد) قره قات تیمار شدند. غلظت انسولین موجود در نمونه های تیمار شده اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  افزایش غلظت گلوکز محیط از 3 به 10 میلی مولار سبب افزایش معنی داری در ترشح انسولین گردید. میلرینون در غلظت 1/0 میلی مولار ترشح انسولین القاء شده توسط گلوکز 10 میلی مولار را به طور معنی داری افزایش داد. اما هیچ یک از غلظت های عصاره نتوانست این ترشح انسولین را تحت تاثیر قرار دهد.
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان می دهد که قره قات فاقد ویژگی انسولینوتروپیک است و اثرات آن بر دیابت توسط سازوکارهای دیگری وساطت می شود که باید در مطالعات آینده روشن شوند.
  کلیدواژگان: قره قات، عصاره آبی، الکلی، انسولین، جزایر لانگرهانس، موش صحرایی
 • مهرداد روغنی، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، فرشاد روغنی دهکردی صفحه 451
  سابقه و هدف
  بیماری دیابت قندی در دراز مدت با افزایش بروز بیماری های قلبی-عروقی همراه می باشد. شواهدی دال بر اثر ضد دیابتی و بهبود دهندگی عمل کرد عروقی در مورد تاج خروس وجود دارد. در این تحقیق، اثر مصرف خوراکی و وابسته به اندوتلیوم این گیاه به مدت 8 هفته بر پاسخ انقباضی و شل شدگی آئورت سینه ای ایزوله در مدل تجربی دیابت در موش صحرائی نر مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  موش های صحرایی به پنج گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با تاج خروس، دیابتی، دیابتی تحت درمان با تاج خروس و دیابتی تحت درمان با گلیبن کلامید تقسیم شدند. برای القاء دیابت نوع 1، استرپتوزوسین با دوز 60 میلی گرم بر کیلوگرم (داخل صفاقی) تزریق شد. دو گروه تحت تیمار با گیاه نیز پودر این گیاه مخلوط شده با غذای استاندارد موش را با نسبت وزنی 25/6% دریافت نمودند. میزان وزن و گلوکز قبل کار و در هفته های 4 و 8 پس از کار تعیین شد. در پایان کار، پاسخ انقباضی حلقه های آئورت سینه ای به کلرور پتاسیم و فنیل افرین و شل شدگی به استیل کولین و سدیم نیتروپروسید با استفاده از بساط بافت ایزوله مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان گلوکز سرم در گروه دیابتی تحت تیمار به طور معنی دار کم تر از گروه دیابتی بود (05/0 p<). به علاوه، حداکثر پاسخ انقباضی آئورت سینه ای دارای اندوتلیوم در گروه دیابتی تحت درمان با گیاه به کلرور پتاسیم و فنیل افرین به ترتیب به طور غیر معنی دار و معنی دار (01/0 p<) کم تر از گروه دیابتی بود و با حذف اندوتلیوم این تفاوت معنی دار از بین رفت. به علاوه، پاسخ شل شدگی حلقه های آئورتی دارای اندوتلیوم به استیل کولین در گروه دیابتی تحت درمان با گیاه در مقایسه با گروه دیابتی تیمار نشده بیش تر و معنی دار بود (01/0 p<). هم چنین، هیچ گونه تفاوت معنی دار بین گروه ها از نظر پاسخ شل شدگی به سدیم نیتروپروسید مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  مصرف خوراکی و دراز مدت گیاه تاج خروس از طریق اثر گذاری بر عوامل مرتبط با اندوتلیوم موجب کاهش پاسخ انقباضی و افزایش پاسخ شل شدگی در بافت آئورت موش صحرائی دیابتی می گردد که این در جلوگیری از عوارض عروقی دیابت در دراز مدت می تواند سودمند باشد.
  کلیدواژگان: تاج خروس، دیابت شیرین، اندوتلیوم، آئورت سینه ای، موش صحرایی
 • توراندخت بلوچ نژاد مجرد، مهرداد روغنی، مهدی مفاخری صفحه 459
  سابقه و هدف
  بیماری پارکینسون یک اختلال نوروپاتولوژیک شایع است که به علت دژنراسیون نورون های دوپامینرژیک بخش متراکم جسم سیاه ایجاد می شود. با توجه به خاصیت حفاظتی گیاه ماریتیغال، هدف بررسی حاضر بررسی اثر عصاره آبی این گیاه در مدل تجربی بیماری پارکینسون بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحقیقاتی از نوع تجربی، موش های صحرایی (40 = n) به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با عصاره، ضایعه دیده و ضایعه دیده تحت درمان با عصاره تقسیم شدند. در این بررسی، مدل اولیه بیماری پارکینسون توسط تزریق 5/12 میکروگرم 6 -هیدروکسی دوپامین به داخل استریاتوم طرف چپ ایجاد گردید. دو گروه کنترل و ضایعه دیده تحت درمان، از یک هفته قبل از انجام عمل جراحی استریوتاکسیک، روزانه 200 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن عصاره آبی گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) را به روش داخل صفاقی دریافت کردند. دو هفته پس از جراحی، رفتار چرخشی به دنبال تزریق آپومورفین در طی یک ساعت و تعداد نورون های بخش متراکم جسم سیاه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  دو هفته بعد از جراحی در گروه ضایعه دیده، آپومورفین موجب بروز رفتار چرخشی به سمت مقابل ناحیه آسیب دیده شد (0001/0 P<) و تعداد نورون های بخش متراکم جسم سیاه سمت چپ کاهش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل یافت (05/0 P<). تجویز عصاره آبی گیاه ماریتیغال به گروه ضایعه دیده موجب کاهش تعداد چرخش های القا شده به وسیله آپومورفین شد (05/0 P<) و کاهش نورون های بخش متراکم جسم سیاه را در این گروه تخفیف داد (05/0 P<). از طرف دیگر، تیمار گروه کنترل با عصاره تاثیر معنی داری بر تعداد چرخش های القا شده به وسیله آپومورفین و نورون های بخش متراکم جسم سیاه نگذاشت.
  نتیجه گیری
  تجویز داخل صفاقی عصاره آبی گیاه ماریتیغال دارای اثر حفاظتی در برابر توکسیسیتی 6-هیدروکسی دوپامین در مدل تجربی بیماری پارکینسون است.
  کلیدواژگان: ماریتیغال، ماریتیغال، بیماری پارکینسون، 6، هیدروکسی دوپامین، آپومورفین
 • مهدی کدیور، لیلی قاضی زاده صفحه 466
  سابقه و هدف
  نظر به اهمیت مهاجرت سلولی در درمان های مبتنی بر پیوند سلولی و لزوم درک بهتر این مساله، در تحقیق حاضر امکان پیوند سلول های تک هسته ای خون بند ناف انسان در بافت مغز استخوان موش های صحرایی سالم و اشعه دیده بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  نمونه های خون بند ناف جمع آوری و پس از جداسازی و شمارش سلولی، تعداد 106×5 سلول به ازای هر حیوان، از طریق ورید دمی به موش های صحرایی بالغ در 13 گروه (1 گروه سالم و 12 گروه پرتو دیده) تزریق شد. سپس در فواصل زمانی مشخص، حیوانات کشته و نمونه های مغز استخوان آن ها گرفته و DNA سلول های آن ها جداسازی و با پرایمرهای اختصاصی STS انسانی تکثیر گشت. در نهایت، محصولات PCR بر روی ژل الکترو فورز مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج PCR درمورد موش های سالم و اشعه دیده، در همه گروه ها منفی بود که نشان دهنده عدم وجود سلول های تک هسته ای مشتق از خون بند ناف انسان در مغز استخوان موش های صحرایی پیوندی می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد سلول های تک هسته ای مشتق از خون بند ناف انسان، پس از تزریق وریدی به موش های صحرایی قادر به لانه گزینی درمغز استخوان این حیوانات نیستند. این امر ممکن است به علت به دام افتادن سلول ها در سایر اندام ها و یا شرایط نامناسب حاکم بر فیزیولوژی سلول ها جهت مهاجرت و لانه گزینی باشد
  کلیدواژگان: مهاجرت سلولی، خون بند ناف، سلول های تک هسته ای
 • بهزاد یثربی، سمیده خویی، سیدمحمود طباطبایی، علی اکبر ملکی راد صفحه 472
  سابقه و هدف
  سلول های استخوانی حیوانات برای بررسی نحوه ی تاثیر محرک های خارجی بر تسریع ترمیم شکستگی استخوان های در شرایط InVitro استفاده می شود. هدف این مطالعه، امکان سنجی و ایجاد شرایط مناسب تکثیر سلول های استخوانی استخوان های پهن و بلند موش و خرگوش است.
  مواد و روش ها
  سلول های استخوانی استخوان های پهن (Calvaria) و بلند (Tibia) موش و خرگوش پس از کشت در ظروف 12 خانه ای و رسیدن سلول ها به سطح مناسب رشد (در روز چهاردهم) با روش های رنگ آمیزی اختصاصی و شمارش سلولی بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین تعداد سلول های تکثیر یافته استخوان کالوریای خرگوش و نیز بین تعداد سلول های تکثیر یافته استخوان تیبیای در هفته های اول، دوم و سوم کشت سلولی، اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0 P<). بیش ترین، نرخ تغییرات در هفته سوم بود. بین تعداد سلول های تکثیر یافته استخوان کالوریای و نیز تبیای موش در هفته های اول، دوم و سوم کشت سلولی، اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0 P<). در استخوان کالوریای بیش ترین نرخ تغییرات رشد سلولی در هفته دوم و در استخوان تیبیای هفته سوم بود.
  نتیجه گیری
  چنین به نظر می رسد که سرعت رشد و تکثیر سلول های استخوانی پهن در موش و خرگوش بیش تر از سرعت رشد و تکثیر سلول های استخوانی بلند آن هاست. بنابراین، در بررسی روند ترمیم بافت استخوانی در شرایط In Vitro بایداین نکته مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کشت سلولی، استخوان بلند، استخوان پهن، موش، خرگوش
|
 • Ziaoddin Safavi-Farokhi, Amir Hoshang Bakhtiary, Elham Fatemi, Abdolhamid Hagihasani, Mohammad Amouzadeh-Khalili Page 349
  Introduction
  The internal evaluation which is done by the members of the different departments is the best way to judge about quality of education and to identify its strong and weak areas. With regard to the important role of evaluation in the quality of education, the aim of this study was to conduct an internal evaluation of the department of physiotherapy in order to optimize the educational quality of the different parts of the department.
  Materials And Methods
  This descriptive-cross sectional study was done to evaluate some variables such as: educational goals, optimal leading of the department, instrumental and physical equipments, clinical educational environment, and student measures about educational style and teaching quality of practical and theoretical courses of scientific members of physiotherapy department. To collect data, questionnaires and checklists was provided by the faculty members of the department of physiotherapy. These instruments were given to the faculty members (to evaluate themselves) and the students (sophomore and senior students of physiotherapy to evaluate the theoretical courses and the junior and senior students were asked to evaluate the clinical courses). After collecting each instrument, results were categorized according to the modified Gourman scoring scale.
  Results
  According to the modified Gourman scale, means were obtained from internal evaluation of physiotherapy as in follow: professional–theoretical lessons were in good ranking, clinical courses were in good ranking, educational and physical equipments (evaluated by scientific members and students) were in more than satisfied ranking and evaluation of head of group and scientific members were in good ranking.
  Conclusion
  Generally, results showed physiotherapy group was in good category. Obviously, to reach an ideal level, we should make some changes, for example, encouraging and strengthening weak areas and maintaining strong areas.
 • Reza Bagherian Sararoudi, Mohsen Maroofi, Gholam Reza Kheirabadi, Maryam Fatolah Gol, Fatemeh Zare Page 356
  Introduction
  Coping strategies, anxiety and depressive symptoms are major problems of post myocardial infarction (MI) patients. However, in this case the studies are limited. The aim of this study was to determine some coping styles related to reduction of anxiety and depressive symptoms among post-MI patients.
  Materials And Methods
  In a cross sectional study one hundred consecutive patients following MI admitted to the CCU wards of hospitals in Isfahan were selected during autumn in 2005. The patients completed Jalowiec coping questionnaire and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Then the data were analyzed using Pearson correlation coefficient, MANCOVA and Covariance.
  Results
  The c orrelation matrix describes a significantly negative correlation coefficients between anxiety and confronting (r=-0.535, P=0.0001), optimistic (r= -0.516, P=0.0001), supporting (r=-0.409, p=0.0001) and self-reliant coping style scores (r=-0.392, P=0.0001) and between depression and confronting (r=-0/267, P=0.007) and supporting coping scores (r= -0.361, P=0.011). Findings showed that the same coping styles negatively correlated to rate of anxiety and depressive symptoms were confronting and supporting coping styles. The results of covariance indicated no significant differences in coping styles between different age groups.
  Conclusion
  The comparisons of both relationships between coping styles and anxiety, and coping styles and depression show that two coping styles including confronting and supporting methods are probably associated with normally psychological function. Also, it seems that cognitive appraisal of personal control plays the important role in using coping strategies.
 • Mehdi Kargarfard, Mehdi Dehghani, Ahmad Heidari Page 364
  Introduction
  Muscle-Skeletal disorders are the most common problems in hemophilia patients that can affect the quality of life and psychological factors in these patients. The aim of this study was to evaluate the effect of a period of aquatic exercise therapy on the quality of life, depression and anxiety in hemophilia patients.
  Materials And Methods
  In a semi-experimental study, 20 patients who referred to Isfahan Sayedo-Shohada hospital voluntarily were selected and then randomly in two experimental (n=10) and control (n=10) groups. Subjects of aquatic exercise therapy group started their activity in water for 8 weeks, 3 sessions per week about45 to 60 minutes, while the control group was only followed-up and during this period they did not experience any exercise. The quality of life, depression and anxiety variables of patients were measured by standard questionnaires in the beginning and end of eight week aquatic exercise therapy.
  Results
  The results showed significant improvement in quality of life, depression and anxiety variables in aquatic exercise therapy group patients, compared with the control group after 8 week aquatic exercise therapy (p<0.05).
  Conclusion
  Results of this study showed that aquatic exercise therapy can be used as an effective and helpful method to prevent and treat hemophilia patients because it leads to improve multi-dimensional variable quality of life, depression and anxiety in hemophilia patients.
 • Seyed Hamid Sharif Nia *, Ali Akbar Haghdoost, Fatemeh Hajihosseini, Hamid Hojjati Page 372
  Introduction
  Although the musculoskeletal disorder has been known as a serious, fundamental and costly problem among the nurses, few studies have conducted to determine the underlying causes in Iran. The aim of this study was to inspect the outbreak of musculoskeletal disorder and the ergonomic factors related to it among the nurses.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 400 samples of nurses in Amol hospitals (a city in Mazandaran province, Iran) with census method were studied. To obtain the required information and distinction of the musculoskeletal disorder outbreak the changed Nordic questionnaires and Yip study were used.
  Results
  81% of the nurses experienced backache, 29.5% had wrist ache, 50% had pain round their neck, 35.5% had pain in their shoulders, and 63.5%had painful knee at least once during the last year. Females have neck ache and backache 122% and 203% more than males, respectively. Among the investigated ergonomic factors, bending over the patients’ bed in order to do the nursing job enhances the wrist pain in nurses; the neck pain is also increased by moving and lifting the wards instruments and raising the hands higher than the shoulder level. Another factor that amplifies the back ache is bending to lift something from the floor.
  Conclusion
  One of the most serious problems in nursing job is musculoskeletal disorder which is directly related to different factors such as bending, patient and wards instrument displacement, helping the patients to bathe them; so instructing the nurses in order to teach them how to use the movement aid items in wards can be effective in reducing the arisen factors.
 • Page 379
  Introduction
  Despite the high prevalence of obesity, there is no safe and low cost method for losing weight (especially local). Electrical stimulation has been suggested as an efficient method in decreasing the thickness of local fat. The objective of this study was to determine the effect of electrical stimulation on abdominal subcutaneous fat thickness in healthy women.
  Materials And Methods
  This quasi experimental research was conducted on 30 young healthy women (20 in study group and 10 in control group). In the control group, the abdominal fat thickness was measured without any therapeutic intervention at the beginning and after two weeks. In the experimental group, electrical stimulation to rectus abdominis muscles was applied 10 sessions (at 5 sessions per week) and the subject's abdominal fat thickness was measured at the baseline, and at the end of 2nd week. Comparison has been made across sessions and also between both groups.
  Results
  In control group, the fat thickness changed from 2.17±.7(cm) at the first session to 2.18 ±.69 (cm) at the end of the 2nd week which was not significant, but in the experimental group there was a significant decrease in fat thickness from 2.59±.74 (cm) at the first session to 2.25 ±. 68 (cm) at the end of the 2nd week (P=0.0001).
  Conclusion
  This work indicated that electrical stimulation in 10 sessions is effective in reduction of abdominal fat thickness in healthy women.
 • Page 385
  Introduction
  Chronic renal failure disease and its conservative treatment (hemodialysis) result in several physical, psychic, and social problems in hemodialysis patients. In health care system, nurses by their supportive behavior have an essential role to help the patients for adjustment with the problems. This study was performed to explain the perception and experience of hemodialysis patients from nurse's role in adjustment with hemodialysis.
  Materials And Methods
  This study was conducted with qualitative research approach and content analysis method. The participants were 16 patients in the hemodialysis ward of hospitals affiliated to Semnan University of Medical Sciences. Purposive sampling was employed and continued up to data saturation. Unstructured interviews were the main method for data collection. All interviews were recorded and then transcribed verbatim. The data were analyzed by using qualitative content analysis and constant comparative method.
  Results
  During content analysis process, three themes emerged including: (1) extremely effort for comforting patient, (2) responsible accountability to patient's questions, and (3) kindly behavior and friendly relationship with patient. The themes indicated the nature and dimensions of patient's perception from nurse's role to help them for adjustment with hemodialysis.
  Conclusion
  The patient's experiences showed that the appropriate supportive behavior of nurses has an important role in their comfort, security, and trust, as well as accelerating adjustment with hemodialysis. The results help the nurses to be aware more from the importance of their supportive role in helping patients for adjustment with hemodialysis.
 • Soraya Saleh-Gargari, Zahra Zounobi, Shahla Poua-Moghadam, Roya Derakhshan Page 396
  Introduction
  Cesarean section is one of the most commonly performed surgical procedures in hospitals. The rates of surgical site infection after cesarean section reported in the literature range from 3% to 15 %. The aim of this study was to identify incidence and risk factors of wound disruption following cesarean delivery.
  Materials And Methods
  A retrospective multistage study in two phases (the first stage a historical cohort and the second stage a case control) was carried out over a 6 year period from 21st March 2002 to 20th Feb 2008 in Mahdieh Tertiary Care Hospital. In the first stage, we identified wound disruption cases with using wound complication code in all cesarean sections were performed during this period. In the second phase of the study, risk factors associated with the wound disruption after cesarean section were evaluated and for each case two controls were selected. These controls were non complicated cesarean section patients just before and after each disrupted cesarean wound.
  Results
  A total 10525 women who underwent cesarean section during this period, 48 (0.4%) were complicated by wound disruption. Using a multivariable logistic regression model, the following risk factors were identified: diabetes (P=0.02, OR: 5.46; 95%CI: 1.02-49.2), hypertension disorders(P=0.001; OR: 5 95%CI: 1.7-14.3), emergency cesarean delivery (P=0.01; OR: 3.3; 95%CI: 1.2-9.4), post cesarean fever (P=0.0001; OR: 16.2; 95% CI: 4.4-59), and post cesarean laparatomy (P=0.013, OR: 6.3; 95%CI: 6.3-62).
  Conclusion
  Identification of the predictable risk factors for wound disruption and control of these factors may lead to decrease of wound disruption after cesarean section.
 • Mehdi Ghaemi, Hossein Bagheri Page 402
  Introduction
  Insertion of a nasogastric tube (NGT) sometimes will be difficult in patients who are anesthetized or comatose. The tube entraps in the pyriform sinuses and, thus, coils inside the oral cavity. Several methods have been offered to increase the success rate of the procedure. The aim of this study was to compare the success rate of three methods of NGT insertion.
  Materials And Methods
  In a prospective clinical trial study, 162 patients who needed NGT insertion were randomly divided into three groups: Contorl, D and M groups. In the control group, insertion of the tube was done with the head of the patient in the normal position. In D and M groups, NGT were conducted through the pharynx towards the esophagus by digital assistance and by Magills forceps, respectively.
  Results
  the success rates in the control, D and M groups were 70%, 94% and 81%, respectively. The differences between D group and the control and M groups were significant.
  Conclusion
  NGT insertion by digital assistance is recommended as first choice fornasogastric intubation in anesthetized and comatose patients due to facility and low cost.
 • Ehsan Nazemalhosseini Mojarad, Niloofare Taghipour, Ali Haghighi, Akbar Keshavarz, Mohammad Rostami Nejad, Mohammad Reza Zali Page 407
  Introduction
  Cryptosporidium is an Apicomplexa parasite that infects humans and a wide range of domestic and wild animals. However, the sub-genotypes of the species infecting animals in Iran are unclear. The aim of the present study isto identify DNA fingerprinting of bovine Cryptosporidium in Qazvin province using sequences of GP60 gene.
  Materials And Methods
  In this study we investigated 25 C. parvum isolated form bovine in Qazvin animal husbandries. Subgenotypes were determined by DNA sequencing of 60-kDa glycoprotein gene.
  Results
  Using DNA sequencing of GP60 gene, two subtype families within the C. parvum included IId (15/22) and IIa (7/22) were recognized. Also three subtypes in these two subtype families included IIa A15G2R1 (22/25), IIa A16G3R (1/25), IId A15G1 (2/25) were determined.
  Conclusion
  Today, new zoonose strains are identified which based on severity of infection compared with human strains are more sever and the source and transmission of their infection are unclear. Therefore, determination of C. parvum strains, genotypes and sub-genotypes for epidemiological studies are quite necessary specially to identify the animal sources and to improve the control and prevention programs due to the lake of effective drugs for this infection.
 • Shima Fardipour, Mahyare Salvati, Mahmoud Bahramizadeh, Mohammad Hadadi, Masood Mazaheri Page 412
  Introduction
  One of the main goals of health service, especially for the lower limb amputates patients, is the quality of life improvement. So it is necessary to use special instrument to evaluate the quality of life of these people. Trinity amputation and prosthesis experience scales (TAPES) evaluate outcomes in lower limb amputee physically, socially and psychologically. The goal of this study was to study cross-cultural adaptation and evaluation of validity and reliability of TAPES in an Iran population.
  Materials And Methods
  TAPES was translated and adapted to Persian language with International quality of life assessment (IQOLA) method. To evaluate validity, a sample of 104 patients with lower limb amputation was asked to complete questionnaires. For evaluation of reliability, 41 patients were tested again 5-7 days later.
  Result
  Retinal reliability by all subscales with the exception of social restriction subscale was exceeded minimum level of 0.70. Minimum Cronbach’s alpha level of 0.70 was exceeded by all subscales with the exception of social adjustment subscale. Correlation of each item with its subscale after correction for overlap, by all except for two items was exceeded optimal level of 0.40. Most subscales exception of social adjustment subscale had most correlation with physical summery measure of SF-36 scale.
  Conclusion
  The Persian-version of the TAPES is a culturally-adapted, reliable and valid outcome measure to be used in Iranian patients with lower limb amputation.
 • Hamidreza Sameni, Saeed Haghighi, Mohammadhasan Tabrizi Amjad Page 418
  Introduction
  Cyclosporine A (CsA) as an immunosuppressive drug which widely used in organ transplantation and autoimmune diseases. This drug is caused many injuries and cell cytotoxic of the body organs such as reproductive organs. The aim of this study was to investigate the possible protective effects of vitamin E (Vit E) against CsA-induced damages in rat testis.
  Material And Methods
  40 adult male wistar rats were divided into 5 groups: control (without any intervention), placebo (received only pure olive oil), test 1 (CsA+olive oil, 30 mg/kg), test 2 (Vit E, 100 mg/kg) and test 3 (CsA+Vit E, with the same dose). All animal received drugs for three weeks daily by oral gavages. Following, the testis were fixed and sections stained with Haematoxylin & Eosin and Trichrome Masson. Then with using a microscope equipped with a scaled ocular micrometer and image analysis software were histomorphometry.
  Results
  This study showed that CsA caused severe degenerative changes in testicular tissue include decreased seminiferous tubules diameter, seminiferous epithelium thickness. Also, the number of spermatogonia, primary spermatocyte, spermatozoa, and sertoli and leydig cells significantly decreased throughout the experiment. These changes are lead to turbulence and atrophy seminiferous epithelium and delay in spermatogenesis. Treatment with vitamin E minimized the adverse effects of CsA on testis structure and spermatogenesis.
  Conclusion
  These results suggest that vitamin E has a protective effect against CsA-induced testicular toxicity in male rat.
 • Alireza Eskandari, Mansooreh Jaberipour, Ali Khodadadi, Abbas Ghaderi Page 428
  Introduction
  There is a great need to identify prognostic and diagnostic cancer bio-markers which can be applied for vaccine and immunotherapy development. The aim of this study was to determine gene expression of IL-23 and IL-27 in two groups: lymph nodes of breast cancer patients and three cell lines.
  Materials And Methods
  IL-23 and IL-27 mRNA transcript were investigated in 10 lymph node samples (consisting of 5 metastasis and 5 non metastasis ones) and three cell lines (including of SKBR3, MDA-MB-468 and MCF7) by quantitative real time PCR (Q-PCR) procedure using designed primers, Master Mix reaction containing SYBER green and β actin housekeeping gene.
  Results
  Data showed no significant differences in IL-23 and IL-27 mRNA gene expressions among metastatic lymph node and non-metastatatic ones. Also, we did not find any significant differences in IL-23 and IL-27 mRNA expressions in cancer cell lines.
  Conclusions
  Our findings indicate that breast cancer microenvironment has no effect on inflammation via either IL-23 gene expression or Il-27.
 • Zahra Akhtary, Ali Rashidy-Pour, Abbas Ali Vafaei, Majid Jadidi Page 434
  Introduction

  Although past research has suggested that acute exposure to the extremely low-frequency electromagnetic fields (ELFEFs) can impair cognitive functions, data on chronic exposure remained scare. Only a few studies investigated the effects of chronic ELFEFs on cognitive functions, but the results are controversial. Thus, the aim of the present study was to study whether chronic exposure to ELFEFs can affect cognitive functions and anxiety-like behaviors in rats.

  Materials And Methods

  Thirty-five male Wistar were divided into control and exposed (10 or 100 uT). Exposed rats were continuously exposed to a 50 Hz magnetic field of 10 or 100 µT for four weeks. Then, cognitive functions of all rats were tested in the Morris water maze and passive avoidance tasks. Also, anxiety-related behaviors of all rats were examined in the elevated- plus maze and light-dark box.

  Results

  No significant differences were found between control and exposed in learning acquisition, memory retention and anxiety-related behaviors.

  Conclusion

  Our results showed that chronic exposure to ELFEFs neither change cognitive functions nor anxiety-related behaviors in rats.

 • Reza Shafiee-Nick, Seyyed Mohammad Reza Parizadeh, Neda Zokaei, Ahmad Ghorbani Page 446
  Introduction
  Vaccinium arctostaphylos is one of the medicinal plants used in the treatment of diabetes. But the mechanisms responsible for its antidiabetic action have not been well defined. This study was undertaken to investigate the possible effect of V. arctostaphylos on insulin release from rat-isolated Langerhans islets.
  Materials And Methods
  The islets were incubated in the presence of 3 or 10 mM glucose with or without milrinone (0.1 and 0.01%) and hydro-alcoholic extract of V. arctostaphylos (0.1 and 0.1%) for 60 min. The concentration of insulin was measured in samples of incubation medium.
  Results
  The increase of glucose concentration in incubation medium from 3 to 10 mM resulted in a significant increase of insulin secretion. Milrinone at 0.1 mM significantly increased insulin release evoked by 10 mM glucose. However, none of the extract concentrations affected the insulin release.
  Conclusion
  Our data demonstrated that V. arctostaphylos had no insulinotropic property and its effects on diabetes mediated by other mechanisms which should be clarified in future studies.
 • Mehrdad Roghani, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Farshad Roghani-Dehkordi Page 451
  Introduction
  Diabetes mellitus is accompanied with higher incidence of cardiovascular disorders. There is some evidence of antidiabetic and vascular function-improving potential of Amaranthus caudatus (AC). Endothelium-dependent effects of oral administration of AC for 8 weeks on contractile and relaxatory response of thoracic aorta from diabetic rats were investigated.
  Materials And Methods
  Wistar rats were divided into control, AC-treated control, diabetic, AC-treated diabetic, and glibenclamide-treated diabetic groups. For induction of type 1 diabetes, streptozotocin at a dose of 60 mg/kg (i.p) was injected. Treated groups received AC-mixed pelleted food at a weight ratio of 6.25%. Body weight and serum glucose level was measured before the study and after 4 and 8 weeks. At the end of study, contractile reactivity of thoracic aortic rings to KCl and phenylephrine and relaxatory response to acetylcholine and sodium nitroprusside was determined using isolated tissue setup.
  Results
  Serum glucose level significantly decreased in AS-treated diabetic group (P<0.05) versus untreated diabetics. In addition, endothelium-intact AC-treated diabetic group showed a significantly lower contraction to KCl and phenylephrine (P<0.01) as compared to diabetic group and endothelium removal abolished this response. Meanwhile, relaxation response of endothelium-intact rings to acetylcholine was significantly higher in AC-treated diabetic group as compared to diabetics (p<0.01). In addition, there were no significant changes amongst the groups regarding relaxatory response to sodium nitroprusside.
  Conclusion
  Chronic oral administration of AC through affecting endothelial-related agents could decrease contractile response and enhance relaxatory response in aortic tissue of diabetic rat and this may be beneficial in prevention of long-term vascular complications of diabetes.
 • Tourandokht Baluchnejadmojarad, Mehrdad Roghani, Mehdi Mafakheri Page 459
  Introduction
  Parkinson,s disease (PD) is a common neurological disorder due to degeneration of substantia nigra pars compacta degeneration. With regard to protective effect of silybum marianum, this study was conducted to evaluate the protective effect of aqueous extract of this plant in an experimental model of PD.
  Materials And Methods
  Forty male rats were randomly divided into 4 groups; sham-operated(SH), extract-treated sham-operated (E+SH), lesion (L) and extract-treated lesion(E+L) groups. The hemi-PD model was induced by unilateral intrastriatal injection of 6-hydroxydopamine (6-OHDA, 12.5  g/  l of saline-ascorbate).The E+SH and E+L groups received intra-peritoneal pretreatment of aqueous extract of silybummarianum (200mg/kg/daily) for one week before surgery. Two weeks after surgery, the animals were tested for rotational behavior by apomorphine hydrochloride and the number of nissle-stained neurons in the substantia nigra pars compacta (SNC).
  Results
  Two weeks after surgery, apomorphine caused a significant contralateral turning (P<0.0001) and reduction in the number of neurons on the left side of the SNC in the L group in comparison with SH group (P<0.05). Administration of aqueous extract of silybum marianum decreased the rotational behavior in lesioned rats and attenuated the reduction of number of SNC neurons (P<0.05). On the other hand, treatment of SH group with extract of silybum marianum had no significant effect on the number of apomophine-induced rotation and neurons of SNC.
  Conclusion
  Our finding shows in experimental model of PD, intra-peritoneal administration of aqueous extract of silybum marianum has protective effects against 6-OHDA toxicity.
 • Mehdi Kadivar, Leily Ghazi Zadeh Page 466
  Introduction
  Considering the importance of cell migration in cell therapy protocols and the necessity to understand this issue better. This study was administred to evaluate the homing possibility of human umbilical cord blood mononuclear cells in the irradiated and non-irradiated rats’ bone marrow.
  Materials And Methods
  Human umbilical cord blood was collected and after isolation and cell counting, 5 × 10 6 cells were injected to tail veins of 13 groups (1 healthy and 12 irradiated group) of adult rats. In defined time gaps after injection, transplanted rats were sacrificed and their bone marrow cells were collected. Then, the DNA of these collected cells was extracted and was amplified by PCR using specific primers for human STS. Finally, PCR products were analyzed on gel electrophoresis.
  Results
  PCR results for irradiated and non-irradiated rats in all groups were negative which implied that human umbilical cord blood mononuclear cells did not home in bone marrow of transplanted rats.
  Conclusion
  Our results suggest that human umbilical cord blood mononuclear cells are unable to home in rat's bone marrow after intra-venous injection. This might be the result of trapping of cells into other organs or unknown conditions of cells physiology for migration and homing.
 • Behzad Yasrebi, Samideh Khoei, Seyed Mahmoud Tabatabaei, Ali Akbar Malekirad Page 472
  Introduction
  Several in vitro studies have shown the effect of external stimulus on acceleration of long bone fracture repair in experimental animals. The aim of this study was to determine feasibility and creation of appropriate conditions for proliferation of the bone cells, in flat and long bones of mice and rabbits.
  Materials And Methods
  Mice and rabbits flat and long bones were cultured in 12 plates. At 14th day of culture, they reached an appropriate level of cell growth. Then specific staining methods were used to study the pattern of cell growth.
  Results
  The results showed a significant differences (P<0.05) in the number of proliferated flat bone (Calvaria) and long bone (Tibia) of rabbits in the first, second and third weeks of cell cultures. The highest rate of growth was observed in the third week in both bones. Similar differences were found in mice. The highest rate of growth in calvaria and tibial bones of mice were found in the second and third weeks, respectively.
  Conclusion
  It seems that growth and proliferation rate of flat bones in mice and rabbits spread more quickly than their lone bones. Thus, this point should be taken into account in the in vitro study of repair pattern of bone tissue.