فهرست مطالب

یافته - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 47، بهار 1390)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 47، بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/03/30
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حسن احمدوند، مجید طوافی، غلامرضا شهسواری، علی خسروبیگی، فواد عبدلله پور، شاهرخ باقری، لیلا نعمتی صفحه 5
  شیوع دیابت در جهان درحال افزایش است. در حال حاضر بیش از 180میلیون نفر مبتلا به دیابت در جهان وجود دارد و تا سال 2030 این تعداد دوبرابر خواهد شد.در دیابت مارکرهای استرس اکسیداتیوافزایش می یابد. کوآنزیم Q10 به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی باعث مهار پراکسیداسیون لیپیدها وحذف رادیکال های آزاد می شود. دراین مطالعه اثرات کوآنزیم Q10 بر میزان لیپیدهای سرم در موش های صحرایی نر دیابتی بررسی شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه کوآنزیم Q10 باعث کاهش فاکتورهای لیپیدی سرم می شود می توان با بررسی بیشتر از آن به عنوان مکمل درمانی دیابت استفاده کرد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که کوآنزیم Q10 تری گلیسرید، کلسترول،LDL و VLDL نسبت به گروه دیابتی درمان نشده(05/0>p) کاهش می دهد ولی افزایش HDL سرم معنی دار نبود.
  مواد و روش ها
  بیست و یک عدد موش صحرایی نژاد ویستار(200-250 گرم) بطور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند(در هرگروه هفت عدد)، گروه اول کنترل، گروه دوم دیابتی و گروه سوم دیابتی درمان شده با کوآنزیم Q10 با دوز (mg/kg15)؛ گروهای دوم وسوم از طریق تزریق تتراهیدرات آلوکسان (mg/kg120) دیابتی شدند. بعداز شش هفته درمان از آنها خون تهیه شدو میزان لیپیدهای سرم اندازه گیری شد. داده های بدست آمده با نرم افزار SPSS وآزمون Mann Whitney ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: دیابت، کوآنزیم Q10 و لیپید سرم
 • احمدرضا یزدانبخش، امیر شیخ محمدی، مهدیه سردار، محمد منشوری صفحه 11
  آنتی بیوتیک ها جزو آلاینده های مهم محیط های آبی به حساب می آیند.در این مطالعه حذفCOD آنتی بیوتیک کلاریترومایسن از فاضلاب سنتتیک ازطریق فرایند ترکیبی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته با شبه فنتون مورد بررسی قرار گرفته است
  مواد و روش ها
  این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام گرفت. فاضلاب سنتتیک از آنتی بیوتیک کلاریترو مایسین با غلظت 200 میلی گرم بر لیتر ساخته شد. شاخصCOD به عنوان پارامتر مورد بررسی در این تحقیق انتخاب گردید. ابتدا فرایند انعقاد بر روی فاضلاب سنتتیک انجام شد و پس از حصول شرایط بهینه برای منعقدکننده مناسب، پساب این مرحله وارد فرایند اکسیداسیون شبه فنتون گردید. در فرایندشبه فنتون تاثیر تغییرات pH، پراکسید هیدروژن و Fe0 برکارایی حذف COD فاضلاب حاوی آنتی بیوتیک کلاریترو مایسین، مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط بهینه برای هر کدام از پارامتر ها تعیین شد.
  یافته ها
  براساس نتایج حاصل از این تحقیق، منعقده کننده پلی آلومنیوم کلراید به عنوان بهترین منعقدکننده انتخاب گردید. برای این منعقدکننده در pH بهینه برابر 7 و بامقدار ماده منعقدکننده برابر 100 میلی گرم بر لیتر میزان حذف COD فاضلاب برابر 37/84% حاصل شد. پارامتر های اپتیمم در فرایندشبه فنتون، برای حذف کلاریترو مایسین نیز، به ترتیب pH برابر7، Fe0برابر 3/0میلی مول بر لیتر، پر اکسید هیدروژن 3/0 میلی مول بر لیتر و زمان ماند5/0 ساعت تعیین شد. در ضمن نسبت بهینه H2O2/Fe0 برابر 1 بدست آمد. با اعمال این شرایط میزان حذف CODفاضلاب با فرایند تلفیقی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته با شبه فنتون، 95/97% تعیین شد.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع با توجه به آزمایشات انجام شده، نتایج آزمایشات حاکی از آن است که فرایند ترکیبی انعقاد و شبه فنتون کارایی مناسبی در حذف COD فاضلاب حاوی آنتی بیوتیک دارد. ولی کاربرد این روش در صنعت باید مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فاضلاب، کلاریترو مایسین، انعقاد، شبه فنتون، COD
 • مهناز صمدبیک، مریم احمدی، مهدی بیرجندی صفحه 21
  مقدمه
  واحد پذیرش در هر سازمان بهداشتی و درمانی ورودی و خروجی سیستم را کنترل می کند؛ و به کارگیری برخی از فنون مدیریتی مانند تحلیل فرایند، نقش مهمی در شناخت مشکلات این واحد دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت واحد پذیرش بستری در بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد در سال 1387 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، مطالعه ای توصیفی است که به صورت مقطعی انجام شده است. داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته مبتنی بر استانداردهای واحد پذیرش به روش مشاهده و مصاحبه با صاحبان فرایند گردآوری گردید. اعتبار محتوای آن بر اساس نظر 7 نفر از اساتید و صاحبنظران در این زمینه تایید و برای پایایی از روش آزمون مجدد استفاده گردید. تحلیل فرایند واحد پذیرش بستری نیز در هر یک از بیمارستانها صورت گرفت. داده ها با استفاده از امتیاز بندی، آستانه ی تحلیل و شاخص های آمار توصیفی و به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده به صورت جداول آماری تهیه گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع درجه مطلوبیت واحد پذیرش در کلیه بیمارستان های مورد مطالعه «متوسط» بود. تهیه و تدوین دستورالعمل های خاص واحد پذیرش بستری، به کارگیری نیروی انسانی متخصص و علاقه مند، برگزاری دوره های بازآموزی، تخصیص بهینه منابع، تجهیزات و فضای مورد نیاز، ارزیابی مداوم عملکرد این بخش و انجام اقدامات بهبود فرایند در جهت ارتقا عملکرد این بخش حائز اهمیت است.
  یافته ها
  فرایند واحد پذیرش بستری در بیمارستان های تحت مطالعه مشابه است و در کلیه بیمارستان های مذکور، از بین واحدهای دخیل در این فرایند تنها واحد صندوق از تمرکز مکانی برخوردار می باشد. متوسط زمان انتظار بیماران برای پذیرش بستری (50/20+10/19) دقیقه بود. درجه مطلوبیت تسهیلات فیزیکی و فضا، پرسنل، روندکاری و خط مشی ها، تجهیزات و سیستم مکانیزه واحد پذیرش بستری در بیمارستان های مورد پژوهش با درصد فراوانی (5/35%)در گروه «متوسط» قرار گرفت. بالاترین درصد تطابق با استاندارد مربوط به تجهیزات با 3/43% و کمترین آن مربوط به تسهیلات فیزیکی و فضا با 30% بود.
  کلیدواژگان: واحد پذیرش، بیمارستان آموزشی، زمان انتظار، تسهیلات فیزیکی، خط مشی ها
 • فاطمه جنانی، سهیلا اکبری، بهرام دلفان، طاهره طولابی، فرزاد ابراهیم زاده، معصومه معتمدی صفحه 35
  واژینیت کاندیدایی یکی از رایج ترین مشکلات زنان است و سالانه بیش از 10 میلیون زن بدین علت مورد مشاوره و درمان قرار می گیرند. به طور شایع داروهای موضعی از جمله گروه آزول در درمان این بیماری به کار گرفته می شود،که در مواردی استفاده از این داروها موجب بروز عوارض جانبی و عود مکرر عفونت واژینال می گردد.اخیرا گزارش های متعددی در مورد اثرات ضدقارچی و ضدمیکروبی گیاه مورت ارائه شده است.این پژوهش باهدف تعیین اثرکرم واژینال مورت و مقایسه آن با کرم واژینال کلوتریمازول در بیماران مبتلا به واژینیت کاندیدایی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی 80 زن غیرباردار در دو گروه دریافت کننده کرم واژینال مورت وکرم واژینال کلوتریمازول قرار گرفتند. علائم و نشانه های بالینی و آزمایشگاهی در ابتدای مطالعه و پس از درمان توسط پرسشنامه و فرم مشاهده ثبت گردید. درمان در هر دو گروه به مدت 7 روز انجام شد. داده ها توسط آزمون مجذور کای، تی تست، من ویتنی، مک نمار و ویل کاکسون تجزیه و تحلیل گردید. این مطالعه نشان داد اثرات درمانی کرم واژینال مورت نه تنها مشابه کرم کلوتریمازول می باشد بلکه در بهبود بعضی از علائم واژینیت کاندیدایی اثر بخشی بیشتری دارد. بنابر این استفاده از این فرآورده را می توان برای درمان عفونت کاندیدایی واژن پیشنهاد نمود. نتایج پژوهش اختلاف آماری معنی داری را در بهبود خارش دستگاه تناسلی و ترشح در گروه مورت نسبت به گروه کلوتریمازول نشان داد(002/0=p).نتایج مثبت کشت اول (یک هفته پس از درمان)در دو گروه مورت و کلوتریمازول (5/7درصددر برابر 5/17 درصد)و کشت دوم(یک ماه پس از درمان)(15درصد در برابر 6/25 درصد)مشابه هم بودند واختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: ولوواژینیت، کاندیدیازیس، مورت، کلوتریمازول
 • ماندانا ساکی، مژگان جاریانی، هدایت نظری، محمد جواد طراحی، محمد غلامی، مژگان ساکی، بهروز عزت پور صفحه 45
  مقدمه
  اختلال افسردگی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین سندرم های روانپزشکی است. از آنجا که نتایج تحقیقات حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین کاهش سطح امگا 3 و خلق افسرده است، بر آن شدیم تا تاثیر امگا3 بر درمان افسردگی بیماران افسرده را مورد بررسی قرار دهیم.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک کارآزمائی بالینی است که بر روی80 بیمار افسرده مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی اعصاب و روان انجام گرفت. بیماران بطور کاملا تصادفی یک سوکور در دو گروه تحت درمان با امگا 3 و نورتریپتلین قرار گرفتند. کلیه بیماران در هفته های4، 8 و 12 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق مبنی بر تاثیر امگا 3 و با عنایت به بی ضرر بودن استفاده از این داروها پیشنهادمی گردد از داروهای فوق در افسردگی های غیرسایکوتیک به عنوان خط اول درمان استفاده گردد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نمره افسردگی بک در هر دو گروه تحت مطالعه در هفته های 4، 8 و 12 به میزان قابل توجهی کاهش داشته و میزان عملکرد بیماران بهبود یافته است. آزمون آماری Repeted measures تفاوت معنی داری (001/0 >p) در میانگین نمرات سطح افسردگی و عملکرد بیماران دو گروه قبل از مداخله درمانی و هفته های 4، 8 و 12 (ماه های اول، دوم و سوم) بعد از شروع درمان، نشان داد. بین تاثیر داروها در دو گروه تفاوت معنی داری بدست نیامد.
  کلیدواژگان: افسردگی، امگا3، اختلالات روانپزشکی
 • فاطمه یاری، معصومه غفارزاده، سپیده وهابی، حسن واعظی نژاد صفحه 53
  مقدمه

  نازایی یکی از مهم ترین مشکلات در بین زوج ها می باشد که معمولا یک نفر از هر 7 نفر زوج را تحت تاثیر قرار می دهدکه هدف از این مطالعه ارزیابی اثر دگزامتازون و کلومیفن سیترات در درمان تخمدان پلی کیستیک با سطح طبیعی دهیدرواپی آندرستندیون سولفات در القاء تخمک گذاری بود.که با توجه به آمارهای متعدد که عدم تخمک گذاری در زنان نابارور تا 40% نیز دیده شده بنابراین اهمیت روش های تحریک تخمک گذاری اهمیت خاصی دارد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه که یک کارآزمایی بالینی آینده نگر می باشد 120 بیمار نابارور با تشخیص سندرم پلی کیستیک بطور تصادفی از تاریخ 1/6/85 لغایت 1/10/87 به مدت 28 ماه در دو گروه دریافت کننده کلومیفن و دگزامتازون(گروه اول) و دریافت کننده کلومیفن و پلاسبو مورد بررسی قرار گرفتند. که در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن به تایید رسیده بود سن بیماران، مدت نازایی، الگوی قاعدگی، سطح دهیدرواپی آندرستندیون سولفات –هیرسوتیسم –شاخص توده بدنی –تعدادفولیکولهای بالاتر از 18 میلی متر –تخمک گذاری و حاملگی مورد بررسی قرارگرفت.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد هیچگونه اختلاف معنی دار بین دو گروه از نظر سن، مدت نازایی، شاخص توده بدنی،الگوی قاعدگی و سطح سرمی دهیدرو اپی آندرستندیون سولفات وجود نداشت همچنین بین دو گروه از نظر هیرسوتیسم تفاوت معنی داری وجود نداشت. تعداد فولیکولهای بالاتر از 18 میلی متر بطور معنی دار در گروه دریافت کننده دگزامتازون و کلومیفن (059/0=p)بیشتر بود همچنین میزان تخمک گذاری و حاملگی نیز بطور معنی دار در این گروه نسبت به گروه دریافت کننده کلومیفن و پلاسبو بیشتر بود.

  بحث و نتیجه گیری

  القاء تخمک گذاری با اضافه نمودن دگزامتازون به درمان کلومیفن سیترات روشی بسیار موثر، ارزان و ساده در درمان تخمدان پلی کیستیک و القاء تخمک گذاری و حاملگی می باشد.

  کلیدواژگان: کلومیفن سیترات، دگزامتازون، سندرم تخمدان پلی کیستیک
 • ناهید لرزاده، آرام بیرانوندی صفحه 59
  مسمومیت حاملگی از اختلالات پرفشاری دوره بارداری است که یکی از علل عمده مرگ و میر و موربیدیتی مادر و جنین است. گزارشات اخیر حاکی از آن است که رادیکال های آزاد القاء کننده آسیب اندوتلیال سلول ممکن است در ایجاد بیماری نقش داشته باشد. هدف از این مطالعه تعیین اثر آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین C، E در پیشگیری از مسمومیت حاملگی می باشد. این مقاله استخراج شده از پایان نامه دانشجویی می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش استفاده از آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین C و E احتمال بروز پره اکلامپسی به طور واضحی کاهش می یابد، هم چنین می توانند باعث کاهش فشار خون شوند. در مجموع مصرف آنها در دوران حاملگی توصیه می شود.
  یافته ها
  میزان بروز مسمومیت حاملگی در گروه شاهد 14 نفر (5/17 درصد) و در گروه مورد 4 نفر (5 درصد) بود (05/0>p). میانگین فشار سیستول در گروه مورد قبل و بعد از مداخله به ترتیب3/8 37/99 و 25/13 12/106 میلی متر جیوه و در گروه شاهد 8/7 43/99 و 1/19 44/12 میلی متر جیوه بود (001/0p<). میانگین فشار دیاستول در گروه مورد قبل و بعد از مداخله 5 7/62 و 8/8 9/64 میلی متر جیوه و در گروه شاهد 7/4 7/62 و 2/13 1/68 میلی متر جیوه بود (001/0p<).
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 160 خانم باردار 38-18 ساله شکم اول که هیچ کدام از عوامل خطر مسمومیت حاملگی را نداشتند به دو گروه تقسیم شدند. در گروه اول ویتامین E روزانه IU 400 و ویتامین C روزانه 1000 میلی گرم همراه قرص آهن در هفته 24-20 حاملگی تا پایان بارداری تجویز شد و گروه دوم این ویتامین ها به رژیم غذایی آنها اضافه نشده و فقط قرص آهن مصرف کردند. در پایان اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری توصیفی(میانگین، انحراف معیار و توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (T-Test) و با استفاده از نرم افزار(15SPSS(ver مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مسمومیت حاملگی، ویتامین C، ویتامین E، حاملگی
 • فرهاد شاهسوار، توماج سابوته صفحه 65
  آنتی اسپرم آنتی بادی ها (ASA) در مردان و زنان ایجاد می شوند و ممکن است به طور قابل توجهی باروری را معیوب نمایند. در این مورد، بیضه یک مکان امن ایمونولوژیک است که در آنجا آنتی ژن های سلول ژرم از حمله خودایمنی محافظت می شوند. با این وجود، در نتیجه شکسته شدن سد خونی- بیضه ای حاصل از آسیب بیضه ای یا در نتیجه ضربه به اپیدیدیم یا وازدفران اغلب پروتئین های بیضه ای در طول برخوردهای ایمونولوژیکی منجر به تشکیل ASA در سرم خون، پلاسمای سمن یا سطح غشا اسپرم، اتوآنتی ژنیک می شوند. همچنین گزارش شده است که ASA با التهاب، کریپتورکیدیسم، واریکوسل و مداخله جراحی در اندام های تناسلی ارتباط دارد. ASA ممکن است در عملکردهای مختلف اسپرم که برای روندهای باروری ضروری هستند ایجاد اختلال نماید. این مقاله مروری به افزایش فهم ما از مکانیسم های اختصاصی که پاسخ خودایمنی به اسپرم را برمی انگیزند و پاتوژنز ASA که به ناباروری با واسطه آنتی بادی منجر می گردد کمک می کند.
  کلیدواژگان: آنتی اسپرم آنتی بادی، ناباروری ایمونولوژیک، اتیولوژی، پاتوژنز
 • بهمن حسنوند، فرید بهرامی، اعظم درویشی، کبری کرمی*، مسعود چگنی صفحه 79

  شناخت بدشکلی ها وحرکات اصلاحی شاخه ای از تربیت بدنی به شمار می رود که درصدد اصلاح و برطرف کردن ضعف ها و ناهنجاری های مختلف عضلانی، ارگانیکی و هماهنگی و تعادل با استفاده از حرکات و برنامه های دقیق و اصولی ورزش می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر حرکات اصلاحی منظم بر ناهنجاری های اسکلتی(اسکولیوز، پای پرانتزی، افتادگی شانه ها و کف پای صاف) دختران دانش آموز شهر خرم آباد در سال 89-88 بود. مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است، تعداد 160 نفر از دختران دانش آموز شهرستان خرم آباد به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل صفحه شطرنجی، پودی اسکوپ، تست های مرتبط با سنجش ناهنجاری ها، شاقول و متر نواری بود.پرسشنامه مورد استفاده به صورت پیش آزمون و پس آزمون بررسی تمرینات کششی و قدرتی بمدت 24 جلسه در طول 2 ماه انجام و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس انجام شد. تمرینات اصلاحی اعمال شده در این تحقیق می تواند راه حلی مناسب، ارزان و بدون عارضه ی جانبی جهت برطرف نمودن ناهنجاری های اسکلتی عضلانی روشی مفید، ارزشمند و ارزان در درمان افرادی باشد که در سنین پایین به ناهنجاری های عملکردی ستون فقرات مبتلا می-شوند و می تواند از بروز مشکلات و ناهنجاری های دوران پیری بکاهد میزان ناهنجاری افتادگی شانه، کف پای صاف و پای پرانتزی در دختران 12 ساله پس از انجام تمرینات دارای کاهش معنی داری بود(به ترتیب 001/0 p< و 96/7 = F، 001/0 p< و 1/100 = F و 001/0 p< و 63/27 = F) اما در مورد اسکولیوز تفاوت معنی داری مشاهده نشد(001/0 p< و32/3 = F). در مورد افتادگی شانه، کف پای صاف و پای پرانتزی در دختران 13 ساله پس از انجام تمرینات دارای کاهش معنی داری بود(به ترتیب 001./0 p< و96/7= F و 001/0 p< و 1/100 = F و 001/0 p< و 63/27 = F) اما در مورد اسکولیوز تفاوت معنی-داری مشاهده نشد(001/0 p< و32/3 = F). میزان ناهنجاری افتادگی شانه، کف پای صاف و پای پرانتزی در دختران 14 ساله پس از انجام تمرینات دارای کاهش معنی داری بود(به ترتیب 001/0 p< و 96/7 = F و 001/0 p< و 1/100 = F و 001/0 P< و 63/27 = F) اما در مورد اسکولیوز تفاوت معنی داری مشاهده نشد(001/0 p< و32/3 = F).

  کلیدواژگان: حرکات اصلاحی، پای پرانتزی، کف پای صاف، اسکولیوز، افتادگی شانه
 • امیر مجدالدین امیر جوانبخت، حسین مطوریان پور، محمد جواد طراحی صفحه 87
  آکنه و ولگاریس یکی از شایعترین بیماری های پوستی محسوب می شود که طی سال های اخیر برای درمان انواع شدید و مقاوم به درمان آن از ایزوترتینوئین خوراکی استفاده ی زیادی می شود. با توجه به اختلاف نظر در مورد اثر ترتینوئین خوراکی بر روی کاهش اسید فولیک سرم و نیز با توجه به اینکه، کاهش اسید فولیک می تواند منجر به بیماری های مهم دیگری شود، این تحقیق به منظور بررسی اثر ایزوترتینوئین خوراکی بر روی سطحی سرمی اسید فولیک طی سال های 87و88 در شهرستان خرم آباد انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مصرف 30 روزه ایزوترتینوئین خوراکی باعث کاهش سطح اسید فولیک سرم می شود که با توجه به نقش مهم اسیدفولیک لازم است پژوهش دیگری با روزهای بالاتر و مدت طولانی تر و همچنین بر روی سایر فاکتور های موثر بر متابولیسم اسیدفولیک انجام شود. همچنین مصرف مکمل اسیدفولیک حین مصرف ایزوترتینوئین پیشنهاد می شود. میزان اسیدفولیک سرم قبل از شروع داروnmol/lit 42/9± 75/26 و بعد از 30 روز به nmol/lit 42/8 ± 64/23 این کاهش با (008/0=p)معنی دار بود. مطالعه بصورت مداخله ای بر روی 61 بیمار مبتلا به آکنه وولگاریس شدید و متوسط مقاوم به درمان شامل 38 زن و 23 مرد با سن 6±6/23 سال انجام شد. طی 30 روز به میزان mg/ kg5/0 روزانه ایزوترتینوئین خوراکی برای افراد تجویز شد و از آنها خواسته شد که داروهای موثر بر سطح اسیدفولیک سرم استفاده نکنند و رژیم غذایی خود را ثابت نگه دارند.سطح اسید فولیک سرم قبل از شروع دارو و پس از یک ماه سنجیده شد و نتایج با آزمون Tزوج مورد مقایسه قرار گرفت.
  کلیدواژگان: ایزوترتینوئین، اسیدفولیک، آکنه وولگاریس
 • میترا جبل عاملی، شراره طاهری صفحه 91
  از اهداف مایع درمانی بیماران با ادم مغزی حفظ جریان خون مغز و جلوگیری از تغییرات زیاد در اسمولاریته پلاسما و هیپرگلیسمی می باشد. تحقیقات نشان داده است مانیتول باعث افزایش اسمولاریته پلاسما بصورت وابسته به دوز و در نتیجه باعث کاهش محتوای آب مغز شده است. همچنین ضمن مطالعاتی در مورد تاثیر سالین هیپرتونیک،کاهشICP را بدلیل اثر اسموتیک آن دانسته اند. مطالعه حاضر جهت تعیین سطح سرمی سدیم، پتاسیم و اسمولاریته سرم در شدت های مختلف ضایعات مغزی انجام شد. بین تغییرات اسمولاریته و میانگین الکترولیت ها با GCS رابطه ای وجود نداشت که احتمال تاثیر عوامل دیگر به غیر از اسمولاریته بر روی شدت ضایعات مغزی، نظیر وضعیت ABG، نیاز به تهویه مکانیکی بعضی از بیماران، پوزیشن، عوامل دارویی و مداخلات درمانی دیگر، درجه حرارت بیمار و ماندن نمونه های خونی در آزمایشگاه را خاطر نشان می سازد. تعداد بیماران به ترتیب روز های متوالی از نظر شدت ضایعات مغزی از شدید به خفیف روند رو به کاهش را نشان می داد. میانگین اسمولاریته گروه دارای ضایعه عصبی متوسط، از نظر آماری اختلاف معنی داری را نسبت به گروه خفیف و شدید نشان داد (3./. = P). میانگین غلظت سدیم و پتاسیم از نظر آماری اختلاف معنی داری در هر3 گروه GCS را نشان نداد این مطالعه تجربی مشاهده ای آینده نگر بر روی تعداد 57 مورد بیمار دچار ضربه مغزی بستری درICU اعصاب انجام گردید.سطح هوشیاری بیماران به همراه آزمایشات سدیم و پتاسیم در ساعت 6 صبح روزانه تا مدت 4 روز مشخص شد. اسمولاریته بیماران طبق فرمول Osm=2Na+BUN/2.8+G/18 محاسبه گردید. بیماران بر اساسGCS و روز بستری به 3و4 گروه تقسیم شدند. در هر 24 ساعت 15-13 = GCS در گروه خفیف، 12-9 = GCS در گروه متوسط و8 ≥GCS در گروه شدید از نظر شدت ضایعات مغزی قرار می گرفت. یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
  کلیدواژگان: اسمولاریته، ضربه مغزی، مقیاس کومای گلاسکو، فشار داخل جمجمه، الکترولیت ها
 • شهرام خادم وطن، رسول جمالی، جرئیل شمس الدین، جاسم ساکی صفحه 99
  هدف از برنامه کنترل کیفیت، ایجاد اعتماد در کارکنان آزمایشگاه و پزشکان به نتایج آزمایشگاهی و در نتیجه افزایش اطمینان به دستاوردهای آزمایشگاهی می باشد. کنترل و تضمین کیفیت در واقع به معنی بالا بردن سطح کیفیت بوده و در برگیرنده تمام آزمون هایی است که منجر به بالا بردن سطح کاری و بازده آزمایشگاه می شود و حداقل هزینه برای جامعه و حداقل زمان برای کارکنان آزمایشگاه را در پی داشته باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی و تعیین صحت و دقت نتایج آزمایشگاه های تشخیص طبی شهر تبریز بوده است. به منظور ارتقاء کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی، پایش مستمر و کنترل کیفی آنها با روش های استاندارد امری ضروری است. با حدود اطمینان 95 درصد، حساسیت کلی نتایج آزمایش مدفوع برای تشخیص تخم کرمها 62 درصد، برای کیست تک یاخته ها 22 درصد و برای تشخیص تروفوزوئیت تک یاخته ها 8/0 درصد بود. در این مطالعه که یک مطالعه سنجش مهارت از نوع گذشته نگر می باشد، 790 نمونه مدفوع به طور تصادفی از نمونه های پذیرش شده در آزمایشگاه های تشخیص طبی شهر تبریز با روش های استاندارد مورد بررسی مجدد قرارگرفت. نتایج با نرم افزار SPSS و آزمون Student t-test ونیز فرمول های حساسیت و دقت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: کنترل کیفی، روش های استاندارد، آزمایش انگل شناسی مدفوع
 • کیوان شعبانی مقدم، مسعود رحمتی، فرزاد ناظم، علی اکبر رضایی، رحیم میر نصوری صفحه 105

  ضربه های وارد بر سر می توانند موجب اثرات حادی بر سیستم عصبی شوند. ازاین رو، در مجامع پزشکی ورزشی، گروهی بوکس را همراه با عوارض جسمانی و عصب شناختی می دانند. اما، عده ای نیز معتقدند که پیامدهای جانبی این ورزش بیش از سایر ورزش ها نیست. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حاد ضربه های وارد برسر ناشی از یک مسابقه بوکس آماتور بر نوار مغزی، انجام شد. میان نوار مغزی بوکسورها و کشتی گیران تفاوت معنی داری مشاهده گردید(000/0=p). به طوری که پس از انجام یک نوبت مسابقه بوکس، 8 مورد نوار مغزی غیرطبیعی در بوکسورها مشاهده شد، حال آن که تمامی نوارهای مغزی گروه کنترل (کشتی گیران) طبیعی بود. آزمودنی ها در دو گروه 20 نفره قرار گرفتند: گروه اول(گروه تجربی): از 110 بوکسور آماتور و گروه دوم(گروه کنترل): از 230 کشتی گیر شهرستان همدان. برای درک اختلال مغزی، از روش مصاحبه بوسیله پزشک استفاده گردید. سپس قبل و 30 تا 45 دقیقه پس از انجام مسابقه از آزمودنی ها نوار مغزی بعمل آمد. بنظر می رسد که ماهیت ضربه به سر در ورزش بوکس، موجب اختلال در جریانات الکتریکی بافت مغز می شود. این تنش که با آسیب های حاد مغزی ملایم همراه است و در ترسیم الکتروآنسفالوگرافی بوکسورها به چشم می خورد، خطرناک بوده و می تواند زمینه بروز عارضه های بعدی را فراهم کند.

  کلیدواژگان: نوار مغزی، بوکسور آماتور، تاثیر حاد ضربه های وارد برسر
 • شهره قطره سامانی، شهره پورآرین، سمانه قهرمانی، آتوسا ادیبی، رویا کلیشادی صفحه 113
  با توجه به ارتباط اضافه وزن و چاقی با اختلالات سیستم صفراوی در بزرگسالان، دراین مطالعه یافته های سونوگرافیک سیستم صفراوی در کودکان و نوجوانان با و بدون اضافه وزن مورد مقایسه قرارگرفت. در این مطالعه مقطعی 372 کودک و نوجوان 18-6 ساله شهراصفهان براساس شاخص توده بدنی در دو گروه نرمال و دارای اضافه وزن قرارگرفتند. وجوداختلالات سیستم صفراوی توسط سونوگرافی در دو گروه مقایسه شد. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 2/3±6/12 سال بود. میانگین قطر مجاری صفراوی در گروه دارای شاخص توده بدنی طبیعی 1/1±7/2 ودر گروه شاخص توده بدنی بالا 3/1±3 میلی متر بود. بین میانگین قطر مجاری صفراوی و شاخص توده بدنی رابطه معنی داری وجودداشت(04/0p=). بین سن نمونه هاو قطر مجاری صفراوی همبستگی مستقیم به میزان 13/0 وجود داشت که معنی دار بود(01/0p=).وضعیت کیسه صفرا در همگی طبیعی بود. بین شاخص توده بدنی و ضخامت جدار کیسه صفرا نیز رابطه آماری معنی داری وجود نداشت. با تشخیص زودرس بیماری های صفراوی مرتبط با اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان می توان مانع پیشرفت بیماری شد و عوارض را کاهش داد.
  کلیدواژگان: نمایه توده بدنی، سیستم صفراوی، کودکان و نوجوانان، سونوگرافی
 • علیرضا آقایوسفی، کبری مرادی، نوش آفرین صفری، شیرین قاضی، فاطمه امیری صفحه 123
  اختلال های روان فیزیولوژیایی نشانه های جسمی حقیقی هستند که در نتیجه عوامل هیجانی ایجاد شده یا ممکن است در اثر آن ها وخیم تر شوند. اگر واکنش به استرس ما را مستعد بیماری جسمانی می سازد پس رویدادهای استرس زای مکرر باید با بیماری در ارتباط باشد. بارداری و زایمان برای اکثر زنان با استرس زیادی همراه است میزان رضایتمندی زناشویی در این دوران می تواند بر شدت استرس مادر تاثیرگذار بوده و مشکلات جسمانی و روانی او را تحت تاثیر قرار دهد به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و مشکلات دوران بارداری می پردازد. همچنین ارتباط بین عوامل روان شناختی با شدت مشکلات جسمی دوران بارداری می پردازد. برای بررسی این پژوهش، روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان باردار شهر خرم آباد می باشد که در تابستان 1388 به مراکز بهداشتی- درمانی مراجعه کرده اند. برای جمع آوری اطلاعات، از بین 15 مرکز بهداشتی- درمانی شهر خرم آباد 2 مرکز به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس از هر مرکز با کمک ماما 20 نفر (در کل 40 نفر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و همزمان پرسش نامه رضایت زناشویی اینریچ با 11 خرده مقیاس، و پرسشنامه مشکلات جسمی شایع دوران بارداری بر روی آزمودنی ها اجرا شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش همبستگی، رگرسیون، آزمون t و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 1-بین مشکلات شایع دوران بارداری و نمره کل رضایت زناشویی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. 2-بین مشکلات شایع دوران دوران بارداری و متغببر هایی از قبیل سن زن و تفاوت سنی بین زن و مرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 3-زنان دارای مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و سیکل درمقایسه با زنان دارای مدارک تحصیلی دیپلم و لیسانس از رضایت زناشویی پایین تری برخوردارند.بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به اهمیت تاثیر استرس دوران بارداری بر سلامت جسمانی و روانی مادر، به زوجین توصیه می شود نهایت تلاش خود را در جهت افزایش رضایتمندی زناشویی به منظور کاهش استرس مادران و به دنبال آن مشکلات جسمی دوران بارداری به کار ببرند.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، نقش های مساوات طلبی، مشکلات شایع جسمی دوران بارداری، ویار، سوزش سردل، حالت تهوع
|
 • Dr Hasan Ahmadvand, Dr Majid Tavafi, Dr Gholamreza Shahsavari, Dr Ali Khosrowbeygi, Foad Abdolahpour, Shahrokh Bagheri, Leila Nemati Page 5
  The prevalence of diabets in the world is rapidly rising. Currently over 180 million persons worldwide have diabets and this number is expected to be doubled in the year 2030. In diabets stress oxidative markrs are increased. Coenzyme Q10 as a potent antioxidant can decrease lipid peroxidation and deplete free radicals. The persent study investigated the effects of coenzyme Q10 on serum lipid profile in male Wistar rats diabetics quantitatively.
  Material And Methods
  Twenty one male rats (200-250 gr) were randomly used in tree groups for the experiments(7 rats per group). First group as control, second group as untreated diabetic and third group as treated diabetic with Coenzyme Q10 (15 mg/kg). Second and third groups were diabetic with injection of alloxan(120 mg/kg). After six weeks treatment their serum lipids,were measured. Data were analyzed using SPSS software. Data were compared by Mann Whitney test.
  Results
  The results indicated that Coenzyme Q10 decreased serum triglyceride, cholesterole, LDL and VLDL in treated diabetic groups in comparision with untreated diabetic groups respectively, but serum HDL didnt increase(P<0.05).
  Conclusion
  Regarding the fact that Coenzyme Q10 decreases serum lipids. Our data suggest that Coenzyme Q10 has beneficial effects on diabetes induced complications.
 • Dr Ahmad Reza Yazdanbakhsh, Amir Sheikhmohammadi, Mahdiye Sardar, Dr Mohammad Manshori Page 11
  Antibiotics are considered among the major pollutants in water environments. In this study, elimination of Claritromycin antibiotic has been studied from synthetic wastewater by combined coagulation and advanced oxidation process.
  Materials And Methods
  This study was done in laboratory scale. Samples of synthetic wastewater were prepared from Claritromycin antibiotic. Concentration of samples were 200 mg/l. COD index was selected as a parameter evaluated in this study. In the first stage, coagulation process was done on synthetic wastewater and the proper condition was achieved (proper coagulant, optimum pH, dosage of coagulant). After that, Fenton oxidation process was done, on the effluent of coagulation process. In Fenton process the influence of pH, Fe2+ and hydrogen peroxide were studied on the removal efficiency of Claritromycin antibiotic and the optimum values for each parameter were determined.
  Results
  According to the results of this study, Poly Aluminum Chloride(PAC) is the proper coagulant. With pH equal to 7 and 100 mg/l PAC, 84.37% removal of Claritromycine was achieved. For Fenton process, optimum parameters for the removal of Claritromycin were determined. The optimum condition for Fenton like process were, pH= 7, Fe0 equal to 0.3 mmol/ l, hydrogen proxide equal to 0. 3 mmol /l, ratio of H2O2/Fe0 equal to 1 and detention time of 0.5h. With applying optimum conditions for combined coagulation and Fenton like processes, 97.95% removal of Claritromycin was obtained.
  Conclusion
  In general the results of the performed tests indicated that combined coagulation and advanced oxidation process has high efficiency in removal of Claritromycin wastewater COD. But application this method in the industry should be surveyed.
 • Mahnaz Samadbeik, Dr Maryam Ahmadi, Mehdi Birjandi Page 21
  Admission department controls the input and output of the system in any healthcare organization; and using some management techniques such as process analysis plays an important role in identifying problems of this unit. The present research was done to study the inpatient admission unit condition in Khorramabad teaching hospitals affiliated to Lorestan university of medical sciences in 2009.
  Materials And Methods
  This research is a descriptive cross-sectional study. Data were collected using researcher made check-lists based on inpatient admission department standards, and by observation and interview with process owners. The validity and reliability of the checklists were evaluated by content validity and test-retest respectively. The inpatient admission unit process analysis was also done in all the above-mentioned hospitals and data were analyzed by analysis limit, descriptive statistic indices, and SPSS software. The collected information was prepared as statistical tables.
  Results
  The inpatient admission unit process was similar in foresaid hospitals and only the cash desk, among the units involving in this process was locally centeralized. Mean of waiting time for inpatient admission was 19/10±20/50 minutes.The desirability degree of physical facilities, space, staff, task process approaches, policies, equipment and mechanized system of inpatient admission department in the foresaid hospitals with 35.5% score percentage was average, and the highest percentage correspondence with standard belonged to equipment condition (43.3%), while the lowest one (30%) related to physical facilities and space.
  Conclusion
  The condition of the investigated admission departments was evaluated as average. To improve admission process, some solutions should be taken into consideration including: preparing and supplying special strategies of inpatient admission department, employing professional and interested staff, holding postgraduation courses, ideal allotting of resources and space, regular evaluation of the admission department function and implementing process improvement procedures.
 • Fateme Janani, Dr Soheila Akbari, Dr Bahram Delfan, Tahere Toulabi, Farzad Ebrahim Zadeh, Masoume Motamedi Page 35
  Vaginal candidasis is the most prevalent gynaecologic problem and the reason for 10 million consultations per year. Topical drugs, including Azole are commonly used for the treatment of vaginal candidiasis. In som cases, however these drugs cause adverse effects, or they are associated with a high rate of relapse. Many reports recently have been presented about antifungal and antimicrobial effects of myrtle extract.The purpose of the present study was to compare the effect of myrtus vaginal cream with clotrimazol vaginal cream in the treatment of vaginal candidiasis. The study was a double-blind randomized clinical trial which has been accomplished on 80 non pregnant women. Gynaecological and microbilogical evaluations were carried out before and after the treatment. 7 day usage of myrtus vaginal cream for study group and clotrimazol vaginal cream for control group were prescribed. Data were obtained by interview and observation methods and were analyzed by Chi – square, Student T-test and Mann Witney, Mc Nemar,s and, Wilcaxon tests.
  Results
  Our data showed a statistically significant difference in vaginal itching and vaginal discharge after treatment between two groups. Percentage of successful response to itching and vaginal discharge in users of myrtus vaginal cream was more than users of clotrimazol vaginal cream. (p<0/002). The first positive culture results between myrtus and cloteimazol group (7.5%vs 17.5%) and secound positive culture results (15% vs 25.6%) were similar within the 2 groups, with no significant statistical difference. Both the myrtus and clotrimazol creams significantly reduced all signs and symptoms of vaginal candidiasis, however use of myrtus vaginal cram was found to be more effective in the treatment of the most common symptoms of vaginal candidiasis. therefore, use of myrtus vaginal cream is suggested for treatment of vaginal candidasis.
 • Mandana Saki, Dr Mozhgan Jariani, Dr Hedayat Nazari, Moammad Javad Tarahi, Mohammad Gholami, Mozhgan Saki, Behroz Ezatpoor Page 45
  Depression disorder is one of the most common mental diseases which causes psychiatric frequent disabilities. As results of researches imply that there exists a relationship between Omega3 and depression, we decided to do the present study to investigate the effect of Omega3 on depression.
  Materials And Methods
  The present study is a clinical trial which included 80 patients selected randomly. The subjects were interviewed by a psychiatrist and Beck inventory was administered to measure the degree of their depression. The data were collected and analyzed.
  Results
  The findings indicated that the average grade obtained from Beck inventory in the both groups treated with Omega3 and Nortriptyline during a 3- month period was decreased remarkably. Also the patients 'performances improved during this period. Statistical Analysis showed a significant relationship among average grade in Beck inventory and performance level gained by the patients.
  Conclusion
  Based on the research findings and the proved effects of Omega3 on the treatment of depression, it is recommended that these should be prescribed for non psychotic depression as the first stage of treatment.
 • Fateme Yari, Dr Masoume Ghafarzadeh, Dr Sepideh Vahabi, Dr Hasan Vaezinezhad Page 53

  The aim of this work was to evaluate the efficacy of adding Dexamethazone (DEX)) to Clomiphene citrate (CC) in polycystic ovary syndrome (PCOS) with normal dehydroepiandrosterone sulphate (DHEAS) in induction of ovulation.

  Materials And Methods

  120 infertile women with PCOS were randomly assigned into two groups. Group I: Clomiphene citrate 100 mg/day was given from day 3 to day 7 of the cycle and DEX 1 mg/day from day 3 to day 12 of the cycle. Group II: Same protocol of CC combined with placebo (Folic acid tablets) was given from day 3 to day 12 of the cycle. The main outcome was ovulation. Secondary measures included number of follicles >18 mm, pregnancy rate and ovarian follicular response were monitored by ultrasound.

  Results

  There were no statistically significant differences between groups as regards age, duration of infertility, BMI, menstrual pattern, serum DHEAS. The mean number of follicles >18 mm were significantly higher in the DEX group than in the placebo group (p=0.059). Similarly, there were significantly higher rates of ovulation and pregnancy in the DEX group. Dexamethazone was very well tolerated as no patients complained of any side effect.

  Conclusion

  Induction of ovulation by adding DEX to CC in PCOS with normal DHEAS is associated with higher ovulation and pregnancy rates and seems to be an effective, cheap and simple method.

 • Bahman Hasanvand, Farid Bahrami, Azam Darvishi, Kobra Karami, Masoud Chegeni Page 79

  Recognition of deformities and corrective exercise is a branch of physical education which intends to emend and treat various muscular weaknesses and deformities using proper and accurate corrective exercise and sports scientific principles.The aim of this study was to investigate the effect of regular corrective exercise on skeletal deformities such as scoliosis, shoulders dropping, flat foot and bow leg in secondary school male students of Khorramabad city as the statistical population.

  Materials And Methods

  160 girls in khorramabad city, aged 12-14 years, participated in this study. The subjects were examined twice before and after 24 sessions of corrective exercise. Deformities were measured by grid plane, plumb line and other relevant tests. The gathered data were analyzed by descriptive statistical methods including: frequency, percentage and graphs.

  Results

  In 12 years old sbjects the degree of shoulders dropping, flat foot and bow leg in post- test were lower than pre-test and differences were significant (F=7.96, P<0.001& F=100.1, P<0.001 & F=27.63, P<0.001), but scoliosis was not significant (F=3.32, P>0.001). The differences between pre and post measurments of shoulders dropping, flat foot and bow leg in 13 years old cases were significant (F= 100.1, P<0.001 & F=27.63, P<0.001 F=7.96, P<0.001),but for scoliosis, the differences were not significant (F=3.32 & P>0.001). Finally in 14 years old subjects for shoulders dropping, flat foot and bow leg, differences between pre and post- test were significant (F=7.96, P<0.001 & F= 100.1, P<0.001& F=27.63, P<0.001) but scoliosis were not significant(F=3.32, P>0.001).

  Conclusion

  The findings of this study emphasize the reliable, accurate, feasible, and easy methods for decreasing abnormalities. Furthermore, it showed that the corrective exercise programs, can reduce the abnormalities in oldness.

 • Keyvan Shabanimoghadam, Masoud Rahmati, Dr Farzad Nazem, Dr Ali Akbar Rezaei, Dr Rahim Mir Nasouri Page 105

  Blows to the head can lead to acute effects on nervous system. Hence, the groups of sports medicine conventions distinguish boxing with physical and neuropsychological disorders and some groups believe that side effects of this sport are not more than of all others. For this base this study was performed with the aim of investigation on acute effect of blows to the head due one bout of amateur boxing match on electroencephalography.

  Materials And Methods

  Subjects lay in 2 groups of 20 cases: The first group (experimental group) selected from 110 amateur boxers and second group (control group)from 230 Hamadan city wrestlers. To understand brain disorder, interview by a physician was done. Then EEG was performed from subjects before and 30-45 minutes after their match.

  Results

  Among boxers and wrestlers, EEGs significant difference was observed (p=0/001), so that 8 abnormal EEGs were observed after boxing mach. But all control group,s EEGs were normal.

  Conclusion

  It is seems that in boxing sport the nature of blow to the head can lead to brain tissue electrical flow disturbance. This tension that is accompanied with acute mild brain injury and is observed in boxers, electroencephalography, is serious and can lead to next complications and injuries.

 • Dr Shohre Ghatrehsamani, Dr Shohre Pourarian, Dr Samane Ghahremani, Dr Atosa Adibi, Dr Roya Kelishadi Page 113
  Regarding of the well-documented relationship of overweight and obesity with disorders of the biliary system among adults, in this study the ultrasonographic findings of biliary system were compared in children and adolescents with or without overweight.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 372 children and adolescents, aged 6-18 years in Isfahan.They were divided into two groups of normal and overweight, based on their body mass index. Sonographic findings of the biliary system were compared in the both groups.
  Results
  The mean age of participants was 12.6 ± 3.2 years. The mean diameter of biliary ducts was 2.7±1.1mm in the normal-weight group and 3 ± 1.3 mm in high body mass index group. There was a significant correlation between biliary ducts diameter and body mass index (p = 0.04). There existed a significant direct correlation (0.13)between the age of the samples and biliary ducts diameter (p=0.01). The gallbladder was normal in all samples. There was no significant correlation between body mass index and gallbladder wall thickness.
  Conclusion
  Early diagnosis of biliary disease which is associated with overweight and obesity in children and adolescents, can prevent from disease progression, and reduce their future complications.
 • Dr Ali Reza Aghayosefi, Kobra Moradi, Nosh Afarin Safari, Shirin Ghazi, Fatemeh Amiri Page 123
  Thepsycho-physiological disorders are the real physical symptoms that created by emotional factors or may be worse by their effect. Evidences show that psychological status in humans cause immunity changes and disease. If the response to stress makes us susceptible to physical disease, so stressful events must be frequently associated with disease. Pregnancy and childbirth for most women is associated with high stress. During pregnancy many changes take place in emotions and communication of people, marital satisfaction in this period can influence on intensity of maternal stress and associated with physical and mental disorders for her. Therefore this study investigated the relationship between marital satisfaction and problems during pregnancy and whether these psychological factors are related to intensity of problems during the pregnancy or not?
  Materials And Methods
  Descriptive correlational method was used to carry out this study. The statistical society of this study is all of the pregnant women of khorramabad referred to health-medical centers in Summer (209). For data gathering, 2 of 15 health-medical centers were randomly selected and then from each center 20(40 total) with the help of midwife and using simple random sampling were selected and simultaneously Enrich marital satisfaction questionnaire with 11 subscales and the questionnaire of common physical problems during the pregnancy performed on the subjects. Obtained information were analyzed using correlation, regression, T test and ANOVA.
  Results
  1- There is a reverse and significant relation between current problem of pregnancy periods and the main score of matrimonial satisfaction. 2 – There is a positive and significant relation between current problems of pregnancy periods and variables such as womans, age and age difference between man and woman. 3- The women with MA, and secondary degrees have low matrimonial satisfaction in comparison with the women with diploma and bachelors, degree.
  Conclusion
  Based on the results and according to importance of the effect of stress during pregnancy on physical and mental health of mother, it is recommended to couples to increase their marital satisfaction, to reduce the stress of mothers and reduce the physical problems during pregnancy.