فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (تابستان و پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/03/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • میرنقی موسوی، مجتبی ابریشمی صفحه 7
  عفونت با ویروس سلول T لنفوتروپیک انسانی(HTLV-1) در برخی از مناطق دنیا اندمیک می باشد که یکی از مناطق شیوع آن در خراسان می باشد. یکی از درگیری های این ویروس درگیری چشمی می باشد. تظاهرات شناخته شده چشمی این ویروس شامل انفیلتراسیون بدخیمی در بیماران با لوکمی /لنفوم T سل بالغین، دژنراسیون شبکیه، درگیری نوروافتالمیک، واسکولیت و اگزودا در پریفر شبکیه، کراتو کونژکتویت سیکا - به خصوص در بیماران با میلوپاتی/پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال وابسته به HTLV-1، یوئیت وابسته به HTLV-1 و آسیب قرنیه است. طیف بیماریهای چشمی مرتبط با HTLV-1 در حال گسترش می باشد. بررسی روتین بیماران آلوده به HTLV-1 به دلیل درگیری ایمنولوژیک یا نئوپلاستیک چشمی مهم می باشد. در این نوشتار تظاهرات چشمی 1HTLV- مرور می گردد.
 • مختار جعفرپور، علیرضا محمودیان، سهیلا جعفرپور، موسی الرضا حاج زاده صفحه 15
  مقدمه
  آسپیرین به عنوان داروی ضد درد و برخی ویژگیی درمانی دیگر مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه برای تعیین آثار جانبی مصرف آسپیرین که یک داروی پرمصرف می باشد، بر جفت انجام شد.
  مواد و روش کار
  40 سر موش ماده نژاد BALB/C را به دو گروه تجربی1و2، و دوگروه پلاسبوی1و2، جمعا به 4 گروه ده تایی بصورت تصادفی تقسیم کردیم. پس از باردار شدن موش، گروهی تجربی 1 و 2 روزانه mg/kg200 آسپیرین محلول در 1 سی سی سرم فیزیولوژی و گروهی پلاسبوی 1 و 2 روزانه 1 سی سی سرم فیزیولوژی از طریق گاواژ دریافت نمودند. سپس تحت بیهوشی موش کشته شده و جفت استخراج گردیدند. جفت های موش های سقط شده و مرده نیز بلافاصله همانند بقیه موش ها استخراج شده و در فرایند تثبیت بافتی قرار گرفتند. سپس رنگ آمیزی با هماتوکسیلین- ائوزین انجام شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.
  نتایج
  در گروه تجربی 1، دو مورد و در گروه تجربی2، هفت مورد سقط جنین مشاهده شد. در گروهی پلاسبو سقط جنین مشاهده نشد. در گروهی تجربی تغییرات پاتولوژیک مشخصی مشاهده شد، در حالیکه در گروهی پلاسبو تغییر بافتی مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  آثار سوء آسپیرین منجمله آثار خونریزی دهنده آن بر دستگاه گوارش در تحقیقات دیگران گزارش شده است. در این تحقیق نیز خونریزی از جفت و بدنبال آن سقط جنین مشاهده شد. لذا توان پیشنهاد داد که مصرف آسپیرین موجب اختلال در جدار عروق شود یعنی همان چیزی که در بررسی میکروسکپیک نوری مشاهده کردیم.
  کلیدواژگان: آسپیرین، موش، جفت، ساختار بافت شناسی، سقط جنین
 • حسین معلایی، فریده زینی، محمود محمودی، جمال هاشمی صفحه 23
  زمینه و هدف
  قارچ های کراتینوفیلیک قارچهای دوستدار کراتین هستند که گروهی ازآنها به دلیل ترشح کراتیناز کراتینولیتیک بوده که که علاوه بر ایجاد بیماری در انسان و حیوان، در صنایع مختلف نیز اهمیت دارند. خاک های زراعی-جنگلی حاوی مقادیر زیادی کراتین بوده و شرایطی بسیار مستعد برای رشد قارچ های کراتینوفیلیک فراهم می نمایند در این پژوهش فراوانی و نوع قارچهای کراتینوفیلیک خاک در مناطق زراعی - جنگلی استان های خراسان رضوی و شمالی تعیین شدند.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقایسه ای با استفاده از نمونه برداری طبقه ای می باشد که از مناطق مختلف زراعی-جنگلی در استان های خراسان رضوی و شمالی 140 نمونه خاک جمع آوری شد و به روش وان بروزگهمیا کشت داده شد و قارچهای موجود در آن شناسایی و مورد شمارش قرار گرفتند و اطلاعات با استفاده از جداول دو بعدی و چند بعدی توصیف و با استفاده از آزمون های مناسب آماری داده ها آنالیز گردیدند.
  یافته ها
  از نمونه های خاک 784 کلنی قارچی که 43/71% از نمونه های خاک نواحی زراعی- جنگلی استان خراسان رضوی و 5/28% از نمونه های خاک نواحی زراعی-جنگلی استان خراسان شمالی می باشند، جدا شدند که در بین آنها آنکسیوپسیس استرکوراریا با 240 کلنی (6/30%) و گونه های مختلف کرایزوسپوریوم با 133 کلنی (17%) بالاترین فراوانی را داشتند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که قارچ های کراتینولیتیک به دلیل توانایی ترشح پروتئازها می توانند در مدیریت پسماندها مفید باشند. براساس دانش ما تاکنون این مقاله اولین گزارش از جدا نمودن مریدنتیوم کراتینوفیلوم از خاک در ایران است.
  کلیدواژگان: قارچ های کراتینوفیلیک، قارچ های کراتینولیتیک، مناطق زراعی، جنگلی
 • محمد اسماعیل مطلق، سیدداود نصرالله پور شیروانی، حسن اشرفیان امیری، محمدجواد کبیر، علی شبستانی منفرد، آذین نحوی جوی، سیمین موعودی صفحه 33
  زمینه و هدف
  طرح ملی بیمه روستایی و پزشک خانواده بر اساس ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه از ابتدای سال 84 در مناطق روستایی و شهرهای کمتر از 20000 نفر جمعیت اجرا شده است. این مطالعه به منظور بررسی سطح آشنایی بیمه شدگان بیمه روستایی از تسهیلات، ضوابط و شرایط بهره مندی از دفترچه بیمه روستایی در طرح پزشک خانواده دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران انجام گرفته است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی به صورت مقطعی در نیمسال دوم 1387 انجام گرفت. محیط پژوهش مناطق روستایی و شهرهای کمتر از 20000 نفر تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی گلستان، مازندران، بابل و گیلان بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته و به روش مصاحبه جمع آوری و با آزمون های kendallو chi-square در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از بین 1081 نفر بیمه شدگان بیمه روستایی مورد مطالعه، 33 نفر (3%) دارای سطح آشنایی خوب، 416 نفر (5/38%) دارای سطح آشنایی متوسط و 632 نفر (5/58%) دارای سطح آشنایی ضعیف بودند. بین جنس، سن و سطح تحصیلات با سطح آشنایی رابطه معنی دار وجود داشت. بین تاهل، محل سکونت، شغل و دانشگاه علوم پزشکی مورد مطالعه با سطح آشنایی رابطه معنی دار آماری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بطور کلی شناخت بیمه شدگان بیمه روستایی از تسهیلات، ضوابط و شرایط بهره مندی از دفترچه بیمه روستایی در طرح پزشک خانواده پایین بوده و نیاز مبرم به اجرای برنامه های آموزشی وجود دارد.
  کلیدواژگان: بیمه روستایی، پزشک خانواده، مرکز بهداشتی درمانی
 • ابوالفضل فرهادی صفحه 39
  زمینه و هدف
  تزریق عضلانی یکی از روش های تهاجمی و دردناک رساندن دارو به بدن است. مروری بر مطالعات نشان داد که ژل لیدوکائین با کاهش هدایت عصبی می تواند در کاهش درد موثر باشد. تاثیر ژل لیدوکائین 2% بر کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی پنی سیلین بنزاتین 000/200/1 واحد نامشخص است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان تاثیر ژل لیدوکائین 2% بر شدت درد ناشی از تست و تزریق عضلانی پنی سیلین بنزاتین 000/200/1 واحد در مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان امام خمینی شیروان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که در آن تعداد 60 نفر بیمار با روش نمونه گیری آسان انتخاب و بطور تصادفی تخصیصی در دو گروه (مداخله و شاهد) قرار گرفتند. برای گروه مداخله ژل لیدوکائین 2% به مدت 10 دقیقه قبل از تست و قبل از تزریق پنی سیلین در محل تزریق قرار داده شد. برای گروه شاهد تست و تزریق به روش عادی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و مقیاس مقایسه ای- بصری بود. برای آنالیز داده ها، از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون آماری تی مستقل) استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین شدت درد ناشی از تست پنی سیلین در گروه مداخله 46/0 ± 01/3 و در گروه شاهد 24/1± 79/4 بود. میانگین شدت درد ناشی از تزریق پنی سیلین در گروه مداخله 05/1 ±85/6 و در گروه شاهد 55/1 ± 39/7 بود. شدت درد ناشی از تست پنی سیلین به طور معنی داری در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود (001/0P
  کلیدواژگان: درد، تزریق عضلانی، ژل لیدوکائین
 • ابوالفضل نعیم آبادی، رضا میرزایی، احمد یزدانی، محمد رضا آرمات، میثم بطالبلوئی، مریم یار احمدی صفحه 45
  زمینه و هدف
  بستنی سنتی محصول غذایی است که در فصول گرم سال به فراوانی توسط مراکز صنفی به طور معمولا غیر بهداشتی تهیه و عرضه می شود. این تحقیق با هدف تعیین فراوانی کلی فرم، استافیلوکوک ارئوس، اشرشیاکلی در نمونه های بستنی های سنتی و آبمیوه های دست ساز شهر بجنورد و همچنین تعیین ارتباط بین میزان آلودگی و بهداشت فردی، بهداشت ساختمانی انجام گرفت.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به صورت مقطعی می باشد که در آن 20 مرکز تهیه و توزیع بستنی های سنتی غیر پاستوریزه و همچنین 8 مرکز آبمیوه فروشی های سنتی شهر بجنورد در تابستان سال 86 و 87 مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های حاصل با استفاده از فرمولهای آمار توصیفی و همچنین آزمونهای من ویتنی تحلیل گردید.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد که میزان آلودگی میکروبی در مرکز تهیه و توزیع بستنی های سنتی برای اشرشیاکلی 58 درصد،کلی فرم 95 درصد و استافیلوکوک ارئوس 80 درصد بود. بین میزان تحصیلات، نمره بهداشت فردی، نمره لوازم و نمره بهداشت ساختمانی با آلودگی میکروبی با کلی فرم در بستنی ها تفاوت معنی دار مشاهده نگردید (28/0=P). در مورد آبمیوه های مصرفی در سطح شهر مشخص شد که حدود 70 درصد نمونه ها آلوده به اشرشیاکلی و 94 درصد نمونه ها آلوده به کلی فرم و 90 درصد نمونه ها آلوده به استافیلوکوک بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان آلودگی موجود در بستنی ها و آبمیوه ها ضروری است تا با ارتقاء شاخص های بهداشتی میزان آلودگی های موجود را کاهش داده و زمینه را برای تبدیل وضعیت تهیه و توزیع بستنی از سنتی به صنعتی را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی، بستنی های سنتی، آبمیوه های دست ساز، بهداشت فردی
 • محمود محمدیان، معصومعلی موحدی صفحه 51
  زمینه و هدف
  مدیریت نامناسب بهداشت محیط در بیمارستانها، یکی از عوامل مهم بروز بیماری های عفونی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه های انتقال عفونت ها انتشار عوامل بیولوژیک از طریق هوای بیمارستان ها است. در این مطالعه میزان تراکم عوامل بیولوژیک در هوای بخش های دو بیمارستان در شهر ساری مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی در مدت 6 ماه از تیرماه تا آذر ماه 1386 در بیمارستان های امام خمینی و شهید زارع ساری انجام شد. نمونه برداری از هوای بخش های مختلف بیمارستان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و هفته ای یک بار توسط پمپ مخصوص نمونه برداری از هوا و فیلتر انجام می شد. در مجموع 98 نمونه از هوا برداشت و در آزمایشگاه میکروبیولوژی بر اساس روش های استاندارد کشت شد و از نظر تعداد کلنی و مورفولوژی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که هوای تقریبا همه بخش های دو بیمارستان مورد بررسی به انواع میکروب ها آلوده بوده و میزان آلودگی میکروبی در هوای بخش های بیمارستان امام خمینی بیش تر از هوای بخش های بیمارستان زارع می باشد. استافیلوکوک، سودوموناس و باکتری های گرم مثبت به ترتیب از جمله فراوانترین میکروب های بررسی شده بودند. حداکثر آلودگی میکروبی در بخش جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که تعداد و تنوع میکروارگانیسم ها در هوای بخش های بیمارستان امام خمینی بیشتر از هوای بخش های مطالعه شده در بیمارستان زارع بود. تراکم زیاد افراد در بخش ها اعم از بیماران، کارکنان و همراهان بیمار عامل اصلی و موثر افزایش عوامل بیولوژیک در هوای بیمارستان امام خمینی است. سایر عوامل نظیر وجود سیستم فرسوده تهویه، نگهداری نامناسب سیستم های تنظیم حرارت در بیمارستان تراکم آلودگی هوا به عوامل بیولوژیک در بیمارستان های مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: عوامل بیولوژیک، بیمارستان، آلودگی هوا
 • حسین کمانی، ادریس بذر افشان، فردوس کرد مصطفی پور، حسین انصاری، عطااله رخش خورشید، علی پاسبان صفحه 59
  زمینه و هدف
  نان روزانه بخش اعظمی از انرژی، املاح معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن را تامین می کند. جوش شیرین یا بیکربنات سدیم که باعث ور آمدن سریع خمیر نان می شود در سالهای اخیر در کشور ما به جای خمیر مایه استفاده می شود. بقایای جوش شیرین موجود در نان موجب ناراحتی های گوارشی، و مانع جذب کلسیم، آهن و سایر عناصر ضروری در دستگاه گوارش می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت استفاده از جوش شیرین در نانوایی های شهر زاهدان و عوامل موثر برآن در سال 1387 و پیشنهاد راهکارهای مناسب به منظور کاهش استفاده از جوش شیرین در نان می باشد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی است که در سال 87 بر روی 220 نانوایی شهر زاهدان انجام گرفت. نمونه ها بر اساس روش موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از نظر pH مورد آزمایش قرار گرفتند که بر این اساس pH بالاتر از 6 نشاندهنده استفاده از جوش شیرین در نان و pH 6 و کمتر نشاندهنده عدم استفاده از جوش شیرین در نان در نظر گرفته شد. علاوه بر این، اطلاعاتی نظیر سابقه کار و تحصیلات کارگر تهیه خمیر، جمع آوری شد و ارتباط عوامل مختلف با استفاده از جوش شیرین از طریق آزمونهای آماری مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین کلی pH بدست آمده از کلیه نانها معادل 34/0± 93/5 بود. بیشترین میزان استفاده از جوش شیرین در نان لواش و کمترین آن در نان سنگک بود. در عین حال از لحاظ آماری بین نوع نان و استفاده از جوش شیرین رابطه معنی داری بدست نیامد (1/0= P).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف جوش شیرین در نانوایی های لواش رایج تر از نان بربری، تافتون و سنگک می باشد. علیرغم اینکه وزارت بهداشت مصرف جوش شیرین بطور رسمی در فرایند تولید نان ممنوع کرده است، ولی این ماده همچنان در فرایند تهیه نان مصرف می شود.
  کلیدواژگان: بررسی غیر مستقیم، جوش شیرین، نان
 • حمیدرضا شرکا، سید حمید حسینی، ایوب صوفی زاده، عاطفه عوض نیا، رضوان رجب زاده، علی حجازی صفحه 65
  زمینه و هدف
  تب مالت، یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است که به صورت حاد، تحت حاد یا مزمن عارض می شود. از آنجا که این بیماری یکی از بیماریهای مشترک انسان و دام شایع در استان خراسان شمالی است، این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان مانه و سملقان - استان خراسان شمالی- طی سالهای 88-1387 طراحی شد.
  روش کار
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی بود که بر روی افراد مبتلا به تب مالت از بهار سال 87 تا اسفند سال 88 انجام شد. در این مطالعه داده های کلیه موارد محتمل وقطعی تب مالت که از مطب ها، آزمایشگاه ها، مراکز بهداشتی درمانی جمع آوری شده و در مرکز بهداشت شهرستان وجود داشت، استفاده شد. به این ترتیب برای افرادی که وارد مطالعه شدند، فرم جمع آوری داده ها را تکمیل و پس از وارد کردن کلیه داده ها به نرم افزار SPSS16با استفاده از شاخصهای آماری توصیفی و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مقدار P-value کمتر از 05/0 به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تعداد کل بیماران محتمل و قطعی تب مالت گزارش شده در طی سالهای 88-1387 برابر 64 نفر بود. بنابراین میزان بروز این بیماری در 100000 نفر در طول سالهای فوق الذکر به ترتیب برابر با 2/25 و 6/38 می باشد. و متوسط میزان بروز در طی این سالها 9/31 بوده است. 44 نفر (8/68%) از مبتلایان مذکر بوده و 14 نفر (9/21%) از آنها در گروه سنی 20-11 ساله قرار داشتند، 53 نفر از مبتلایان سابقه تماس با دام را داشتند. هر سه ارتباط مورد بررسی در این مطالعه (سن، جنس و تماس با دام با شغل مبتلایان) از لحاظ آماری معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بروز این بیماری در سالهای اخیر در شهرستان مانه و سملقان افزایش داشته است. همچنین در این بیماری شغل با سن و جنس و تماس با دام ارتباط معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: تب مالت، خصوصیات اپیدمیولوژیک، عوامل موثر
 • آرزو رسولی، صدیقه سادات طوافیان، فرخنده امین شکروی صفحه 73
  زمینه و هدف
  آگاهی در مورد تغذیه مطلوب در طی دوران نوجوانی می تواند از بسیاری از بیماری های دوران بزرگسالی پیشگیری کند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش تغذیه بر آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان دختر در مدارس راهنمایی شهر بجنورد می باشد که طی سال های 1388-1387 در این شهرستان انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که میزان آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. برای انجام این مطالعه دو مدرسه در شهرستان بجنورد انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. پس از اجرای برنامه آموزش بهداشت برای گروه مداخله، میزان تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان با آزمون های T دو نمونه ای مستقل و زوجی مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان می دهد میانگین میزان آگاهی دانش آموزان گروه مداخله پس از آموزش از 1/1±2/6 به 1/1±9/8، نگرش از 3/1±6/5 به 3/1±3/8 و عملکرد صحیح آن ها از 3/1±0/5 به 3/1±8/6 افزایش یافته است (0.001P
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، تغذیه، دانش آموزان دختر، آموزش بهداشت
|
 • Page 7
  Human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) infection is endemic in some parts of the world, in which one of them is in Khorasan, Iran. One of the HTLV-1 involvements is ocular. Known ophthalmic manifestations of HTLV-1 include HTLV-1-associated uveitis, corneal involvement, malignant infiltrates in patients with adult T-cell leukemia/lymphoma, retinal degeneration, neuro-ophthalmic disorders, vasculitis and exudation in – peripheral retina, keratoconjunctivitis sicca mostly in patients with HTLV-1associated myelopathy/tropical spastic paraparesis. The spectrum of ocular disease related to HTLV-1 continues to expand. Routine evaluation of HTLV-1-infected patients is important because immune-mediated or neoplastic ocular involvement may occur during the disease course. In this article the ocular manifestations of the HTLV-1 is reviewed.
 • Page 15
  Background and Objective
  Aspirin is widely used as analgesic and anti-inflammatory drug. The aim of this study was to investigate the side effects of aspirin on placenta.
  Materials And Methods
  Forty balb/c female mice were randomly divided into experimental and placebo groups; further each placebo and experimental groups were divided into groups 1 & 2. All animals were mated with male mice. Pregnant experimental mice were treated daily by 200 mg/ kg aspirin dissolved in 1 ml saline (through gavage) during pregnancy while, the animals of placebo groups received saline (1 ml /kg/day). Mice in groups 1(both placebo and experimental) were anesthetized and killed at day 10 and mice in groups 2 (both placebo and experimental) were killed at day 20 of gestation. Placentas were removed and processed for histological evaluation using routine histological procedures.
  Results
  Abortion occurred in two pregnant mice in experimental group 1 and in seven in experimental group 2. There was no abortion in placebo groups. Pathologic changes i.e. syncicial degeneration and fibrotic tissue formation were present in placental tissues of both experimental groups but no histological changes were observed in placebo groups.
  Conclusion
  Side effects of aspirin such as gastrointestinal bleeding has been reported in several studies. Placental bleeding and subsequently abortion was observed in this study. Therefore, it can be proposed that consumption of aspirin may cause bleeding and disconnectivity in placenta and may cause abortion. It may be suggested that aspirin should be used in pregnant women with caution.
 • Page 23
  Background and Objective
  Keratin amateur fungi which are a subgroup of Keratinophilic fungi, due to secretion of keratinase are keratinolytic and causes diseases in human and animals. They are also important in different industries. The high keratin in agriculture soil and forest soil can provide the optimum condition to grow keratinophilic fungi. This encouraged us to determine the prevalence and identification of keratinophilic fungi in multiple samples of the soil of farm yards and forest localities at Northern Khorasan and Razavi Khorasan Provinces, Iran
  Materials And Methods
  This is a descriptive comparative study using classified samples. The samples included 140 soil samples from farm yards and forest localities in Northern Khorasan and Khorasan Razavi Provinces, Iran. They were cultured using Vanbreuseghemii. Then, various fungi grown within the cultures were identified and counted. Collected data were analyzed using two-scale and multi-scale tables as well as relevant statistical tests.
  Results
  Of 784 colonies, %71.43 of colonies had been collected from Khorasan Razavi Province and %28.5 colonies from Northern Khorasan Province. Annxiopsis stercoraria with 240 colonies (%30.6) and different species of Chrysosporium with 133 colonies (%17) were found to be the most common species.
  Conclusion
  This investigation revealed that the keratinase in keratinolytic isolates could degrade the keratinous stuff of the environment and could be useful in managing heavily polluted habitats. Finally to the best of our knowledge this is the first report concerning isolation of Myriodontium keratinophilum as keratinolytic fungi from soil samples in studied areas in Iran.
 • Page 33
  Background and Objective
  National program of family physician (FP) and rural assurance was started in rural and urban area with populations less than 20,000 people in 2005 according to 91st act of 4th development program. This survey was performed to evaluate knowledge of people having rural assurance about facilities they can take benefit, principles, and conditions of this assurance in FP program in northern provinces of Iran.
  Methods
  This cross-sectional (descriptive - analytic) study was performed in autumn 2008 in rural and urban areas with populations less than 20,000 people at the universities of Golestan, Mazandaran, Babol and Guilan (43 districts). Data were collected by questionnaire and analyzed by Chi-square and Kendall's Test using SPSS.
  Results
  In this study, among 1081 person involved in rural assurance, the level of knowledge for 33 person (3%) with rural assurance was high, for 416 person (38.5%) was medium and for 632 (58.5%) was low. There was a significant relationship between sex, age and education level and level of knowledge. There was no significant relationship between marital status, inhabitancy, job and the provinces (universities in this study) and level of knowledge.
  Conclusion
  In general, the knowledge of people engaged in rural assurance about principles, facilities, and conditions was low. Therefore it is necessary to perform educational programs.
 • Page 39
  Background and Objective
  Intramuscular injection is an invasive and painful method for medication. Previous studies have indicated that lidocain 2% gel has capability to decrease pain via decreasing transmission. The effect of lidocain 2% gel on severity of pain during penicillin benzathin testing and IM injection is not known. The aim of this study was to determine the effect of lidocaine 2% gel on intensity of pain during penicillin benzathin (1/200/000 u) testing and intramuscular injection.
  Methods
  In this clinical study, 60 patients were chosen and divided in to case and control groups using a randomized allocation sampling. Participants in case group used lidocain 2% gel 10 minute before testing and IM injection. Participants in control group received routine testing and IM injection. Data was collected using questioner and Visual Analog Scale (VAS). Data was analyzed using statistical technique of t- test.
  Results
  Results showed that local lidocain 2% gel significantly decreased the severity of pain during penicillin benzathin testing in case group as compared with control group (P
 • Page 45
  Background and Objective
  Ice- crams are among food stuffs which are made and distributed during warm seasons of the year. The aims of this study was to detect samples from traditionally ice –creams and hand- made fruit juices shops in Bojnurd and also to determine the relationship between level of contamination and personal and structural health.
  Materials And Methods
  The research is descriptive – analytic and was conducted cross – sectionally. The research domain were 20 centers of the production and distribution of ice creams and 8 hand made fruit juice centers throughout Bojnurd during summer 2007 and summer 2008. The data were analyzed by using descriptive statistics and Mann-Whitney tests.
  Results
  The level of microbial contamination in ice-cream production and distribution centers for E.coli, coli form and S.aurous were 58%, 95% and 80%, respectively. Significant relationship with personal and structural health was found (p= 0.28). Investigations over fruit juices indicated that 70%, 94% and 90% of samples were infected by E.coli, coli form and S.aurous respectively.
  Conclusion
  It is necessary to reduce contamination by emphasizing health criteria and transformation of traditional production to industrial form.
 • Page 51
  Background and Objective
  Poor environmental health management in hospitals is one of the most important causative factors for developing of infectious diseases in hospitals. Emission of air borne biological agents is one of the effective ways of infection transmission. This study was carried out to survey of biological air borne concentrations in the air of two hospitals in Sari city.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was carried out during 6 month (from July to December 2007) in Emam Khomayni and Zare hospital wards once a week in the morning and in the afternoon using air sampling pump and filter. In total 98 samples were collected from the air and samples were cultured based on the standard methods. Then type of germs and the number of colonies and morphology of microorganisms were evaluated.
  Results
  This survey showed that all studied wards in both hospitals were polluted to different type of microorganism's air borne. Biological agent concentrations indoor all wards of Emam Khomayni hospital were higher than those measured in wards of Zare hospital. Staphylococcus, Pseudomonas, and gram positive bacteria were among the most prevalent microorganisms in the air of both hospitals respectively. Maximum biological agent pollution was observed at general surgery ward in Emam Khomayni hospital.
  Conclusion
  This study showed that the number and type of microorganisms in the air of Emam Khomayni hospital wards were higher than those measured in Zare hospital wards. The high number of the persons in the ward was the key factor influencing the level of biological air borne in the air of Emam Khomayni hospital. Other related factors such as high numbers of visitors, lowefficiency and old ventilation system and also low maintenance of air conditioning system may influence the biological air borne concentrations in studied hospitals.
 • Page 59
  Background and Objective
  Bread is a common and considerable nutritional substance for man. In many countries such as Iran, it is the most common food. Therefore, it is of great importance to health as well as national economy. Baking soda is used as a leavening agent but it may lead to some adverse effects such as neutralizing the gastric acid, disturbance in digestion of minerals and various gastroenteritis for consumers. The goal of this study was to assess the use of baking soda for bread preparation in city of Zahedan.
  Methods
  The present study was a descriptive cross-sectional study that was accomplished on 220 bakers in city of Zahedan in 2008. Samples were analyzed according to methods used in Institute of Standards and Industrial Research of Iran, According to this method the present of baking soda in bread was determined by pH measurement.
  Results
  This study showed that mean pH for the total of bread was 5.93±0.34. The most consumption of Baking soda was in Lavash bread and the least consumption of Baking soda was in Sangak bread. There wasn’t a significant relationship between the kind of baking bread and use of baking soda (P=0.1).
  Conclusion
  Results of this study and other studies showed that Baking Soda Consumption in lavash bread is more present than other bread including Barbari Taftoon and Sangak. Nevertheless, using baking soda for bread preparation has been banned by the Ministry of Health and Medical Education but some of bakers use baking soda in processing of bread.
 • Page 65
  Background and Objective
  Brucellosis is an infectious disease caused by one of the Zoonosis and may appear in clinical, sub clinical or chronic forms. Brucellosis is prevalent in northern Khorasan province,thus this study was designed to investigate epidemiological characteristics of infected subjects in Mane &Samalghan town of northern Khorasan province in 2008-2009.
  Methods
  In this cross-sectional study, all confirmed and suspected cases were collected from clinics, laboratories and health centers. After collecting and extracting data from their records, data were analyzed using SPSS 16 by employing statistical technique of Chi Square. A p-value less than 0.05 were considered as statistically significant.
  Results
  All confirmed and suspected cases in 2008-2009 were 64. Incidence rate of brucellosis in these years (2008-2009) was 25/2 and 38/6 and average incidence rate in these years was 39/1 per 100000 people. 44 (68/8%) subjects were male, 14(21/9%) subjects were 11-20 years old and 53 subjects were reported having past history of animal contact. The relation of age, sex and animal contact with subject’s job was statistically significant.
  Conclusion
  It was found out that incidence rate trend of brucellosis increased significantly and this occupational disease has relationship with age, sex and animal contact.
 • Page 73
  Background and Objectives
  Knowledge of appropriate nutrition during growth period could prevent from many Diseases in middle-age. Considering the importance of health education to students; the purpose of this study was to determine the education on nutritional behaviors of girl students in Bojnord secondary schools, which was performed in 2009-2010.
  Methods
  This research was a quasi-experimental study in which the female student's knowledge, attitude and practice about nutrition were analyzed through four-part questionnaire. In order to accomplish this, two secondary schools in Bojnurd were selected and students were randomly divided into control and intervention groups. After the implementation of health education program in the intervention group, the effect of the education program on student's knowledge about nutrition, attitude and practice was assessed independent and paired T-test.
  Results
  Findings showed that after the education, the average score of knowledge in students of intervention group reached to 8.9±1.1 which was 6.2±1.1 before education, the attitude reached to 8.3±1.3 which was 5.6±1.3 before education and their practice reached to 6.8±1.3 which was 5.0±1.3 before education.
  Conclusion
  The results indicated the positive role of Health Education programs on promotion of student's knowledge about nutritional, attitude and practice. Thus, for promotion of nutritional behaviors, it is necessary to take account of these programs.