فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (زمستان 1387و بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • موسی الرضا حاج زاده، سعید سمرقندیان، فاطمه امینی نیا صفحات 1-7
  : دیابت شیرین یک ریسک فاکتور مهم و زمینه ساز بیماریهای قلبی- عروقی، سکته مغزی و نارسایی کلیوی می باشد. گوارگام به عنوان یک فیبر رژیمی محلول می تواند در جذب گلوکز اختلال ایجاد کند. در این تحقیق اثر پودر گوارگام بر سطح قند و چربی های سرم در رت دیابتی مورد مطالعه قرار گرفت.
  رتهای نژاد Wistar albino در محدوده وزنی35± 245 گرم با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوسین با دوز mg/kg85 دیابتی شدند. حیوانات در چهار گروه شامل گروه دیابتی دریافت کننده دوز 5% از گوارگام در رژیم غذایی، گروه دیابتی دریافت کننده mg/kg 2 گلی بن کلامید، گروه کنترل دیابتی وگروه کنترل سالم تقسیم شدند. دوره آزمایش به مدت 28 روز ادامه یافت. خون گیری از رتها از طریق سینوس غاری چشم در روزهای0،7،14و28 بعد از دیابتی شدن حیوانات صورت گرفت و غلظت گلوکز، تری گلیسرید و LDL-C و HDL-C در زمان های مذکور بررسی شد.
  0. 05).
  کلیدواژگان: دیابت، استرپتوزوسین، رت، گوارگام، گلی بن کلامید، گلوکز، چربیهای خون
 • علی مقیمی، ناصر مهدوی شهری، زهرا حق پیما، عادل حق نژاد صفحات 9-16
  : با توجه به اینکه استرس در دوران جنینی اثرات گوناگونی بر فرآیندهای بیولوژیکی و بخش های مختلف ساختارهای جنینی دارد و اختلالاتی را در رفتار اجتماعی و تنظیم محورHPA ایجاد می کند در این مقاله هدف بررسی اثرات استرس دوران جنینی بر ویژگی های مورفولوژیکی هیپوکامپ درنوزادی وبلوغ وتست رفتاری در محیط Openfield و Plus-maze Elevatedدر دوران بلوغ می باشد.
  رت های ماده حامله نژاد ویستار به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. نمونه های کنترل در شرایط بدون استرس نگه داری می شدند، ولی گروه تجربی از هفته دوم بارداری هر روز به مدت 3 ساعت به وسیله Restrainer تحت استرس بی حرکتی قرار گرفتند. مطالعات رفتاری با استفاده از Open field (OF) و Elevated Plus Maze (EPM) انجام گرفت. مطالعات بافتی هیپوکامپ در اولین روز تولد با دو متد رنگ آمیزی گلژی و آبی تولوئیدین انجام شد.
  نتایج مطالعات رفتاری فرزندان که در سن 5/2 ماهگی بعمل آمد نشان داد که از نظر فعالیتهای حرکتی و شناختی و رفتار هیجانی در تعدادی از پارامترها اختلاف معنی داری وجود دارد بطوریکه در گروه تجربی میزان فعالیتهای حرکتی و شناختی کاهش و میزان اضطراب و هیجان نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. مطالعات بافت شناسی نشان داد که شکل یافتگی نورونهای هیپوکامپ به خصوص درناحیه پیرامیدال به دنبال استرس جنینی درگروه تجربی نسبت به گروه کنترل کمترمی باشد. مطالعات بافتی هیپوکامپ فرزندان در 5/2 ماهگی کاهش میزان رشته هایی را که بین ناحیه پیرامیدال هیپوکامپ و ژیروس دندانه ای وجود دارند را نشان می داد.
  با مطالعه این موارد ومقایسه آنها با مراحل مختلف تکامل سلولهای عصبی می توان فرضیه به تاخیر افتادن تکامل هیپوکامپ بدنبال استرس دوره جنینی را مطرح نمود که احتمالا ناشی از تغییرات ایجاد شده در نوروترانسمیترهای موثر در تکامل سلولهای عصبی و کاهش میلینه شدن سلولهای عصبی و تغییرات ایجاد شده در میزان گلوکوکورتیکوئیدها می باشد که در تنظیم تکثیر نورونی و نیز رفتارهای هیجانی و جستجو گری موثر می باشند.
  کلیدواژگان: استرس دوران جنینی، Restrainer، هیپوکامپ، Open field، Plus، maze Elevated
 • حسین حسین زاده، حسن وکیلی ارکی، بی بی مرجان رضوی صفحات 17-21
  : در مطالعاتی که بر روی گیاه چشم خروس Abrus precatorius صورت گرفته است، اثر ضدباروری دانه این گیاه نشان داده شده است ولی تا کنون هیچ مطالعه ای در ارتباط با طول مدت اثر ضدباروری و وابستگی آن به روز تجویز نشده است.
  پس از تهیه عصاره اتری دانه گیاه، دوز قابل تحمل عصاره دانه، تعیین شد و سپس به میزان 10 میلی گرم بر موش، در روزهای 5-1 پس از جفت گیری، به صورت داخل صفاقی تجویز و از روغن بادام شیرین به عنوان کنترل استفاده شد که در روزهای 1 و 2 پس از جفت گیری به موشها تجویز گردید. برای پی بردن به طول اثر ضد باروری، برای 4 دوره تولید مثلی، اثرضد باروری پیگیری شد.
  بر اساس مطالعه، میزانLD50 عصاره اتری دانه چشم خروس در موش، mg44/20 و حداکثر دوز قابل تحمل mg 10 گزارش شد. عصاره اتری دانه، با دوز mg 10 بر موش، در روزهای 1، 2، 4 و 5 پس از جفت گیری تا یک دوره تولیدمثلی و در روز 2 پس ازجفت گیری تا دو دوره تولید مثلی نسبت به گروه کنترل اثر ضد باروری قابل توجه نشان داد.
  عصاره اتری دانه گیاه چشم خروس در موش، بسته به روز تجویز، دارای اثر ضد باروری تقریبا طولانی مدت می باشد. به طوری که نتایج نشان داد، تجویز عصاره اتری دانه به موش در روز 2 پس از جفت گیری، اثرضد باروری طولانی تری (تا دو دوره تولیدمثلی) داشت.
  کلیدواژگان: گیاه چشم خروس، ضد باروری، ضدلانه گزینی
 • عباسعلی ابراهیمیان، راهب قربانی، بهرام بیباک صفحات 23-28
  : کار کردن در شیفت شب بعنوان یک ریسک فاکتور برای بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای متابولیکی محسوب می گردد و ممکن است این اختلالات تحت تاثیر تغذیه، ریتم سیرکادین و سبک زندگی قرار بگیرد. یکی از راههایی که می تواند ریسک این بیماریها را افزایش دهد پاسخ نامناسب هورمونی و متابولیکی بدن در شیفت شب است. بنابراین مطالعه ای با هدف بررسی غلظت گلوکز خون و تعیین ارتباط آن با برخی متغییرها در پرسنل پرستاری شبکار انجام شد.
  60 نفر از پرسنل پرستاری شاغل در بخش های مختلف بیمارستانهای شهر دامغان بطور تصادفی انتخاب شدند. میزان گلوکز پلاسما در طول یکی از شبکاری هایشان و بین ساعت 5-4 صبح اندازه گیری گردید. این روند دوبار دیگر (در پایان ماه اول و دوم) و در مجموع سه بار انجام شد. سپس ارتباط بین سن، جنس، وزن، سابقه کار، وتعداد شبکاری آنها در ماه با غلظت گلوکز خون آنها توسط روش های آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون های آماری t ، اندازه گیری مکرر یا Repeated measurement و ضریب همبستگی پیرسون) سنجیده شد.
  میانگین غلظت گلوکز پلاسمای پرسنل پرستاری در ساعت بین 4 تا 5 صبح، در نوبت اول 12/82، نوبت دوم 68/82، و نوبت سوم 75/83 بود. همچنین، یافته ها نشان داد که بین سن، جنس، وزن، سابقه کار، وتعداد شبکاری در ماه با غلظت های گلوکز پلاسمای آنها در طی سه نوبت تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  گلوکز پلاسمای پرستارانی که در شیفت شب کار می کنند در حد افراد ناشتا می باشد و عدم ارتباط آن با سایر متغیرهای مورد بررسی نشان دهنده آن است که تمامی افراد حتی با وجود شرایط مختلف از آن رنج می برند. لذا پیشنهاد می شود به منظور ایجاد شرایطی با حداقل آسیب و حداکثر کارآیی و رضایتمندی در پرستاران شبکار چاره اندیشی شده و نسبت به بهبود وضعیت تغذیه ای پرستاران بخصوص در ساعات اولیه صبح توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: گلوکز پلاسمای خون، پرسنل پرستاری، شبکار
 • محبوبه طباطبایی چهر، پروین سالاری، علی مختاری فر، سید رضا مظلوم صفحات 29-38
  سوزش زیر جناغ سینه در 80-30 % حاملگی ها رخ می دهد. طیف وسیعی از علائم به علت صدمه به بافت های گوارشی ناشی از رفلاکس ایجاد می شود که دارای اثرات وسیع و زیان آوری بر زندگی زن، جامعه و حرفه او می باشد. اشتغال علاوه بر تاثیرات روانی، محیطی و اجتماعی مربوط به نوع شغل، با تداخلاتی که در زندگی روزمره و عادات زن باردار ایجاد می کند ممکن است در شیوع یا تشدید شکایات گوارشی از جمله سوزش زیر جناغ سینه موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف «مقایسه شیوع و شدت سوزش زیر جناغ سینه در زنان باردار خانه دار و شاغل» انجام شد.
  این پژوهش مشاهده ای تحلیلی از نوع مقطعی به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای بر روی 310 زن باردار خانه دار و 150 زن باردار شاغل واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز مراقبتهای قبل از تولد در سه مقطع سه ماهه بارداری انجام شد. دو گروه از نظر متغیرهای مداخله گر یکسان سازی شدند. در هر دو گروه شاغل و خانه دارجهت تعیین شیوع سوزش زیر جناغ در طی دو ماه اخیر از فرم مصاحبه و جهت تعیین شدت آن در طی هفته اخیر از فرم مصاحبه و مقیاس دیداری اوکلاهاما استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون های آماری مجذور کای، تی دانشجویی، من ویت نی، آنالیز واریانس یک طرفه، لگای خطی،کوواریانس و… با نرم افزار SPSS و ضریب اطمینان 95% انجام شد.
  P). به طوری که میانگین آن در گروه شاغل بیشتر بود (8/1 ±23 /5 در مقابل 6/1 ± 2/4 در سه تریمستر) ، (69/1 ±75/5 در مقابل 46/1± 13/4 در سه ماهه سوم) ، (97/1±05/5 در مقابل 36/1 ± 12/4 در سه ماهه دوم) (86/1 ±73/4در مقابل 21/1 ± 88/3در سه ماهه اول). اگر چه شیوع سوزش زیر جناغ سینه در گروه شاغل بیشتر بود اما بین بروز سوزش زیر جناغ سینه در بارداری و شغل در سه ماهه اول (73/0 =P) ، دوم (28/0 =P) ، سوم (20/0 =P) و مجموع سه تریمستر حاملگی (25/0 =P) ارتباط معنی دار وجود نداشت.
  با توجه به این که زنان باردار شاغل از نظر میانگین شدت سوزش زیر جناغ در خطر بیشتری هستند، پیش بینی وضع قوانین مناسب و تسهیلات بیشتر و آموزش ویژه زنان شاغل در جهت بهبود شیوه زندگی و بهبود و تغییر شرایط کاری جهت تخفیف این شکایت در حاملگی و کاهش اثرات سوء ناشی از آن بیشتر باید مورد تاکید قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بارداری، اشتغال، سوزش زیر جناغ سینه، شیوع، شدت
 • علی پاسبان، جعفر امانی، مریم چترسیماب صفحات 39-46
  : غلظت بالای نیترات در آب از جمله عوامل آلاینده آب های زیرزمینی محسوب می شود که در سالهای اخیر به لحاظ افزایش تولید فاضلابها و گسترش فعالیت های کشاورزی و توسعه شهر نشینی میزان آن در منابع آب رو به افزایش گذاشته است. غلظت بالای نیترات در آب آشامیدنی از نظر بهداشتی برای کودکان مخاطره آمیز بوده و باعث بیماری مت هموگلوبینمیا می گردد. هدف از این پژوهش اندازه گیری غلظت نیترات در آب چاه های تامین کننده آب شرب شهر بجنورد و مقایسه آن با استاندارد های رایج می باشد. این تحقیق به روش توصیفی و به منظور بررسی غلظت نیترات در منابع تامین آب شهر بجنورد در سال 1386 انجام گرفت.
  بدین منظور نتایج آزمایش نیترات در 82 نمونه آب از منابع تامین کننده و مخازن ذخیره آب شرب بجنورد مورد بررسی قرار گرفت. تمام نمونه ها در آزمایشگاه شیمی شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی و به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. نتایج حاصله با روش آماری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج این تحقیق نشان داد میانگین غلظت نیترات در چاه های آب شرب بجنورد 9/54 میلی گرم در لیتر می باشد و میانگین غلظت نیترات در چاههای داخل شهر و چاه های خارج شهر اختلاف معنی داری دارند (003/0=P) ، میانگین غلظت نیترات در چاه های داخل شهر بالاتر می باشد. همچنین مشخص شد که از مجموع 8 حلقه چاه خارج از شهر 2 حلقه چاه (25 درصد) و از مجموع 9 حلقه چاه داخل شهری 8 حلقه چاه (8/88 درصد) دارای میانگین غلظت نیترات بیش از مقدار استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشند
  (P و با افزایش عمق چاههای آب، غلظت نیترات کاهش می یابد. میانگین نیترات در آب خروجی مخازن ذخیره 42/34 میلی گرم در لیتر می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده میانگین غلظت نیترات در تعداد زیادی از چاه های آب شرب بجنورد بیش از استاندارد ملی ایران می باشد. با توجه به مخاطرات بهداشتی ناشی از غلظت بالای نیترات در چاه های آب شرب مورد استفاده، اقدامات اساسی، از قبیل: حفظ حریم کلیه منابع آب، تصفیه یا خارج نمودن چاه های آلوده (چاههای کم عمق و داخل شهر) از چرخه مصرف و جایگزین نمودن منابع با کیفیت بهتر و سنجش و کنترل مستمر نیترات در منابع تامین و شبکه توزیع آب ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: نیترات، بجنورد، آب شرب، چاه آب، مخازن ذخیره
 • اکرم رضائیان، مهدی رضائیان، مهسا بهزادفر صفحات 47-55
  فقر آهن شایعترین کمبود غذایی در سرتاسر دنیاست و کمبود آن از 2 مسیر می تواند عملکرد توجه را متاثر نماید؛ تاثیر مستقیم آهن بر تولید نوروترانسمیتر ها و تاثیر آهن بر میزان هموگلوبین و ایجاد آنمی. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مکمل خوراکی آهن بر ظرفیت توجه دختران دبیرستانی انجام شد.
  در این مطالعه تجربی، ارزیابی های پاراکلینیک روی 200 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستانی در استان خراسان شمالی برای تعیین موارد ممنوعیت مصرف آهن انجام شد. گروه مداخله به مدت 16 هفته مکمل آهن را دریافت نمود و سپس یافته های قبل و بعد از مداخله در دو گروه مقایسه شد. برای تعیین نمره توجه از آزمون تولوز- پیرون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمونهای تی مستقل و زوجی انجام شد.
  متوسط نمره توجه در پایان مطالعه در گروه مداخله 6/113 و در گروه شاهد 7/46 بود (p≤ 0. 001) نسبت انتخاب های کل در نیمه زمانی اول به نیمه دوم زمانی، که نشاندهنده عملکرد توجهی افراد در طول زمان است، در گروه مداخله 75/0 و در گروه کنترل 9/1 بود (p≤ 0. 001) این نشاندهنده آنست که عملکرد گروه کنترل در طول زمان به شکل معنی داری نسبت به گروه مداخله کاهش پیدا کرده است.
  یافته های این مطالعه، حاکی از این است که دریافت مکمل خوراکی آهن به میزان 100 میلی گرم در هفته به مدت 16 هفته، تاثیر مثبتی بر نمره توجه دانش آموزان دارد.
  کلیدواژگان: مکمل خوراکی، آهن، توجه
 • مریم صالحیان، محمدرضا آرمات صفحات 57-63
  : کارآموزی های بالینی بخشی اساسی از آموزش دانشجویان پرستاران است و شناخت تجربیات واقعی آنان در این عرصه و آگاهی از مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه آنان ، امکان توسعه استراتژی آموزش بالینی و ارتقاء کیفیت آموزش را فراهم می نماید. هدف این مطالعه درک عمیق تر تجربیات دانشجویان پرستاری در این زمینه است.
  به منظور دستیابی به نظرات دانشجویان پرستاری در زمینه تجربیات بالینی ، از گروه متمرکز استفاده شد 30 نفر از 120 نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد بطور تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه ده نفره قرار گرفتند. هر گروه بطور جداگانه به روش گروه متمرکز مورد مصاحبه قرار گرفت. به طوری که ابتدا مفاهیم ، از تجربه و تحلیل محتوی استفاده شده و کد گذاری داده ها در سه سطح صورت گرفت. به طوری که ابتدا واحدهای معنایی تشخیص و کدگذاری گردید. سپس واحدها در سطح دوم طبقه بندی شده و در نهایت تم ها به عنوان سطح سوم کدگذاری از میان طبقات استخراج گردیدند.
  سه تم اصلی از درون داده استخراج گردید. «اضطراب» ، «بی انگیزگی» و «شکاف بین تئوری و عمل» از جمله عوامل موثر در تجربیات بالینی در نظر گرفته شد.
  نتایج این مطالعه احساس ناامیدی و بی انگیزگی را در بین دانشجویان پرستاری نشان می دهد. همچنین اضطراب و ترس به عنوان نتیجه ای از دانش ناکافی، واکنش نامناسب مربیان در برابر خطای دانشجویان و ارزشیابی ناعادلانه از جمله تجربیات بیان شده از سوی آنان است. با توجه به نقش غیر قابل انکار ابعاد روحی- روانی و انگیزه های درونی و بیرونی فراگیران در کسب مهارتهای بالینی، نتایج این مطالعه می تواند در طرح ریزی برنامه های درسی و دوره های آموزش بالینی پرستاری و ارتقاء کیفی آن، مورد توجه مدیران آموزشی و مربیان بالینی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دانشجویان پرستاری، تجارب بالینی، مطالعه کیفی
 • حمید توکلی قوچانی، زهرا کریمی، زهرا طائفی، سیده راضیه حسینی صفحات 65-70
  : آموزش بالینی بخش اساسی و مهم آموزش پرستاری را تشکیل می دهد. مربی بالینی یک مهره بسیار مهم و اساسی در برنامه ریزی و کسب تجارب بالینی است. ویژگیهای مربی بالینی اثربخش در پژوهش های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولی هنوز ویژگیهای مربی بالینی اثر بخش سوال برانگیز بوده و تصویر مربی بالینی اثر بخش واضح و روشن نیست. پ‍ژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگیهای مربی‍ بالینی اثر بخش از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1387 انجام شد.
  این پژوهش توصیفی بر روی 96 دانشجو انجام گرفت. جهت نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد و افراد مورد بررسی، دانشجویان پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسی پیوسته روزانه بودند که در ترم سه و بالاتر به تحصیل مشغول بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که در دو بخش اطلاعات دموگرافیک و ویژگیهای مربی بالینی اثر بخش در چهار زمینه آموزش، ویژگی های فردی، روابط بین فردی، ارزشیابی دانشجو طراحی شده بود. برای هر کدام از این چهار زمینه دامنه نمره دهی بین 0 تا 5 در این پرسشنامه در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های فراوانی، کای دو و آنالیز واریانس استفاده گردید.
  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین سنی دانشجویان 9/20 بود. از افراد مورد بررسی، 71 نفر دانشجویان پرستاری (74%) و 25 نفر دانشجویان مامایی (26%) بودند. دانشجویان به ترتیب بیشترین امتیاز را به ویژگیهای فردی (شخصیتی) (0/4) ، مهارت های آموزشی (9/3) ، روابط بین فردی (4/3) و ارزشیابی (0/3) مربی بالینی اختصاص دادند. همچنین در بین دانشجویان دو رشته تفاوتی از نظر ویژ گی های مربی اثر بخش وجود نداشت و بین متغیرهایی مانند سن، ترم تحصیلی، رضایت از رشته تحصیلی با امتیاز ویژگی های مربی بالینی اثر بخش همبستگی دیده نشد.
  در این پژوهش دانشجویان از بین چهار زمینه ویژگیهای مربی بالینی اثربخش بالاترین درجه را به زمینه فردی اختصاص دادند. دومین امتیاز به زمینه آموزش، سومین امتیاز به زمینه روابط بین فردی و کمترین امتیاز به ارزشیابی اختصاص داده شد.
  کلیدواژگان: مربی بالینی، آموزش بالینی، آموزش، اثر بخش، دانشجو
 • سیده بتول حسن پور ازغدی، زهره عباسی صفحات 71-77
  : یائسگی، شروع دوران جدیدی در زندگی یک زن است که همانند تمام مراحل دیگر زندگی، گذشته از زوایای مثبت آن، مثل فراغت از مشکلات دوران بارداری، خطرات و مشکلاتی سلامت زنان را تهدید می کند. از آنجا که یائسگی اجتناب ناپذیر است و در زندگی هر زنی به وقوع خواهد پیوست، شناخت عوامل خطر و راههای کاهش عوارض و درمان مشکلات آن، از ضروریات زندگی هر زنی است. که این امر مهم از طریق آموزش بهداشت، عملی است. بر همین اساس این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد زنان میانسال در مورد یائسگی پرداخته است.
  در این مطالعه نیمه تجربی 90 زن 60-40 ساله یائسه بطور تصادفی انتخاب شدند. ابتدا اطلاعات مربوط به عملکرد واحدهای پژوهش در مورد یائسگی قبل از اجرای برنامه آموزشی، از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از بررسی مقدماتی اطلاعات حاصل از آزمون اولیه و تعیین نیازهای آموزشی واحدهای پژوهش، برنامه آموزشی مناسب جهت آنها تهیه و تدوین گردید سپس برنامه آموزشی طی دو جلسه یک ساعته و بصورت چهره به چهره و فردی جهت آگاهی از ماهیت، علائم، عوارض دوران یائسگی، روش های کاهش عوارض و درمان مشکلات این دوره داده شد. ارزشیابی بوسیله پرسشنامه در مرحله آزمون ثانویه پس از گذشت سه ماه از آموزش صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده ازآزمونهای مک نیمار، t زوج شده،t مستقل وآنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 05/0p< مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  نتایج این پژوهش نشان داد که بین میانگین عملکرد قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی دار آماری (P=0/000) وجود دارد. قبل از آموزش، عملکرد 8/77 درصد از افراد مورد پژوهش ضعیف 1/21درصد متوسط و فقط 1/1 درصد عملکرد خوب داشتند، در صورتی که بعد از آموزش 6/5از افراد مورد پژوهش عملکرد ضعیف ، 2/72درصد متوسط و 2/22درصد عملکرد خوب داشتند.
  نتایج این پژوهش نشان داد راه منطقی بالا بردن رفتارهای بهداشتی افراد، اتکاء به آموزش است با آموزش بهداشت می توان افراد را به سلاح دانش مجهز کرد تا از سلامت خویش دفاع کنند.
  کلیدواژگان: آموزش، عملکرد، زنان میانسال، یائسگی
|
 • Pages 1-7
  Introduction
  Diabetes mellitus is an important risk factor for several diseases such as cardiovascular diseases, stroke and renal failure. Guar gum as a soluble dietary fiber can impair glucose uptake. Therefore, we investigated the effect of guar gum powder on glucose level and lipids of plasma in diabetic rats.
  Material and
  Methods
  Male Wistar rats with weighting range of 245±35 gr were made diabetic with an intraperitoneal injection of streptozotocin(85mg/kg). The animals were divided into four groups including diabetic group who received %5 of guar gum in their diet, diabetic group who received 2mg/kg glibenclamide, diabetic control group and normal control group. Experiment period continued 28 days. Blood sampling from rats was performed at 0th, 7th, 14th, and 28th days after inducing diabetes. And glucose, triglyceride, LDL-C and HDL-C of serum were evaluated at the aforementioned time intervals.
  Results
  Our data showed that glucose and HDL-C level of serum of rats that received a diet including 5% guar gum did not change significantly in comparison with diabetic control group during 28 days (p>0.05).But cholesterol, LDL-C (p
 • Pages 9-16
  Introduction
  prenatal stress have different effects on biological processes and different sections of emberyonic structures and make disorders in hypothalamo-pitutary-adrenal (HPA). In this research the effects of prenatal stress on morphological properties of hippocampus in newborn and adult rats and their behavior in Open Field (OF) and Elevated Plus Maze (EPM) in maturity period was studied.
  Material and
  Methods
  Female pregnant Wistar rat were devided into control and experimental groups.Control pregnant females were left undisturbed in their home cages without any stressfull conditions. In the Experimental groups, pregnant females restrained for 3 hours per day (from the 2nd weak of pregnancy until delivery). Behavioral studies were performed using Open Field (OF) and Elevated Plus Maze (EPM). Histological studies of hippocampus of new born and 2.5 month old litters were performed using Golgi and toluidin blue staining methods.
  Results
  Behavioral stusdies of 2.5 month aged offsprings showed that there is significant differences in some parameters of emotional reactivities and exploratory functions. So that, in the experimental groups exploratory activity was diminished but emotional reactivity and anxiety were increased. Histologic studies of newborns hippocampus of adult offsprings showed significant decrease in the intensity of pyramidal and dentate gyrus fibers in experimental groups than control groups. Also the thickness of hippocampal layers were less in stress experienced newborns and adult.
  Conclusion
  Considering of these results and compaire with the developmental periods and structural changes during embryonic period in rats we can have a hypothesis that following prenatal stress the normal development of hippocampal cells will be delayed. These abnormalities maybe due to changes in hormonal and neurotransmitters and growth factors involving in neural cells differentiation and less myelination and changes in glucocorticoides amounts that is effected in regulation of cell proliferation and emotional and exploratory behavioral.
 • Pages 17-21
  Introduction
  Although antifertility and different aspects of Abrus precatorius seed have been studied but duration of antifertility effect and its relevance with "day of administration" after matting is not clear.
  Materials And Methods
  To clarify this, 10 mg/mice etheric extract of A. precatorius seed was injected I.P. 1st-5th day after matting.
  Results
  In mice, the injection of extract at 1st, 2nd, 4th and 5th day of matting showed antifertility effect in the first reproductive cycle. The secondary day administration of the seed extract was effective for two reproductive cycles.
  Conclusion
  The antifertility mechanism of seed extract on different days is not the same and may be included anti-implantation (4th and 5th day of matting), oxytocic (4th and 5th day of matting) and rapid passage of ovule from oviduct (1st and 2nd day of matting).
 • Pages 23-28
  Introduction
  Night shift work might be a risk factor for metabolic disorders due to interference with diet, circadian rhythms and lifstyle. One way in which metabolic risk could be increased is through inappropariate hormonal and some metabolic responses to night shift. We conducted this study to examin plasma glucose concentration and the related factors in night shift nurses.
  Methods
  Participants were 60 nurses working in different section of Damghan Hospital who were randomly selected. Their level of glucose concentration was measured by glucose oxidas method while they were working around 4-5 pm. The test was repeated for three times at one-month intervals. Statistical methods of T-test, Repeated Measurment and Pearson Correlation Coefficient were employed to investigate the relationship between glucose concentration and age, gender, weight, length of service and number of night shifts per month.
  Results
  The results showed that the mean blood glucose concentration of nurses at the first time was 82.68 mg/dl, at the second time 82.12 mg/dl and at the thired time 83.75 mg/dl. there were no significant relationship between the blood glucose concentration range and age, gender, weight, years of service and number of night shifts per month.
  Conclusion
  mean of blood glucose concetration in night shifts nurses was low and lack of its significan relationship with other factors shows that all nurses regardless of their conditions suffere from low glucose concentration. Therefore it is concluded that there is a need for more attention to nurse's nutrition to increase blood glucose concetration in night shift nurses.
 • Pages 29-38
  Introduction
  Heartburn, which occure in 30-80 percents of pregnancies, have a vast injurious of social, emotional and environmental effects on the life of the pregnant woman as well as their society and occupation. Stressors such as tension of the job effect in contrast with housewives .This research has been accomplished in order to compare the occurrence and intensity of heartburn in employed and housewives pregnant woman
  Material and
  Method
  This observational-analytical research was accomplished by applying cross-sectional and multi-stages sampling method on 310 pregnant housewives and 150 employed pregnant women who has necessary qualification and were referred to prenatal care centers in Bojnord. In three sections of three month of pregnancy ,used from interview form for determining the prevalence of heartburn in the last two months and used from interview form and visual index of Oklahoma for determining the intensity of heartburn. Our analysis of data were done with X2, T- student, Man-Withney, one way ANOVA, Log liner, Co-variance and by utilizing the SPSS software with 95% coefficient .
  Results
  Mean heartburn intensity were significantly different between two groups (P=0/0001 )and being more in employed women (Total of pregnancy, 5/23 ± 1/84 vs 4/2 ±1/66) (T1, 4/73±1/841/86 vs 3/88 ±1/21) (T2, 5/05± 1/97 vs 4/12 ±1/63) (T3, 5/75± 1/69 vs 4/13 ±1/64). The prevalence of heartburn in employed pregnant woman was more than that of housewives (T1: 21/8% vs 18/1% T2: 55/1% vs 44/3%, T3: 73/9% vs 61/8%, Total of pregnancy: 48/6% vs 42/6%). There was not significant relationship between the prevalence of heartburn and patient's occupation (T1, P=0/73) (T2, P=0/28) (T3, P=0/20) (Total of pregnancy, P=0/25).
  Conclusion
  Employed pregnant women are at risk of heartburn in comparison with unemployed ones. It necessary to force and enhance suitable laws, specific education for better life method and better job qualification of employed women and more facilities to decrease their heartburn and unsuitable effect's one.
 • Pages 39-46
  Introduction
  The high concentration of nitrate in water is one of the pollutants in ground waters. In recent years due to the increase of wastewater and agriculture and urban development, its amount in water source has been increased. High nitrate concentration in drinking water is dangerous for children's health and causes Methemoglobinomia. The aim of this research was measure the nitrate concentration in water wells which supply the drinking water in Bojnord and compare it with ommon standards. Marerials and
  Methods
  This was a descriptive research to investigate nitrate concentration in vater sources in Bojnord in 2007. Thus the result of nitrate tests was considered in 82 samples from water supplying source and drinking water reservoirs in Bojnord. All the samples were tested by using spectrophotometric methods in the chemistry lab of Northern Khorasan's Water and wastewater Company. The final results were studied and analyzed by statistical methods.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between concentration of nitrate ions in inner wells and concentration of nitrate ions in outer wells (P=0.003). The average oncentration of nitrate ions in inner wells was higher than those of the outer wells. The average itrate concentration indicated that 2 from 8 (25 %) outer water wells and 8 from 9 (88.8 %) inner vater wells had an average higher than the standard specified by Iranian Standard Industry esearch Institute. It was shown that there was a significant negative relationship between the depth of well and nitrate concentration (P<O.OOl). The average of nitrate concentration in the outlet of eservoir was 34.4 mg/I. Disscussion: According to the results, the average of nitrate concentration in many drinking water vells of Bojnord was more (50 mg/I) than the standard approved by Institute of Standards & dustrial Research of Iran. Because of health threats of high nitrate in drinking water wells, some asic measures should be taken such as refining water of polluted wells or taking out polluted wells om consumption cycles and using better quality sources. Regular examination and control of itrate in supplying sources and water distribution nets is also necessary.
 • A Rezaiyan, M Rezaiyan, M Behzadfar Pages 47-55
  Introduction
  Iron deficiency is the most common nutritional deficiency throughout the world. Iron deficiency affects the attention performance in two ways; the direct impact of Iron on the production of neurotransmitters, and the impact ofIron on the production of hemoglobin and anemia. The aim of this study was to identify the Impact of iron replacement on the attention capacity in high school female student in orth Khorasan.
  Methods
  Two hundred female students from the North Khorasan high schools were randomly chosen and laboratory studies were done on them aiming to detect iron consumption limitations. Then they were divided to case and control groups. The two groups were matched and the case group was treated with an iron supplement program for 16 week and the results were compared between two groups. For attention score measurement, we used Tholuse- Pieron tool. The data were analyzed with the SPSS version 13.
  Results
  The attention mean score in the case group was 113.6, and in the control group was 46.7 (p:S0.001). The total selection mean score in the first halftime to the second halftime in the case group was 0.75, and in the control group was 1.9 (p:S0.001).Theperformance through the time in the control group was diminished when compared to case group.
  Conclusion
  In this study the effects of iron replacement on the attention capacity was supported.
 • M Salehiyan, MR Armat Pages 57-63
  Introduction
  Clinical practice is an indispensible component of nursing students' education. Recognition of their real experiences and understanding of their clinical training difficulties in this area may help to develop a better clinical instruction strategies and improvement of education. This study was aimed to get a betterperception regarding nursing students' clinical experiences assuming qualitative method.
  Methods
  To gain access to nursing students' views about their clinical experiences, focus group approach was employed. 30 of the whole 120 nursing students of Bojnord Faculty of Nursing and Midwifery were [purposefully selected and according to their entry year divided into three groups each of which including 10 students. Each group was interviewed separately by focus group method. Using content analysis to extract concepts and themes, data were coded in three levels. At the first step, the meaning units were recognized and coded. Then the meaning units were categorized in second level of data; and finally the themes as the third level of data were derived.
  Results
  Three main themes were evolved from qualitative data analysis: "anxiety", "motivation", and"theory practice gap".
  Conclusions
  Study revealed the feeling of discouragement and reluctance among students. Also fear and anxiety as consequences of knowledge insufficiency, improper reactions of instructors in case of students' errors, and unfair evaluation were among experiences verbalized by nursing students. With regard to undeniable role of psychological factors, internal and external motivations of nursing students in acquiring I clinical skills, findings of this study may help educational managers and clinical instructors in planning nursing clinical courses and improvement of teaching-learning processes.
 • H Tavakoli ghouchani, Z Karimi, Z Taefi, S.R Hoseini Pages 65-70
  Introduction
  Clinical teaching is a seminal and important part of nursing education. Clinical instructors play an important basic role in programming and also attaining the clinical experiments. Characteristics of effective instructors has been evaluated in a variety of research. These characteristics are under question and there is no clear picture of effective clinical instructor characteristics. The goal of this study was to determine the characteristics of an effective clinical instructor in the view of the student of nursing and midwifery students of North Khorasan Medical University in 1387.
  Methods
  It was a descriptive study on a group of 96 students. The instrument was a questionnaire designed in two parts including demographic data and characteristics of an effectiveness which was omposed of 4 axes including: education, personal characteristics, interpersonal communication and evaluation of students. The method of sampling was census and the study population was the undergraduate students of nursing and midwifery were studying in 3rd or higher semester.
  Results
  The findings show that the mean age of students was 20.84 years. 73.95% of populations were nursing and 26.04% midwifery student's .The students scored the individual (personal) harters as the highest and the teaching skills, interpersonal communication, and the evaluation were scored in a decreasing order of frequency. This study showed that there is no difference etween the view of two disciplines (nursing & midwifery) of an effective clinical instructor. There was no correlation among the variables like age, education level and satisfaction with the discipline of education.
  Conclusion
  This study showed that among the 4 axes of characteristics of effective instructor the highest degree was devoted to the individual parameters. The second position was devoted to teaching and third one to interpersonal communication and the last one to the evaluation of students.
 • S.B Hasanpour azghadi, Z Abbasi Pages 71-77
  Background
  Menopause is not avoidable and will occur in every woman's life. Understanding risk factors and their prevention is necessary for every women. This important will be possible ough health care education. The purpose of this research was to find out the effect of education on middle-aged women's practice towards menopause. Material &
  Methods
  In this quasi-experimental study, 90 women aged 40 and 60 years were randomly selected sampling. Then, the effect of education on their practice was evaluated. Before the implementation of education program, primary information about woman's practice was collected through questionnaire. After study the obtained data and need assessment of the subjects, appropriate education program was planned. Then, in two, one hour session, , Individual face to ace education program was offered to all SUbjects. Three months later, information was collected through original questionnaire again. Mc-Nemar, t-student, one-way ANOYA and paired t-test were ed for data analysis.
  Results
  The results of this research showed that post- education mean practice was significantly ifferent from that of pre-education (P=O.OOOB).efore education, 77.8% of research units had poor ractice, 21.1% had a moderate and only 1.1% had good practice, after education 5.6% the woman ad poor practice 72.2% had moderate and 22.2% had good practice.
  conclusions
  The study showed that the reasonable way to increase people's health behaviors is based on health education. Through such education, it is possible to equip individuals with enough knowledge to take care of their health. Statistical findings of this study emphasize on education and roviding health care centers for this group.