فهرست مطالب

Teaching English as a Second Language Quarterly - Volume:3 Issue: 1, Spring 2011
 • Volume:3 Issue: 1, Spring 2011
 • تاریخ انتشار: 1390/03/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا عبدی صفحه 1
  ویژگی های پنهان بلاغی نگارش علمی که تاکنون مورد مطالعه جامع و نظام مندی قرار نگرفته است، آن را به چالشی برای فعالان این حوزه در محیط علمی تبدیل نموده است. یکی از آن ویژگی های بلاغی که حساس به زمینه فرهنگی نیز می باشد استفاده از فراگفتمان است که از ویژگی های مهم بلاغی به شمار می رود. برای کمک به حل بخشی از این چالش، این مطالعه به تحلیل کاربرد فراگفتمان راهنمایی و تعاملی در ریزبخش های مقالات پژوهشی که هر کدام از نظر ژانر شناختی دارای هدف بلاغی متفاوتی می باشند، پرداخته است. برای این منظور 54 مقاله پژوهشی از علوم پایه و علوم انسانی برای تحلیل کیفی غیرماشینی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که علیرغم تشابه زیاد، بخش های مقدمه، روش، و بحث و نتیجه که اهداف بلاغی متفاوتی (مانند اقناع، توصیف، ادعا و...) را دنبال می کنند، بطور متفاوتی از فراگفتمان راهنمایی و تعاملی استفاده می کنند. تحلیل یافته ها منجر به ارایه نکات کاربردی برای استفاده زبان آموزان در کلاس های انگلیسی برای اهداف آکادمیک گردیده و ادعا شده است که بدون این مختصات نویسندگان دارای زبان اول و فرهنگ متفاوت ممکن است با تعمیم قراردادها و هنجارهای فرهنگی خود موفق به رعایت ویژگی های نگارش انگلیسی نشوند.
  کلیدواژگان: مقالات پژوهشی، فراگفتمان، ساختار بلاغی، نگارش علمی
 • فیروزه محمدی، عزیزالله دباغی صفحه 17
  هر رویدادی در زندگی انسان ممکن است پدیده ای منجر شونده به رویدادهای دیگر محسوب شود. این پدیده که وقایع بعدی را در دورنما قرار می دهد به عنوان «نشانه» شناخته می شود هر جامعه و گروه نشانه های خاص خود را دارد و بنابراین فرهنگ شمول است. این واقعیت حتی در مورد افراد نیز صادق است. بهتر است بگوئیم «نشانه ها» در همه اجزای جهان مشهود و پراکنده هستند. این مقاله تلاشی است در جهت بررسی ادبیات کودکان با توجه به اهمیت نشانه ها و مخصوصا در حیطه ی ترجمه این نوع ادبیات که انتقال جوانب تصویری – فرهنگی را شامل می گردد. طبق الگوی «وجود نمادی/ نشانه ای به عنوان واحد ترجمه» که توسط حاتم و میسون (1990) مطرح گردید، این مقاله بر آن است که روند ترجمه نشانه های فرهنگی را در کتب تصویری کودکان مورد شناخت قرار دهد. همچنین در این راستا این تحقیق قصد دارد اولا ارتباط بین واژه ها و تصاویر را به عنوان دو جنبه نشانه شناسی در کتب تصویری کودکان مورد تحقیق قرار داده و ثانیا روند انتقال این ارتباط را به زبان مورد هدف مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر این هدف دیگر این مقاله این است که جهت اطلاعات جدید و «داده شده» در ارتباط تصویری در دو فرهنگ ایرانی و غرب طبق مفهوم فرهنگ شمولی «توسعه ی افقی» که توسط پژوهشگرانی همچون کرس و ون لیوون (2006) مطرح گردید را مورد بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: نشانه ها در ترجمه، کتب تصویری کودکان، نشانه شناسی، توسعه ی افقی، فرهنگ شمول
 • لیلا سماورچی، شاهین قربانی، علی محمد فضیلت فر صفحه 43
  مواد آموزشی صوتی- تصویری همراه با زیرنویس به عنوان یک ابزار آموزشی قوی می تواند به فرایند فراگیری واژگان زبان دوم کمک نماید. تحقیق حاضر به بررسی نقش نوع زیرنویس (معیار و وارونه) در روند یادگیری واژگان می پردازد. بدین منظور چهل و پنج فراگیر زبان انگلیسی به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم گردیدند که هر گروه به تماشای یک فیلم کارتونی به یکی از سه حالت زیر پرداختند. الف) فیلم به زبان انگلیسی بدون زیرنویس (گروه کنترل)، ب) فیلم به زبان انگلیسی با زیرنویس فارسی (گروه معیار) و پ) فیلم به زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی (گروه وارونه). فیلم پانزده دقیقه ای مورد استفاده در تحقیق بخشی از یک فیلم کارتونی تلویزیونی بود که نشان می داد چگونه گروهی از مورچه ها در برابر ملخ های مهاجم مقابله می نمایند. نتایج به دست آمده نشان می دهد برنامه های تلویزیونی زیرنویس شده تاثیر معناداری بر فرایند فراگیری واژگان زبان دوم دارند. مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است هر کدام به نحوی به تاثیر فراگیری جنبه های مختلف زبان با توجه به نوع زیرنویس پرداخته اند. اما مطالعه حاضر برخلاف بسیاری از تحقیقات که تاکنون صورت گرفته است با بهره گیری از گروه کنترل (گروه بدون زیرنویس) به نتایج معناداری در خصوص فراگیری زبان دوم از طریق برنامه های زیرنویس دار از نوع وارونه در مقابل دو روش دیگر دست یافته است. نتایج این تحقیق می تواند برای مربیان زبان دوم به منظور به کارگیری مواد آموزشی صوتی-تصویری زیرنویس دار به ویژه به صورت وارونه در کلاس آموزش زبان انگلیسی مثمرثمر باشد.
  کلیدواژگان: برنامه های تلویزیونی زیرنویس دار، زیرنویس معیار، زیرنویس وارونه، فراگیری واژگان زبان دوم
 • بابک برقچی، بهزاد قنسولی صفحه 65
  این پ‍ژوهش با هدف بررسی رابطه احتمالی میان اضطراب خواندن، راهبردهای خواندن و سطح بسندگی خواندن یادگیرندگان زبان دوم انجام گرفت. بیشتر پژوهش های مرتبط با اضطراب زبان مطالعات کمی هستند. پژوهش پیش رو با رویکردی کمی و کیفی در دو مرحله صورت گرفت. بخش نخست تحلیل کمی است اما بخش پسین تحلیل کیفی است که شامل مطالعات موردی است که از داده های بیانی روش برون فکنی اندیشه استفاده شده است. در بخش کمی رابطه میان اضطراب خواندن و سطح بسندگی زبان (خواندن) سنجیده شد. برای این منظور پرسشنامه اضطراب خواندن در میان دو گروه متوسط و پیشرفته زبان آموز ایرانی توزیع شد تا رابطه میان اضطراب خواندن و سطح بسندگی زبان آنان مورد سنجش قرار گیرد. در بخش کیفی با استفاده از روش برون فکنی اندیشه رابطه میان اضطراب خواندن و راهبردهای خواندن مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که 1) رابطه ای معنادار میان اضطراب خواندن و توانایی خواندن یادگیرندگان زبان وجود ندارد، 2) اضطراب خواندن بر سبک خواندن و ترجیح زبان آموزان در استفاده از بعضی از راهبردهای خواندن تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: درون فکنی اندیشه، اضطراب خواندن در زبان خارجی، راهبردهای خواندن، بسندگی زبان
 • امرالله ابجدیان، عبدالله کشاورزی صفحه 99
  با شروع قرن 19، انگلستان وارد دوران انتقالی گردید. جامعه شناسان معتقدند که در هر دوره ی انتقالی، طبقه ی حاکم سعی بر این دارد تا ارزش های خود را تثبیت نماید، در عین حال مقاومت هایی در برابر این ارزش های جدید رخ می نمایند. در ادبیات قرن 19 انگلیس، هم پیدایش ارزش های جدید و هم مقاومت در برابر آنها به تصویر کشیده می شود. رمان های تامس هاردی به طور کلی، و زیر درخت راج به طور خاص، از این قاعده مستثنی نمی باشند. در این مقاله رمان زیر درخت راج از این منظر بررسی می شود. بسیاری از منتقدان هاردی معتقدند که شخصیت های جدید خلق شده در آثارش با ایدئولوژی های جدید، نشان می دهند که هاردی تلاش دارد با گفتمان های ایدئولوژیک طبقه ی متوسط و باورهای آنها مخالفت ورزد. اما با توجه به تئوری لوئی آلتوسر در مورد دستگاه های ایدئولوژیک حکومتی و نظریه ی استیلای گرامشی، می توان هاردی را نمونه ی راستین جامعه ی خود و تابع ایدئولوژی های طبقه ی متوسط (حاکم) جامعه نامید که سعی بر این دارد تا با به تصویر کشیدن شخصیت هایی که در مسیر گفتمان های ایدئولوژیک جاری جامعه خود گام بر می دارند، بنیان جامعه ی خویش را استحکام بخشد. بنابراین، این مطالعه تلاش دارد با پرداختن به زوایای مختلف این رمان، دریابد که تفکرات لوئی آلتوسر چگونه می تواند به شناخت هاردی، شخصیت هایش و عصری که وی در آن زیست و نویسندگی کرد، کمک نماید.
  کلیدواژگان: زیر درخت راج، لوئی التوسر، انتونیو گرامشی، دستگاه های ایدئولوژیک حکومتی، استیلا
 • کریم صادقی صفحه 107
  فهم عقاید و نظرات بازیگران اصلی آموزش (مدرسین، دانشجویان و سیاستگذاران) در مورد مسایل یادگیری و تدریس در موفقیت آمیز بودن فرایند آموزش نقش بسزایی دارد. هدف این تحقیق بررسی نظرات مدرسین زبان انگلیسی در مورد نحوه ارزیابی مهارت درک مطلب می باشد. بدین منظور، از 50 نفر مدرس زبان در سطوح متفاوت در مدارس و موسسات زبان انگلیسی و دانشگاه دعوت به عمل آمد تا پرسشنامه ای را که به همین منظور طراحی شده بود تکمیل نمایند. نتایج حاصله بر اساس اطلاعات بدست آمده از 23 پرسشنامه پاسخ داده شده نشان می دهد که در اکثر موارد، مدرسین زبان آزادی لازم برای درست کردن آزمون ها را ندارند و مجبور به تبعیت از دستورالعمل هایی هستند که از طرف مقامات بالا بدستشان می رسد.
  کلیدواژگان: عقاید معلمین، انگلیسی به عنوان زبان خارجی، اندازه گیری، درک مطلب، آزمون های خواندن
 • فاطمه معافیان، افسانه غنی زاده صفحه 119
  این تحقیق در ابتدا به بررسی نقش تفکر انتقادی در باورهای خودکارامدی دانشجویان زبان انگلیسی می پردازد. سپس تاثیر جنسیت به عنوان عاملی تعدیل کننده در رابطه میان تفکر انتقادی و خودکارامدی دانشجویان مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان، تفاوت میان زنان و مردان به لحاظ سطح تفکر انتقادی و خودکارامدی آنان مورد مطالعه قرار می گیرد. به منظور نیل به این اهداف، از 86 دانشجوی زبان انگلیسی خواسته شد که به سؤالات پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلیزر و پرسشنامه خودکارآمدی یادگیرنده زبان انگلیسی پاسخ دهند. یافته ها نشان داد که رابطه معناداری میان تفکر انتقادی و خودکارامدی دانشجویان وجود دارد و از میان پنج سازه تفکر انتقادی، تعبیر و تفسیر دارای بالاترین همبستگی با تفکر انتقادی است. نتایج همچنین نشان داد که جنسیت به عنوان عامل تعدیل کننده تاثیری در رابطه میان تفکر انتقادی و خودکارامدی ندارد. افزون بر آن، تفاوت معناداری میان زنان و مردان به لحاظ سطح تفکر انتقادی و خودکارامدی آنان مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: سن، تفکر انتقادی، جنسیت، خودکارامدی، دانشجویان زبان انگلیسی
 • زهرا حسینی فرد، فیروز صدیقی، محمد رحیمی صفحه 151
  با توجه به تحولات اصولی در مفهوم هوش و تغییر آن از یک مفهوم کلی به مفهومی چندگانه (هوش چندگانه) و نیاز به طرح فعالیت های کلاسی بر اساس سبک شناختی فراگیران زبان دوم، این تحقیق تاثیر هوش زبانی و هوش عاطفی را بر توانایی خواندن و درک مطلب فراگیران ایرانی زبان انگلیسی بررسی کرده است. داده های تحقیق از طریق دو پرسشنامه و یک آزمون خواندن و درک مطلب جمع آوری گردیده و از طریق واکاوی واریانس دوسویه و رگراسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان با هوش زبانی بالا دارای توانایی خواندن بهتری نسبت به دانشجویان با هوش زبانی پایین تر هستند. اما نتایج تحقیق بیانگر تفاوتی بین توانایی خواندن و درک مطلب دانشجویان با هوش عاطفی متفاوت نبود. به علاوه نتایج تحقیق نشان داد که هوش زبانی به خوبی عملکرد زبان آموزان را در خواندن و درک مطلب پیش بینی می کند و در واقع بیش از 40% از واریانس مشاهده شده در عملکرد زبان آموزان در خواندن و درک مطلب توسط هوش زبانی آنها پیش بینی می شود.
  کلیدواژگان: هوش چندگانه، هوش زبانی، هوش عاطفی، خواندن و درک مطلب
|
 • R. Abdi Page 1
  The implicit rhetorical features of academic writing which has so far eluded a comprehensive systematic characterization have made teaching it a challenging task for a large group of practitioners in academic setting. One such feature of academic writing susceptible to cultural mentalities is metadiscourse marking, which is supposed to be one of the important rhetorical aspects in the writing process. Therefore, through analyzing interactive and interactional metadiscourse strategies use, this study makes an attempt to find out the normal metadiscursive distribution in the various cognitive-generic structures within the socio-genreic structure of research articles (RAs). For the purpose of this study, a small corpus of 54 research articles from social and natural sciences was selected for a close manual qualitative analysis. It appeared that, though globally similar in many ways, different IMRD sections (i.e. Introduction, Method, Results and Discussion) of RAs which follow different cognitive genre types (i.e. conviction, description, argumentation, etc.) use interactive and interactional strategies differently. The findings are analyzed and implications are drawn for the teachers and learners of writing research articles in English for Academic Purposes (EAP) classes. It is argued that without such characterizations the writers from different nationalities might generalize the norms of their own culture, which are in most cases inconsistent with the conventions of English language.
 • A. Dabaghi, F. Mohammadi Page 17
  Every happening in one's life may be regarded by her/him as a leading phenomenon to other happenings. This leading phenomenon which can anticipate the subsequent happenings is called SIGN. Signs are unique for every group of human being and hence culture-specific. This is even true for every individual. Signs permeate in every aspect of universe. Among these fields, children's literature is studied in this article, especially in the field of translating this kind of literature which consists of transferring cultural and visual aspects.According to the model of 'Semiotic Entity as a Unit of Translation', proposed by Hatim and Mason (1990), this article aims at identifying the process of translating cultural signs in children's picture books. Also this article investigates a) The relationship between the words and pictures as two aspects of semiotics in children's picture books b) The process of transferring this relationship into the target language and c) According to the concept of culture specific "Horizontal elongation" proposed by Kress and Van Leeuwen (2006), the direction of the ‘given’ and ‘new’ information in visual communication (here in pictures) is analyzed in two Western and Persian cultures. To achieve these aims, one of Silverstein's poems from Where the Sidewalk Ends collection and its Persian translations by Hirmandi (2010) and Morad Hosseini (2007) were analyzed. The results showed that both translators had identified the semiotic entity in "Identification" procedure but had failed to successfully transfer the intentions of the message. In addition none of the translators had respected the relationship of complementary aspects of words and the picture. In terms of "horizontal elongation", as there were no contributing art directors in both translations to manage the culture specific directions, the message which is emitted by this visual aspect, is not conveyed in the translated texts.It is suggested that translators get specialized acquaintance with the art of illustration and visual literacy in children’s literature to make a better interpretation of picture books and publishers use the art directors as the managers of their artworks.
 • A. M. Fazilatfar, S. Ghorbani, L. Samavarchi Page 43
  Audiovisual material accompanied by interlingual subtitles is a powerful pedagogical tool which can help improve the vocabulary learning of second-language learners. This study was intended to determine whether or not the mode (standard and reversed) of subtitling affects the incidental vocabulary acquisition of Iranian L2 learners while watching TV programs. Forty-five participants were randomly assigned to one of the three experimental conditions: (a) watching an English movie with original soundtracks and without subtitles (non-subtitling), (b) watching the same movie with foreign language in sound track and native language in subtitles (standard subtitling), and (c) watching the movie with foreign language in subtitles and native language in sound track (reversed subtitling). The study was carried out using a 15-minute-long episode of an animated cartoon about a group of ants trying to confront grasshoppers. The results were clearly suggestive of the paramount and fundamental role of subtitling mode in learning vocabulary. Many of the studies done in the same field mainly have shown the effects of subtitling on the education of the different components of EFL/ESL one way or another. However, unlike many studies, this study enjoying a controlling non-subtitling group demonstrated the relative superiority of reversed subtitled TV programs over standard subtitled and non-subtitled TV programs in terms of enhancing reader's learning of unknown words. It can have implications for language teachers to take into consideration the incorporation of subtitled films into their materials and classrooms.
 • B. Ghonsooly, B. Barghchi Page 65
  This study sought to explore the possible relationship between reading anxiety and reading proficiency and also between reading anxiety and language learners’ use of reading strategies. The majority of studies on language anxiety have been quantitative to date. This study was conducted in two phases. The first phase was quantitative, and the second consisted of a series of case studies using introspection and think-aloud protocols. The statistical phase aimed to study the relationship between reading anxiety and reading proficiency. The FLRAS questionnaire was administered to two groups of pre-intermediate and upper-intermediate Iranian EFL learners, studying in a private language school, in order to measure their foreign language reading anxiety and correlate it with their reading proficiency. In the qualitative part of the study, the think-aloud procedure was employed to examine the possible link between reading anxiety and reading strategy use. The verbal reports of four informants, selected from the population of participants in the first phase, were analyzed using a defined classificatory scheme of processing strategies. The results of the analyses suggest that 1) there is no significant relationship between reading anxiety and ability in the reading skill, and 2) reading anxiety seems to affect learners’ reading style and preference for certain types of strategies.
 • A. Keshavarzi, A. Abjadian Page 99
  With the beginning of the 19th century, England entered into a transitional period. Sociologists believe that in each era of transformation, the ruling class tries to establish its own values, but some resistance to these new values is inevitable. Thomas Hardy's novels in general, and Under the Greenwood Tree specifically, are no exception. Based on these notions, this paper tries to interpret Under the Greenwood Tree. Much of the criticism of Hardy's work insists on the point that the created characters in his work along with their new ideas emphasize Hardy's attempts in standing against the ideological discourses of the middle-class. Under the light of Althusser's theory of Ideological State Apparatuses (ISAs) and Antonio Gramsci's notion of hegemony, Hardy can be considered as a true subject of his society, one who tries to strengthen the pillars of his society through depicting characters who have to be in the mainstream of the current ideological discourses of his age. Therefore, dealing with various aspects of this novel, this study tries to see how Louis Althusser's notions can help us to understand Hardy himself, his characters as well as the era in which he lived and wrote.
 • F. Moafian, A. Ghanizadeh Page 119
  This article, first, examined the role of EFL university student's critical thinking (CT) in their self-efficacy beliefs. Second, the role of gender as a moderating factor in the relationship between student's CT and self-efficacy beliefs was investigated. Third, the difference between females and males regarding their CT and efficacy beliefs was studied. To attain the goals of the research, 86 EFL students sat through “Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal” (Form A) and “Learner's Sense of Efficacy Survey”. The findings of the study indicated that there is a significant relationship between EFL learner's CT and their self-efficacy beliefs and among the constructs of CT, Interpretation had the highest relationship with efficacy beliefs. The results also revealed that gender does not moderate the relationship between CT and self-efficacy. Furthermore, it was found that there is no significant difference between males and females regarding their levels of CT and self-efficacy beliefs.
 • M. Rahimi, Z. Hosseiny Fard, F. Sadighi Page 151
  Following innovations in intelligence and its radical changes from a unitary concept (IQ) to a multi-dimensional conceptualization, i.e. multiple intelligences and the need to design classroom activities based on the L2 learners’ cognitive styles, this study examined the impact of linguistic intelligence and emotional intelligence on the reading comprehension ability of the Iranian EFL learners. Data was gathered through two questionnaires and a reading test and analyzed through two-way ANOVA and Multiple Regression. The results revealed that the students with a high level of linguistic intelligence showed a higher reading ability than those with a lower level of linguistic intelligence. The results, however, showed no significant difference among the students with different degrees of emotional intelligence. Moreover, the results indicated that linguistic intelligence is a relatively strong predictor of reading performance, accounting for more than 40% of the variance observed in the students’ performance on the reading comprehension test.