فهرست مطالب

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال بیستم شماره 3 (پاییز 1389)

 • تاریخ انتشار: 1390/03/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هادی شوریده، حسن پاک نیت *، سجاد زارع صفحه 1

  زیره سبز از مهم ترین گیاهان دارویی در ایران است که در غذاهای سنتی مصرف می گردد. چون این گیاه به آبیاری اندکی جهت انجام دوره رشد خود نیاز دارد، گیاهی مهم در مناطق خشک و نیمه خشک ایران به شمار می رود. جهت تعیین توده های بومی مقاوم به تنش خشکی، آزمایشی بر روی این گیاه تحت دو تیمار آبیاری کامل و قطع کامل آبیاری در مرحله گلدهی انجام شد. فراسنجه های پتانسیل آب برگ، پتانسیل اسمزی، شاخص برداشت و شاخص حساسیت به تنش بر روی این توده های بومی بررسی شدند. توده های بومی سبزوار، تبریز و سروستان فارس مقاومت به تنش را نشان دادند. با انجام تجزیه کلاستر به روش سینگل لینکاژ، توده های بومی سبزوار، سروستان فارس، تبریز و خراسان2-374 در یک گروه و توده های بومی زیرکوه قائن، گناباد و فردوس در یک گروه دیگر و توده بومی کرمان به تنهایی در گروهی مجزا قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: توده های بومی، تجزیه خوشه ای، زیره سبز، مقاومت به خشکی، L، Cuminum cyminum
 • سعید حکم علیپور، رئوف سید شریفی صفحه 13
  برای بررسی تاثیر سطوح نیتروژن و تراکم بوته بر کارایی مصرف کود و روند رشد گیاه ذرت، آزمایشی در سال زراعی 1384 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی به سطوح کود نیتروژن (صفر، 75 و150 کیلوگرم در هکتار) و کرتهای فرعی به تراکم های بوته (7، 9 و11 بوته در متر مربع) اختصاص داده شد. نتایج نشان داد که کارایی مصرف کود نیتروژن در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر سطوح کودی و تراکم بوته قرار گرفت. بیشترین کارایی مصرف کود مربوط به مصرف 75 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار بود، هرچند اختلاف آماری معنی داری با مصرف150 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار مشاهده نشد. افزایش تراکم بوته موجب کاهش کارایی مصرف کود گردید، بهطوری که بالاترین میزان آن در تراکم هفت بوته در مترمربع به دست آمد. افزایش تراکم بوته و کود نیتروژن موجب افزایش بیوماس کل و عملکرد دانه شد. سرعت رشد محصول نیز با افزایش تراکم و سطوح کود نیتروژن روند افزایشی داشت. عملکرد دانه تکبوته با افزایش تراکم بوته کاهش یافت. تعداد دانه در ردیف و تعداد دانه در بلال نیز با افزایش مصرف کود نیتروژن و کاهش تراکم بوته افزایش نشان داد. تعداد ردیف دانه در بلال نیز تنها متاثر از سطوح کود نیتروژن بود که با افزایش مصرف کود نیتروژن افزایش یافت. تعداد بلال در بوته و وزن هزار دانه تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفتند.
  کلیدواژگان: آنالیز رشد، تراکم بوته، ذرت، عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن
 • روژان قلندری، فرخ رحیم زاده خویی، محمود تورچی*، بهنام بهتری صفحه 27

  به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر روند رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان، آزمایشی در سال 1383 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورها شامل سه رقم هیبرید آفتابگردان (آذرگل، آلیستار و ایروفلور) و چهار تراکم بوته در واحد سطح (6، 8، 10 و 12 بوته در متر مربع) بودند. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش تراکم بوته در واحد سطح میزان تولید ماده خشک در واحد سطح (DM)، سرعت رشد محصول (CGR) و سرعت رشد نسبی (RGR) افزایش یافت. میزان شاخص سطح برگ(LAI) با افزایش تراکم بوته در مراحل اولیه رشد به کندی افزایش یافت ولی با شروع مرحله رشد سریع گیاه، به سرعت اضافه گردید. میزان تولید ماده خشک و CGR در دو هیبرید آذرگل و ایروفلور بیشتر از آلیستار بود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که کلیه صفات مورد مطالعه به طور معنی دار تحت تاثیر تراکم بوته قرار گرفتند. با افزایش تراکم بوته در واحد سطح، عملکرد دانه و روغن در واحد سطح افزایش یافت. هرچند در تراکم های پایین میزان عملکرد دانه در طبق بیشتر از تراکم های بالا بود ولی این افزایش به اندازه ای نبود که کاهش عملکرد ناشی از کاهش تعداد بوته در واحد سطح را جبران نماید.

  کلیدواژگان: آفتابگردان، تراکم، تجزیه رشد و عملکرد
 • شمس الله عبدالله پور، حمیدرضا قاسم زاده، سمیرا زارعی صفحه 41
  انرژی یک نهاده ی مهم در کشاورزی می باشد و برداشت محصولات دانه ای عملیات مهمی است که به انرژی قابل توجهی نیاز دارد. بنابراین محاسبه های مصرف انرژی برای این عملیات در جهت حداقل سازی اتلاف توان ضروری می نماید. در تحقیق حاضر، مدل مناسب برای محاسبه توان مصرفی کمباین سهند 68 اس ارائه و توان مصرفی این کمباین در برداشت گندم آبی رقم الوند در دشت تبریز محاسبه گردید. در ارائه مدل مناسب فراسنجه های هندسی، عملیاتی و شرایط محصول در نظر گرفته شدند. انجام محاسبه های مصرف توان نیز مستلزم تعیین میزان مصرف توان در اجزای کمباین شامل چرخ فلک، شانه برش، هلیس سکوی برش، نقاله تغذیه، واحد کوبنده، جداکننده، الک ها، بادزن، واحد انتقال دانه، واحد انتقال پس مانده، واحد کشش و اصطکاک یاتاقان ها می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان دادند که کل توان مصرفی کمباین سهند 68 اس در برداشت گندم رقم الوند در دشت تبریز معادل با 472/88 می باشد. محاسبه های انجام شده هم چنین نشان دادند که واحد کوبنده و نقاله تغذیه به ترتیب با 035/54 و 0217/0 بیش ترین و کم ترین توان مصرفی را در بین واحدهای کاری این کمباین به خود اختصاص می دهند. واحدهای کشش، جداکننده، برش، چرخ فلک، بادزن، الک ها و واحد جابه جایی دانه به ترتیب در رتبه های بعدی پس از کوبنده قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: برداشت، کمباین سهند 68 اس، گندم رقم الوند، مدل توان مصرفی
 • حسین غفاری، خسرو محمدی قرمزگلی، رضا فعله گری، یحیی عجب شیرچی، محمد دولت علیزاده صفحه 61
  مخارج تعمیر ونگهداری یکی از هزینه های متغیر می باشند که برای بهبود کیفیت وکمیت کار ماشین ضروری هستند. رکوردهای هزینه وتعمیر ماشین می تواند به مقدار زیادی در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری موثر باشند. مدل سازی ریاضی حجم این داده ها را کم می کند وامکان برنامه ریزی اقتصادی بهتر ودقیق تر را برای مدیر فراهم می سازد. درهمین راستا مطالعه ای به منظور برازش رابطه-ای بین ساعات کارکرد تجمعی و هزینه های تعمیر و نگهداری تجمعی 16 دستگاه تراکتور چرخ زنجیری فعال در شرکت ماشین آلات جهاد نصر استان آذربایجان شرقی انجام پذیرفت. اطلاعات مورد نیاز از جمله ساعات کارکرد انباشته و هزینه های تعمیر ونگهداری تجمعی در طی یک دوره ده ساله از سال 1376 تا سال 1385 جمع آوری گردید. با انجام تجزیه رگرسیونی بر روی چهار مدل ریاضی خطی، درجه دوم، توانی و نمایی و براساس معنی دار بودن ضرایب رگرسیونی و بزرگ بودن ضریب تبیین، مدل درجه دوم پیشنهاد شد. مقادیر پیش بینی شده توسط این مدل از دیگر مطالعات مشابه، کم تر است. علت این امر را می توان به ماهیت مدل درجه دوم وهم چنین به کارگیری تعمیرکاران به صورت قراردادی یا استخدامی با سطح دستمزد پایین تر عنوان کرد.
  کلیدواژگان: تراکتور چرخ زنجیری، مدل ریاضی، مدیریت ماشینهای تسطیح اراضی، هزینه تعمیر و نگهداری
 • زهرا نوزاد بناب، شهزاد ایرانی پور صفحه 73
  با توجه به اهمیت راهبردی محصول گندم در کشور و وجود آفت مهمی چون سن گندم (Eurygaster integriceps Puton)، استفاده از یک برنامه ی مدیریت تلفیقی مناسب و کارآمد می تواند کمک بزرگی در حفاظت از این محصول نماید. از آن جایی که عوامل کنترل بیول‍ژیک یکی از مهم ترین ارکان برنامه ی مدیریت تلفیقی می باشند، شناخت این عوامل و حفاظت و حمایت از آنها بسیار حائز اهمیت است. زنبورهای پارازیتویید تخم از عوامل مهم کنترل بیولژیک سن گندم هستند. در مطالعه ی حاضر که در تابستان سال 1387 انجام شد گونه های فعال در شهر بناب جدید جمع آوری و شناسایی گردیدند. برای این منظور از تله های تخم در مزارع گندم و حواشی آن استفاده شد. پنج گونه زنبور پارازیتویید تخم به دست آمد که سه گونه به خانواده ی Scelionidae و دو گونه به خانواده ی Encyrtidae تعلق داشتند. درصد پارازیتیسم کل در تاریخ های مختلف بین 6/2 و 59/22 و به طور متوسط 23/12% بود. سه گونه ی Trissolcus grandis (Thomson)، Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele وO. telenomicida (Vassilijev)، در مواقع مختلف فصل از فراوانی بیشتری برخوردار بودند. گونه ی O. fecundus برای اولین بار از ایران گزارش می شود وT. semistriatus (Nees)وT. djadetshko (Rjachovsky) نیز سایر گونه های فعال در منطقه بودند. گونه ی T. grandis نخستین گونه ی فعال در منطقه با حداکثر 76/12% پارازیتیسم بود که در ابتدای فصل در بهار بیشترین فراوانی را داشت ولی در اواخر فصل رشدی گندم، دو گونه ی جنس Ooencyrtus برتری یافتند (به ترتیب 8/13 و 47/13% برای دو گونه ی O. fecundus و O. telenomicida در تاریخ-های مختلف در تیر ماه) که به ویژه در بخش شرقی جزء فعال-ترین گونه ها در تابستان بودند. تفاوت های معنی داری در پراکنش زنبورها در جهات جغرافیایی مختلف این شهرستان مشاهده گردید. تغییرات آب و هوایی با تاثیر مستقیم روی خود انگل یا روی فراوانی گونه های میزبان می تواند عامل تغییرات فصلی این پارازیتوییدها باشد.
  کلیدواژگان: پارازیتویید تخم، تغییرات فصلی، سن گندم، فون، Trissolcus grandis، Ooencyrtus
 • رضا فعله گری، حسین نوید، سپیده تقی زاده، مصطفی جمشیدی فر صفحه 85
  در مدیریت مزارع بزرگ، به ویژه در شرایط کشت چند محصولی، به دست آوردن ترکیبی از محصولات که حداکثر درآمد را در پی داشته باشد، به شرط آن که محدودیت های تحمیلی و ریسک فعالیت های گوناگون را نیز در نظر بگیرد همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. کشاورزان به طور کلی با دو نوع ریسک ناشی از عوامل جوی و اقتصادی مواجه هستند. مدل موتاد- هدف، حالتی از برنامه ریزی ریاضی است که ریسک را وارد تصمیم گیری های مربوط به برنامه-ریزی برای فعالیت های مزرعه می کند. ویژگی اصلی این مدل آن است که ریسک به وسیله انحراف منفی از یک مقدار بازده (درآمد ناخالص)، به صورت مجموع حاصلضرب بازدهی های انتظاری فعالیت های جداگانه محاسبه می شود. دشت قروه یک منطقه مستعد کشاورزی است که در سال های اخیر با مشکل افت سطح آب زیرزمینی روبه رو بوده است. استفاده بی رویه از منابع آب و خشک سالی سال های اخیر، شرکت آب منطقه ای استان کردستان را بر آن داشته است که جهت حفظ منابع آبی، محدودیت هایی برای جلوگیری از اضافه برداشت آب چاه ها اعمال نماید. در این مطالعه، به تجزیه تحلیل الگوی کشت بهینه در شرایط ریسک و در نظر گرفتن محدودیت اعمالی شرکت آب منطقه ای کردستان، در سال زراعی 88-1387 پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان دادند در صورتی که زارع از الگوی کشت بهینه در زمان اعمال محدودیت آب استفاده کند در حداکثر ریسک تنها 1980 هزار ریال نسبت به حالتی که محدودیت آب اعمال نشده است، زیان خواهد دید.
  کلیدواژگان: الگوی کشت بهینه، ریسک، دشت قروه، مدل موتاد، هدف، منابع آب
 • صفر نصرالله زاده، سعید زهتاب سلماسی، جلیل شفق کلوانق * صفحه 97

  به منظور ارزیابی اثرات سطوح نیتروژن بر دوره ی بحرانی تداخل علف های هرز طبیعی مزرعه و عملکرد جو، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، در سال های زراعی 1385 و 1386 اجرا شد. آزمایش در قالب کرت های خردشده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. چهار سطح نیتروژن، صفر، 40، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار در کرت های اصلی و 10 دوره تداخل علف های هرز در دو سری در کرت های فرعی قرار گرفتند. در سری اول در طی پنج محدوده زمانی مختلف پس از سبز شدن جو شامل مراحل رشدی Em= سبز شدن، El5= پنجمین برگ ساقه اصلی به طور کامل باز شده، Ti= ساقه اصلی و سه پنجه، Se= مرحله ساقه رفتن- پنجمین گره قابل تشخیص و Ea em= مرحله ظهور سنبله- ظهور کامل گل آذین، به ترتیب مطابق با کدهای زیدوکس10، 15، 23، 35 و 59، علف‎های هرز کنترل نشدند، ولی پس از گذشت این مراحل، علف‎های هرز تا انتهای دوره‎ی رشد جو، به طور کامل کنترل گردیدند. در سری دوم کرت ها برای مراحل ذکر شده از ابتدای فصل تا مرحله مورد نظر آلوده به علف هرز بودند و پس از سپری شدن مرحله مربوطه، وجین تا آخر فصل رشد اعمال شد. میانگین تراکم علف های هرز مزرعه در کرت های شاهد علف های هرز 161 بوته در متر مربع بود. نتایج نشان دادند که عملکرد دانه به تناسب افزایش طول دوره تداخل علف‎های هرز رو به کاهش گذاشت. تیمار شاهد آلوده به علف هرز عملکرد دانه را 51/42 درصد در مقایسه با شاهد بدون علف هرز کاهش داد. براساس مدل های کاربردی به منظور جلوگیری از افت عملکرد دانه بیشتر از پنج درصد برای سطوح نیتروژن صفر، 40، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار، باید علف های هرز به ترتیب 5/20، 6/29، 9/31 و5/30 روز بعد از سبز شدن جو، حذف شوند. هم چنین جو به ترتیب نیازمند 5/130، 7/106، 2/105 و 8/109 روز، دوره عاری از علف هرز برای جلوگیری از افت عملکرد دانه بیش از پنج درصد می باشد. افزایش سطوح نیتروژن در حد پایداری تحمل جو را به حضور علف-های هرز افزایش داد. هم چنین، با افزایش در سطوح نیتروژن، رشد و عملکرد جو افزایش یافت ولی ماده خشک علف های هرز افزایش پیدا نکرد. به طور کلی می توان اظهار داشت که در صورت کاهش شدید و یا عدم مصرف نیتروژن ممکن است مدیریت فشرده علف های هرز و کنترل سریع آن ها به مدت طولانی مورد نیاز باشد.

  کلیدواژگان: جو، دوره بحرانی تداخل، علف های هرز طبیعی مزرعه، عملکرد، نیتروژن
 • امین ییلاق چغاخور، موسی مسکرباشی، رضا مامقانی، مجید نبی پور صفحه 113
  به منظور بررسی تاثیر فاصله ردیف و تراکم بوته روی برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه در دو رقم نخود، آزمایشی در سال 1386 در اهواز به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاصله ردیف در سه سطح (40، 50 و 60 سانتی متر) به عنوان کرت اصلی، تراکم بوته با دو سطح (25 و 35 بوته درمترمربع) و رقم نخود شامل آرمان و هاشم به عنوان کرت های فرعی منظور شدند. نتایج نشان داد که فاصله ردیف تاثیر معنی داری بر میانگین صفات مورد بررسی نداشت. تراکم بوته بر تعداد نیام در واحد سطح، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه تاثیر معنی داری داشت، به طوری که تراکم بوته بیشتر (35 بوته درمترمربع) محصول بیشتری تولید نمود. همچنین تعداد انشعاب تحت تاثیر تراکم بوته قرار گرفت و تراکم 25 بوته تعداد انشعاب بیشتری تولید نمود. تاثیر رقم بر ارتفاع بوته، ارتفاع تشکیل اولین نیام، عملکرد بیولوژیک معنی دار بود، که رقم هاشم مقادیر بالاتری را نشان داد. شاخص برداشت در رقم آرمان به طور معنی داری بیشتر از رقم هاشم بود. استفاده از تیمار فاصله ردیف نزدیک (فاصله 40 و یا 50 سانتی متر) و تراکم بوته بالا(35 بوته درمترمربع) بیشترین عملکرد را در هر دو رقم تولید نمود.
  کلیدواژگان: پروتئین، تراکم بوته، عملکرد، فاصله ردیف، نخود
 • لیلا دوله، حمید عبداللهی، معظم حسن پور اصیل صفحه 124
  رسیدگی میوه در زمان برداشت یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده درافزایش انبارمانی وکیفیت میوه گلابی است. یکی از شاخص های رسیدگی مناسب طی برداشت تجاری میوه گلابی، تغییر رنگ زمینه پوست است. در این آزمایش روند تغییرات پروتو کلروفیل و مشتقات آن شامل کلروفیل a، b و کلروفیل کل در میوه 9 رقم تجاری گلابی شامل: اسپادونا، بارتلت، بیروتی، درگزی، دوشس، شاه میوه، فلسطینی، کوشیا و لوئیزبون در چهار زمان مختلف، دو هفته قبل از بلوغ تجاری میوه، در زمان بلوغ تجاری میوه، یک ماه و دو ماه پس از انبارمانی مورد ارزیابی صورت گرفت. میزان کلروفیل به روش طیف سنجی نوری با ارزیابی میزان جذب نور تک فام در طول موج های 625، 647 و664 نانومتر اندازه گیری شد. بیش ترین میزان کلروفیل a، b و کلروفیل کل در مرحله بلوغ تجاری میوه و مراحل مختلف انبارمانی آن با تفاوت مشخصی نسبت به سایر ارقام در رقم اسپادونا مشاهده گردید، در حالی که رقم فلسطینی کم ترین میزان هر یک از عوامل فوق را طی مراحل مختلف بررسی نشان داد. هم چنین در تمامی مراحل آزمایش میزان کلروفیل a بیش تر از b بود. در اغلب ارقام، در طی مراحل چهار گانه ارزیابی روند تغییرات کلروفیل، افت مشخصی را با انحراف استاندارد جزئی نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده چنین استنباط می-شود که ارزیابی میزان کلروفیل پوست میوه و روند تغییرات آن به عنوان شاخصی معتبر و قابل استفاده در تعیین بلوغ تجاری میوه ارقام مورد آزمایش به غیر از دو رقم شاه میوه و لوئیزبون قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: بلوغ تجاری، رنگ زمینه پوست، کلروفیل و مشتقات آن، طیف سنجی نوری، میوه گلابی
 • محمد ربیعی، پری طوسی کهل صفحه 136
  برای تعیین مقادیر مناسب کود نیتروژن و زمان مصرف بهینه آن جهت دستیابی به حداکثر عملکرد دانه کلزا (رقم هایولا 401(آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در اراضی شالیزاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور دررشت در سال های زراعی1386 -1384 به مدت دو سال اجرا گردید. فاکتور اول شامل مقادیر کود نیتروژن در سطوح صفر، 60، 120، 180 و240 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار (از منبع اوره) و فاکتور دوم نیز شامل زمان مصرف کود نیتروژن در سطوح به طور کامل هنگام کاشت، زمان کاشت + زمان ساقه-رفتن، زمان کاشت + زمان ساقه رفتن + قبل از گلدهی، زمان 4-3 برگی + زمان ساقه رفتن + قبل از گلدهی و زمان کاشت + زمان 4-3 برگی + زمان ساقه رفتن + قبل از گلدهی بودند. صفات گیاهی مورد ارزیابی شامل میزان روغن دانه، عملکرد دانه و روغن، کارایی مصرف نیتروژن، کارایی زراعی نیتروژن، کارایی فیزیولوژیک نیتروژن و درصد بازیابی ظاهری نیتروژن دانه بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین مقادیر کود نیتروژن از نظر تمامی صفات به استثنای میزان روغن دانه تفاوت معنی داری وجود داشت. تیمار کاربرد 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین کارایی زراعی، کارایی مصرف و کارایی فیزیولوژیک نیتروژن را به ترتیب با میانگین 45/12، 54/25 و 92/35 کیلوگرم بر کیلوگرم وتیمار 240 و 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب با میانگین 2596 و 2505 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشتند. در بین زمان های مصرف نیتروژن نیز مصرف زمان کاشت+ زمان ساقه رفتن + قبل از گلدهی با میانگین 3/2155 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه و بازیابی ظاهری نیتروژن را با میانگین 91/38 درصد به خود اختصاص دادند. براساس نتایج این آزمایش به نظر می رسد که مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین بازیابی ظاهری نیتروژن، عملکرد دانه و روغن را دارا بود. همچنین مصرف کود نیتروژن در زمان (زمان کاشت+ زمان ساقه رفتن + قبل از گلدهی)، به علت در دسترس بودن نیتروژن به مقدار مناسب در مراحل رشد گیاه و استفاده مطلوب از آن باعث کاهش تلفات نیتروژن از طریق آبشویی، نیترات زدایی و تصعید گردیده و با افزایش جذب نیتروژن موجب افزایش عملکرد کلزا می گردد.
  کلیدواژگان: بازیابی ظاهری نیتروژن، عملکرد دانه، کارایی مصرف نیتروژن، کلزا
 • محمدربیعی، فرامرز علی نیا، پری طوسی کهل صفحه 153
  اثر تاریخ نشاءکاری بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ارقام امید بخش کلزا در سال های زراعی 86-1383 به مدت سه سال در اراضی شالیزاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور به مرحله اجرا درآمد. بررسی به صورت آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل 5 تاریخ نشاءکاری 1 و 15 آبان و 1، 15 و 30 آذر به عنوان کرت های اصلی و ارقامHyola401، Hyola308، RGS003 و PF7045/91 به عنوان کرت های فرعی منظور شدند. نتایج حاصل از تجزیه مرکب نشان داد که بین سال های مورد آزمایش، تاریخ های نشاءکاری و ارقام کلزا از نظر صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود داشت. در بین تاریخ های نشاءکاری، تاریخ نشاءکاری دوم بیشترین عملکرد دانه، روغن و عملکرد بیولوژیکی را به ترتیب با میانگین 2740، 1208 و 8125 کیلوگرم در هکتار تولید نمود. بین ارقام کلزا، رقم Hyola401 با میانگین 2852، 1265 و 8284 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه، روغن و عملکرد بیولوژیکی را به خود اختصاص داد. تاریخ نشاءکاری دوم با میانگین 95/33 درصد بیشترین و تاریخ پنجم با میانگین 20/30 درصد کمترین شاخص برداشت را دارا بودند. از نظر صفت زودرسی رقم Hyola308 با میانگین 8/173 روز رتبه اول را به خود اختصاص داد. بیشترین طول دوره رویش در تاریخ نشاءکاری اول و رقم PF7045/91 با میانگین 208 روز مشاهده شد. ارقام Hyola401و Hyola308 به ترتیب با میانگین 30/5 و 26/5 سانتی متر بیشترین طول خورجین را دارا بودند. تاریخ نشاءکاری اول با میانگین ارتفاع 1/135 سانتی متر بیشترین ارتفاع بوته را به خود اختصاص داد. رقم PF7045/91 بیشترین ارتفاع گیاه و ارتفاع پائین ترین شاخه خورجین دار را داشت. براساس نتایج این آزمایش به نظر می رسد، روش کشت نشایی ارقام کلزا در زمان مناسب (تاریخ 1 آبان تا 1 آذر) روش موثری در راستای گسترش زراعت کلزا و منجر به حصول حداکثر عملکرد دانه و شاخص برداشت می گردد.
  کلیدواژگان: ارقام کلزا، تاریخ نشاءکاری، شالیزار، عملکرد، کلزا
|
 • H. Shoorideh, H. Pakniyat, S. Zare Page 1

  Cumin is one of the most important herbal drug crops of Iran and used in traditional foods. It needs low water for growth cycle, and grows in arid and semi-arid regions of Iran. For evaluation of drought resistance of some cumin landraces of Iran, two experiments as under drought stress and normal condition were conducted. The parameters of leaf water potential, osmotic potential, harvest index and stress susceptibility index (SSI) were studied on cumin landraces. Sarvestan-e Fars, Tabriz and Sabzevar landraces were distinguished as drought tolerant landraces. Cluster analysis using single linkage method, classified the genotypes into three groups. Sabzevar, Sarvestan-e Fars, Tabriz and Khorasan2-374 landraces made the first group, Zirkoh-e Quen, Qunabad and Ferdous landraces included in the second group, and Kerman landrace, alone, was located in the third group.

 • S. Hokmalipour, R. Seyed Sharifi Page 13
  To investigate the effect of various levels of nitrogen fertilizer and different plant density on nitrogen use efficiency (NUE) and growth analysis of corn, a split plot experiment based on randomized complete blocks design with three replications was conducted in Ardabil Agriculture Research Station in 2005. The factors were nitrogen fertilizer at three levels in main plots (0, 75 and 150 Kg N ha-1) and plant densities in subplots (7, 9 and 11 plants m-2). The results showed that NUE was significantly affected by plant density and nitrogen levels. Maximum rate of NUE was obtained in application of 75Kg N ha-1. There was no significant difference between 75 and 150Kg N ha-1. With increasing plant density, the NUE was decreased, and maximum NUE was also obtained in density of 7 plants m-2. With increasing plant density and nitrogen levels, total dry matter, crop growth rate and grain yield were increased. Grain yield per plant decreased with increasing plant density. With increasing nitrogen levels and decreasing plant density the number of kernel per row, and number of kernel in ear were increased. Numbers of kernel in ear were only affected by nitrogen levels, and was decreased with increasing nitrogen levels. Number of ear per plant and weight of thousand grains wasn’t affected by levels of the experimental factors.
 • R. Ghalandari, F. Rhimzadeh Khoei, M. Toorchi, B. Behtari Page 27

  In order to study the effects of plant density on growth, yield and oil percentage of three sunflower hybrids (Azargol, Alistar, Eroflor) an experiment was conducted at Agriculture Research Station of Myandoab in 2004. These hybrids were sown at four densities of 6, 8, 10 and 12 plants m-2 as factorial based on randomized complete block design with three replications. The results showed that dry matter accumulation (DM), crop growth rate (CGR) and relative growth rate (RGR) were increased with increasing plant density. By increment plant density, leaf area index (LAI) was slowly increased in early stages of growth but with beginning of plant rapid growth, increased dramatically. DM and CGR in Azargol and Eroflor were greater than Alistar. Analysis of variance showed that all traits were significantly affected by plant density. Yield per unit area, oil percentage and oil yield per unit area were increased, with increasing plant density. Although seed yield per plant at low densities was greater than that of high densities, but this increment was not enough for compensating the reduction of yield due to low density.

 • Sh Abdollahpour, Hr Ghassemzadeh, S. Zaree Page 41
  Energy is an important input in agriculture and harvesting operation of grain crops constitutes a major part of total energy input. Hence, calculation of power consumption for this operation to minimize power loss is essential. In the present research, an appropriate model for calculation of Sahand 68s combine power requirement was given and the the power consumption of the combine for harvesting of wheat (Alvand variety) in Tabriz was calculated. In the proposed model, geometric as well as functional parameters along with crop conditions were considered. For the purpose of power consumption calculation it is necessary to determine power consumption in combine's individual components such ates reel, cutter bar, platform conveyor, feeder conveyor, thresher, straw walker, blower, sieves, grain-conveying unit, tailings feed unit, traction unit and bearing friction energy losses in different parts. Results showed that the total power consumption of Sahand 68s combine for harvesting of wheat (Alvand variety) in Tabriz is 88.472 hp. Calculations also indicated that threshing cylinder with 54.035 hp was the highest power consuming unit among the working units of the combine followed by traction, straw walker, cutter bar, reel, blower, sieves, grain-conveying unit and finally feeder conveyor with 0.0217 the lowest.
 • H. Ghaffari, Kh Mohammadi-Ghermezgholi, R. Fellegari, Y. Ajabshirchi, M. Dolat-Alizadeh Page 61
  Repair and maintenance expenses as one of the variable costs, are necessary for improving the quality and quantity of machine performance. Records of such costs, can be affect predicting repair and maintenance expenditures. Mathematical modeling reduces the volume of these data and provide a better and more percision economical planning for managers. In order to fit those data and obtaining the relationship between accumulated hours of work and repair and maintenance costs, this study was conducted on selected 16 crawler tractors which are active in Earthmoving operations in the co-operative of Jahad Nasr in East Azarbaijan Province, Iran. Required information including operation hours and all costs by considering inflation rates were gathered over the period of ten years from 1997 to 2006. The regression analysis was done on four mathematical models (linear, quadratic, exponential and power), based on significance of coefficients for these models and maximum of. Therefore, the best and final model was quadratic which predicts lower costs than the other models mentioned previously. The reason may be atributed to the nature of quadratic model as well as the lower wages of repair and maintenance personnels in the region.
 • Z. Nozad Bonab, Sh Iranipour Page 73
  Regarding strategic importance of wheat and occurrence of sunn pest (Eurygaster integriceps Puton), as an important pest of wheat in Iran, an efficient IPM program against the pest is needed for an acceptable production. Since natural enemies are one of the most important components in IPM programs, their identification is necessary for augmentation as well as conservation and enhancement purposes. Egg parasitoids are the most important biological control agents of sunn pest. Thus, identifying the combination of the species as well as studying their seasonal fluctuations were carried out in summer 2008 in New Bonab county, East Azerbaijan province, northwest of Iran. Egg traps were used for this purpose. Five species of the egg parasitoids belonging to Scelionidae and Encyrtidae were collected. Total parasitism rate was 2.6-22.59% (12.23% at average) in different dates. Trissolcus grandis (Thomson), Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele and O. telenomicida (Vassiljev) were the most abundant species at different period of the season. This is the first record of O. fecundus from Iran. The other less frequent species were T. semistriatus (Nees), and T. djadetshko (Rjachovsky). T. grandis was the first species that observed in spring with a maximum parasitism rate of 12.76%. The two Ooencyrtus species however, preceded it at summer (Ooencyrtus fecundus, and O. telenomicida with maximum parasitism rates of 13.8 and 13.47%, respectively in different dates in July). There were significant difference of parasitism rates in different geographical parts of the area as the parasitism rate in the eastern fields was found higher than both southern and western ones. It seems that climatic factors are responsible for the observed changes both spatially and temporally and may act directly on the parasitoids or indirectly on hosts.
 • R. Fellegari, H. Navid, S. Taghizadeh, M. Jamshidifar Page 85
  In large farm's management, especially under multi-production conditions, obtaining a combination of crop production with maximum income, has always been of prominent importance; especially if compulsive limitations and the risk of various activities has to be considered. Generarally, farmers deal with two types of risks, namely, economic and weather. Target-Motad is a kind of mathematical programming model which enters risk in decisions for planning farm activities. The main feature of this model is that the risk for separate activities is calculated by negative deviation of a determined efficiency (gross revenue), as the total product of the expected efficiencies. Ghorveh plain is a suitable agricultural land in which the problem of water surface lessening is encompassed. Recent year's excess usage of water resource and droughts has provoked Kordistan Province Regional Water Company to exert limitations for preventing further excessive water extraction from wells. In this study, the analysis of optimum cropping pattern under risk conditions with considering the exertive limitations is considered. Results show that if the farmers use the optimum cropping pattern in water limitation period, there will be only 1980 thousand Rials loss as compared with the situation where there is no water limitation.
 • S. Nasrollahzadeh, S. Zehtab Salmasi, J. Shafagh-Kolvanagh Page 97

  Effects of nitrogen rates on critical period of natural weed interference and yield of barley (Hordeum vulgare L.) were studied during 2006 and 2007 at the Agricultural Research Station, University of Tabriz, Iran. The experiment was carried out as split-plot, based on randomized complete block design with three replications. Nitrogen levels (0, 40, 60 and 120 kg/ha) were allocated to the main plots and 10 natural weed interference periods (two sets) were assigned to subplots. In the first set, the plots were kept weed-free up to Em (Emergence - 1st leaf emerged), El5 (5th leaf unfolded), Ti (Tillering - Main shoot and 3 tillers), Se (Stem elongation - 5th node detectable) and Ea em (Ear emergence - Emergence of head complete) growth stages (GS), corresponding to 10, 15, 23, 35 and 59 Zadok’s scales, respectively, by hand weeding. In the second set, plots were left weed infested up to the corresponding periods and subsequently kept weed free. Weed density was 161 plants per square meter in the control plots. Results showed that grain yield decreased with increasing weed interfrence duration. Full-season weed infestation decreased barley grain yield 42.51% as compared with the control. The constructed models indicated that in order to prevent a 5% grain yield loss, weeds at 0, 40, 80 and 120kg N/ha must be removed from the fields after 20.5, 29.6, 31.9 and 30.5 days from emergence (DAE), respectively. Barley required 130.5, 106.7, 105.2 and 109.8 days weed free period to prevent a 5% grain yield loss under given nitrogen rates, respectively. An increase in the nitrogen levels enhanced barley tolerance to weed infestation. The growth and grain yield of barley were also increased by nitrogen application in the sustainable level, however, weed dry weight was not affected. The absence or more reductions in nitrogen use may warrant more intensive weed management. Furthermore, more reductions in the nitrogen level before barley planting may cause the need for more immediate and long period weed control.

 • A. Yeilagh Cheghakhor, M. Mesgarbashee, R. Mamghani, M. Nabipour Page 113
  An experiment was conducted to evaluate the effects of row spacing and plant density on some morphological traits, yield, yield components and seed protein in two chickpea cutivars. Experiment was conducted in 2007 -2008 at Ahvaz city. the design of experiment was a split plot factorial in a randomized complete block design with 3 replications. Main plots were devoted a three row spacing (40, 50, 60 cm) while minor plots assigned to two plant densites (25, 35 plants per m2) as well as two cultivars (Arman and Hashem). Results obtained from data showed that row spacing had no significant effect on all investigated traits. Howevere, number of pods/ unit area, seed yield, biologic yield and 100 seed weight relatively smaller in row spacing 60cm. Plant density had positive significant effect on number of pods / unit area, seed yield and biologic yield, that plant density of 35 plants/m2 has greatest. The number of branches were significantly more in density of 25 plants/m2. Hashem cultivar had greatert plant height, first pod height and biologic yield. So Arman cultivar had greatert harvest index. Treatment effects had not significant effects on some traits investigated. Howevere, using combinded treatments of narrow row spacing (40 or 50 cm) and higher plant density (35 plants/m2) producted greatest seed yield in two cultivar.
 • L. Doleh, H. Abdollahy, M. Hassanpour Asil Page 124
  Fruit maturity at harvest is one of the most effective factors determining the increase of storage time and quality of pear fruit. One of the suitable fruit maturity indices during commercial harvest date of pear fruit is the change of its ground color. In this research changes of proto-chlorophyll and its derivatives including a, b and total chlorophylls in 9 cultivars of pears namely: Spadona, Bartlett, Beyrouti, Dargazi, Dutchess, Shahmiveh, Felestini, Coscia and Louise Bonne during four different times, two weeks before commercial fruit maturity, commercial fruit maturity time, one and two months after fruit storage were evaluated. Measurement of chlorophyll was performed using spectrophotometric method and the amount of single spectrum light absorption under wave lengths of 625, 647, 664 nanometer. The most content of chlorophyll a and b and total chlorophyll in commercial maturity stage and different stages of storage devoted to Spadona that have clear difference in comparison to the others, but Felestini cultivar shows the less extent of the above mentioned factors during different stages of the evaluation. Also, in all stages of the experiment greater chlorophyll a was than chlorophyll b. In most cultivars, changes of chlorophyll showed during the four different times clear downfall with low standard deviation. Based ont the results, in can be concluded that evaluation of skin chlorophyll and its changes are valid and usable indexes in determination of commercial maturity of fruit in under study cultivars except Shahmiveh and Louise Bonne cultivars.
 • Rabiee, P. Tousi Kehal M Page 136
  To determine the proper nitrogen fertilizer rates and its application time for achieving to high nitrogen use efficiency and grain yield of rapeseed cultivar Hyola 401, a research work was carried out at paddy fields of Rice Research Institute of Iran in Rasht during 2005-2007 cropping seasons. A factorial experiment was conducted in randomized complete blocks design with three replications. The first factor was nitrogen fertilizer rate at five levels of 0, 60, 120, 180 and 240 kg N ha-1 from urea source. Second factor was fertilizer application time at five levels of all fertilizer at planting; 1/3 at planting + 2/3 in stem elongation; 1/3 at planting + 1/3 in stem elongation + 1/3 before flowering; 1/3 in 3-4 leaf stages + 1/3 in stem elongation +1/3 before flowering and 1/4 at planting + 1/4 in 3-4 leaf stages +1/4 in stem elongation + 1/4 before flowering. In this experiment, some important traits such as oil content, oil and grain yields, nitrogen use efficiency (NUE), nitrogen agronomic efficiency (NAE), nitrogen physiological efficiency (NPE) and nitrogen apparent recovery fraction (NRF) were calculated. The results of the combined analysis of variance showed Significant difference was observed between nitrogen rates in all traits except in seed oil content. Application of 60 kg N ha-1 produced the maximum NAE, NUE and NPE with values of 12.45, 25.54 and 35.92 kg kg-1, respectively and application of 240 and 180 kg N ha-1 with average production of 2505 and 2596 kg ha-1, respectively showed the highest grain yield. Nitrogen application time of 1/3 at planting + 1/3 in stem elongation + 1/3 before flowering had the highest grain yield and NRF with average of 2155.3 kg ha-1 and 38.91 %. According to the results of the present experiment, it seems application of 180 kg N ha-1 produced the maximum NRF and grain and oil yields. Also, third application time decreases nitrogen loss resulting from leaching, denitrification and sublimation due to availability and proper use of nitrogen during plant growth and increases rapeseed yield by increase in nitrogen absorption.
 • M. Rabiee, F. Alinia, P. Tousi Kehal Page 153
  The effect of transplanting date on yield and some important traits of promising rapeseed cultivars was investigated in paddy fields of Rice Research Institute of Iran in Rasht during 2004-2007 cropping seasons for three years. The experiment was conducted in a split plot based on randomized complete block design with three replications. Five transplanting dates of October 23, November 6 and 22 and December 6 and 21 were arranged in main plots and four rapeseed cultivars, Hyola 401, Hyola 308, RGS003 and PF7045/91 were included in main and sub plots, respectively. The results of the combined analysis of variance showed that significant differences exist between the cropping years, transplanting dates and rapeseed cultivars in most traits. Second planting date produced the highest grain, oil and biological yields with averages of 2740, 1208 and 8125 Kg ha-1, respectively. Among the cultivars, Hyola 401 with averages of 2852, 1265 and 8284 Kg ha-1, produced the highest grain, oil and biological yields, respectively. Second planting date produced the highest harvest index with average of 33.95% and fifth planting date produced the lowest harvest index with average of 30.20%. Hyola 308 cultivar with average of 173.8 days for maturity was in the first rank. The highest growth period was observed for first planting date and PF7045/91 cultivar with average of 208 days. Hyola 401 with average of 5.30 cm and Hyola 308 with average of 5.26 cm produced the highest silique length. First planting date produced the highest plant height with average of 135.1 cm and PF7045/91 cultivar produced the highest plant height and height of the lowest silique branch. Based on the results, it seems that the transplanting method for rapeseed cultivars in optimum time (October 23 to November 22) can be an effective method in canola culture in Guilan province, and will produce the highest grain yield and harvest index.