فهرست مطالب

نشریه مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات
سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 44، زمستان1379)

  • 160 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
  • تاریخ انتشار: 1379/12/01
  • تعداد عناوین: 9
|