فهرست مطالب

طب نظامی - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 48، تابستان 1390)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 48، تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/04/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احسان حاجی عظیمی، علی خوانین، مجید آقاجانی، اردلان سلیمانیان صفحه 59
  اهداف
  تنش های حرارتی یکی از آلاینده های فیزیکی زیان آور محیط کار است. در صورت عدم کنترل استرس های گرمایی، طیف گسترده ای از عوارض و بیماری ها، از اختلالات خفیف مثل سوزش تا شرایط مرگ آور نظیر شوک گرمایی ممکن است ایجاد شود. هدف از این تحقیق، بررسی تنش های حرارتی در یکی از کارخانجات ذوب فلزات به وسیله شاخص WBGT و ارایه راه کارهای کنترلی بود.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، چهار ایستگاه کاری یکی از کارخانجات ذوب فلزات تهران که کارگران آنها در مواجهه مستقیم و غیرمستقیم با گرما بودند، انتخاب شدند و مراحل اندازه گیری و ارزیابی تنش حرارتی در چهار روز پیاپی از روزهای نیمه مرداد 1385 در آنها انجام شد. از دماسنج های شیشه ای، تر چرخان، گوی سان استاندارد و کاتا نقره اندود با فاکتور کاتا 420 و دامنه 52 تا 55 درجه سانتی گراد به ترتیب برای اندازه گیری دمای خشک، تر طبیعی، تابشی و سرعت جریان هوا استفاده شد. داده ها با آمار توصیفی و به صورت دستی تحلیل شد.
  یافته ها
  WBGT در تابستان 1385، در اتاق کنترل خط نورد و قسمت برش کمتر از حد استاندارد بود. WBGTTWA سکوی ذوب ریزی معادل 49/27 درجه سانتی گراد برآورد شد که نشان داد کارگران این قسمت در مقایسه با مقدار حد آستانه مجاز مواجهه با گرما طبق پیشنهاد ACGIH، با تنش حرارتی بیشتر از حد مجاز مواجه بودند.
  نتیجه گیری
  در سکوی ذوب ریزی، شرایط جوی در فصل تابستان برای انجام کار مساعد نیست و باید تدابیری برای کنترل گرمای تابشی اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: استرس گرمایی، شاخص WBGT، ذوب فلزات
 • رمضانعلی عطایی، جلال الدین درخشان پور *، علی مهرابی توانا، اکرم عیدی صفحه 65
  اهداف

  پیشرفت در علوم و فناوری نانو در دهه گذشته، فرصت های زیادی برای بررسی اثرات بیولوژیکی ازجمله اثرات ضدباکتریایی نانوذرات ایجاد کرده است. هدف این تحقیق، بررسی اثر نانوذرات کربنات کلسیم بر رشد دو نوع باکتری آگروباکتریوم تومفسیانس و استافیلوکوکوس آرئوس بود.

  روش ها

  فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات کربنات کلسیم بر باکتری های مذکور، با دو روش رقت سازی در محیط آگاردار و رقت سازی در محیط مایع مورد بررسی قرار گرفت. به هریک از رقت ها 1 میلی لیتر سوسپانسیون باکتریایی حاوی CFU/ml 106 اضافه و گرمخانه گذاری شد. در زمان های مختلف از هر لوله نمونه گیری انجام گرفت و از آن رقت های 1-10 الی 6-10 تهیه شد. 100 میکرولیتر از هر رقت روی محیط جامد منتقل شده، به خوبی در سطح پلیت پخش شد و سپس گرمخانه گذاری شد. با شمارش تعداد کلنی ها، MIC و MBC آنها تعیین شد.

  یافته ها

  نانوذرات کربنات کلسیم اثرات ضدباکتریایی مناسب نشان داد و پس از 16 ساعت جمعیت باکتریایی در معرض را از بین برد. کمترین و بیشترین غلظت MIC نانوذرات کربنات کلسیم در محیط جامد به ترتیب 2/32 میکروگرم در میلی لیتر و 125 میکروگرم در میلی لیتر حاصل شد. MIC نانوذرات کربنات کلسیم در محیط مایع دوبرابر MIC آن در محیط جامد بود، در حالی که غلظت های مختلف کربنات کلسیم معمولی، نه تنها اثرات ضدباکتریایی نشان نداد، بلکه باعث تقویت رشد آنها نیز شد.

  نتیجه گیری

  نانوذرات کربنات کلسیم به عنوان کاندیدای تهیه مواد ضدمیکروبی مورد مصرف در زمینه های مختلف پزشکی، صنایع غذایی و کشاورزی پیشنهاد می شود و می تواند از نظر بهداشتی و اقتصادی حایز اهمیت باشد.

  کلیدواژگان: نانوذرات کربنات کلسیم، آگروباکتریوم تومفسیانس، استافیلوکوس آرئوس، ضدمیکروبی
 • فخرالدین فیضی، مسعود واحدی، محمد دانشمندی، عباس عبادی، مسعود سیرتی، حسین امیری صفحه 71
  اهداف
  اتونومیک دیس رفلکسی یک سندرم خطرناک در جانبازان نخاعی است که دچار آسیب نخاعی در سطح مهره ششم پشتی به بالا شده اند و باعث عوارض جبران ناپذیری در این بیماران می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی پرستاران و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران درباره اتونومیک دیس رفلکسی در جانبازان نخاعی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی تعداد 94 پرستار مرد و زن که به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ای محقق ساخته شامل سئوالات جمعیت شناختی و سئوالات مربوط به آگاهی از اتونومیک دیس رفلکسی جمع آوری شد که روایی آن توسط 15 نفر از اساتید دانشگاه تایید شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون مجدد در حد خوب ارزیابی شد. پاسخ سئوالات براساس مقیاس سه گزینه ای لیکرت در سه سطح خوب، متوسط و ضعیف طبقه بندی شد. یافته ها با استفاده از برنامه آماری SPSS 11 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 62/35 سال بود و تحصیلات در حد لیسانس با بیشترین فراوانی 5/91% بود. متوسط سابقه کار 27/10 سال بود. سطح آگاهی 3/22% پرستاران شرکت کننده در مطالعه در حد متوسط و سطح آگاهی 7/77% پرستاران در حد ضعیف ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج سطح دانش پرستاران شرکت کننده در این مطالعه درباره اتونومیک دیس رفلکسی و عوارض مربوط به آن در جانبازان نخاعی در حد ضعیف است.
  کلیدواژگان: آگاهی، پرستاران، اتونومیک دیس رفلکسی، قطع نخاع
 • احمد عامریون، شهرام توفیقی، سید محمد صادق مهدوی، حسین ممقانی، محمد مسکرپور امیری صفحه 75
  اهداف
  استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت، نیازمند مطالعه و بررسی هستند و باید از طریق ارزیابی های مستمر مراکز ارایه خدمات با استانداردهای معتبر داخلی و بین المللی، نقاط ضعف موجود را شناسایی نمود. هدف از این مطالعه، بررسی آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی از نظر میزان رعایت استاندارد اعتباربخشی کمسیون مشترک بین المللی (JCI) بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی به شیوه کیفی در یک بیمارستان نظامی تخصصی و فوق تخصصی در شهر تهران به اجرا درآمد. چک لیست استاندارد JCI ترجمه و پس از مصاحبه با مسئول و کارکنان آزمایشگاه مربوطه (20 نفر) متن مشاهدات و مصاحبه های مکتوب در اختیار 10 نفر از متخصصان اعتباربخشی قرار گرفت. سپس امتیاز مربوط به هر بخش با اجماع متخصصان از متن مصاحبه ها استخراج شد. از نرم افزار Excel برای ترسیم نمودارها استفاده شد.
  یافته ها
  آزما یشگاه مورد نظر در 52% موارد امتیاز کامل و در 40% موارد امتیاز نسبی را از استاندارد JCI کسب نمود و در 8% از سئوالات از استاندارد JCI تبعیت نمی نمود. به طور کلی بخش آزمایشگاه بیمارستان مورد نظر 52/71% از استانداردهای JCI را دارا بود و در سطح نسبتا مطلوبی ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به عدم تطابق کامل جایگاه بیمارستان مذکور در ارزیابی وزارت بهداشت با امتیاز کسب شده در استاندارد کمسیون مشترک بین المللی، لازم است تدابیری در جهت توجه بیشتر به استانداردهای ارزشیابی بین المللی اتخاذ شود. عدم وجود یا کامل نبودن خط مشی ها و مستندسازی های لازم، مهم ترین نقاط ضعف آزمایشگاه مذکور است و تامین موارد مذکور، می تواند امتیاز کسب شده را به میزان زیادی افزایش دهد.
  کلیدواژگان: اعتباربخشی، استاندارد، کمسیون مشترک بین المللی (JCI)، آزمایشگاه
 • مهدی خوبدل، عارف معروف، داود فرج زاده، هادی وطنی، مجید ریاضی پور، نعمت الله جنیدی صفحه 81
  اهداف
  نیروهای نظامی برای داشتن امنیت غذایی و تامین به موقع مواد غذایی پرسنل، مجبور به نگهداری مواد اولیه غذایی در انبارها هستند. بنابراین شناخت آفات احتمالی انبارها در جهت کاهش و کنترل آنها و حفظ مواد غذایی، بسیار حایز اهمیت است. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی و تنوع گونه ای و نیز میزان آلودگی غلات و حبوبات موجود در انبارهای مواد غذایی یکی از واحدهای نظامی بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی طی سال های 88-1386 در 9 انبار مواد غذایی به انجام رسید. نمونه برداری از غلات و حبوبات طبق روش موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام گرفت. جداسازی بندپایان از غلات و حبوبات با روش های مشاهده مستقیم با چشم غیرمسلح و استریومیکروسکوپ، روش های قیف برلیز، شناورسازی، بخاردهی و غیره انجام گرفت. داده ها به کمک روش های آماری توصیفی و تحلیلی با نرم افزار SPSS 12 تحلیل شد.
  یافته ها
  در مجموع چهار گونه از آفت بندپا شامل Oryzaephilus mercator، Tribolium castaneum، Bruchus lentis و Bruchus rufimanus به ترتیب از برنج، جو، عدس و باقلا جداسازی شد. انبارهای 1 و 3 به ترتیب با میانگین 65/0±3/1 و 6/0±4/1 تعداد دانه آلوده در 100 گرم، بیشترین آلودگی را داشتند. در بین انواع غلات، غله جو با میانگین 1/1±2/3 آفت در 100 گرم، آلوده ترین محصول بود.
  نتیجه گیری
  آلودگی اغلب غلات و حبوبات در انبارهای مورد بررسی کمتر از حد استاندارد است و فقط آلودگی جو در دو مورد از انبارهای مورد بررسی بیش از حد مجاز است.
  کلیدواژگان: آفات انباری، آفت بندپا، غلات و حبوبات، انبارهای خواروبار
 • عباس رضایی، مریم رامین، قادر غنی زاده، فیروز ولی پور صفحه 89
  اهداف
  عوامل باکتریایی از مهم ترین منابع انتقال عفونت در بیمارستان ها هستند. برای مطالعه عوامل بیولوژیک هوا، نیاز به طراحی یک مبدل سوسپانسیون باکتریایی به بیوآئروسل وجود دارد. این مطالعه با هدف طراحی سیستمی مناسب برای تولید بیوآئروسل به منظور حذف اشرشیا کلی از هوای آلوده با استفاده از خاکستر استخوان انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش کاربردی طی 8 ماه به انجام رسید. خاکستر استخوان با استفاده از کوره الکتریکی تهیه شد. آماده سازی و دانه بندی خاکستر استخوان با مش 60-20 انجام گرفت. برای تعیین خصوصیات جاذب مورد نظر از تکنیک پراکنش پرتو ایکس استفاده شد. pHzpc و سطح ویژه جاذب با تیتراسیون و اندازه گیری میزان گاز ازت جذب شده و ایزوترم جذب BET تعیین شد. غلظت آئروسل باکتریایی در محدوده 107-103 عدد باکتری در هر میلی لیتر هوا با نبولایزر تهیه و در سیستم تزریق شد. داده ها به کمک نرم افزار RSM 7 تفسیر شد.
  یافته ها
  راندمان حذف اشرشیا کلی با میزان جرم جاذب استفاده شده در ستون جذب رابطه مستقیم داشت و در سوسپانسیون باکتریایی 103 در هر میلی لیتر هوا و جرم های جاذب 4، 7 و 10 گرم تعداد باکتری باقی مانده به ترتیب 30، 11 و 1 عدد در میلی لیتر بود. اندازه جاذب در محدوده 40-20 مش راندمان بیشتری نسبت به اندازه های بزرگتر از 40 نشان داد. راندمان پاکسازی هوای آلوده در مدت 30 دقیقه و در مش 40-20 معادل 99/99% به دست آمد.
  نتیجه گیری
  سیستم تولید بیوآئروسل در مطالعه حذف اشرشیا کلی از هوای آلوده با استفاده از خاکستر استخوان با راندمان مطلوبی عمل می نماید.
  کلیدواژگان: بیوآئروسل، خاکستر استخوان، اشرشیاکلی، آلودگی میکروبی هوا
 • زینب صادقی، رضا محتشمی صفحه 97
  اهداف
  عملیات استراتژیک منابع انسانی نقشی حیاتی در هدایت افراد به سوی توسعه فعالیت های نوآورانه ایفا می کند. عملیات استراتژیک منابع انسانی و نوآوری سازمانی، دو عامل مهم و ابزار اصلی سازمان ها برای نیل به اهداف سازمانی است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط عملیات استراتژیک منابع انسانی (استخدام، آموزش، مشارکت، ارزیابی عملکرد و پاداش) و نوآوری سازمانی در یکی از مراکز نظامی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- همبستگی در سال 1388 روی 220 نفر از کارکنان پایور یکی از مراکز نظامی که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. گردآوری داده ها با پرسش نامه محقق ساخته عملیات استراتژیک منابع انسانی و پرسش نامه نوآوری مارتین پاتچن انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با نرم افزار SPSS 14 تحلیل شد.
  یافته ها
  بین عملیات استراتژیک منابع انسانی و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. بین هریک از ابعاد عملیات استراتژیک منابع انسانی با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (05/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد عملیات استراتژیک منابع انسانی، ابعاد استخدام و مشارکت، پیش بینی کننده معنی داری برای نوآوری سازمانی هستند.
  نتیجه گیری
  عملیات استراتژیک منابع انسانی شامل استخدام، آموزش، مشارکت، ارزیابی عملکرد و پاداش بر نوآوری سازمانی اثر مثبت دارد و بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان و ایجاد نوآوری سازمانی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: عملیات استراتژیک منابع انسانی، نوآوری سازمانی، مرکز نظامی
 • مینو اسد زندی، رقیه سیاری، عباس عبادی، هرمز سنایی نسب صفحه 103
  اهداف
  پرستاران ازجمله گروه های شاغل هستند که در جریان بیماری های روانی و استرس های موجود قرار می گیرند و افسردگی و اضطراب از مشکلات رایج آنهاست. هدف این مطالعه بررسی فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی از بهمن 1387 تا خرداد 1388 روی 272 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان نظامی منتخب که با روش نمونه گیری چندمرحله ای احتمالی انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات لازم با پرسش نامه دوبخشی شامل اطلاعات فردی و پرسش نامه استانداردشده DASS-21 جمع آوری شد. این پرسش نامه 21سئوالی از سه زیرمقیاس 7سئوالی مربوط به افسردگی، اضطراب و استرس تشکیل شده است. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان دهنده 9/24% افسردگی، 9/27% اضطراب و 8/23% استرس در میان پرستاران نظامی بود. افسردگی در پرستاران زن بیشتر بود. بین اضطراب و استرس با سطوح تحصیلاتی و بخش کاری ارتباط معنی دار وجود داشت. در بین بخش های مورد بررسی، درجه مقیاس های اضطراب و استرس پرستاران در بخش های مراقبت ویژه، پیوند کلیه و اورژانس در حد شدید و خیلی شدید بود.
  نتیجه گیری
  درجات بالای افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی هشداردهنده است. پیشرفت در سرویس دهی و حمایت های کافی، منجر به تامین پرستاران سالم و در نتیجه ارتقای سلامت جامعه می شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، پرستارنظامی، پرسش نامه استانداردشده DASS، 21
 • سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، مرتضی ناجی، مهری اصانلو، حسین اسماعیل پورمرندی صفحه 109
  اهداف
  حرکات پیچیده بدنی که عمدتا با مخاطره همراه هستند، اهمیت تعادل در نیروهای نظامی و انتظامی را افزایش داده است. هدف از تحقیق حاضر، آزمودن رابطه انگیختگی و فعال سازی فیزیولوژیک دانشجویان افسری با عملکرد آنها در تکلیف تعادلی ایستا بود. این تکلیف به دلیل اهمیتش در سلامتی و آمادگی جسمانی نظامیان انتخاب شد.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی با طرح همبستگی در سال 1388 روی 30 دانشجوی مذکر یک دانشگاه نظامی با دامنه سنی 19 تا 23 سال انجام شد. سطح هدایت الکتریکی پوست در حین اجرای 30 ثانیه تکلیف تعادلی ایستا به عنوان شاخص انگیختگی و شاخص نوسان (به سانتی متر) روی دستگاه تعادل سنج دیجیتال به عنوان شاخص عملکرد ثبت شد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی گام به گام به کمک نرم افزار SPSS 16 برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از ارتباط خطی و منفی فعال سازی با مقیاس عملکرد بود، در حالی که انگیختگی رابطه ای با عملکرد نشان نداد. همچنین فعال سازی، عملکرد در تکلیف تعادلی را با قدرت متوسط پیش بینی کرد.
  نتیجه گیری
  کیفیت انجام تکلیف تحت تاثیر فعال سازی است، نه انگیختگی. تایید این یافته ها در مطالعات آینده، محققان را به درک کنش متقابل بین سنجش های فیزیولوژیک انسان و پیوندهای رفتاری آن در سطح عالی اجرای مهارت های نظامی و ورزشی، به ویژه زمانی که زمینه های هیجانی فراهم است، تشویق خواهد کرد.
  کلیدواژگان: انگیختگی، فعال سازی، فعالیت الکتریکی پوست، تعادل ایستا، عملکرد
 • افشین پاکجو، مرتضی ایزدی، شهرام مسعودی پور صفحه 117
  مقدمه
  رشد نظامی گری بین المللی، حضور طب رزمی در حوادث غیرمترقبه را نیز به همراه داشته است. نگرانی های اخلاقی، نیاز به یک پروتکل اخلاقی جامع را مطالبه می نماید. این مطالعه با هدف بررسی متغیر اخلاق بین طب مسافرتی و طب بین المللی رزمی و تحلیل اثر آن بر میزان رضایت بخشی امدادجویان، انجام شد. مطالعه ای توسعه ای بر پایه روش تحقیق همبستگی صورت پذیرفت و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بود. با استفاده از منابع الکترونیک و چاپی داخلی و خارجی و بهره گیری از موتور جستجوگر گوگل و پایگاه های داده های علمی، متغیر اخلاق بین طب مسافرتی و طب بین المللی رزمی بررسی و اثر آن در میزان رضایت بخشی امدادجویان به روش سیستماتیک تحلیل شد.
  نتیجه گیری
  بین کدهای اخلاقی در طب نظامی بین المللی و طب مسافرتی افتراق وجود داشت. اجرای کدهای اخلاقی طب مسافرتی با توسعه صلح و بهداشت جهانی همبستگی مثبت داشت. به دلیل حضور فعال طب رزمی کشور در حوادث غیرمترقبه منطقه، تدوین استانداردهای اخلاق پزشکی در طیف بین المللی می تواند در ارتقای صلح منطقه ای کمک نماید.
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق پزشکی، طب مسافرتی، کمیته بین المللی طب رزمی، بهداشت جهانی
|
 • Haji Azimi E., Khavanin A., Aghajani M., Soleymanian A Page 59
  Aims
  Thermal stress is one of disturbing physical polluting factors of work environment. A wide spectrum of complications and diseases from mild disorders such as burn sensation to lethal conditions such as thermal shock may occur, due to uncontrolled thermal stress. This study was performed to evaluate thermal stress in one of Tehran's smelteries according to WBGT index and to present control methods.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, four stations were selected in one of Tehran's smelteries which its staff was exposed to heat directly and indirectly and stages of evaluation and measuring thermal stress were performed on four successive days of mid-August, in year 2006. Glass thermometer, wet bulb thermometer, standard globe thermometer and silvered Kata thermometer with K=420 and range of 52-55C° were used respectively for measuring dry, natural wet and radiant temperature and air velocity. Data were manually analyzed using descriptive statistics.
  Results
  WBGT was less than threshold limit value in forging strain and cutting stations in summer of 2006. WBGTTWA was estimated 27.49C° in foundry platform, which showed that its workers were exposed to higher thermal stress than allowed, compared to threshold limit value for heat exposure according to ACGIH suggestion.
  Conclusion
  Atmospheric conditions are not favorable for work in foundry platform in summer season and measures should be taken in order to control radiant heat.
 • Ataee R. A., Derakhshanpour J., Mehrabi Tavana A., Eydi A Page 65
  Aims

  Improvements in nanotechnology in the past decayed has created various opportunities for evaluation of biologic effects such as anti-bacterial effects of nanoparticles. The purpose of this study was to evaluate the antibacterial activity of calcium carbonate nanoparticles on two different bacteria including Agrobacterium tumefaciens and Staphylococcus aureus.

  Methods

  The antibacterial effect of calcium carbonate nanoparticles against mentioned bacteria was evaluated by dilution in agar containing medium and dilution in Broth medium. Each of prepared Broth Media (10 ml) was inoculated with 1 ml of bacterial suspension (106 CFU/ml) and incubated. Sampling of culture Media was performed in specific intervals and diluted as 10-1, to 10-6. Then 100 μl of each sample was transferred to agar plates and was spread carefully and then incubated. Grown colonies were counted and MIC and MBC was determined.

  Results

  Calcium carbonate nanoparticles showed very good antibacterial effect and after 16 hours the bacteria were totally diminished. The lowest and highest MIC concentration of these nanoparticles in solid medium was 31.2 and 125 μg/ml respectively. The MIC of calcium carbonate nanoparticles in Broth Medium was two times more than the MIC concentration in solid medium, while different concentrations of ordinary calcium carbonate not only revealed antibacterial effects but also supported the bacterial growth.

  Conclusion

  Use of calcium carbonate nanoparticles as an anti-microbial agent is recommended in different fields of medicine, food industry and agriculture and can be of importance considering health and economic issues.

 • Feyzi F., Vahedi M., Daneshmandi M., Ebadi A., Sirati M., Amiri H Page 71
  Aims
  Autonomic Dysreflexia (AD) is a dangerous syndrome in spinal cord injured veterans who suffer from spinal cord injury (SCI) at or above the sixth thoracic vertebra and results in irrecoverable complications. This study was performed to evaluate the nurses’ knowledge level about Ad among SCI veterans, and its correlation with the demographic characteristics of nurses
  Methods
  This descriptive-analytical study was performed on 94 male and nurses who were selected by cluster random sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire consisting of demographic and AD related knowledge questions which its validity was confirmed by 15 faculty members and its reliability was evaluated to be good after doing test-re-test. The answers were classified based on 3-choice Likert scale in three levels of good, moderate and weak. Data was analyzed by SPSS 11.
  Results
  The age mean of studied cases was 35.62 and the bachelors’ degree had the most frequency (91.5%). The mean work experience was 10.27 years. The knowledge level of nurses in 22.3% of cases was in moderate level and was weak in 77.7% of cases.
  Conclusion
  the knowledge level of nurses about autonomic dysreflexia and its complications is weak based on the obtained results.
 • Amerioun A., Tofighi Sh., Mahdavi S. M., Mamaghani H., Meskarpour Amiri M Page 75
  Aims
  Expected hospital standards of the Health Ministry should be studied and investigated and existing weak points should be detected through continuous investigation of primary service providing centers, by valid local and international standards. The aim of this study was to assess the rate of observing the joint commission international standards in the laboratory of a military hospital in Tehran.
  Methods
  In this cross-sectional study conducted by qualitative method, was carried out in a military specialty and subspecialty hospital in Tehran. The international joint commission standard checklist was translated and after interviewing the laboratory expert and personnel (20 people), the interviews’ text was given to 10 accreditation specialists. The score of each section was extracted from interview text by consensus of accreditation specialists. Finally, Excel software was used for drawing diagrams.
  Results
  The studied laboratory gained the complete score of JCI standards in 52% of cases and gained partial score in 40% of cases. In addition, it didn’t follow JCI Standards in 8% of questions. Generally, the studied hospital libratory had 71.52% of JCI standards and therefore the evaluation was in favorable level.
  Conclusion
  Regarding the incomplete accordance of the studied hospital situation in health ministry evaluation and JCI standards, it is necessary to take measures for more attention to international standards. The absence or imperfection of policies and necessary documentations is the most important weak point of the studied laboratory; therefore, determining strategies and needed documentations can considerably increase the obtained score.
 • Khoubdel M., Marouf A., Farajzadeh D., Vatani H., Riazipour M., Joneydi N Page 81
  Aims
  Military Forces have to store primary food ingredients in order to have food security and provide foods for their personnel. Therefore detection of potential pests in warehouses can be very important in their control and maintenance of food. The aim of this study was to determine the abundance and diversity of pests and also the rate of cereal contamination in the warehouses of military units.
  Methods
  This cross- sectional study was done during 2007-9 in 9 unite of military grain storages. Sampling of cereals was performed according to the method of Standards Institute and Industrial Research of Iran. Separation of arthropods from cereals and beans was performed by direct observation, using the stereomicroscope, Berlese funnel, flotation, vapor exposure and etc. Data was analyzed by descriptive and analytical statistical methods by SPSS 12 software.
  Results
  Four species of pests including Oryzaephilus mercator, Tribolium castaneum, Bruchus lentis and Bruchus rufimanus were determined and respectively separated from rice, barely, lentil and broad bean. The warehouse 1 and 3 were the most contaminated places, respectively with mean 1.3±0.65 and 1.4±0.6 of grain per 100g. Barley with about 3.2±1.1 per 100g was more contaminated than other products.
  Conclusion
  Contamination of cereals in the studied warehouses is often less than standard and in only two cases of barely stocks is more than limited.
 • Rezayee A., Ramin M., Ghanizadeh Gh., Valipour F Page 89
  Aims
  Bacterial agents are among the most important sources of infection transmission in hospital wards. Thereby, designing of a bio-aerosol convertor for investigation of biological agents in air is necessary. The aim of this study was designing of a suitable system for bio-aerosol production and elimination of Escherichia coli from contaminated air using bone char.
  Methods
  This applied research was performed during 8 months. Bone char was prepared by electrical furnace. Bone char was crushed and pulverized with a range of 20- 60 mesh. The absorptive characteristics of Bone char was determined using X-ray diffraction technique. The pHzpc and specific surface area were determined via titration and N2 gas adsorption according to BET absorption isotherm method. The bacterial aerosol with concentrations of 103-107 CFU per ml of airflow were prepared by a nebulizer and injected to the system. 7th version of RSM software was used for data analysis.
  Results
  E. coli removal efficiency had a linear correlation with adsorbent weight as 103 CFU/ml initial bacterial concentrations and with 4, 7 and 10 g adsorbent mass reached to 30, 20 and 15 CFU/ml, respectively. In addition, the adsorbent pore size in the range of 20-40 mesh was more efficient in bacterial removing in comparison with mesh particles >40. Efficiency of the contaminant air purification achieved 99.99% with the 20-40 mesh adsorbent at 30 minutes.
  Conclusion
  The designed system for production of bio-aerosol has good performance in the study of Escherichia coli removal from contaminated air using bone char.
 • Sadeghi Z., Mohtashami R Page 97
  Aims
  Strategic human resource practices play a crucial role in conducting individuals towards the development of innovational activities. Strategic human resource practices and organizational innovation are two important factors and primary means by which the organization can achieve organizational goals. This study was conducted to investigate the relationships between strategic human resource practices (staffing, training, participation, performance appraisal and reward) and organizational innovation in a military center.
  Methods
  This descriptive correlation study was performed on 220 military personnel of a military center who were selected by simple random sampling in year 1388. Data were collected by a researcher-made strategic human resource practices questionnaire and organizational innovation Martin Patchen’s questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation and regression technique by SPSS 14 software.
  Results
  There was a significant positive correlation between strategic human resource practices and organizational innovation. Also there was significant relationship between the dimensions of strategic human resource practices and organizational innovation (p<0.05). The multiple regression analysis indicated that staffing and participation are significant predictors of organizational innovation.
  Conclusion
  Strategic human resource practices including staffing, training, participation, performance appraisal and reward, positively explains the organizational innovation and can influence the attitudes and behaviors of employees and create organizational innovation.
 • Asad Zandi M., Sayari R., Ebadi A., Sanainasab H Page 103
  Aims
  Nurses are among professional groups that are affected by psychological factors and stress and anxiety and stress are their common problems. The objective of this study was to examine the abundance of depression, anxiety and stress among a group of military nurses.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed from February 2008 until April 2009 on 272 nurses working in a selected military hospital who were selected by probable multistage sampling method. Data was collected by a two-part questionnaire containing individual data and DASS-21 Standardized Questionnaire. The test consists of 21 items including three 7-question subscales of depression, anxiety and stress. Analysis was done by SPSS 15 software.
  Results
  Results showed 24.9% rate of depression, 27.9% anxiety and 23.8% stress among military nurses. Depression scores were higher among female nurses. There was co-relation between prevalence of stress and anxiety with level of education and ward.
  Conclusion
  The high prevalence of depression, anxiety and stress symptoms among military nurses is alarming. The development of adequate and appropriate support services for this group leads to healthy nurses and therefore health promotion.
 • Vaez Mousavi S., Naji M., Osanlou M., Esmaeilpour Marandi H Page 109
  Aims
  Complex physical movements that are often dangerous have increased the importance of balance in military forces. The aim of the present study was to investigate the relationship between cadets’ physiological arousal and activation with performance in a static balance task. The task was chosen according to its association with military health and physical fitness.
  Methods
  This descriptive study with correlation pattern was carried out in 2009 on 30 male cadets with the age range of 19-23. Skin conductance Level (SCL) as arousal index was recorded continuously during the 30-second performance of a static balance task. Sway index was recorded on an electronic stabilometer as performance measure. Pearson correlation coefficient and stepwise linear regression was used to analyze the data by SPSS 16 software..
  Results
  Results indicated a negative linear relationship between activation and performance, while arousal did not correlate with performance. Activation also predicted performance with a medium strength.
  Conclusion
  The quality of the task is affected by activation, but not arousal. Confirmation of these data in future studies will lead to comprehension of the interaction between physiological measures and its behavioral associations in high level military or sport performance, especially in emotional contexts.
 • Pakjou A., Izadi M., Masoudi Pour Sh Page 117
  Introduction
  International growth of militarism, has also accompanied the presence of Military Medicine (disaster). Ethical concerns require a comprehensive ethical protocol. This study was performed with the aim of investigating ethics in travel medicine and international military medicine and analyzing its effect on the rate of relief-seekers’ satisfaction. A developmental study based on correlation method was performed and data was collected by correlation method. Using the electronic and published local and international references and utilizing Google search engine and scientific databases, "ethics" was investigated in travel medicine and international military medicine, and its effect on the rate of relief-seekers’ satisfaction was systematically analyzed.
  Conclusion
  There was differentiation between international ethical codes in the international military medicine and travel medicine. Applying the travel medicine ethical codes had positive correlation with peace and world health development. Due to the active presence of Iran’s military medicine in the disasters of region, applying the standards of medical ethics at the international level can promote peace in the region.