فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 2 (بهار 1390)
 • پیاپی 2 (بهار 1390)
 • 78 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی شکرابی، اسدالله محمدی کانی سواران صفحه 7
 • سعید ذاکر بستان آباد، اسماعیل جبارزاده، شاهین پورآذر، مصطفی قلمی، وحید ملا کاظمی صفحه 17
  سابقه و هدف
  مایکوباکتریوم توبرکلوزیس باکتری عامل بیماری سل است که سالانه حدود 2 میلیون نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهند. وجود باکتری های مقاوم به دارو های ضد سلی از عوامل مهم مرگ افراد مبتلا به سل است. از جمله مهمترین این داروها، داروی ریفامپیسین است که به نظر می رسد مکانیسم عملکرد این دارو، دخالت در فرایند رونویسی از طریق اتصال به زیرواحد β آنزیم RNA پلیمرازمی باشد. مقاومت مایکوباکتریوم ها به این دارو در اثر جهش در ناحیه bp 81 ژن rpoB است که این ژن رمز کننده زیر واحد β آنزیم RNA پلیمرازمی باشد. این تحقیق با هدف شناسایی نوع و فراوانی جهش های این ناحیه، در نمونه های شهر تهران صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 65 بیمار مبتلا به سل که پس از 6 ماه درمان با داروهای ضد سلی به درمان جواب نداده بودند، انتخاب شدند و از آنها پس از اخذ رضایت، نمونه خلط گرفته شد. پس از کشت نمونه ها در محیط کشت جامد لون اشتاین جانسون و پس از انجام تست های حساسیت، نمونه های مقاوم به ریفامپیسین شناسایی شدند. ژن rpoB نمونه های مقاوم به ریفامپیسین تکثیر شد و توالی یابی گردید. نتایج توالی یابی توسط برنامه MEGA4 آنالیز گردید.
  یافته ها
  در این تحقیق، 20 نمونه مقاوم به ریفامپیسین شناسایی گردید. آنالیز های کامپیوتری نشان داد که 14نمونه (70%) دارای جهش در ناحیه 81bp ژن rpoB مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و 6 نمونه نیز فاقد هرگونه جهش در این ناحیه بودند. فراوان ترین جهش ها در کدون های 531 (40%) و515 (20%) مشاهده گردید. یک جهش جدید نیز در کدون 515 مشاهده گردید. جهش در کدون های 526 (10%) و 510 (15%) نیز مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  فراوان ترین جهش ها در نمونه های شهر تهران در کدونهای 531 و 515 واقع شده اند. وجود جهش جدید در کدون 515 نشانگر الگوی متفاوت جهش در تهران می باشد. داده های ما 6 نمونه فاقد جهش در این ناحیه و چند نمونه دارای جهش در خارج از این ناحیه را نشان می دهد. این نتایج ما را به این نظریه می رساند که مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نسب به داروی ریفامپیسین میتواند علاوه بر عوامل ژنتیکی دارای عوامل غیر ژنتیکی نیز باشد و یا ممکن است ژنهای دیگری نیز در ایجاد مقاومت به ریفامپیسین نقش داشته باشند.
  کلیدواژگان: ریفامپیسین، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، ژن rpoB
 • غلامرضا بخشی خانیکی، ونوس وزیری، سعید خاوری خراسانی، مجید طاهرایان، جعفر موسی آبادی صفحه 27
 • وحید ناصح، مرتضی زنده دل، فرشید تقی زاده صفحه 37
  سابقه و هدف
  مطالعات انجام شده پیرامون مکانیسم های فیزیولوژیک تنظیم اشتها در پستانداران و پرندگان نشان دهنده دخالت دو دسته از عوامل محیطی و مرکزی است. گلوتامات به عنوان مهمترین میانجی عصبی تحریکی، در کنترل مرکزی و محیطی اخذ غذا در پستانداران و پرندگان نقش دارد. تزریق داخل بطن مغزی گلوتامات و آگونیست های آن منجر به کاهش شدید اخذ غذا شده است. گیرنده های یونوتروپیک گلوتامات شامل گیرنده های NMDA وغیر AMPA، Kainate) NMDA) می باشد. در این مطالعه اثرات تزریق داخل بطن مغزی CNQX به عنوان آنتاگونیست گیرنده های AMPA، Kainate در میزان اخذ غذا و آب تجمعی جوجه مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  هنگامی که جوجه ها به وزن 700 تا 750 گرم می رسیدند، پس از بیهوشی تحت عمل جراحی آسپتیک قرارگرفته و در بطن جانبی مغز آنها کانول گذاری صورت می گرفت. این مطالعه در چهار گروه آزمایشی یعنی یک گروه شاهد و سه گروه تیمار که در هر گروه 9 پرنده قرار می گرفت، انجام شد. پس از تزریق غلظت های مختلف دارو میزان اخذ غذا و آب تجمعی در دقایق 15، 30، 60، 120 و 180 اندازه گیری شد.
  یافته ها
  تزریق درون بطن مغزی CNQX به طور معنی داری باعث افزایش اخذ غذای تجمعی در مقایسه با گروه کنترل شد(P<0/05)، که این اثر وابسته به مقدار بود. همچنین تزریق داخل بطن مغزی CNQX باعث کاهش اخذ آب تجمعی به صورت معنی دارشد (P<0/05)، که این اثر نیز وابسته به مقدار بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصل از این مطالعه گیرنده های غیرnon NMDA) NMDA) در کاهش اخذ غذا نقش دارند. گیرنده های Kainate و AMPA در بروز اثرات تحریکی گلوتامات در اخذ آب در جوجه موثرند.
  کلیدواژگان: CNQX، اخذ غذا و آب، جوجه
 • پروین خدارحمی، شادی سرهرودی، میترا حیدری نصرآبادی، فرشته سرافرازی، محسن بهبودی صفحه 43
 • دریه امیری مقدم، غلامرضا بخشی خانیکی، سید جواد قریشی الحسینی صفحه 49
  سابقه و هدف
  جنس Cirsium یکی از سرده های خانواده کاسنی است و تا کنون 300-250 گونه آن در جهان گزارش شده است. گیاهان این سرده علفی، دوساله یا چندساله و پایا بوده و در افریقا، اروپا و امریکا رویش دارند. بررسی منابع نشان می دهد که تاکنون پژوهش های اندکی در مورد سیتوژنتیک این سرده در جهان به ویژه در ایران صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در مطالعات ژنتیکی با توجه به امکانات، نمونه ها و زمان های طولانی جهت جوانه دار شدن بذرها 4 گونه C. congestum، C. turkestanicum، C. vulgare و C. arvense مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور پس از جوانه دار کردن بذرها، مراحل پیش تیمار، تثبیت، هیدرولیز، رنگ آمیزی، از مریستم ریشه ای گیاهچه ها نمونه میکروسکوپی تهیه شده و پس از آن بررسی های کروموزومی شامل تعیین تعداد کروموزوم و سطح پلوییدی انجام شد.
  یافته ها
  عدد کروموزومی سوماتیکی در گونه های C. congestum، C. turkestanicum برابر با 34 کروموزوم بود (n=34 2) و در گونه های C. vulgare و C. arvenseبرابر با68 کروموزوم بود (68n= 2)
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل از مطالعات سیتوژنتیکی، گونه های مورد مطالعه، از نظر تعداد کروموزوم در دو گروه دیپلوئید و تتراپلوئید قرار می گیرند.
  گروه 1: 34=x2=n2 که شامل گونه های C. congestum و C. turkestanicum است.
  گروه 2: 68=x4=n2 که شامل گونه های C. vulgare و C. arvense است.
  کلیدواژگان: جنس Cirsium، عدد کروموزوم، استان های خراسان رضوی و شمالی
 • سعید ذاکر بستان آباد، اسماعیل جبارزاده، شاهین پور آذر، مصطفی قلمی صفحه 55
  سابقه و هدف
  اسپولیگو تایپینگ روشی بر اساس پلی مورفیسم لوکوس کروموزی DR (توالی تکراری مستقیم)36جفت بازی که به یک یا دو توالی فاصله اندازه 35-41 جفت بازی متصل است می باشد.94 توالی فاصله اندازه مختلف بینDR شناسایی شده که تنها 43توالی فاصله انداز به صورت معمول مورد استفاده قرار می گیرد.بر اساس وجود یا فقدان این توالی ها می توان سویه های مایکو باکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس را از هم متمایز کرد.هدف از انجام مطاله شناسایی تایپ های منتشر سوش مایکوباکترم توبرکلوزیس در شهر تهران می باشد.
  مواد و روش ها
  کشت مثبت متعلق به149 بیمار مبتلا به سل ریوی از نظر اسپولیگوتایپینگ مورد بررسی قرار گرفتند. جدا سازی اولیه سویه های مایکوباکتریوم با روش پتروف4%وبا استفاده از محیط LowensteinJensen انجام شد و برای شناسایی سویه ها از تست بیوشیمیایی افتراقی از قبیل: تستهای نیاسین- فعالیت کاتالاز- احیاء نیترات استفاده شد. حساسیت دارویی در برابر ایزونیازید(0/2μg/m)،ریفامپین(40μg/ml). استرپتوماسیون(μg/m 10)و اتامبوتول (2μg/ml) به روش تناسبی انجام و سویه ها به سه گروه حساسMDR و غیرMDR تقسیم بندی شده اند.سپس DNA از کلنی ها مثبت با روش گیت DNAtechnology استخراج گردید. قطعات موردنظربا روش PCR تکثیرشده و پس ازدناتوره کردن قطعه تکثیرشده هیبریداسیون با آنزیم استرپتاویدین پر اکسیداز به روش linereverseblot انجام میگیرد.پس از اضافه کردن کمی لومینسانس و گذاشتن غشاء برروی فیلم X-ray رادیولوژی می شود که بروش گیت Spoligotyping از شرکت هلندی انجام شد.
  یافته ها
  سویه ها به 9دسته (Beijing،CAS1،CAS2،Haarlem،U،T2،T1،EAI3،EAI2،CAS2) متمایزشدند که بیشترین تعداد مربوط به سویه Haarlem (27٪) و کمترین تعداد مربوط به سویه (T2 (٪0/4 میباشد.همچنین با روش تایپینگ 2 سویه متعلق به مایکوباکتریوم بویس نیزشناسایی شد.
  نتیجه گیری
  این روش سریع ساده و دارای حساسیت بالا بود و در هربار انجام این روش تعداد 50 نمونه را میتوان ازهم متمایز کرد.
  کلیدواژگان: Spoligotyping، مایکوباکترم توبرکلوزیس
 • مریم ناصری، میترا حیدری نصرآبادی، پروین خدارحمی، فریبا سادات احمدی، پریسا مجیبی، هلیا ابوطالبی صفحه 61
  زمینه و هدف
  اسپرماتوژنز روندی است که در طی آن سلول های جنسی نر تولید می شوند و اختلال در هر یک از مراحل آن، می تواند به ناباروری بیانجامد. شاهتره گیاهی است دارای آلکالوئیدهای پروتوپین و ایزوکوئینولین و دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد. یکی از موارد استفاده این گیاه در طب سنتی تقویت قوای جنسی می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر عصاره ی الکلی گیاه شاهتره بر روند اسپرماتوژنز می باشد.
  روش بررسی
  موش های صحرایی نر از نژاد ویستار با وزن تقریبی 5±230 گرم به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم بندی شدند. گروه کنترل آب مقطر و گروه تجربی روزانه غلظت mg/kg.b.w 250 عصاره ی الکلی گیاه شاهتره به مدت 5 روز به طریقه گاواژ دریافت کردند. 15 روز پس از اولین گاواژ موش ها بیهوش شده، به روش باز کردن قفسه سینه کشته شدند و بیضه ها از شکم خارج شد. پس از اندازه گیری های مورفومتری شامل ابعاد و وزن، از بیضه ها برش عرضی تهیه و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گردیدند و سلول های لایه ژرمینال شمارش شدند. کلیه داده ها به روش آماری OneWayAnova توسط نرم افزار 16 Spss مورد بررسی قرار گرفتند. سطح معنی دار ی P<0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق تفاوت معنی داری در ابعاد و وزن بیضه ها نشان نداد درحالیکه تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتوزوئید و لایدیگ، افزایش معنی داری در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل داشت (P<0/01).
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره ی الکلی گیاه شاهتره باعث افزایش معنی دار در انواع سلول های دودمان اسپرم در موش های صحرایی نر می شود و در نتیجه افزایش میزان باروری را سبب می گردد.
  کلیدواژگان: گیاه شاهتره، عصاره اللی، اسپرماتوژنز، باروری
|
 • Shekarabi M., Mohammadikanisavaran Page 7
  B-1 cells comprise a small percentage of the B lymphocytes that reside in multiple tissues including the peritoneal and pleural cavities. Functionally, B-1 cells participate in innate immunity by producing the majority ofthe natural IgM in serum, which protects against invading pathogens before the onset of the adaptive immuneresponse. B-1 cells arise from fetal and neonatal progenitors and are distinct from the adult bone marrow progenitors that give rise to follicular and marginal zone B-2 cells. Recent studies have attempted to delineate theprogenitors of B-1 cells from those of B-2 cells. Experimental data from studies supporting the hypothesisthat B-1cells belong to a developmental lineage distinct from B-2 cells, and draws attention to recent studiesthat have defined new roles for the B-1a and B-1b cell subsets in the response to bacteria and self-antigens.
 • Zakerbostanabads, Jabbarzadeh E., Ghalami M., Pourazardizajish Page 17
  Aim and Background.spoilgotyping is a method based on 36bp DR(Direct Repeat) chromosomal loci polymorphism which is connected to one or two 35-41 spacersequences. There have been 94 ifferet intraDR spacer sequences identified and only 43 of them are used as usual.Mycobacterium tuberculosis complex strains can be identified in order to lacking or having these sequences.Materials and methods.spoilgotyping test was done on 149 TB smear positive patients.Primary separation of mycobacterium strains was done through petrof 4% method and by LowensteinJensen(LJ) media. Biochemical tests such as Niacin test/Catalase activity/Nitrate reduction were done dueto strains identifying. Drug sensitivity to INH(2Mg/ml) / RIF(40Mg/ml) / STM(10Mg/ml) and ETBI(2Mg/ml) was accomplished proportional and strains were distributed to three groups: sensitive, MDR, non MDR. DNA was extracted by CTAB method on positive clonies. Sequences were amplified by PCR and afterdenaturating amplified sequences, hybridation with Streptavidine peroxidase enzyme through line reverseblot method was accomplished. Luminoscense was added and the membrane was put onto the X-ray film. Then we did radiology step.Results. Serotypes were divided into 9 groups (Beijine/CAS23/Haarlem/U/T2/T1/EAI3/EAI2/CAS2). Themajority group was Haarlem (27%) and minority one was T2(0.4%). There were also identified 2 strainsbelonging to Mycobacterium bovis.Conclusion. Used method in this study is easy/precipitate and has high sensitivity. In every time usindthis method there could be 43 samples distinguished.
 • Bakhshikhaniki G., Vaziri V., Khavarikhorasani Page 27
  Aim and Background. Since chemical control of corn common smut disease to be unsuccessful (that itsagent is Ustilagomaydis), screening of resistance hybrids to smut disease is necessary for maize breeding. Materials and Methods. In this study, 89 single crosses hybrids including 60 single crosses derived fromhybridization of 20 S6 inbred lines as female parents and 3 S6 commercial elit testers (K18,K19,K1264/5-1) as male parent and 29 new hybrids were evaluated in a RCBD with 2 replications in Agriculture and NaturalResources Center of KhorasanRazavi Province in 2008. The measured traits were leaf no. above ear, totalleaf no., plant height, ear height, anthesis and silking date, anthesissilking-interval(ASI), spore injection time, leaf and stulk disease, ear length, ear diameter, row no./ ear, kernel no./row, physiological maturity, infectedplant percentage, tassel disease percentage, percentage and severity of smut traits, grain hector liter weightand moisture. Results. The ANOVA showed significant differences among test crosses in leaf no. above ear, total leaf no., plant height, ear height, anthesis and silking date, anthesissilking-interval(ASI), spore injection time, stemand leaf disease, ear length, ear diameter, row no./ear, kernel no./row, physiological maturity (p<0.01), andleaf and stem disease (p<0.05). the correlation analysis showed significant positive relations between grainmoisture and smut infection percentage (0.68 **) and diseases severity (0.63**), but we observed negativesignificant relation between grain hectoliter weight with deasease severity (-0.65**) and smut infection percentage (-0.69**). Conclusions. Also, Line×tester analysis for related traits of smut resistance showed significant variance forinfected stem and leaf and infected plant no. that for these traits only additivity gene effect were significant.
 • Naseh V., Zendehdelm, Taghizadeh Page 37
  Aim and Background. Previous researches about physiological mechanisms of appetite control in mammalian and avian indicated central and peripheral agents. Glutamate as one of the mostimportant neurotransmitter has a significant role in central and peripheral control of appetite and someglutamatergic circuits involved in control of appetite. Intracerebro ventricular (icv) injection of glutamateand its agonists leads to severe decrease of foodintake. Ionotropic receptors of glutamate include NMDA andnon-NMDA (AMPA and kainate) receptors. This study examines effects of Interacerebroventricular injectionof CNQX as a Non-NMDA receptor anatagonist in cumulative food and water intake in chicken.Materials and Methods. When chickens received 700-750 gram, after general anesthesia and aseptic surgerycanula replaced in lateral ventricule. This study performed in four group, one control and three treatments. There were 9 birds in any group. After injection of different doses of drug, cumulative food andwater intake measured in 15, 30, 60, 120 and 180 minutes.Results.Interacerebroventricular (icv) injection of CNQX increased cumulative food intake (P<0.05) dosedependently, as compared with control group and injection of CNQX decreased water intake (P<0.05) dosedependently.Conclusion. According to these results Non NMDA receptors (AMPA and Kainate receptors) have important role in decreasing food intake dose dependently and also these receptors have important role in cumulative water intake in chicken.
 • Khodarahmi P., Sarahroodi Sh, Heydarinasrabadi M., Sarafrazi F., Behbodi Page 43
  Aim and Background. It has been suggested that histamine has modulatory influence on anxiety-relatedbehaviors both in animals and humans.Materials and Methods.Intraperitoneal histamine administration (5, 10 and 20mg/kg) decreased %OAT (OpenArm Times) and but not locomotor activity, thus showing an anxiogenic response. Subcutaneous administration of ranitidine, a H2 histamine receptor antagonist at doses of 12.5, 25 and 50 mg/kg beforehistamine (20 mg/ kg) increased %OAT (Open Arm Times) and %OAE (Open Arm Entries) but not locomotor activity, thus showing an anxiolytic responses.Conclusions. This effect showed that ranitidine antagonizes histamine anxiolytic effects.Our results indicated that the anxiogenic-like effects induced by histamine in the intraperitoneal reverse inpresence of ranitidine.
 • Amirimoghaddam D., Bakhshikhaniki G., Ghoreishialhosseiny S. J Page 49
  Aim and Background. The genus Cirsium is one of the genera in Compositae w hich includes 250-300 species distributed all over the world. They are herbaceous, perennial or rarely annual and usually distributed in Africa, Europe and America. Materials and Methods. In cytogenetical studies, 4 different species were studied. The methods that were used in the chromosomal studies are as are as follows: pretreatment, fixation, hydrolyzation, staining and mounting. Also chromosome number and ploidy level were recorded.Results. The somatic chromosome number in C. congestum and C. turkestanicum was 2n=34 and was 2n=68 in C. vulgare and C. respectively.Conclusion. Based on this study C. congestum and C. turkestanicum are diploid and somatic chromosome number in both species is 2n=2x=34 and C. vulgare and C. arvense are tetraploid and somatic chromosome number is 2n=4x= Respectively.
 • Zakerbostanabad S., Jabbarzadeh E., Pourazardizaji Sh, Ghalami M Page 55
  Aim and Background. The aim of this study was to investigate the frequency, location and type of rpoBmutations in Mycobacterium tuberculosis isolated from patients in Tehran City. Materials and Methods. 65 sputums were collected from suspected tuberculosis patients, 35 Rif-r iso lates were identified as Mycobacterium tuberculosis. PCR Amplification and DNA sequencing methods wereperformed. 411 bp fragments of rpoB gene were sequenced and mutations in 81 bp regions were analyzed. Results. 38 mutations were identified in 14 RIF-r MBT (70%). Missense mutations produced 38 types ofamino acid substitutions. In 6 RIF-r MBT isolates (30%) no mutations were found in the core region of therpoB gene. Most frequent mutations detected from Tehranian strains were in codons 531 and 515. Two allelesin codon 531 and one allele in all codons 526, 515, 510, 566, 490 and 476 were found. In the 6 isolates wereidentified 2 mutation in different codons and 8 strains harboured single mutations in codons. Conclusion. In this study, has been investigated the significance of mutations in the rpoB gene, its correlation with genotype and phenotype agents and high level of resistance to rifampicin in 14 isolates of M. tuberculosis collected from patients with active pulmonary tuberculosis from different geographic regions ofTehran.
 • Naseri M., Heydarinasrabadi M., Khodarahmi P., Ahmadi F., Mojibi P., Aboutalebi H Page 61
  Aim and Background. Spermatogenesis is a process In which spermatozoids Is produced Whose defectin each stepany defect in each step can Can result result in infertility. F. parviflora contains isoquinoline andprotopine alkaloids and has antioxidant activity. F. parviflora has been used in folk medicine for its pharma-ceutical properties. One of the most important effects of this plant is increasing sexuality.The aim of this study is to investigate the effect of the F. parviflora alcoholic extract in spermatogenesisprocess.Materials and Methods.Wistar male rats (230 ± 5) are divided into 2 groups: control and experimental. The control group received distilled water whereas the experimental group received 250 mg/kg w.b. F. parviflora alcoholic extract through oral gavage for 5 days. After 15 days rats were anesthesized and sacrificed andthe Testis were removed. The volume and weight of the testis were measured and the tissues were fixed. Thepreparation of tissue sectioning was accomplished by H&E staining. Germinal cell lines cells were countedwith light microscope. Statistical analysis was performed with One Way Anova using SPSS for Windows.P ≤0.05 was considered statistically significant.Results. The analysis of the results indicated there were no significant difference in weight and volume oftesticles but significant increase in the number of spermatogonia, spermatocytes, spermatozoid and Leydigcells were observed in experimental group compared to the control group (P<0.001).Conclusions.The results indicated positive effect of F. parviflora alcoholic extract on male reproductivesystem Since the number of number of sexual cells increased significantly.