فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال دهم شماره 2 (پیاپی 71، 1390)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 71، 1390)
 • 120 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1390/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نامه به سردبیر
 • علی احمدزاده، آذر احمدزاده صفحه 121
  علی بن عباس مجوسی اهوازی ارجانی که در اروپا به نام لاتین او Haly Abbas” یا “Ali Abbas شناخته شده است به سال 318 هجری قمری در اهواز یا ارجان (بهبهان) دیده به جهان گشوده است. مجوسی بیش از همه به خاطر کتابش” کامل الصناعه الطبیه (الملکی)، که به لاتین “Liber Regius” موسوم است، شهرت دارد. او این کتاب را نه تنها بر پایه دانسته های دیگران (پیشینیان) نوشته بلکه تجارب و مشاهدات خویش را نیز در آن لحاظ کرده است. او این کتاب را به امر عضدالدوله دیلمی (متوفی 372 هجری قمری) اهدا کرده است. مجوسی پزشک دربار بود و در بیمارستان عضدی بغداد نیز طبابت می کرد. کتاب ملکی مشتمل بر بیست مقاله است، او در ده مقاله نخست به دانش نظری پزشکی و در ده مقاله دوم به دانش عملی پزشکی نظیر اعمال جراحی پرداخته است. مجوسی در این کتاب به نکات اخلاق پزشکی (پندنامه پزشکی) ارزشمندی نیز پرداخته است. از این رو، این اثر بزرگ بعد از برگردان از عربی به لاتین به مدت چند قرن به طور گسترده نه تنها در ایران و کشورهای عربی بلکه در نواحی متعددی از اروپا کتاب درسی پزشکی بوده است. او به سال 384 هجری قمری در بغداد یا شیراز دیده از جهان فرو بست.
  کلیدواژگان: طب اسلامی، اهوازی، الملکی، ایران، ارجان
 • مقالات پژوهشی
 • یدالله زرگر، ایران داودی، مرضیه فتاحی نیا، عبدالرحیم مسجدی زاده صفحه 131
  زمینه و هدف
  شایع ترین اختلال کارکردی دستگاه گوارش که بیش از نیمی از بیماران این حوزه را تشکیل می دهند نشانگان روده تحریک پذیر (IBS)است. این سندرم مزمن، علیرغم شیوع بالا یکی از نا شناخته ترین اختلالات بالینی است. از علایم IBSمی توان به تغییر در اجابت مزاج، درد شکمی و نفخ در غیاب اختلالات ساختاری قابل شناسایی اشاره کرد که بطور نامنظم نوسان داشته ولی به طور کامل از بین نمی رود. این پژوهش به لحاظ شناخت عوامل روانشناختی مرتبط با این بیماری، به مقایسه ویژگی های شخصیتی بیماران مبتلا به IBS با افراد سالم با و بدون کنترل سلامت روان پرداخته است.
  روش بررسی
  نمونه پژوهش حاضر 144 نفر، شامل 72 بیمار مبتلا به IBS و 72 فرد سالمی بود که به عنوان همراه بیمار به مطب های گوارش مراجعه کرده و با تکمیل پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI) و پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) در این تحقیق شرکت کردند.
  یافته ها
  جهت آزمون فرضیه ها از روش تحلیل واریانس و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در سطح معنی داری استفاده شد. یافته ها بیانگر این بود که بیماران IBS از نظر برخی ویژگی های شخصیتی با افراد سالم تفاوت معنی دار دارند به طوری که افراد بیمار در مقایسه با افراد سالم، روان رنجورتر بوده (001/0 >p) و فراخ ذهنی و توافق جویی کمتری را نشان دادند(05/0 >p)، در حالی که در دو ویژگی برون گرایی و وجدانی بودن تفاوت معنی دار نبود. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد با کنترل سلامت روان، تنها تفاوت معنی دار موجود بین دو گروه از نظر ویژگی فراخ ذهنی می باشد(001/0 >p).
  نتیجه گیری
  بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در برخی ویژگی های شخصیتی با افراد سالم تفاوت دارند.
  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، شخصیت، سلامت روان
 • علیرضا چوبینه، احمد سلطان زاده، سید حمیدرضا طباطبایی، مهدی جهانگیری صفحه 141
  زمینه و هدف
  نوبتکاری پدیده ای اجتماعی است که اثرات نامطلوبی بر زندگی انسان بجا می گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع مشکلات بهداشتی و همچنین فاکتورهای خطر ایجاد کننده اختلالات یاد شده در کارگران شاغل در نظام غیراقماری انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در سال 88 در 14 شرکت پتروشیمی وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام گرفت. در این مطالعه 2357 کارگر (3/56 درصد روزکار و 7/43 درصد نوبتکار) شرکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه بوده که سئوالاتی در زمینه ویژگی های دموگرافیک، نظام نوبتکاری و مشکلات بهداشتی در آن گنجانده شده بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 5/11) انجام گرفته و مقدار آلفای کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سن گروه روزکار و نوبتکار به ترتیب 20/8±26/36 و 8/8±96/34 سال و میانگین سابقه شغلی آنان به ترتیب50/7±83/10 و 55/7±15/10 سال برآورد گردید. شیوع مشکلات بهداشتی در بین نوبتکاران بیش از روزکاران بود. آنالیزهای چند متغیره رگرسیون نشان داد که علاوه بر کار در نظام نوبتکاری، متغیرهای دیگری مانند طولانی بودن ساعات کار، وضعیت استخدام، شغل دوم، سن و تحصیلات نیز در ایجاد اختلالات بهداشتی نقش دارند.
  نتیجه گیری
  شیوع اختلالات گوارشی و روحی- روانی در نوبتکاران به طور معنی داری بیش از روزکاران بود. اگر چه کار در نظام نوبتی عامل اصلی مرتبط با مشکلات گزارش شده می باشد، اما وقوع این مشکلات تنها ناشی از نوبتکاری نبوده، بلکه متغیرهای دموگرافیک و شغلی نیز در این امر دخیل هستند.
  کلیدواژگان: نوبتکاری، نظام غیر اقماری، مشکلات بهداشتی، صنایع پتروشیمی، ایران
 • علی اصغر ارسطو، عذرا احمدی، شهلا زاهد نژاد صفحه 153
  زمینه و هدف
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)، بیماری مزمن دمیلیناسیون سیستم اعصاب مرکزی است که با نشانه های گوناگون بالینی آشکار می گردد. پژوهش حاضر با هدف تاثیر و مقایسه دو نوع تمرین هوازی و یوگا بر شاخص هزینه فیزیولوژی (PCI) بیماران مبتلا به ام اس اجرا شد.
  روش بررسی
  نمونه آماری تحقیق را 30 نفر از زنان مبتلا به ام اس(19 تا 54 سال) با سطح پایین و متوسط بیماری EDSS≤ 4 (Expanded Disability Status Scale) تشکیل دادند. بیماران به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند.10 بیمار در گروه تمرینات هوازی(راه رفتن روی نوارگردان) با شدت 75-40 درصد ضربان قلب بیشینه و 10 بیمار در گروه تمرینات منتخب یوگا قرار داشتند که در هر جلسه 60 تا 70 دقیقه به تمرینات هاتا یوگا می پرداختند و 10 بیمار در گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها سه جلسه در هفته برای 8 هفته به تمرین پرداختند. شاخص هزینه فیزیولوژی بیماران قبل و بعد از هشت هفته تمرین مورد مطالعه آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد شاخص هزینه فیزیولوژی بیماران در گروه تمرینات منتخب هوازی(00/0p=) و گروه تمرینات منتخب یوگا (03/0p=) کاهش معنی داری یافت و این شاخص در بیماران گروه کنترل (01/0p=) افزایش معنی داری داشت. این بهبود در گروه تمرینات هوازی به طور معنی داری مشهودتر از گروه تمرینات منتخب یوگا بود(00/0p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت تمرینات ورزشی هوازی و یوگا می توانند در بهینه کردن هزینه فیزیولوژی بیماران مبتلا به ام اس تاثیر معنی داری داشته باشند.
  کلیدواژگان: بیماری مولتیپل اسکلروزیس، شاخص هزینه فیزیولوژیک (PCI)، تمرینات هوازی، یوگا
 • سارا ضمیری، محمد جعفر شاطرزاده یزدی، شاهین گوهرپی صفحه 163
  زمینه و هدف
  اختلال در سطح فعالیت عضلات اسکاپولا و عضلات چرخاننده کاف در مبتلایان به سندرم گیرافتادگی شانه وجود دارد. تمرین درمانی یکی از روش های مهم درمانی در این بیماران است. به علاوه کاربرد نوار تیپ(Tape) نیز در توانبخشی این بیماران پیشنهاد شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر تمرین درمانی همراه با کاربرد تیپ بر سطح فعالیت الکتریکی عضلات کمربند شانه ای بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه است.
  روش بررسی
  این تحقیق بر روی دو گروه 12 نفره از بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه که به صورت غیر احتمالی و به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند انجام شد. ثبت الکترومیوگرافی از عضلات انتخابی در هر دو گروه حین حرکات فلکسیون و ابدکسیون در صفحه اسکاپولا انجام شد. پس از یک دوره تمرین درمانی همراه با کاربرد نوار تیپ برای یک گروه و بدون کاربرد نوار تیپ برای گروه دیگر، مجددا ثبت الکترومیوگرافی انجام شد.
  یافته ها
  مقایسه سطح فعالیت الکترومیوگرافی عضلات مورد بررسی ذوزنقه ای میانی و تحتانی و اینفرااسپیناتوس به هنگام انجام تکالیف حرکتی فلکسیون و ابدکسیون در صفحه فرونتال، در گروه نوار تیپ بعد از درمان 54/17 درصد افزایش(41/0=p) و نیز در گروه بدون نوار تیپ، بعد از درمان 94/2 درصد افزایش نشان می دهد(38/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق ما اثر عمده ای را در کاربرد نوار تیپ، بر سطح فعالیت الکتریکی عضلات مورد مطالعه حین تکالیف حرکتی فلکسیون و ابدکسیون در مبتلایان به سندرم گیرافتادگی شانه نشان نداد.
  کلیدواژگان: مفصل شانه، سندرم گیرافتادگی شانه، الکترومیوگرافی سطحی، تمرین درمانی، نوار تیپ
 • برات براتی، محمودالله وردی، جعفر فتاحی اصل صفحه 171
  زمینه و هدف
  تعدادی از منابع رادیواکتیو در اندازه و شکلهای مختلفی برای براکیتراپی وجود دارند. پلاک های چشمی در درمان ملانومای چشمی، سال های زیادی استفاده شدهاند. این پلاکها شامل یک فیلم نازک، منتشر کننده ی گنجانده شده در یک فلز نقرهای خالص میباشد. هدف اصلی کار، بررسی توزیع دوز پلاک های چشمی در طول محور مرکزی و دو طرف محور مرکزی بود. کالیبراسیون پلاک های چشمی را با استفاده از کد مونت کارلو و اندازه گیری تجربی انجام داده ایم.
  روش بررسی
  برای اندازهگیری دوز مطلق در امتداد محور مرکزی و دو طرف محور مرکزی پلاک چشمی یک فانتوم کروی (PMMA) با شعاع mm12 و ارتفاع mm28 ساخته شده است. به منظور بررسی اندازه گیری عملی، شبیهسازی را با استفاده اپلیکاتورها، TLD و فانتوم چشم و کد مونت کارلو با یک کامپبوتر شخصی(P4،108 GHz) انجام گرفت. زمان اجرای کد MCNP4C برای هر پلاک چشمی4200 دقیقه بوده و تالی* و قطع انرژی، استفاده شده است.
  یافته ها
  توزیع دوز حاصل از روش عملی و شبیهسازی شش نوع پلاک چشمی COB، CCY، CCB، CCA، CIA، CGD مورد ارزیابی قرار گرفت. دوز عمقی نسبی و مطلق در امتداد محور مرکزی و دو طرف محور مرکزی با فاصله mm9 از سطح اپلیکاتور با خطای کمتر از روش پیشنهادی NIST و bebig مقایسه گردید. نتیجه این روش ها بطور کامل با داده های تولید کننده این پلاک- ها مقایسه، در نمودارها و منحنیها دیدهمی شوند.
  نتیجهگیری
  مقایسه دقیق مونت کارلو مربوط به توزیع دوز اپلیکاتورهای ذکر شده و توزیع دوز مطلق این پلاک ها به روش عملی، نشان داد که این پلاک ها برای درمان تومور های درون چشمی کارایی خوبی دارند.
  کلیدواژگان: براکی تراپی، اپلیکاتور، ملانوم، مونت کارلو
 • محبوبه قادرپناه، افسانه آذرکیش صفحه 179
  زمینه و هدف
  ایزوتروپی مادرزادی یکی از شایع ترین مشکلات چشمی کودکان می باشد که منشاء ژنتیکی دارد و عوارض زیادی مانند تنبلی چشم کاهش دید سه بعدی و مشکلات زیبائی دارد که می تواند در سرنوشت شخص از نظر انتخاب شغل و مسائل روانی اثر گزار باشد. در این مطالعه اثر تزریق توکسین بوتولینیومA در زیرملتحمه نزدیک عضلات رکتوس داخلی هردو چشم در کودکان با ایزوتروپی مادرزادی بررسی شده است.
  روش بررسی
  تعداد30 کودک(54- 6 ماهه) با ایزوتروپی مادرزای که بیماری سیستمیک نداشته و از نظرنرولوژی نرمال بودند وارد مطالعه شدند. مقدار10 واحد از توکسین بوتولینیوم A زیر ملتحمه نزدیک محل اتصال عضله مدیال رکتوس به اسکلرا در هر دو چشم، پس از تزریق آرام بخش در اتاق عمل تزریق شد. میزان انحراف روز سوم، هفته اول، ماه های اول، سوم، ششم و دوازدهم بعد از تزریق اندازه گیری شده و اطلاعات توسط آزمون تی دو و با استفاده از نرم افزارSPSS 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  درپایان ماه دوازدهم پس از تزریق، متوسط زاویه انحراف قبل از تزریق از PD 17± 52 (محدودPD90 -30) به PD 29/21 ± 8/27 کاهش یافت (3/86 درصد) و موفقیت درمان انحراف کمتر یا مساوی PD 10 درنظر گرفته شده در3/23 درصد بیماران بدست آمد(008/0P=). 6/56 درصد کودکان(17 نفر) زاویه انحراف قبل از تزریق کمتر یا مساوی PD 45 داشتند که از این تعداد 1/41 درصد در ماه اول،70 درصد در ماه سوم،76 درصد در ماه ششم و1/41 درصد بعد از پایان 12 ماه انحراف کمتر یا مساوی PD 10 داشتند(030/0p=).
  نتیجه گیری
  تزریق دوطرفه بوتولینیوم توکسین A (دیس پورت) در زیر ملتحمه نزدیک محل اتصال عضلات رکتوس داخلی به اسکلرا هر دو چشم روشی بی- خطر است که درهم راستا کردن چشم ها بطور موقت موثر بوده و میزان کلی انحراف را کاهش می دهد(3/86 درصد) و در انحراف های با زاویه انحراف کم (کمتر یا مساوی PD 45) اثر بهتری دارد.
  کلیدواژگان: ایزوتروپی مادرزادی، توکسین بوتولینیوم، دیسپورت
 • مجید غفاری، مهناز مهرابی زاده هنرمند، نیلوفر خواجه الدین، نوشین موسوی صفحه 187
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر پژوهشگران به مطالعه روابط درونی بین اختلال وسواسی- اجباری (OCD)، تکانشگری و سروتونین علاقه مند شده اند و نتایج متفاوتی از مطالعات گذشته به دست آمده است. هدف از این پژوهش، مقایسه تکانشگری بیماران وسواسی- اجباری پاسخ دهنده و مقاوم به درمان با داروهای مهارکنندهی انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) بود.
  روش بررسی
  با استفاده از روش علی- مقایسه ای، بر اساس تعریف سادوک و سادوک (2007) و با روش نمونه گیری سهل الوصول، تعداد 27 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری در دو گروه بیماران پاسخ دهنده و مقاوم به SSRIs، از نظر علائم وسواسی- اجباری و تکانشگری با استفاده از مقیاس تکانشگری بارات، فهرست علائم مقیاس وسواسی- اجباری ییل- براون و مصاحبه ساختار یافته تشخیص برای اختلال های محور I در DSM-IV، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگینهای تکانشگری و مؤلفه های آن در بیماران مقاوم نسبت به بیماران پاسخ دهنده، کمتر بود. سنتروئیدهای دو گروه های پاسخ دهنده و مقاوم بر اساس تکانشگری و مؤلفه های آن بهطور معنی داری تفاوت داشتند (009/0p<). بین 4 متغیر، فقط بر اساس تکانشگری (01/0 (p<و تکانشگری توجهی (01/0p<) بین دو گروه بیماران پاسخ دهنده و مقاوم تفاوت معنیدار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان می دهند که بین بیماران وسواسی-اجباری پاسخ دهنده و مقاوم به داروهای SSRI، از لحاظ سطح تکانشگری تفاوت معنی دار وجود دارد و میانگین تکانشگری بیماران مقاوم بیشتر است. هر چند با توجه به وجود برخی تناقض ها در ادبیات پژوهشی، انجام پژوهش های بیشتری برای رسیدن به یک توضیح نظری جامع در مورد روابط درونی تکانشگری، OCD و پاسخ دهی به داروهای SSRI مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی، اجباری، تکانشگری، مهارکننده های بازجذب سروتونین
 • محمد طه جلالی٬ دیان دایر، عبدالحسین موسوی هنومرور٬ عبد الکریم الرکابی صفحه 197
  زمینه و هدف
  عوامل متعددی می توانند بر محدوده طبیعی اچ دی ال کلسترول اثر گذار باشند که یکی از این عوامل قومیت افراد است. لذا بر آن شدیم تا تاثیر قومیت را بر محدوده طبیعی اچ دی ال کلسترول در گروه های مختلف سنی و در هر دو جنس مذکر و مؤنث در شهرستان اهواز بررسی نمائیم.
  روش بررسی
  از افراد مراجعه کننده به مراکز درمانگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به روش تصادفی نمونه برداری گردید. در مجموع 601 فرد مؤنث و 617 فرد مذکر انتخاب شدند و به سه گروه قومی لر، عرب و فارس و سه گروه سنی 15-1 سال، 54-16 سال و بیشتر از 54 سال تقسیم شدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند. اچ دی ال کلسترول این افراد طبق روش کالریمتریک تعیین شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار spss (version17.0) استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین اچ دی ال کلسترول در سه گروه سنی مؤنث تفاوت معنی داری نشان داد(0001/0 P<)، در حالی که این میانگین در گروه های سنی مختلف مذکر تفاوت معنی داری نداشت(630/0 P=). در گروه مذکر میانگین اچ دی ال کلسترول در قومیت های مختلف تفاوت معنی دار داشت(05/0 P<). در این گروه بیشترین میانگین مربوط به افراد لر و کم ترین میانگین مربوط به افراد عرب بود. در افراد مؤنث میانگین اچ دی ال کلسترول در قوم های متفاوت تفاوت معنی داری نشان نداد (743/0 P=).
  نتیجه گیری
  در گروه افراد مذکر برای قوم های مختلف و در گروه افراد مؤنث برای سنین مختلف در محدوده طبیعی تفاوت معنی دار است
  کلیدواژگان: اچ دی ال کلسترول، محدوده مرجع، سن، جنس، نژاد، اهواز
 • علیرضا خردمند، محمدعلی حسینی، نیما باباعلی صفحه 205
  زمینه و هدف
  بزرگی خوش خیم پروستات یک مشکل شایع وابسته به سن است. بیماران از نشانگر بین المللی علائم پروستات IPSS (international prostate symptom score) جهت توصیف علائم خود استفاده می کنند اما اینکه بیمار بدرستی به پرسش ها پاسخ می دهد یا خیر به صورت عینی اعتبار بخشی نشده است. این مطالعه برای ارزیابی ارتباط پاسخ های بیماران و یافته- های مطالعات یوروفلومتری انجام گردید.
  روش بررسی
  86 بیمار باLUTS (lower urinary tract symptoms) توسط IPSS و یوروفلومتری ارزیابی شدند. IPSS به علائم ادراری (voiding) و ذخیره ای (storage) تقسیم شد. زمان انتظار، حجم ادرار و میزان حداکثر (Qmax) و متوسط (Qave) جریان ادراری در یوروفلومتری ثبت شدند. متغیرها با برنامه نرم افزاری SPSS و ضرائب همبستگی Pearson، ارزیابی شدند.
  یافته ها
  بیماران 79-46 سال سن داشتند. سن ارتباطی با Qmax، Qave، IPSS و حجم ادرار نداشت. حجم ادرار 647-109 میلی لیتر (متوسط=5/259) بود. Qmax در 54 بیمار (63 درصد) کمتر از ml/s 15 بود که ارتباطی با سن نداشت. Qmax به طور معکوس با کل IPSS و علائم ادراری (voiding) ارتباط داشت. اما با علائم ذخیره ای (storage) مرتبط نبود. Qave تنها با علائم ادراری (voiding) ارتباط داشت(04/0 =P). اما با IPSS کل و علائم ذخیره ای (storage) مرتبط نبود. زمان انتظار با IPSS، علائم ادراری (voiding) و ذخیره ای (storage) ارتباطی نداشت.
  نتیجهگیری
  ارتباط بین IPSS و یافته های یوروفلومتری قابل توجه بوده و لذا ممکن است یوروفلومتری بتواند جایگزین خوبی برای IPSS در مردانی گردد که علائم LUTS داشته اما به علت مشکلات زبان یا فرهنگ، درک درستی از سوالات IPSS ندارند.
  کلیدواژگان: بزرگی خوش خیم پروستات، یوروفلومتری، پرسشنامه بین المللی علائم پروستات
 • نوذر درستان، فرامرز پازیار، سید مسیح میررکنی صفحه 215
  زمینه و هدف
  بیماری سنگ صفراوی یکی از بیماری های شایع دستگاه گوارش است که می تواند به شکل کوله سیستیت حاد یا مزمن خود را نشان دهد. شدت کوله سیستیت به عوامل مختلفی بستگی دارد. هدف از این مطالعه پاسخ به این سئوال است که آیا شدت کوله سیستیت در مردها و زن ها تفاوت معنی داری با یکدیگر دارد یا خیر؟
  روش بررسی
  پرونده بیمارانی که از سال 1380 تا 1385 در بیمارستان های آموزشی اهواز تحت کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفته بودند بررسی شد و یافته های لاپاراسکوپیک حین جراحی این بیماران جمع آوری و توسط آزمون مجذور کای و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  101 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. 47 نفر(5/46 درصد) مبتلا به کوله سیستیت حاد(32 مرد و 15 زن) و 54 نفر (5/53 درصد) مبتلا به کوله سیستیت مزمن بودند(9 مرد و 45 زن). در بیماران مورد بررسی،6 نفر (9/5 درصد) آمپیم (5 مرد و 1 زن)، 14 نفر (9/13 درصد) گانگرن (11 مرد و 3 زن)، 2نفر (9/1 درصد) پرفوراسیون که موارد مذکور همگی مرد بودند و 9 نفر(9/8 درصد) تبدیل جراحی لاپاروسکوپیک به عمل باز وجود داشت که باز همگی مرد بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه شدت عوارض کوله سیستیت و شیوع کوله سیستیت حاد به صورت معنی داری در مردها و شیوع کوله سیستیت مزمن در زن ها بیشتر است. احتمال تبدیل عمل جراحی لاپاروسکوپیک به عمل باز در جنس مذکر بیشتر است. طبق این مطالعه جنس مذکر یک ریسک فاکتور مهم در افزایش شدت کوله سیستیت می باشد.
  کلیدواژگان: کوله سیستیت، جنسیت، کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک
 • علی رمضانخانی، مریم مظاهری، طاهره دهداری، محمد موحدی صفحه 221
  زمینه و هدف
  پوسیدگی دندان از شایع ترین بیماری های بشر بوده و جزو بیماری هایی است که با رفتارهای فرد ارتباط تنگاتنک دارد. دستیابی به اطلاعات یا وضعیت موجود می تواند زمینه ساز مداخلات بهبود وضعیت بهداشت دهان و دندان باشد. الگوی اعتقاد بهداشتی رابطه بین برخی سازه های مربوط به ادراکات شخصی و راهنماهای عمل و خودکارآمدی با رفتار را نشان می دهد. این مطالعه با هدف تعیین پیشگویی کنندگی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در شاخص پوسیدگی دندان دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی شهر دزفول در سال 1388 انجام گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ابتدا پرسشنامه بر اساس سازه های الگو طراحی و روایی و پایایی آن بررسی گردید. سپس 150 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه را تکمیل نمودند. در نهایت داده های جمع آوری شده توسط نرم افزارSPSS و با آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که شیوع پوسیدگی دندان 7/78 درصد و میانگین و انحراف معیار شاخص پوسیدگی دندان نمونه ها 05/2± 59/2 و رابطه شاخص با سازه های حساسیت درک شده (21/0=r، 07/0=P)، شدت درک شده(16/0=r، 03/0=P)، موانع درک شده (21/0=r، 07/0=P) و خودکارآمدی (17/0=r، 04/0=P) معنی دار، اما با سازه های منافع درک شده و راهنما برای عمل معنی دار نبود. همچنین رابطه این شاخص با رفتار مسواک زدن (002/0= P) معنی دار، ولی با رفتار استفاده از نخ دندان معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج موید این است که می توان با بهبود رفتار مسواک زدن، میزان پوسیدگی دندان دانش آموزان را کاهش داد.
  کلیدواژگان: شاخص پوسیدگی دندان، الگوی اعتقاد بهداشتی، دانش آموزان
|
 • Ahmadzadeh A., Ahmadzadeh A Page 121
  Ali ibn Abbas al-Majusi Ahvazi Arjani, known in Europe by his latinized name, Haly Abbas or Ali Abas, was born in Ahvaz or Arjan (Behbahan), located in the Southwestern Iran, in 930 AD. Al-Majusi is best known for his Kitab Kamil as-Sinaa at-Tibbiyya (“Complete Book of the Medical Art”, in Latin “Liber Regius”). The book was not only entirely based on the work of others, but also al-Majusi included his own observations. He dedicated this book to King Adhud al-Dawlah Dilami (died in 983 AD). Al-Majusi served as court physician and worked in the Adhudi hospital in Baghdad. The Maliki is divided into 20 discourses, of which the first ten deal with theory and the second ten with the practice of medicine, such as surgery. It also contains many ethical parameters. Accordingly, it was the textbook on medicine for several centuries after the book was translated into Latin, and it was widely used not only in Persia and Arabic countries, but also in many parts of Europe. He died in Baghadad or Shiraz in 994 AD.
 • Zargar Y., Davoudi I., Fatahinia M., Masjedizadeh Ar Page 131
  Background And Objective
  The most prevalent of dysfunctional gastrointestinal disorders is irritable bowel syndrome (IBS) which affects more than 50% of patients. The aim of the present study was to compare five personality factors related to mental health between patients of IBS and healthy population in Ahvaz clinics of digestive diseases.Subjects and
  Methods
  Our studied population consisted of 72 patients and 72 healthy people derived from retinue of patients. All patients were clinically investigated by a gastroenterologist for IBS. Psychological variables were evaluated in two groups by the NEO-FFI and GHQ.
  Results
  Differences between two groups were significant in neuroticism, openness, and agreeableness. Scores of neuroticism in patients were significantly higher (P<0.001), whereas scores of openness and agreeableness were lower (was this Significant, P<0.05). However, in terms of openness there was significant differences between both groups. (P<0.001).
  Discussion
  There is a relationship between personality traits and health. Some of personality traits such as neuroticism, agreeableness and openness were found to be related to IBS. s:
 • Choobineh A., Soltanzadeh A., Tabatabaie Shr, Jahangiri M Page 141
  Background And Objective
  Shift work is a major feature of working life that affects diverse aspects of human life. The objective of this study was to investigate shift work-related health problems and their associated risk factors among employees of petrochemical industries. Subjects and
  Methods
  This cross-sectional study was carried out at 14 petrochemical companies in 2009. Study population consisted of 2357 workers (including 43. 7% shift workers and 56. 3% day workers). Data on personal details، shift schedule and adverse effects of shift work were collected by anonymous questionnaire. Statistical analyses were performed using SPSS، version 11. 5. The level of significance was set at <5%.
  Results
  The mean of age in day workers and shift workers was estimated 36. 26±8. 20 and 34. 96±8. 08، respectively. Also، the mean of job tenure in both groups was estimated 10. 83±7. 50 and 10. 15±7. 55 years، respectively. Although، the results showed that health problems among shift workers was more prevalent than day workers، but the differences were only significant in relation to gastroi- ntestinal and psychological disorders (P<0. 05). Multiple linear regressions indicated that in addition to shift working، other variants such as long working hours، type of employment، second job، age and education were associated with health problems.
  Conclusions
  Prevalence rates of gastrointestinal and psychological problems among shift workers were significantly higher than those of day workers. Although، working in shift system was the main significant factor associated with the reported problems، other demographic and work variables were also found to have association.
 • Arastoo Aa, Ahmadi A., Zahednejad Sh Page 153
  Background And Objective
  Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating disease of the central nervous system that results in many symptoms. The purpose of this study was to determine the effect of 8 weeks aerobic and yoga training on physiological cost index (PCI) in MS patients. Subjects and
  Methods
  Thirty women with MS (aged 19-54 years) with Expanded Disability Status Scale score of 1. 0 to 4. 0 (EDSS)، were randomly assigned to one of three groups (n=10 in each group) lasting 8 weeks: treadmill training، yoga or a waiting-list control group. Treadmill training consisted of 8-weeks (24 sessions) of treadmill training (30 minutes)، at 40 - 75% of age-predicted maximum heart rate. Yoga group subjects participated in a thrice weekly 60-70 minute sessions of Hatha yoga intervention for 8-weeks. The control group followed their own routine treatment program. Energy expenditure was measured by PCI in the pre- and post-intervention.
  Results
  These results indicate both treadmill training (P=0. 00) and yoga (P=0. 03) produced a significant improvement on PCI. Furthermore، improvement in PCI was more significantly greater in treadmill training than yoga training group (P<0. 01).
  Conclusion
  These results suggest that both training methods are effective in improving PCI in MS patients. However، aerobic treadmill training is more effective than yoga practice in improvement of PCI in people with mild to moderate MS.
 • Zamiri S., Shaterzadeh Yazdi Mj, Goharpey Sh Page 163
  Background And Objective
  There is impairment in the level of muscle activity of scapular and rotator cuff muscles in patients with shoulder impingement syndrome. Exercise therapy is one of the important methods of treatment in these patients. In addition، the application of tape has been suggested in the rehabilitation of patients with shoulder impingement syndrome. The purpose of this study was to study effects of therapeutic exercise associated with facilitative taping of selected shoulder girdle muscles on the activity level of these muscles in patients with shoulder impingement syndrome. Subjects and
  Methods
  This study was performed on two groups of 12 subjects from patients with shoulder impingement syndrome، by non-probability convenient sampling method. Electromyography recorded from selected muscles in both groups during movements of flexion and abduction. Electromyography was recorded after a period of exercise therapy associated with tape for one group and without tape for the other group.
  Results
  Comparison of level of electromyography activity of middle and lower trapezius and infraspinatus muscles during flexion and abduction tasks in tape group، before and after treatment shows increase to 17. 54% (p=0. 41) and in non tape group before and after treatment increases to 2. 94 % (p=0. 38).
  Conclusion
  The results of our investigation revealed that there is no significant influence of tape application on level of electrical activity of muscles studied during flexion and abduction tasks in patients with shoulder impingement syndrome.
 • Barati B., Allverdi M., Fatahiasl J Page 171
  Bckground and
  Objective
  There are a number of radioactive sources for brachytherapy in various shapes and sizes. Ru- 106 (Ruthenium، 106) ophthalmic plaque have been used for many years in treatment of uveal melanoma. The plaques consist of a thin film of 106 Ru، a β emitter encapsulated in pure silver. The principle purpose of the present work was to evaluate dose distribution along central axis and two sides axis of eyes plaques. Calibration of eye plaques was performed with use of Monte Carlo code (MCNP4C) and experimental measurement.
  Material And Methods
  The absolute dose was measured at centre and two sides axis of the Ru-106 eye applicators a (PMMA) spherical phantom with a radius of 12mm and height of 28 mm was constructed. To verify experimental measurements، simulation with applicators، TLD and eye phantom was utilized using MCNP4C code a P41. 8GHZ personal computer. The run time of MCNP4C for each eye plaque was 4200 min and the * f8 tally and cut off of energy was used.
  Results
  Simulated and practical dose distribution of six different types of eye plaques CCA، CCB، CGD، CCY، COB and CIA in the eye phantom were studied. The absolute and relative depth dose along the symmetry axis and two sides axes of the applicators were also evaluated from the surface to about 9 mm distance with less statistical uncertainty than that proposed by NIST and Bebig. The results are fully well comparable to producers proposed data as shown in the curves and graphs.
  Conclusions
  Precision Monte Carlo comparison of the dose distributions applicators listed and absolute dose distribution of practical method show that these plaques were useful to treat uveal melanoma using Monte Carlo method in radiotherapy.
 • Ghaderpanah M., Azarkish A Page 179
  Backgroud and
  Objective
  Congenital esotropia is one of most common ocular disorder in children with genetic origin. Amblyopia، decreased streopsis and cosmetic problems are its complication that affect person''s fate in terms of career psychological issues. The aim of this study was to determine the effect of botulinum toxin A (Dysport) injection in subconjunctival space near medial rectus insertion of both eyes for treatment of congenital esotropia. Subjects and
  Methods
  Thirty babies (aged 6-54 months) with congenital esotropia who were otherwise systemically and neurologically normal were enrolled in this study. Ten units of toxin (Dysport) were injected (under sedation) into the subconjunctival space near medial rectus insertion of both eyes. The angle of deviation was measured six times: after 3 days، 1 week، 1، 3، 6 and 12 months after injection.
  Results
  Twelve months after injection، angle of deviation decreased from 52 ± 17 PD to 27. 8 ± 21. 29 PD in 86. 3% of patients. Success of treatment achieved in 23. 3% of patients (P=0. 008). In seventeen cases (56. 6%) with angle of deviation≤ 45 PD (before injection) improvement was better (p=0. 030)، 41. 1% of this group after 1 month، 70% after 3 months، 76% after 6 months، and 41. 1% after 12 months follow up achieved orthophoria.
  Conclusion
  Botulinum toxin A injection into subconjunctival space near medial rectus insertion is a safe method that is not only effective transiently for eye alignment but also can reduce total deviation. Long term improvement seems to be achievable in cases with small angle deviation (equal or less than of 45 PD).
 • Ghaffari M., Mehrabi Zadeh Honarmand M., Khajeddin N., Mousavi N Page 187
  Background And Objective
  In recent years، there has been a growing interest in the interrelationships among obsessive- compulsive disorder، impulsivity، and serotonin and previous studies produced mixed results. This study aimed at investigating the comparison of impulsivity between responsive and non-responsive obsessive-compulsive patients to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Subjects and
  Methods
  In an ex post facto design، using Sadock and Sadock''s (2007) definition، and through convenience sampling، 27 Obsessive-Compulsive patients were divided into two groups (responsive and non-responsive to SSRI) and were examined through 11th Barratt Impulsivity Scale، Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (symptom checklist)، and Structured Clinical Interview for DSM-IV.
  Results
  The mean scores of impulsivity and its components in responsive patients were higher in comparison with non responsive ones. Centroids of responsive and non responsive groups were significantly different regarding impulsivity، attentional، motor، and non-planning impulsiveness (p< 0. 009). Among the four variables، there were significant differences only in impulsivity (p<0. 01)، attention (p< 0. 01) and impulsiveness between responsive and non responsive groups (p <0. 05).
  Conclusion
  The findings of this research shows that there is a significant difference in impulsivity level between responsive and non-responsive obsessive-compulsive patients to SSRIs، and the mean score of impulsivity in non-responsive patients is higher. However، attending to some paradoxes in the literature، more researches are needed to provide a comprehensive theoretical explanation for the interrelationships among impulsivity،OCD، and responsivity to SSRIs.
 • Jalali Mt, Dayer D., Moosavy Hanumror Ah, Alrekabi A Page 197
  Background And Objective
  Serum HDL cholesterol concentration may be affected by different factors. One of this factors is the race of each person. Therefore we studied HDL – cholesterol reference range in different ethnic groups in Ahwaz by regard to age and gender. Subjects and
  Methods
  Serum samples were drown from 601 males and 617 females randomly. This population was divided into main groups according their ethic (i. e Lor، Arab and Persian). Each group was subdivided on the basis of age to three Subgroups (1-15،16-54and >54 years). Serum HDL – cholesterol was determined with colorimetric method. All data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software (version 17. 0).
  Results
  Mean HDL – cholesterol Concentration in age subgroups of females was statistically different. (P<0. 0001). While in males it was not apparent relationship between mean concentration Of HDL – Cholesterol concentration in age subgroups (P=0. 630). In male subgroups، mean HDL-cholesterol was significantly different (P<0. 05). Lor individuals had the highest and Arab individuals had the lowest mean HDL-cholesterol concentration. But in females such relationship was not seen. (P=0. 743).
  Conclusion
  In male group the reference range of HDL-cholesterol is affected by race and in female group the reference range of HDL-cholesterol is affected by age.
 • Kheradmand A., Hosaini Ma, Babaali N Page 205
  Background And Objectives
  Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a common age-related urological disorder. Patients can subjectively descript their micturition habits by using the international prostate symptom score (IPSS) but whether or not patients answer correlate with their uroflowmetic findings has not been validated objectively. The aim of this study was to evaluate the correlation of patient answers with findings on uroflowmetry studies. Subjects and
  Methods
  eighty six patients with lower urinary tract symptoms (LUTS) were evaluated by IPSS and uroflowmetry. IPSS was divided into voiding and storage symptoms. Waiting time، voided volume، maximum and average flow rates were recorded. The relationship between these parameters was quantified by SPSS software Pearson correlation coefficient.
  Results
  Patients were aged 46 - 79 years old. Age did not correlate by Qmax، Qave، IPSS and voided volume. Voided volumes were 109-647ml (mean=259. 5 ml). Qmax was <15ml/s in about 63% of patients (54 patients) independently of age. Qmax was correlated negatively with total IPSS score and voiding symptoms but did not correlate with storage symptoms. Qave correlated only with voiding symptoms (p=0. 04) but not with total IPSS and storage symptoms. Waiting time did not correlate with total IPSS، voiding and storage symptoms.
  Conclusion
  There is a close correlation between IPSS and uroflowmetry results. uroflowmetry is a more suitable for LUTS paitents who have improper understanding the IPSS questions due to cultural or language problems.
 • Dorostan N., Paziar F., Mirrokni M Page 215
  Background And Objective
  Gallstone disease is one of the commonest diseases in GI tract which can be presented as acute or chronic cholecystitis. The severity of cholecystitis is depended on different factors. The aim of this study was to find if there is a difference in the development of complications following laparoscopic cholecystectomy among males and females. Subjects and
  Methods
  The medical evidences of complications among patients who underwent laparoscopic cholecystectomy since 2001 to 2006 were analyzed.
  Results
  A total of 101 patients were evaluated. The following complications were recorded: empyema in 6 patients (5. 9%) (5 male: 1 female)، perforation in 2 patients (1. 9%) (2 males: 0 female)، gangrene (13. 9%) (11 males: 3 females)، conversion to open cholecystectomy in 9 patients (8. 9%) (all were males)، acute cholecystitis in 47 patients (46. 5%) (32 males: 15 females) and chronic cholecystitis in 54 patients (53. 3%) (9 males: 45 female).
  Conclusion
  According to these results، the incidence of complications and severity of cholecystitis is more common in male gender. Whereas chronic cholecystitis is more common in females. Probability of conversion to open cholecystectomy is more common among male gender. Finally، according to this study، male gender is an important risk factor which can increase the severity of cholecystitis.
 • Ramezankhani A., Mazaheri M., Dehdari T., Movahedi M Page 221
  Background And Objective
  Tooth decay is one of the most common human diseases and it has a close relationship with individual’s behaviors. Access to present information or the status can pave the ground for interventions that can improve oral health status. The health belief model is a framework that shows the relation between some of the constructs related personal perceives and cues to action and self efficacy and behavior. This research was done to determine predictors of health belief model constructs in dental caries index in the boy students، in fifth-grade in the primary school in Dezfool in 2010. Subjects and
  Methods
  This research is an analytic-description type. Initially a questionnaire was self-designed based on model constructs، and validity and reliability was evaluated. Then، 150 students were selected by random sampling method. The collected data form the completed questionnaires were analyzed by SPSS15 software.
  Results
  The results showed that prevalence of tooth decay was %78. 7 and M ± SD of dental caries index was 2. 59± 2. 05. There was a significant relation between dental caries index and perceived susceptibility (P=0. 07، r=0. 21)، severity­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (P=0. 03، r=0. 16)، barriers­­­­­­ (P=0. 07، r=0. 21)، and self efficacy (P=0. 04، r=0. 17) constructs، but it had no significant relation with perceived benefits and cues to action. In addition، there was a significant relation between dental caries index and tooth brushing behavior (P=0. 002، F=4. 05)، but it had no significant relation with using tooth flossing.
  Conclusion
  The result of this study confirms that we can decrease tooth decay indicator of students by improving tooth brushing behavior.