فهرست مطالب

لسان مبین (پژوهش ادب عرب) - پیاپی 3 (بهار 1390)

فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)
پیاپی 3 (بهار 1390)

 • 276 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/04/12
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحه 0
 • عبدالعلی آل بویه ی لنگرودی_فریبا مدبری صفحه 1
  در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، نوعی نیاز معنوی، فردی و اجتماعی دست به دست هم دادند و مکتب رمانتیسم را به وجود آوردند. اساس این نهضت ادبی، بر تخیل فردی و خلاقیت براساس تخیل بود و در واقع عکس العملی بود در برابر مکتب کلاسیسم که با زبانی کلیشه ای می خواست اخلاقی محدود را تعلیم دهد. گرچه پیدایش مکتب رمانتیسم در ادبیات فارسی و عربی زمینه های مشترک زیادی ندارد. ولی همگونی های زیادی میان پیروان این مکتب ادبی در فارسی و عربی به چشم می خورد. از میان ویژگی هایی که برای شعر رمانتیک برشمرده اند، گمنامی و تنهایی، پناه بردن به خاطرات گذشته، سفر اندیشه های عصیانگرانه علیه معشوق و اعتراض به ناهنجاری های جامعه و طبیعت و تداعی در شعر نادرپور وضوح بیشتری دارد؛ و در شعر شابی، شور و نشاط و عشق به زندگی، مشارکت با وجدان جمعی، نگرانی از سرنوشت مردم، امید به آینده روشن و خوش بینی، بیشتر جلوه گری می کند.
  در این جستار، با روش کتابخانه ای و سندکاوی، ضمن نگاهی کوتاه به مکتب رمانتیسم در ادب عربی و فارسی، سعی شده تا که اشعار رمانتیک دو شاعر معاصر عرب و ایرانی، ابوالقاسم شابی(1909-1934م) و نادر نادرپور، (1307-1374ش)که هر یک به نوعی نماینده ی مکتب رمانتیسم در دوره ی خود بوده اند، بررسی شود.
  کلیدواژگان: شابی، نادرپور، رمانتیسم، شعر معاصر ایران و عرب
 • احمد پاشا زانوس صفحه 28
  عبدالوهاب البیاتی (متوفای 1999 م) یکی از شاعران بزرگ و نامدار جهان معاصر عرب به حساب می آید. او در بخشی از آثار و سروده های خود تحت تاثیر بزرگان شعر و ادب ایران از جمله؛ حافظ و خیام قرار گرفته. در این نوشتار، میزان نفوذ اندیشه ها و افکار عرفانی لسان الغیب در اشعار و افکار عبدالوهاب البیاتی مورد بررسی قرار می گیرد، از جمله؛ قصیده «بکائیه الی حافظ الشیرازی» این شاعر بزرگ و معاصر عراقی که به تاثیرپذیری از افکار و اندیشه های عرفانی حافظ سروده شده تحلیل و بررسی می گردد. توجه به مفاهیم عرفانی موجود در این قصیده و میزان تاثیرپذیری البیاتی از مشرب عرفانی حافظ؛ از دیگر مواردی هستند که نگارنده به آنها خواهد پرداخت. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
  کلیدواژگان: حافظ شیرازی، عبدالوهاب البیاتی، شعر عرفانی، ادبیات تطبیقی، فارسی و عربی
 • مهین حاجی زاده، علی فضا مرادی صفحه 45
  غربت گزینی یا اغتراب در معنای عام کلمه، پدیده ای است که سابقه ای به قدمت زندگی بشری داشته و همواره یکی از دغدغه های زندگی بشری بوده است؛ زیرا چه بسیار افرادی که از اجتماعات انسانی گریزان بوده و یا از نحوه ی عملکرد حاکمان خود، تنفر داشته اند که در هر دو صورت زمینه ی پیدایش این پدیده در میان افراد بشری فراهم گردیده است. سابقه ی این امر نیز در معنای خاص، یعنی غربت گزینی ادبی که مد نظر این مقاله است، به دوره ی ادبیات جاهلی بر می گردد. پس از آن در دوره های ادبی متاخر نیز بحث غربت-گزینی، مورد توجه شعرا بوده و در اشعار آنان نمود داشته است. مصداق بارزتر این موضوع را می توان در ادبیات معاصر عربی مشاهده نمود؛ زیرا اسباب و عللی از جمله عوامل سیاسی و اقتصادی و نیز شرایط موجود دوره ی معاصر، باعث تشدید این پدیده در ادب معاصر گردیده است. مقاله ی حاضر، موضوع غربت گزینی در شعر بدر شاکر السیاب، شاعر معاصر عراقی را بررسی کرده و ضمن بیان انواع اغتراب در شعر ایشان، به عوامل پیدایش این انواع نیز اشاره می کند. بدیهی است که شرایط روحی و جسمی شاعر و دیگر شرایط موجود زمانی و مکانی از جمله عوامل پیدایش این غربت گزینی ها نزد شاعر می باشد.
  کلیدواژگان: غربت گزینی، شعر معاصر عرب، شعر عراق، بدر شاکر السیاب
 • علی اصغر حبیبی، مجتبی بهروزی صفحه 73
  شرایط پیچیده ی سیاسی واجتماعی ملت های عرب در دوران معاصر، در کنار انگیزه های هنری، باعث شد تا شاعر معاصر برای بیان عواطف و اندیشه های درونی اش به در لفافه سخن راندن گرایش پیدا کند و در این زمینه، تکنیک نقاب به عنوان والاترین شکل کاربرد نماد و اسطوره یکی از اساسی ترین دستمایه های او محسوب می گردد. در این بین نقاب های مردمی به جهت قرابت فراوان با انگاره های ایشان،از اقبال خاصی برخوردار است. در این نوشتار، نقاب دوگانه سندباد در شعر«بیاتی» مورد بررسی قرار می گیرد،شاعری که بعنوان نظریه پردازتکنیک نقاب در شعر عربی،به واسطه برخورداری از الهامات والای شعری و وجود تجربه مشترک با کهن الگوی جهانگرد و همزادپنداری با شخصیت «سندباد» باید او را سندباد شعر عربی نام نهاد.او با یافتن ابعاد رهنمون گر و مشترک میان تجربه ی خویش و دلالت های شخصیت سندباد، توانست این کهن الگوی عامیانه را عرصه ی ابراز دغدغه های درونی خود،در قالبی بشری و فراشمول قرار دهد و در این روند در کنار کاربرد موازی و هماهنگ نقاب سندباد، با توجه به تجربه متفاوت خویش در دوران معاصر، در مواردی بگونه ای هنرمندانه معکوس نمایی شخصیت سندباد که در حقیقت خود شاعر می باشد، اساس کار قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بیاتی، نقاب، میراث عامیانه، سندباد، اسطوره
 • سعید حسام پور، حسین کیانی صفحه 97
  ادبیات تطبیقی دانشی نوین است که که از زمان پیدایش در اروپا و آمریکا، تعریف ها و مکتب-های گوناگونی داشته است. این دانش در کشور های اروپای شرقی در دهه ی شصت مورد توجه قرار گرفت. بر پایه ی این مکتب جامعه از یک زیر ساخت و یک روساخت شکل گرفته است. واقعیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیرساخت و ادبیات و هنر روساخت آن هستند.
  پژوهش حاضر در پی تطبیق معمای هستی در اندیشه ی خیام و ایلیا ابوماضی بر پایه ی مکتب اروپای شرقی است؛ از همین رو نخست چارچوب نظری این مکتب تبیین می شود و پس از آن بر پایه ی اصول مکتب اروپای شرقی بسترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ی خیام و ایلیا بررسی و تحلیل می گردد تا دلایلی که سبب پیدایش معمای هستی در شعر دو شاعر، شده است، روشن شود. در پایان راهکارهای دو شاعر برای برون رفت از پرسش معمای هستی واکاوی شده است.
  پژوهش صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد که جامعه ی خیام و ایلیا زیر ساخت های مشترکی داشته اند که سبب شده تا هر دو شاعر به این موضوع بپردازند. راهکار این دو شاعر برای برون رفت از این پرسش اغتنام فرصت است اما در چگونگی بهره گیری از فرصت دیدگاه آنان تا حدی متفاوت است؛ خیام به استفاده از می و معشوق تاکید می کند و ایلیا بیشتر بر استفاده از طبیعت و زیبایی های آن.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، ایلیا ابوماضی، خیام، مکتب اروپای شرقی، معمای هستی
 • انسیه خزعلی صفحه 131
  از مسائل مورد اختلاف در میان ادباء، روشنفکران ومورخان معاصر عرب چگونگی فرهنگ و تمدن عرب قبل از اسلام و از جمله موضوعات آن مساله «بی سوادی» و گستره آن در عصر جاهلی است.تمسک به روایات تاریخی که برخی متناقض با یکدیگر و در برخی دیگر شک و تردید رواست وصول به حقیقت را مشکل می نماید همچنانکه استدلال به شعر و ادب جاهلی با وجود نسبت جعل به بسیاری از آنها و عدم انعکاس برخی از واقعیتهای جامعه در آن از قضاوت صحیح و منطقی جلوگیری می کند تنها سند معتبری که شبهه ای در صحت و سلامت آن وجود ندارد و به عنوان ماخذی معاصر با عصر مذکور می تواند مورد استناد قرار گیرد قرآن کریم است که نه تنها در این موضوع که در بسیاری از موضوعات مشابه مطرح در مورد عصر جاهلی می تواند قول فصل و حکم نهایی را ارائه نماید و این پژوهش درصدد استخراج این قول با استفاده از شان نزولها، قرائن و تفاسیر بوده ودر این راستا به نقد آراء معاصران می پردازد. شیوه بحث توصیفی – تحلیلی بوده و از اسناد گوناگون تاریخی و ادبی بهره برده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، امیت، عصر جاهلی، روایات تاریخی، آثار ادبی
 • سیده اکرم رخشنده نیا، کبری روشنفکر، خلیل پروینی، فردوس آقاگلزاده صفحه 150
  داستان انبیا(ع) دستمایه بسیاری ازهنرهای جدید و قدیم گردیده است و ادبیات در دو شاخه ی نظم و نثر، فیلم، مجسمه سازی، تئاتر، نقاشی، ادیان،عرفان، جامعه شناسی و روانشناسی ازجمله ی هنرها و علومی است که از پردازش به این موضوع غافل نبوده اند.انبیا اساسا به عنوان شخصیتهای مقدس، توجه بشر را به خود جلب کرده و صفات ویژه و مشترک آنها مخاطب را به تقدیس و پیروی فرا می خواند.
  یکی از این پیامبران که از گذشته و در دواوین بسیاری از شاعران به عنوان نماد مورد استفاده قرارگرفته است، شخصیت نبی بزرگوار اسلام، حضرت محمد(ص) می باشد.ایشان در شعر معاصر عربی نیز مورد توجه و اهتمام شاعران معاصر عرب بوده اند و در قالب و نمادهای مختلف از جمله عظمت انسان عربی، وحدت و مقاومت کارکرد معاصر یافته اند.
  این مقاله برآن است که با روش توصیفی – تحلیلی، کارکرد نمادین شخصیت پیامبر(ص) را در دیوان (7)شاعر معاصر عرب مورد بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: شعر معاصر عربی، نماد، داستان پیامبران، شخصیت پیامبر اسلام (ص)
 • نگاهی اجمالی به سیر تاریخی فکاهه / از عصر جاهلی تا اواخر دوره عباسی
  حجت رسولی، ندا سادات میرکاظمی صفحه 172
  مساله فکاهه در ادبیات عربی از دوران جاهلی به صورت های مختلف مطرح بوده و پیشرفت آن ارتباط تنگاتنگی با تحولات سیاسی و اجتماعی ایجاد شده در جامعه داشته است. در ادبیات عرب از زمان های بسیار دور تحت عنوان فکاهه کتاب های مختلفی نگاشته شده است که حکایت از وجود این نوع ادبی در زبان عربی دارد. اما اینکه این فن ادبی چه جایگاهی در ادبیات عربی دارد و تحولات آن چگونه و تحت تاثیر چه عواملی است نیاز به بررسی دارد. سیر تاریخی فکاهه، ویژگی ها و فرود و فراز آن در دوره های گوناگون تا پایان عصر عباسی موضوعی است که این مقاله بدان پرداخته است. بعلاوه در این نوشتار موضوعات و سوژه های فکاهی و تغییرات آن در دوره های مختلف بررسی شده است. برای بررسی این موضوع نگارندگان به منابع ادبی و تاریخی قدیم و برخی از آثار نویسندگان معاصر در این زمینه مراجعه نموده اند. بررسی ها نشان داد که، فکاهه همواره در ادبیات عرب وجود داشته و عصر عباسی عصر شکوفایی این فن ادبی است و در دوره های مختلف بسته به شرایط اجتماعی هر دوره مضامین فکاهی تغییر کرده است.
  کلیدواژگان: فکاهه، تهکم، مزاح، عصر جاهلی، عصر عباسی، زبان و ادبیات عرب
 • عبدالرضا محمدحسین زاده، عنایت الله شریف پور صفحه 192
  بی تردید تفسیر کم نظیر«المیزان» از بهترین تفاسیری است که برای قرآن مجید نوشته شده است.گرچه شهرت المیزان، بیشتر به جهت سبک ویژه آن یعنی «تفسیر قرآن به قرآن»میباشد اما باید اقرار نمود، جامعیت مولف دانشمند آن در علوم عقلی و نقلی و افق فکری باز و گسترده وی، موجب به ظهور رسیدن مشخصه هایی ممتاز و کم بدیل در این تفسیر گردیده که آن را به طور ویژه از جنبه علمی و فنی ممتاز و برجسته ساخته است، اصالت منابع تفسیری و باریک بینی در مقام استفاده از آنها، بهره مندی به دور از افراط و تفریط از اخبار و روایات، اهتمام به سیاق آیات، جمع دو شیوه ترتیبی و موضوعی، باز شناسی روایات تفسیر از روایات جری و تطبیق، نقد محققانه اسرائیلیات، استفاده دقیق از علوم ادبی، بهره گیری از یافته های جدید علوم تجربی با پرهیز جدی ازتفسیر به رای و اهتمام منصفانه به یادکرد آرای دیگر مفسران و بسیار امور دیگر، از عوامل برجستگی این تفسیر است که آن را به جایگاهی ممتاز در میان تفاسیر شیعه و سنی از آغاز تا کنون رسانده است.
  کلیدواژگان: تفسیر المیزان، جری و تطبیق، تفسیر علمی، منابع تفسیری، تفسیر موضوعی
 • سید محمد میرحسینی، سیدفاضل الله بخشی صفحه 205
  اعشای تغلبی و اعشای همدان در فاصله زمانی نزدیک به اعشای کبیر می زیسته اند؛ چون او در فنون مختلف شعری طبع آزمایی کرده اند. پس مدح را برای تکسب می گفته اند و هجوشان قبیح و بسیارگزنده می باشد. با توجه به اینکه بیشتر اشعارشان شکل داستانی به خود گرفته از جهت تاریخی حائز اهمیت است چرا که در آنها رویدادها و اتفاقات زمان خودشان و همچنین نام افراد و مکانها به چشم می خورد. از نکات قابل توجه این است که موسیقی خاص شعری آنان سبب شده اشعارشان به آواز خوانده شود، و حتی ورود کلمات فارسی نیز از طراوت آن نکاسته است.
  در این مقاله سعی شده با بررسی نمونه هایی از اشعار اعشای تغلبی و اعشای همدان و مقایسه آنها با شعرهای اعشای کبیر به وجوه اشتراک و افتراق موضوعات شعری آنان پرداخته شود.
  کلیدواژگان: اعشای کبیر، اعشای تغلبی، اعشای همدان، مقایسه، موضوعات شعری
 • زینب نوروزی، علیرضا اسلام صفحه 226
  مقاله ی حاضر، بررسی دو اثر اسطوره ای و مذهبی است که به دو فرهنگ مختلف تعلق دارند؛ ولی از نظر بن مایه ی داستانی شبیه هم هستند. یعنی مقایسه ی داستان فریکسوس از اساطیر یونان باستان و داستان اسماعیل ذبیح الله از قران کریم که این داستان در تورات نیز با اندک تفاوتی آمده است.
  بافت دو داستان از نظر سیر کلی و اتفاقات و اعمال قهرمانان، نزدیک به هم است. شخصیت های داستانی دو به دو با هم مشابهت دارند. حتی روحیات آن ها نیز شبیه هم است. با بررسی همانندی های این دو داستان اسطوره ای و دینی می توان میان رمز گونگی اساطیر و راز آمیز بودن داستان های اسلامی و عرفانی پلی زد.
  دراین دو داستان در حقیقت کهن الگوی فرزندکشی در شکلی مبارک و مقدس جریان می یابد و از فره ی ایزدی، به شکلی فرهمند، امکان تحقق تراژدی از داستان سلب می شود.
  در این نوشته سعی شده است که شباهت ها و تفاوت های دو داستان بررسی شود. و تا حدی نیز به پیدایش آیین قربانی پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: اسطوره ی قوچ پشم طلایی، داستان ذبح اسماعیل، قربانی، ادبیات تطبیقی
 • احمدرضا پلمه ها صفحه 243
  بی تردید از میان ادبیات ملل مختلف، زبان و ادب عرب بیشترین تاثیر را بر زبان و ادبیات فارسی گذاشته است. این اثرگذاری در ابعاد و زمینه های مختلف از جمله به کارگیری واژه ها، اصطلاحات، اسلوب، قالبها، مضامین و موضوعات شعری و غیره است. این موضوع از همان قرون اولیه موجب ترغیب شاعران ایرانی به مطالعه ادبیات عرب شد. به طوری که تتبع در دواوین ادب عرب برای شاعران ایرانی فضیلتی محسوب می شد و عربی گویی از ملزومات کار شاعران؛ بدین ترتیب شاعران ایرانی، علاوه بر سرودن اشعار عربی، بسیاری از مضامین و مفاهیم شعر عرب را مستقیما و یا به صورت غیرمستقیم، آگاهانه و یا ناآگاهانه در شعر خود به کار بردند. امیرمعزی نیشابوری، شاعر معروف اواخر قرن پنجم از جمله شاعرانی است که بسیاری از مضامین شعری خود را به صورت مستقیم از ادب عرب اخذ کرده و یا به صورت غیرمستقیم از طریق شاعران همعصر و یا پیش از خود اقتباس کرده است. یکی از این مضامین پربسامد در شعر امیرمعزی که در ادب عرب نیز به وفور مشاهده می شود، توصیفاتی است که درباره ممدوح و یا معشوق به کار رفته است. این پژوهش بر آن است تا به بررسی تطبیقی این دو مضمون در دیوان امیر معزی و شعر عرب بپردازد.
  کلیدواژگان: شعر فارسی، ادبیات تطبیقی، ادب عرب، امیر معزی، توصیف ممدوح، وصف معشوق، مضامین مشترک
|
 • Page 1
  The individual, spiritual, and social needs of man during late 18th and early 19th century let to the formation of Romanticism. The foundation of this movement was based on individual imagination and creativity; it was in fact a response to the Classicism which aimed to teach bounds of ethics by means of cliché language. The present research is based on library sources and documents analysis. In addition to the brief account of Romanticism in Arabic and Persian literature, the poetries of the two representatives of this school Abulghasem Shabi (1909-1934), and Nader Naderpoor (1929-1995) are also taken into consideration.
  Keywords: Shabi, Naderpoor, Romanticism, Persian, Arabic contemporary poetry
 • Page 28
  Abdul-Vahab Al-Bayati, passed away in 1999, is known as one of the greatest and well-know poets of the contemporary era. He is in partly influenced by Iranian great literary poets namely Hafez and Khayyam. This article analyzes the extend of Lesan Al-Gheyeb’s thoughts and ideas on the poetic thoughts of Abdul-Vahab Al-Bayati. “Complaints to Hafez Shirazi” is an ode written under the influence of Hafez’s mystical thoughts and beliefs. The mystical concepts and the extend of Hafez’s influence, present in the chosen ode are dealt by the researcher.
  Keywords: Hafez Shirazi, Abdul, Vahab Al Bayati, Mystical poetry, Comparative literature, Persian, Arabic literature
 • Page 45
  The concept of self-exile in its broad sense is a phenomenon dating back to man’s existence therefore it has always been one of his concerns. The phenomenon has its root in man’s evasion of society or his abomination of rulers exploits. However “self-exile” in its specific and literary term, being the objective of the present article, traces back to the literature of Pre-Islamic era. The following poets of the period have also practiced this subject in their verses. A true manifestation could be seen in contemporary Arabic literature due to political and economic factors and present conditions of the era. This article examines the subject of self-exile in the poetries of Badr Shaker Al-Siyab, the Iraqi’s contemporary poet, in addition to exploring different kinds of self-exile in his poetry various factors leading to the style, the spiritual and physical conditions of the poet, time-place conditions are examined.
  Keywords: Self, exile, Arabic contemporary poetry, Iraq poetry, Badr Shaker Al Siyab
 • Page 73
  The complicated political and social condition of Arab nations in the contemporary era along with artistic motivations led the contemporary poets to articulate their inner thoughts and emotions rather indirectly. In this respect mask became the supreme literary device to signify symbols and myths. What has made mask popular among men is the close resemblance to man’s ideas and thoughts. In this article the duality of Sinbad in Al-Bayati’s verses are examined. He is rightfully the Sinbad of Arabic poetry for this mask theorist produced highly artistic inspirational poetries in addition to bearing the common experience with the traveler archetype and identification with the Sinbad character. By exploring the common aspects of his own experience with of Sinbad’s he was able to set this folklore archetype as an expression of his inner anxieties in a human and universal context. In addition to employing the mask in a parallel and harmonious manner, due to his various related experience, Al-Bayati has converted the character of Sinbad so tactfully in such a way to portray himself.
 • Page 97
  Comparative literature as a modern knowledge has had various definitions and school of thoughts since its emergence in Europe and America. This knowledge became the centre of attention to Eastern European countries during the 60s. Based on this school society is divided into a superstructure and infrastructure where social and political realities are the infrastructure yet literature and art represent the superstructure. The current research studies the mystery of existence in the poetries of Khayyam and Ilya Abu Mazi based on the Eastern European School. In this regard the theories of this school are put forward then based on the discussed doctrines the social, political and economical aspects are analyzed to shed light on the appearance of the mystery of existence within the poetries of the two mentioned poets. In the end, different approaches used by these poets to go beyond this question are analyzed. The common infrastructure by Khayyam and Abu Mazi led them to deal with the same subject. "Carpe diem" is their technique to go challenge the question of existence yet their application of this literary device is to some extend different; for Khayyam empathizes on wine and the beloved, Abu Mazi draws upon nature and its beauty.
  Keywords: Comparative study, Ilya Abu Mazi, Khayyam, Eastern European School, Mystery of existence
 • Page 131
  A controversial issue among contemporary Arab historians, intellectuals, and scholars is the culture and civilization of Arabs before Islam and the topic of illiteracy and its widespread in that era. What makes the truth out of reach are the contradictory historical accounts and some are not even approved of. Moreover relying on the literature of pre- Islamic era would not bestow a fair judgment due to its fictitious and untrue portrayal of the realities. This leaves the researcher with the only valid and contemporary source, the Koran. This glorious book could present us with the final verdict not only on this issue but many similar cases. The present article aims to extract this matter considering the pre- Islamic interpretations and a critique on the contemporary critics. Through descriptive analysis various historical and literary documents have benefited from.
  Keywords: The merciful Koran, Illiteracy, Pre, Islamic era, Historical narratives, Literary works
 • Page 150
  Stories of prophets are an interdisciplinary subject for it has been the theme of many ancient and modern arts. The arts and sciences such as literature both in prose and poetic form, film industry, sculpture, theatre, painting, theology, sociology, and psychology have not neglected to address this particular issue. Prophets as holy characters have drawn people’s attention and their distinct characteristics urges the addressee to praise and follow. One of the prophets who has been the subject of many divines is Mohammad “peace be upon him”. The prophet has also been praised by contemporary Arab poets as various symbols of the glory of the Arab, unity and resistance. Through a descriptive- analytic approach, the paper probes into the prophet’s symbolic functions within seven divine of contemporary Arab poets.
  Keywords: Arabic contemporary poetry, Symbol, Story of prophets, Characteristics of the prophet
 • Page 172
  Humor has been has been the subject of Arabic literature in different forms from the pre-Islamic era and its evolution is in close parallel to political and social changes of the society. In Arabic literature many books were produced under the category of comedy signifying the existence of this literary style among Arabs. The historical development of this genre and its characteristics in different periods being the subject of this article led the researchers to delve into diverse subjects and themes of humor along with its evolution in various periods. To carry out this research literary and historical sources together with some of the works of contemporary comedy writers were taken into account. Finally it is proved that humor has always existed in Arabic literature and reached its peak during the Abbasid period yet it was expressed differently dependant on the social condition of society.
  Keywords: humor, Irony, wit, Pre, Islamic era, Islamic Period, Omavid era, Abbasid era
 • Dr. Abdol Reza Mohammad Hossein Zadeh, Dr. Enayat Allah Sharif Poor Page 192
  Undoubtedly, the extraordinary exegesis of “Al- Mizan” is one the best interpretations written for the Koran. Notwithstanding the reputation of this book mainly rests upon its particular style that is “Koran to Koran exegesis”, one has to admit the universality of the author in traditional and rational sciences, along with his broad horizon has caused the manifestation of such an illustrious interpretation. The originality of the interpretive sources along with the author’s considerable subtlety, avoidance of extremes in narrations and assertions, the style of ayahs, the combination of chronological and thematic methods, identification of interpretive narration from that of extremity, scholarly criticism of Hebrews, careful application of literarysciences, employing new discoveries in natural sciences, fair attention to the views of other exegetes and many others are the notable factors of this interpretation, bestowing it a distinct position among Shiite and Sunnite interpretations up to now.
  Keywords: Exegesis, Avoiding extremes, Scientific exegesis, Interpretative sources, Ayah's styles, Thematic exegesis, Scientific features
 • Dr. Seyed Mohammad Mir Hosseini, Seyed Fazl Allah Bakhshi Page 205
  Asha Taghlebi and Asha Hamadan were living almost at the time of Asha the Great have tried their hand in diverse poetic devices. In fact they employed eulogy to make money and their satires were depreciative and to a great limit biting. Since a considerable number of their poetries were in the form of a narrative they are of great historical importance; in their narratives events, names of people and places of their time are to be observed. A noticeable feature of their poetry is the special poetic rhythm that gives them a singing like quality, even the presence of Persian words have not reduced its brilliance a bit. The present article endeavors to analyze some of Asha Taghlebi and Asha Hamadan's poetries with Asha the Great's to draw upon the similarities and differences of their poetic themes.
  Keywords: Asha the Great, Asha Taghlebi, Asha Hamadan, Comparison, Poetic themes
 • Page 226
  The present article studies a common mytheme within two different cultural and geographical contexts: the Greek mythology of Phrixus and the Koranic story of Ismail Zabiholah (sacrificed for God), a story also stated in the Old Testament with slight differences. The stories are quite similar in terms of general process of events and the acts of the heroes. The archetypes of filicide as a sacred event by God’s command prevent the mentioned stories from turning into a tragedy. The aim of this research is to draw upon the similarities and differences of the two stories; moreover the emersion of the sacrifice ritual as a myth of rebirth has also been analyzed.
  Keywords: Myth of Golden Fleece, Ismail's slaughter, Sacrifice, Comparative literature
 • Page 243
  Undoubtedly, of all the different literatures of the world, the Arabic language and literature has had the most impact on the Persian language and literature. This influence has made its way in different aspects such as vocabulary, expression, style, form, theme, poetic subjects and many other areas. From the very first centuries, this influence encouraged Iranian poets to study Arabic literature to the degree that a research into Arabic divines were considered a virtue and moreover composing Arabic poems had become a necessity. In this regard, Iranian poets, in addition to their Arabic poetries were to a certain extend drawing upon many Arabic themes and concepts either directly or indirectly employed consciously or even unconsciously. Amir Moezi Nieyshaboori, the well-known poet of the late 5th century, is among those who directly adapted a great number of his poetic themes from the Arabic literature or sometimes indirectly from his former or contemporary poets. Themes to be observed with high frequency in the poetry of Moezi are on portraying the praised or the loved one. The present article aims at a comparative study of these two themes in Amir Moezi's divine and that of Arabic poets.
  Keywords: Persian poetry, Comparative literature, Arabic literature, Amir Moezi, Portral of the praised, Common themes