فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال نوزدهم شماره 2 (خرداد و تیر 1389)
 • سال نوزدهم شماره 2 (خرداد و تیر 1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/04/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مسعود قادی پاشا، نصرالله بشر دوست، آرش قدوسی، بهرام صمدی راد، یدالله نیکیان، ریحانه روح پرور صفحه 141
  مقدمه
  سقط جنین در طول تاریخ همواره بحث انگیز بوده و تمام ادیان و مذاهب مختلف و جامعه پزشکی و بشری نسبت به آن موضع گیری نموده اند. عوارض ناشی از سقط های غیرقانونی یکی از علل شایع بستری نمودن این افراد در کشورهای در حال توسعه می باشد. سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که یک هشتم مرگ ناشی از حاملگی به علت عوارض سقط های غیرقانونی است. عدم آگاهی کادر درمان از قوانین و مقررات سقط می تواند سلامت مادران باردار را به خطر بیاندازد و مشکلاتی را برای جامعه پزشکی ایجاد نماید.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی که در سال 1386 صورت گرفت، 110 نفر متخصص زنان و ماماهای شهر یزد به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خود ساخته و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمونهای مجذور کای و تی استفاده گردید.
  نتایج
  از مجموع 110 نفر، 4/16% متخصص زنان و 3/83% ماما بودند. 8/31% در مراکز دانشگاهی و 2/68% در مراکز غیردانشگاهی اشتغال داشتند. از کل جمعیت مورد بررسی 5/25% از آگاهی مطلوبی برخوردار بودند. بین سطح آگاهی شاغلین دانشگاهی و افرادی که در مراکز غیردانشگاهی اشتغال داشتند و نیز بین سطح آگاهی افراد با مطالعه آئین نامه قوانین سقط اختلاف معنی داری وجود داشت(001/0 >p).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه 5/74% از جمعیت مورد مطالعه از آگاهی مطلوب در خصوص قوانین سقط جنین برخوردار نبودند، لذا توصیه می شود با افزایش میزان آگاهی متخصصین زنان و ماماها از موارد مجاز سقط درمانی و قوانین مربوط به آن و نیز مجازات های سقط جنین جنایی هم به سلامت جامعه زنان باردار کمک شایانی شود و هم اینکه از مشکلات قضایی افراد نامبرده در این زمینه کاسته شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، قانون، سقط جنین، سقط درمانی، سقط جنایی، متخصصین زنان و زایمان
 • میترا نیافر، امیر بهرامی، اکبر علی عسگرزاده، نسرین غلامی صفحه 148
  مقدمه
  هدف این مطالعه مقطعی، تحقیق در مورد شیوع اختلالات تیروئیدی در زنان بالای 60 سال در تبریز که بزرگترین شهر شمال غرب ایران است می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مراکز بهداشتی شهر تبریز و بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی، یک نمونه 1000 نفری با سن بین 89-60 سال(متوسط 4/5 ± 5/64) انتخاب شد و تست های عملکرد تیروئید(شامل TSH و سطح آزاد T4 و سطح آزاد T3) در این افراد انجام شد. آنتی میکروزومال آنتی بادی فقط در افرادی که سطح TSH بالا داشتند اندازه گیری شد.
  نتایج
  هفتاد و سه نفر(3/7%) سطح TSH سرمی بالا(> mIu/l 5/4) و 54 نفر(4/5%) سطح TSH کمتر از میزان نرمال) < mIu/l 3/0) داشتند. شیوع کلی اختلالات تیروئیدی درکل نمونه7/12% بود. شیوع هیپوتیروئیدیسم آشکار و تحت بالینی به ترتیب 5/1% و 8/5% و شیوع هایپرتیروئیدیسم آشکار و تحت بالینی به ترتیب 2/1% و 4/1% بود. در افراد با سطح TSH بالا، تیترهای بالای آنتی میکروزومال آنتی بادی در 6/60% از بیماران به دست آمد.
  نتیجه گیری
  شیوع عملکرد بیوشیمیایی غیرطبیعی تیروئید گزارش شده در این مطالعه قابل توجه بوده و نتایج مطالعات قبلی در جمعیت های دیگر را تایید می نماید. ما در این مطالعه شیوع بالایی از اختلالات تیروئید را در جمعیت زنان مسن آذربایجان شرقی به دست آوردیم. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند اطلاعات پایه ای جهت تعیین برنامه بهداشت عمومی و ایجاد تغییرات را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: آنتی میکروزومال آنتی بادی، هایپوتیروئیدی، هایپرتیروئیدی، زنان مسن
 • محمد حسینی شریف آباد، جمال حسین زاده صفحه 157
  مقدمه
  هیپوکامپوس، ناحیه ای کاملا شناخته شده از مغز است که در حافظه دخیل است. مطالعات اخیر نشان داده است که در افراد مسن نشانه هایی از آتروفی هیپوکامپوس وجود دارد، به هرحال در مطالعات انسانی، اثر سن بر روی آتروفی هیپوکامپوس با متغیرهای دیگری مانند تغذیه نامناسب و استرس های جسمانی و روانی مخدوش شده است بنابراین، این مطالعه با هدف تعیین اثر پیری طبیعی بر اندازه حجم زیر نواحی مختلف هیپوکامپوس با استفاده از مدل حیوانی رت انجام شد.
  روش بررسی
  رت های نر نژاد ویستار تا زمان کشته شدن که برای رت های جوان شش ماهگی و رتهای پیر 24 ماهگی بود(در هر گروه 10 رت) در شرایط یکسان آزمایشگاهی نگهداری شدند. مقاطع متوالی کرونال به ضخامت 25 میکرون در محدوده کل هیپوکامپوس بریده شد و با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی یکنواخت سیستماتیک، تعداد 10تا 12 مقطع انتخاب و بر روی لام چسبانده و با هماتوکسیلین رنگ شد. اصل کاوالیر برای تخمین حجم زیر نواحی هیپوکامپوس مورد استفاده قرار گرفت.
  نتایج
  تحلیل آماری داده ها نشان داد که فقط تاثیر معنی دار سن در طبقه رادیاتوم و لاکونوزوم و مولکولار ناحیه هرمی CA1 وجود دارد به طوری که حجم این ناحیه در رت های پیر کمتر از رت های جوان است(05/0P<). نتایج همچنین نشان داد که حجم کل هیپوکامپوس در رت های پیر و جوان تفاوتی ندارد(74/0P=).
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق تغییرات احتمالی در زواید نورونی سلولهای C A1 هیپوکامپی را مطرح می کند که این فرضیه را باید با مطالعات میکروسکوپ الکترونی و روش گلژی آزمود. این داده ها مبنای نورآناتومیکی را فراهم می کند که می تواند با اختلالات رفتاری و حافظه گزارش شده متعاقب پیری، مرتبط باشد.
  کلیدواژگان: پیری، هیپوکامپوس، رت
 • مریم ربیعی، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی صفحه 165
  مقدمه
  از زمان استفاده از روش های ایمونواسی و الیزا برای اندازه گیری سطح استرادیول و FSH سرم، نقش اسیدیته واژن علی رغم تاریخچه طولانی، بعنوان نشانه ای از پاسخ استروژنی سلول های واژینال رو به فراموشی گذاشته شده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان حساسیت اسیدیته واژن در تشخیص یائسگی و سطح سرمی استروژن و ارتباط ان با دو شکایت شایع یائسگی گرگرفتگی و خشکی واژن می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی و مقطعی است که بر روی 250 خانم 60-45سال انجام شد. روش نمونه گیری بطور غیر تصادفی مبتنی برعدم وجود عفونت واژینال، عدم هورمون تراپی، عدم استفاده از دوش واژینال و مقاربت در سه روز قبل از معاینه انجام گردید. اسیدیته واژن، FSH و استرادیول سرم اندازه گیری شدند و اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS و تست های مجذور کای و اسپیرمن و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین سن زنان 4/44/50 سال بود که 7/45% زنان، یائسه و 3/54% در مرحله گذر از یائسگی بودند. میانگین اسیدیته واژن 66/057/5 به دست آمد و ارتباط بین PH واژن با سطح FSH و استرادیول سرم معنی دار شد(000/0 p= و 04/0p=). با در نظر گرفتن سطح FSH سرم بیشتر یا مساوی miu/ml20 به عنوان شاخص یائسگی، حساسیت PH واژن بیشتر از 5 در تشخیص یائسگی 60% و حساسیت این سطح اسیدیته واژن در تشخیص سطح استرادیول سرم کمتر از pg/ml 40، 55% به دست آمد. بین گرگرفتگی و خشکی واژن با افزایش PH واژن نیز رابطه معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  اندازه گیری اسیدیته واژن به عنوان روشی آلترناتیو، ارزان و غیرتهاجمی درکمک به تشخیص یائسگی و سطح استرادیول سرم و علایم مرتبط با دوران حوالی یائسگی و یائسگی می تواند مد نظرقرار گیرد.
  کلیدواژگان: یائسگی، اسیدیته واژن، FSH سرم، استرادیول، خشکی واژن، گرگرفتگی
 • پرویز پرویزی، فرشته احمدی پور صفحه 173
  مقدمه
  لیشمانیوز جز یکی از مهمترین بیماری های گرمسیری است که عامل بیماری(انگل لیشمانیا)، توسط گزش گونه هایی از پشه خاکی های ماده منتقل می شود. با توجه به وفور بالای پشه خاکی ها در اکثر مناطق ایران، شناسایی گونه های پشه خاکی به عنوان ناقلین و تعیین وفور و پراکندگی آنها در مناطق اندمیک بیماری در برنامه ریزی برای کنترل بیماری موثر است.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی انجام شد، پشه خاکی ها از 17 روستای سه منطقه تحت مطالعه با هماهنگی مسئولان بهداشتی استان انتخاب شدند تا پوشش لازم داده شود. نمونه ها با استفاده از تله چسبان و تله نورانی CDC صید و جمع آوری شدند. سر و انتهای بدن پشه خاکیها جدا و با استفاده از محلول برلیز(Berlese) روی لام مونته و با استفاده از میکروسکوپ و کلید تشخیص مورد شناسایی قرار گرفته و تعیین گونه شدند.
  نتایج
  در مجموع 3178 عدد پشه خاکی جمع آوری گردید، پشه خاکی ها شامل فلبتوموس پاپاتاسی، فلبوتوموس برگروتی، فلبوتوموس الکساندری، فلبوتوموس سرژنتی، فلبوتوموس مونگولنسیس، فلبوتوموس توبی و سه گونه سرژنتومیا دنتاتا، سرژنتومیا سینتونی و سرژنتومیا تایبریادیس از زیر جنس سرژنتومیا تعیین گونه شدند. پشه خاکی ها پس از تشخیص بر اساس نوع گونه و از نظر زیستگاه های محل جمع آوری، تفکیک شدند. پشه خاکی های ماده از نظر حالت های مختلف شکمی مشخص شدند که بیشترین آنها، مربوط به پشه خاکی های خون نخورده بوده است.
  نتیجه گیری
  گونه های مهمی از پشه خاکی ها در این مطالعه صید و شناسایی شدند که ناقلین قطعی و احتمالی لیشمانیوز جلدی نوع روستایی در ایران را نیز در بر می گیرند. فلبوتوموس پاپاتاسی در این مناطق گونه غالب می باشد و تنها پشه خاکی است که به عنوان ناقل قطعی در ایران تایید گردیده است. با شناخت خصوصیات و ویژگی های ناقلین، تغییرات جمعیتی و اکولوژیکی پشه خاکی ها امکان کنترل بیماری در منطقه بهتر میسر خواهد بود.
  کلیدواژگان: فون، وفور و پراکندگی، پشه خاکی، استان فارس، لیشمانیوز جلدی
 • جمیله شریفیان، منیره جهانیان، فاطمه توسلی، سمیرا توسلی، منور افضل آقایی، رضا افشاری، احمد شاه فرحت، فاطمه فرهودی صفحه 183
  مقدمه
  اعتیاد به مواد مخدر سبب عوارض بسیاری برای مادر و جنین می شود. زایمان زودرس، شیوع سقط خودبخودی، عقب ماندگی رشد داخل رحمی جنین، مرگ و میر پره ناتال، دکولمان جفت، پراکلامپسی، پارگی زودرس کیسه آب، افزایش سزارین و ناهنجاری های مادرزادی در بین نوزادان متولد شده از جمله این عوارض است. هدف از این مطالعه بررسی سرانجام مادری و جنینی و نوزادی خانم های حامله معتاد به مواد مخدر می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی236 خانم حامله 40-19 ساله معتاد به مواد مخدر و 236 خانم حامله غیرمعتاد که به زایشگاه بیمارستانهای امام رضا(ع) و امام سجاد(ع) شهر مشهد در سالهای 88-1386 جهت زایمان مراجعه نموده و واجد شرایط پژوهش بودند انجام شد. ابزار سنجش، مشاهده و چک لیست بود. آنالیز آماری با نرم افزار SPSS انجام گردید. پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع جامعه آماری برای مقایسه دو گروه از نظر متغیرهای کیفی از آزمون کای دو و تست دقیق فیشر و جهت متغیرهای کمی از آزمون آماری تی استفاده شد که ضریب اطمینان 95% مد نظر بوده است.
  نتایج
  عوارضی مانند دکولمان، زایمان زودرس، پراکلامپسی، افزایش فشارخون، پارگی زودرس کیسه آب، سزارین، هپاتیتB، مایع آمینوتیک مکونیال، اختلال رشد داخل رحمی جنین آنومالی های مشهود در نوزادان، آپگار پائین دقیقه اول و پنجم، مرگ داخل رحمی جنین، هیپو گلیسمی و تشنج در نوزاد، مشکلات تنفسی و سندرم زجر تنفسی نوزادان، نیاز به اقدامات احیای نوزاد و بستری در NICU، مرگ نوزاد در سه روز اول تولد، کاهش وزن، قد و دورسر نوزادان در بین مادران معتاد و نوزادان متولد شده آنها در مقایسه با گروه شاهد افزایش معناداری را نشان داده است.
  نتیجه گیری
  اعتیاد به مواد مخدر سبب عوارض خطرناکی برای مادر، جنین و نوزاد می شود.
  کلیدواژگان: حاملگی، اعتیاد، سرانجام مادری، جنین، نوزادی
 • رویا مزینی، جواد بهار آراء، نزهت موسوی فر، محمد امین اسلامی، علی اسلامی، مریم راستین، اکرم شیخ، نفیسه طبسی، محمود محمودی صفحه 192
  مقدمه
  تولید مثل به عنوان اصل بقای بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حاملگی موفق یک پارادوکس ایمنی است. این پژوهش به منظور بررسی فاکتورهای ایمونولوژیکی در سقط مکرر صورت گرفته است، به این ترتیب که تغییرات تعداد سلول های C D4+CD25bright T، CD4+CD25dimT خون محیطی زنان مبتلا به سقط مکرر با جمعیت سلولی در زنان با حاملگی طبیعی با استفاده از آنتی بادی مونوکلونال مورد مقایسه قرار گرفت.
  روش بررسی
  گروه بیمار از میان خانم هایی با علل سقط مکرر نامشخص که “un explained”بوده، انتخاب شدند. این افراد همچنین از نظر آزمایشات کاریوتایپ، آنتی کاردیولیپین، پرولاکتین و اسپرموگرام همسران طبیعی بوده و جزء موارد سندروم پلی کیستیک نبوده و تا زمان انجام آزمایش دارویی مصرف نکرده اند. لنفوسیت های جداسازی شده ازخون محیطی با آنتی بادی ضدCD4 CD25 نشاندار شده با ماده فلورسنس مجاور شدند، سپس داده های گروه بیمار و شاهد(زنان با حاملگی طبیعی) مورد مقایسه و آنالیز آماری قرار گرفتند.
  نتایج
  یافته ها بیانگر این بود که میانگین تعداد مطلقCD4+CD25brightTcells/CD4+ در بیماران سقط مکرر نسبت به شاهد کاهش معنی داری داشته است(000/0Pvalue=)، در حالیکه تعدادCD4+CD25dimT cells در گروه بیمار نسبت به شاهد بطور معناداری افزایش پیدا کرده است(000/0Pvalue=).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده کاهش تعداد سلولهای T تنظیمی CD25bright می تواند با سقط مکرر جنین ارتباط داشته باشد. جزییات عملکرد این سلول ها در فرایند حاملگی به مطالعات بیشتر نیازمند است.
  کلیدواژگان: لنفوسیت های T، سقط مکرر، حاملگی طبیعی
 • معصومه دل آرام، زهرا صادقیان، فرانک صفدری، تهمینه صالحیان، فرخنده جعفری، سلیمان خیری، محسن بخردی، محمود رفیعیان صفحه 201
  مقدمه
  ارتباط سندروم پیش از قاعدگی با تعدادی از علایم رفتاری، روانی و فیزیکی مشخص گردیده و به صورت دوره ای در فاز لوتئال سیکل قاعدگی اتفاق می افتد. به علت مشخص نبودن دقیق پاتوفیزیولوژی این سندروم، پروتکل های درمانی متفاوتی از جمله استفاده از گیاهان دارویی در مورد آن توصیه شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر خوشاریزه، رازیانه و دارو نما بر علایم سندروم پیش از قاعدگی انجام شد.
  روش بررسی
  در این کار آزمایی بالینی یک سو کور تعداد90 نفر از دانشجویان دارای علایم متوسط و شدید سندرم پیش از قاعدگی شرکت داشتند که بطور تصادفی به سه گروه 30 نفره تحت درمان با عصاره گیاه خوشاریزه، رازیانه و دارونما تقسیم شده و شدت علایم این سندروم با استفاده از پرسشنامه DRSP در پایان ماه اول و دوم پس از درمان تعیین و با شرایط قبل از درمان مقایسه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس، تعقیبی Dunn و ویلکاکسون انجام و میزان 05/0>P معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  میانگین امتیازات علایم کلی سندرم پیش از قاعدگی قبل از مداخله در سه گروه مشابه بود](1/22±8/100 در گروه درمان با خوشاریزه، 4/33±3/101 در گروه درمان با رازیانه و 5/19±3/104 در گروه دارو نما)، 58/0=[p، اما پس از مداخله تفاوت معنی داری بین سه گروه وجود داشت و تاثیر خوشاریزه و رازیانه بیشتر از دارو نما بود)]2/23±7/49 در گروه درمان با خوشاریزه، 3/29±4/64 در گروه درمان با رازیانه و1/28±1/79 در گروه دارو نما)، 009/0=[p. همچنین تفاوت معنی داری بین تاثیر خوشاریزه و رازیانه وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  عصاره گیاه خوشاریزه، رازیانه و دارونما توانستند در طول درمان شدت علایم PMS را کاهش دهند. تاثیرخوشاریزه و رازیانه مشابه و به مراتب بیشتر از دارونما بود. استفاده از عصاره خوشاریزه و رازیانه در درمان این سندروم پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سندروم پیش از قاعدگی، خوشاریزه، رازیانه
 • مریم زنگویی بوشهری، فاطمه عزالدینی اردکانی، علی اصغر رسولی، روح الله سرایدار باصر، سامان نیر صفحه 211
  مقدمه
  طویل شدن و کلسیفیه شدن کمپلکس لیگامان استیلوهیوئید ممکن است با سندرم ایگل مرتبط باشد و می تواند سبب بروز علایمی نظیر دردهای صورتی و دیسفاژی در بیمار شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع طویل شدن کمپلکس لیگامان استیلوهیوئید در رادیوگرافی های پانورامیک 504 بیمار در یک جمعیت از بالغین ایرانی بوده است.
  روش بررسی
  رادیوگرافی هایی که در بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی یزد گرفته شده بود از سال 2003 تا 2008 انتخاب شدند. مجموعه لیگامان استیلوهیوئید کلسیفیه شده از قاعده کرانیال تا نوک استخوانی هر زائده اندازه گیری شدند. منیرالیزاسیون مجموعه در حد طول بیش از 25میلیمتر روی رادیوگرافی به عنوان غیر طبیعی در نظر گرفته شد. طول نواحی معدنی شده ثبت شدند.
  نتایج
  این یافته غیر طبیعی در هر دو جنس وجود داشت، مجموعه کلسیفیه شده در 135 مورد از 504 بیمار یافت شد، 8/26 درصد آنها بلندتر از 25میلیمتر(بنابراین غیر طبیعی) بوده اند و طول متوسط 65/7±78/21 میلیمتر بوده است و10 مورد(2درصد) از موارد بیشتر از 40 میلیمتر بودند. افزایش طول لیگامنت دو طرفه در 4/20 درصد موارد دیده شد. طول متوسط مجموعه لیگامان استیلوهیوئید منیرالیزه شده در بیماران گروه سنی 79-60 سال 13/23 میلی متر بود.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان داد که طویل شدن مجموعه کلسیفیه شده لیگامان استیلوهیوئید در جمعیت ایرانی شایع است و این یافته غیر طبیعی توزیع جنسی یکسان دارد.
  کلیدواژگان: سندرم ایگل، زائده استیلوهیوئید، لیگامان استیلوهیوئید، طویل شدن
 • امیر رشیدلمیر، آرش سعادت نیا صفحه 219
  مقدمه
  علت بسیاری از بیماری های متابولیک افزایش پیش رونده در مقادیر انسولین ناشتا است که این موضوع عموما با شرایط التهابی همراه است در چنین شرایطی مقادیر هورمون رزیستین و پروتئین فاز حاد نیز افزایش می یابد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 2 ماه تمرینات هوازی بر مقاومت به انسولین و التهاب سیستماتیک بود.
  روش بررسی
  30 نفر مرد میانسال سالم(سن= 77/4± 56/38 شاخص توده بدنی= 16/2±14/25) به عنوان آزمودنی انتخاب و بر اساس درصد چربی شان به دو گروه همگن تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و چهار جلسه در هفته با شدت 80-60 درصد ضربان قلب بیشینه تمرینات هوازی انجام دادند بود و گروه کنترل طی این 8 هفته بدون تمرین بودند. به منظور بررسی متغیر های بیوشیمیایی، 48 ساعت قبل از شروع برنامه تمرینی همچنین 48 ساعت پس از اتمام 8 هفته برنامه تمرینی خون گیری در شرایطی مشابه انجام شد.
  نتایج
  مقادیر پلاسمایی انسولین(001/0p≤) و گلوکز(004/0p=) خون و به تبع آن شاخص مقاومت به انسولین(001/0p≤) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت. مقادیر رزیستین و CRP پلاسما(001/0p≤) نیز در گروه تجربی به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشتند(001/0p≤).
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان چنین استنباط کرد که تمرینات منظم هوازی، به واسطه بهبود مقاومت به انسولین و همچنین مقادیر دو مارکرهای التهابی پلاسما یعنی رزیستین و CRP خطر بالقوه ابتلا به بیماری های قلبی و متابولیک را کاهش می دهد و می توان از آن به عنوان راهبردی موثر برای جلوگیری از بروز و گسترش این بیماری ها استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، CRP، رزیستین، مقاومت به انسولین
 • میثم گنجی بخش، وحید نجاتی، نوروز دلیرژ، معصومه اسدی، فرح فرخی، کیکاووس غلامی صفحه 230
  مقدمه
  پتانسیل بالای سلول های دندریتیک در عرضه آنتی ژن و نقش آنها به عنوان یک اجوانت سلولی و از همه مهم تر قابلیت تولید و دستکاری آنها در شرایط محیط کشت، این فرصت را به وجود آورده که از آنها در ایمونوتراپی سرطان، جلوگیری از رد پیوند، درمان آلرژی و بیماری های خود ایمن و درمان برخی بیماری های عفونی استفاده کنند. هدف از این پژوهش تولید سلولهای دندریتیک کارآمد جهت استفاده در ایمنوتراپی و سلول درمانی می باشد.
  روش بررسی
  تولید سلول های دندریتیک در دو مرحله صورت گرفت که در مرحله اول سلول های مونوسیت تحت تاثیر سیتوکاین های GM-CSF و IL-4 به سلولهای دندریتیک نابالغ تبدیل شدند و در مرحله دوم این سلولها در حضور مایع رویی سلول های اپیتلیال پوست(A375) و سلول های اندوتلیال ورید ناف انسان(HUVEC) و عوامل بلوغ، به سلولهای دندریتیک بالغ تبدیل شدند و از لحاظ توانایی فاگوسیتوز و فنوتیپ و میزان تحریک لنفوسیت های T و مقدار سایتوکین های تولید شده مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  نتایج
  سلول های دندریتیک تولید شده با تغییر وضعیت از حالت نابالغ به بالغ، قدرت بیگانه خواری شان به شدت کاسته شد، بروز نشانگرهای سطحی در آنها افزایش یافت و توانایی تحریک سلول های T در آنها تقویت شده بود و میزان ترشح سایتوکین های IL-12 در آنها افزایش یافته بود.
  نتیجه گیری
  مایع رویی سلول های اپیتلیال پوست و اندوتلیال ورید ناف انسان، باعث القای بلوغ سلول های دندریتیک مشتق از مونوسیت می گردند و باعث بهبود فنوتیپ و عملکرد سلول های دندریتیک می شوند و همچنین باعث تولید DC1 و Th1 در شرایط آزمایشگاهی می گردند.
  کلیدواژگان: سلول دندریتیک، مونوسیت، اپیتلیال، اندوتلیال، بلوغ
 • حسن مظفری خسروی، مهدیه حسین زاده شمسی انار، مریم السادات سلامی، حسین هادی ندوشن، حسین فلاح زاده صفحه 242
  مقدمه
  با شناسایی گیرنده های ویتامین دی در نسوج مختلف اجزای سیستم ایمنی و اهمیت این ویتامین افزایش یافته است. هدف از این مطالعه تعیین اثر تک دوز 300000 واحدی ویتامین دی بعد از زایمان در افراد مبتلا به دیابت بارداری بر وضعیت فاکتورهای پیش التهابی تاثیر گذار بر مقاومت به انسولین بوده است.
  روش بررسی
  این کارآزمایی بالینی تصادفی شده با طول دوره پیگیری سه ماهه با مشارکت 45 نفر از خانم هایی که برای اولین بار در بارداری اخیر خود دیابت بارداری آنها تشخیص داده شده بود انجام شد. بیماران به طور تصادفی در دو گروه آزمون و غیرآزمون تقسیم، که به گروه آزمون یک دوز 300000 واحد ویتامین دی تزریق و گروه دیگر دریافت نکردند. هموگلوبین گلیکوزیله A1C، 25- هیدروکسی ویتامین دی، گلوکز ناشتا و دوساعته، TNF-α، اینترلوکین-1، CPR و آدیپونکتین اندازه گیری شد.
  نتایج
  میانگین آدیپونکتین قبل و بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداد، ولی تنها در گروه آزمون بعد از مداخله نسبت به قبل از خود افزایش معنی داری حاصل نمود. میانه غلظت 25- هیدروکسی ویتامین دی سرم در گروه آزمون قبل از مداخله 25/24 و بعد از مداخله 1/62 نانومول در لیتر بدست آمد(001/0< P-value)، در حالی که این ارقام در گروه غیر آزمون به ترتیب 3/25 و 1/24 بوده است (02/0= P-value). میانه TNF-α در گروه آزمون از 2/6 پیکو گرم در لیتر در شروع مداخله به 05/3 کاهش یافته در حالی که در گروه غیر آزمون از 25/1 به 95/3 افزایش یافته است. میانه اینترلوکین-1 در آغاز و پایان مداخله بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداده است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که تجویز مکمل تزریقی مگا دوز 300000 واحدی ویتامین دی بعد از وضع حمل به خانم هایی که برای اولین بار دیابت بارداری آنها تشخیص داده شده بود، سبب بهبود وضعیت ویتامین دی، کاهش فاکتور التهابی TNF-α و افزایش آدیپونکتین می شود.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، فاکتورهای التهابی، آدیپونکتین، اینترلوکین ها، TNF، α
 • جمشید آیت اللهی، محمدرضا شریفی، راضیه دهقانی، علی ملت صفحه 257
 • سید محمد محمدی، مریم رشیدی، محمد افخمی اردکانی صفحه 266
  دیابت نوع 2 شایع ترین نوع دیابت بوده و 90% موارد بیماری را به خود اختصاص داده است. شیوع دیابت نوع2 پیوسته در حال افزایش است و میزان بروز دیابت نوع 2 در کودکان تقریبا ده برابر شده است. تخمین زده شده که در حال حاضر تعداد بیماران دیابتی در ایران حدود 5/1 میلیون نفر می باشد. ابتلا به دیابت به علت ایجاد عوارض باعث تحمیل رنج و هزینه زیادی در بیمارمی گردد که این عوارض شامل افزایش خطر بیماری های قلبی- عروقی، بیماری مرحله انتهایی کلیوی، کوری و آمپوتاسیون اندام تحتانی است. افراد دارای دیابت بیشتر در خطر بیماری عروق کرونر، بیماری عروق محیطی، سکته مغزی، فشار خون بالا، چربی بالا و چاقی هستند. به طور کلی شناسایی ریسک فاکتورهای دیابت و سعی در برطرف ساختن آنها می تواند از دیابت نوع 2 جلوگیری کرده یا بروز آن را به تعویق اندازد، همچنین آشنایی با اصول درمانی در دیابت نیز یک ضرورت به نظر می رسد.
|
 • M. Ghadipasha, N. Bashardoost, A. Ghodoosi, B. Samadirad, Y. Nikian, R. Roohparvar Page 141
  Introduction
  Abortion has always been a controversial issue and all religions, humanistic and medical communities have opposed it. The complications of illegal abortion are one of the most common reasons of hospital admission in developing countries. W.H.O estimates that the one eight of all pregnancy deaths is due to illegal abortion. Lack of knowledge of the medical team about the abortion regulations and rules can endanger the pregnant mothers life and also create certain problems for medical communities.
  Methods
  This cross- sectional study was conducted in 2007 and included 110 gynecologists and midwives in Yazd who were studied by census method. Data was collected via self-made questionnaire and data analysis was done by software SPSS program and statistical tests included square K and T test.
  Results
  Of the total of 110 patients, 16.4% were gynecologists and 83.3% were midwives, 31.8% worked in academic centers and 68.2% were employed at other centers. The awareness level of 25.5% was good. There was a meaningful difference between the awareness level of academic employed and nonacademic employed and also between those who had studied abortion rules regulations.
  Conclusion
  As 74.5% of the study population had low levels of awareness about the abortion rules, education of midwives & gynecologists about rules & regulations is strongly recommended as it not only helps women's health, but also decreases their legal problems.
 • M. Niafar, A. Bahrami, A. Aliasgarzadeh, N. Gholami Page 148
  Introduction
  The present study aimed to investigate the prevalence of thyroid dysfunction in the elderly women of Tabriz city; the largest city in North West Iran.
  Methods
  By using the records of the local household registry, a sample of 1000 subjects aged between 60 and 89 years(mean 64.54±5.41) was drawn by simple random sampling. Thyroid function tests including TSH concentration were done in all subjects and free T4 concentration, free T3 concentration and anti-microsomal antibodies were measured in those with abnormal TSH levels.
  Results
  Seventy-three(7.3%) participants had high(>4.5mU/liter), and 54(5.4%) had low (<0.3 mU/liter) TSH levels. The overall prevalence of thyroid dysfunction in the population under study was 12.7%. The prevalence of overt and subclinical hypothyroidism in study subjects were 1.5% and 4.1%, respectively. Overt and subclinical hyperthyroidism was seen in 4.1% and 1.2%, respectively. High titers of anti-microsomal antibodies were found in 60.6% of those with high TSH levels.
  Conclusion
  The prevalence of abnormal biochemical thyroid function reported in the study is substantial and confirms previous reports in other populations. The prevalence of thyroid dysfunction is high in the elderly female population of Tabriz. The results provide useful baseline information for designing public health plans and tracking changes.
 • M. Hosseini-Sharifabad, J. Hosseinzadeh Page 157
  Introduction
  The hippocampus is a well-defined region of the brain involved in memory. Recent MRI studies have shown that there is hippocampal atrophy in elderly. However, in human studies, the influence of age on hippocampal atrophy is confounded with other variables, such as inadequate nutrition, psychological and physical stress. Therefore, this study aimed to determine the effects of normal advanced aging on the volume of the hippocampal subdivisions using animal model of rat.
  Methods
  Male Wistar rats were maintained under constant laboratory conditions until sacrifice at 6(young) and 24 (old) months of age. Coronal sections with a thickness of 25 μm were cut serially through the entire extent of the hippocampus. Using systematic uniformly random sampling, 10-12 sections were selected, mounted on slides and stained with Hematoxilin. The Cavalieri principle was used to estimate the volumes of the main subdivisions of hippocampus.
  Results
  Statistical analysis revealed a significant influence of age in the stratum radiatum and lacunosum-molecular area of the CA1 pyramidal field, wherein the volume was lower in aged than young rats (P<0.05). Results also showed an insignificant difference between the total volume of hippocampus of aged and young rats(P=0.74).
  Conclusion
  The findings of this research reflect likely alterations in the neuritis of hippocampal cells, a hypothesis that should be examined with electromicroscopic and golgi studies. This data provides a neuroanatomical basis that may be relevant to the reported disturbances in behavior and memory in the aged.
 • M. Rabiei, A. Davati, N. Zafarqandi Page 165
  Introduction
  As immunoassay and Eliza are used nowadays for checking levels of FSH and estradiol, the role of vaginal acidity as a sign of responding vaginal cells to estrogen has been forgotten, although its role in this field is known. The purpose of this study was to assess the sensitivity of vaginal Ph in diagnosis of menopause, estradiol levels, hot flashes and vaginal dryness that are frequent problems.
  Methods
  This descriptive – cross sectional study included 250 women aged 45- 60 years. Population sampling was nonrandom and inclusion factors included absence of hormonal therapy, absence of vaginal douche or coitus during the past three days. Vaginal Ph, FSH and estradiol levels were determined. The analysis was carried out using SPSS. For comparing two variables, Spearman, Pearson and chi-square tests were used.
  Results
  The mean age of the population sample was 50.4 years(SD ± 4.4) of which 45.7% were menopause and 54.3% were in menopausal transition. Mean vaginal Ph was 5.57±0.66. The association between vaginal Ph, FSH and estradiol was significant (P=0.047, P=0.000). In this study, the cut off point of FSH for diagnosing menopause was ≥20 mu/ml. The sensitivity of vaginal PH >5 with this level of FSH was determined to be 60%. Sensitivity of vaginal PH >5 in diagnosing estradiol ≤40pg/ml was determined to be 55%. The association between hot flashes and vaginal dryness with vaginal acidity was significant.
  Conclusion
  Vaginal PH is an easy, noninvasive, alternative and cheap assay for diagnosing menopause, estradiol levels and menopausal signs.
 • P. Parvizi, F. Ahmadipour Page 173
  Introduction
  Leishmaniasis is one of important tropical diseases caused by Leishmania parasites which is transmitted by biting of female phlebotomine sandfies. Regarding high densitie's and distribution of sandflies in majority areas of Iran, understanding of sandflies identification and distribution as vectors is importation to control disease.
  Methods
  This is a descriptive survey which was done temporarily, Sandflies were sampled from 17 villages of three studied regions to coordinate with authorities of sanitary province to provide the necessary facilities. foci using sticky papers and CDC traps. All sandflies were identified based on external and internal morphological characters of the head and abdominal terminalia, which were slide-mounted in Berlese fluid.
  Results
  In total 3178 Sandflies were sampled and identified. Sandfies species are P. papatasi, P. bergeroti, P. alexandri, P. sergenti, P. mongolensis, P. tobbi and S. dentate, S. sintoni and S. tiberiadis. sandfly species identified and separated based on habitat collections. Females analysed according to their gonotrophic stage which majority were unfed.
  Conclusion
  The collections contained the important putative vectors of Leishmaniasis in Iran. P. papatasi was abundant in three study foci. Of the sandflies recorded from Iran, only P. papatasi was judged to be a proven vector of Leishmaniasis. Understanding criteria of vectors, population variations and ecological aspect of sandflies can help to control better of diseases.
 • J. Sharifian, M. Jahanian, F. Tavassoli, S. Tavassoli, M. Afzalaghaee, R. Afshari, A. Shahfarhat, F. Farhody Page 183
  Introduction
  Drug addiction causes many complications for mother and fetus. Preterm labor, spontaneous abortion, intrauterine fetal growth retardation, prenatal mortality, placental abruption, preeclampsia, PROM, cesarean delivery and congenital anomalies among the newborns of addicted mothers are increased. The purpose of this study was to evaluate the final of maternal, fetal and neonatal of drugs addicted pregnant women.
  Methods
  The study is a Cross-Sectional study was done on 236 pregnant women 19-40 years old addicted to drugs and 236 pregnant women non-addicted that referred for delivery to maternity hospitals of Imam Reza(as) and Imam Sajjad(as) during 2008-2010. Measuring instruments were: observing and checklist includes various sections were related on the aims. Data Analysis was done using SPSS. After ensuring that these values followed the normal distribution, chi-square test and Fisher exact test to compare qualitative variables of two groups and for quantitative variables T test was used. Confidence coefficient of 95% was considered.
  Results
  The results showed complication such as placental abruption, preterm labor, preeclampsia, hypertension, PROM, cesarean, hepatitis B, meconium in the amniotic fluid, intrauterine fetal growth retardation, anomalies in infant, low Apgar score in the first and fifth minutes, fetal death, hypoglycemia, neonatal convulsions, breathing problems, RDS, need to neonatal resuscitation, admission in NICU, neonatal death in the first three days of birth, weight loss, low circumference head size among infants were born of mothers addicted compared with the control group had shown significant increase.
  Conclusion
  Opium addiction causes serious complications for mother, fetus and newborn.
 • R. Mozayyani, J. Bahar Ara, N. Mousavifar, M. Eslami, A. Eslami, M. Rastin, A. Sheikh, N. Tabasi, M. Mahmoudi Page 192
  Introduction
  Undoubtedly, reproduction is a necessity for survival and successful pregnancy is an immunological paradox. In the present study, we investigated the proportional changes of CD4+CD25bright T cells, CD4+CD25dim T cells in peripheral blood in unexplained recurrent spontaneous abortions (URSA) and compared it with normal pregnant women by antibody monoclonal method.
  Methods
  The study group comprised of women with miscarriages of unexplained etiology who had normal karyotypes, anticardiolipin antibodies, prolactin levels and normal spousal spermograms. They did not have polycystic ovaries and also did not receive any drugs at the time of the study. PBLs lymphocytes were isolated, then FITC-conjugated and anti-CD4 and PE-conjugated anti-CD25 antibody levels were measured. Then results of the study and control group were analyzed and compared.
  Results
  The absolute number of CD25 bright cells in the CD4‏+T cells in peripheral blood was statistically significantly lower in the study group as compared to the control group(P=0.000). The absolute number of CD4+CD25dimT cells in peripheral blood was statistically significantly higher in the study group as compared to the control group (P=0.000).
  Conclusion
  As decrease in the number of CD4+CD25+Tcells or their functional deficiency may be linked with miscarriage, CD4+CD25+‏ Tells could serve as a novel biomarker for monitoring in URSA patients, but more studies are needed in this field.
 • M. Delaram, Z. Sadeghiyanf., T, F. Jafari, S. Khairi, M. Bekhradi, M. Rafeiyan Page 201
  Introduction
  Premenstrual syndrome(PMS) is a condition characterized by a number of behavioral, psychological and physical symptoms recurring cyclically during the luteal phase of the menstrual cycle. The uncertainty in the pathogenesis of PMS has led to many treatments being suggested as possible therapies. This study was carried out to compare the effects of Echinophora-platyloba and Fennel extracts on the PMS.
  Methods
  In this single, blind randomized clinical trial, ninety students with moderate to severe PMS were divided into three groups of thirty students, each. The first group received E.platyloba extract, the second received Fennel extracts and the third group received Placebo. The severity of PMS was detected by Daily Record Of severity of Problems(DRSP) questionnaire at the end of first and second month after the intervention and compared with the results before intervention. Data analysis was performed by SPSS, One-Way Anova, Dunn and Wilcoxan tests and P<0.05 was considered significant.
  Results
  The Mean premenstrual syndrome scores were similar in three groups before the intervention [(100.8±22.1 in Echinophora platyloba group, 101.3±33.4 in Fennel group and 104.3 ±19.5 in Placebo group), P=0.58)], but there was a significant difference between them after the intervention and the effects of E.platyloba and Fennel extracts in reduction of symptoms was greater than the placebo[(49.7±23.2 in E. platyloba group, 64.43±29.3 in Fennel group and 79.1±28.1 in Placebo group), P=0.009)]. There was no significant difference between the effects of E. platyloba and Fennel.
  Conclusion
  As E. platyloba and Fennel extracts reduce the symptoms of PMS significantly, their use is advisable in PMS patients.
 • M. Zangouei Booshehri, F. Ezoddini Ardakani, A. Rasoolir., Sarayedar Baser, S. Nayer Page 211
  Introduction
  Elongation and calcification of the stylohyoid ligament complex may be correlated with eagle’s syndrome which could cause facial pain or dysphasia. The aim of this study was to investigate the prevalence of stylohyoid ligament complex elongation in Iranian adults.
  Methods
  Panoramic radiographs of 504 patients older than 20 years referring to the dental school were selected from 2003 to 2008. The stylohyoid ligament complexes were measured from the cranial base up to the osseous tip of each process. Mineralization of the complex of more than 25 mm in length on the radiograph was considered to be abnormal. The lengths of the areas of mineralization were recorded.
  Results
  This abnormality was seen in both sexes. A calcified complex was found in 135 of the 504 patients. Of the total, 26.8% were longer than 25mm and so were abnormal. They included 20.4% bilateral cases and the average length was 21.7±7.65mm. Ten patients (2%) of the abnormalities were longer than 40mm in each age group. The mean length of a mineralized stylohyoid ligament complex in patients in the 60-79 years age group was 23.13mm.
  Conclusion
  The results suggest that anatomical variant of the stylohyoid ligament complex is frequent in Iranian population and present in both sexes with equal distribution.
 • A. Rashidlamir, A. Saadatnia Page 219
  Introduction
  The cause of many metabolic diseases is a progressive increase in fasting insulin levels that is generally associated with inflammatory status. In such conditions, circulating resistin hormonal levels and CRP levels also increase. The aim of the present study was to determine the effect of 2 months aerobic training on insulin resistance and inflammatory markers.
  Methods
  In the study, 30 middle aged healthy men volunteered (Age=38.56±4.77, BMI=25.14±2.16) to participate and based on their body fat percentage were assigned in two equal groups. Experimental group was asked to perform 2 months of aerobic exercise, 4 sessions a week with 60-80% maximum heart rate, while the control group was sedentary during the same period. Blood samples were collected 48 hours before the first session and 48 hours after the last session under similar conditions.
  Results
  Plasma insulin (p≤0.001) and glucose (p≤0.001) levels decreased and consequently insulin resistance index also decreased (p≤0.001) in the experimental group as compared to controls. Also, resistin concentrations increased (p≤0.001), while CRP concentrations decreased (p≤0.001), respectively in the experimental group.
  Conclusion
  In general, it can be concluded that regular aerobic exercise due to improved insulin resistance and plasma levels of two inflammatory markers (CRP and the resistin) reduces risk factors of metabolic disease and atherosclerosis and can be used as an effective strategy to prevent such diseases.
 • M. Ganjybakhsh, V. Nejati, N. Delirezh, M. Asadi, F. Farrokhi, K. Gholami Page 230
  Introduction
  Dendritic cells have a high potential in presentation of antigens and can be generated and manipulated in invitro culture conditions. Dendritic cells(DC) are therefore used in cancer immunotherapy, in prevention of graft rejection, treatment of allergy, autoimmune diseases and certain infectious diseases.
  Methods
  Dendritic cell was generated in two stages. IN the first stage, monocyte cells were converted to immature DC affected GM-CSF and IL-4. In the second stage, dendritic cells were maturated in the presence of supernatant skin epithelial cells(A375) and human umbilical vein endothelial cells(HUVEC) and maturation factors. The ability of phagocytosis, expression phenotype, stimulation of T lymphocytes and cytokines was studied.
  Results
  Mature Dendritic cells decreased their power of phagocytosis and increased expression of their surface markers. The ability of T cells stimulation and cytokine production(IL-12) increased.
  Conclusion
  Mixture condition medium of epithelial cells and human skin umbilical vein endothelium cells induces maturation of monocyte-derived DCs. This condition medium improves their phenotype and their functions. The mentioned condition medium generates DC1 and Th1 in vitro.
 • H. Mozaffari-Khosravi, M. Hosseinzadeh-Shamsi-Anar, M. Salami, H. Hadi Nodoushan, H. Fallahzadeh Page 242
  Introduction
  With recent identification of vitamin D receptors in various tissues, including immune System the importance of this vitamin has been realized. The purpose of this study was to determine the effect of a single mega dose of 300,000 IU of vitamin D after delivery in women with gestational diabetes after 3 months follow-up on the status of inflammatory factors influencing insulin resistance
  Methods
  This randomized clinical trial study with the follow-up period of 3 months included 45 women who had been diagnosed for the first time in their recent pregnancy as diabetics and were randomly divided into intervention group(IG) and control group(CG). The IG group received an IM dose of 300,000 units of vitamin D. Glycosylated hemoglobin A1C (HBA1C), 25-OH vitamin D, and two-hour glucose, TNF-α, IL-1, CRP, and adiponectin levels were measured.
  Results
  Mean adiponectin levels before and after intervention showed no significant difference, but only in IG group, the levels were significantly increased. Median concentration of 25-OH vitamin D levels in the study group before and after intervention was 24.25 and 62.1 nmol/L, respectively (P-value<0.001), while the figures in the CG were 25.3 and 24.1 nmol/L, respectively (P-value=0.02). Median TNF-α levels in IG was 6.2 pg/L at the start of the intervention and reduced to 3.05 pico grams/L at the end of intervention, while in CG, this value increased from 1.25 to 3.953.05 pg/L. Median IL-1 at the beginning and end of intervention showed no significant difference between the two groups.
  Conclusion
  IM administration of a mega-dose supplement of vitamin D(300,000 IU) to women with gestational diabetes after delivery improves vitamin D status, reduces the pro-inflammatory factor TNF-α and increases adiponectin levels.