فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 145، فروردین و اردیبهشت 1387)
 • 244 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/02/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مدیریت تحول از نگاه مقام معظم رهبری
  صفحه 3
 • مدیریت تحول ییا تحول مدیریت در حوزه های علمیه
  احمد ترابی صفحه 34
 • رهیافتی برعامل حوزه و نظام
  محمد باغستانی صفحه 48
 • پروسه رواج و زوال حوزه های علمی شیعه
  غلامرضا جلالی صفحه 63
 • آینده نگری در حوزه
  سیدحسین همایون مصباح صفحه 84
 • بایستگی ایجاد هیاتهای علمی در حوزه های علمیه
  حسن جمشیدی صفحه 100
 • حوزه در نگاه رهبری
  سید علی نقی ایازی صفحه 116
 • چالشهای فراروی تعامل حوزه و نظام اسلامی
  مجتبی الهی خراسانی صفحه 151
 • تاملی بر رهایی از آفتهای مدرک گرایی
  م. حکیمی صفحه 167
 • آسیب شناسی نظام آموزشی حوزه و ارائه راهکارها
  عبدالله پور صفحه 170
 • نگاهی به وضعیت آموزش فقه در حوزه و بایسته های آن
  محمدرضا کاظمی صفحه 184
 • بازشناسی تریبونهای جدید
  سیدکاظم علوی صفحه 198
 • تربیت و پرورش نیروی انسانی
  محمدجواد نظافت صفحه 207
 • حوزه و تحول در تبلیغات برون مرزی
  علی نهاوندی صفحه 233