فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - سال دوم شماره 4 (زمستان 1389)
 • سال دوم شماره 4 (زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی حارث آبادی، حسین کریمی مونقی، محسن فروغی پور، سید رضا مظلوم صفحه 7
  زمینه و هدف
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام. اس) یکی از شایعترین بیماری های مزمن مغز و اعصاب در بزرگسالان جوان است و مانند هر بیماری مزمن دیگر، جنبه های مختلف زندگی فرد مبتلا و کیفیت زندگی وی را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران مراجعه کننده به کلینیک ام. اس بیمارستان قائم (عج) مشهد طراحی شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بود. جامعه پژوهش را بیماران مراجعه کننده به کلینیک ام. اس بیمارستان قائم (عج) تشکیل می دادند. 62 بیمار وارد مطالعه شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک بیمار و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران ام. اس(MSQOL-54) بود. علایم بالینی و شدت بیماری با گرفتن شرح حال و انجام معاینه عصبی توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب و با استفاده از معیار نمره بندی وضعیت ناتوانی به صورت گسترده (EDSS) تعیین و ثبت شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 81 درصد بیماران زن و 19 درصد مرد بودند. محدوده سنی بیماران 50-18 سال (3/8±3/33) بود، همچنین 75 درصد بیماران متاهل و 25 درصد مجرد بودند، میانگین نمره ناتوانی بیماران1/1± 3/2 بود. متوسط نمرات کیفیت زندگی در 12 بعد پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران ام. اس 2/56 بود. کمترین نمره کیفیت زندگی مربوط به بعد محدودیت نقش مرتبط با مشکلات جسمی (6/39±7/39) بود. نمره شدت ناتوانی با ابعاد جسمی کیفیت زندگی رابطه معنی داری داشت (05/0P<) و با ابعاد روحی رابطه معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه کیفیت زندگی تقریبا در حد متوسط بود که این ممکن است بخاطر خفیف بودن بیماری مبتلایان و کوتاه بودن دوره بیماری بوده باشد. مطالعه ما نشان داد که وضعیت ناتوانی روی ابعاد جسمی کیفیت زندگی موثر است.
  کلیدواژگان: بیماری مزمن، کیفیت زندگی، مولتیپل اسکلروزیس
 • سید حمید حسینی، حمید رضا شرکا، حسین لشکردوست، رضوان رجب زاده، علی خاکشور صفحه 13
  زمینه و هدف
  پاندمی ایدز یکی از مصائب بشری می باشد. افزایش آگاهی بوسیله روش های آموزشی مناسب می تواند نقش موثری در پیشگیری از این بیماری داشته باشد. هدف از این تحقیق مقایسه دو روش آموزشی سخنرانی و پمفلت بر میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستان های شهرستان مانه و سملقان در مورد بیماری ایدز در سال 1388 بود.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1388 بر روی 394 نفر انجام شد، نمونه ها به سه گروه شاهد، پمفلت و سخنرانی با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای دسته بندی شدند. سپس آگاهی و نگرش آن ها قبل و بعد از مداخله مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار SPSS16 و آزمون های تی زوجی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد قبل از مداخله سه گروه مورد بررسی تفاوتی در آگاهی و نگرش نداشتند ولی در مرحله پس از آزمون سه گروه تفاوت معنی داری از نظرآگاهی (001/0 > P) و نگرش (01/0 P<) داشتند. همچنین در گروه پمفلت، آموزش تاثیری بر آگاهی (36/0P=) و نگرش (16/0P=) نداشت در حالی که در گروه سخنرانیT آموزش تاثیر مثبت و معنی داری بر آگاهی و نگرش دانش آموزان داشت (001/0 >P).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص گردید روش آموزشی سخنرانی، روش موثرتری در مقایسه با روش آموزشی پمفلت و عدم مداخله آموزشیT در تغییر آگاهی و نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز می باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، آموزش، ایدز، پمفلت، سخنرانی، نگرش
 • فاطمه خراشادی زاده، محمد رضا آرمات صفحه 19
  زمینه و هدف
  کم خونی فقر آهن شایعترین اختلال تغذیه ای در اطفال است. شیوع آن در مناطق مختلف متفاوت است و تاکنون در استان خراسان شمالی بررسی نشده است. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی کم خونی فقر آهن و فاکتورهای مرتبط با آن در کودکان به انجام رسید.
  روش کار
  مطالعه بصورت مقطعی دو گروهه بر روی181 کودک24-6 ماهه بستری در بخش اطفال که بصورت نمونه گیری غیرتصادفی مبتنی بر هدف انتخاب شدند، بمدت 3 ماه صورت گرفت. آزمایشات مربوط به کم خونی فقر آهن برای شناسایی کودکان مبتلا و غیر مبتلا به کم خونی انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و عوامل مرتبط با کم خونی فقر آهن در طی مصاحبه با مادران جمع آوری گردید. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و آزمونهای من ویتنی و کای دو با سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  5/31 درصد کودکان، به کم خونی فقر آهن مبتلا بودند. ابتلا به کم خونی فقر آهن با جنس پسر، سن پایین مادر و مصرف ماهی ارتباط معنی داری داشت(05/0 P =). ابتلا به کم خونی فقرآهن ارتباط معنی داری با سن و وزن فعلی کودک، وزن زمان تولد، دفعات بستری در بیمارستان، مصرف قطره آهن و بیماری فعلی نداشت.
  نتیجه گیری
  علاوه بر مصرف قطره آهن وجود فاکتورهای متعدد مثل سن مادر، جنس کودک و عدم مصرف ماهی در پیشگیری از آنمی فقر آهن مؤثر می باشد. بنابراین کارکنان بهداشتی – درمانی باید توجه بیشتری به این فاکتورها نمایند.
  کلیدواژگان: کم خونی فقر آهن، کودکان 24، 6 ماهه، شیوع، عوامل مرتبط
 • عزیزاله دهقان، مریم ارشاد لنگرودی، ملیح کمالی سروستانی، سارا شاحسینی صفحه 25
  زمینه و هدف
  سوء تغذیه در هر سنی به ویژه در کودکان می تواند مشکلات زیادی به همراه داشته باشد. بر همین اساس هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع سوء تغذیه در دانش آموزان ابتدایی شهرستان لارستان بوده است.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی- توصیفی است که در لارستان روی 876 دانش آموز دبستانی که بصورت چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام شد. شاخصهای وزن برای سن (W/A)، قد برای سن (H/A) و وزن برای قد (W/H) کودکان محاسبه و با شاخص استاندارد NCHS مقایسه گردیدند. قد و وزن دانش آموزان با ابزار استاندارد اندازه گیری و با استفاده از نرم افزارهای Epi- info2000 و SPSS16 آنالیز شدند. از آزمونهای توصیفی و کای دو جهت ارائه و مقایسه بر حسب جنس استفاده گردید.
  یافته ها
  میزان شیوع سوء تغذیه شدید بر اساس شاخصهای وزن برای سن، قد برای سن و وزن برای قد به ترتیب برابر 3/7%، 5/6%، 8/9% بود. همچنین سوء تغذیه بر اساس شاخص وزن برای سن، وزن برای قد در کودکان دختر شیوع بیشتری نسبت به کودکان پسر داشت(05/0P<).
  نتیجه گیری
  میزان شیوع سوء تغذیه در دانش آموزان دبستانی شهرستان لارستان بالا می باشد و باید عوامل بوجود آورنده سوء تغذیه شناسایی گردد و جهت برطرف نمودن آن برنامه ریزی نمود.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، سوء تغذیه، شیوع
 • صابر رائقی، زکیه رستم زاده، نریمان سپروند صفحه 29
  زمینه و هدف
  انگل توکسوپلاسما گوندی تک یاخته داخل سلولی اجباری است. آلودگی به توکسوپلاسما عمدتا بدون علامت است ولی در افرادی با ضعف سیستم ایمنی مانند افراد بیمار بدخیم تحت شیمی درمانی، بیماران پیوندی و بیماران سرطانی و ایدزی می تواند عوارض شدیدی داشته باشد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی بر اساس نمونه گیری از 83 بیمار پیوندی که بعد از شش تا دوازده ماه عمل پیوند و پس از مرخصی از بیمارستان جهت بررسی وضعیت سلامت به بخش کلیه درمانگاه پیوند کلیه ارومیه از آذر ماه 1388 تا شهریور 1389 مراجعه کرده بودند انجام گرفته است.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر (3/43%)36 بیمار پیوندی شامل11 بیمار زن و25 بیمار مرد از مجموع 83 بیمار، آنتی بادی IgG بر علیه توکسوپلاسما گوندی داشتند. فقط (8/4%)4 زن از جامعه بیماران آنتی بادی IgM بر علیه توکسوپلاسما گوندی داشتند و تمام مردان از نظر این آنتی بادی منفی بودند. هر دو آنتی بادی IgG و IgM در این 4 بیمار زن بطور همزمان مثبت بود. هیچ ارتباط معنی داری بین افراد با وجود آنتی بادی IgG بر علیه توکسوپلاسما و تماس با گربه و مصرف گوشت خام و یا کم پخته پس از عمل، اثرات همودیالیز قبل از پیوند، و محل زندگی اعم از شهر یا روستا و سطح سواد وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان دهنده شیوع نسبتا بالای IgG بر علیه توکسوپلاسما گوندی در بیماران پیوندی است. با توجه به نتایج به نظر می رسد شرایط آب و هوایی و جغرافیایی، عدم آموزش و آگاهی کافی مراقبت های بعد از عمل پیوند نقش مهمی در کسب این عفونت دارد. غربالگری های منظم و مستمر جهت تعیین آنتی بادی علیه توکسوپلاسما گوندی بعد از عمل در این بیماران ضروری است.
  کلیدواژگان: پیوند کلیه، توکسوپلاسما گوندی IgG و IgM
 • احمد صادقی، بهاره رحمانی، محمد زکریا کیایی، محمد احمد پور، رامین محمدی، سید حمید نبوی صفحه 33
  زمینه و هدف
  توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی و اجتماعی و شغلی حائز اهمیت است عدم توجه به سلامت روان یکی از عوامل مهم در کاهش کارآیی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی، خصوصا در خدمات حرفه ای، می باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت سلامت روانی کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین بود که 4 بعد از سلامت روانی (سلامت جسمانی، عملکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی) را مورد بررسی قرار می دهد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که در پائیز 1387 انجام شده است. جامعه پژوهش پرسنل پرستار و اداری شاغل در بیمارستان شهید رجائی قزوین و نمونه پژوهش 70 نفر از این جامعه بود که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی(GHQ 28) جمع آوری و به وسیله نرم افزار آماریSPSS و آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه و کای دو تحلیل شد.
  یافته ها
  در نمونه مورد مطالعه، از لحاظ سلامت جسمانی 7/5%، از لحاظ عملکرد اجتماعی 8/2%، از لحاظ وضعیت اضطراب 4/11% و از نظر وضعیت افسردگی 4/1% دارای اختلال بودند. همچنین بین هیچکدام از متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش(سن، جنس، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی، رشته تحصیلی و تعداد فرزندان) با اختلالات روانی، در سطح α= 0.05 رابطه آماری معنادار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان داد که اختلالات روانی در بین کارکنان این بیمارستان از شیوع متوسط برخوردار است؛ بنابراین توجه بیشتر مسئولین و محققین را می طلبد تا با تدوین برنامه های مداخله ای به بهبود وضعیت سلامت روانی آنان پرداخته شود.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، پرسشنامه GHQ28، مرکز آموزشی درمانی
 • یاور راثی، حامد رمضانی اول ریابی، کوروش ارزمانی، محمد رضا عبائی، افشین دلشاد، نادر نیک پرست، رضا رحیمی، محمد حسین ریحانی صفحه 39
  زمینه و هدف
  بیماری لیشمانیوز احشایی از بیماریهای انگلی مهم است که در آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی به شکل اندمیک بروز می کند. این مطالعه به منظور شناسایی فون پشه خاکی ها که در انتقال این بیماری نقش دارند، در استان خراسان شمالی انجام شده است، تا بتوان با برنامه ریزی اپیدمیولوژیکی و اقدامات حشره شناسی در جهت پیشگیری از بروز بیماری قدم برداشت.
  روش کار
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی است که به روش نمونه گیری تصادفی انجام یافت. به منظور انجام این پژوهش، طی مطالعه مقطعی در فصل تابستان سال 1386 هر 15 روز یکبار، در روستاهای انتخابی در دو شهرستان بجنورد و مانه و سملقان صید پشه خاکیها با 3 روش تله چسبان، هندکچ (آسپیراتور) و تله پشه بندی با طعمه حیوانی (سگ) انجام گرفت. پشه خاکیهای صید شده در آزمایشگاه بعد از مونته دائم بر اساس کلید تشخیص پشه خاکیهای ایران شناسایی گردید.
  یافته ها
  در مجموع تعداد 999 پشه خاکی از اماکن داخلی و خارجی شهرستان بجنورد و مانه وسملقان صید گردید که گونه های Phlebotmus papatasi (94%) و Phlebotmus sergenti (6%) از اماکن داخلی و گونه های P. papatasi (8/52%)، Sergentomyia sintoni (1/20%)، P.kandelakii(1/6%)، S.pawlowski (8/6%)، S.dentata (2/4%)، P.sergenti (9/1%)، S.palestinensis (1%)، P.mongolensis (6/0%)، S.clydei (3/1%) و S.christophersi (3/0%)، P.perfiliewi (9/3%)، S.sumbarica (3/0%)، P.alexandrei (6/0%) از اماکن خارجی صید گردید.
  نتیجه گیری
  در بین گونه های صید شده گونه P.kandelakii که به عنوان ناقل بیماری کالاآزار شناخته شده است با وفور متوسط از اماکن خارجی صید گردید.
 • عباس شاهسونی، مریم یاراحمدی، نعمت الله جعفرزاده، ابوالفضل نعیم آبادی، محمد حسن محمودیان، حامد صاکی، محمد حسین صولتی صفحه 45
  زمینه و هدف
  گرد و غبار یکی از پدیده های جوی است که آثار و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی برجای می گذارد. طوفانهای گرد و غباری اثرات مضری بر سلامت و اقتصاد جامعه و تغییر اقلیم دارند. شناخت ماهیت، منشاء و اثرات طوفانهای گرد و غباری در تعیین روش های کنترل آن نقش بسزایی دارد. در این مقاله در مورد عوامل ایجاد کننده گرد و غبار و اثرات آن بر محیط زیست، سلامت، اقتصاد و همچنین روش های منشاءیابی و کنترل طوفانهای گرد و غباری بحث گردیده است.
  روش کار
  این تحقیق یک مطالعه مروری است که در مورد تاثیرات طوفانهای گرد و غباری با کلمات کلیدی Dust Storm، Environmental Impacts، Health، Air Pollution با جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی Science Direct، Google Scholar، Springer، Magiran و Iran Medex از سال 1995 تا 2011 انجام گرفت. در مجموع 200 مقاله استخراج شده که پس از پایش 59 عدد از مقالات آنها که مرتبط با موضوع مورد تحقیق بودند، استفاده گردید.
  نتیجه گیری
  ذرات تولید کننده گرد و غبار تا ارتفاع 6 کیلومتر صعود و تا مسافت 6000 کیلومتر انتقال یافته، و دید افقی را به 104 تا 103 متر کاهش می دهند. غبار اتمسفری مانع از نفوذ نور خورشید و کاهش تولیدات کشاورزی به میزان 30-5 درصد گردیده و منجر به افزایش شیوع بیماریها از جمله مننژیت و تب دره و آسم، بیماریهای ویروسی و صدمه به DNA سلولهای پوست و ریه می گردد. به ازای افزایش هر 10 میکروگرم در متر مکعب در غلظت ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون در زمان پدیده گرد و غبار، میزان مرگ و میر، 1 درصد افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: اقتصاد، ایران، سلامت، طوفان گرد و غبار، محیط زیست
 • آذر کبیرزاده، اسماعیل رضازاده، بنیامین محسنی ساروی صفحه 57
  زمینه و هدف
  ترخیص با رضایت شخصی یکی از معضلات سیستم درمان در کشورهای دنیا است. به دلیل اینکه کودکان در تصمیم گیری ترخیص با رضایت شخصی مشارکت ندارند، این مطالعه به منظور تعیین فراوانی و علل ترخیص با رضایت شخصی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- از نوع بررسی داده های موجود می باشد. جامعه آماری شامل کلیه پرونده های مربوط به کودکان ترخیص شده با رضایت شخصی در سال 1387 در بیمارستان بو علی بود و از روش سرشماری در این پژوهش استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 و آمار توصیفی و آزمون کای دو در سطح معناداری 05/0 > P تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که 108 نفر(2/2 درصد) با رضایت شخصی مرخص شده که میانه سن کودکان دو سال و مدت اقامت در بیمارستان 2 روز بود. به طور کلی 95 نفر(7/88 درصد) دارای بیمه، محل زندگی 65 نفر(2/60 درصد) شهر، از نظر سابقه روانپزشکی و اعتیاد در والدین در 22 نفر(6/20 درصد) منفی، علت بستری 100 نفر (3/92 درصد) بیماری و غیرجراحی و بقیه جراحی بود. فرد رضایت دهنده در اغلب موارد پدر بیمار 78 نفر(3/72 درصد) بود، همچنین از 108 بیمار ترخیص شده با رضایت شخصی 20 نفر(12 درصد) بستری مجدد داشتند. ارتباط بین روز ترخیص با رضایت شخصی معنادار بود (03/0P=).
  نتیجه گیری
  میزان ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستان بوعلی ساری و در مقایسه با سایر مطالعات در یک دامنه مشابه و علل آن نیز تفاوت فاحشی نداشت. اما نداشتن فرم مناسب که در برگیرنده میزان توضیحات پزشکان به والدین پیرامون عواقب ترخیص با رضایت شخصی و همچنین بیانگر علل واقعی این گونه ترخیص ها باشد در این مطالعه قابل توجه می باشد.
  کلیدواژگان: بیمارستان، پذیرش، ترخیص، ترخیص با رضایت شخصی، کودک
 • رضا مهدوی، ژیلا شیخی صفحه 63
  آدنوم متانفریک یک تومور خوش خیم کلیوی نادر بوده که نمای بالینی و رادیولوژی آن مشابه توده های بدخیم می باشد و تشخیص آن بصورت آسیب شناختی و بعد از عمل جراحی می باشد. این تومور که اغلب در زنان میانسال دیده می شود، سیر درمانی و زنده مانی خوبی دارد. ما یک مورد آدنوم متانفریک را در یک خانم 32 ساله که با درد و توده شکمی مراجعه کرده و تحت عمل جراحی رادیکال نفرکتومی قرار گرفته گزارش می نماییم.
  کلیدواژگان: آدنوم متانفریک، تومورکلیه، رادیکال نفرکتومی
|
 • Page 7
  Background and Objective
  Multiple sclerosis (MS) is one of the most common chronic neurological diseases in young adults and like any other chronic disease it affects different aspects and quality of the patient's life. This study was designed to measure the quality of life in multiple sclerosis patients referring to M.S Clinic in Ghaem Hospital in Mashhad during 2009.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, the community of research included 62 patients with multiple sclerosis referring to the M.S Clinic. The research tools included questionnaires of demographic information for patients and multiple sclerosis quality of life (MSQOL-54) questionnaires. Clinical manifestations and the severity of the disease were evaluated through taking medical histories as well as physical examination taken by a neurologist using EDSS criteria.
  Results
  The results showed that 81% of the patients were females and 19% were males, 75% of the MS patients were married and 25% were single. Mean EDSS score was 2.3. The age range was 18-50 years (mean age 33.27 ± 8.31). The average quality of life score in 12 domains of MSQOL-54 was 56.2. The lowest score for quality of life was related to the restriction of physical health domains. The severity of disabity was significantly associated with quality of physical health domain (P<0.05). But the EDSS was not related with the mental health score (P>0.05).
  Conclusion
  Our study clearly demonstrates that the disability status has an impact mainly on physical domains of life quality. In this study, the quality of life was relatively good in all aspects. This may be due to the mildness of the disease in the majority of the patients and/or the short duration of the disease.
 • Page 13
  Background and Objective
  One of the serious challenges in human societies is the pandemy of AIDS; therefore, raising people’s awareness of AIDS may be an effective preventive measure against this disease. The aim of the present research was to compare the two teaching methods of lecturing and the provision of pamphlets on the knowledge and attitude of high school students in the city of Mane & Semelghan with regard to AIDS. The study was performed in 2010.
  Material and Method
  This is a Quasi-experimental study that was conducted on 394 students. Subjects were divided into three groups of control, pamphlet and lecture through sampling methods of multi stages. The students’ knowledge and attitude were measured before and after intervention. Data was collected through questionnaires and was analysed by SPSS 16. The statistical methods of Paired t-test and Analysis of Variance was used to analyze the data.
  Results
  Findings showed no significant difference between the three groups in knowledge and attitude before intervention. On the other hand, after the intervention there was a significant difference between the three groups (P <0.001 & p=0.01 for knowledge and attitude respectively). The pamphlet method had no significant effect on knowledge (P =0.36) and attitude (P =0.16) of the students, while teaching by lecture had a significant positive effect on student's knowledge and attitude (P<0.001).
  Conclusion
  the data of this study show that the use of lectures as an educational method is more effective than the pamphlet method for improving knowledge and attitiude in students.
 • Page 19
  Background and Objectives
  Iron-deficiency anemia (IDA) is the most common nutritional disorder with known complications throughout the world, especially in developing countries. The prevalence of IDA is different in various regions and its status has not been evaluated in North Khorasan province. The present study aimed to assess the prevalence of IDA and its related factors in infants aged 6-24 months admitted in the pediatric ward for different diseases.
  Materials and Methods
  This cross-sectional, descriptive-analytic study was performed on 181 subjects chosen by non-random sampling method from hospitalized children aged 6 to 24 months during a 3-month period (April- June 2009). Laboratory tests such as Hb, HCT, Fe, TIBC and Occult blood were assessed to distinguish children with and without IDA. Demographic characteristics of children and their IDA related factors gathered by completing a check list during interviews with infants’ mothers. Data were analyzed using Mann-Whitney and Chi-square tests; the differences were considred to be significant when P<0.05.
  Results
  Data Analysis illustrated that the prevalence of IDA in hospitalized infants was 31.5%. Furthermore, the study showed a significant difference in the mother's age, sex of children, and consumption of fish among IDA and non-IDA infants. No significant relationship was observed between age, consumption of ferrous salts, present weight and weight at birth and frequency of admission to hospital before the present illness with IDA.
  Conclusion
  Although consumption of ferrous salts is an important factor in the prevention of IDA, widespread iron supplementation alone is likely to have only a limited impact on the overall prevalence of this condition. Multiple factors such as mother's age, sex of infant, and consumption of fish may be involved in IDA. Therefore, medical staff should give more consideration to IDA and its impact on the health of infants
 • Page 25
  Background and Objective
  Malnutrition may cause many disturbances in any age, especially in children, thus, the aim of this study was to determine the prevalence of malnutrition in students of elementary schools in Larestan city.
  Materials and Methods
  The present cross sectional–descriptive Study was performed on 876 students from primary schools in the city of Larestan. Students were selected by multistage method. Different parameters including weight for age (W/A), height for age (H/A) and weight for height (W/H) were calculated and compared to National Center for Health Statistics (NCHS) standards. Students’ height and weight were measured using standard apparatus. The software Epi-info and SPSS was used for analysis. Descriptive statistics and Chi- square tests were used to compare the results.
  Results
  The prevalence of severe malnutrition, with weight for age, height for age and weight for height were7.30%, 6.05% and 9.81% respectively. The weight for age and weight for height malnutrition was more prevalent in girls than in boys (P <0.05).
  Conclusion
  The prevalence of malnutrition in students from elementary schools in Larestan city is high. The underlying causes of malnutrition should be identified and programs for the solution of the problem designed.
 • Page 29
  Background and Objectives
  Toxoplasma gondii is an obligate intracellular protozoan parasite. Toxoplasma infection is largely asymptomatic, but in immune-deficient patients, such as patients under chemotherapy, organ transplant recipients and individuals with cancer and AIDS the parasite can become widely disseminated, causing severe toxoplasmosis. The aim of this study was to evaluate the prevalence of Toxoplasma gondii IgM and IgG in kidney transplant patients in Urmia.
  Materials and Methods
  Blood samples were collected from subjects who had received renal transplant in Urmia Emam Khomini Hospital renal transplantation center and were referred to control their health in the out-patients nephrology clinic from December 2009 to August 2010.
  Results
  The results show that 36 (43.3%) patients including 11 males and 25 females out of the 83 patients were positive for Toxoplasma gondii IgG antibodies. Only 4(4.8%) women were positive for IgM antibodies against Toxoplasma gondii and all men were negative for this antibody. Both IgG and IgM antibodies were simultaneously positive in the four female patients. No significant correlations were found between seropositive subjects and close contact with cats or consumption of raw or undercooked meat after transplantation. Moreover, there was no significant relationship between T.gondii seroprevalence with the effect of haemodialysis before transplantation or living regions (urban or rural) or literacy.
  Conclusion
  This study shows a relatively high prevalence of Toxoplasma gondii in kidney transplant patients. According to the results, it seems that climate and geographical condition, lack of adequate training and knowledge of postoperative care play important roles in this infection. Regular screening to determine antibodies against Toxoplasma gondii in these patients is essential after surgery.
 • Page 33
  Background And Objective
  It is important to pay attention to mental health in all aspects of one’s life, both in one’s personal and social life, as well as in one’s career. Neglecting the issue of mental health may result in a decrease in the efficiency and loss of human resources. It can also cause physical and mental disorders. The present research aimed to study the mental health status in Shahid Rajaei Teaching Hospital in Qazvin. Four aspects of mental health including physical, social function, anxiety and depression were studied.
  Materials and Methods
  This research is a descriptive, cross- sectional study which was carried out from September to October 2008. The research population comprised all the employees in Shahid Rajaei Teaching Hospital and the sample comprised of 70 employees selected through randomized- stratified method. GHQ28 questionnaire was used for data collection and the analysis was done by SPSS software, using Anova and t-tests.
  Results
  Our findings showed disturbances in all aspects of studied mental health status. Physical health and social functions were disturbed in 5.7 and 2.8% of subjects respectively. Anxiety was present in 11.4% and depression was evident in 1.4% of subjects. No correlation was found between mental disorders and variables such as age, gender, marital status, job status, education and number of children.
  Conclusion
  According to these data an average prevalence of mental disorders is present among the personnel in Shahid Rajae Teaching Hospital which demand more attention by the authorities to improve the situation.
 • Page 39
  Background And Objective
  It is important to pay attention to mental health in all aspects of one’s life, both in one’s personal and social life, as well as in one’s career. Neglecting the issue of mental health may result in a decrease in the efficiency and loss of human resources. It can also cause physical and mental disorders. The present research aimed to study the mental health status in Shahid Rajaei Teaching Hospital in Qazvin. Four aspects of mental health including physical, social function, anxiety and depression were studied.
  Materials and Methods
  This research is a descriptive, cross- sectional study which was carried out from September to October 2008. The research population comprised all the employees in Shahid Rajaei Teaching Hospital and the sample comprised of 70 employees selected through randomized- stratified method. GHQ28 questionnaire was used for data collection and the analysis was done by SPSS software, using Anova and t-tests.
  Results
  Our findings showed disturbances in all aspects of studied mental health status. Physical health and social functions were disturbed in 5.7 and 2.8% of subjects respectively. Anxiety was present in 11.4% and depression was evident in 1.4% of subjects. No correlation was found between mental disorders and variables such as age, gender, marital status, job status, education and number of children.
  Conclusion
  According to these data an average prevalence of mental disorders is present among the personnel in Shahid Rajae Teaching Hospital which demand more attention by the authorities to improve the situation.
 • Page 45
  Background and Objective
  Dust storms are an atmospheric phenomenon with adverse effects on the environment. These storms can have detrimental effects on the economy and health of societies and create climate changes. Understanding the nature, origin, and effects of dust storms is important in determining their appropriate mitigation measures. In this review article, factors causing the occurrence of dust storms and their effects on the environment, health, and economy as well as methods for locating and controlling them are discussed.
  Material and Methods
  This review article was conducted on various aspects of dust storms using internet sources and doing library search. Key words like Dust storm, environmental impacts, health, and air pollution were used to search for articles and publications in various databases such as Science Direct, Google Scholar, Springer, Magiran, and Iran Medex between 1995 and 2011. In total, 200 articles were collected, 59 of which were chosen based on their relevance.
  Conclusion
  Dust particles ascend as high as 6 kilometers and spread to 6000 kilometers across the surface, which reduces the horizontal vision to 103 to 104 meters. Atmospheric dust blocks the sun light and decreases agricultural produce by 3% to 30% and can also cause diseases including meningitis, Rift Valley fever, asthma and viral diseases. It can also cause damage to the DNA of skin and lung cells. An increase of 10 micrograms per cubic meter in the concentration of particles smaller than 10 microns (PM10) at the time of the dust phenomenon can increase mortality rate in humans by 1 percent.
 • Page 57
  Background and Objective
  Self discharge against medical advice is a challenge facing health systems in the world. Since children play no role in deciding for self-discharge against medical advice, this study aimed at determining the rate and causes of discharge against medical advice.
  Materials and Methods
  This is a descriptive, cross sectional chart review study without sampling. To determine the relationship between variables the x2 statistics were used. Data were analyzed using SPSS software and the value of P<0.05 was considered significant.
  Results
  Results showed the rate of discharge against medical advices to be (2.2%) (108).The children’s median age was 2 and their length of stay in hospital 2 days. A total of 95 patients (88.7%) had insurance. Among the children under study 65 (60.2%) were citizens of Sary and 22(20.6%) of the patients had a negative history of addiction or psychiatric disease. 100 (92.3%) patients were hospitalized for nonsurgical reasons and the remainder were hospitalized for surgical reasons. For 72.3% of the children their father had signed the discharge on behalf of the children. Of the 108 patients discharged against medical advice, 20 (12%) were readmitted. The relationship between the day of discharge and discharge against medical advice was significant (P-value=0.03).
  Conclusion
  Discharge against medical advice in Boo-Ali hospital showed similar rates with other linear studies. Of significance is also the absence of a suitable form explaining to parents the possible outcomes of self-discharge against medical advice and the failure to record the real cause of such discharges.
 • Page 63
  Metanephric adenoma is a rare benign renal tumor the clinical and radiological features of which are often similar to the malignant renal adenocarcinoma. The diagnosis of metanephric adenoma remains primarily on post-operative pathologic examination. It has a good prognosis and frequently occurs in middle-aged women. In the present study we report a case of metanephric adenoma in a 32-year-old female. She presented with severe right flank pain and abdominal mass. Nephrectomy was performed and histopathology was consistent with the diagnosis of metanephric adenoma.