فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/12/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عادل مظلومی، جبرائیل نسل سراجی صفحه 1
 • منصور دلپسند، پوران رئیسی، فریبا بگدلی، مسعود شهابی صفحه 7
  زمینه و هدف

  فرسودگی شغلی سندرمی است که با خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش عملکرد شخصی شناخته می شود. به دلیل تاثیر منفی که فرسودگی شغلی بر کارکنان، سازمانها و بیماران دارد در سالهای اخیر مورد توجه محقیقین زیادی قرار گرفته است. علیرغم وجود انتشارات متعدد در این زمینه، کمتر به عوامل موثر بر فرسودگی شغلی توجه شده است لذا هدف از این پژوهش بررسی بررسی میزان فرسودگی شغلی پرستاران و تاثیر چرخش شغلی بر فرسودگی شغلی آنان در بیمارستان آیت ا.. کاشانی تهران بود.

  روش بررسی

  به منظور انجام این پژوهش یک مطالعه همگروهی تاریخی در میان دو گروه از پرستاران بیمارستان آیت ا.. کاشانی انجام گردید تا درجه فرسودگی شغلی در میان آنان تعیین گردد. تعداد پرستارانی که چرخش شغلی داشتند 59 نفر و آنان که نداشتند 29 نفر بودند. داده های مورد نیاز توسط پرسشنامه که پرستاران تکمیل می نمودند جمع آوری گردید. برای جمع آوری اطلاعات در مورد فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ(Maslach) استفاده شد.

  یافته ها

  میزان فرسودگی شغلی پرستاران از نظر خستگی هیجانی و مسخ شخصیت در حد کم و از لحاظ کاهش عملکرد شخصی در حد متوسط بود. هیچگونه اختلاف معناداری از نظر ابعاد فرسودگی شغلی بین دو گروه دارای مواجهه و بدون مواجهه با چرخش شغلی وجود نداشت. در مقایسه میزان فرسودگی شغلی در میان پرستاران بخشهای مختلف بیمارستان، بیشترین فرسودگی شغلی از نظر مسخ شخصیت مربوط به پرستاران بخش اورژانس بود و اختلاف معنی داری را با پرستاران بخشهای دیگر نشان داد(P =0/012).

  نتیجه گیری

  میزان فرسودگی شغلی پرستاران از نظر عملکرد شخصی در حد متوسط می باشد که به نظر می رسد انجام مداخلات و تدابیر پیشگیرانه در این بیمارستان ضروری باشد. همچنین انجام چرخش شغلی با روش فعلی تاثیری چندانی بر فرسودگی شغلی پرستاران در این بیمارستان ندارد. لذا این پژوهشگران توصیه می نمایند برای بهبود عملکرد شخصی پرستاران و کاهش فرسودگی شغلی آنان روش های جایگزین دیگری مورد استفاده قرار گیرد

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، چرخش شغلی، پرستار، بیمارستان آیت ا.. کاشانی
 • مهدی جهانگیری، مجید متوقع صفحه 18
  زمینه و هدف

  در بیشتر واحدهای فرایندی صنایع شیمیایی کارکنان با مواد شیمیایی مختلفی در تماس هستند که عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت شغلی در هنگام کار با آنها عوارض سوء متنوعی را برای آنها در پی خواهد داشت. برای تصمیم گیری در مورد اقدامات کنترلی و کاهش سطح ریسک به سطح قابل قبول لازم است ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی با مواد شیمیایی در این فرایندها به طور اختصاصی نسبت به دیگر مخاطرات شغلی مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی با مواد شیمیایی در یکی از صنایع پتروشیمی کشور می باشد.

  روش بررسی

  جهت ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی با مواد شیمیایی از یک روش ساده و کاربردی استفاده گردید. برای این کار، ابتدا وظایف شغلی و فرایندهای کاری کارکنان تعیین و سپس نسبت به شناسایی دقیق عوامل شیمیایی در هر یک از وظایف شغلی اقدام و درجه خطر (HR) و درجه مواجهه کارکنان با مواد شیمیایی(ER) محاسبه شده و در نهایت سطح ریسک بهداشتی مواجهه با مواد شیمیایی در هر یک از وظایف شغلی تعیین گردید.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد کارکنان واحد مورد بررسی در طول فعالیت کاری خود با 10 ماده شیمیایی متیل اتیل کتون، اپی کلروهیدرین، فنل، اسید سولفوریک، کلروبنزن، تولوئن، ایزوپروپانول، متیلن کلراید، اسید کلریدریک و استن مواجهه دارند. از بین مواد فوق رتبه ریسک مواجهه با ماده اپی کلرو هیدرین در دو شغل بهره بردار مخازن و یوتیلیتی و تعمیرات بیشترین مقدار و در مرحله بعد مواجهه با اپی کلرو هیدرین در شغل بازرسی فنی و مواجهه با متیل اتیل کتون در شغل بهره بردار مخازن و یوتیلیتی بالاترین رتبه ریسک مواجهه را به خود اختصاص می دهند.

  نتیجه گیری

  با به کارگیری اطلاعات مربوط به خطرات و نتایج اندازه گیری ها و ارزیابی های عوامل شیمیایی در قالب روش ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با آلاینده های شیمیایی، می توان مشاغل مختلف را از نظر مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی رتبه بندی نمود که نتایج آن می تواند در اولویت بندی تخصیص منابع برای انجام اقدامات کنترلی و کاهش سطح ریسک مواجهه به سطح قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک بهداشتی، مواجهه شیمیایی، پتروشیمی
 • جمال الدین طبیبی، امیراشکان نصیری پور، محمدرضا ملکی، پوران رئیسی، محمود محمودی، لیلا عظیمی صفحه 25
  زمینه و هدف

  خطاهای درمانی و فعالیت های بالقوه غیر ایمن، دردسر روزانه مدیران و فراهم کنندگان خدمات بهداشتی است. اگر بتوان از داده های نگرش کارکنان در امر ایمنی، به عنوان یک معیار سنجش در ارزیابی عملکرد بیمارستان ها بهره برد، می توان باعث توسعه ایمنی در میان کارکنان و بیماران شد. هدف از این مطالعه، بررسی نگرش کارکنان نسبت به ایمنی و مقایسه آن در میان گروه های مختلف ارائه دهنده خدمات در یک بیمارستان آموزشی است..

  روش بررسی

  به منظور بررسی فرهنگ ایمنی کارکنان بیمارستان، ابتدا از کلیه کارکنان که در موقعیت های شغلی پزشک، پرستار، مدیر و کارکنان پاراکلینیک بودند، نمونه ای به حجم 212 نفر انتخاب و سپس پرسشنامه ی نگرش ایمنی در شش بعد جو کار تیمی، جو ایمنی، درک مدیریت، رضایت شغلی، وضعیت های کاری و شناخت استرس بکار برده شد. این پرسشنامه، ابتدا مورد سنجش روایی و پایایی قرار گرفت. مقیاس اندازه گیری لیکرت پنج نمره ای بود. از آزمون ANOVA برای تعیین اختلاف بین گروه های مورد بررسی استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین نمرات نگرش نسبت به فرهنگ ایمنی بیمار در شش بعد جو کار تیمی، جو ایمنی، رضایت شغلی، شناخت استرس، درک مدیریت و وضعیت های کاری، برای پزشکان به ترتیب برابر با 13،3/4، 4/17، صفر، 3/4، 7/8، پرستاران به ترتیب 19، 6/2، 3/10، 8/7، 6/2، 5/15، مدیران، 3/30، 1/6، 3/33، صفر، 2/18، 2/21 و کارکنان پاراکلینیک به ترتیب برابر با 50، 5/12، 25، 5/12، 10، 5/37 بود. اختلاف معنی داری از نظر آماری (p<.05) در بعد رضایت شغلی بین مدیران و پرستاران، کارکنان پاراکلینیک و پرستاران برابر با 0001/0 و001/0، در بعد شناخت استرس، بین مدیران و کارکنان پاراکلینیک، مدیران و پرستاران، کارکنان پاراکلینیک و پزشکان به ترتیب برابر با 026/0 022/0 و 047/0 و در بعد درک مدیریت، بین مدیران و پرستاران برابر با 002/0 بود. در حالی که همه کارکنان مورد مطالعه، دارای نگرش مشابه نسبت به جو کار تیمی، جو ایمنی و وضعیت های کاری بودند.

  نتیجه گیری

  اهتمام مدیران و کارکنان بیمارستانها در ارتقاء فرهنگ ایمنی ضروری بوده و برای این منظور، می توان از راهکارهایی نظیر، نشان دادن تمایل مدیریت ارشد سازمان به ایمنی، ایجاد سیستم گزارش حوادث و توسعه کار تیمی نام برد.

  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، نگرش، ایمنی بیمار، بیمارستان
 • نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی، کورش رضایی، ابوالفضل سراجی، احمدرضا عابدی صفحه 33
  هدف

  دانشجویان پرستاری همانند کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی در معرض خطر بروز آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده قرار دارند. با این حال توجه پژوهشگران نسبت به این موضوع کمتر بوده است. هدف از انجام این تحقیق تعیین فروانی، علل و عملکرد دانشجویان پرستاری در هنگام بروز آسیب های ناشی از سرسوزن و اجسام برنده آلوده به خون می باشد.

  روش بررسی

  این یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد. 227 دانشجوی پرستاری در این پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و چند سئوال در مورد نحوه آسیب های ناشی از سرسوزن و اجسام تیز بود که توسط دانشجویان تکمیل گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که70 درصد از دانشجویان در کل دوران تحصیل و 43 درصد از آن ها در 12 ماه گذشته حداقل یکبار صدمه با سرسوزن را تجربه کرده اند. به طور متوسط هر ساله به ازای هر دانشجو 02/1 صدمه رخ می دهد. تقریبا 40 درصد از صدمات به مربی گزارش نمی شود. در 6/51 درصد از موارد اولین اقدام پس از صدمه فشار دادن محل زخم بود. تنها 2/64 درصد از دانشجویان ارسال نمونه خون بیمار به آزمایشگاه را پیگیری کردند و 10 درصد از آنان هیچ اقدامی انجام نداده بودند.

  نتیجه گیری

  شیوع آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده در دانشجویان پرستاری بالا می باشد. باید آموزش های بیشتری در خصوص پیشگیری از این آسیب ها و همچنین اقدامات بعد از آن به دانشجویان پرستاری ارائه گردد.

  کلیدواژگان: شیوع، صدمات سرسوزن، صدمات اجسام برنده، دانشجوی پرستاری
 • ایرج علی محمدی، رضیه سلطانی، منوچهر ازخوش، محمودرضا گوهری، بتول موسوی صفحه 40
  هدف

  تماس با صدا اثرات زیانباری را بر سلامت جسمی، روانی و عملکرد دارد. ترافیک از مهمترین منابع صدای محیطهای شهری است، برخی از تفاوتهای فردی مانند برونگرایی، روان رنجور خوئی و حساسیت به صدا فاکتورهای موثر در تاثیر صدا بر عملکرد هستند. هدف این تحقیق بررسی اثر برونگرایی بر عملکرد ذهنی در حضور صدای ترافیک می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع مداخله ای است که در آن صدای ترافیک توسط دستگاه ضبط و پخش صوت recorder sony ICD MX20 voice در خیابانهای تهران ضبط شد و در آزمایشگاه برای نمونه ها پخش شد. حجم نمونه شامل44 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران بود که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و شامل 32 نمونه (23 مرد، 9 زن) و 12 کنترل (7 مرد، 5 زن) بودند. با توجه به اینکه درونگرائی/ برونگرائی از جمله فاکتورهای موثر بر عملکرد است از پرسشنامه شخصیت آیزنک (EPI) استفاده شد. پارامترهای مورد ملاحظه در عملکرد ذهنی شامل مجموع پاسخهای درست، مجموع پاسخهای نادرست، میانگین زمانی پاسخهای درست، میانگین زمانی پاسخهای نادرست بودندکه با کمک تست کامپیوتری کاگنیترون (COG) اندازه گیری شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بعد از پخش صدا در برونگراها و مردان مجموع پاسخهای درست افزایش یافت (001/0= p) در حالی که در درونگراها(049/0= p) و زنان(010/0= p) بعد از مواجهه با صدا افزایشی در پاسخهای نادرست مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که صدای ترافیک اثرات متفاوتی را بر پارامترهای عملکرد ذهنی افراد برونگرا و درونگرا دارد، همچنین ارتباط معناداری را بین صدا و جنس نشان داد.

  کلیدواژگان: صدای ترافیک، عملکرد ذهنی، برونگرایی
 • علیرضا چوبینه، احمد سلطان زاده، سید حمیدرضا طباطبایی، مهدی جهانگیری، سلیمان خواجی صفحه 50
  هدف

  نوبت کاری که می تواند اثرات نامطلوبی بر جنبه های مختلف زندگی انسان بجا گذارد در قالبها و یا نظامهای گوناگونی اجرا می شود که هر یک دارای ویژگی ها، مزایا و معایب خاص خود می باشند. این مطالعه با هدف تعیین نوع برنامه های 12 ساعته رایج در شرکتهای پتروشیمی و مقایسه آنها از نظر شیوع مشکلات بهداشتی و همچنین پیشنهاد برنامه 12 ساعته مناسب جهت کاهش مشکلات بهداشتی انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی در 8 شرکت پتروشیمی وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با نظام نوبتی 12 ساعته در منطقه عسلویه انجام گرفت. در این مطالعه 549 نوبت کار با میانگین سنی (75/5) 83/29 سال شرکت نمودند. داده ها بوسیله پرسشنامه استاندارد شده حاوی 54 سئوال در زمینه مشخصات دموگرافیک، برنامه نوبت کاری و مشکلات بهداشتی شامل اختلالات گوارشی، قلبی- عروقی، اسکلتی- عضلانی، روحی- روانی، خواب و غیره گردآوری شدند.

  یافته ها

  در بین 549 نوبت کار مطالعه شده، 6/39% در برنامه 4ش-7ر-3ش-7استراحت (4شب-7روز-3شب-7استراحت)، 1/29% در برنامه 7ش-7ر-7استراحت و 3/31% نیز در برنامه 7ر-7ش-7استراحت مشغول به کار بودند. مقایسه شیوع مشکلات بهداشتی اعم از اختلالات گوارشی، قلبی-عروقی و اسکلتی-عضلانی در کارکنان مورد مطالعه بر اساس نوع برنامه نوبتی نشان داد که شیوع این اختلالات در بین نوبت کارانی که در برنامه 7ر-7ش-7استراحت شاغلند، به طور معنی داری بیش از نوبت کاران شاغل در دو برنامه دیگر است (05/0> p). علاوه بر آن، یافته های مطالعه نشان داد که شیوع مشکلات بهداشتی در نوبت کاران برنامه 4ش-7ر-3ش-7استراحت بیش از شیوع در نوبت کاران برنامه 7ش-7ر-7استراحت می باشد، اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار بدست نیامد.

  نتیجه گیری

  اگر چه شیوع مشکلات بهداشتی در هر سه برنامه نوبت کاری بالا بود، اما شانس ابتلا به هر یک از اختلالات در برنامه نوبتی 7ر-7ش-7استراحت بالاتر از دو برنامه دیگر برآورد شد و لذا پیشنهاد می شود برنامه نوبت کاری 7ر-7ش-7 تغییر یافته و برنامه دیگری جایگزین آن گردد. با توجه به نتایج بدست آمده و مطالعات متعدد، برنامه های 12 ساعته ثابت (14ر-7اس و 14ش-7اس) جایگزین مناسبی برای این منظور خواهد بود.

  کلیدواژگان: نوبت کاری، نظام نوبتی 12ساعته، برنامه های نوبت کاری، مشکلات بهداشتی، صنایع پتروشیمی
 • سارا مکی پور، عبدالله شفیع آبادی، منصور سودانی صفحه 60
  هدف

  علیرغم اینکه کار قسمت اصلی زندگی انسان و منشا برآورده شدن حس کمالگرایی، خلاقیت و احساس رضایت در فرد است، اما از مهمترین عوامل ایجاد استرس در جوامع امروزی محسوب می شود. یکی از کارآمدترین روش های مداخله در استرس، آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) برکاهش استرس شغلی کارکنان شرکت داروسازی رازک می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه یک بررسی مداخله ای بوده و روش پژوهش، تجربی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. تعداد 46 نفر که نمره آنها درآزمون استرس شغلی بالاتر از میانگین بود به عنوان نمونه انتخاب گردیدند وبه صورت تصادفی ساده در دوگروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس را دریافت نمودند. هر دوگروه سه بار به طور همزمان (پیش آزمون - پس آزمون - پیگیری) مورد آزمون وارزیابی قرارگرفتند.

  یافته ها

  بعد از تعدیل نمرات پس آزمون براساس نمرات پیش آزمون نتایج تحلیلی کوواریانس یک راهه نشان داد که آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) بر کاهش استرس شغلی کارکنان تاثیر معنی داری داشته است. همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) نشان داد که این تاثیر در تک تک مولفه های استرس شغلی یعنی مسئولیت بیش از حد، مسئولیت دیگران، فشار کاری بسیار زیاد، تصمیم گیری موثر در دیگران و ادراک خود به عنوان فردی نه کاملا با کفایت و صلاحیت وجود داشته است. در مطالعات پیگیری بعد از یک ماه نتایج نشان داد که آموزش ایمن سازی در مقابل استرس تاثیر پایداری بر کاهش استرس شغلی و مولفه هایش داشته است.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های بدست آمده از پژوهش و اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) پیشنهاد می شود که این رویکرد درمانی در تمامی مراکز صنعتی و سازمانی به عنوان یک رویکرد درمانی موثر جهت کاهش استرس شغلی و افزایش بهره وری سازمان به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس (SIT)، استرس شغلی
 • حسین عفیفه زاده، علیرضا چوبینه، شهناز باکند، محمودرضا گوهری، هدایت عباس تبار، پروین مشتاقی صفحه 69
  هدف

  ابزارهای ارزیابی ناراحتی بدن ابزارهایی هستند که می توان از آنها به منظور پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی در صنعت استفاده نمود. مشکلات اسکلتی- عضلانی یک تهدید جدی برای کارگران در دنیای پیشرفته است. پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کرنل که به بررسی ناراحتی های اسکلتی- عضلانی می پردازد تا به حال به زبان های متعددی ترجمه شده و در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، اما تاکنون ترجمه آن در ایران انجام نشده است. این مطالعه با هدف ترجمه، اعتبار سنجی و اعتمادیابی پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کرنل به منظور کاربرد پذیری آن در ایران و ایجاد ابزاری مناسب برای انجام تحقیقات ارگونومیک انجام شده است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر مطالعه تحلیلی است که به منظور تعیین روایی و پایایی ویرایش فارسی پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کرنل در کارگران صنایع فولاد صورت گرفته است. به منظور استفاده از این پرسشنامه در کارگران ایرانی با استفاده از روش استاندارد Backward-Forward نسخه فارسی پرسشنامه مذکور تهیه شده و سپس پرسشنامه ترجمه شده به طور تصادفی بین 100 نفر از کارگران صنایع فولاد کاشان توزیع گردید. به منظور اندازه گیری روایی، کارگران مقیاس چشمی شبیه سازی را نیز، برای میزان ناراحتی تکمیل کردند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ محاسبه گردید.

  یافته ها

  در تحلیل روایی پرسشنامه برای قسمت شدت درد و ناراحتی از ضریب همبستگی Kappa و برای قسمت فراوانی درد و ناراحتی از ضریب همبستگی Spearman استفاده گردید. در تحلیل پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ 986/0 محاسبه شد. ضریب آلفا کرونباخ در هر سه بخش فراوانی ناراحتی، شدت ناراحتی و تاثیر ناراحتی در توان کاری به ترتیب 955/0،961/0 و 969/0 بدست آمد.

  نتیجه گیری

  نسخه فارسی پرسشنامه CMDQ ابزاری کارا در بررسی میزان ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کارگران ایرانی است که می تواند به عنوان قسمتی از برنامه معمول تحقیقات ارگونومیک و مراقبتهای بهداشتی جهت پیشگیری از اختلالات و ناراحتی های اسکلتی- عضلانی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ناراحتی های اسکلتی، عضلانی، پرسشنامه CMDQ، ترجمه، روایی، پایایی
|
 • M. Delpasand, P. Raeissi, F. Begdeli, M. Shahabi Page 7
  Background And Aims

  Job burnout is one of the syndromes which is known by emotional exhaustion, depersonalization, and deterioration of job performance. Due to the negative impact this syndrome on patients, employees, and organization in healthcare settings this issue has drawn attention of many researchers to itself during recent years. Despite the large number of publications in this area however, limited attention has been paid to the factors influencing job burnout. The goal of the present study was to determine the level of job burnout and impacts of job rotation on nurses burnout in Ayatollah Kashani hospital, Tehran.

  Methods

  In order to do this research a historical cohort study was done to determine degree of job burnout among nurses with and without job rotation in Ayatollah Kashani Hospital in Tehran. The number for nurses with job rotation was (n=59) and without job rotation (n=29). Data was collected via a self-report ques tionnaire. Maslach Burnout Inventory (MBI) was used to assess the job burnout of the subjects.

  Results

  The overall findings revealed that nurses had low level of emotional exhaustion, low level of depersonalization and middle level of declining in personal accomplishment. No significant difference was observed between the job burnout of the tow group of nurses - with and without rotation. In comparing the level of job burnout among the nurses of different wards (i.e. between wards comparison) the findings revealed that nurses of the emergency ward, had higher rate of depersonalization (P=0.012).

  Conclusion

  The nurses burnout showed to be at the medium level with respect to the personal accomplishment subscale, which seems to require a managerial intervention in this hospital. Apparently job rotation as it is done currently has no significant impact on the nurses’ job burnout in Ayatollah Kashani hospital and these researchers suggest that other alternative approaches to be consider to be used to improve personal accomplishment and to decrease job burnout among the investigated nurses.

  Keywords: Job burnout, Job rotation, Nurses, Ayatollah Kashani hospital
 • Mehdi Jahangiri, Majid Motovagheh Page 18
  Background And Aim

  In the most chemical process industries, workers are exposed to various chemicals and working with these chemicals without considering safety and health considerations can lead to different harmful symptoms. For deciding about control measures and reducing risk to acceptable level, it is necessary to assess the health risk of exposing to harmful chemicals by aid of specific risk assessment techniques in the process industries. The purpose of this study was to assess the health risks arising from the exposures to chemicals in a petrochemical industry.

  Materials And Method

  A simple and applied method was used for health risk assessment of chemicals in a petrochemical industry. Firstly job tasks and work process were determined and then different chemicals in each tasks identified and risk ranking was calculated in each job task by aid of hazard and exposure rate.

  Results

  The result showed that workers are exposed to 10 chemicals including Methyl ethyl ketone, Epichlorohydrin, Sulfuric acid, Phenol, Chlorobenzene, Toluene, Isopropanol, Methylene chloride, Chlorideric Acid and Acetone during their work in plant. From these chemicals, the highest risk level was for Epichlorohydrin in the jobs of tank and utility operations and maintenance workers. The next high risk level was for Epichlorohydrin in technical inspecting and Methyl ethyl ketone in Tank and utility operations operator.

  Conclusion

  Hazard information and monitoring data of chemical agents in the chemical industries can be used for assessing health risks from exposures to chemicals and ranking jobs by their risk level. These data can be used for resource allocation for control measures and reducing risk level to acceptable level.

  Keywords: Health Risk Assessment, Chemical Exposure, Petrochemical
 • J. Tabibi, A.A. Nasiripour, M.R. Maleki, P. Raessi, M. Mahmmoudi, L. Azimi Page 25
  Background And Objective

  The Medical Errors and the potential unsafe actions are always regarded as a serious trouble by the managers and health care providers. Using the employee's attitude data as a measurement criterion in the evaluation of the hospitals performance in the field of the “Safety” can improve the safety level among the personnel and patients. Survey of employee's attitude about safety and its comparison with different groups of offering health services in a teaching Hospital was the main objective of present study. Procedure: In order to specify patient safety culture in Moddares hospital, all employees including physicians, nurses, managers and employees of Para-clinic, a volume sample consisting of 212 persons were selected. Then it was used from questionnaire of safety attitude within 6 dimensions including Teamwork climate, Safety climate, perceptions of Management, Job Satisfaction, Working Conditions and Stress Recognition. At first this questionnaire was gone under assessing validity and trust. The scale of measuring, Likert was 5 grades. In order to specify difference between groups under study it was used from ANOVA test.

  Results

  Positive safety culture within 6 dimensions including Teamwork Climate, Safety climate, Job Satisfaction, Stress Recognition, Perception of Management, Working Conditions for doctors were 3, 4.13, 17.4, 0, 4.3, and 8.7 respectively; the aforesaid Dimensions for nurses were 19, 2.6, 10.3, 7.8, 2.6 and 15.5 respectively, the aforesaid Dimensions for managers were 30.3, 6.1, 33.3, 0, 18.2 and 21.2 respectively and the aforesaid Dimensions for employees of Para-clinic Were 50, 12.5, 25, 12.5, 10 and 37.5 respectively. There was Significant difference from View Point of statistics (p<0.5) from Dimensions of Job satisfaction among managers and nurses, employees of Para-clinic and nurses this difference Were zero and 0.001. From View Point of Stress recognition among managers and employees of Para-clinic, managers and nurses, employees of Para-clinic and doctors were 0.062, 0.022 and 0.047 and from View Point of Perceptions of management the level of this difference among managers and nurses was 0.002. Meanwhile all employees under study had similar View Point toward teamwork Climate, safety Climate and Working Conditions.

  Conclusion

  It recommended that health services managers and employees improve patient safety culture in their organizations and in order to can use of: to show senior leadership's willingness to safety, Developing a system for event reporting and Improving teamwork.

  Keywords: Safety Culture, Attitude, Patient Safety, Hospital
 • Nayereh Baghcheghi, Hamid Reza Koohestani, Koresh Rezaei, Abolfazl Seraji, Ahmadreza Abedi Page 33
  Background And Aims

  Nursing students such as health care workers are at risk of needle stick/sharps injuries. However, little attention has been paid by researchers to this topic. The objective of this study was to describe the frequency, causes and practice of nursing students in contaminated needle stick/sharps injuries.

  Methods

  This is a descriptive cross-sectional study conducted in Arak University of Medical Sciences in 2009. 227 nursing students were participated in study. A questionnaire, consisting two sections of demographic information and questions about exposure to needle stick/sharps injuries was completed by students.

  Results

  70% and 43% of the subjects had experienced at least one contaminated NSIs in total education period and the past 12 months, respectively. The average number of injuries per student was 1.02 times/student/year. Approximately 40 percent of the injuries were not reported to the clinical educator. The first action after incidents in 51.6 % of the subjects was squeezing the wound. After incidents, 64.22 % tracking patients’ tests for blood-borne pathogens and 10% of the subjects did not perform any action following incidents.

  Conclusion

  Needle stick/sharps injuries were highly prevalent in nursing students. More education programs should be directed at students to increase their awareness of about needle stick/sharps injuries and about the actions after the incident.

  Keywords: needle stick injuries, sharps injuries, nursing students
 • Iraj Alimohamadi, R. Soltani, Manochehr Azkhosh, Mahmod Reza Gohari, Batol .Moosavi Page 40
  Background And Aims

  contact to noise has harmful effects on operational, Pshychic and physical health. Traffic is of the most important resource of urban environments noises, some of individual differences like extroversion, temper psychoneurosis and sensitivity to noise are the effective factors in effect of noise on function. The goal of this research study of extroversion effect on mental function with traffic noise.

  Methods

  this study is of interferential type in which traffic noise was recorded by voice recorder sony ICD MX20 in Tehran streets and in was broadcast in laboratory as a sample. The size of sample included 44 persons of students of Medical Science University of Iran elected by accidental sampling method and include 32 samples(23 male, 9 female) and 12 control (7male, 5 female). Regarding to introversion and extroversion are of the effective factors on function. Personality questioneire of eyscenk(EPI) was used. The considered parameters in mental function included total true answers, false answers time average of true answers that were measured by computerized test COG.

  Results

  the results indicated that after broadcasing noises, total true answers, was increase in extroversion and males (p= 0/000) while in introversions (p=0/049) and females (p=0/010) after exposing noise, the increase was in the false answers.

  Conclusion

  the results achieved by this research indicated that the traffic noise has the different effects on the parameters of mental function of extroverted and introverted persons., also indicate a meaningful relation between noise and size.

  Keywords: the traffic noise, the mental function, extroversion
 • Ar. Choobineh, A. Soltanzadeh, Shr. Tabatabai, M. Jahangiri, S. Khavvaji Page 50
  Introduction

  Shiftwork that affects diverse aspects of human life is arranged in various schedules, each has its own advantages and disadvantages. This study was carried out with the objectives of determination of common 12-hour shift schedules in petrochemical plants, comparison of shift work health-related problems among employees working in different shift schedules and recommendation of appropriate shift schedule for decrement of related health problems.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted at 8 petrochemical plants in Asalooyeh region related to National Petrochemical Industries in which 12-hour shift schedules were applied. Study population consisted of 549 shift workers with age mean of 29.83±5.75 years. Data on personal details, shift schedule and adverse health effects of shiftwork (i.e. gastrointestinal, cardiovascular, musculoskeletal, psychological, sleep etc. disorders) were collected by anonymous questionnaire.

  Results

  Among 549 studied shift employees, 39.6% worked in 4N-7D-3N-7Res (4night-7day-3night-7rest), 29.1% in 7N-7D-7Res and 31.3% in 7D-7N-7Res schedules. Statistical comparison showed that the prevalence of h ealth problems such as gastrointestinal, cardiovascular and musculoskeletal disorders among 7D-7N-7Res schedule shiftworkers were significantly higher than that of other schedules (p<0.05). Furthermore, the results revealed that the prevalence rates of health problems among 4N-7D-3N-7Res schedule shift workers were higher than 7N-7D-7Res schedule workers, but the differences were not significant (p>0.05).

  Conclusions

  Prevalence of gastrointestinal, cardiovascular and musculoskeletal disorders in all schedules were high, but odds ratios of all problems among 7D-7N-7Res schedule shiftworkers were significantly more than those of the shiftworkers of the other schedules. This schedule should, therefore, be changed to decrease related-health problems. Fixed 14D/14N schedule may be an appropriate substitution.

  Keywords: Shiftwork, 12-hour schedule, Shiftwork schedule, Health problems, Petrochemical industry
 • Sara Makipour, Abdollah Shafiabadi, Mansour Soudani Page 60
  Background And Aims

  Despite the fact that work is the major part of human life and the source of satisfying the sense of idealism, innovation and the feeling of consent in the individual, but it is one of the most important factors of creating stress in today's societies. One of the most efficient methods of interfering in stress inoculation group training (SIT). The aim of the present research is the investigation of the efficacy of the stress inoculation group training (SIT) on reducing career stress of employees of Razak Co.'s employees.

  Methods

  this study is an intermediary study and the research method is experimental of pretest and posttest type with control group. 46 of subjects whose score in career stress test was above the average score were selected as sample, and were replaced in simple random way in two groups of test and control. 8-session test group of 1.5 hours each received team immunity training against stress. Both groups were tested and evaluated three times at the same time (pretest, posttest and follow up).

  Results

  after adjusting the posttest scores based on pretest scores, the results of one-way covariance pretest showed that stress inoculation group training (SIT) had a meaningful influence on reduction of career stress on employees. Also the results of multivariable covariance analysis (Mankoa) showed that this effect existed in every component of career stress, i.e. exceeding accountability, responsibility of others, very high working pressure, decision making that influences the others, and understanding of self as an individual not quite competent and qualified. In follow up studies after one month, the results showed that stress inoculation group training (SIT) has a stable influence on reduction of career stress and it components.

  Conclusion

  on the base of the obtained findings from research and effectiveness from the stress inoculation group training (SIT), it is recommended to apply this therapeutic approach in all industrial and organizational centers as an effective therapeutic approach to reduce career stress and increase organizational productivity.

  Keywords: Stress Inoculation group Training (SIT), Job Stress
 • Hossein Afifehzadeh, Kashani, Alireza Choobineh, Shahnaz Bakand, Mahmood Reza Gohari, Hedayat Abbastabar, Parvin Moshtaghi Page 69
  Background And Aim

  Tools for evaluation of code discomfort are tools that can be used for the prevention of musculoskeletal discomfort in industrial settings. Musculoskeletal disorders are serious health cancern in the developed world. The Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ) that are designed to evaluate the musculoskeletal disorders by the time being, are translate in diverse languages and being implemented in many coun tries. However, CMDQ is not translated into Persian language in Iran. The aim of this study was to translate, accridate and validated the CMDQ in Persian version in order to implementation of this tool in Iran and to establish the standard tool for ergonomic research.

  Method

  This analytical study was performed to determine the validity and reliability of translated Persian version of the CMDQ for implementation in steel industrial settings. In order to implement this tool for Iranian workers, the Farsi version of the CMDQ was prepared using the Forward-Backward translation method. Then the translated version of the questionnaire was distribute between 100 of workers in Kashan city of steel industries in a randomized manner. In order to determine the validity for the severity of discomfort, the Visual Analog Scale (VAS) was completed by all workers. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach’s alpha Coefficient.

  Results

  In order to analysis the validity of the questionnaire for the severity of the pain and discomfort the Kappa coefficient was implemented and for the frequency of pain and discomfort the Spearman correlation coefficient was used. However, in order to analysis the reliability of the questionnaire, Cronbach’s alpha Coefficient 0.986 were determined. The Cronbach’s alpha Coefficient for all three sections of frequency of discomfort, severity of discomfort and interference scales were determined 0.955, 0.961, 0.969 respectively.

  Conclusion

  The Farsi version of the CMDQ is the appropriate tool for investigation of the level of musculoskeletal disorders in Iranian workers that can be used as a part of ergonomic research and Health surveillance programs in order to prevent the musculoskeletal disorders.

  Keywords: Musculoskeletal discomfort, CMDQ, translation, validity, reliability