فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 4 (1389)
 • ویژه نامه بهداشت محیط
 • تاریخ انتشار: 1390/03/01
 • تعداد عناوین: 28
|
 • مهدی حاجیان نژاد، احمدرضا رهسپار صفحه 821
  مقدمه
  کیفیت آب رودخانه ها به عوامل مختلفی از جمله عوامل هیدرولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی وابسته است. رودخانه ها از لحاظ توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیارحائز اهمیت هستند. رودخانه زاینده رود تنها رودخانه حوضه مرکزی ایران است که دارای آب شیرین دائمی می باشد. این رودخانه اهمیت بسیاری در تامین آب آشامیدنی، حفظ حیات صنعتی استان و تامین آب کشاورزی دارد. بنابراین مدیریت و کنترل کیفیت این منبع آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه تاثیر روان آب های شهر اصفهان و پساب تصفیه خانه فاضلاب بر برخی پارامترهای کیفی آب رودخانه زاینده رود مورد بررسی قرار گرفته شده است.
  روش ها
  نمونه برداری جهت انجام بررسی های آزمایشگاهی از پنج ایستگاه در طول رودخانه در حد فاصل ایستگاه هیدرومتری موسیان تا ورزنه انجام شد. پارامترهای اندازه گیری شده در این مطالعه شامل تعیین میزان نیتروژن نیتراتی، فسفات، آمونیوم، BOD5، COD و pH می باشد. در هنگام نمونه برداری اشل رودخانه در سه ایستگاه موسیان، چوم و ورزنه که دارای ایستگاه هیدرومتری بود نیز قرائت گردید.
  یافته ها
  دبی رودخانه زاینده رود در اسفند ماه حداقل و در فروردین ماه حداکثر می باشد. مقدار فسفات بر حسب فسفر در تمام ایستگاه ها و در تمام طول دوره مطالعه از 049/0 تا 7/2 متغیر بوده است. تغییرات pH در آب رودخانه در چهار ایستگاه بین 2/7 تا 6/8 در هنگام نمونه برداری متغیر است.
  نتیجه گیری
  آب رودخانه زاینده رود حتی در شرایطی که بارندگی صورت نمی گیرد از روان آب های اصفهان متاثر می گردد. اما شدت تاثیر پساب تخلیه شده از تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان بسیار زیادتر می باشد.
  کلیدواژگان: رودخانه زاینده رود، آب های سطحی، کیفیت آب
 • مرضیه وحید دستجردی، سعید شنبه زاده، اسدالله ذهب صنیعی، رضا روزگار صفحه 829
  مقدمه
  تالاب گاوخونی یکی از مهم ترین تالاب های ایران است. در سال های اخیر به دلیل انجام فعالیت های صنعتی و کشاورزی در حوزه ی آبخیز تالاب، کیفیت محیط زیست آن تحت تاثیر قرار گرفته است. این تحقیق به منظور بررسی تعدادی از پارامترهای شیمیایی و غلظت فلزات سنگین در آب و خاک و گیاه تالاب گاوخونی و مقایسه نتایج با استانداردها و همچنین نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در سال های گذشته، از طریق آنالیز نمونه های برداشت شده از محیط تالاب در اردیبهشت سال 1385 انجام گرفت.
  روش ها
  نمونه های آب پس از انتقال به آزمایشگاه جهت تعیین فلزات سنگین، pH، هدایت الکتریکی و کلراید مورد آنالیز قرار گرفت. نمونه های خاک برداشت شده از سطح و عمق 10 سانتی متری به همراه نمونه های گیاهی بعد از خشک شدن در حرارت 103 تا 105 درجه سانتی گراد در مجاورت اسید سولفوریک و هیدروژن پراکسید هضم شدند (9). این نمونه ها پس از هضم و عبور از فیلتر تا حجم معینی رقیق شدند و سپس جهت تعیین فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی بر اساس روش A 303 استاندارد متد (7) مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین غلظت فلزات Cd، Cr، Cu، Mn، Ni، Pb و Zn در آب نقاط تعیین شده از پل ورزنه تا کوه سیاه تالاب به ترتیب برابر 73/0، 054/0، 76/0، 058/0، 48/0، 14/1 و 075/0 میلی گرم بر لیتر می باشد که این مقادیر از استانداردهای مربوط به آب آشامیدنی و آب مناسب برای کشاورزی نیز بیشتر است. همچنین غلظت های به دست آمده برای فلزات مذکور در خاک و گیاه از حدود استاندارد مربوط بیشتر می باشد. مقادیر مربوط به هدایت الکتریکی و کلراید آب تالاب نیز بیانگر آلودگی شدید آن می باشند که در صورت تداوم فعالیت های پیش گفته و تجمع آلاینده ها، موجودیت تالاب تحت تاثیر و تخریب قرار خواهد گرفت.
  نتیجه گیری
  مقایسه نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در سال های1381 و 1383، بیانگر روند افزایشی غلظت آلاینده های مذکور در آب و خاک تالاب می باشد، در حالی که مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق و بررسی های فوق بیانگر وجود تغییراتی مبنی بر کاهش بعضی از پارامترها در آب و خاک تالاب نسبت به سال های گذشته است. دلیل این امر بارش مناسب و پر آب شدن تالاب در سال 1385 می باشد.
  کلیدواژگان: تالاب گاوخونی، فلزات سنگین، رودخانه زاینده رود
 • مهربان صادقی، قاسمعلی عمرانی، امیر حسین جاوید، بهاره رحمانی سامانی، حسن هاشمی، وفا محمودی نژاد صفحه 837
  مقدمه
  از نظر اقتصادی و زیست محیطی، هدف اصلی در مدیریت زائدات صنعتی کاهش تولید این دسته از مواد است که با توسعه استراتژی های استفاده مجدد، بازیافت ضایعات و همچنین ارتقای توان بهره گیری از قوانین و تکنولوژی ها در جهت عدم تولید زائدات می توان به این هدف دست یافت. بررسی دقیق کمی و کیفی زائدات که در بخشی از صنعت تولید می شود، مبنای مدیریت صحیح مواد زائد صنعتی است. بنابراین با توجه به گسترش رو به رشد صنعت، نیاز به تدوین روش های کارآمد و متناسب با شرایط منطقه تصمیم گرفته شد که اطلاعات پایه و فنی مورد نیاز جمع آوری، اندازه گیری و مورد تحلیل قرار گیرد.
  روش ها
  در این مطالعه، با توجه به پراکندگی، نوع و اندازه واحدهای صنعتی موجود در استان چهارمحال و بختیاری، پسماندهای تولید شده به وسیله تعداد 309 واحد صنعتی طی مدت 8 ماه از نظر کمی و کیفی مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی های میدانی و استفاده از روش های اندازه گیری صورت گرفت.
  یافته ها
  بررسی های این مطالعه نشان می دهند که میزان کل زائدات تولید شده در شهرک های صنعتی مورد مطالعه، 1246 تن در ماه بود که 2/48 درصد در صنایع غذایی، 9/14 درصد در صنایع فلزی، 7/6 درصد در صنایع شیمیایی، 22 درصد در صنایع کانی غیر فلزی، 9/0 درصد آن در صنایع نساجی، 6/0 درصد در صنایع برق و الکترونیک و 5/6 درصد آن در صنایع سلولزی تولید می شوند. نتایج نشان می دهند که نزدیک به نیمی از کل پسماندهای صنعتی تولیدی از محدوده مطالعه، موادی هستند که قابل تجزیه بیولوژیکی می باشند و تخلیه آن ها بدون رعایت ضوابط زیست محیطی منجر به آلودگی کوتاه مدت و ایجاد شرایط مزاحمت زا در محیط پذیرنده می شوند. همچنین قسمت های دیگر پسماندهای بررسی شده دارای کیفیتی است که بازیافت آن ها به چرخه مصرف از ارزش اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و در صورت انتقال به محیط زیست منجر به آلودگی های بلند مدت و خطرناک خواهند شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به استقرار نامناسب بسیاری از صنایع از نقطه نظر جغرافیایی، خطرات بهداشتی و زیست محیطی آن متوجه جوامع و آب های سطحی می شود. بنابراین ضروری است که در مکان یابی صنایع به ویژه آن دسته از واحدهای صنعتی که دارای پسماندهای ویژه می باشند، دقت بیشتری صورت گیرد و با اعمال و اجرای مقررات سخت گیرانه در برابر صنایع موجود، گامی مؤثر در کاهش اثرات تخریبی آن ها برداشته شود.
  کلیدواژگان: کمیت و کیفیت مواد زائد جامد، چهارمحال و بختیاری، مدیریت زائدات صنعتی
 • قربان عسگری، عبدالمطلب صید محمدی، زهرا غلامی، ادریس حسین زاده صفحه 848
  مقدمه
  صنایع متعدی مثل پالایشگاه های نفت خام، کارخانه های پتروشیمی، فراوری روغن زیتون، سازندگان حشره کش ها و فعالیت های نفتی، فاضلاب مقادیر قابل توجهی فنل و مشتقات آن را تولید می نمایند. به دلیل این که فنل به عنوان ترکیب خطرناک سمی و پراهمیت شناخته شده است، باید قبل از تخلیه جریان های آلوده به محیط زیست، تصقیه شوند. این مطالعه با هدف کلی بررسی امکان سنجی استفاده از زئولیت (کلینوپتیلولایت) اصلاح شده با کلرید آهن به عنوان یک جاذب در حذف فنل از فاضلاب سنتتیک انجام شد.
  روش ها
  پس از تهیه زئولیت، ابتدا نمونه جمع آوری شد، خرد شد و با استفاده از الک های استاندارد ASTM با اندازه مش20 (85/0 میلی متر) دانه بندی گردید. زئولیت دانه بندی شده با کلرید آهن اصلاح گردید. جهت تعیین ترکیب شیمیایی زئولیت اصلاح شده و سطح ویژه آن از تکنیک های پراکنش پرتو ایکس و ایزوترم BET با نرم افزار بیلوسرپ استفاده شد. در این مطالعه، پارامترهایpH (3، 7 و 12)، غلظت اولیه فنل (25 تا 200 میلی گرم بر لیتر)، زمان تماس (20 تا 240 دقیقه) و دوز جاذب (25/0–3 گرم در 250 سی سی) در یک راکتور ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. غلظت فنل در نمونه های مختلف با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 500 نانومتر اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج بررسی های جذب نشان می دهند که میزان جذب/حذف فنل با افزایش غلظت اولیه فنل، دوز جاذب و با افزایش pH (3 تا 12) افزایش می یابد. جذب فنل بعد از مدت 100 دقیقه به تعادل می رسد و pH بهینه در جذب فنل با زئولیت اصلاح شده 3 می باشد. داده های جذب، از مدل ایزوترم جذب لانگمیر (98/0 = R2) تبعیت می کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهند که زئولیت اصلاح شده قابلیت خوبی در حذف فنل دارد. جذب فنل در pH های پایین بیشتر و با افزایش pH میزان جذب کاهش می یابد. با توجه به ارزان بودن زئولیت و سادگی اصلاح آن، این جاذب را می توان در حذف آلاینده های خطرناک در آب و فاضلاب به کار گرفت.
  کلیدواژگان: فنل، جذب، زئولیت اصلاح شده. کلینوپتی لولایت
 • علیرضا مصداقی نیا، فروغ واعظی، عماد دهقانی فرد، امیرحسین محوی، کاظم ندافی، محمود علی محمدی، رضا قنبری صفحه 858
  مقدمه
  سیستم های بدون تماس پرتوتابی فرابنفش متداول، با وجود سادگی و ارزان بودن، کارایی کمی در گندزدایی آب دارند. هدف این مطالعه، بررسی امکان افزایش کارایی این سیستم ها با ایجاد اصلاحاتی در آن جهت افزایش میزان تماس آب با پرتوی فرابنفش و در نتیجه گندزدایی مؤثر می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه دو مدل ارتقا یافته با مدل متداول پرتوتابی بدون تماس فرابنفش مقایسه شد. مدل آبشاری بر اساس پرتودهی لایه های آبشاری آب در دو طرف لامپ بود که در نتیجه از تمام پرتوی منتشره از لامپ فرابنفش استفاده شد. در مدل پلکانی نیز لامپ در بالای پله های فلزی براق قرار گرفت. نتایج حاصل از گندزدایی آب در دو دبی 2/0 و 4/0 لیتر در ثانیه در این دو مدل، در شرایط مشابه با مدل متداول مقایسه شد. کارایی گندزدایی در این مطالعه، توسط حذف کلیفرم های مدفوعی موجود در آب اندازه گیری شد که در کدورت های NTU 5/0، 10، 20 بررسی شدند.
  یافته ها
  راندمان گندزدایی در کدورت آب NTU 5/0، در مدل آبشاری با 65/3 لگاریتم کاهش کلیفرم های مدفوعی بیشتر از مدل متداول با 93/2 لگاریتم کاهش بود (05/0 > P). همچنین این مدل برای گندزدایی آب های با کدورت تا NTU 20 نیز مناسب بود. با این وجود مدل پلکانی کارایی کمتری نسبت به مدل متداول داشت.
  نتیجه گیری
  میزان راندمان گندزدایی در مدل آبشاری در مقایسه با مدل متداول در مقادیر بالاتر جریان آب و کدورت بیشتر، کاهش چندانی نیافت. بنابراین، استفاده از این مدل در مقیاس های بزرگتر و برای تصفیه خانه های کوچک آب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پرتو فرابنفش، گندزدایی آب آشامیدنی، مدل های بدون تماس پرتو تابی آب، مدل آبشاری، مدل پلکانی
 • امین گلی، امیر رضا طلایی صفحه 868
  مقدمه
  کنترل آلودگی های میکروبی یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انتشار بیماری های عفونی در امکان عمومی به خصوص در بیمارستان ها می باشد. در این مطالعه، هدف بررسی وجود انواع استافیلیکوک، باکتری های هتروتروفیک و نهایتا 71 نوع از میکروارگانیسم های خانواده آنتروباکتریاسه همچون اشرشیاکلی و کلبسیلا می باشد که به عنوان شاخص هایی از تنوع میکروبی در هوا و سطوح موجود در بیمارستان از جمله درها و دیوارهای بخش های مختلف بیمارستان می باشند. همچنین بررسی امکان انتقال میکروب ها از طریق سیستم تهویه (هواساز) نیز از دیگر اهداف این مطالعه می باشد.
  روش ها
  بررسی میکروبی در این مطالعه به دو بخش بررسی کیفیت میکروبی هوا و کیفیت میکروبی سطوح مختلف موجود در بیمارستان تقسیم بندی می گردد. برای بررسی هوا با کمک یک مکنده قوی (پمپ وکیوم)، هوا را از روی یک صافی میلی پور با قطر سوراخ های کمتر از 3/0 میکرون عبور داده شد تا میکروب های موجود در هوا پس از تغلیظ بر روی این صافی اندازه گیری شوند. جهت بررسی سطوح نیز با کمک ابزار مناسب (سوآپ) از سطوح نمونه برداری و به محیط کشت انتقال داده شد. در این مطالعه از کشت بشقابی برای شمارش باکتری های هتروتروفیک استفاده گردید. همچنین دو شاخص اشرشیاکلی و کلبسیلا نیز با کمک روش کشت تخمیر چند لوله ای مورد بررسی قرار گرفتند. برای شناسایی خانواده آنتروباکتریاسه نیز از کیت آزمون ای استفاده گردید.
  یافته ها
  در میان شاخص های مختلف انتخاب شده، هوای بیمارستان عاری از اشرشیاکلی بود. میکروارگانیسم های موجود در هوای بیمارستان نیز شامل استافیلوکوکوس شلی فری، استافیلوکوکوس هایکوز و کلابسیلا پنومونیه بودند. همچنین شمارش باکتری های هتروتروفیک نشان می دهند که تعداد آن ها در هوای بیمارستان فراوان است.
  نتیجه گیری
  با توجه به سنجش میکروب ها قبل و بعد از (فیلترهای) سیستم تهویه هوا (هواساز) مشخص شد، این سیستم (فیلتر های هواساز موجود در بیمارستان) کارایی کافی در حذف میکروارگانیسم ها را ندارد. بررسی سطوح همچون درها، دیوارها و... وجود شاخص های ذکر شده در بیمارستان را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی بیمارستان، کلبسیلا، اشرشیاکلی، هتروتروفیک، سیستم تهویه
 • حسن نان بخش، امیر محمدی، افشین ابراهیمی صفحه 881
  مقدمه
  ترکیبات نیترات و نیتریت از عوامل آلاینده آب های زیرزمینی محسوب می شوند، که در سال های اخیر غلظت آن ها در این منابع رو به افزایش می باشد. این تحقیق با هدف اندازه گیری غلظت نیترات و نیتریت در چاه های آب شرب روستاهای اطراف شهرک صنعتی ارومیه و مقایسه با استانداردهای مصوب انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی- تحلیلی بود. نمونه برداری از 30 حلقه چاه به مدت یک سال در نقاط مختلف روستاهای اطراف شهرک صنعتی ارومیه انجام شد و غلظت نیترات و نیتریت، مورد اندازه گیری قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات، میانگین سالیانه غلظت نیترات بر حسب -NO3 و نیتریت بر حسب -NO2 به ترتیب mg/L 46/17 و mg/L 008/0 به دست آمد، که بیشترین غلظت نیترات مربوط به فصل زمستان بود. برای مقایسه میانگین غلظت نیترات و نیتریت در فصول مختلف، از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده گردید.
  یافته ها
  این بررسی نشان داد که میانگین غلظت نیترات بین فصل بهار با تابستان و نیز بین فصل بهار با پاییز اختلاف معنی داری دارد (05/0 < P)، اما در میانگین غلظت نیتریت نمونه های آب در فصول مختلف اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (05/0 < P). همچنین ارتباط معنی دار آماری بین مقادیر نیترات با عمق آب برقرار شد (76/0- = r، 001/0 < P) و با افزایش عمق آب، غلظت نیترات چاه ها کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر کیفیت آب مورد مطالعه از نظر غلظت نیترات و نیتریت مطابق با استاندارد های آب شرب ایران می باشد؛ با این وجود کنترل مستمر این منابع آب ضروری است. از این رو پایش، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب های تولیدی هم بایستی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نیترات، نیتریت، آلودگی آب، آب های زیرزمینی
 • محمدباقر میران زاده، علیرضا مصداقی نیا، محسن حیدری، مسعود یونسیان، کاظم ندافی، امیرحسین محوی صفحه 889
  مقدمه
  طبق نظر سازمان بهداشت جهانی، آب مورد استفاده جهت مصرف انسان می بایست عاری از عوامل میکروبی و مواد شیمیایی خطر ساز برای سلامتی انسان باشد، بنابراین کنترل کیفیت آن از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این تحقیق تعیین کیفیت شیمیایی و وضعیت کلرزنی آب آشامیدنی در روستاهای شهرستان کاشان می باشد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در نیمه دوم سال 1386 بر روی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان انجام گرفت. در این تحقیق پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب منابع تامین آب، 1 مرتبه و کلر آزاد باقیمانده آب نقاط مصرف، 3 مرتبه مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان می دهند که غلظت نیترات، نیتریت، کلرور، کلسیم و مقدار pH در تمام روستاها در حد استاندارد می باشند. اما غلظت سولفات، منیزیم، سدیم، TDS و کدورت به ترتیب در 3/5، 3/5، 8/8، 3/5 و 5/3 درصد روستاها فراتر از استاندارد می باشد و غلظت فلوراید در 9/50 درصد روستاها پایین تر از دامنه مجاز است. همچنین به ترتیب 0/40، 5/1 و 8/34 درصد جمعیت به ترتیب روستاهای تحت پوشش، غیر تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی و کل روستاها از آب با کیفیت مطلوب از نقطه نظر کلر آزاد باقیمانده استفاده می کنند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه می توان گفت که متوسط غلظت اکثر عوامل شیمیایی در آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان در حد استاندارد 1053 ایران می باشند، اما غلظت فلوراید در بسیاری از روستاها کمتر از حد مجاز می باشد. همچنین شاخص مطلوبیت کلر باقیمانده آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان پایین تر از متوسط کشوری می باشد.
  کلیدواژگان: روستاهای کاشان، آب آشامیدنی، کیفیت شیمیایی، کلر آزاد باقی مانده
 • محسن حیدری، علیرضا مصداقی نیا، محمدباقر میران زاده، مسعود یونسیان، کاظم ندافی، امیرحسین محوی صفحه 898
  مقدمه
  هدف این مطالعه تعیین کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان و میزان بهره‎مندی جمعیت این روستاها از آب سالم از نقطه ‎نظر کیفیت میکروبی در نیمه دوم سال 1386 می‎باشد. همچنین نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی (آبفار) کاشان، در بهبود کیفیت میکروبی آب آشامیدنی مناطق روستایی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، کیفیت میکروبی آب تمامی 57 روستای شهرستان، 3 مرتبه بر اساس 3 معیار کل کلیفرم، کلیفرم مدفوعی و شمارش بشقابی هتروتروفیک مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین داده های حاصل از 3 مرحله نمونه برداری و آزمایش ارایه شده است. نتایج نشان می‎دهند که 100، 71/47 و 99/92 درصد جمعیت روستاهای تحت پوشش، غیر تحت پوشش شرکت آبفار و کل روستاهای شهرستان کاشان از آب سالم از نظر کلیفرم مدفوعی و همچنین 4/98، 2/21 و 88 درصد جمعیت روستاهای تحت پوشش، غیر تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی و کل روستاها از آب سالم از نظر کلیفرم بهره مند بودند. بین کیفیت میکروبی روستاهای تحت پوشش و غیر تحت پوشش شرکت آبفار اختلاف معنی‎داری وجود دارد.
  نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که وضعیت روستاهای تحت پوشش از لحاظ آلودگی مدفوعی بسیار عالی است، ولی برای روستاهای غیر تحت پوشش شرایطی نامناسبی حاکم است و به طور کلی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی کل روستاها در حد شاخص میکروبی کشور می باشد. همچنین مشخص گردید که نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی در تامین آب سالم از نقطه نظر کیفیت میکروبی، برای جمعیت روستایی بسیار مهم می‎باشد.
  کلیدواژگان: روستاهای کاشان، آب آشامیدنی، کیفیت میکروبی، شرکت آب و فاضلاب روستایی
 • سعید سامانی مجد، حسن هاشمی، حمیدرضا پورزمانی، فاضل محمدی مقدم، حشمت الله نور مرادی، علی سامانی مجدد صفحه 908
  مقدمه
  در کنار مسایل و موضوعات گوناگون محیط زیست انسانی، خطرات زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت مواد زائد صنعتی، یکی از مسایل اساسی کشور به حساب می آید. این موضوع به ویژه در استان هایی از قبیل استان چهارمحال و بختیاری که در آن ها تمرکز و تنوع منابع طبیعی وجود دارند و در چند سال اخیر با رشد سریع تکنولوژی و صنعت روبرو هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
  روش ها
  جهت بررسی وضعیت دفع فعلی مواد زائد صنعتی در شهرک صنعتی بروجن و بهسازی وضعیت موجود سیستم مدیریت پسماند، در شهرک صنعتی بروجن از روش پرسش نامه استفاده گردید که به صورت حضوری از صاحبان و مسؤولین صنایع سؤال گردید و در پرسش نامه یاداشت شد و در نهایت از صنعت مورد نظر بازدید شد و شماتیک فرایند تولید، مشخص گردید. در این پرسش نامه وضعیت بهره برداری، نوع فعالیت، نوع و مقدار مواد اولیه مصرفی، نوع و مقدار محصولات تولیدی و زباله های تولیدی توسط هر صنعت بررسی گردید.
  یافته ها
  در شهرک صنعتی بروجن به طور کلی 2200 کیلوگرم در روز زائدات بهداشتی در اثر فعالیت پرسنل در این شهرک تولید می شود. در بررسی های انجام شده، بر اساس ترکیب فیزیکی زباله، مشخص شد که با در نظر گرفتن تمام مواد قابل بازیافت، حدود 6/68 درصد وزن مواد زائد صنعتی در شهرک صنعتی بروجن کاهش خواهد یافت ولی تمام مواد قابل بازیافت را نمی توان بازیابی نمود. بنابراین کاهش وزن به حدود 61 درصد می رسد.
  نتیجه گیری
  بر اساس بررسی های میدانی جهت امکان احداث واحدهای بازیافت در شهرک صنعتی بروجن، می توان از تاسیسات بازیافت کاغذ در این شهرک صنعتی استفاده نمود و با توجه به وجود صنایع بازیافت کاغذ در این شهرک، پتانسیل خوبی در این مورد وجود دارد. ایجاد تاسیسات بازیافت و پردازش پلاستیک مقرون به صرفه نیست. همچنین توصیه می شود که زائدات آهنی در یک نقطه مشخص در شهرک صنعتی جمع آوری شوند و پس از یک دوره مشخص به عنوان مواد اولیه به صنایع مادر فروخته شوند.
  کلیدواژگان: مدیریت مواد زاید جامد صنعتی، شهرک صنعتی، بروجن
 • اصغر ابراهیمی، محمد مهدی امین، حسن هاشمی، رضا فولادی فرد، مرضیه وحید دستجردی صفحه 918
  مقدمه
  منابع آب زیرزمینی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار با اهمیت می باشند. فعالیت های بشر در زمینه های کشاورزی، صنعت و شهری پتانسیل بسیار بالایی برای آلوده نمودن این منابع داشته، باعث تقلیل کیفیت آن ها می گردد. تحقیق در زمینه کیفیت شیمیایی آب های زیر زمینی در تعیین عوامل آلاینده محیطی که مرتبط با دفع نادرست فاضلاب های مختلف تولیدی هستند، بسیار حایز اهمیت است. در این تحقیق با اندازه گیری پارامترهای تعیین کیفیت آب و مقایسه آن با استاندارد، میزان تاثیر دفع فاضلاب صنعت فولاد، نشت آن به کانال زهکش منطقه و آب چاه های زیر زمینی منطقه سجاد شهرستان زرین شهر مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه تحلیلی- مشاهده ای که به صورت مقطعی انجام شد، نمونه ها از 6 حلقه چاه به مدت سه ماه جمع آوری شدند و در مجاورت یخ به آزمایشگاه شیمی دانشکده بهداشت انتقال یافتند. پارامترهای EC، pH، COD، TDS و فلزات سنگین (سرب، کادمیم، کروم و نیکل) بر اساس روش های ارایه شده در کتاب استانداردهای آب و فاضلاب، مورد اندازه گیری قرار گرفت. جهت آنالیز داده ها از آزمون آماری t-test و از نرم افزار Excel جهت ترسیم نمودارها استفاده گردید.
  یافته ها
  میزان پارامتر pH در آب چاه های مورد مطالعه در محدوده 3/8-6/6، میزان هدایت الکتریکی در محدوده 6388-3668 میکرو زیمنس بر سانتی متر و میانگین غلظت کل جامدات محلول برابر با 2619 میلی گرم در لیتر بود. میانگین غلظت COD و فلزات سنگین (کادمیم، سرب، کروم و نیکل) به ترتیب برابر با 22/30، 045/0، 062/0، 049/0 و 149/0 میلی گرم در لیتر به دست آمد. نتایج نشان داد که به جز کروم میانگین غلظت سایر پارامترهای اشاره شده از استانداردهای آب شرب بالاتر می باشد. همچنین میزان آلودگی در چاه های شماره 1 و 4 از سایر چاه ها بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  بالا بودن غلظت پارامترها نسبت به میزان توصیه شده در استانداردها نشان می دهد که آب چاه های منطقه مورد مطالعه در اثر تخلیه نادرست فاضلاب های صنعتی و کشاورزی آلوده شده است، بنابراین کنترل و تصفیه مناسب فاضلاب های تولیدی در منطقه و همچنین پایش آب های زیر زمینی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: آب زیر زمینی، صنعت فولاد، کیفیت آب، زرین شهر
 • حشمت الله مرادپور، محمد مهدی امین، مهناز نیک آیین، آرش شفیعی، رضا مولایی، امین صبوری، محمد قاسمیان، فهیمه تیموری صفحه 927
  مقدمه
  در این مطالعه، میزان بازدارندگی غلظت های مختلف روغن حاوی آروکلرهای 1242 و 1254 PCBs (Polychlorinated Biphenyls) بر روی بیومس بی هوازی به روش آزمون فعالیت متان سازی ویژه (Specific Methanogenic Activity یا SMA) با استفاده از ویال هایی با حجم 120 میلی لیتر بررسی گردید.
  روش ها
  نمونه های اصلی به دو صورت بدون استفاده از خاک آلوده به روغن حاوی PCBS و با استفاده از خاک آلوده به روغن حاوی PCBS و نمونه های شاهد در هر دو حالت فقط حاوی سوبستره و بدون افزودن روغن بودند. غلظت های مورد ارزیابی به سه دسته مقادیر کم، مقادیر متوسط و مقادیر بالا دسته بندی گردید و با یکدیگر و با نمونه های شاهد مقایسه شدند.
  یافته ها
  یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که در ویال هایی که فقط حاوی 2 گرم خاک می باشند، 70 درصد حذف COD اتفاق افتاده است. همچنین سوبستره ورودی در شرایط بدون روغن حاوی PCB و در شرایطی که روغن حاوی PCBs در مقادیر بین 02/0 میلی لیتر تا 3/0 میلی لیتر در آن وجود دارد، بدون تاخیر توسط میکروارگانیسم ها تجزیه می شود.
  نتیجه گیری
  حداکثر متان سازی ویژه (CH4/g VSS. d mL 7/46) در ویال حاوی 1/0 میلی لیتر روغن اتفاق افتاد. بنابراین میزان غلظت بهینه روغن حاوی PCBs در ویال های SMA که حداکثر متان سازی ویژه را داشت، برابر 1/0 میلی لیتر به همراه 1/0 میلی لیتر سوبستره کمکی اسید استیک به دست آمد. در مقدار روغن ورودی 5/1 میلی لیتر به همراه سوبستره کمکی اسید استیک، غلظت بازدارنده بود.
  کلیدواژگان: بی فنیل های پلی کلرینه شده، فعالیت متان سازی وی~ژه، بیومس بی هوازی
 • عباس خدابخشی، محمد مهدی امین، مرتضی مظفری، بیژن بینا صفحه 935
  مقدمه
  حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی به وسیله نانو ذرات آهن در طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کروم به عنوان یکی ازآلاینده های دارای اهمیت در محیط زیست محسوب می گردد و در غلظت های بالا در پساب صنایع آبکاری وجود دارد. نانو ذرات آهن مغناطیسی، با استفاده از مکانیسم های جذب سطحی، تعویض یونی و نیروهای الکترو استاتیک می تواند در کنترل و حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد هدف از انجام این تحقیق بررسی کارآیی نانو ذرات مغناطیسی در حذف کروم شش ظرفیتی (VI) از پساب های شبیه سازی شده صنایع آبکاری و پارامترهای مؤثر بر آن می باشد.
  روش ها
  نانو ذرات مگهمایت با استفاده از روش سل- ژل و با افزودن کلرور آهن دو و سه ظرفیتی در محیط مایی و تحت شرایط قلیایی تهیه گردید. سپس تاثیر عوامل مؤثر بر این فرآیند را که شامل غلظت نانو ذره، غلظت اولیه کروم، pH محلول، سرعت اختلاط و زمان تماس می باشند، بررسی گردید.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق نشان می دهد که در شرایط pH معادل 2، غلظت اولیه کروم 10 میلی گرم بر لیتر، نانو ذرات مگهمایت تولید شده با دوز 1 گرم بر لیتر، زمان تماس 5 دقیقه و سرعت همزن 250 دور در دقیقه حدود 86 درصد ازکرم (VI) حذف می گردد. خصوصیات نانو ذرات تولید شده شامل ساختار ذره، نوع ترکیب، اندازه و زتا پتانسیل آن ها نیز با استفاده از دستگاه های XRD، XRF و Zeta and particle sizer تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  از یافته های این پژوهش نتیجه گیری می شود که نانو ذرات تولیدی مگهمایت دارای کارایی بالایی درحذف کرم) VI) از پساب های شبیه سازی شده صنایع آبکاری بوده و راندمان حذف با pH رابطه عکس دارد.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، کرم شش ظرفیتی، نانو ذرات مگهمایت، پساب شبیه سازی شده
 • سمیه فاضلی، محمد مهدی امین، امیر حسام حسنی، علی ترابیان صفحه 945
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه بررسی کارایی بیوراکتور غشایی (MBR یا Membrane bioreactor) از نوع صفحه ای (Flat sheet) در حذف BOD5 و COD در تصفیه خانه فاضلاب شهری جنوب اصفهان بود.
  روش ها
  در این مطالعه، یک بیوراکتور غشایی صفحه ای مستغرق با حجم 140 لیتر، با استفاده از غشای میکروفیلتراسیون (MF یا Microfiltration membrane) به مدت 109 روز و با زمان ماند هیدرولیکی 20 ساعت در تصفیه خانه فاضلاب شهری جنوب اصفهان تغذیه گردید.
  یافته ها
  راهبری بیوراکتور در غلظت MLSS معادل 7800 میلی گرم در لیتر، به طور متوسط راندمان حذف COD و BOD5 به ترتیب میزان 95 درصد و 99 درصد را حاصل نمود.
  نتیجه گیری
  سیستم FS-MBR (Flat sheet membrane bioreactor) می تواند به دلیل کیفیت بالای پساب خروجی و حذف BOD5 و COD طبق استاندارد های تخلیه به آب های پذیرنده در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: غشای صفحه ای، بیوراکتور غشایی، میکروفیلتراسیون، فاضلاب شهری، غشای مستغرق
 • حسن ایزانلو، طیبه رحیمی، محمدحسن محمودیان، محمد خزایی، زینب یاوری، علیرضا عسگری، نجمه واعظی صفحه 952
  مقدمه
  یکی ازمنابع عمده آلودگی آب آشامیدنی، نیترات است. اگر غلظت نیترات بالاتر از حد استاندارد (mgL-1 45 بر حسب نیترات) باشد؛ مصرف این آب سبب بروز بیماری متهموگلوبینمی در کودکان می شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان جذب نیترات روی گرانول هیدروکسید فریک (GFH) می باشد. همچنین در این مطالعه، میزان تاثیر فاکتور هایی مانند غلظت اولیه نیترات، زمان تماس، جرم و اندازه ذرات جاذب در ظرفیت جذب تعیین شد.
  روش ها
  این مطالعه بنیادی است و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد که در آن محلول های سینتیک نیترات در یک راکتور ناپیوسته در تماس با جاذب قرار داده شد تا سینتیک جذب، مدل شود
  یافته ها
  نتایج نشان می دهند که با افزایش غلظت اولیه نیترات، ظرفیت جذب در زمان کوتاه 2 تا 3 دقیقه به بیشترین حد می رسد. ظرفیت جذب، با افزایش مقدار و کاهش اندازه ذرات جاذب کاهش می یابد. همچنین سینتیک جذب از الگوی واکنش های درجه دو کاذب پیروی می کرد.
  نتیجه گیری
  نیترات با این روش حذف، می تواند به زیر حد استاندارد (mgL-1 45 بر حسب نیترات) برسد. بهره برداری آسان و ظرفیت جذب بالای GFH، از مزایای به کارگیری این روش حذف است
  کلیدواژگان: GFH، گرانول هیدروکسید آهن، جذب سطحی، نیترات
 • حسن هاشمی، محمدمهدی امین، اصغر ابراهیمی، افشین ابراهیمی صفحه 960
  مقدمه
  آنتی بیوتیک ها پس از تاثیر بر بدن میزبان، از بدن دفع شده و همراه سایر زائدات وارد فاضلاب ها می شوند. آنتی بیوتیک ها مانع تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ها شده که خطراتی را در محیط زیست و به تبع آن برای سلامتی انسان ها به دنبال دارند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات چند آنتی بیوتیک پر مصرف انسانی و دامی بر فرایند تصفیه بی هوازی فاضلاب می باشد.
  روش ها
  به منظور ارزیابی میزان بازدارندگی آنتی بیوتیک ها بر فعالیت متان سازی ویژه بیومس بی هوازی به روش Batch، درون ویال های 90میلی لیتری، 15درصد حجمی بیومس و 70 میلی لیتر سوبستره ریخته شد و غلظت های مختلفی از آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین، اکسی تتراسایکلین و تایلوزین به آن اضافه گردید. دمای مطلوب 35 درجه سانتی گراد در ویال ها توسط حمام آب گرم تامین شد و برای اختلاط کامل محتویات ویال میکسر مغناطیسی استفاده شد. متان تولیدی از طریق جایگزینی گاز با محلول KOH2 نرمال به عنوان جاذب CO2 و برم تیمول بلو به عنوان اندیکاتور اندازه گیری می شد. مدت هر batch 10 روز طول می کشید. آزمایش COD قبل و بعد از هر تست بر روی نمونه ها انجام می گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته های حاصل از هر batch، اکسی تتراسایکلین، تایلوزین و آموکسی سیلین به ترتیب در غلظت های 8000، 9000و9000 میلی گرم در لیتر بر فعالیت متان سازی بیومس بی هوازی کاملا نقش باز دارندگی دارند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت آنتی بیوتیک، حجم گازمتان تولیدی به ازای واحد وزن بیومس کمتر می شود.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، اکسی تتراسایکلین، آموکسی سیلین، تایلوزین، فعالیت متان سازی ویژه
 • حسین فرخ زاده، حسن هاشمی، مهدی حاجیان نژاد صفحه 967
  مقدمه
  سیستم اکسیلاتور به دلیل داشتن مزایای زیادی از جمله تلفیق فرایند های اختلاط، لخته سازی و ته نشینی در یک واحد، امکان انجام همزمان سختی زدایی و زلال سازی و راندمان نسبتا قابل قبول، امروزه مورد توجه طراحان تصفیه خانه آب می باشد که علی رغم به کار گیری آن در تعدادی از مناطق کشور، تحقیقات کافی در خصوص عملکرد این واحد در مقیاس واقعی و پایلوت انجام نشده است.
  روش ها
  در این مطالعه تجربی به منظور بررسی عملکرد سیستم اکسیلاتور در حذف کدورت با استفاده از منعقد کننده های شیمیایی (PACL و FeCl3)، سیستمی در مقیاس پایلوت طراحی و در شرایط کنترل شده (دمای 25 درجه سانتیگراد و 2/7 pH=) و شرایط متفاوت از نظر کدورت، دوز منعقد کننده و زمان ماند، بهره برداری شد.
  یافته ها
  کارایی FeCl3 در حذف کدورت در اکسیلاتور بیشتر از PACL بوده است. ضمن این که حداکثر کارایی سیستم اکسیلاتور در حذف کدورت، 95 درصد بوده که با تزریق 10 میلی گرم بر لیتراز ماده منعقدکننده FeCl3 پس از مدت زمان 240 دقیقه ته نشینی حاصل شده است به طوری که کدورت NTU100 در آب خروجی به NTU5 کاهش یافته است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین زمان ماند و کدورت آب خروجی از پایلوت با ضریب همبستگی (98/0 - r =) وجود دارد(05/0 p-value<).
  کلیدواژگان: زلال ساز اکسیلاتور، کدورت، منعقد کننده های شیمیایی، تصفیه آب
 • مریم شکوهی، حسین فقیهیان، حشمت الله نورمرادی صفحه 974
  مقدمه
  سیلیکا آئروژل، ذرات نانو متخلخل از سیلیکا بوده، سبک ترین ماده جامد مصنوعی می باشد. از ویژگی های بارز این ماده، مساحت سطح بالا (m2.g-11500)، دانسیته کم (g.cm-303/0 <) و میزان تخلخل بالا (99 درصد) می باشد. در این پژوهش، سیلیکا آئروژل به عنوان جاذب کاتیون های فلزات سنگین از محلول های آبی، مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  سیلیکا آئروژل به روش سل ژل سنتز شد و سطح آن توسط آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان اصلاح شد. سیلیکا آئروژل اصلاح سطح شده با روش های SEM و BET مطالعه شد. سپس، توانایی آن در جذب کاتیون هایPb2+، Cd2+، Zn2+ و Ni2+ بررسی شد. در نهایت پارامترهای مؤثر بر جذب از جمله pH برابر (12-2)، زمان تماس (48-0 ساعت)، میزان جاذب (5/1-0 گرم) و غلظت فلزات (500-0 میلی گرم بر لیتر) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  جذب بهینه برای تمام کاتیون ها در pH برابر 6 و برای کادمیوم در pH برابر 8 رخ داد. زمان تماس بهینه نیز برای جذب تمام کاتیون های مورد مطالعه برابر 24 ساعت بود. بررسی ایزوترم های Langmuir و Freundlich نشان داد که داده های به دست آمده از کاتیون های مورد بررسی با هر دو ایزوترم مطابقت دارد. بالاترین ظرفیت جذبی جاذب به ترتیب g 45/45، g 71/35، g 00/40 و g 48/34 از کاتیون های Pb2+، Cd2+، Ni2+ و Zn2+ بر mg جاذب به دست آمد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده حاکی از توانایی بالای جذب کاتیون هایPb2+، Cd2+، Ni2+ و Zn2+ توسط سیلیکا آئروژل اصلاح سطح شده با آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان بود؛ به طوری که می توان از آن در تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی و شهری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سیلیکا آئروژل اصلاح شده، جذب، فلزات سنگین، ایزوترم جذب
 • سعید سامانی مجد، زهرا بیروتی، حمیدرضا پورزمانی، مهیا کندری، بابک برومند صفحه 983
  مقدمه
  مقوله اقتصاد، حوزه متنفذی است که تعیین کننده پتانسیل فعالیت در هر کاری است. مطالعه بازار یکی از روش های مؤثر در ارزیابی اقتصادی است. هدف این مطالعه، تعیین میزان جذابیت های سرمایه گذاری و کاری در حوزه بازیافت بازار کنونی بازیافت در سطح استان اصفهان و تعیین شاخص فعالیت آن ها است، که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
  روش ها
  ابتدا مواد بازیافتنی دسته بندی شدند و سپس اطلاعات تمامی واحدهای صنعتی فعال در زمینه تبدیل مواد بازیافتنی مستقر در شهرک های صنعتی و خارج از شهرک ها مورد بررسی قرار گرفتند. در این مقاله از روش مطالعات کمی و پژوهش های تجربی بهره گرفته شد. در هر کدام از حوزه های بازیافتی میزان اشتغال، سرمایه گذاری و ظرفیت تولید واحدهای صنعتی تعیین شدند و شاخص فعالیت هر کدام بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید.
  یافته ها
  در سطح استان بیشترین شاخص فعالیت مربوط به دسته فلزات و بعد کاغذ و کارتن می باشد و در زمینه بازیافت زایدات الکترونیکی و خودرو فرسوده کاری صورت نگرفته است.
  نتیجه گیری
  از این مطالعات می توان در جهت برنامه ریزی جهت توسعه صنعت بازیافت در سطح استان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بازار بازیافت، استان اصفهان، شاخص فعالیت
 • حمیدرضا پورزمانی، سعید سامانی مجد، زهرا بیروتی، حمید قدوسی، نیلوفر توسلیان صفحه 993
  مقدمه
  تولید مواد زاید جامد، محصول فعالیت های مختلف انسان است که امروزه با تغییر شیوه زندگی و توسعه همه جانبه نسبت به گذشته، تغییرات زیادی داشته است. در استان اصفهان روزانه پسماند زیادی تولید می گردد. با توجه به اهمیت پسماند و بازیافت آن ها، هدف تعیین محدوده های تولید پسماندهای مختلف جهت مکان یابی مراکز مناسب برای بازیافت پسماندها است.
  روش ها
  جهت بررسی پهنه بندی پسماند صنعتی و شهری در سطح استان اصفهان، وضعیت تولید پسماند گروه های مختلف در سطح استان به صورت کمی و کیفی مطالعه و برآورد گردید. با توجه به نوع صنایع استان، پسماندها را می توان به ده دسته فلز، شیشه، زایدات ساختمانی و سنگ بری ها، لاستیک و پلاستیک، کاغذ و مقوا، زایدات الکترونیک، خودرو فرسوده، منسوجات، چوب و سایر تقسیم کرد. در این مقاله نقشه های تلفیقی پراکندگی پسماند تولیدی گروه های مختلف در شهرک های صنعتی، صنایع پراکنده و شهرستان ها توسط نرم افزار Arc GIS رسم گردید، تا بر اساس توزیع این پسماندها، سازمان های مربوطه مکان مناسب برای بازیافت این پسماندها را در نظر گیرند.
  یافته ها
  در نقشه های تهیه شده، توزیع مواد بازیافتنی کانی غیر فلزی (شیشه)، سلولزی (چوب)، شیمیایی (لاستیک و پلاستیک) و منسوجات، زایدات الکترونیکی و الکتریکی و خودرو فرسوده نشان داده شده است، که با توجه به تجمع آن ها مکان های مناسب جهت بازیافت پسماندهای مختلف قابل تشخیص است.
  کلیدواژگان: پسماند، Arc GIS، پهنه بندی، اصفهان
 • سارا مستعد، محمد مهدی امین، امیر حسام حسنی، افشین تکدستان صفحه 1002
  مقدمه
  دفع پساب کارخانه شکر به رودخانه ها و محیط زیست موجب آلودگی و به خطر افتادن حیات آبزیان و محیط زیست می شود، لذا تصفیه پساب این کارخانه امری ضروری تلقی می شود. هدف از این پژوهش، سنجش کاهش بار آلودگی صنایع نیشکر با استفاده از راکتور بیوفیلم بی هوازی پر و خالی شونده به طور متوالی (ASBBR) است.
  روش ها
  در این پژوهش راکتور ASBBR جهت تصفیه پساب کارخانه نیشکر امیرکبیر به مدت 8 ماه مورد استفاده قرار گرفت. حجم کلی راکتور 7 لیتر بود. این راکتور با بارگذاری حجمیgCOD/L.d 25/0 و بارگذاری سطحی mgCOD/m2.d 33/ با استفاده از ملاس کارخانه به عنوان سوبستره اصلی با COD و BOD5 به ترتیب 1075 و 450 میلی گرم در لیتر در دمای oC35 راه اندازی شد. رژیم بهره برداری از راکتور شامل 23 دقیقه زمان تغذیه، 22 ساعت و 14 دقیقه زمان واکنش، 1 ساعت زمان ته نشینی و 23 دقیقه زمان تخلیه بود.
  یافته ها
  بارگذاری حجمی و سطحی بهینه به ترتیبgCOD/L.d 8 و mgCOD/m2.d 67/10 بود که در این بارگذاری ها COD به طور متوسط از mg/l 351 ± 32270 به mg/l 2222 ± 6146 با راندمان 7 ± 9/80 درصد کاهش پیدا کرد و بیشترین راندمان حذف سیستم در این بارگذاری برابر با 5/91 % و میزان بیوگاز تولیدی 74/3 لیتر به ازای هر لیتر حجم راکتور به دست آمد.
  نتیجه گیری
  این سیستم قادر به حذف مقادیر بالای COD تا حدود mg/l32000 می باشد. بنابراین راکتور گزینه مناسبی جهت تصفیه پساب کارخانه های تولید شکر می باشد.
  کلیدواژگان: رآکتور بی هوازی بیوفیلمی پر و خالی شونده به طور متوالی، صنایع نیشکر، فوم پلی یورتان، میزان بارگذاری آلی، بیوگاز
 • رویا ناطقی، غلامرضا بنیادی نژاد، محمد مهدی امین، علی اسدی صفحه 1015
  مقدمه
  در این تحقیق کارایی فرایند جذب با استفاده از نانو ذرات اکسید نیکل برای تصفیه پساب حاوی رنگ مونوآزوی نارنجی 2 (Orange II) در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت.
  روش ها
  تاثیر عوامل مختلف از جمله مقدار جاذب، زمان تماس، pH و غلظت اولیه رنگ زا بررسی شد.
  یافته ها
  مناسب ترین محدوده pH برای رنگ زا، pH اسیدی می باشد و تحت این شرایط، می توان mg/L 50 رنگ زای مورد نظر را با g/L 6/0 اکسید نیکل به طور کامل حذف نمود. این غلظت به عنوان غلظت بهینه اکسید نیکل تعیین گردید. با این که افزایش غلظت رنگ زا موجب کاهش بازدهی فرایند شد، ولی کارایی قابل توجهی تا غلظت mg/L 100 رنگ زا به دست آمد.
  نتیجه گیری
  داده ها نشان دادند که نانوذرات اکسید نیکل می تواند به عنوان یک جاذب کارآمد برای رنگ بری رنگ زاهای آزو مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جذب، نانو ذرات اکسید نیکل، رنگ آزو، رنگ بری
 • محمد خزایی، بابک فرزین نیا، حسن ایزانلو، محمد فهیمی نیا، زینب یاوری صفحه 1022
  مقدمه
  از عوامل اصلی انتخاب مکان اقامت واعتماد مسافران در سفرهای زیارتی و گردشگری بهداشت هتل ها است. شهرقم، با حدود 17 میلیون نفر زائر در سال، دومین مرکز زیارتی کشور، از لحاظ تردد گردشگر می باشد. این تحقیق به منظور بررسی میزان تاثیر مدرک تحصیلی مدیران داخلی و مسؤولین فنی هتل ها و اماکن زیارتی شهر قم بر وضعیت شاخص های بهداشت محیط این مراکز انجام شد.
  روش ها
  برای تعیین شاخص های بهداشت محیطی این اماکن، پرسشنامه ای مشتمل بردو بخش دموگرافیک و بخش اختصاصی بر اساس آیین نامه بهداشت محیط اماکن عمومی، مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم گردید. تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری و بازدید از کلیه اماکن اقامتی دارای مجوز سازمان ایرانگردی و جهانگردی شهر قم شامل49 امکنه طی ماه آذر لغایت بهمن ماه، سال 85 انجام شد.
  یافته ها
  تعداد مدیران داخلی دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم 24 نفر و مدیران دارای مدرک تحصیلی دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر به ترتیب 13، 4، 9 و 2 نفر گزارش شد. با استفاده از آزمون T و اطمینان 95 درصد، تفاوت امتیاز وضعیت بهداشتی در مراکز اقامتی خدمت رسان به زائرین در گروه زیر دیپلم و بالای دیپلم معنی دار بود (p=0.01).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیرات مثبت به کارگیری افراد تحصیل کرده به عنوان مدیران داخلی و مسؤولین فنی مراکز اقامتی خدمت ر سان به زائران، توصیه می شود تمهیدات قانونی به منظور التزام متصدیان مراکز اقامتی جهت استفاده از افراد دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: بهداشت محیط، هتل و مهمان سرا، مدرک تحصیلی، قم
 • مرجان فلاح، محمدرضا کاردان، سید محمد باقر نبوی، فروزان فرخیان، حمید پور زمانی، وحید سروی صفحه 1030
  مقدمه
  با توجه به این که تخلیه بعضی از پساب های صنعتی به رودخانه اروندرود صورت می گیرد، احتمال حضور مواد رادیو نوکلئوتید در رودخانه وجود دارد. در این مطالعه هدف بررسی میزان پرتوزایی زمین منطقه اروندرود تا دهانه خلیج فارس بوده است.
  روش ها
  غلظت رادیو نوکلئید سزیم -137 (Cs137) در 20 نمونه رسوب و 8 نمونه آب نمونه برداری شده به ترتیب از20 و 8 ایستگاه مختلف در رودخانه اروند اندازه گیری شد. تعیین میزان پرتوزایی رادیونوکلئید های ذکرشده در نمونه های رسوب به روش گاما اسپکترومتری انجام پذیرفته است. تجزیه آماری داده ها با استفاده از نرم افزار spss و روش مقایسه میانگین یک طرفه (on-way anova) و مقایسه میانگین ها به روش دانکن صورت گرفت.
  یافته ها
  میزان پرتوزایی رادیونوکلئید مصنوعی سزیم 137 در نمونه های رسوب در گستره 1.13 تا 4.16 Bq.kg-1 ب دست آمده است.
  نتیجه گیری
  غلظت های به دست آمده در نمونه های آب کمتر از حد (Minimum Detectable Activity) MDA سیستم شمارش بوده اند به طوری که استفاده از آب رودخانه به عنوان آب شرب، از نظر این رادیونوکلئید تهدیدی برای سلامت ساکنان منطقه ایجاد نمی کند.
  کلیدواژگان: گاما اسپکترمتری، اروندرود، سزیم137، رادیونوکلئید مصنوعی
 • هاجر صفاری خوزانی، مهناز حیدری، محمد مهدی امین، بی بی فاطمه نبوی صفحه 1038
  مقدمه
  درصد بالایی از آنتی بیوتیک ها که توسط انسان ها و حیوان ها مصرف می شوند پس از تاثیر گذاری همراه سایر ضایعات از بدن دفع می شوند. این ترکیبات با ورود به فاضلاب، می توانند فرایند تصفیه بی هوازی را مختل کنند. در این مطالعه، رفتار بازدارندگی دو آنتی بیوتیک آمپی سیلین و جنتامایسین بر فعالیت متان سازی ویژه بیومس بی هوازی (SMA: Specific Methanogenic Activity) مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  18 آزمون به روش ناپیوسته در ویال های شیشه ای mL120 صورت گرفتند که 37 درصد از حجم هر ویال به بیومس، 40 درصد سوبستره و 23 درصد به تجمع بیوگار اختصاص یافت. هر تست 2520 روز به طول انجامید. متان تولید شده به وسیله جایگزینی گاز با محلول 2 نرمال KOH به عنوان جاذب CO2اندازه گیری شد. اسید های چرب مانند استیک، پروپیونیک، بوتیریک اسید به عنوان سوبستره کمکی استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه در غلظت های 200، 500 و mg/L 1000 آمپی سیلین، متان سازی ویژه تجمعی به ترتیب 25، 35 و 46 برای پروپیونیک، 66، 101 و 154 برای استیک و 198، 140 و mL/g VSS. d 245 برای بوتیریک به دست آمد. همچنین در غلظت های 100، 500 و mg/L 1000 جنتامایسین تولید متان سازی ویژه تجمعی به ترتیب 54، 72 و 71 برای پروپیونیک، 141، 204 و 257 برای استیک، 139، 74 و mL/g VSS. d 5/85 برای بوتیریک به دست آمد.
  نتیجه گیری
  آمپی سیلین در غلظت های مشابه نسبت به جنتامایسین اثر بازدارندگی بیشتری بر بیومس بی هوازی دارد. همچنین، پروپیونیک نسبت به استیک و بوتیریک اسید بازدارنده تر است.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، آمپی سیلین، جنتامایسین، اسید چرب فرار، فعالیت متان سازی ویژهSMA: Specific) Methanogenic Activity)
 • اصغر ابراهیمی، محمدحسن احرامپوش، محمدتقی قانعیان، مجتبی داودی، حسن هاشمی، شاهین بهزادی صفحه 1048
  مقدمه
  امروزه آب زیرزمینی مهم ترین منبع تامین نیازهای آبی بخش کشاورزی و صنعت محسوب می شود. از این رو نیاز به حفاظت این منبع ارزشمند در مقابل آلودگی ها، بیش از گذشته احساس می شود. در این مطالعه، اثرات احتمالی محل دفن زباله شهر یزد به عنوان یک منبع بالقوه آلودگی بر آب های زیرزمینی منطقه، مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  تعداد دو حلقه چاه در پایین دست و یک حلقه چاه شاهد در بالا دست محل دفن زباله انتخاب شده، مورد نمونه برداری قرار گرفتند. نمونه ها از نظر پارامترهای pH، هدایت الکتریکی (EC)، کلرور (Cl-)، نیترات (-3NO)، سختی کل، قلیاییت و فلزات سنگین شامل سرب (Pb)، کادمیوم (Cd)، مس (Cu) و روی (Zn) آزمایش شدند. آنالیز آماری داده ها با استفاده از آزمون t-test و ترسیم نمودارها با نرم افزار Excel انجام گرفت.
  یافته ها
  pH آب پایین دست به نحو معنی داری کمتر از pH آب بالادست مشاهده شد (038/0 = P). همچنین مقادیر پارامترهای هدایت الکتریکی، کلرور، نیترات، سختی و قلیاییت در آب پایین دست افزایش معنی داری نشان داد (05/0 < P)، اما افزایشی در غلظت فلزات سنگین در ایستگاه های پایین دست مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش فاصله از محل دفن، کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی بهبود می یابد. بنابراین بهتر است که برداشت آب در فواصل نزدیک به محل دفن انجام نشود. البته اصولی ترین اقدام، عایق کشی کف محل دفن زباله به منظور کنترل حرکت آلاینده های موجود در شیرابه می باشد.
  کلیدواژگان: مواد زاید، محل دفن یزد، آلودگی آب های زیرزمینی
 • محمدباقر میران زاده، محسن حیدری، سمانه دهقان، مجتبی حسن زاده صفحه 1057
  در طی دو قرن اخیر، میزان تولید و مصرف نیترات به خصوص در بخش کشاورزی افزایش چشمگیری داشته است. در حال حاضر بسیاری از نقاط جهان حتی در ایران با مشکل بالا بودن غلظت نیترات در آب آشامیدنی روبه رو هستند که مهم ترین علت آن ورود رواناب های کشاورزی و فاضلاب های شهری و صنعتی به منابع آبی به خصوص آب های زیرزمینی می باشد. مصرف آب آلوده به نیترات، همراه با مواد غذایی محتوی نیترات بالا می تواند باعث ورود مقدار زیادی نیترات به بدن گردد. از دیر باز ثابت شده که غلظت بالای نیترات در آب باعث بیماری متهموگلوبینمیا در کودکان می شود و حتی استانداردهای نیترات در آب آشامیدنی بر مبنای حفاظت کودکان در برابر این بیماری وضع شدند. اما مساله ای مهم که در چند دهه اخیر بین محققان مورد بحث می باشد، پتانسیل سرطان زایی نیترات در آب آشامیدنی می باشد، به طوری که بسیاری از مطالعات شیوع انواع سرطان ها مانند سرطان معده، تیروئید و مثانه را با سطح نیترات آب آشامیدنی ارتباط دادند. با این حال برخی مطالعات این رابطه را تایید نکردند. در این نوشته به بررسی نتایج مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در سطح جهان در خصوص ارتباط بین نیترات آب آشامیدنی و خاصیت سرطان زایی آن پرداخته می شود. همچنین در مورد دیگر مسایل مرتبط با نیترات از جمله رژیم غذایی محتوی نیترات، متابولیسم نیترات در بدن انسان، دیگر اثرات مهم مرتبط با نیترات یعنی بیماری متهموگلوبینمیا و اختلالات دوران جنینی پرداخته می شود. در نهایت رویکرد کلی در مورد کنترل نیترات در آب آشامیدنی ارایه می گردد.
  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، نیترات، خطر سرطان زایی، متهموگلوبینمیا
 • رحیم عالی صفحه 1072
  تولید زائدات الکترونیکی به عنوان بخشی از زائدات جامد تولیدی در جوامع امروزی به سرعت در حال رشد است. این زائدات 5-2 درصد زائدات جامد شهری را تشکیل می دهند و انواع پسماندهای الکترونیکی را شامل می شوند. در خاور میانه، ایران بزرگ ترین بازار مصرف محصولات الکترونیکی را دارد و متعاقب آن بیشترین مواد زائد جامد الکترونیکی نیز متعلق به ایران است. به طور تقریبی هر سال حدود یک میلیون و 200 هزار کامپیوتر در ایران مونتاژ شده است. بیش از 40 مییون تلفن همراه در ایران فعال است. تولید زائدات الکترونیکی در ایران بیش از 37000 تن در سال برآورد می شود.
  سازمان های دولتی و خصوصی برای تامین نیاز های دولت ایران در اجرای مدیریت زائدات باید با یکدیگر همکاری کنند. قانون گذاری می تواند مدیریت زائدات الکترونیکی را بهبود بخشد. امروزه بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته، به تدوین قوانین سخت گیرانه برای مدیریت زائدات الکترونیکی می پردازند
|
 • Marzieh Vahid Dastjerdi, Saeid Shanbehzadeh, Asadollah Zahab Saniei, Reza Rouzagar Page 829
  Background
  Gavkhooni marsh is one of the most important marshes in Iran. In the recent years, natural conditions of this marsh have been affected by agricultural and industrial activities in Zayandehrood river catchment areas. This research was carried out in 2006 to assess some chemical parameters and the heavy metals concentration in water, soil, and plants in the area and to compare the results to the standard values and also with the previous researches conducted in the years of 2002 and 2004.
  Methods
  The samples were taken and transferred to the water laboratory of Isfahan University of Medical Sciences. The water samples were analyzed for pH, chloride, EC, alkalinity, heavy metals. Soil was sampled from depth of 5 cm (as surface sample) and 10 cm (as depth samples). Both soil and plant samples were digested with H2O2 and H2SO4 after drying. The digested samples were analyzed for the heavy metals by the Atomic Adsorption on Standard Methods, part: 303A.
  Findings
  The findings indicated that the average concentration of Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, and Zn in the water samples were 0.73, 0.054, 0.76, 0.058, 0.48, 1.14, and 0.075 mg/L, respectively. These findings were higher than the standard values in drinking water and water for agricultural use. The values for EC and chloride indicated extreme pollution of the marsh. The continuing of this trend in the future may cause accumulation of the pollutants that could affect the marsh and destruct it.
  Conclusion
  Comparing the results of researches in the years 2002 and 2004 indicated increasing process of the pollutants aggregation in the marsh’s water and soil. However, the evaluation of the achieved results from this research and also from 2002 and 2004 indicated that some parameters in water and soil were decreased compared to the measured values in the previous years due to suitable rainfall in 2006.
 • Mehraban Sadeghi, Ghasem Ali Emrani, Amir Hossein Javid, Bahareh Rahmani Samani, Hassan Hashemi, Vafa Mahmoudi Nejad Page 837
  Background
  Based on the economical and environmental concepts, the main purpose of the industrial waste management is reducing the production of these materials which is accessible by developing strategies of reuse, waste recycle and upgrading the technologies. Accurate investigation of the quality and quantity of the industrial waste is the basis of the industrial waste correct management. Thus, according to development of industries and the need of an efficient method based on the region conditions it was decided to collect the basic and technical information.
  Methods
  In this study, the waste productions in 309 industrial units were assessed according to distribution, type and size of the industrial units in Chaharmahal and Bakhtiari province within 8 months. Information were Collected through field investigations.
  Findings
  Based on the findings of this study, the total waste produced in the industrial towns was 1,246 tons per month, which 48.2% is produced by the food industry, 14.9% by the metal industries, 6.7% by the chemical industry, 22% by non-metallic minerals industry, 0.9% by the textile industry, 0.6% by the electrical industries and 6.5% by the cellulose industry. The findings indicated that nearly half of the total industrial wastes produced by a range of biological materials that are biodegradable and discharged without compliance with the environmental regulations that is led to short-term pollution and nuisance in the acceptor environment. Also some parts of the studied waste were recyclable which is considerable from the economical values point of view.
  Conclusion
  Long-term contaminations will be occurred due to improper layouts of many industries from the geographical point of view. And its health risks and environment pollution are assigned to the societies and surface water. Therefore it’s essential that the industries layouts, particularly those industrial units that produce special waste are constructed more carefully. Also stricter enforcement against the industry is an effective step in reducing their harmful impacts.
 • Abdolmataleb Sidmohammadi, Ghorban Asgari, Abdolmatelleb Sidmohammadi, Afshin Ebrahimi, Afshin Ebrahimi, Edris Hosseinzadeh Page 848
  Background
  Several industries including petroleum refineries, petrochemical plants, olive oil mills, pesticide manufacturing, and oil field activities generate waste streams containing significant amounts of phenol and its derivatives. Since phenol is classified as a toxic and priority hazardous compound, it is required to be degraded prior to discharging the contaminated streams to the environment. The purpose of this research was to study the phenol removal by using modified zeolite (Clinoptilolite) by FeCl3 from aqueous solutions
  Methods
  The prepared zeolite was crushed and pulverized by standard ASTM sieves with a range of mesh 20 (0.85 mm). The chemical composition and the surface area were analyzed using X-ray diffraction (XRF) and N2 gas via BET isotherm and Belsorb software. In this study, different parameters included pH (3, 7, 12), the initial concentration of phenol (25- 200 mg/L), the contact time (20-240 min) and the amount of modified zeolite (0.25-3 g / 250 cc) which carried out in a batch reactor were examined. The concentration of Phenol was measured by the photometric method (500 nm).
  Findings
  The results of this study indicated that increasing of the primary concentration of phenol, the adsorbent dose, and pH (3 to12) would lead to increasing of adsorption/removal of phenol. Equilibration of phenol adsorption was reached at lapse of 100 min and optimum pH for adsorption of phenol with zeolite found in 3. Adsorption of phenol with zeolite complying with Langmuir isotherm (R2=0.98).
  Conclusion
  The results of the study show that modified pumice can be used effectively in removing phenol. The removal efficiency of phenol in higher pH is more than lower pH. Also, due to the low price of the pumice and its simple modification, it can be used to remove hazardous materials in water and wastewater.
 • Ali Reza Mesdaghi Nia, Forogh Vaezi, Emad Dehghani Fard, Amir Hossein Mahvi, Kazem Naddafi, Mahmoud Ali Mohammadi, Reza Ghanbari Page 858
  Background
  Despite their simplicity and the low-cost, the conventional non-contact UV systems have low efficiency in water disinfection. The purpose of this study was to examine the possibility of upgrading these systems by some modifications in order to maximize the water contact with the UV radiation and as a result a better disinfection.
  Methods
  In this study, two enhanced models of non-contact UV systems were compared to the conventional model. The waterfall model was made with a design based on flowing water from two thin waterfalls around a UV lamp in order to have direct radiation from the lamp’s all exposure areas. Also, the stair type model was designed in which a lamp was fixed over the shiny steel steps. The re­sults of water disinfection in two flow rates of 0.2 and 0.4 L/s were compared with traditional design at the ex­act similar conditions. The disinfection efficiency of this study was measured by reduction of fecal choliforms in water which were evaluated in turbidities of 0.5, 10 and 20 NTU.
  Findings
  The disinfection efficiency of the waterfall model in the turbidity of 0.5 NTU was specified to be 3.65 log in reduction of fecal choliforms compared to the conventional model by 2.93 log reduction (P<0.05). Be­sides, this new model was quite capable of disinfecting the water with high turbidities up to 20 NTU. However, the stair type model had less efficiency than the conventional model.
  Conclusion
  The reduction in disinfection efficiency at higher flow rates and turbidities for the waterfall model was much less than conventional model. So, application of the waterfall model in larger scales and for small water treatment facilities is suggested.
 • Hassan Nanbakhsh, Amir Mohammadi, Afshin Ebrahimi Page 881
  Background
  Nitrate and nitrite compounds are considered as groundwater’s contamination factors, which in recent years, their densities have been growing in these resources. This study was conducted aiming to measure nitrate and nitrite density in drinking water wells in villages around the industrial estate, city of Orumieh, and to compare them to the approved standards.
  Methods
  This was a descriptive, analytical, cross section study. The samples were taken from 30 wells in different parts of the surrounding areas of the industrial estate within a year period and the densities of nitrate and nitrite were measured.
  Findings
  Based on the findings of the experiments, the annual mean density of nitrate and nitrite were respectively 17.46 mg/L and 0.008 mg/L. The highest nitrate concentration was related to the winter. ANOVA was used to compare the mean density of nitrite and nitrate in different seasons. The assessment showed that the average nitrate density was significantly different comparing spring and summer and also spring and autumn (P<0.05), but there was not any significant differences in nitrite’s mean density in different seasons (P<0.05). Also, a statistically significant relationship were established between nitrate levels and the water depth (P<0.001, r=0.76), with increasing the water depth, the wells nitrate density decreased.
  Conclusion
  Based on the findings of the study it can be concluded that studied water quality is currently in accordance with drinking water standards in Iran with regards to nitrate and nitrite concentration; however, continuous control of water resources is essential. Hence, monitoring, treatment and disposal of production waste water should also be considered.
 • Mohammad Bagher Miranzadeh, Ali Reza Mesdaghi Nia, Mohsen Heidari, Masoud Younesuan, Kazem Naddafi, Amir Hossein Mahvi Page 889
  Background
  According to the Health World Organization drinking water must be free of chemicals and microbial contaminations which are risk to human health. Therefore water quality control is very important. The purpose of this study is investigating the chemical quality and chlorination status of drinking water in Kashan’s villages.
  Methods
  This Cross-sectional study was conducted on drinking water in Kashan’s villages in the second-half of 2007. In this study, the physicochemical parameters of the water resources and free chlorine residue of the water in delivery points were measured for one and three times respectively.
  Findings
  The findings of this study indicated that in all villages the densities of Nitrate, Nitrite, Chloride, Calcium, and pH were within the standard limit. But the density of Sulfate, Magnesium, Sodium, TDS, and Turbidity were respectively at 5.3%, 5.3%, 8.8%, 5.3%, and 3.5% which are higher than the standard limits, and Fluoride density at 50.9% is lower than the Maximum Contaminant Levels. Also in view of free chlorine residue, 40.0% of under coverage rural population, 1.5% of non-covered population by Kashan Rural Water and Wastewater Company (KRWWC), and 34.8% of the whole population of Kashan’s villages use desirable quality water.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, it can be expressed that the mean density of most chemical parameters in Kashan’ villages drinking water is within the 1053 standard limit in Iran, but the fluoride density is lower than the Maximum Contaminant Levels in many villages. Also, the Desirability Index of free chlorine residue of drinking water in Kashan’s villages is lower than countrywide average.
 • Mohsen Heidari, Ali Reza Mesdaghi Nia, Mohammad Bagher Miranzadeh, Masoud Younesuan, Kazem Naddafi, Amir Hossein Mahvi Page 898
  Background
  The objective of the study is examining the microbial quality of drinking water in Kashan’s villages, and determining the usage of safe water in rural population in terms of microbial quality in the second-half 2007. Also the role of Kashan Rural Water and Wastewater Company (KRWWC) in improving drinking water quality in Kashan rural areas was investigated.
  Methods
  In this descriptive, cross-sectional study, the water microbial quality was determined in all villages, in 3 rounds and based on 3 measurements, i.e. Total Coliform (TC), Fecal Coliform (FC), and Heterotrophic Plate Count (HPC).
  Findings
  In this study, the mean data obtained from the 3 sampling rounds and the experiments are presented. The findings indicate that 100.0%, 47.71% and 92.99% of the population under coverage and non-coverage by KRWWC and all Kashan’s villages, respectively, use safe water in terms of FC and 98.4%, 21.2%, and 88.00% of the population under coverage and non- coverage by KRWWC and all Kashan’s villages, respectively, use safe water in terms of TC. There is also a significant difference in microbial quality of water between villages with coverage and non- overage by KRWWC.
  Conclusion
  The results of the current study express that the fecal contamination condition in under coverage villages is very good, but unsuitable conditions are placed in villages with non-coverage by KRWWC. Generally the microbial quality in all Kashan’s villages is approximately equal to countrywide Microbial Index. It is also illustrated that the role of KRWWC is very important in supplying safe drinking water for rural population in terms of microbial quality.
 • Heshmatollah Nour Moradi, Saeid Samani Majd, Hassan Hashemi, Hamid Reza Pourzamani, Ali Samani Majd, Fazel Mohammadi Moghadam Page 908
  Background
  In addition to the various human environmental issues, environmental hazards due to the industrial waste mismanagement are one of the country's major problems. This especially is more important in the provinces such as Bakhtiari province where there have been concentration and diversity of the natural resources and a rapid growth of technology and industry in the recent years.
  Methods
  To evaluate the current status of the industrial waste disposal and improving its management system in the industrial town of Borujen questionnaire method was used that the owners and industry officials were questioned personaly and the responses were recorded and finally the considered industry was visited and the schematic production process were identified. In the questionnaires the operating status, type of the activity, type and amount of the raw materials, type and amount of the products and the wastes produced by each industry were studied.
  Findings
  In average 2200kg of general health waste are produced by the personnel activities in the Industrial town of Borujen per day. In the study performed, considering all the recyclable materials and based on physical composition of the waste found, about 68.6% of the weight of the industrial waste is reduced. But not all the recyclable materials can be retrieved. Therefore, the weight loss reaches to about 61%.
  Conclusion
  Based on field studies in order to assess the possibility to construct industrial recycle units in Borujen, the paper recycling facilities could be used in this industrial town and according to the paper recycling industry in the town, there is a good potential in this case. Installing plastic recycling and processing facilities is not economical. It is also recommended that the Iron waste are gathered in a specific point in the industrial town and sold to the mother industries as raw materials after a specified period.
 • Asghar Ebrahimi, Mohammad Mehdi Amin, Hassan Hashemi, Reza Fouladi Fard, Marzieh Vahid Dastjerdi Page 918
  Background
  Groundwater resources in arid and semi arid regions are very important. Groundwater is contaminated by agricultural, industrial and municipal activity which as a result reduces its quality. Investigating of the chemical quality of the groundwater is emphasized to identify pollutant environmental impacts associated with incorrect waste disposal practice. This research investigated the effects of wastewater from Steel Mill and channel drainage on the quality of water wells around them, by measuring the water quality and comparing it to the standards.
  Methods
  In this analytical, observance, cross-sectional study, the samples were collected from 6 different wells during a three months period and then were transferred to the chemical laboratory of the health faculty while kept in vicinity of ice. Chemical parameters of pH, EC, TDS, COD and heavy metals (Pb, Cd, Cr and Ni) were measurement according to the book of water and wastewater standards. The heavy metals concentration was measured by Atomic Absorption Spectrophotometer (A.A.S). The Excel software was used to plot the curves and statistical method t-test to analysis the data.
  Findings
  The pH parameter in the studied water wells was around 6.6- 8.3. The amount of EC and TDS were in the range of 3668-6388 μs/cm, 2619 mg/Li and the mean concentration (mg/Li) for COD and heavy metals were found at COD = 30.22, Cd = 0.045, Pb = 0.062, Cr = 0.049, Ni = 0.143. Excluding the Cr, even the mean concentration of mention parameters exceeded the drinking water standard levels.
  Conclusion
  The high concentration of the parameters compared to the recommended standards indicates that the water wells are polluted due to high discharge rate of agricultural and industrial wastewater, therefore it is essential to control and treat the wastewater appropriately and also to monitor the ground water to prevent the aquifer pollution.
 • Heshmatollah Moradpour, Mohamma Mehdi Amin, Mahnaz Nikaeen, Arash Shafiei, Reza Molaei, Amin Sabouri, Mohammad Ghasemian, Fahimeh Teimouri Page 927
  Background
  In this study, the inhibition rate of different oil concentrations containing PCBs (1242 and 1254 PCB Arochlors) on the anaerobic biomass was investigated by Specific Methanogenic Activity using the vials with volume of 120 ml.
  Methods
  Original samples were divided into two groups: with soil containing PCBs and without PCBs and the control samples in both cases were just contained substrate, without adding oil. The concentrations were evaluated in three categories: low, moderate and high values, classified and compared together and with the control samples.
  Findings
  the findings of this study indicated that 70% of the COD removal occurred in vials containing only two grams of soil. Biodegradation of PCBs containing oil was occurred by microorganisms without any delay in absence of oil containing 0.02 to 0.3 ml PCBs and without using oil containing PCBs.
  Conclusion
  Maximum specific methane building happened in vials containing 0.1 ml oil. Thus optimal concentrations of oil containing PCBs vials that had maximum specific methanognic activity were equal to 0.1 ml with 0.1 ml of acetic acid as auxiliary substrate. And in the 1.5 ml oil input together with the Acetic acid as auxiliary substrate the concentration was inhibitor.
 • Abbas Khodabakhshi, Mohammad Mehdi Amin, Morteza Mozaffari, Bizhan Bina Page 935
  Background
  Removing heavy metals from industrial wastewaters by iron nanoparticles has been much noticed in the recent years. Chromium is considered as one of the emphasis environmental pollutants. There are high concentrations of chromium in the wastewater of electroplating industries. Magnetic iron nanoparticles are used to control and eliminate the heavy metals from industrial effluents through the mechanisms of adsorption, ion exchange and electro-static forces. The aim of this study was to evaluate the efficiency of magnetic nanoparticles for hexavalent chromium’s (VI) removal from the simulated electroplating wastewater and the parameters that influence its removal.
  Methods
  The maghemite nanoparticles were prepared by sol-gel method and addition of two and trivalent iron chloride in the water environment under alkaline conditions. Then the factors influencing this process, including nano-particle concentration, initial concentration of chromium, pH, mixing rate, and retention time were studied.
  Findings
  The findings of this study showed that in the conditions of pH 2, initial chromium concentration of 10 mg/L, synthesized magnetite nanoparticles with a dose of 1 g/ L, retention time of 5 minutes, and mixing rate of 250 rpm, about 86% of chromium (VI) is removed. In addition, characteristics of nanoparticles including, particles structure, composition, size and zeta potential was determined using analytical devices such as XRD, XRF, Zeta potential and particle seizer.
  Conclusion
  It is concluded that magnetite nanoparticles have high performance for removal of chromium (VI) from the simulated electroplating wastewater, and removal efficiency is reversely related with pH.
 • Somayeh Fazeli, Mohammad Mehdi Amin, Amir Hesam Hassani, Ali Torabian Page 945
  Background
  The purpose of this study was to investigate the efficiency of flat sheet membrane bioreactor (FS-MBR) in BOD5 and COD removal of Isfahan south municipal wastewater treatment plant.
  Methods
  In this study a submerged FS-MBR, with 140 liters volume was fed using microfiltration membrane (MF) during 109 days and hydraulic retention time of 20 hours.
  Findings
  The MBR application in MLSS concentration of 7800 mg/L achieved an average efficiency removal of 95% and 99 % in COD and BOD5, respectively.
  Conclusion
  It is concluded that FS-MBR could be used in the large scales of municipal wastewater treatment plants due to the removal effluent high quality and the removal of the COD, BOD5 in accordance with effluent discharge standards.
 • Hassan Izanloo, Tayebeh Rahimi, Mohammad Hassan Mahmoudian, Mohammad Khazaei, Zeinab Yavari, Ali Reza Asgari, Najmeh Vaezi Page 952
  Background
  One of the major sources of drinking water contamination is nitrate. Nitrate concentrations of more than the standard levels (45mgl-1 based on nitrate) could cause methemoglobinemia in children. The aim of this study is to investigate the nitrate adsorption on granular ferric hydroxide (GFH). Also in this study, the effect of factors such as initial concentration of nitrate, contact time, adsorbent mass and particle size of adsorbent were determined.
  Methods
  This study was conducted in a laboratory-scale in which the synthetic nitrate solutions were placed in a batch reactor, in contact with the adsorbent to model the adsorption kinetics.
  Findings
  The findings of the study indicated that by increasing Nitrate‘s initial concentration, sorption capacity reaches to the maximum level in a short time of two to three minutes. Increasing the amount of adsorbent and decreasing the adsorbent particle size could reduce the adsorption capacity. Also, the absorption kinetics followed the pseudo-degree reaction model.
  Conclusion
  This removal method could decrease nitrate concentrations to less than the standard level (45mgl-1 based on nitrate). Easy operation and high adsorption capacity of GFH are the advantages of this removal method.
 • Hassan Hashemi, Mohammad Mehdi Amin, Asghar Ebrahimi, Afshin Ebrahimi Page 960
  Background
  The antibiotics are excreted after their effect on the host body and together with other waste disposal are entered the treatment plant processes. Antibiotics prevent the biological sewage treatment in the plant which consequently causes hazards to the environmental and human health. The purpose of this study was to investigate the effect of some popular antibiotics used by human and livestock on the anaerobic wastewater treatment process.
  Methods
  To evaluate the inhibitory effect of the antibiotics on biomass activity, particularly methane production (specific methanogenic activity; SMA) using anaerobic biomass Batch, the 90ml vials were filled by 15 percent volume and 70 mg biomass L substrate including volatile fatty acids, mainly acetic acid, or glucose and then various concentrations of antibiotics were added including amoxicillin, tetracycline and tylosin. To provide the optimum temperature of 35 ° C in vials the hot water bath was used, and to mix the contents of the vial fully, the magnetic mixer was used. The methane gas produced was measured through its replacement with KOH 2 N solution as CO2 absorber and bromine thymol blue as indicator. Each batch lasted for 10 days. COD tests were carried out before and after each test on the samples.
  Findings
  Based on the findings of each batch, oxy tetracycline, amoxicillin and tylosin in 8000, 9000 and 9000 mg/ L concentrations, respectively, had a complete inhibitory effect on the specific methanogenic activity of anaerobic biomass.
  Conclusion
  The results of this study indicated that by increasing the antibiotics concentrations, the produced biogas volume as per biomass weight per unit is decreased. On the other hand, COD removal was 42% to 82% due to long retention time and the groups adsorption.
 • Hossein Farrokhzadeh, Hassan Hashemi, Mehdi Hajian Nejad Page 967
  Background
  Ocsillator system is recognized by many water plant treatment designers for having many advantages, such as combination of mixing processes, flocculation and sedimentation processes in the same unit, the possibility of softening and lucidity simultaneously, and relatively acceptable efficiency. Despite using this process in number of the regions in the country, enough researches have not been under taken on the actual performance and the pilot-scale.
  Methods
  In this study, to investigate the ocsillator system performance in turbidity removal a system was designed in pilot scale and operated in controlled condition (25oC and pH=7.2) using chemical coagulants (PACL and FeCl3) and different conditions of turbidity, coagulant dose and detention time.
  Findings
  The results indicated that there was significant deference between the detention time and turbidity of outlet water (r=0.98 and P<0.05). Maximum efficiency of the system in turbidity removal was 95% while the injected coagulant dose (FeCl3) was 10 mg / l after detention time of 240 minutes. So the inlet turbidity of 100NTU decreased to 5NTU.
  Conclusion
  FeCl3 efficiency in the turbidity removal is more than PACL.
 • Maryam Shokouhi, Hossein Faghihian, Heshmatollah Nour Moradi Page 974
  Background
  Silica aerogel is the nano-porous form silica which is the lightest synthetic solid material. Some specific properties of this material include high surface area (1500 m2.g-1), low density (< 0.03 g.cm-3) and high porosity (%99). In this research, silica aerogel was investigated as an adsorbent of the heavy metal cations in aqueous solutions.
  Methods
  The silica aerogel was synthesized by sol-gel method and its surface was modified by Amino propyl triethoxy silane. The modified silica aerogels was studied by SEM and BET techniques. Then its sorbent ability on Pb2+, Cd2+, Zn2+ and Ni2+ cations was investigated. Finally the effective parameters on adsorption of the heavy metals such as pH (2-12), Contact time (0-48 h), adsorbent amount (0-1.5 g) and cation concentration (0-500 ppm) were investigated.
  Findings
  optimum adsorption for all cations except cadmium occurred at pH=6 but this adsorption for cadmium occurred at pH=8. Optimum contact time to absorb all the studied cations is equal to 24 hours. Assessing Langmuir and Freundlich isotherms showed that data obtained from the studied cations matches with both isotherms. The highest adsorption capacity of adsorbent for Pb2+, Cd2+, Ni2+ and Zn2+ were respectively 45.45 g, 35.71 g, 40.00 g and 34.48 g per mg of adsorbent.
  Conclusion
  In general, the results of the conducted experiments indicate that the cations have high adsorb ability by the modified silica aerogel and it can be used in the municipal and industrial water and wastewater treatment.
 • Saeid Samani Majd, Zahra Beirouti, Hamid Reza Pourzamani, Mahya Kondori, Babak Boroumand Page 983
  Background
  Economical category is an influential area which determines the activity potential in every business. Studying the market is one of the effective methods in economical evaluations. Recycling market is investigated in order to study and analysis current recycling market and to determine the rate of investment and business attractions in this field in Isfahan province.
  Methods
  Information of all active units in recycling connection settled inside and outside of the industrial towns was analyzed. In this study quantitative studding method and experimental researches were used. Employment rate, investment and production capacity of industrial units studied in each recycling area were determined and the activity index of each reign was determined.
  Findings
  Based on the results of the study it is specified that in order to identify the recycling category in which there are more works and actions, an indicator was defined known as activity index.Conclution: Finally the export market of recycling products was analyzed in this province.
 • Hamid Reza Pourzamani, Saeid Samani Majd, Zahra Beirouti, Hamid Ghodosi, Niloufar Tavassolian Page 993
  Background
  Production of solid waste is the result of the human’s different activities that today has changed a lot in comparison to the past due to the changing life styles and pervasive expansion. In Isfahan province lots of wastes are produced daily. Due to the importance of the waste and its recycling, the purpose is determining the production scopes of different wastes in order to find a proper place for recycling.
  Methods
  In order to analyze the zoning of industrial and urban waste, the waste production status in different groups were studied and evaluated in this province. According to the type of industry the wastes can be divided into ten groups of metal, glass, construction and masonry wastes, rubber and plastic, paper and card board, electronic waste, decayed automobile, textile, wood and so on…. In this article the composed map of produced waste in different groups in the industrial towns, dispersed industries and the provinces were drown by Arc GIS software, so based on the wastes distributions, a proper recovering place wastes are considered by the related industries.
  Findings
  The distribution of recyclables are shown on the maps prepared include organic metal material (i.e. glass), cellulosic material (wood), chemical (rubber and plastic) and textiles, electronic and electric wastes and decayed automobile; in order that according to their accumulation, the proper places to recycle different wastes are recognized.
 • Sara Mostaed, Mohammad Mehdi Amin, Amir Hesam Hassani, Afshin Takdastan Page 1002
  Background
  The disposal the wastewater sugar extraction to the rivers and environment cause contamination and is considered as a threat to the marine life and the environment. Thus, treatment of the wastewater is necessary. Investigating the reduction of the pollution load of cane industry with anaerobic sequencing batch biofilm reactor (ASBBR) in the laboratory scale is the purpose of this study.
  Methods
  In this study, the performance of ASBBR was investigated to treat the sugar cane industry’s wastewater for eight months. The total and effective volume of the reactor was 7 liters. The studied reactor was activated in 35ºC with organic loading rate (OLR) of 0.25 g COD/l.d and surface loading rate (SLR) of 0.33 mg COD/m2.d of with feeding industrial molasses as the main substrate that had 1075 mg/l COD and 450 mg/l BOD5. An operation cycle of the reactor was lodged for 24 hours, including, the feed time: 23 minutes, the reaction time 22 hours and 14 minutes, the settle time: 1 hour, and the decant time: 23 minutes.
  Findings
  The optimum OLR and SLR were 8 gCOD/L.d and 10.67 mgCOD/m2.d, respectively. In these loadings, the COD was decreased from 32270 ± 351 mg/l to 6146 ± 2222 mg/l with 81 ± 7% the removal efficiency. The best removal efficiency of system in this loading was 91.5%. The amount of biogas production was 3.74 liter per liter of reactor volume.
  Conclusion
  The ASBBR is able to reduce the high amount of COD up to 32000 mg/l. In general, this reactor could be a suitable alternative in treatment of sugar cane industries wastewater.
 • Roya Nateghi, Gholam Reza Boniadi Nezhad, Mohammad Mehdi Amin, Ali Asadi Page 1015
  Background
  In this study, adsorbentn process performance was assessed using nickel oxide nanoparticles for wastewater treatment containing mono azo Orange II dye in a laboratory scale.
  Methods
  The effects of various factors such as adsorbent dosage, contact time, pH and initial dye concentration were investigated.
  Findings
  Based on the obtained results, the optimum pH range to dye removal is acidic pH and under these conditions, complete removal of the 50 mg/L dye can be achieved by using 0.6 g/L of nickel oxide. This concentration of nickel oxide was determined as the optimum concentration. Although increasing dye concentration caused a decrease in the efficiency process, but a considerable efficiency was obtained in 100 mg/L dye concentration.
  Conclusion
  The data showed that the nickel oxide nanoparticles could be used as an efficient adsorbent for the decolorization of azo dyes.
 • Mohammad Khazaei, Babak Farzin Nia, Hasan Izanlou, Mohammad Fahimi Nia, Zeinab Yavari Page 1022
  Background
  The hygienic issues are the essential criteria in the primary site selection, compatibility and maintain of passengers health after use of the services. Qom with 17 million annual tourists is the second religious tourism center in Iran. The aim of this study was to investigate the impact of the public residential centers internal managers’ educational status on their environmental health indexes in the city of Qom.
  Methods
  This study is a descriptive research based on arrangement and completing the questionnaire. The Questionnaire was designed by inspiration from the Environmental Health Law approved by the ministry of health. The questionnaire completed by face to face interview and sanitary inspection.
  Findings
  There was a direct relationship between the academic degree of the residential managers and the sanitation status (P=0.01) including 21 people under Diploma, 13 people Diploma, 4 people Bachelor, 9 people Msc and 2 people post graduated.
  Conclusion
  Considering the positive effects of the use of educated people as internal managers and technical administrators to the residential facilities, legal arrangements are recommended for residential centers operators pledge to use those with the university degree.
 • Marjan Fallah, Mohammad Reza Kardan, Sayyed Mohammad Bagher Nabavi, Forouzan Farrokhian, Hamid Pourzamani, Vahid Sarvi Page 1030
  Background
  Due to the evacuation of some industrial wastewaters to Arvandrood, the presence of the radionuclide material in the river is likely. The purpose of this study was to determine the radioactivity rate in Arvandrood land area to the Persian Gulf.
  Methods
  : The concentration of cesium radionuclide (Cs137) was measured in 20 sediment samples and 8 water samples which were collected from 20 and 8 different stations in Arvandrood respectively. The radionuclide radioactivity rates in the sediment samples were measured by using gamma spectrometry. The data were analyzed by SPSS and ANOVA.
  Findings
  The artificial radionuclide cesium 137 radioactivity levels in sediment samples were achieved in the range of 1.13 to 4.16Bq.kg-1.
  Conclusion
  The concentrations obtained in water samples were counted lower than the MDA system. There is not any threat to human health in terms of radionuclide presence in Arvandrood
 • Hajar Saffari Khouzani, Mahnaz Heidari, Mohammad Mehdi Amin, Bibi Fatemeh Nabavi Page 1038
  Background
  The high percentage of consumed antibiotics by humans and animals is excreted with other residues from the body after its performance. By entering these compounds to the wastewater, they can disrupt the anaerobic treatment process. In this study, deterrent behavior of two Ampicillin and Gentamicin antibiotics are investigated on specific methanogenic activity (SMA) of anaerobic biomass.
  Methods
  A total of 18 SMA (Specific Methanogenic Activity) tests were done using 120-mLvials in batch mode. In each vial 40%, 37% and 23% (v/v) of substrate, biomass and biogas were placed respectively. Each test lasted in range of 20 to 25 days. Produced methane was measured by gas replacement with 2N KOH solution as CO2 absorbent. Three Volatile fatty acids (VFAs) including Acetic, Propionic, and Butyric acids were used as co-substrate.
  Findings
  In this study, in the concentrations of 200, 500 and 1000 mg/L of Ampicillin, the cumulative SMA were 25, 35, and 46 ml CH4/g VSS.d for Propionic acid, 66, 101, and 154 CH4/g VSS.d for Acetic acid and 198,140, and 245 CH4/g VSS.d for Butyric acid, respectively. Also, in the concentrations of 100, 500 and 1000 mg/L of Gentamicin the cumulative SMA were 54, 72, and 71 mL CH4/g VSS.d for Propionic acid, 141, 204, and 257 mL CH4/g VSS.d for Acetic acid, and 139, 74, and 85.5 mL CH4/g VSS.d for Butyric acid, respectively.
  Conclusion
  At the same concentrations, Ampicillin has more deterrence effect on anaerobic biomass than Gentamicin. On VFAs, the deterrence of Propionic acid is greater than Acetic and Butyric acids.
 • Asghar Ebrahimi, Mohammad Hassan Ehrampoush, Mohammad Taghi Ghaneian, Mojtaba Davoudi, Hassan Hashemi, Shahin Behzadi Page 1048
  Background
  Groundwater is the most important source of water supply in industries and agricultures; therefore the need to protect this valuable resource against pollution is felt more than ever. In this study, the possible impact of Yazd municipal solid waste landfill was investigated on the chemical quality of the area’s groundwater.
  Methods
  Groundwater samples were collected from three wells around the landfill, one located at the upstream and two located at the downstream. The following parameters were measured: pH, electrical conductivity (EC), chloride (Cl-), nitrate (NO3-), total hardness, alkalinity and heavy metals including lead (Pb), cadmium (Cd), copper (Cu) and zinc (Zn). The data statistical analysis was performed by SPSS t-test and Microsoft Excel was used to draw the curves.
  Findings
  The groundwater’s pH in downstream was significantly lower than the pH in upstream (P = 0.038). also the values of EC, Cl-, NO3-, total hardness and alkalinity were significantly higher in downstream (P < 0.05). However no increase was observed in heavy metal obtained from downstream groundwater of the landfill.
  Conclusion
  The study findings indicated that the chemical quality of groundwater improves by increasing the distance from the landfill. Therefore it is better to avoid utilizing the groundwater closed to the landfill. However, the best practice is insulating the landfill’s floor to control the movement of the current contaminations into the groundwater.
 • Mohammad Bagher Miranzadeh, Mohsen Heidari, Samaneh Dehghan, Mojtaba Hasanzadeh Page 1057
  During the past two centuries, production and consumption of Nitrate, especially in agricultural field, have been increased considerably. Currently many countries in the world including Iran encounter to a high Nitrate level in drinking water. The main reason is the seepage of agricultural runoff and municipal and industrial wastewater to water resources, particularly groundwater. From the old days, it has been demonstrated that high Nitrate levels in drinking water can cause methemoglobinema in infants, and even standard limits for the Nitrate level in water is established on the basis of infant preservation from this disease.However, the important issue that has been a controversial subject between researchers for decades is carcinigenity potential of Nitrate in drinking water that many studies have related high prevalence of variety of cancers such as stomach, thyroid and bladder to high Nitrate levels in drinking water. Nevertheless, some researches didn’t confirm this hypothesis.In this study the findings of the related researches on the subject “cancer risk related to Nitrate in water” is reviewed. Also some other issues related to Nitrate including dietary Nitrate, Nitrate metabolism in human body, other significance adverse effects of Nitrate like methemoglobinemia and its reproductive and developmental effects are reviewed. Finally, general procedure to Nitrate control in drinking water is discussed.
 • Rahim Aali Page 1072
  Electronic wastes (e-wastes) is the most rapidly growing segment of the municipal waste stream. E- Wastes comprise 2-5 percent of municipal solid wastes, including many different electronic products. Iran is the biggest consumer of electronic products in Middle East. Approximately, 1.2 million computers are assembled in Iran every year. There are more than 40 million active cell phones in Iran. Electronic wastes production in Iran has been estimated to be over 37 thousand tons annually. Governmental and private organizations must be accompanied with waste management act to meet the requirements of Iran government. This legislation could improve the e-wastes management. Also nowadays, many countries, specially developed countries, consider strict regulatory to electronic wastes management.