فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 53، زمستان 1389)

 • ویژه نامه ی قرآن و طب
 • تاریخ انتشار: 1390/01/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • ابراهیم ابراهیمی صفحه 2
  این پژوهش، هنر قرآن را شفا بخشی بیماری های روحی و روانی انسان دانسته و از آنجا که موضوع قرآن و پزشکی، انسان است و هدف هر دو سلامت و سعادت روانی و جسمانی است، از این رو توصیه شده که درمان دردهای روانی را می توان از قرآن فرا گرفت. در همین راستا، بعد از تعریف روان و قلب سالم و مریض، برخی از مصادیق امراض روانی از رهگذر اشاره به آیات و آرای بزرگان مورد بررسی قرار گرفته و عنوان می شود که این امراض، برخی بر مبنای انگیزه های انسانی، برخی دیگر مربوط به مسایل اعتقادی، برخی مربوط به مسایل اجتماعی و سیاسی و پاره ای نیز مربوط به مسایل اخلاقی است. آنگاه در ادامه پژوهش، به نشانه ها و آثار روان سالم در پرتو آیات قرآنی پرداخته و در پایان گفته می شود از آنجا که بازتاب های رفتاری انسان از علایم انگیره های روان سالم یا روان رنجوری است، توصیه می شود آنان که خواهان رسیدن به آرامش روانی در دنیا و رستگاری در آخرت اند، با به کارگیری آموزه ها و دستورهای قرآن کریم، روان رنجوری ها را پیش گیری و یا درمان نموده و در شخصیت خود توازن و تعادل برقرار کنند که هدف قرآن نیز برقراری تعادل و توازن در غرایز مختلف است.
 • موسی احمدیان، سیدمحمدعلی شریعت زاده، احمد همتا صفحه 11
  الگوهای درماتوگلیفیک (خطوط پوستی) در سه ماهه اول و دوم جنین شکل می گیرند و ثابت می مانند. خطوط پوستی دست در پایان ماه چهارم جنین، همزمان با تکامل مغز و بقیه مشتقات اکتودرمی تشکیل می شود. دانش بشری در قرن نوزدهم به راز پوست انگشت پی برده متوجه شد که سرانگشتان از خطوط بارز و به صورت مارپیچ در بشره اپیدرم پوست تشکیل می شود که شکل گیری آن حتی در دو قلو های حقیقی هم متفاوت است. تا کنون تحقیقات زیادی درباره مقایسه افراد، نژادهای انسانی و خطوط پوستی دست انجام شده و ارتباط آنها از نظر خصوصیات کمی و کیفی با بیماری هایی چون اسکیزوفرنی، اختلالات عصبی، سندرم داون، دیابت نوع 1، آلزایمر، مولیتیپل اسکلروزیس، ناهنجاری های نخاعی مادرزادی و بیماری پسوریازیس روشن گردیده است. براین اساس از انگشت نگاری برای کشف هویت فردی، تحقیقات جنایی و بررسی بیماری هایی که زمینه ژنتیکی دارند نیز استفاده می شود و می توان از آن به عنوان کلیدی برای اتیولوژی بیماری ها بهره گرفت. اثر انگشتان از ویژگی های منحصر به فرد انسان است. قرآن کریم در پاسخ منکرین قیامت و امکان زنده شدن پس از مرگ و خاک شدن استخوان می فرماید خداوند متعال نه تنها قادر به خلق دوباره استخوان و جسم انسان است بلکه قادر است خطوط انگشتان (بنان) او را نیز به همان شکل اول بازسازی کند.
 • مصطفی احمدی فر، محمدعلی رضایی اصفهانی، دکترموسی احمدیان صفحه 18
  در حالی که جهان با شتاب توصیف ناپذیری به سوی صنعتی شدن و جهانی عاری از دشواری و سختی و تحولات عمیق فن آوری در حال حرکت است، همچنان موضوع بیماری ها و مشکلات روانی، موضوعی در خور توجه و نه چندان خشنود کننده به حساب می آید. از جمله بیماری روانی که دامن گیر جوامع گشته، بیماری دهشتناک اقتصادی است. این بیماری روح و روان جوامع را هدف قرار داده و آشفتگی روانی اقتصادی و پریشان حالی را به دنبال خواهند داشت. این مطالعه با مراجعه به کتب و منابع موجود قرآنی انجام شده است. قرآن کریم وروایات، در خصوص این موضوعات به لحاظ مبنایی و محتوایی از غنای والایی برخوردار است و نقش به سزایی در کاهش و از بین بردن فشارهای روانی و تقویت یا تامین بهداشت روانی در اجتماع، دارد. اسلام (قرآن و حدیث)، راهکارها و سفارش هایی در این بین دارد که زمینه ساز تقویت روحی و روانی افراد در اجتماع، می باشد؛ آن سان که فشارهای روانی اقتصادی مردم را از بین می برد و بهداشت روانی اقتصادی آنان را در این زمینه تقویت ویاتامین می کند. در این باره می توان از راهکارهای قرآن و حدیث جهت درمان عمده ترین بیماری های روانی اقتصادی و پیامدهای آن در اجتماع استفاده نمود.
 • بهمن توان، فرزانه جهانی *، محمود سراجی، ابوالفضل محمدبیگی صفحه 28
  زمینه و هدف

  در عصر حاضر دین پژوهی به شیوه علمی و با استفاده از روش های مورد قبول در علوم انسانی، یکی از حیطه های پژوهشی جدید و مورد توجه در رشته های علمی و دانشگاهی است. با توجه به نقش دین در بهداشت روانی دانشجویان این مطالعه طراحی و مورد ارزیابی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 310 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک به صورت تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. پرسش نامه های دموگرافیک، نگرش مذهبی دکتر خدایاری فرد و سلامت عمومی بین دانشجویان توزیع شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های توصیفی، کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل گردید. در تمام مراحل تحقیق اصول اخلاق در پژوهش رعایت گردید.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سن، نمره سلامت روانی و نمره نگرش دینی دانشجویان (از نمره 100) به ترتیب برابر با 22/2±29/21 سال، 41/9±04/24 و 95/11±04/81 به دست آمد. از نظر طبقه بندی نمره، نگرش مذهبی 4/1 درصد (4 نفر) نگرش ضعیف، 5/12 درصد نگرش متوسط و 86 درصد (240 نفر) نگرش قوی مذهبی داشتند. بین نگرش دینی و سلامت روانی در این مطالعه رابطه مثبتی به دست آمد و بین نگرش دینی با تحصیلات مادر، سن، رشته تحصیلی و محل اقامت رابطه معکوس و معنی دار به دست آمد(05/0p<).

  نتیجه گیری

  اکثر دانشجویان مورد مطالعه دارای نگرش دینی قوی بودند. بین نگرش دینی و سلامت روانی رابطه مثبت به دست آمد. تقویت جاذبه های دینی با برگزاری برنامه های آموزشی، مذهبی و فرهنگی جهت ارتقاء نگرش دینی این عزیزان پیشنهاد می گردد.

 • بهمن توان، فرزانه جهانی * صفحه 36
  زمینه و هدف

  قرآن شفا بخشی است که پس از درمان آن، ترسی از بیماری نیست. یکی از اعجاز قرآن، اثرگذاری آن در امور خدماتی و درمانی است. با عنایت به نقش مهمی که پرستاران در ارائه خدمات به بیماران دارند و با توجه به اهمیت سلامت روان پرستاران این تحقیق صورت گرفت.

  مواد وروش ها

  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی آموزشی می باشد که بر روی 55 نفر از پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. قبل از مداخله و پس ازآن پرسش نامه های سلامت روان بین افراد مورد پژوهش تکمیل گردید. داده ها به کمک روش های آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی کای اسکوئروتی زوجی تحلیل گردید.

  یافته ها

  میانگین سنی افراد مورد مطالعه برابر با 3/6±45/34 و 2/68 درصد (30 نفر) متاهل و بقیه مجرد بودند. میانگین نمره سلامت روان قبل و بعد از مداخله به ترتیب برابر با 76/9±75/27 و 82/7±34/22 به دست آمد که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نشان داده شد(014/0=p).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که مداخله مورد نظر سبب کاهش نمره سلامت روان و به نحوی بهتر شدن وضعیت سلامت روان شرکت کنندگان در مطالعه شده است. به عبارتی دیگر شرکت در کارگاه انس با قرآن می تواند باعث بهبود سلامت روان پرستاران گردد.

 • داود حکمت پو، سعید چنگیزی آشتیانی، زهره عنبری، فاطمه خدادادی، رضوان کمالی نهاد صفحه 42
  زمینه و هدف
  خداوند برای هدایت بشر کتاب آسمانی قرآن را نازل فرمود تا اصول کلی زندگی را به او بنمایاند. قرآن مجید همواره بهترین ها را به انسان نشان می دهد(ان هذالقرآن یهدی اللتی هی اقوم). در همین راستا این مطالعه با هدف تبیین تجارب تاثیر قرائت قرآن در زندگی دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کیفی و رویکرد آنالیز محتوی انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه استفاده شد. مطالعه با نمونه گیری هدفمند شروع و در طی تکامل طبقات، با نمونه گیری نظری ادامه یافت. تعداد 30 نفر به مدت 2 ماه مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه و تحلیل مداوم مقایسه ای استفاده گردید.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد در این مطالعه اعجاز در زندگی، کسب آرامش درونی، برقراری ارتباط انسانی، تصمیم گیری مبتنی بر آموزه های قرآنی، صبر و تحمل، رفتارهای مبتنی بر آموزه های قرآنی، و صرفه جویی به عنوان کدهای سطح دوم ناشی از تاثیر روزانه قرائت قرآن در زندگی مشارکت کنندگان، و «تاثیر قرآن بر تمام ابعاد زندگی» به عنوان درون مایه اصلی پدیدار شدند.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش، تجارب ناشی از تاثیر قرائت قرآن در زندگی دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی اراک با رویکرد کیفی و استفاده از روش تلفیق منابع نسبت به روش کمی، با ژرفای بیشتری مورد شناسایی قرار گرفته اند. از طرفی تاثیر قرائت قرآن بر تمامی ابعاد زندگی مشارکت کنندگان به عنوان درونمایه اصلی این مطالعه، یک یافته بسیار مهم و کاملا منطبق برکلام خدا در قرآن است. بنابراین به منظور بهره گیری بیشتر از الطاف و نعمات الهی که در آیات آسمانی قرآن تجلی کرده است، قرائت روزانه قرآن به تمامی دانشگاهیان و عموم مردم پیشنهاد می گردد تا در بهره گیری هر چه بیشتر از نعمات الهی، برهم پیشی گیرند.
 • سعید چنگیزی آشتیانی، محسن شمسی، ناصر حسینی، مجید رمضانی صفحه 52
  در قرآن کریم حضرت حق می فرماید «خوردن عسل برای مردم شفاء است» «فیه شفاء للناس»، واژه «شفاء» در قرآن، دربارهی خوردنی ها به کار نرفته است، مگر برای عسل و نام یک سوره از قرآن، اختصاص به نحل (زنبور عسل) داده شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اهمیت عسل از دیدگاه قرآن و علم پزشکی صورت پذیرفت. مطالعه حاضر یک پژوهش مروری بوده که با بررسی متون و از طریق جستجوی اینترنتی و دستی خواص درمانی عسل را از دیدگاه قرآن و علم پزشکی مورد مطالعه قرار داده است. در علم پزشکی ثابت شده است که عسل به دلیل رطوبت پایین، فشاراسمزی بالا و اسیدی بودن سبب توقف رشد عوامل عفونت زا می شود و پوشش استریلی روی زخم ها ایجاد می کند، پیامبر اسلام(ص) فرمودند: «لم یستشف المریض بمثل شربه العسل» «هیچ مریضی، به مانند نوشیدن عسل شفاء پیدا نمی کند.».بررسی ها نشان می دهد عسل برای درمان یا تقویت یا پیش گیری امراض پوستی، تقویت رشد طفل، سرطان، تنفس، کبد، صفرا، چشم و گوش، بینی و غیره مؤثر است. تاثیر عسل طبیعی در بهبودی زخم های دیابتی، زخم سالک، کاربرد موضعی عسل بر زخم باز پوست موجب تسریع روند التیام زخم می شود. مصرف خوراکی شربت عسل خرما می تواند موجب افزایش میزان پیشرفت طبیعی زایمان و انقباضات موثر رحم شده و در نتیجه نیاز به سزارین را کاهش می دهد. با بررسی متون انجام شده می توان نتیجه گرفت که تاکید قرآن بر استفاده از عسل در رژیم غذایی و اشاره به خاصیت شفادهندگی آن برای مردمان بی سبب نبوده و امروزه نیز علم پزشکی تایید کننده خاصیت درمانی عسل برای بسیاری از بیماری ها می باشد.
 • مصطفی دلاور صفحه 59
  احکام و قوانین الهی که در دنیا به صورت دین و دستورات عبادی ظهور کرده، اسرار و باطنی دارند. طهارت و نظافت و به خصوص وضو و غسل اهم امور است برای عبادت و طهارت ظاهر وسیله حصول طهارت باطن است. در فلسفه وضو و غسل دو نوع فایده وجود دارد. فایده اخلاقی و معنوی و فایده بهداشتی، انسان طاهر محبوب خداست و خداوند در قرآن فرموده افراد مطهر و پاک از معارف قرآن بهره می گیرند. شستن دست و صورت حداقل سه بار در شبانه روز اثر قابل ملاحظه ای در نظافت بدن دارد و مسح کردن سر و پا باعث تحریک اعصاب آن ناحیه می شود و امروزه ثابت شده درنوروفیزیولوژی تحریکات حسی میزان هوشیاری را بالا می برد و یکی از حکمت های بهداشتی وضو این است که قسمت هایی از بدن که در وضو شسته می شوند 20 درصد سطح بدن را تشکیل می دهند ولی قسمت اعظم قشر حسی مغز(آدمک حسی) با این عمل تحریک می شود. وضو و غسل علاوه بر طهارت باطن و صفای روح باعث نظافت جسم و تحریک سیستم اعصاب مرکزی و افزایش هوشیاری نیز می شود.
 • محمود سراجی صفحه 66
  امروزه مرگ مغزی در پزشکی، مرگ مطلق تلقی می شود.پذیرش این امر، خصوصا برای کسانی که ارتباط عاطفی با فردی که دچار مرگ مغزی شده دارند؛ در حالی که ضربان و نبض دارد، نفس می کشد و رنگ چهره اش عادی است و به ظاهر فقط به خواب عمیق فرو رفته است، بسیار مشکل است. برخی عالمان دین نیز، آن را مرگ مطلق نمی دانند و بنابراین، آثار مرگ را بر آن مترتب نمی کنند. بررسی این امر امروزه در مباحثات حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، فلسفی و پزشکی جایگاه مهمی دارد، به گونه ای که سمینارهای متعددی در سطح بین المللی در این باره برگزار شده است و موضع گیری های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. شناخت ماهیت مرگ مغزی با آرا و اشکال های فراوانی مواجه است. بدیهی است که اگر مرگ مغزی مرگی قطعی تلقی نشود، پیوند اعضا از مردگان مغزی که منبع بزرگ تامین اعضاست با مشکل جدی روبه رو خواهد شد. با تقسیم بندی مراحل حیات به حیات کامل جسد حیات نباتی مستمر حیات اعضا و حیات سلولی و تشریح هر یک به این نتیجه دست می یابیم که مرگ انسان در سه مرحله به وقوع می پیوندد: 1. توقف قلب و ریه ها 2.مردن سلول های مغزی بعد از چند دقیقه محرومیت ازدریافت خون حامل اکسیژن 3. مرگ سلول های جسم که نسبت به اعضا متفاوت است.این ترتیب، در حالت مرگ طبیعی وجود دارد ولی در حالت مرگ مغزی،مرگ از مرحله دوم، یعنی مردن سلول های مغزی، آغاز و به تبع آن به توقف فعالیت قلب و ریه ها و در نهایت مرگ سلول ها منجر می گردد. با این حال، حالت های مشتبه شونده با مرگ مغزی نظیر کمای عمیق هم قابل پیش بینی است. تحقیق حاضر ضمن تشریح مرگ مغزی و تفاوت آن با کمای عمیق و حالت های مشتبه شونده با مرگ مغزی، در نهایت به این نتیجه دست می یابد که مرگ مغزی، مرگ قطعی است و می توان آثار مرگ حقیقی را بر آن مترتب ساخت. در فرضیه پژوهش،این مقاله با پی گیری مرگ مغزی از طریق خواب، کما، زندگی نباتی و مرگ قلبی به دنبال تحلیل واقعی مرگ در پزشکی است و سپس از طریق آیات و روایات رابطه خواب و مرگ و حققیت مرگ را بررسی می کند تا بتواند شواهدی را برای تشخیص مرگ از نگاه وحی به دست آورد و آن را با تلقی پزشکی از مرگ مقایسه کند. بر اساس این فرضیه مرگ مغزی همان مرگ قطعی است.
  روش بررسی
  این مطالعه مرور منابع موجود در بانکهای اینترنتی اطلاعات تفسیری نویسنده، مقالات و منابع کتابخانه ای به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.
 • سیدمحمدعلی شریعت زاده، علی اکبر ملکی راد، احمد همتا، سیدمهدی شریعت زاده صفحه 79
  خواب یکی از نیازهای اساسی انسان است و هر گونه اختلال در جریان طبیعی آن علاوه بر ایجاد مشکلات روانی می تواند کارآیی فرد را نیز کاهش دهد. در آیات قرآنی توضیحات و اشاراتی درباره خواب و ویژگی های آن بیان شده، در سوره نبا (و جعلنا نومکم سباتا) از خواب به عنوان سبات تعبیر گردیده و سبات از سستی و رخوت که یک حالت بیماری است گرفته شده است، اما کیفیت حدوث خواب را می توان از آیه 11 سوره کهف استنباط نمود که می فرماید: از ویژگی های خواب آن است که فرد نمی تواند زمانی را که در خواب گذرانده حدس بزند. در آیات دیگری هم خواب را به مرگ موقت تشبیه کرده است. موادی نظیر کورتیزول و آندروفین و آنکفالین که سبب شادی شده و اثر مستقیم بر روی قسمت های مختلف بدن از جمله عضلات اسکلتی دارند منجر به راحتی عضلانی در طول روز می شوند. میزان ترشح این مواد در داخل بدن در ساعات صبحگاهی به شدت افزایش می یابد. لذا در صورت بیداری انسان در این ساعات لذت و شعف سرمست کننده ای نصیب او می شود که بی شک بر زندگی او تا آخر روز تاثیرگذار است. براساس نتایج حاصل از سوی آژانس بین المللی تحقیقات سرطان در سازمان جهانی بهداشت، زنانی که در شیفت شب کار کرده اند بیشتر در معرض ابتلا به سرطان سینه بوده اند و همچنین در مردانی که شب ها کار می کنند ابتلا به سرطان پروستات افزایش می یابد. خواب در شب از نعمات الهی است که خداوند به آدمی هدیه کرده است و خداوند در آیه 23 سوره روم، خواب در شب را به عنوان یکی از آیات قابل تفکر برای انسان دانسته و از انسان خواسته است تا در این باره به تحقیقات و پژوهش های علمی رو آورد تا بداند خواب شب تا چه اندازه برای کمال آدمی و دستیابی به موفقیت موثر است.
 • محسن شمسی، فرخنده امین شکروی، محمود کریمی، سعید بشیری صفحه 88
  زمینه و هدف
  بشر امروز با وجود پیشرفت های سریع و حیرت آور در زمینه پیش گیری، درمان و کنترل بیماری ها و آثار مثبت آن برای جامعه به دلیل عدم اتکاء به تعلیمات پیامبران در زمینه اخلاق معنویت و روابط سالم انسانی دچار بحران های اجتماعی اخلاقی و زیست محیطی شده که این عوامل باعث گسترش بیماری ها و ظهور بیماری های نوپدید از جمله ایدز شده است راه نجات از این بحران ها بازگشت به تعالیم پیامبران و ادیان آسمانی و در راس آنها اسلام است مقاله حاضر به تبیین نقش تعالیم اسلامی در نایل شدن به هدف توسعه هزاره سوم در مبارزه با بیماری های مالاریا و ایدز می پردازد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری سعی شده است از طریق دسترسی به منابع معتبر در قالب یک مقاله توصیفی راهبردهای عملی در دین اسلام را جهت نایل شدن به هدف ششم توسعه هزاره سوم که مبارزه با بیماری ها، ایدز و مالاریا می باشد مورد بررسی قرار گیرد. جهت این کار با استفاده از کلید واژه های مناسب و جستجوی الکترونیکی و دستی در منابع معتبر اسلامی و پزشکی اطلاعات گردآوری و به سوال محوری پژوهش پاسخ داده شده است.
  یافته ها
  بر اساس نتایج مطالعات مرور شده آنچه از دستورات و نظرات دین اسلام در زمینه بهسازی محیط و حفظ منابع طبیعی، رعایت بهداشت فردی، تقدم بهداشت بر درمان، پرهیز از رفتارهای پرخطر جنسی و غیره همگی در پیش گیری و کنترل بیماری های مالاریا و ایدز کاربرد عملی داشته به گونه ای که اگر پایبندی به دین اسلام وجود داشت شاید امروزه شاهد بروز بیماری ایدز به عنوان یک بیماری نو پدید نبودیم.
  نتیجه گیری
  با توجه به در دسترس بودن منابع و دستورات بهداشتی و درمانی ارزشمند در دین اسلام جهت پیش گیری و مبارزه علیه بیماری ها می توان این نظریات را به کار بست و از گسترش یا ایجاد بیماری های نوپدید دیگر پیش گیری نمود از این رو دستورات دین اسلام را می توان به عنوان یکی از راهبردهای اساسی برای نایل شدن به اهداف توسعه هزاره سوم به جهانیان عرضه نمود.
 • صفیه صوفیان، معصومه صوفیان صفحه 99
  زمینه و هدف
  پیشرفت های اخیر در زمینه زیست شناسی و علم پزشکی، انقلابی در دانش انسان در زمینه مغز و علوم اعصاب شناختی مرتبط با احساسات و خود آگاهی ایجاد کرده است و باعث توسعه تئوری ها در روانشناسی در زمینه باورهای دینی و تجربیات دینی در فرهنگ های متفاوت انسانی شده است. در این مقاله مروری، به بررسی تجربیات دینی از دیدگاه علم اعصاب شناختی می پردازیم.
  مواد و روش ها
  با تکنیک های تصویربرداری مثل تشدید عملکرد مغناطیسی، تصویر برداری گسیل پوزیترون و تصویربرداری گسیل تک فوتون می توان به مطالعه فعالیت های مغزی افراد دینی پرداخت. اعمال دینی باعث فعال شدن مداری در سایت های مغزی می شود که از آن به عنوان صلیب دینی مغز نام می برند و شامل آمیگدال و هیپوکامپ، سیستم لمبیک، لوب تمپورال آنتیرور، اوربیتو فرونتال، کورتکس پروفرونتال پشتی و جانبی هستند. این مدار توسط سیستم دوپامینی و سروتونینی تنظیم می شود. اعمال دینی بلند مدت مثل مراقبه باعث فعال شدن لوب های فرونتال می شوند و این امر باعث می شود که انسان کنترل بیشتری روی عملکرد «خود» داشته باشد در قرآن نیز کلمه «خود» معادل نفس به کار رفته و به سه نوع نفس اماره، لوامه و مطمئنه اشاره شده است.
  نتیجه گیری
  بقاء رفتارهای اخلاقی که جزء رفتارهای مهاری می باشد، منوط به شکل گیری ارتباطات مغزی آن است که فقط در اثر تمرینات مداوم و بلند مدت دینی به دست می آید.
 • محمدحسن قوسیان مقدم، مریم ملکی صفحه 108
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین عوامل سلامت و تندرستی رعایت آموزه های بهداشتی در خوردن و آشامیدن است. توصیه های اسلام در خصوص تغذیه نه تنها موجب سلامت جسم که تضمین کننده سلامت روان انسان نیز می باشد. اسلام ضمن توصیه به مصرف گوشت در حد نیاز بدن، مصرف گوشت بعضی از حیوانات را برای انسان غیر مجاز شمرده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مصرف گوشت خوک بر سلامت انسان از دیدگاه قرآن و طب می باشد.
  مواد و روش ها
  با مراجعه به آیات قرآن کریم، احادیث، و مرور مطالعات انجام شده، تحقیقات مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد. قرآن کریم در چهار سوره مختلف و ائمه معصومین در احادیث مصرف گوشت خوک را برای مسلمانان حرام دانسته اند.
  یافته ها
  وجود گروهی از آمین ها، مواد کارسینوژن، چربی بالا و میزان بالای هورمون رشد از گوشت خوک محصولی تولید می کند که به آن سوتوکسین (Sutoxin) اطلاق می کنند. وجود بیماری های زئونوز قابل توجه و خطرناک، ماندگاری کم و فسادپذیری بالا از جمله دیگر دلائل غیر قابل مصرف بودن گوشت خوک برای انسان است.
  نتیجه گیری
  ادیان الهی با توجه به نقش تغذیه در سلامت جسم و روان دستوراتی در مورد استفاده از غذای پاک و سالم و عدم مصرف مواد غیر بهداشتی اعلام داشته اند. گوشت خوک یکی از مواد غیر قابل مصرف و غیر بهداشتی برای انسان است که متاسفانه به دلیل عدم شناخت کافی هنوز مورد استفاده گروهی از انسان ها واقع می گردد.
 • سعید موسوی پور، محمود گلزاری صفحه 118
  زمینه و هدف
  از نگاه قرآن خواب از آیات الهی است که دارای معنا و تعبیر است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تحلیل محتوای رؤیا از دیدگاه قرآن و روان شناسی مرور به عنوان روشی مناسب برای شناخت ویژگی های انسان و راهکاری برای درمان است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیل محتوا است. در ابتدا مجموعه کتب تفسیری و روان شناسی مرتبط با موضوع بررسی شدند. سپس 75 دانشجو دانشگاه علوم پزشکی اراک در مدت 5/6 ماه به طور روزانه یا هفتگی تعداد 5688 رؤیا را گزارش نمودند. رؤیاها با استفاده از روش تحلیل محتوا و آمار توصیفی شامل ارایه تعداد رؤیاها، سن، میانگین و فراوانی مؤلفه های گزارش شده تحلیل شدند.
  یافته ها
  توجه به محتوای رؤیا و تعبیر مفاهیم آن هم برای شناخت ویژگی های انسانی حایز اهمیت بود و هم می تواند جنبه درمانی داشته باشند، همچنین محتوای رؤیاها در گزارش ارایه شده به ترتیب بیانگر وجود درصد بالایی از مؤلفه های اقوام (33/93 درصد)، دانشگاه و اساتید (33/89 درصد)، خانواده (88 درصد)، باورهای مذهبی (66/86 درصد)، دوستان (68 درصد)، کابوس (66/66 درصد)، بازگشت به گذشته (33/61 درصد)، رؤیای روشن (7/42 درصد) و روان رنجوری (33/41 درصد) بوده است.
  نتیجه گیری
  از دیدگاه مفسران آیات الهی و نیز روان شناسان از مؤلفه های موجود در محتوای رؤیاها خواب های پریشان و یا تعبیر آنها می توان برای دست یافتن به ضمیر ناخودآگاه، شناخت بیشتر انسان و درمان بیماری های روانی استفاده نمود؛ اما تفاوت این دو منظر در رؤیاهایی است که تحت عنوان «رؤیای صادقه» در قرآن و منابع اسلامی بر آن ها تاکید شده است و علم روان شناسی با آن آشنا نیست.
 • حسین مهدیزاده، مهین حسینی صفحه 129
  زمینه و هدف
  امروزه این سوال که جنبه های معنوی سلامت چگونه می توانند در چارچوب ارتباط پزشک و بیمار قرار گیرند به یکی از بحث های کنونی در حوزه پزشکی و احترام به ارزش های بیمار تبدیل شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مجازی از طریق ارسال ایمیل بر به کارگیری شاخصه های اخلاق قرآنی و اسلامی توسط پزشکان اجرا شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای تعداد 75 نفر از پزشکان عمومی و متخصص شهر کرمانشاه با روش غیر تصادفی آسان وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل چک لیست عملکرد رفتار پزشکان و پرسش نامه محقق ساخته، براساس ویژگی های اخلاقی استخراج شده از قرآن و احادیث بود. هر هفته سه بار مطالبی استخراج شده از منابع اسلامی به ایمیل شرکت کنندگان ارسال شد تجزیه و تحلیل داده ها ا استفاده از آزمون تی وابسته در نرم افزار 15SPSS انجام شد.
  یافته ها
  عمده ترین یافته های پژوهش نشان دهنده تاثیر آموزش عجازی قرآن در افزایش به کارگیری مولفه های اخلاق عمومی و ثابت ماندن مولفه های اخلاق حرفه ای بود.
  نتیجه گیری
  گر چه ارتقای اخلاق حرفه ای نیازمند یک سلسله آموزش های بلند مدت تر می باشد اما نتایج این تحقیق نشان داد آموزه های دینی در افزایش به کارگیری مداخله های اخلاق عمومی موثر می باشد.
 • مسعود نیک فرجام صفحه 134
  زمینه و هدف
  اسکیزوفرنی یک اختلال مزمن و یکی از مشکلات بهداشتی عمده در جهان محسوب می شود و انتخاب روش های درمانی متنوع و متناسب با فرهنگ جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزه های دینی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی می باشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه مداخله ای بوده که در آن 62 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان روان پزشکی به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند و مقیاس کیفیت زندگی برای بیماران اسکیزوفرنی (SQLS) برای هر دو گروه اجرا شد. سپس در گروه تجربی آموزه های دینی (نماز، دعا و قصص قرآنی) به مدت 2 ماه اجرا شد و از هر دو گروه مجددا آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون تی وابسته و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش قبل از مداخله نشان داد که تفاوت معنی داری در میانگین نمرات دو گروه تجربی و شاهد وجود ندارد(08/0=p) بعد از مداخله تفاوت معنی داری در میانگین نمرات گروه تجربی در مقایسه با قبل از مداخله مشاهده شد(04/0=p) در حالی که میانگین نمرات قبل و بعد گروه شاهد اختلاف معنی داری را نشان نداد(14/0=p).
  نتیجه گیری
  همان طور که نتایج مطالعه نشان دادند آموزش های مذهبی و معنوی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی می تواند در افزایش رضایت آنها از کیفیت زندگی موثر باشد.
|
 • Ebrahimi E Page 2
  This study considers the art of Quran in healing human psychological and spiritual disorders. Since the subject matter of Quran and medicine is human and the objective of both is health and welfare of human body and soul, it is suggested that man can learn how to remedy his psychological pains through Quran. Accordingly, after providing definitions for sick and healthy heart and soul, we will look at some instances of psychiatric disorders and investigate them closely through ideas put forward by scientists. Also, we argue that the origin of these diseases goes back to human motivations, belief system, and social and political matters, while some are related to ethical principles. Then we will focus on the qualities and effects of healthy soul in the view of Quranic verses. Eventually, it will be stated that since human behavioral reactions are the signs of a healthy soul or a psychotic one, those who seek peace in this world and salvation in the afterworld are suggested to prevent and cure psychological problems and create balance in their personality by using commandments given by Quran since the aim of Quran is maintaining balance between different instincts.
 • Ahmadian M, Shariatzadeh Sma, Hamta A Page 11
  Dermatoglyphic patterns are formed during the first and the second fetal development trimesters and they remain unchanged afterwards. At the end of the fourth month of fetal development, fingertips are formed along with brain and other derived ectodermia developments. In the 19th century, the mystery of human fingertips was discovered, and it was realized that fingertips consist of tiny network lines in the epiderms of the skin, and are exclusive to every individual, even to twins. In this study, through library research, by reviewing quantitative and qualitative dermatoglyphic patterns, the miracle of fingertips was considered based on Quran and Islamic commandments. Much research has been done comparing individual dermatoglyphic patterns of hands among various races, and the quantitative and qualitative relationship between dermatoglyphic patterns and diseases such as schizophrenia, nervous disorders, Down syndrome, diabetes I, Alzheimer, multiple sclerosis, congenital spinal abnormalities, and psoriasis disease has been shown. Accordingly, finger prints are used for identifying individuals, detecting criminals, and studying disease of genetic background. They can also be used as clues in determining the etiology of diseases. Fingertip sign is unique for every individual. Quran, in response to those who deny the resurrection after decomposition of the body and bones (Saffat, 37: 16), declares that Allah almighty, is not only capable of recreating them, but also is able to make human fingertips again (75: 3-4). The study shows the importance of human’s fingertips as the miracle of human creation, and reveals why Quran emphasizes on them as one indication of resurrection.
 • Ahmadifar M, Rezayi, Ahmadian M Page 18
  As the world is moving at the fastest possible speed toward industrialization, great technical developments, and becoming a place devoid of difficulties and troubles, the issue of illnesses and mental problems still persists as an unpleasant matter which is quite noticeable. This study was done through reviewing the available Quranic books and resources. In such matters, Quran and Hadith are rich in both content and foundation and play a vital role in decreasing and alleviating mental pressures and enhancing and establishing mental health in the society. In this regard, Islam (Quran and Hadith) enjoys and offers recommendations and solutions for fortifying the individual’s mental and spiritual basis in the society in a way that it eliminates the peoples’ economic and mental pressures and strengthens or establishes their economic mental hygiene. In this regard, the solutions and recommendations of Quran and Hadith can be applied to the treatment of the majority of economic mental diseases and their consequences.
 • Bahman Tavan, Farzaneh Jahani, Mahmood Seraji, Abolfazl Mohammad Beygi Page 28
  Background

  Nowadays, scientific religion studies using the commonly accepted methods in human sciences is one of the new, interesting research areas in scientific and academic research. Noticing the importance of religion in student’s mental health, this study was designed and conducted.

  Materials And Methods

  In this Cross-Sectional study, 310 students at Arak University of Medical Sciences were randomly surveyed through demographic, Khodayary Fard’s religious attitude, and GHQ-28 questionnaires. Data were analyzed via descriptive statistics, Chi square, and Pearson-product correlation through SPSS software. In all stages of the research, ethical issues in research were taken into consideration.

  Results

  The mean and standard deviations of age, GHQ, and religious attitude were 21.29±2.22 years, 24.04±9.41, and 81.04±11.9, respectively. In terms of religious attitude, 1.4% (4 students) had weak, 12.5% had moderate, and 86 % (240 students) had strong attitudes. A positive relationship was observed between religious attitude and mental health. Also, there was a significant inverse relationship between religious attitude and age, major, place of living, and mother’s level of education (p<0.05).

  Conclusion

  In this study, the majority of the students had strong religious attitudes and a significant positive correlation was found between the students’ religious attitude and mental health. Improving religious attractions through educational, religious, cultural programs for enhancing the religious attitudes of students is suggested.

 • Bahman Tavan, Farzaneh Jahani Page 36
  Background

  The holy Quran is the curative that after its cure, there is no fear of disease anymore. One of the miracles of Quran is its effect on service and medical care duties. Noticing the key role of nurses in offering health service to patients and the importance of the nurses’ mental health, this study was conducted.

  Materials And Methods

  This educational trial was done on 55 nurses at educational hospitals of Arak University of Medical Sciences through randomized simple-sampling. Before and after intervention, the GHQ-28 questionnaire was completed by the participants. Data were analyzed through descriptive statistics, paired t-test, and Chi square.

  Results

  The mean age of the nurses was 34.45±6.3 years, and 68.2% (30 participants) of them were married and the rest were single. The mean mental health scores before and after intervention were 27.75±9.76 and 22.34±7.83 which indicated a significant difference (p<0.014).

  Conclusion

  The findings of this study suggest that this intervention has been effective in reducing mental health scores and somehow, in improving the nurses’ mental health status. On the other hand, participation in the familiarity with Quran workshop can improve the nurses’ mental health.

 • Davood Hekmatpou, Saied Changizi Ashtiani, Zohre Anbari, Fatemeh Khodadadi, Rezvan Kamali Nahad Page 42
  Background
  Allah descended the holy Quran to guide the human and for instructing him the principles of life. The holy Quran always guides the human in the best of ways. Accordingly, the aim of this study was to explore the manifestation of Quran reading in the life of faculty members, students, and clerks’ at Arak University of Medical Sciences (AUMS).
  Materials And Methods
  This qualitative study was done through content analysis method, and the data were collected through interviews. The study was initiated with purposive sampling and continued by theoretical sampling; 30 individuals were interviewed over a 2 month period at AUMS. The data were analyzed based on the content analysis method. Continuous-comparative analysis was utilized for data analysis.
  Results
  Data analysis showed the manifestation of miracles in life, achieving internal peace, having humanistic communication, decision making based on Quran instructions, being patient and tolerant, behaving based on Quran instructions, and saving as secondary codes of the effect of Quran reading on participants’ life, and “the effect of holly Quran on the whole dimensions of life” as the main code or theme.
  Conclusion
  In this qualitative study, using triangulation sources, the effects of Quran reading on the faculty members, students, and clerks’ life at AUMS were identified more profoundly than the quantitative methods. On the other hand, the effect of Quran reading on all dimensions of the participants’ life, as the theme of this study, is a very important finding which is completely in accordance with Allah’s words in Quran. Therefore, in order to achieve more divine benefits from Quran, reading the holy Quran is recommended to academians and all people, in general, so as to compete for using Quran more.
 • Saeed Changizy Ashtyani, Mohsen Shamsi, Naser Hosseini, Majid Ramezani Page 52
  In the Holy Quran, it is stated that “eating honey has healing for people” “Fihe shefaho lenas”. The word “healing” in Quran has not been used about any other food but honey and one Sura in Quran is dedicated to Nahl (bee). This study investigates the importance of honey from the perspective of Quran and medicine. This review article investigated the therapeutic properties of honey from the perspective of Quran and medicine through text analysis and manual and online search. Medicine has proven that honey due to its low moisture, high osmosis, and high acidity inhibits the growth of infectious agents and creates a sterile coat on the wound. Prophet Mohammad said, “Lam yastashfeo almariz bemasale sharbato olasal”, meaning that nothing cures the sick person the way honey does. Studies have shown that honey is effective in strengthening child development and treatment, prevention, and improvement of skin, respiratory, liver, gallbladder, eyes, ears, and nose diseases and cancer. The application of natural honey to healing diabetic and cutaneous ulcers and the topical application of honey to open wounds can accelerate the healing process. Oral administration of dates honey syrup can enhance the natural progression of delivery and womb contractions which decrease the need for cesarean. It can be concluded from the review of the literature that emphasis of Quran on the use of honey in diet and its reference to the healing property of honey for people has not been without a cause. Modern medicine also verifies the curative properties of honey for many diseases.
 • Mostafa Delavar Page 59
  Abstract There are secrets to the orders and rules of God that have manifested in religion or religious practices. Cleanliness and hygiene, especially through ablution, are essential issues in worshiping God. Physical cleanliness is viewed as the way for reaching inner decency. There are two types of benefits to ablution: moral/spiritual and health. The immaculate man is favored by God and as God states in Quran: “immaculate and clean man can benefit from the content of Quran”. Washing hands and face, at least three times daily, has significant effects on physical hygiene and washing the head and feet in water stimulates the nervous system in these organs. Today, it is a proven fact in neurophysiology that neural stimulation raises the level of awareness. One of the health benefits laid in ablution is that the body parts washed in ablution make up 20% of the body surface area but a major portion of brain cortex is stimulated by this simple act. Ablution, in addition to inner purity and spiritual refinement, increases physical cleanliness, triggers the central nervous system stimulation, and raises the awareness level.
 • Page 66
  Background
  Today, medicine regards brain death as absolute death; a fact that its acceptance, especially by those who are emotionally connected with the patients with a beating heart and a normal face while he is breathing and seems to be fast asleep, is very difficult. Some religious leaders do not view this state as absolute death and do not relate it to death. Consideration of this issue is of great importance in legal, political, social, ethical, philosophical, and medical debates and several international conferences have been held on this controversial issue. There are different stances and viewpoints with regard to the nature of brain death. It goes without saying that if brain death is not regarded as absolute death, organ transplantation from patients with brain death who are a great source of organ provision will face major difficulties. By dividing life into such stages as complete physical life, constant vegetative life, singular organ life, and cellular life and elaborating on each stage, such conclusion can be reached that death occurs in three stages: 1) Cardiac and pulmonary death, 2)death of brain cells minutes after deoxygenation, and 3) death of body cells which differs from organ death. Such an order exists in natural death but in brain death, death starts from the second stage and eventually leads to the death of cells. There are, however, stages akin to deep coma. This study, in addition to explaining brain death and its differences with deep coma and other similar states, comes to the conclusion that brain death is equal to absolute death and can be treated as real death. This study investigates brain death in medicine by taking such concepts as sleep, coma, vegetable life, and cardiac death into consideration. Then it deals with the relationship between sleep and death as well as the reality of death so as to provide ample evidence for realization of death in the view of religion and compare it with the medical concept of death. According to this hypothesis, brain death is equal to absolute death. This study is a descriptive-analytical review of internet databases and library resources.
 • Seyed Mohhamad Ali Shariat Zadeh, Ahmad Hamta, Ali Akbar Malekirad, Shariat Zadeh Page 79
  Sleep is one of the basic needs of human and any disorder in its natural flow in addition to creating psychological problems can reduce the individual performance. There are descriptions and references about sleep and its features in Quran. In Naba Surش sleep has been referred to as a weakness that indicates a disease state. However, the conditions for the occurrence of sleep can be inferred from Kahf Sura, verse 11, which states: “a major quality of sleep is that one cannot estimate its duration”. In several other verses, sleep is said to be similar to temporary death. Substances such as endorphins, cortisol, and encephalin cause euphoria and have direct impacts on different parts of the body including skeletal muscles that lead to muscle comfort during the day. The amount of secretion of these materials into the body in the morning hours significantly increases. Therefore, waking up early in the morning can bring about euphoria and can have positive impacts which last till the end of the day. According to the findings released by the International Agency for Research on Cancer World Health Organization, men and women who work night shifts are at a greater risk of developing breast cancer and prostate cancer, respectively. Night sleep is a divine blessing that God has endowed people and God in verse 23 of Rome Sura refers to sleep as “one of the signs revealed to people” and asks people to search and investigate about it so as to realize to what extent night sleep can contribute to human perfection and success
 • Mohsen Shamsi, Farkhonde Amin Shokravi, Mahmood Karimi, Saeed Bashirian Page 88
  Background
  Today, in spite of quick and amazing human advancements in prevention treatment, and control of diseases and their positive effects on the community, lack of reliance on the instructions of prophets on spirituality and ethics of human relationships has led to health, social, ethical, and environmental crises that have resulted in spread of emerging diseases such as AIDS. Therefore, the way out of this crisis is the return to the instructions of prophets and religions, especially Islam. This article explains the role of Islam instructions in achieving millennium development goals in the fight against malaria and AIDS.
  Materials And Methods
  In this review article, through access to reliable sources in the form of a descriptive article, practical strategies of Islam for achieving millennium development goals for fighting diseases, AIDS, and malaria are investigated. In so doing, by applying appropriate keywords to electronic and manual search in reliable Islamic and medical resources, data were collected and the central research question was addressed.
  Results
  Based on the results of the reviewed studies, instructions and ideas of Islam on reconstructing the environment, preservation of natural resources, observing personal health, priority of health to treatment, abstinence from risky sexual behaviors, and so forth have practical implications for malaria and AIDS control and prevention so that if there had been commitment to Islam, AIDS as an emerging disease might never have developed.
  Conclusion
  Noticing the availability of resources and instructions in Islam on health and medicine for prevention and fight against diseases, such ideas can be utilized for preventing the emergence and development of other new diseases. Hence, Islamic instructions can be presented to the world as practical strategies for achieving millennium development goals.
 • Safyeh Soufian, Masomeh Sofian Page 99
  Background
  Recent advances in biology and medicine have revolutionized human knowledge on the brain and neurology. This has resulted in the emergence of psychological theories on religious beliefs and experiences in different cultures. This review article deals with religious experiences from a neurologic perspective.
  Materials And Methods
  Functional imaging techniques such as SPECT, positron emission tomography (PET), and functional MRI (fMRI) allow for the study of brain functions of religious individuals. Religious acts activate a circuit in the brain site which is known as religious circuit that involves the amygdale, the hippocampus, the limbic system, the anterior temporal lobe, the orbito-frontal, and dorsomedial and dorsolateral prefrontal cortices. The religion circuit is regulated by serotonin and dopamin. Long-term religious exercises, such as meditation, activate the frontal lobes which give human beings greater control over the functions of the “self”. The word “self” has been referred to as the nafs in Quran which consists of ‘that which incites to evil’ (alnafs al-ammara), ‘the nafs that blames’ (al-nafs al-lawwama), and ‘the serene self’ (al-nafs al-mutma’inna).
  Conclusion
  Survival of ethical behaviors belonging to the inhibitory behavior depends on the formation of brain connections which can only be obtained through consistent long-term religious exercises.
 • Mohammad Hasan Ghosian Moghaddam, Maryam Maleki Page 108
  Background
  Eating and drinking according to health instructions is a major factor in health. Islam recommendations regarding nutrition ensure not only physical health but also mental health. While advising Muslims to consume meat as much as their body requires, Islam forbids certain types of meat. This study is to investigate the effect of pork consumption on human health from the perspective of Quran and medicine.
  Materials And Methods
  Relevant Quranic verses and Hadith and the existing literature were reviewed and described through the use of specific keywords. We utilized relevant materials from the Holy Quran and Hadith and also conducted a literature search through specific related keywords.
  Results
  In four Surahs of Quran and Hadith from the infallible Imams, pork consumption is forbidden. The presence of a group of amines, carcinogenic agents, high fat, and a high level of growth hormones turns pork into a sutoxin product. In addition, the presence of significant zoonotic diseases, quick decay, and easy contamination are other reasons which make pork consumption harmful for human.
  Conclusion
  Noticing the significant role of nutrition in physical and mental health, divine religions have pronounced recommendations on using decent and healthy nutrition and refraining from using the unhealthy materials. Pork is one of these unhealthy and unusable materials which unfortunately, due to lack of sufficient awareness, is still consumed by some.
 • Saied Moosavipour, Mahmmd Golzary Page 118
  Background
  Quran views sleep as a divine sign with deep meaning and interpretation. The aim of this study was to investigate the content of dreams from the perspective of Quran and psychology, as an appropriate method for understanding human characteristics and presenting a proper treatment approach.
  Materials And Methods
  The present study is a descriptive, content analysis one. First a collection of psychology and interpretation books on this issue were considered. Then 75 students at Arak University of Medical Sciences were asked to report their dreams on daily or weekly basis which totaled 5688 dreams over a 6.5 month period. The dreams were analyzed using content analysis method and descriptive statistics, including the number of dreams, age, mean, and frequency of the reported parameters.
  Results
  Noticing the nature of dreams, the interpretation of their content and concepts is of significance to the understanding of human traits and provision of treatment methods. The content of the reported dreams were, respectively, indicative of a high percentage of ethnic (93.33%), university and professors (89.33%), family (88%), religious beliefs (86.66%), friends (86%), nightmares (66.66%) returning to the past (61.33%), lucid dreaming (42.7%), and neurosis (41.33%).
  Conclusion
  In the view of commentators on divine verses and psychologists, the elements present in the content of dreams can be utilized in obtaining a better understanding of the unconscious stream of human mind, knowing more about human beings, and treating mental disorders. The difference between these two perspectives, religious and psychological, is in dreams known as "true dreams" which are emphasized in Quran and Islamic sources, while psychology has failed to recognize them.
 • Mahin Hossini, Hossin Mahdizadeh Page 129
  Background
  Nowadays, the question of how the moral aspects of health can be put into the framework of patient-physician relationship has turned into a current debate in the area of medicine and patients’ rights. This study was conducted to examine the effect of virtual education through sending emails to physicians on their application of Islamic and Quranic codes of ethics.
  Materials And Methods
  In this interventional study, 75 general practitioners and specialists in Kermanshah were selected through non-randomized simple sampling method. The means of data collection were physicians’ ethical conduct checklist and a questionnaire which was prepared by the researcher according to the ethical traits extracted from Quran and Hadith. Concepts extracted from Islamic resources were sent to the physicians email addresses 3 times a week. Data were analyzed through dependent t-test using SPSS software version15.
  Results
  The major findings of the study indicated the positive effects of online Quran teaching on enhancing the application of the ethical codes of conduct and stabilizing the professional codes of ethics.
  Conclusion
  Although improving professional ethical conduct requires long-term training programs, the findings of this study indicated that religious education can be effective in using the general codes of ethics.
 • Masoud Nikfarjam Page 134
  Background And Aim
  Schizophrenia is a chronic illness, and one of the major health problems in the world. So the select of different treatment methods that is appropriate for community culture is very important and necessary issue. The purpose of this study was to investigate the effect of religious training (prayer) on quality of life of schizophrenic inpatients.
  Materials And Methods
  62 schizophrenic inpatients were assigned randomly to two groups: experimental and control. Data were collected via Schizophrenia Quality of Life Scale (SQLS). After two months religious training (prayer) for experimental group (three times a week), all of the subjects were assessed again.
  Findings
  The findings showed that, before intervention there was no significant difference between two groups (t=-1/78, p=0/08). After intervention (religious training), there was significant difference in experimental group (t=2/09, p=0/04). Despite the difference in experimental group, there was no significant difference in control group (t= 1/50, p= 0/14).
  Conclusion
  This study showed that, religious and spiritual training can be increase the satisfaction of quality of life schizophrenic patients.