فهرست مطالب

 • پیاپی 34 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/05/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد صالحی فرد، سیددانا علی زاده صفحه 1
  ضرورت عملیاتی شدن راهبرد گذر از «تصدی گری» به «واگذاری امور و وظایف» از جانب شهرداری ها در کلان شهرها، نگرش مشارکتی به فعالیت های عمرانی و خدماتی را تقویت کرده است، اما پاسخ به چگونگی بهره مندی از مشارکت های شهروندی سبب شد تا در این مقاله ضمن تشریح ابعاد پیدا و پنهان مشارکت های شهروندی در ایجاد و نگهداری بازارهای روز میوه و تره بار، مواد لبنی و پروتئینی در شهر مشهد، کلیه فرایندها و عوامل تاثیرگذار، نحوه مداخله شهروندان و تعامل آنها با شهرداری مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مقاله که بر مبنای روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی با اتکا به مطالعات پیمایشی و میدانی و تحلیل ثانویه به رشته تحریر در آمده است گویای آن است که:1- میزان مراجعه و خرید شهروندان کلان شهر مشهد از 48 درصد در سال 1385 به بیش از 65 درصد در حال حاضر افزایش یافته که بدون شک یکی از مهم ترین دلایل آن توجه مسوولان و مدیران شهری و شهرداری به خواسته های شهروندان و بسترسازی جهت مشارکت شهروندان در پروسه مکان یابی، احداث و بهره برداری از بازارهای روز بوده است.
  2- بر اساس مشاهدات میدانی در سال جاری نسبت به سال 1385، مشارکت شهروندان در فرایند استانداردسازی خدمات شهری بویژه در بازارهای روز به بهبود خدمات این بازارها (تنوع محصولات عرضه شده، ارتقای کیفی و بهداشتی محصولات و حتی بهبود شاخص های کالبدی- فیزیکی بازارها و...) منجر شده است (مشارکت های شهروندی در قالب کمک های فکری و فنی، کمک های مالی، همکاری در اجرا، مشارکت در سرمایه گذاری و... بوده است).
  3- میزان مشارکت شهروندان در خصوص بازار روز در مناطق شهری شهر مشهد متفاوت می باشد به نحوی مناطق 1 و 2 و 10 حداکثر مشارکت و مناطق 3 و 8 و 9 و 11 دارای مشارکت متوسط و سایر مناطق دارای حداقل مشارکت بوده اند.
  کلیدواژگان: مشارکت، شهروندان، شهرداری، خدمات شهری، بازار روز، مشهد
 • جمال محمدی، حمیدرضا رخشانی نسب صفحه 28
  در این مقاله عوامل مؤثر بر جذب شهروندان به پارک های شهری اصفهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. هدف پژوهش «سنجش تاثیر متغیرهای تعیین کننده رفتار شهروندان همچون وضعیت اشتغال، جنسیت، سن و نوع وسیله ی نقلیه ی در اختیار خانوارها بر زمان استفاده از پارک های شهری و دسترسی و جذب شهروندان به آنها» می باشد. روش پژوهش «توصیفی- تحلیلی و پیمایشی» است که با تکمیل 300 پرسشنامه در 8 پارک شهری اصفهان انجام شده است. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشگری و سنجش تعامل متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون های «تحلیل واریانس»، «ضریب فی و کرامر»، «آماره ی کندال سی»، «توکی» و «کای اسکویر پیرسن» استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه ی بین برخورداری از اتومبیل شخصی و دسترسی به پارک های شهری و ارتباط وضعیت شغلی و سنی شهروندان با نوع جاذبه ی پارک ها معنادار است. در مقابل، جنسیت افراد تفاوت معناداری با نوع جاذبه ی پارک ها دارد.
  کلیدواژگان: پارک های شهری، جاذبه های طبیعی، جاذبه های مصنوعی، ویژگی های ایمنی و دسترسی، اصفهان
 • ابوالفضل قنبری، میرنجف موسوی صفحه 50
  هدف از این مقاله، شناسایی قطب های رشد در ایران و نحوه ی شکل گیری آنها و همچنین تاثیرات ناشی از قطب های رشد بر نابرابری های ناحیه ای است. روش پژوهش توصیفی- موردی است. نتایج بررسی حاکی از آن است که سیاست قطب رشد در برنامه های عمرانی کشور بویژه از برنامه ی عمرانی سوم به بعد موجب شد مراکز شهری بزرگ کشور با سرمایه گذاری کلان صنعتی و سرازیر شدن سرمایه و نیروی انسانی ماهر و متخصص از نواحی پیرامونی به این مراکز مواجه شوند و به شکل گیری قطب های رشد دامن زنند. تهران به عنوان قطب رشد برتر، شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز به عنوان قطب های رشد درجه ی یک، شهرهای 1000- 500 هزار نفر و شهرهای مراکز استانی به عنوان قطب های رشد درجه دو به دلیل مرکزیت و تمرکز نهادها و سازمآنهای اداری- سیاسی موجب شده اند که بیشتر جمعیت نواحی پیرامون استان برای نیل به فرصت های شغلی بهتر به این مراکز سرازیر شوند. چنانچه تجزیه و تحلیل شاخص های تحقیق حاضر در سال 1385 نیز نشان می دهد، این قطب های رشد تاثیرات انتشاری تدریجی بسیار ضعیفی بر روی نواحی پیرامون خود داشته اند. این فرایند یک نوع واگرایی و عدم تجانس در ساختار توسعه ی فضایی کشور به وجود آورده که نتیجه ی آن الگوی توسعه ی فضایی مرکز- پیرامون است. بنابراین تنها با ارایه ی مکانیسم فرصت برابر و تقویت شهرهای کوچک و میانه اندام و نگرش سیستمی به توسعه ی ناحیه ای می توان به ساختار فضایی مناسب دست یافت.
  کلیدواژگان: قطب رشد، ناحیه، نابرابری، ایران
 • مجتبی قدیری معصوم، محمد اکبرپور سراسکانرود صفحه 74
  مسکن روستایی سهم مهمی در ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی دارد. از طرفی مسکن و سکونتگاه های انسانی در روستاهای کشور محل تولید نیز محسوب شده و عمده تولیدات روستایی از جمله صنایع دستی و انبار محصولات کشاورزی را بر عهده دارد. امروزه کارکرد مسکن روستایی همچنان بسیار فراتر از کارکرد مسکن در نواحی شهری است. بنابراین رسیدگی به وضعیت مسکن روستایی جز یکی از برنامه های اساسی توسعه روستایی در اکثر کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه می باشد. با عنایت به اهمیت مسکن روستایی و نقش آفرینی که دولت می تواند در زمینه مسکن روستایی داشته باشد، ضروری است که عملکرد دولت در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد تا با شناخت؛ وضع موجود، چالش ها و دشواری ها و نقاط قوت پیش رو، زمینه را برای بهبود مسکن روستایی و به تبع آن توسعه روستایی فراهم نمود. در این مقاله سعی شده است تا سیاست ها و برنامه های اجرا شده در طی دو برنامه سوم و چهارم مورد ارزیابی قرار گرفته و موانع پیش روی آنها شناسایی گردد. روش تحقیقی در این مقاله توصیفی - تحلیلی می باشد؛ بررسی نتایج حاصله از ارزیابی به عمل آمده نشان می دهد که از سال 1379 به بعد دولت با تدوین طرح بهسازی و طرح جامع مسکن، رویکرد جدیدی به موضوع ساماندهی مسکن روستایی داشته و با تخصیص اعتبار در بودجه سالانه، عملکرد مناسبی در ساخت مسکن روستایی داشته است، هر چند که در طی برنامه سوم و چهارم بیشتر به کمیت نسبت به کیفیت توجه شده است. از طرفی از اواخر برنامه چهارم، با تدوین استاندارد لازم فنی گام مهمی در راستای افزایش استحکام ساختمان های روستایی برداشته شده است اما به علت کمبود ناظر فنی و پراکندگی روستاها، کمتر این استانداردها به کار گرفته شده اند.
  کلیدواژگان: سکونتگاه روستایی، سیاست های حمایتی دولت، مسکن، برنامه چهارم دولت
 • هاشم داداش پور، جمشید مولودی صفحه 102
  نظام شهری چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای در طول زمان در حال تغییر و در اغلب موارد در حال تکامل است. بین این دو یعنی نظام شهری ملی و نظام شهری منطقه ای رابطه ی دو سویه وجود دارد؛ به طوری که گرایش به تعادل و یا عدم تعادل در یکی از آنها در گرایش و عدم گرایش دیگری به سوی تعادل مؤثر است. از آنجا که نحوه ی پراکنش نقاط سکونتگاهی در پهنه سرزمین و گسیختگی و عدم انسجام ساختار فضایی یکی از مشخصه های نظام شهری در سطح کشور است، بنابر این بررسی آن در کلیه مناطق کشور به منظور شناخت پیوندها و تفاوت ها امری اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه به منظور سنجش و ارزیابی سلسله مراتب شهری در استان اردبیل از اطلاعات به روز و روش های متداول و رایج استفاده شده است. طبق تحلیل های انجام شده در سطح استان اردبیل، با وجود گذشت یک دوره 30 ساله فقدان تعادل سلسله مراتبی شهری هنوز یکی از مشخصه های بارز نظام شهری استان است. تزریق بیش از حد و بدون برنامه امکانات و خدمات به شهر اردبیل بویژه پس از تبدیل شدن آن به مرکز استان، موقعیت جغرافیایی این شهر در مرکز استان، دورافتادگی و انزوای شهرهای پرجمعیتی مانند پارس آباد و...، برخی از دلایل این عدم تعادل است.
  کلیدواژگان: سلسله مراتب شهری، شاخص چهار شهر مهتا، ضریب آنتروپی، منحنی لورنز، قاعده رتبه، اندازه، شاخص مرکزیت، استان اردبیل
 • بیژن رحمانی، بهرام ایمانی، فردین نصرتی صفحه 132
  به دلیل روابط تنگاتنگ نواحی روستایی با محیط طبیعی پیرامون خود آسیب پذیری بیشتری در مواجهه با حوادث طبیعی به خصوص سیلاب از خود نشان می دهند. برای کاستن از آثار سوء این پدیده به ناچار باید از روش های سازه ای و غیر سازه ای مدیریت ریسک سیلاب استفاده کرد، این روش ها که قبل، حین و بعد از وقوع سیلاب صورت می گیرد در پیش گیری از افزایش خسارات ناشی از سیلاب نقش موثری دارد. در کشور ما در غالب موارد از فرایند مدیریت سیلاب فقط به مرحله ی بعد از وقوع سیلاب آن هم به طور بطئی و ناکافی بسنده می شود و از دو مرحله قبلی غفلت می شود. پس می توان نتیجه گرفت که فرایند مدیریت ریسک سیلاب با چالش هایی روبرو است که تا این چالش ها برطرف نشود نمی توان انتظار کاستن از آثار خسارت بار ناشی از سیلاب را داشت. مقاله حاضر به بررسی پیرامون چالش های فراروی مدیریت ریسک سیلاب در حوضه رود خشکه رود دهستان جوکندان شهرستان تالش می پردازد. روش تحقیق در این کار پژوهشی توصیفی- پیمایشی بوده و از روش های کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری اطلاعات در آن استفاده شده است. از ابزار پرسشنامه و نرم افزار SPSS نیز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. در این تحقیق جامعه آماری از طریق نمونه گیری احتمالی ساده از بین سرپرستان خانوارهای دهستان جوکندان به تعداد 50 نفر انتخاب شدند. نتایج حاکی از ضعف مشارکت مردمی و عدم آمادگی مناسب اهالی در برابر سیلاب دارد، همچنین مردم روستایی معتقدند که سازمان های متولی مدیریت ریسک به وظایف خود در قبال مهار مخاطرات به خوبی عمل نمی کنند.
  کلیدواژگان: سیلاب، ریسک، مدیریت ریسک، روستا، جوکندان تالش
 • براتعلی خاکپور، مریم بیرانوند زاده، ابراهیم رستم گورانی، کبری سرخ کمال صفحه 156
  اسکان غیر رسمی از جمله پدیده هایی است که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی- اجتماعی مانند جریان سریع شهرنشینی و مهاجرت های روستایی لجام گسیخته در بیشتر کشورهای جهان بویژه کشورهای جهان سوم پدیدار گردیده است. از آنجا که این پدیده در زمینه ای از عوامل فراتر از مکان شکل و گسترش یافته و متقابلا بر محیطی فراتر از آن نیز تاثیر می گذارد، چاره جویی این مساله به سیاست گذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن، بلکه در سطح ملی نیاز دارد. با توجه به این نگرش، در این پژوهش، ابتدا نگرشی بر دیدگاه تئوریک موضوع و شکل گیری این پدیده در جهان داشته سپس ویژگی های ساختاری اسکان غیر رسمی در ایران را با مطالعه روی نمونه، شهرک توحید شهر بندرعباس، در راستای ساماندهی و برخورد با این مساله مورد تبیین قرار می دهد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های کلی تحقیق عبارتند از: 1- موفقیت ساماندهی اسکان غیر رسمی در گرو اتخاذ سیاست های ملی مرتبط با موضوع برای رفع عدم تعادل های ساختاری جوامع شهری است. 2- اولویت داشتن سیاست ساماندهی در محل با تاکید بر راهبرد توانمند سازی در سال های اخیر با توجه به عدم موفقیت سیاست های دیگر تجربه شده، حتی در حادترین مناطق اسکان غیر رسمی بویژه از لحاظ شرایط طبیعی و توپوگرافی، دوری از شهر و...3- میزان موفقیت سیاست های فوق در گرو حمایت های اولیه و پشتیبان دولت و نهادهای مدیریت شهری می باشد.
  کلیدواژگان: اسکان غیر رسمی، ساماندهی، توانمند سازی، بندرعباس، شهرک توحید
 • یوسف قویدل رحیمی صفحه 182
  توزیع احتمال وقوع توفان های تندری تبریز نشانگر اجتناب ناپذیر بودن وقوع آن ها بویژه در دوره های برگشت کوتاه مدت بوده و از این رو توفان های تندری و پدیده های فرعی ناشی از آن در تبریز یک خطر مخرب دایمی محسوب می گردند.
  به منظور ارزیابی توفان های تندری از شاخص های ناپایداری جوی مختلفی استفاده می شود که در این مطالعه برای ارزیابی توفان تندری روز 5 اردیبهشت 1389 از شاخص های CAPE، CIN، SI، KI، TTI، LI، SOI، SWEAT و شاخص آب قابل بارش یا PW استفاده شده است. کاربرد شاخص های مذکور نشان داد که نتایج به دست آمده از کل شاخص ها وقوع ناپایداری شدید جوی در حد توفان تندری در تبریز را مورد تایید قرار می دهد که در این میان شاخص شوالتر یا SI به علت نتایج جالب توجهی که ارایه کرده بهتر از سایر شاخص ها شناخته شده است. همچنین تشدید ناپایداری جوی و حرکات قائم و همرفتی در سه تراز 650، 700 و 750 هکتوپاسکال در روز 5 اردیبهشت نشان می دهد که وقوع توفان تندری، بارش 5/17 میلی متری و بارش تگرگ در روز مذکور نمی تواند به علت ناپایداری محلی هوا که عمدتا در فصل بهار آذربایجان همرفت دامنه ای است، باشد، بلکه وقوع ناپایداری شدید و توفان تندری مذکور بر اثر ورود جبهه هوای سرد و عوامل سینوپتیک انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: شاخص های ناپایداری جوی، روش تحلیل دینامیک، توفان تندری، ترمودینامیک جو، تبریز
 • فرشته رزمجویی، امیرحسین حلبیان صفحه 210
  در این پژوهش به منظور شناسایی تیپ های هوای زاهدان 7 متغیر از اول فروردین ماه 1358 تا بیست و نهم اسفندماه 1382 در ایستگاه سینوپتیک زاهدان بررسی گردید. انجام تحلیل خوشه ای بر روی آرایه داده های استاندارد شده (Stnd9088،18) و ادغام روزها بر اساس روش «وارد» نشان داد؛ زاهدان دارای 6 تیپ هوا می باشد که عبارتند از: 1- تیپ معتدل 2- تیپ سرد و آرام 3- تیپ گرم و خشک 4- تیپ بسیار گرم، خشک و بادی 5- تیپ بسیار سرد و 6- تیپ بسیار سرد، کم بارش و مه آگین. بر اساس یافته های این پژوهش تیپ هوای بسیار گرم، خشک و بادی فراوان ترین و بادوام ترین و تیپ سرد و آرام کم دوام ترین تیپ های هوای زاهدان هستند. در ادامه برای هر تیپ یک روز به عنوان روز نماینده انتخاب گردید. فراوانی ماهانه و سالانه هر کدام از تیپ ها محاسبه و مشخص گردید که حاکمیت فصول مختلف حاصل حاکمیت تیپ های مختلف هوا در یک محل می باشد و فراوانی سالانه تیپ ها در سه دهه گذشته در این قلمرو تغییر کرده است.
  کلیدواژگان: تیپ هوا، تحلیل خوشه ای، شاخص رخداد، اقلیم شناسی همدید، زاهدان
 • سید علی المدرسی، محمد حسین رامشت، کالین تورن، لیلا گرجی، زهرا ایزدی صفحه 232
  در ژئومورفولوژی مباحث متعددی از دیدگاه نظری مطرح است. از جمله این مباحث می توان از توالی شکل زایی و مدل سازی در این علم نام برد. در این میان، مقولات متعددی وجود دارد که مبحث ارگودیستی یکی از آنهاست. این مقوله که برگرفته از یک مبحث فیزیکی ترمودینامیکی می باشد در ژئومورفولوژی نیز مطرح است. اهمیت این موضوع به مدل سازی های تاریخی معطوف است، زیرا همواره یکی از مسائل مهم که در زیست شناسی و نیز در زمین شناسی و ژئومورفولوژی مطرح است، مقوله ی زمان و چگونگی رابطه ی آن با توالی پدیده ها است. پدیده هایی که از یک سو زمان نجومی قادر به بیان بسیاری از مسائل مطرح شده در حوزه تغییر آنها نمی باشد و از طرفی، جایگزین مناسبی برای بیان زمان در رابطه با آنها طرح نشده است. ارگودیسیتی اول بار در حوزه علم فیزیک طرح گردید و پس از آن با استفاده از روش های ریاضی تدوین شد. فرضیه ارگودیک که متوسط مشاهدات بر روی یک عضو مجموعه در طول زمان را با متوسط مجموعه در زمان مشخص برابر می داند از سال 1960 شروع به همسان سازی خود در علوم تجربی کرد، ابتدا در علوم بیولوژیک تحت عنوان آلومتری و سپس در علوم شیمی و زمین شناسی مباحث علمی را به سوی خود متوجه ساخت و به تدریج در ژئومورفولوژی با اصطلاحاتی همچون دور جغرافیایی و یونیفورمیتاریانیسم گام نهاد. تعدادی از پژوهشگران عرصه ژئومورفولوژی در سطح جهان تلاش نمودند تا این فرضیه را به صورت کمی طرح و تفسیر نمایند، اما در ایران توجه محدودی به این اصل مهم شده و پژوهش حاضر سعی دارد با تبیین ابعاد ارگودیسیتی و نحوه آنالوگ ان در ژئومورفولوژی بستر لازم برای شروع پژوهش های کمی در این عرصه در ایران را فراهم نماید. ارتباط بین تحول، تکرار، چندنگارگی، امواج، منشاء پدیده ها و هندسه فراکتال با ارگودیسیتی مواردی است که پس از تبیین ابعاد فیزیکی و معادلات ریاضی ارگودیک، در این پژوهش به آنها پرداخته شده و تغییرات ارگودیسیتی پدیده خندق در منطقه خور و بیابانک به صورت موردی تحلیل و بر صحت ادعا تاکید شده است. بدیهی است با توجه به نو بودن موضوع، مجال وسیعی برای نقد متخصصان فراهم است که در نتیجه باعث غنا خواهد بود.
  کلیدواژگان: آلومتری، ارگودیسیتی، فضا، زمان، خور، هندسه فراکتال، خندق
 • یعقوب دین پژوه صفحه 260
  هدف اصلی این مطالعه، تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی تبخیر- تعرق گیاه مرجع (ET0) در ایستگاه همدان (نوژه) است. برای این منظور از اطلاعات این ایستگاه در دوره آماری 1951 تا 2005 استفاده شد. میزان ET0 با روش پنمن- مانتیس (PM) محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل روند از دو روش شامل الف) برازش خط مستقیم برسری زمانی و محاسبه شیب خط روند با روش حداقل مربعات و ب) آزمون من – کندال و محاسبه شیب خط روند با روش Sen''s estimator استفاده شد. برای تحلیل حساسیت ET0 به پارامترهای هواشناسی از روش رگرسیون چندگانه خطی گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که کم ترین مقدار ET0 در ماه ژانویه و بیشترین آن (معادل 2/7 میلی متر بر روز) در ژوئیه اتفاق می افتد. شیب خط روند در تمام ماه های سال (به جز ژانویه و فوریه) مثبت بود. در شش ماهه گرم سال شیب خط روند از نظر آماری در سطح 1 درصد معنی دار بود. بیشترین مقدار شیب خط روند در ژوئیه مشاهده شد که در سطح یک درصد معنی دار بود. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که در ماه های گرم سال سرعت باد و درجه حرارت حداکثر هوا به ترتیب مهم ترین عوامل موثر بر ET0 بودند.
  کلیدواژگان: پنمن، مانتیس، رگرسیون، روند، همدان، تبخیر و تعرق، مان، کندال
|
 • Mohammad Salehifard, Seyyed Dana Alizadeh Page 1
  Necessity of operating transition strategy from charging to giving responsibilities and matters by mayors in metropolises, optimized contribution view on service and constructional activities, but response to the way of utilization from citizen contributions caused description of all known and unknown aspects of citizenship contributions in creating and maintaining day markets. These include fruit and vegetables, meat and protein in Mashhad, along with evaluation of all the processes and effective features contribution manner of citizens and their contraction with mayor. Results of the present paper which are written based on analytical–descriptive and research method using second analysis and survey study, show that: 1-Amount of referring and purchase of Mashhad metropolis citizens increased from 45% in 1385 to more than 65% by now, undoubtedly, one of the main causes of which, is paying attention to citizen needs by municipality and civil managers and responsible, and preparing the way for contribution of citizens in orientation process, creation and utilization of day markets. 2. Based on survey observation in recent year compared to 1385, citizen contribution in standardization process of civil services especially in day markets lead to optimizing services of these markets (diversity of supplied products, increasing quality and health of products and even optimizing physical body indices of markets) (Citizen contributions are in the form of mental and technical aids, financial aids, contribution in performance and contribution in investment).
 • Jamal Mohammadi, Hamid Reza Rakhshani Nasab Page 28
  In the present study, we attempted to explore and analyze effective factors on attraction of citizens to Esfahan urban parks. This paper aims to “assess the effect of determinant factors of citizens’ behavior such as employment, sex, age and the type of transport available for families on the time of use of urban parks, and the availability and attraction of citizens to them. The method of research is “analytical-descriptive and survey” which was carried out by completing 300 questionnaires in 8 urban parks in Esfahan. In order to analyze resulting data from questionnaires and to assess the interaction among studied factors, “ANOVA”, “Phi and Cramers V”, “Kendall's tau-c”, “Tukey” and “Pearson Chi-square” tests were used. The findings show that the relationship between owning private car and availability to urban parks and the relationship between age and employment condition and attraction type of parks are significant. In contrast, individuals’ age varies significantly with attraction type of parks.
 • Abolfazl Ghanbari, Mir Najaf Mousavi Page 50
  This study aims at recognizing growth poles and their formations in Iran. It also considers the influences of growth poles on regional inequalities. The method of the study is descriptive – case study. Results of the study indicate that policy of growth poles in civil planning of Iran especially after third civil planning made the overwhelming of macro-industrial investment in metropolitan and immigration to these cities and formed new growth poles. Tehran is the first growth pole and Mashhad, Esfahan, Tabriz and Shiraz stand in second position and cities having 500-1000 thousands and the center of provinces stand in third position. Because of centrality and officials and political organizations, most people shift to metropolitan and have high opportunities of finding jobs. Thus, an analysis of indices of research in 2006 shows that these growth poles gradually trickle down and have had weakness on peripheral regions. This process has made a kind of divergent effect on special structure of development of the country and it produces social development core-periphery pattern, thus, only with presenting equal opportunity mechanism and strengthening small and average cities and systematizing regional development, it is possible to reach an appropriate special structure.
 • Mojtaba Ghadidri Masom, M.Akbarpour Saraskanroud Page 74
  Housing today in our country has become strategic goods. In one hand settlements and rural habitats are productions units. Rural housing has an important contribution in promoting human security and social justice. On the other hand, being susceptible due to their lack of technical standards and exposure to natural hazards, the construction and retrofitting their degree is important. Today, rural housing continues to function far beyond the functions of housing in urban areas. Accordingly, the maturity and rural houses in addition to providing common functions can be necessary for rural development. Therefore, considering the status of rural housing is a major rural development programs, especially in developing countries. Functions predicted in the constitution for the government in providing adequate housing, and the need to make resistant residential units to natural disasters, develop rules, regulations and standards necessary to monitor the standards shall require that the government intervention in rural housing construction processes. Accordingly, in Iran and especially after the Islamic revolution this intervention is made with the aim of improving the quality of government and industry resistance. Considering the importance of rural housing and the role that government can play in this regard is essential. Government's actions in this field should be evaluated with the understanding; status quo, challenges, strengths and difficulties ahead, areas to improve rural housing and consequently the provision of rural development. This article is trying to policies and programs review during the third and fourth plans and identifying their obstacles. Descriptive research method in this article is analytical; review results of the assessment made that in the year 2000 after the government developped comprehensive sanitation and housing projects, new approaches in rehabilitation rural of housing and credit allocation of annual budget, rural housing construction have been declared. However, during the third and fourth plans more quantity than quality has been recognized. On the other hand during the late fourth plan, the technical standards acquired an important step towards increasing strength of rural buildings, but due to the lack of technical supervisor and scattered villages, these standards are seldomly applied.
 • Hashem Dadashpour, Jamshid Moloodi Page 102
  National and regional urban systems are always evolving over the time. There are a two-way relations between them where imbalance in one of them impacts another. Given that the dispersion of settlement points in the field of territory and the lack of cohesion in the spatial structure of the country is one of the main features of Iranian urban system, the examination of urban hierarchy is thus very important in order to identify the links and differences in the whole regions of the country. This paper examines the structure of the urban hierarchy and its evolutionary trend in Ardebil Province. For this, we have used up-dated and existing data to measure and assess the structure of the urban hierarchy in the study area. The analysis indicates that imbalance in urban hierarchy of the region has been one of the outstanding characteristics of Ardebil urban system over the past thirty years. Some reasons of this assymetry can be summarized in the excessive injection of the facilities and resources to Ardebil without the existence of specific plan; especially this trend was intensified when it was selected as the centre of the Province. In addition, geographical position of the city in urban system and remoteness of other cities in the region have impacted this problem.
 • Bijan, Rahmani, Imani, Bahram, Nosrati, Fardin Page 132
  Rural areas encountering natural hazards, particularly flooding, have proved to be highly vulnerable due to the close relations between these areas and their surrounding natural environments. The structure and non-structure based methods of flood risk management should be used to decrease the adverse effects of the hazards. These methods that are applied before, at the time, and after flooding can play an efficient role in preventing the rise of damages. In our country, we use flood management processes only after the occurrence of a flood, yet the actions are very slow and inadequate. Thus, it can be concluded that the process of flood risk management is faced with some challenges and as long as we have these challenges in hand one cannot expect to reduce the detrimental effects of flooding. The present study investigates these challenges in the river basin of Khoshkerood in Talesh County. We used field-descriptive survey as a research methodology and applied library and field work methods to gather the required data. The tools of questionnaire and SPSS Software were also used to analyze the information. In analysis, our sample population was selected by a simple random sampling of 50 people from headmen of households in Jokandan Vill. The results indicate a poor public participation and the lack of readiness of the rural people against the flooding and the people also believe that the risk management organizations in charge do not perform their functions efficiently to inhibit and halter the hazards.
 • Baratali Khakpour, Maryam Biranvandzadeh, Ebrahim Rostam Goorani, Kobra Sorkh Kamal Page 156
  Informal settling is one of the phenomena that have been created because of financial and social problems in the rapid growth of the cities and migration of rural settlers to cities mostly in the third world countries. Informal settling, as a result has turned to be not a local, but a national issue, and the related policies should work in a national level. This article has studied the theoretical approach of the issue and the formation of informal settling in Iran, and the town of Tohid in Bandar Abbas. It then suggests the ways and proposals for treating the issue. The research method is descriptive analytic and its findings are:1- The adjustment of informal settling needs national related policies.2- The settling of the issue in each region and area needs local policies and priorities that have been experienced in many regions.3- The rate of success of the above mentioned policies needs the support of the government and urban management.
 • Yousef Ghavidel Rahimi Page 182
  The probability distribution of thunderstorm occurrence in Tabriz indicates the irreversibility of their occurrence chiefly, in short time return periods and therefore, thunderstorms and their resulting secondary features is regarded to be a permanent hazard in Tabriz. Different atmospheric instability indices are used for thunderstorm evaluation. In this paper the Convective Available Potential Energy (CAPE), Convective Inhibition Energy (CIN), Showalter Index (SI), K Index (KI), Total Totals Index (TTI), Lifted Index (LI), Soaring Index (SI), Severe Weather Threat Indicator (SWEAT) and Perceptible water (PW) indices are used for evaluation of 25 April 2010 occurred thunderstorms in Tabriz. The applications of instability indices demonstrated that all indexes confirm occurrence of sever atmospheric instabilities which are in thunderstorm scale from severity point of view. The results of application of instability indexes showed that Showalter Index From amongst all indices is the best index in Tabriz sample weather. Also, intensification and movement of atmospheric instability and vertical convection in three 650, 700 and 750 Hpa levels on May 5 prove that the occurrence of thunderstorm, 18 mm rainfall and hail in these days cannot only cause instability in the local air Azerbaijan spring convection the instability and severe thunderstorm occurrence of new air mantle and synoptic factors have been conducted.
 • Fereshteh Razmjooei, Amir Hossein Halabian Page 210
  In order to recognize weather types, in this research 7 variables were studied in Zahedan synoptic station from Farvardin, 1st, 1358 to Esfand, 29th, 1382. Cluster analysis on the standardized matrix of data (stnd9088,18) and linking days on the basis of Ward method showed that, Zahedan has 6 weather types (WT) including:1. Moderate WT, 2. Cold and calm WT, 3. Warm and dry WT, 4. Hot, dry and windy WT 5- Very cold WT 6- Very cold, Low rain and foggy WT. Based on this research results, hot, dry and windy WT is the most dominant, durable, cold and calm WT is short-lived weather types of Zahedan. For every type one day was selected as the representative day. Monthly and yearly frequency of each type was estimated. It was found that the yearly frequency of types has changed since three decades ago.
 • Seyyed Ali Almodarresi, Mohammad Hossein Ramesht, Kalin Toren, Leila Gorji, Zahra Izadi Page 232
  In geomorphology, there are several discussions from theoretical approach and among these subjects; it can be emphasized on morphogenesis succession and its modeling in that subject. In different categories the course of ergodicity is one of the most important subjects. This filed which has been adopted of physical thermodynamic science also in geomorphology is under study. Simply the importance of this subject is referred to historical modeling, because one of the most imperative phenomena in biologic, geologic, and also geomorphologic fields is time and its relationship with changes and successions. Phenomena in astronomical time are not appropriate for description, while there is not suitable time substitution in their relation. Ergodicity theorem was stated in physics for the first time and then formulated by mathematics. Ergodic hypothesis in which observation on a member of an ensemble during the time is the same as the average of the ensemble at definite time was became from 1960 became as analogy in experimental sciences. At first in biology as allometry and then in chemistry and geology it attracted the scientists and gradually influenced in geomorphology by some idioms like geographical cycle and unifomitarianism. Some of geomorphology researchers around the world attempted to interpret this theorem quantitatively. However, in Iran there is a little consideraction on it and this paper is trying to explain the dimensions of ergodicity. Its analog face in geomorphology provides a background to start the quantitative researches in Iran. The relationship between evolution, repetition, palimpsest, waves, the origin of phenomena and fractal geometry with ergodicity are subjects that have been considered in this research. After explanation of physical dimension and ergodic mathematical equations, and ergodic evolution of gullies at Khoor-Biabanak district we studied its accuracy whit an emphasis on it. It is obvious, with attention to this fact that the subject is very new, a broad opportunity is resulted which causes the ergodic literature in geomorphology to become enriched.
 • Yagoub Dinpajooh Page 260
  The main aim of this study is the trend analysis of the reference crop evapotranspiration (ET0) at Hamadan (Nodjeh) station. For this purpose the information of this station was used in the period of 1951-2005. The amount of ET0 was estimated using the Penman-Monteith (PM) approach. For trend analysis two methods which are a) fitting a straight line on time series and calculating the slope of trend line using the least square method, and 2) Mann-Kendall test and calculating the slope of trend line by Sen's estimator method were used. Stepwise linear multiple regression analysis was also used for the purpose of sensitivity analysis of ET0 to meteorological parameters. Results show that lowest and highest (7.2 mm/day) ET0 occurred on January and July, respectively. The slope of trend line was positive for all months (except January and February). In the warm six months of the year slope of trend line was statistically significant at 1% level. The largest positive slope of ET0 trend line observed at July, which is statistically significant at 1% level. Results of sensitivity analysis showed that in the hot months of the year the wind speed and maximum air temperature are two main important factors which influence the ET0.